Znaczenie projektów w kluczowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaczenie projektów w kluczowych"

Transkrypt

1 Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji

2 PO Innowacyjna gospodarka 7 o priorytetowa Budowa i rozwój spo ecze stwa informacyjnego Cel osi priorytetowej: Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w gospodarce MEUR ze rodków funduszy strukturalnych cznie z wk adem krajowym: ok MEUR Agnieszka Suska-Bu awa 2

3 PO Innowacyjna gospodarka 7 o priorytetowa Budowa i rozwój spo ecze stwa informacyjnego Nr dzia ania Nazwa dzia ania Alokacja rodków EFRR (w MEUR) Poziom i ród o finansowania krajowego 7.1. Budowa elektronicznej administracji % w tym: Infrastruktura elektronicznych us ug publicznych Elektroniczne us ugi i tre ci dla przedsi biorców i obywateli 7.2. Wspieranie dzia alno ci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 374, % 7.3 Wspieranie wdra ania rozwi za elektronicznego biznesu typu B2B 421, 445 Wg zasad udzielania pomocy publicznej ok. 50% 7.4 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowego - einclusion 484 0% Agnieszka Suska-Bu awa 3

4 Projekty kluczowe w ramach 7 op PO IG 7.1. Budowa elektronicznej administracji Infrastruktura elektronicznych us ug publicznych Elektroniczne us ugi i tre ci dla przedsi biorców i obywateli 38 projektów kluczowych, w tym 2 du e (powy ej 50 mln EUR) Beneficjenci: - jednostki administracji rz dowej oraz jednostki im podleg e - instytucje prowadz ce pa stwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw Agnieszka Suska-Bu awa 4

5 7.1. Budowa elektronicznej administracji Infrastruktura elektronicznych us ug publicznych przystosowanie infrastruktury teleinformatycznej budowa lub rozbudowa systemów informatycznych wdra anie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów, informatyzacja rejestrów pa stwowych, wdra anie elektronicznego podpisu i systemu elektronicznych to samo ci (eid), rozbudowa centralnej platformy us ug elektronicznych Agnieszka Suska-Bu awa 5

6 7.1.Budowa elektronicznej administracji (c.d.) Elektroniczne us ugi i tre ci dla przedsi biorców i obywateli budowa dziedzinowych platform e-us ug integracja platform dziedzinowych na centralnej platformie budowa wielokana owych platform transakcyjnych umo liwiaj cych wnoszenie op at administracyjnych udost pnianie oraz upowszechnianie standardów elektronicznego komunikowania si Agnieszka Suska-Bu awa 6

7 Wybrane projekty kluczowe 7 op PO IG Rozbudowa dziedzinowej platformy elektronicznej Ministerstwa Sprawiedliwo ci, w tym uruchomienie us ug dla przedsi biorców i osób fizycznych na portalu dost powo-informacyjnym (dost p elektroniczny do wydzia ów ksi g wieczystych, które prowadz ksi gi wieczyste w formie elektronicznej, KRK, Biura Monitora S dowego i Gospodarczego) Umo liwienie elektronicznego dost pu przedsi biorców i osób fizycznych do Wydzia ów Ksi g Wieczystych, Centralnej Informacji Ksi g Wieczystych, Krajowego Rejestru Karnego, Monitora S dowego i Gospodarczego Wp yw na przedsi biorstwa: Zwi kszenie pewno ci obrotu gospodarczego U atwienie w ubieganiu si o zamówienia publiczne dost p do dokumentów KRK Dokonywanie op at w formie elektronicznej Przekazywanie odpisów ksi g wieczystych w formie elektronicznej Agnieszka Suska-Bu awa 7

8 Wybrane projekty kluczowe 7 op PO IG Centralna Informacja o Dzia alno ci Gospodarczej Zbiór danych o osobach fizycznych b cych przedsi biorcami. Centralna informacja o wpisach do ewidencji dzia alno ci gospodarczej. Dane z s dów o ograniczeniu lub utracie zdolno ci do czynno ci prawnych i ustanowieniu kuratora, a tak e o zakazie wykonywania dzia alno ci gospodarczej. Informacje o udzieleniu, zmianie, zawieszeniu lub cofni ciu koncesji, o uzyskaniu przez przedsi biorc zezwolenia lub licencji i ich cofni ciu, a tak e informacje pochodz ce z rejestrów dzia alno ci regulowanej. Informacja b dzie dost pna za pomoc platformy e-puap Agnieszka Suska-Bu awa 8

9 Wybrane projekty kluczowe 7 op PO IG edeklaracje II (kontynuacja projektu edeklaracje) Projekt obejmuje m.in. budow Portalu e-deklaracje Umo liwia bezpo redni kontakt podatnika z systemem (elektroniczne wype nianie i przesy anie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, NIP, PCC) Us ugi elektroniczne: 1. Obs uga deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT, NIP, PCC 2. Obs uga innych dokumentów (podania) 3. Sprawdzanie stanu sprawy 4. Dost p do informacji o stanie rozlicze podatnika 5. Aktualizacja danych o podmiocie 6. Portal informacyjny Agnieszka Suska-Bu awa 9

10 Wybrane projekty kluczowe 7 op PO IG e-podatki ( kontynuacja projektów e-deklaracje i e-deklaracje II) Projekt obejmuje m.in. integracj danych z systemów (zapewnienie bardziej efektywnego przep ywu informacji, zlikwidowanie zb dnej redundancji danych w poszczególnych systemach, rejestry referencyjne) hurtowni danych podatnika budow i rozwój aplikacji wspomagaj cych komunikacj mi dzy administracj skarbow a podmiotami zewn trznymi centralizacj danych o podatnikach budow systemu weryfikacji i uwierzytelniania u ytkownika Agnieszka Suska-Bu awa 10

11 Wybrane projekty kluczowe 7 op PO IG Platforma us ug elektronicznych dla przedsi biorców korzystaj cych ze rodowiska System stworzony w ramach projektu pozwala dzie przedsi biorcom na sprawne obliczenie op aty za korzystanie ze rodowiska, wype nienie i przes anie do w ciwych organów administracji stosownego sprawozdania zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz dokonanie p atno ci w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem wykonania transakcji Agnieszka Suska-Bu awa 11

12 Wybrane projekty kluczowe 7 op PO IG Budowa portali informacyjnych notariuszy, radców prawnych, komorników, adwokatów udost pnianie podmiotom wiadcz cym us ugi prawne tre ci m.in. umów notarialnych zawartych w kancelariach notarialnych na terenie ca ego kraju. uzyskiwanie przez przedsi biorców np. aktów notarialnych po wiadczonych bezpiecznym podpisem elektronicznym przez notariusza lub innych dokumentów wymagaj cych po wiadczenia dokonywanie op aty elektronicznej za us ug prawn, wymiana korespondencji elektronicznej pomi dzy przedsi biorc, a podmiotem wiadcz cym us ugi prawne, Agnieszka Suska-Bu awa 12

13 Dzi kuj za uwag Kontakt: Agnieszka Suska-Bu awa Agnieszka Suska-Bu awa 13

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji styczeń czerwiec 2013 r. Lp. Planowany termin przekazania pod obrady KRMC Tytu Organ odpowiedzialny Dokumenty legislacyjne 1 stycze 2 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE

SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE WPROWADZENIE W a ciwe okre lenie celów rozwojowych wielu podejmowanych przedsi wzi i

Bardziej szczegółowo

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH Czym jest FADN FADN - to europejski system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LEWIATANA 2013 2016 PLAN DZIA LEWIATANA W 2014 ROKU. Konfederacja LEWIATAN Listopad 2013

STRATEGIA LEWIATANA 2013 2016 PLAN DZIA LEWIATANA W 2014 ROKU. Konfederacja LEWIATAN Listopad 2013 STRATEGIA LEWIATANA 2013 2016 PLAN DZIA LEWIATANA W 2014 ROKU Konfederacja LEWIATAN Listopad 2013 Struktura prezentacji I. STRATEGIA LEWIATANA 2013-2016 1. Gdzie jeste my 2. Czym jest Lewiatan 3. Wizja

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo