SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ"

Transkrypt

1 SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia rynkowego, a w szczególno ci aktywno konkurencji, wymagaj od organizacji gospodarczych poprawy jako ci zarz dzania. Narz dziem umo liwiaj cym realizacj tego celu s zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Stanowi one strategiczny element biznesu, udost pniaj pracownikom technologie zarz dzania wiedz i przyczyniaj si do rozwoju przedsi biorstwa. Celem artykułu jest prezentacja mo liwo ci wykorzystania systemu ERP i portalu korporacyjnego w zakresie zarz dzania wiedz na przykładzie rozwi za firmy SAP. Ponadto w artykule opisano system ERP jako zintegrowany system informatyczny oraz istot zarz dzania wiedz. Słowa kluczowe: zarz dzanie wiedz systemy ERP 1. System ERP jako zintegrowany system informatyczny W warunkach ci głego d enia do uzyskania przewagi konkurencyjnej w zarz dzaniu przedsi biorstwem trzeba stosowa zintegrowane systemy informatyczne, które s zorganizowane modułowo i obsługuj wszystkie obszary zarz dzania przedsi biorstwem. Jednym z modeli zintegrowanych systemów informatycznych s systemy ERP. System planowania zasobów przedsi biorstwa (Enterprise Resource Planning ERP) to zestaw narz dzi informatycznych, który umo liwia sterowanie procesami biznesowymi, ewidencj operacji gospodarczych oraz monitorowanie i analizowanie funkcjonowania przedsi biorstwa. Celem systemu ERP jest zapewnienie optymalizacji zasobów i procesów wewn trznych przedsi biorstwa. Wi kszo systemów ERP wspomaga zarz dzanie ła cuchem dostaw (Supply Chain Management SCM) [18]. Ła cuch dostaw to sie organizacji zaanga owanych w realizacj ró nych procesów i działa, które tworz dla klienta warto w formie produktów i usług. Systemy ERP umo liwiaj tak e zarz dzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management CRM) i odchudzone wytwarzanie (Lean Manufacturing) oraz zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (Advanced Planning and Scheduling). System ERP umo liwia modelowanie systemu zarz dzania przedsi biorstwem. Podstaw systemu ERP jest zarz dzanie finansami, które dostawcy oprogramowania rozszerzyli o metody zarz dzania operacyjnego oraz zarz dzania zasobami ludzkimi. Zasoby ludzkie obok zasobów finansowych, rzeczowych i informacyjnych stanowi kapitał ka dej organizacji. Coraz wi kszego znaczenia nabieraj kwalifikacje i umiej tno ci pracowników. Zarz dzanie przedsi biorstwem powinno by ukierunkowane zarówno na rozwój przedsi biorstwa, jak i na rozwój zatrudnionych w nim pracowników, w tym na podnoszenie ich kwalifikacji oraz wydajno ci pracy [11]. Kierownictwo organizacji powinno podejmowa działania sprzyjaj ce

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 13, rozwojowi pracowników np. przez organizacj szkole pracowników i dokonywanie oceny efektywno ci [16]. Systemy ERP w obszarze zarz dzania zasobami ludzkimi udost pniaj m.in.: moduł szkolenia pracowników, który obejmuje portal szkoleniowy i zarz dzanie szkoleniami. W wyniku rozszerzenia tradycyjnych systemów zarz dzania zasobami ludzkimi (Human Resource Management HRM) o funkcje zarz dzania wiedz powstały systemy zarz dzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management HCM). System ERP stanowi podstawowy zestaw narz dzi słu cych do zarz dzania współczesnym przedsi biorstwem. Najwa niejsze korzy ci wynikaj ce z zastosowania systemów ERP to [9]: integracja informacji ze wszystkich działów przedsi biorstwa, redukcja poziomu utrzymywanych zapasów, obni ka kosztów produkcji, synchronizacja procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, poprawa płynno ci finansowej, zwi kszenie kompetencji pracowników. Najbardziej znanym na wiecie i w Polsce systemem ERP jest rozwi zanie niemieckiej firmy SAP o nazwie SAP ERP. W tabeli 1 dokonano zestawienia najwa niejszych procesów biznesowych realizowanych w systemie SAP ERP. Tabela 1. Procesy biznesowe w systemie SAP ERP Obszary zarz dzania Zarz dzanie finansami Zarz dzanie operacyjne Zarz dzanie kapitałem ludzkim Główne procesy biznesowe Rachunkowo finansowa Rachunkowo zarz dcza Zarz dzanie finansowym ła cuchem dostaw Zarz dzanie zaopatrzeniem Zarz dzanie zapasami i magazynami Zarz dzanie produkcj Zarz dzanie sprzeda i dystrybucj Zarz dzanie personelem Zarz dzanie transakcjami pracowniczymi Zarz dzanie relacjami z pracownikami System SAP ERP działa na platformie technologicznej SAP NetWeaver. Platforma ta rozszerza mo liwo ci systemu ERP i udost pnia komponenty takie, jak: portal korporacyjny, system business intelligence i technologie mobilne. Jednym z komponentów jest SAP Enterprise Portal, który oferuje narz dzia zarz dzania wiedz i współprac oraz umo liwia integracj danych, wiedzy i informacji w ramach portalu korporacyjnego [1; 3]. 2. Istota zarz dzania wiedz W warunkach globalizacji i wzrostu konkurencyjno ci podstaw działania i rozwoju przedsi biorstwa w coraz wi kszym stopniu, staje si wiedza. Rodzaje wiedzy opisuje [5]. Wiedza specyficzna dla danej firmy ma cz sto wi ksz warto ni budynki, maszyny, zapasy lub rodki finansowe. Sukces przedsi biorstwa b dzie coraz bardziej zale ał od nabywania wiedzy, jej tworzenia i wykorzystywania w zarz dzaniu organizacj.

3 140 Systemy ERP a zarz dzanie wiedz W rezultacie rozumienia wielkiej roli, jak odgrywa wiedza i informacja w zarz dzaniu przedsi biorstwem, powstała koncepcja okre lana jako zarz dzanie wiedz (knowledge management) [11]. Zarz dzanie wiedz stanowi zestaw procesów słu cych upowszechnianiu i wykorzystywaniu wiedzy dla realizacji celów organizacji. W zarz dzaniu wiedz przyjmuje si, e wszystkie procesy w przedsi biorstwie zawieraj w sobie elementy twórczo ci, upowszechnienia i stosowania wiedzy w zarz dzaniu organizacj gospodarcz. W ród celów zarz dzania wiedz wyró nia si [4]: odnajdywanie wiedzy w aplikacjach wspomagaj cych zarz dzanie, popraw efektywno ci obsługi klienta, podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników, podnoszenie innowacyjno ci produktów. Wa ne jest zwrócenie uwagi na wła ciwe ł czenie procesów przetwarzania informacji z kreatywno ci i innowacyjno ci pracowników. Niezb dne jest tak e stałe uczenie si i podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. Dlatego, e adne zmiany i innowacje nie mog by wprowadzane bez aktywnego udziału pracowników. ródłem przewagi konkurencyjnej firmy s zdolno ci twórcze, zaanga owanie i kwalifikacje pracowników. Tylko ludzie s zdolni do tworzenia warto ci dodanej ukrytej w innych zasobach. Rozwój kreatywno ci personelu stanowi warunek rozwoju ka dej organizacji. Wła ciwy personel oraz efektywne zarz dzanie zasobami ludzkimi stanowi kluczowy element rozwoju i post pu organizacyjnego. Wykorzystanie kapitału intelektualnego i wiedzy przedsi biorstwa do tworzenia jego przewagi konkurencyjnej wymaga zasadniczych zmian w sposobie kierowania lud mi. Niezb dne jest tworzenie atmosfery zaufania i swobody działania oraz zwi kszenia dost pu do informacji [8]. W procesie zarz dzania wiedz organizacje powinny budowa relacje mi dzy pracownikami oparte na wzajemnym zaufaniu oraz d y do likwidacji barier organizacyjnych i komunikacyjnych. Szerzej na temat zarz dzania wiedz pisz m.in.: [2; 5; 7; 13; 17]. Systemy zarz dzania wiedz (Knowledge Management Systems KMS) wspomagaj procesy pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udost pniania wiedzy [14]. W celu stworzenia systemu zarz dzania wiedz firma musi posiada odpowiednie zasoby informacji i wiedzy. Do najwa niejszych zasobów informacji i wiedzy w firmie zalicza si [13]: otoczenie makro (uwarunkowania prawne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe), otoczenie mikro (klienci, dostawcy i konkurenci) oraz kwalifikacje i do wiadczenie pracowników. System zarz dzania wiedz powinien integrowa dost p do aplikacji niezb dnych pracownikowi do realizacji okre lonych procesów biznesowych, a zatem ułatwia realizacj procesów, w których wykorzystuje si nabyt wiedz. Z drugiej strony realizacja procesów biznesowych wymaga dostarczania odpowiednich usług komunikacyjnych i aplikacji [4]. Najwa niejsze technologie IT stosowane w zarz dzaniu wiedz to m.in. [5; 13; 18]: technologie pozyskiwania wiedzy (np. data mining, text mining, Web mining), technologie gromadzenia wiedzy (np. bazy danych, bazy wiedzy, bazy dokumentów, hurtownie danych), technologie odnajdywania wiedzy (np. systemy zarz dzania dokumentami, systemy wyszukiwania informacji, systemy zarz dzania tre ci ),

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 13, technologie przekazywania wiedzy (np. e-learning, wideokonferencje), technologie współpracy (np. praca grupowa, technologie mobilne) oraz technologie udost pniania wiedzy (np. portale korporacyjne). Przedmiotem dalszej cz ci artykułu s portale korporacyjne, które integruj ró ne technologie IT stosowane w zarz dzaniu wiedz. 3. Portal korporacyjny jako platforma zarz dzania wiedz dla systemu ERP Korzystaj c z portalu korporacyjnego u ytkownicy systemu ERP mog realizowa ró ne funkcje zarz dzania wiedz, czyli pozyskiwanie, gromadzenie, udost pnianie i zastosowanie wiedzy. Portale tworz jednolit platform spersonalizowan dla poszczególnych pracowników, grup, organizacji i jej otoczenia. Mo liwo ci wykorzystania systemu ERP i portalu korporacyjnego w zarz dzaniu wiedz zaprezentowano na przykładzie rozwi za firmy SAP (system SAP ERP i infrastruktura portalu korporacyjnego SAP Enterprise Portal) Charakterystyka portali korporacyjnych Portale korporacyjne oferuj usługi informacyjne, komunikacyjne i marketingowe. Zadaniem portali korporacyjnych jest udost pnianie u ytkownikom wiedzy dostosowanej do ich potrzeb i posiadanych uprawnie. Poj cie portalu korporacyjnego nie ma jednoznacznej definicji. Portale korporacyjne (Enterprise Information Portal EIP) to aplikacje umo liwiaj ce u ytkownikom dost p do wewn trznych i zewn trznych ródeł informacji oraz dostarczaj ce spersonalizowan, dostosowan do potrzeb informacj niezb dn w procesie podejmowania decyzji. Z punktu wiedzenia procesu podejmowania decyzji portal korporacyjny umo liwia organizowanie i wyszukiwanie informacji we wszystkich stosowanych w przedsi biorstwie aplikacjach wspomagaj cych zarz dzanie. Informacje te mog pochodzi z operacyjnych baz danych, hurtowni danych i systemów zewn trznych. Współczesny portal korporacyjny powinien nie tylko dostarcza u ytkownikom informacji, ale umo liwia im współprac z innymi u ytkownikami, czyli udost pnia oprogramowanie do pracy grupowej, poczty elektronicznej i systemów przepływu pracy [15]. Do podstawowych funkcji portali korporacyjnych zalicza si [4]: personalizacj, tworzenie i zarz dzanie tre ci, przeszukiwanie i wyszukiwanie, zapytania, raportowanie i analiz, zarz dzanie danymi i integracj aplikacji, zarz dzanie dokumentami, współprac elektroniczn oraz wspomaganie procesów. Portal korporacyjny mo na okre li jako platform informatyczn, która integruje systemy i technologie informatyczne, dane, informacj i wiedz, funkcjonuj ce w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu udost pnienia u ytkownikom (..) w dowolnym czasie i miejscu, w bezpieczny sposób [15] i poprzez prosty interfejs oparty na przegl darce internetowej. Portal korporacyjny to brama do wiedzy w organizacji [15]. W architekturze portali korporacyjnych wyró nia si pi warstw [15]: warstw prezentacji i personalizacji, warstw taksonomii i wyszukiwania, warstw bezpiecze stwa, warstw aplikacji oraz warstw integracji. W ród portali korporacyjnych mo na wyró ni portale pracowników (Business to Employee Portals) nazywane te portalami wiedzy (knowledge portals), których zadaniem jest udost pnianie pracownikom wydajnego i efektywnego narz dzia usprawniaj cego ich prac. W ramach takiego portalu strona startowa ka dego pracownika jest dostosowana do zada i obowi zków, jakie reali-

5 142 Systemy ERP a zarz dzanie wiedz zuje on w przedsi biorstwie [4]. Zakres udost pnianych informacji i aplikacji zale y od roli pełnionej w firmie przez pracownika. Portale korporacyjne s wdra ane w celu poprawienia komunikacji i obiegu informacji oraz powi za mi dzy pracownikami [12]. Zapewniaj one tak e mobilny dost p do informacji [10]. Mog by równie wykorzystywane do przekazywania wiedzy poprzez udost pnianie pracownikom szkole elektronicznych (e-learning). Na temat rodzajów e-learningu oraz sposobów przygotowywania tre ci szkole pisze m.in. Hyla [6] Wykorzystanie systemu SAP ERP i portalu korporacyjnego w zarz dzaniu wiedz W zarz dzaniu wiedz wyró nia si najcz ciej nast puj ce działania: pozyskiwanie wiedzy, gromadzenie wiedzy, dystrybucj (udost pnianie) wiedzy i zastosowanie (wykorzystanie) wiedzy. Pozyskiwanie wiedzy obejmuje działania maj ce na celu nabywanie wiedzy wewn trz i na zewn trz firmy. Rozproszenie wiedzy sprawia trudno ci szczególnie w du ych korporacjach. Przykładowe działania w tym zakresie to wyszukiwanie wiedzy w firmowych bazach danych, wiedzy i dokumentów lub w Internecie, a tak e zagł bianie i analiza wiedzy. W celu pozyskiwania wiedzy mo na stosowa proste narz dzia wyszukiwawcze dost pne w systemie SAP ERP (np. zapytania) lub bardziej zaawansowane narz dzia wyszukiwawcze w ramach portalu korporacyjnego zintegrowanego z systemem SAP ERP (np. wyszukiwarki). Baza danych systemu SAP ERP jest ródłem wiedzy np. o klientach, dostawcach, posiadanych zapasach magazynowych, kondycji finansowej firmy oraz realizowanych procesach biznesowych. Wykorzystanie Internetu jako ródła wiedzy usprawnia pozyskiwanie wiedzy przez pracowników organizacji, jej klientów i partnerów handlowych. System SAP ERP oferuje zagł bianie wiedzy na ró nych poziomach szczegółowo ci, tzn. od informacji ogólnej do szczegółowej i odwrotnie oraz analizy i raporty cało ciowe lub cz ciowe. Dla przykładu mo na wy wietli dokumenty ksi gowe przygotowane w danym okresie przez wybranego pracownika, a nast pnie stosuj c zagł bianie wiedzy przejrze informacje szczegółowe dotycz ce wybranego dokumentu. Pracownik korzystaj cy z systemu SAP ERP poprzez umiej tne ustalenie kryteriów wyboru mo e szybko znale informacje potrzebne do analizy wiedzy. System SAP ERP udost pnia wiele standardowych zapyta, raportów i analiz. Na przykład mo na przeprowadzi analiz wynagrodze okre lonej grupy pracowników w wybranych okresach. Poprzez portal korporacyjny pracownik ma dost p do systemu ERP, co ułatwia proces pozyskiwania wiedzy. Gromadzenie wiedzy polega na tworzeniu baz danych, baz wiedzy, baz dokumentów i hurtowni danych. W trakcie realizacji procesów biznesowych w poszczególnych obszarach zarz dzania powstaj ró ne dokumenty logistyczne, finansowe i kadrowe rejestrowane w centralnej bazie danych systemu SAP ERP. Dane te dotycz jednego roku w podziale na poszczególne okresy w działalno ci firmy. W celu przeprowadzania analiz wielowymiarowych dane po zamkni ciu okresu lub roku mo na przekazywa do hurtowni danych, gdzie s one przechowywane przez wiele lat. Pozostałe dokumenty przygotowywane przez pracowników organizacji s gromadzone w bazie dokumentów. W Internecie dost pne s ró ne bazy wiedzy, np. dokumentacja systemu SAP ERP, artykuły o okre lonej tematyce. Dost p do bazy danych systemu ERP, baz wiedzy, baz dokumentów i hurtowni danych jest mo liwy przez portal korporacyjny. Dystrybucja wiedzy polega na rozmieszczeniu w firmie punktów dost pu do zasobów wiedzy i okre leniu zasad udost pniania i ochrony wiedzy. Dost p do zasobów w systemu SAP ERP opar-

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 13, ty jest na roli, jak pracownik pełni w organizacji. Poprzez portal korporacyjny pracownik, klient lub przedstawiciel handlowy ma dost p tylko do takich zasobów, do których ma nadane uprawnienia. Udost pnianie wiedzy z systemu SAP ERP poprzez portal korporacyjny mo e si te odbywa w terenie za pomoc urz dze mobilnych. System SAP ERP udost pnia tak e rozwi zania z zakresu obiegu dokumentów powi zanego z realizacj procesów biznesowych. Z systemu SAP ERP mo liwy jest eksport danych do pakietów biurowych. Dla przykładu zestawienie przygotowane w systemie SAP ERP mo na przesła do arkusza kalkulacyjnego, w celu przeprowadzenia analizy lub wizualizacji danych, a nast pnie przygotowa sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacj mo na udost pni w ramach portalu korporacyjnego. Ponadto system SAP ERP oferuje terminowe dostarczanie wiedzy, poprzez ustalenie zakresu, odbiorców i cz stotliwo ci przygotowania raportów, a tak e umo liwia ich przesyłanie pomi dzy u ytkownikami systemu wewn trzn poczt elektroniczn. Na przykład raz w miesi cu pracownik działu płac przygotowuje list płac i przesyła j do akceptacji kierownikowi. Zastosowanie wiedzy to podejmowanie działa maj cych na celu tworzenie warto ci w organizacji poprzez wykorzystanie narz dzi przekazywania wiedzy i współpracy oraz monitorowania. W celu przekazywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji pracowników mo na wykorzysta szkolenia elektroniczne. Tworzenie grup dyskusyjnych w ramach portali korporacyjnych umo liwia przyspieszenie cyklu od powstania pomysłu do jego komercjalizacji oraz przyczynia si do podniesienia innowacyjno ci produktów i procesów obsługi klienta. System SAP ERP gromadzi i udost pnia ró ne rodzaje wiedzy, ale to od umiej tno ci u ytkownika systemu zale y czy potrafi wiedz wykorzysta w procesach podejmowania decyzji. Dlatego bardzo istotne w procesie wdro enia systemu SAP ERP s szkolenia u ytkowników, które maj na celu ukazanie mo liwo ci realizacji procesów biznesowych w uj ciu niezb dnych danych podstawowych, realizowanych czynno ci i uzyskiwanej wiedzy. Dzi ki temu pracownicy dowiaduj si, jak wiedz mog uzyska z systemu, a od ich kreatywno ci zale y jak uzyskan wiedz wykorzystaj w rozwi zywaniu problemów decyzyjnych. Ka dy u ytkownik systemu SAP ERP jest identyfikowany i ma przypisane uprawnienia dzi ki którym mo e wprowadza wiedz do systemu lub u ytkowa udost pnian wiedz. Administrator mo e na bie co monitorowa i analizowa działania wykonywane przez u ytkownika systemu, dzi ki temu wiadomo z których uprawnie korzysta. Coraz wi cej pracowników przedsi biorstwa korzysta z wiedzy gromadzonej w kilku obszarach systemu ERP jednocze nie. Portal korporacyjny mo e z jednej strony słu y do uruchamiania potrzebnych aplikacji systemu ERP, a z drugiej strony do znajdowania niezb dnej wiedzy, czy korzystania ze szkole elektronicznych SAP Enterprise Portal jako infrastruktura portalu korporacyjnego Firma SAP w ramach platformy technologicznej SAP NetWeaver udost pnia infrastruktur portalu korporacyjnego. SAP Enterprise Portal umo liwia pracownikom współprac poprzez mo liwo wspólnego korzystania z aplikacji i wspólnego przygotowywania dokumentów, komunikacj oraz prac w rodowisku wirtualnego zespołu [1]. Komponent SAP Enterprise Portal dostarcza pełn infrastruktur portalu wraz z funkcjami zarz dzania wiedz oraz współpracy. Predefiniowane tre ci biznesowe przyspieszaj wdro enie oraz zmniejszaj koszty integracji istniej cych systemów informatycznych.

7 144 Systemy ERP a zarz dzanie wiedz Infrastruktura portalu pozwala na szybk i efektywn integracj rozwi za SAP, aplikacji zewn trznych, dotychczas stosowanych systemów informatycznych, baz danych, dokumentów, wewn trznych i zewn trznych tre ci internetowych oraz narz dzi ułatwiaj cych współprac. Rozwi zanie to wykorzystuje otwarte standardy Web Services, a tak e cisł integracj z innymi komponentami SAP NetWeaver [3]. SAP Enterprise Portal gwarantuje pracownikom, partnerom i klientom stały, bezpieczny i oparty na rolach dost p do potrzebnych informacji i aplikacji. Pracownicy mog szybciej identyfikowa oraz rozwi zywa problemy biznesowe. Oznacza to wymierne korzy ci i osi ganie przewagi strategicznej. Korzy ci z zastosowania portalu korporacyjnego mo na rozpatrywa z trzech punktów wiedzenia [15]: pracowników, kadry zarz dzaj cej i przedsi biorstwa (tabela 2). Tabela 2. Korzy ci z zastosowania portalu korporacyjnego Punkt wiedzenia Pracownicy Kadra zarz dzaj ca Przedsi biorstwo Główne korzy ci ródło informacji i wiedzy Narz dzie współpracy i komunikacji Miejsce realizacji procesów biznesowych Gromadzenie danych o działalno ci biznesowej w podziale na obszary zarz dzania Gromadzenie danych o uwarunkowaniach prowadzenia działalno ci biznesowej Pozyskiwanie wiedzy niezb dnej do podejmowania decyzji Uporz dkowanie chaosu informacyjnego Redukcja kosztów działania firmy Integracja aplikacji Poprawa innowacyjno ci i pozycji konkurencyjnej Rozwój pracowników Wsparcie technologiczne koncepcji zarz dzania wiedz Portal korporacyjny usprawnia procesy biznesowe i podejmowanie decyzji w przedsi biorstwie oraz zwi ksza ich jako i efektywno. Ponadto portal to miejsce działa marketingowych i sprzeda y oraz współpracy z partnerami biznesowymi i szkolenia pracowników. Portale pomagaj budowa przewag konkurencyjn, a ich stosowanie jest strategiczne dla funkcjonowania współczesnych przedsi biorstw. 4. Podsumowanie Zarz dzanie wiedz zaczyna odgrywa coraz wi ksz rol w zakresie realizacji strategii firmy, poniewa przy pieszenia proces podejmowania decyzji oraz ogranicza ryzyko podejmowania bł dnych decyzji, a tak e przyczynia si do oszcz dno ci finansowych. Umiej tne zarz dzanie wiedz decyduje o zdolno ci konkurowania organizacji na rynku. Tworzenie systemu zarz dzania wiedz to jedno z najwa niejszych wyzwa współczesnych przedsi biorstw. Koncepcja portalu korporacyjnego to platforma zapewniaj ca personalizowany dost p z przegl darki do ró norodnych tre ci i aplikacji w Internecie, intranecie czy ekstranecie oraz agregacj tre ci, danych i usług z wielu ródeł na wspólnym interfejsie u ytkownika. Portale korporacyjne

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 13, umo liwiaj integracj ró nych technologii IT stosowanych w systemach zarz dzania wiedz i ich poł czenie z systemami ERP. W dobie globalizacji systemy ERP rozbudowane o systemy zarz dzania wiedz stanowi podstaw nowoczesnego zarz dzania i s jednym z czynników zmuszaj cych przedsi biorstwa do ci głej innowacyjno ci. Bibliografia 1. Anderson G.W., Larocca D., Sams Teach Yourself SAP in 24 Hours, Sams Publishing, Indianapolis Baruk J., Zarz dzanie wiedz i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toru Campbell S., Mohun V., Mastering Enterprise SOA with SAP NetWeaver and SAP ERP, Wiley Publishing, Indianapolis Gołuchowski J., Technologie informatyczne w zarz dzaniu wiedz w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarz dzanie wiedz w przedsi biorstwach, Wydawnictwo Difin, Warszawa Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Wydawnicza, Kraków Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarz dzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa Kowalczewski W. (red.), Zarz dzanie współczesnym przedsi biorstwem, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa Lenart A., Geneza i rozwój zintegrowanych systemów informatycznych, [w:] Zarz dzanie i wiedza w przedsi biorstwie. Wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Gda skiego - nr 3/2005, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gda skiego, Sopot Lenart A., Kierunki rozwoju systemów ERP, w: Bazy danych Struktury, algorytmy, metody, Wybrane technologie i zastosowania, pod. red. S. Kozielskiego, B. Matysiak, P. Kasprowskiego, D. Mrozka, Wydawnictwa Komunikacji i Ł czno ci, Warszawa Lenart A., Systemy ERP a rozwój organizacji gospodarczych, w: Zarz dzanie rozwojem organizacji, TOM I, pod red. S. Lachniewicza, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łód Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk Łobejko S., Systemy informacyjne w zarz dzaniu wiedz i innowacj w przedsi biorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Warszawa Olszak C.M. i Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa Pocztowski A., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarz dzanie wiedz w organizacji, Oficyna Wydawnicza, Kraków Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J., Information Technology for Management. Transforming Organizations in the Digital Economy, John Wiley & Sons, New York 2007

9 146 Systemy ERP a zarz dzanie wiedz ERP SYSTEMS IN A VIEW OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Summary Market economy mechanisms and global competition are big challenges for business organizations. Changes of market surroundings and especially pressure of competitors requires improvement of quality management from firms. A tool enabling reaching such a goal are Integrated Information Systems ERP. They are strategic elements of business which learn workers knowledge management technologies application and support development of enterprises. A goal of the paper is presentation of possibilities of usage of ERP and corporation portal in the scope of knowledge management on a case of SAP solutions. In the paper one can show also ERP system as Integrated Information Systems and an essence of knowledge management. Keywords: knowledge management ERP systems Katedra Informatyki Ekonomicznej, Wydział Zarz dzania, Uniwersytet Gda ski ul. Piaskowa 9, Sopot

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego Grant badawczy KBN Agenda Wstęp Założenia Funkcjonalność Cele badawcze i utylitarne Urządzenia w projekcie Proponowany zakres współpracy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie w przedsiębiorstwie The use of information systems in the company Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering ZiIP.G6.D6.D6K.4.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ NASZA OFERTA Od 20 lat wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Chcemy pomagać naszym Klientom w rozwijaniu ich firm i doskonaleniu procesów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ INFORMACYJNY WARUNKIEM ZARZ DZANIA WIEDZ W DOBIE KRYZYSU FINANSOWEGO

KAPITAŁ INFORMACYJNY WARUNKIEM ZARZ DZANIA WIEDZ W DOBIE KRYZYSU FINANSOWEGO KAPITAŁ INFORMACYJNY WARUNKIEM ZARZ DZANIA WIEDZ W DOBIE KRYZYSU FINANSOWEGO ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie W czasach kryzysu finansowego organizacje powinny kształtowa kapitał informacyjny.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA

BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie Systemy Business Intelligence (BI) w du ej mierze adresowane s do przedsi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl Office 365 dla firm Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest adresowany.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

rozwiązania informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA

rozwiązania informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA rozwiązania dla społeczeństwa informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA agenda: ZETO Bydgoszcz SA: profil i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Inteligentne organizacje. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu firm powoduje, że ich pozycja rynkowa przestaje zależeć przede wszystkim od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 12 grudnia 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Zarządzanie strategiczne Strategic Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Narzędzia TIK w projekcie gimnazjalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu) Symbol szkolenia: TIKPGIM SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej. Poznań, 23.02.2016 r.

Tworzymy oprogramowanie. Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej. Poznań, 23.02.2016 r. Tworzymy oprogramowanie Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej Poznań, 23.02.2016 r. O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska. Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska

Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska. Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH SYSTEMOW INFORMATYCZNYCH STOSOWANYCH W LOGISTYCE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE LEKARSKIEJ/DENTYSTYCZNEJ.... (nazwa praktyki) wydana w dniu... przez...

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE LEKARSKIEJ/DENTYSTYCZNEJ.... (nazwa praktyki) wydana w dniu... przez... POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE LEKARSKIEJ/DENTYSTYCZNEJ (nazwa praktyki) wydana w dniu... przez... na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo