Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax Dzierzgoń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl"

Transkrypt

1 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. w ramach inicjatywy JEREMIE dla Województwa Pomorskiego. 2. Pożyczki udzielane przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 1. Fundusz Pożyczkowy Fundusz pożyczkowy działający przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. 2. Zarząd Zarząd Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. 3. Komisja Kwalifikacyjna organ opiniodawczy Zarządu w kwestiach dotyczących udzielanych pożyczek. 4. Wnioskodawca podmiot prowadzący / podejmujący działalność gospodarczą i składający wniosek o pożyczkę do Funduszu Pożyczkowego. 5. Pożyczka pożyczka przeznaczona na cele, o których mowa w 5 Regulaminu, udzielana na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie pożyczki do której zastosowanie mają także przepisy art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 6. Wniosek o pożyczkę należy przez to rozumieć wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami do tego wniosku. 7. Pożyczkobiorca podmiot o którym mowa w 4 niniejszego Regulaminu oraz któremu Fundusz Pożyczkowy udzielił pożyczki. 8. MŚP należy przez to rozumieć mikro i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 9. Start up oznacza MŚP, w tym w szczególności osobę bezrobotną lub absolwenta szkoły wyższej w przypadku którego od dnia rejestracji działalności gospodarczej do dnia udzielenia wsparcia upłynęło nie więcej niż 24 miesiące. 10. Regulamin Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w Dzierzgoniu w ramach inicjatywy JEREMIE dla Województwa Pomorskiego. 11. Limit Pożyczki Globalnej- należy przez to rozumieć środki udostępnione przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE woj. Pomorskiego. 12. Uruchomienie Pożyczki Wypłacenie Pożyczki na podstawie dyspozycji wydanej przez Fundusz Pożyczkowy do banku prowadzącego rachunek Funduszu Pożyczkowego. 1

2 3 1. Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek na podstawie zawieranej z Pożyczkobiorcą umowy pożyczki zgodnie z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także stosowanie do przepisów regulujących inicjatywę Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). 2. Udzielenie pożyczki nie będzie uzależnione od zawarcia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych umów (w szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług) z Pożyczkodawcą; nie dotyczy to zabezpieczeń ustanawianych przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy w związku z zawartą umową pożyczki. 3. Warunki Pożyczki, które nie zostały określone w Regulaminie określa umowa pożyczki. 4. Regulamin przed podpisaniem umowy pożyczki przedkładany jest Pożyczkobiorcy, który składa stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień. POŻYCZKOBIORCY 4 1. O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące kryteria: a) nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z r.), b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego, c) są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, e) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli Przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis), f) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, g) nie posiadają zaległości w zakresie jakichkolwiek podatków, w tym również podatków stanowiących źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co powinno zostać potwierdzone stosownymi zaświadczeniami wydanymi na rzecz Ostatecznych Beneficjentów przez właściwe organy podatkowe (w szczególności naczelników urzędów skarbowych oraz wójta, burmistrza, prezydenta miasta) lub oświadczeniami złożonymi przez Ostatecznych Beneficjentów, h) nie posiadają zaległości w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co powinno zostać potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 2

3 ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 5 1. Pożyczka musi być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej mikro lub małego przedsiębiorcy prowadzonej na terenie województwa pomorskiego, w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych; b) tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym: wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu/usługi rozszerzenie skali i zasięgu działania firmy wzrost sprzedaży produktów/usług 2. Pożyczka musi być przeznaczona na cele wskazane w 5 pkt 1 z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w sekcji 3.2. Noty wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem nr 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 (COCOF_ EN) z dnia 8 lutego 2012 roku Pożyczka nie może być przeznaczona na: a) cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro lub małego przedsiębiorcy, b) pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, c) spłatę innych zobowiązań, w tym pożyczek, kredytów, rat leasingowych a także zobowiązań publiczno-prawnych, d) współfinansowanie wydatków z innych funduszy Unii Europejskiej bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego Warunkiem udzielenia pożyczki jest: a) posiadanie przez Pożyczkobiorcę zdolności do spłaty pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami, w terminach określonych w umowie pożyczki oraz przedstawienie należytego zabezpieczenia spłaty w/w kwot; b) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; c) nieposiadanie zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz w zakresie jakichkolwiek podatków, w tym również podatków stanowiących źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; d) złożenie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Warunkiem udzielenia pożyczki na finansowanie inwestycji polegającej na budowie obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych jest dysponowanie przez Wnioskodawcę pozwoleniem na budowę wydanym przez uprawniony do tego organ państwowy. 3. Warunkiem udzielenia pożyczki na finansowanie inwestycji polegającej na modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych jest dysponowanie przez Wnioskodawcę prawem własności nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji. 4. Minimalna wartość jednostkowej Pożyczki wynosi 5.000,00 PLN. 3

4 5. Maksymalna wartość jednostkowej Pożyczki wynosi ,00 PLN. 6. Jeden MŚP może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej maksymalnie dwie Jednostkowe Pożyczki, przy czym Jednostkowe Pożyczki na rzecz jednego MŚP nie mogą być udzielane w odstępach krótszych niż trzy miesiące. 7. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od daty uruchomienia pożyczki. 8. Pożyczka udzielna jest pod warunkiem zapewnienia przez Pożyczkobiorcę, nie spełniającego definicji Start-up środków własnych w wysokości minimum 5% nakładów inwestycyjnych. 9. Poniesienie wkładu własnego należy udokumentować w postaci faktur lub innych dokumentów równoważnych, tj. m.in. rachunków, umów sprzedaży kosztów i wydatków bezpośrednio związanych z finansowanym przedsięwzięciem wraz z dowodami zapłaty. 10. Pożyczkobiorca winien udokumentować wydatkowanie 100% kwoty pożyczki oraz wkładu własnego jeśli jest zobowiązany do jego zapewnienia. 11. Nakłady inwestycyjne określa się w cenach netto bez uwzględnienia podatku VAT, podatku akcyzowego i należności celnych. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie przysługuje mu prawo jego zwrotu lub odliczenia, koszty inwestycyjne określa się w cenach brutto - w takim przypadku należy przedłożyć stosowny dokument wystawiony przez właściwy urząd skarbowy stwierdzający niniejszy fakt. 12. Kwota Pożyczki może być wypłacona jednorazowo. 13. Pożyczka udzielana jest w walucie polskiej. 14. Za udzielenie pożyczki Fundusz Pożyczkowy nie pobiera opłat i prowizji. 15. Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu obligatoryjnego zabezpieczenia spłaty pożyczki Obligatoryjną formą zabezpieczenia Pożyczki jest weksel własny Pożyczkobiorcy in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo jedna bądź więcej form zabezpieczeń z poniższego katalogu: a) poręczenie wekslowe b) poręczenie wg prawa cywilnego, w tym poręczenie krajowych instytucji c) hipoteka d) zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia, odnawialnej przez cały okres spłaty pożyczki e) przewłaszczenie rzeczy ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia, odnawialnej przez cały okres spłaty pożyczki f) przelew wierzytelności g) gwarancja bankowa h) akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie art pkt 5 kpc i) inne dozwolone prawem 2. Wymienione w pkt 1 zabezpieczenia mogą być stosowane łącznie. Dodatkowa forma zabezpieczenia ustalana jest indywidualnie z pożyczkobiorcą. W uzasadnionych przypadkach Fundusz Pożyczkowy zastrzega sobie prawo zastosowania tylko obligatoryjnej formy zabezpieczenia pożyczki. Każdorazowo każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. 3. W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnika spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej lub komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo akcyjnej, pozostającego w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani ograniczona umownie, wymagana jest zgoda jego współmałżonka na zawarcie umowy pożyczki. 4. W sytuacji wskazanej w pkt 3, małżonek Pożyczkobiorcy dodatkowo podpisuje weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy jako poręczyciel wekslowy. 4

5 5. Wszelkie koszty ustanowienia, a po spłacie pożyczki zniesienia zabezpieczenia ponosi Pożyczkobiorca. 6. Fundusz Pożyczkowy zastrzega sobie prawo oceny przedstawionych form zabezpieczenia i ustalenia ich realnej wartości oraz ich weryfikacji w trakcie trwania umowy pożyczki. 7. Fundusz Pożyczkowy może żądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w okresie realizacji Umowy pożyczki, w przypadku gdy wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub występuje zagrożenie zmniejszenia się ich wartości. 8. Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia Pożyczki może być dokonana na wniosek Pożyczkobiorcy jedynie za zgodą Funduszu Pożyczkowego i pod warunkiem, że nie zostanie zagrożona spłata Pożyczki wraz z odsetkami. 9. Zabezpieczenie Pożyczki będzie zwolnione po całkowitym rozliczeniu zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej Pożyczki Fundusz Pożyczkowy udziela Pożyczek na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimisoraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 245, poz z późn. zm.), przy zastosowaniu stałej stopy procentowej obowiązującej przez cały okres spłaty Pożyczki w wysokości 1% w skali roku. Pożyczki będą udzielane w walucie polskiej. 2. Pożyczka udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe oprocentowana jest poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z r., str.6) i będzie stanowiła dla przedsiębiorcy pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 3. Wysokość oprocentowania pożyczki udzielanej na warunkach rynkowych nie może być niższa niż stopa referencyjna, obliczana przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z r., str.6), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki. 4. Pomoc de minimis może być udzielana na pokrycie do 100% wydatków kwalifikowanych, spełniających kryteria kwalifikowalności wydatków, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 5. Pożyczki udzielane na zasadach pomocy de minimis nie mogą być udzielone: a) przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 17 z , s. 22); b) przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych; c) przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, 5

6 kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym; d) na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; e) podmiotowi, który w okresie trzech lat podatkowych, tj. w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych, otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów - równowartość w złotych ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 6. Ponadto, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorach wyłączonych z zakresu stosowania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, a także w innych sektorach lub obszarach działalności, pomoc de minimis może być udzielona pod warunkiem zapewnienia rozdzielności rachunkowej uniemożliwiającej przeniesienie na działalność w sektorach wyłączonych korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis. 7. Wartość pomocy de minimis obliczana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. nr 194, poz z późn.zm). 8. Odsetki od udzielonej pożyczki są naliczane w dniu jej wypłaty. Podstawą naliczenia odsetek za cały okres jest wartość udzielonej pożyczki. Naliczone odsetki płatne będą w miesięcznych ratach przez okres trwania umowy pożyczki, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie spłat, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki dostępny jest w siedzibie Funduszu Pożyczkowego oraz na stronie internetowej Funduszu Pożyczkowego. 3. Wniosek o pożyczkę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy. 4. Wniosek kompletny i poprawny pod względem formalno-prawnym podlega rejestracji w rejestrze wniosków. Jeśli wniosek zawiera braki, pożyczkobiorca zostaje o tym fakcie poinformowany ze wskazaniem brakujących danych i terminu uzupełnienia. 5. Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny przedsięwzięcia oraz analizy sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy w okresie na który ma być udzielona pożyczka. 6. Zakres koniecznych informacji i dokumentacji uzależniony jest od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. W uzasadnionych przypadkach w zależności od rodzaju i wysokości pożyczki oraz proponowanego zabezpieczenia, Fundusz Pożyczkowy może zażądać dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości i rzetelności przedstawianych przez Wnioskodawcę kalkulacji ekonomicznej przedsięwzięcia. 7. Wycena nieruchomości jest wymagana każdorazowo w przypadku przeznaczenia pożyczki na zakup nieruchomości. 6

7 8. Wycena środka trwałego wymagana jest w przypadku przeznaczenia pożyczki na zakup używanego środka trwałego kupowanego od osoby fizycznej, gdy szacowana cena zakupu przewyższa wartość zł. 9. Koszty związane z dostarczeniem dodatkowych dokumentów (opinii, wycen, ustanowienia zabezpieczeń i inne) wymaganych przez Fundusz ponosi Wnioskodawca. ORGANY DECYZYJNE I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Organem odpowiedzialnym za realizację działalności pożyczkowej przez Fundusz Pożyczkowy jest Zarząd, działający na podstawie Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Organem opiniodawczym w kwestiach dot. udzielania Pożyczek jest Komisja Kwalifikacyjna, która wydaje opinię o: a) udzieleniu Pożyczki w kwocie i na warunkach określonych przez Wnioskodawcę; b) udzieleniu Pożyczki w innej kwocie i/lub na innych warunkach niż określone we wniosku; c) udzieleniu Pożyczki pod pewnymi warunkami; d) odłożeniu decyzji o udzieleniu/odmowie udzielenia Pożyczki do czasu uzyskania dodatkowych informacji; e) odmowie udzielenia Pożyczki (odrzucenie wniosku); 3. Udzielenie bądź odmowa udzielenia Pożyczki następuje w drodze decyzji Zarządu. Decyzja Zarządu jest decyzją ostateczną W celu rozpoczęcia procedury udzielania Pożyczki, Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Funduszu Pożyczkowego. 2. W momencie złożenia wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie Funduszowi Pożyczkowemu wszelkich informacji i dokumentów pozostających w związku ze złożonym wnioskiem, w tym ksiąg handlowych, jak i udostępniania ich w trakcie obowiązywania umowy pożyczki. Ponadto wyraża zgodę na zasięganie przez Fundusz Pożyczkowy opinii o Wnioskodawcy w wywiadach gospodarczych i jednostkach z nim współpracujących oraz wykonanie wizytacji przez pracowników Funduszu Pożyczkowego w swojej siedzibie, jak i w miejscach wykonywania działalności gospodarczej. 3. Wniosek kompletny (wniosek wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami) podlega rejestracji w ewidencji wniosków. 4. Wniosek wraz z przedłożoną przez Wnioskodawcę dokumentacją podlega analizie pod kątem: a) oceny kondycji finansowo - ekonomicznej przedsiębiorstwa, w tym weryfikacja zobowiązań finansowych; b) stanu przygotowań przedsiębiorstwa do realizacji inwestycji; c) określenia stopnia ryzyka niespłacenia Pożyczki; d) oceny proponowanych zabezpieczeń. 7

8 13 1. Wniosek, który przejdzie etap weryfikacji formalno prawnej oraz finansowej (ilościowej) zostaje skierowany do Komisji Kwalifikacyjnej. 2. Komisja Kwalifikacyjna przedstawia swoją opinię Zarządowi, który na tej podstawie wydaje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia Pożyczki. 3. Decyzja Zarządu w sprawie udzielenia Pożyczki zawiera co najmniej: kwotę Pożyczki, okres na jaki Pożyczka została przyznana, oprocentowanie kwoty Pożyczki, zabezpieczenie Pożyczki. 4. Podjęcie decyzji przez Zarząd następuje w okresie 21 dni od dnia złożenia kompletnego Wniosku. 5. O decyzji Zarządu Wnioskodawca zostaje niezwłocznie poinformowany. Decyzja Zarządu jest decyzją ostateczną. UMOWA I WYPŁATA POŻYCZKI Udzielenie Pożyczki następuje na podstawie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Funduszem Pożyczkowym reprezentowanym przez Zarząd a Pożyczkobiorcą. 2. Warunkiem zawarcia umowy pożyczki jest nieposiadanie zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz w zakresie jakichkolwiek podatków, w tym również podatków stanowiących źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wydanych na rzecz Pożyczkobiorcy przez właściwe organy podatkowe (w szczególności naczelników urzędów skarbowych oraz wójta, burmistrza, prezydenta miasta). 3. Dokumentami potwierdzającymi brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz brak zaległości w odprowadzaniu podatków do Urzędu Skarbowego są zaświadczenia wydane przez stosowne instytucje. Zaświadczenia powinny być aktualne na dzień zawarcia umowy pożyczki, tj. nie starsze niż 30 dni od daty ich wystawienia. 4. Brak zaległości w opłacaniu innych podatków, w tym również podatków stanowiących źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Pożyczkobiorca potwierdza stosownym oświadczeniem. 5. Umowę pożyczki sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 6. Umowa pożyczki powinna zostać zawarta w ciągu 21 dni po spełnieniu warunku określonego w ust Pożyczka wypłacana jest na podstawie dyspozycji wydanej przez Fundusz Pożyczkowy do banku prowadzącego rachunek Funduszu Pożyczkowego. 2. W zależności od treści umowy pożyczki, Pożyczka zostanie wypłacona jednorazowo w całości na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę. 3. Warunkiem wypłaty Pożyczki jest ustanowienie przez Pożyczkobiorcę obligatoryjnych zabezpieczeń spłaty Pożyczki. 4. Fundusz Pożyczkowy odstępuje od umowy pożyczki i odmawia uruchomienia środków, jeśli przed przekazaniem pożyczki: a) ogłoszono upadłość Pożyczkobiorcy; b) wszczęto postępowanie naprawcze Pożyczkobiorcy; c) ogłoszono likwidację Pożyczkobiorcy; d) znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa i ekonomiczna Pożyczkobiorcy; 8

9 e) Fundusz Pożyczkowy uzyskał informację mające negatywne znaczenie dla oceny wiarygodności Pożyczkobiorcy oraz ryzyka spłaty pożyczki W związku z udzieleniem Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: a) wykorzystania przyznanej Pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona; b) rozliczenia inwestycji w ciągu 3 miesięcy od daty uruchomienia środków pożyczki, poprzez przedstawienie oryginałów dokumentów potwierdzających wydatkowanie 100 % kwoty pożyczki oraz wkładu własnego (o ile był wymagany) zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie pożyczki; c) umożliwienia Funduszowi kontroli sposobu wykorzystania Pożyczki przez dostarczenie na jego żądanie odpowiednich dokumentów i złożenia wyjaśnień; d) umożliwienia Funduszowi Pożyczkowemu oceny przedsiębiorstwa w jego siedzibie i w miejscach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; e) niezwłocznego powiadomienia Funduszu Pożyczkowego o wszelkich zmianach organizacyjno prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i wypowiedzenia umowy pożyczki przez Fundusz Pożyczkowy; f) przestrzegania postanowień umowy pożyczki; g) spłaty pożyczki wraz z odsetkami w wysokości i terminach określonych w umowie pożyczki. 17 W przypadku nie wywiązania się Pożyczkobiorcy z warunków Umowy pożyczki lub gdy sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy ulegnie załamaniu w stopniu nie rokującym poprawy Zarząd może podjąć decyzje o postawieniu w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej do spłaty kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty. SPŁATA POŻYCZKI Pożyczki udzielane przez Fundusz Pożyczkowy podlegają spłacie: a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie pożyczki; b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki przez Fundusz Pożyczkowy. 2. Pożyczka spłacana jest w miesięcznych ratach, w wysokości i terminach określonych w umowie pożyczki. 3. Za dzień spłaty wierzytelności uważa się dzień uznania kwoty należnej wierzytelności na rachunku bankowym Funduszu Pożyczkowego. 4. Dokonane przez Pożyczkobiorcę spłaty zalicza się kolejno na pokrycie: a) kosztów sądowych, kosztów postępowania procesowego, kosztów egzekucyjnych oraz wszelkich kosztów związanych z procedurą windykacyjną Pożyczki, b) odsetek naliczonych od kwot objętych tytułami egzekucyjnymi, c) odsetek karnych, d) odsetek umownych, e) niespłaconej części kapitału Pożyczki. 9

10 WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI I WINDYKACJA Fundusz Pożyczkowy może rozwiązać umowę pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądać niezwłocznej spłaty Pożyczki wraz z odsetkami zaległymi i bieżącymi, a także wykorzystać zabezpieczenia Pożyczki w następujących przypadkach: a) naruszenia przez Pożyczkobiorcę postanowień umowy pożyczki lub Regulaminu; b) zaniechania spłat rat Pożyczki wraz z odsetkami; c) złożenia przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych oświadczeń, przedstawienia nieprawdziwych dokumentów lub nieważnych zabezpieczeń; d) wykorzystywanie Pożyczki niezgodnie z celem na jaki została udzielona; e) nie rozliczenia w terminie wskazanym w umowie pożyczki kwoty pożyczki oraz wkładu własnego jeżeli do jego poniesienia Pożyczkobiorca był zobowiązany; f) utraty lub stwierdzenia znacznego obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty pożyczki i braku możliwości ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia; g) dokonania sprzedaży majątku, będącego zabezpieczeniem Pożyczki bez zgody Funduszu Pożyczkowego; h) zbycia lub likwidacji przedmiotu przedsięwzięcia określonego we Wniosku o pożyczkę bez zgody Funduszu Pożyczkowego; i) postępowania Pożyczkobiorcy uniemożliwiającego sprawowanie przez Fundusz Pożyczkowy czynności kontrolnych i monitorujących, oraz oceny bieżącej sytuacji majątkowej Pożyczkobiorcy; j) postawienia Pożyczkobiorcy w stan likwidacji, w stan upadłości bądź zaprzestanie prowadzenia przez niego działalności gospodarczej; k) zmiany lokalizacji przedsięwzięcia bez zgody Funduszu Pożyczkowego; l) wystąpienia innych okoliczności naruszających zapisy umowy pożyczki. 2. Rozwiązanie Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę ze skutkiem natychmiastowym w myśl ust. 1 będzie dokonane na piśmie listem poleconym, wysłanym do Pożyczkobiorcy/Poręczycieli na adres podany w Umowie Pożyczki i będzie skutkować natychmiastową wymagalnością wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej Pożyczki W przypadku niespłacenia raty pożyczki lub jej części w terminie określonym w umowie nalicza się odsetki karne od przeterminowanych należności równe czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym (odsetki maksymalne). Jednakże w przypadku gdy wysokość odsetek maksymalnych jest niższa aniżeli wysokość odsetek ustawowych, Fundusz Pożyczkowy zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych. 2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Pracownik Funduszu ustala termin spłaty przeterminowanych należności wraz z odsetkami o czym informuje Pożyczkobiorcę. 3. W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie do Pożyczkobiorcy zostaje wysłany monit listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w monicie, Fundusz Pożyczkowy wypowiada umowę pożyczki i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysyła do Pożyczkobiorcy wezwanie do zapłaty. 4. Nieodnotowanie wpłaty na rachunku bankowym Funduszu Pożyczkowego, we wskazanym w wezwaniu do zapłaty terminie powoduje wszczęcie procedury windykacyjnej, w tym dochodzenie należności w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. 5. Środki wpływające na spłatę należności związanych z udzieloną Pożyczką, a także środki odzyskane w wyniku działań egzekucyjnych pokrywają kolejno: 10

11 a) koszty sądowe, koszty postępowania procesowego, koszty egzekucyjne oraz wszelkie koszty związane z procedurą windykacyjną Pożyczki; b) odsetki naliczone od kwot objętych tytułami egzekucyjnymi; c) odsetki karne; d) odsetki umowne; e) niespłaconą część odsetkową Pożyczki; f) niespłaconą część kapitału Pożyczki. 6. Fundusz może zlecać działania windykacyjne kancelariom prawniczym i podmiotom specjalizującym się w dochodzeniu i odzyskiwaniu należności zgodnie z przepisami prawa. 7. Koszty związane z windykacją należności pokrywa Pożyczkobiorca. RESTRUKTURYZACJA POŻYCZKI Fundusz Pożyczkowy dopuszcza możliwość restrukturyzacji Pożyczki. 2. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca dokonał spłaty części przeterminowanych należności, spłata pozostałej części Pożyczki może zostać przedłużona na okres nieprzekraczający 36 miesięcy łącznego okresu pożyczkowego. 3. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki, a została ona udzielona na okres krótszy niż 36 miesięcy, okres pożyczkowy może zostać przedłużony do 36 miesięcy licząc od daty udzielenia Pożyczki 4. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca Pożyczki, a Pożyczka została udzielona na okres 36 miesięcy, może zostać dokonana zmiana wysokości rat spłaty, na spłaty rosnące do końca okresu pożyczkowego. 5. Warunkiem restrukturyzacji Pożyczki jest przedstawienie przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń spłaty Pożyczki. 6. Ustalone w wyniku restrukturyzacji zmiany umowy pożyczki zatwierdza Komisja Kwalifikacyjna, a Zarząd zawiera z Pożyczkobiorcą stosowny aneks do umowy pożyczki. ROZLICZENIE POŻYCZKI Ostateczne rozliczenie Pożyczki następuje po uregulowaniu przez Pożyczkobiorcę wszystkich płatności wynikających z umowy pożyczki, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ewentualnych późniejszych aneksach do umowy pożyczki. 2. W przypadku niedopłaty Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 3. W przypadku nadpłaty Fundusz zwróci różnicę Pożyczkobiorcy na jego rachunek bankowy w terminie do 90 dni od momentu spłaty całości zobowiązania wobec Funduszu. 4. Ustalenie między stronami terminu wcześniejszej spłaty Pożyczki możliwe jest po wyrażeniu zgody przez Zarząd na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy. 5. Wystawiony na zabezpieczenie Pożyczki weksel jest zwracany Pożyczkobiorcy za pokwitowaniem, niezwłocznie po wykonaniu wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki. W przypadku nieodebrania weksla w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty spłaty całości Pożyczki, Pożyczkodawca bez dodatkowego powiadomienia, zniszczy komisyjnie Weksel wystawiony przez Pożyczkobiorcę. Protokoły z komisyjnego zniszczenia weksli przechowywane są w siedzibie Funduszu przez okres 5 lat. 11

12 ZOBOWIĄZANIA POŻYCZKOBIORCY ORAZ PORĘCZYCIELI Pożyczkobiorca oraz każdy z Poręczycieli są zobowiązani do: a) informowania Pożyczkodawcy o decyzjach i faktach mających istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno finansową, m. in. o: zaciąganych zobowiązaniach, udzielanych poręczeniach, ustanowieniu obciążeniu swojego majątku; b) udzielania prawdziwych, wyczerpujących i terminowych wyjaśnień i udostępniania wszelkich żądanych przez Pożyczkodawcę dokumentów i zaświadczeń dotyczących przedmiotu Pożyczki lub sytuacji Pożyczkobiorcy i poręczycieli; c) Udzielenie odpowiedzi lub przedłożenie dokumentów żądanych przez Fundusz Pożyczkowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty zażądania udzielenia informacji bądź przedłożenia dokumentów; d) natychmiastowego powiadamiania Funduszu Pożyczkowego o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na ich zdolność do całkowitej i terminowej spłaty Pożyczki, a w szczególności o istotnym pogorszeniu się ich stanu majątkowego; e) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundusz Pożyczkowy, w związku z realizacją umowy pożyczki. Podmiotami przetwarzającymi te dane mogą być Fundusz Pożyczkowy, Menadżer, Instytucja Zarządzająca, Komisja Europejska lub inny uprawniony lub wskazany przez powyższe instytucje podmiot. 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponadto do: a) informowania Funduszu Pożyczkowego o: zmianie nazwy; zmianie siedziby; zmianie numeru telefonu; zmianie nazwiska ( dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ); zmianie miejsca zamieszkania (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); zmianie miejsca pracy; zmianie lokalizacji przedsięwzięcia; zmianach dotyczących posiadanego dokumentu tożsamości; zawieszeniu bądź zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej; wszelkich okolicznościach powodujących zmianę stanu prawnego prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (w tym formy prawnej); wszelkich okolicznościach mających wpływ na ocenę zdolności kredytowej; obniżeniu realnej wartości któregokolwiek z ustanowionych zabezpieczeń; wszelkich działaniach i zdarzeniach powodujących zmianę stanu prawnego i technicznego przedmiotów stanowiących zabezpieczenie rzeczowe Pożyczki. b) terminowej zapłaty wszelkich podatków, składek ZUS i innych obciążeń publicznoprawnych. c) do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym przedsięwzięciem, na który udzielono Pożyczki, przez okres wskazany w umowie pożyczki. d) poddania się kontroli Funduszu Pożyczkowego, Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej, Menadżera lub innych uprawnionych podmiotów. 12

13 MONITOROWANIE PŁATNOŚCI Pracownicy Funduszu Pożyczkowego na bieżąco monitorują terminowość spłat udzielonych pożyczek i odsetek w celu prawidłowego zarządzania środkami Funduszu Pożyczkowego i zapobiegania nie spłacaniu zaciągniętych zobowiązań. 2. Na koniec każdego miesiąca sporządzany jest raport dotyczący stanu udzielonych Pożyczek, który przedstawiany jest Zarządowi. PROWADZENIE DOKUMENTACJI POŻYCZKOWEJ 25 Fundusz Pożyczkowy prowadzi: a) dla każdej Pożyczki odrębną dokumentację zawierająca wszystkie dokumenty dotyczące procesu kwalifikacyjnego, decyzyjnego, zabezpieczenia oraz nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia; b) ewidencję przyjętych wniosków o udzielenie pożyczki; c) ewidencję udzielonych Pożyczek; d) ewidencję wypłat i spłat Pożyczki; e) archiwizację wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością Funduszu Pożyczkowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W przypadku rozbieżności przy interpretacji postanowień umowy pożyczki i Regulaminu, postanowienia umowy pożyczki mają pierwszeństwo. 2. W sprawach nieuregulowanych umową pożyczki lub Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z umowy pożyczki zawartej z Funduszem Pożyczkowym jest sąd właściwy dla siedziby Funduszu Pożyczkowego. 13

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. w ramach Nowego Limitu Pożyczki Globalnej

Regulamin udzielania Pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. w ramach Nowego Limitu Pożyczki Globalnej Regulamin udzielania Pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. w ramach Nowego Limitu Pożyczki Globalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKOBIORCY. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

POŻYCZKOBIORCY. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. w ramach Działania 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIU BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu w ramach inicjatywy JEREMIE dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu w ramach inicjatywy JEREMIE dla Województwa Zachodniopomorskiego. Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. w ramach Inicjatywy JEREMIE Województwa Zachodniopomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POWIATU ŁOBESKIEGO LUTY 2006 Rozdział I WSTĘP 1. Fundusz pożyczkowy utworzony został w celu ułatwiania dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. Dz.U.98.67.439 1999-01-01 zm. Dz.U.99.16.148 1 2003-06-20 zm. Dz.U.03.100.929 1 2004-08-09 zm. Dz.U.04.174.1810 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego.

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. 1. 1. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa udziela mikroprzedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Konin, 17.05.2013 r. Udzielone pożyczki w historii WARP Od początku swojej działalności do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP 2.0 ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy utworzony do udzielania pożyczek małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działający w ramach Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW)

Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w ramach środków własnych (SW) Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP I STANDARD 2.0 ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2013r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ PROGRAMU MIKROFINANSOWANIA DOFINANSOWANEGO Z INICJATYWY JEREMIE POMORSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SP. Z O.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ PROGRAMU MIKROFINANSOWANIA DOFINANSOWANEGO Z INICJATYWY JEREMIE POMORSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SP. Z O. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Regulamin Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego BARR SA

Szczegółowy Regulamin Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego BARR SA pkt 7. Szczegółowy Regulamin Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego BARR SA PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki.

Wkład własny. Pożyczkobiorca jest zobowiązany wykazać się wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty pożyczki. Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO...

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO... UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Słubickim reprezentowanym przez.. zwanym dalej "STAROSTĄ" a... reprezentowanym przez..

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Udzielanie pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka jest kontynuacją działalności Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z darowizny Rządu Konfederacji Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na cele związane z remontem m.in. elewacji frontowych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR..

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. W dniu... została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału wpłaconego.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy/rodzaj wydatku koszt ogółem

Zakres rzeczowy/rodzaj wydatku koszt ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/15 Rady Nadzorczej Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z dnia 30.11.2015r. Załącznik nr 3 do Regulaminu ubiegania się o pożyczkę w okresie monitorowania Projektu

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego :

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

"Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są"

Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są "Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są" Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Wolsztyn, 11.12.2013r WARP Sp. z o.o. - Fundusz Pożyczkowy Unijna pożyczka niekomercyjna na start i rozwój,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pożyczka z AGROREG podstawowe informacje:

Pożyczka z AGROREG podstawowe informacje: Pożyczka z AGROREG podstawowe informacje: Podstawowe parametry Pożyczki Rozwojowej: 1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść: a. 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw, b. 100.000,01 zł 500.000,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK RAZ, DWA, TRZY START, START 200 oraz RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010

REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010 REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010 ustalony przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, dnia 18 października 2010 r. w związku z przepisami ustawy z dnia 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W STALOWEJ WOLI

REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W STALOWEJ WOLI WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania poręczeń kredytowych przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik nr 3 do Regulaminu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. Wersja 8 obowiązująca od 20.09.2006 (zmiana 16) Załącznik B: regulamin Funduszu REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego Wersja 1 obowiązująca od 28.10.2009r. REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2012 z dnia 26.10.2012r. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach dla DZIAŁDOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 5 Do Umowy o współpracy Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ W DZIERZGONIU

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ W DZIERZGONIU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy ul. Mieszka I 1, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP)

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego GAPR sp. z o.o.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego GAPR sp. z o.o. Regulamin Funduszu Pożyczkowego GAPR sp. z o.o. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundusz Pożyczkowy działa w ramach Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, zwanej dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach dla DZIAŁDOWSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Nr 06/2014 z dnia 06 czerwca 2014 roku. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez SZCZECIŃSKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../ F10/7.5-03 UMOWA POŻYCZKI Wydanie: I z dnia: 27.03.2009 Strona: 1/3 Zmiana: A Ramowy wzór umowy pożyczki Umowa pożyczki nr.../200../ zawarta w dniu.../.../... r. w Działdowie pomiędzy: DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 01/08/2015 z dnia 13.08.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią UMOWA POŻYCZKI RPO WŚ Nr././. zawarta w dniu.. r. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. r. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki nr RPO-WM-100/2011/..

Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki nr RPO-WM-100/2011/.. Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Mazowiecki Program pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo