BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA"

Transkrypt

1 BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie Systemy Business Intelligence (BI) w du ej mierze adresowane s do przedsi biorstw du ych. Z analiz wymaga informacyjnych przedsi biorstw sektora MSP wynika zapotrzebowanie na zagregowan informacj zarz dcz, jednak barier w uzyskaniu tego typu informacji jest cena dost pnych na rynku rozwi za BI. Niniejszy artykuł prezentuje ramy metodyczne tworzenia rozwi za Business Intelligence dopasowanych wielko ci i cen do mo liwo ci przedsi biorstw sektora MSP. Summary Business Intelligence systems are mostly addressed towards big organizations. From requirements analysis conducted among small and medium sized enterprises it becomes clear that those organizations need aggregated management information ass well. The barrier for them is high price of BI solutions available on the market. This article presents a methodological framework for creating Business Intelligence solutions that fit SME s financial and organizational capabilities. 1. Poj cie Business Intelligence Poj cie Business Intelligence zostało wprowadzone przez Gartner Group w 1989 r. jako: zestaw koncepcji i metodyk maj cych na celu usprawnienie podejmowania decyzji biznesowych przez u ycie systemów opartych na faktach 1. Z praktycznego punktu widzenia systemy Business Intelligence słu wyszukiwaniu danych z ró nych ródeł (najcz ciej z hurtowni danych i internetu) i ich przetwarzaniu w celu uzyskiwania informacji decyzyjnej dla u ytkowników wszystkich szczebli zarz dzania. 2 Hurtownia danych, b d ca podstawowym ródłem danych dla systemu Business Intelligence to kopia danych z systemu transakcyjnego, maj ca specjaln struktur, słu c analizie. Dane do hurtowni s ładowane z systemu transakcyjnego oraz z innych ródeł, takich jak pliki arkusza kalkulacyjnego czy strony WWW. Nast pnie organizowane s we wcze niej zaprojektowane wielowymiarowe struktury tzw. kostki informacyjne. Prezentacja danych mo e nast powa za pomoc dowolnego narz dzia, na przykład arkusza kalkulacyjnego 3. System składaj cy si z hurtowni danych, zaprojektowanych w tej hurtowni struktur danych, posiadaj cych znaczenie biznesowe oraz narz dzia ich prezentacji to wła nie system Business Intelligence. 1 Hashmi N., Business Information Warehouse for SAP, Prima Publishing, Roseville 2000, s. 6 2 Kubiak B., Korowicki A., Systemy klasy Business Intelligence w usprawnianiu zarz dzania i biznesu, Zastosowanie Informatyki w Rachunkowo ci i Finansach, red. Kubiak B., Korowicki A., Polskie Towarzystwo Informatyczne 2002, s.16 3 Wi cej na temat hurtowni danych

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr4, Systemy BI umo liwiaj : zebranie danych z ró nych ródeł, takich jak transakcyjne systemy zintegrowane, pliki bazy danych, pliki arkuszy kalkulacyjnych, dokumenty sieci WWW, ustrukturyzowanie i ujednolicenie zebranych danych w postaci hurtowni danych, w sposób umo liwiaj cy ich analiz, prezentacj uzyskanych w ten sposób informacji u ytkownikom za pomoc dowolnego narz dzia prezentacji, takiego jak arkusz kalkulacyjny, strona WWW, czy system GIS Zastosowanie narz dzi Business Intelligence do zarz dzania rednim przedsi biorstwem Przyjmuj c przedstawion powy ej, operacyjn definicj Business Intelligence mo na stwierdzi, i rynek dostawców tego typu rozwi za koncentruje si na sektorze przedsi biorstw du ych. Do nich kierowane s zarówno narz dzia BI wchodz ce w skład pakietów wspomagaj cych zarz dzanie, takich jak Oracle 5 czy SAP, jak te dedykowane rozwi zania BI, takie jak Cognos czy Business Objects. Zjawisko to jest widoczne na listach referencyjnych firm consultingowych, zajmuj cych si tworzeniem rozwi za BI, gdzie dominuj przedsi biorstwa du e. Fakt, i rozwi zania BI znalazły sobie uznanie w ród przedsi biorstw du ych jest uzasadniony liczba danych zasilaj cych systemy transakcyjne a tak e ró norodno tych systemów w ramach organizacji powoduje naturalny popyt na narz dzia umo liwiaj ce unifikacj i agregacj danych bez konieczno ci pracochłonnej integracji systemów na poziomie operacyjnym. Zachodzi jednak pytanie, czy systemy Business Intelligence mog znale zastosowanie w przedsi biorstwach rednich? Z punktu widzenia zapotrzebowania na informacj zarz dcz odpowied wydaje si twierdz ca. Podczas analizy wymaga informacyjnych dokonywanej w ród przedstawicieli kadry zarz dzaj cej organizacji sektora MSP bardzo cz sto pojawiało si zapotrzebowanie na informacje zagregowane w postaci kluczowych mierników efektywno ci 6. Dla przedsi biorstw sektora MSP barier s natomiast koszty zwi zane z projektem wdro enia du ego rozwi zania BI. Rynek MSP potrzebuje rozwi za relatywnie tanich i prostych w obsłudze i w zwi zku z tym niemo liwe wydaje si zaspokojenie jego potrzeb za pomoc tych samych narz dzi, z których korzystaj przedsi biorstwa du e. 3. Koncepcja systemu Business Intelligence dla przedsi biorstw sektora MSP W poprzednim punkcie postawiona została teza, i rozwi zania BI dla przedsi biorstw małych i rednich nie mog opiera si na tej samej bazie narz dzi, jak te tworzone w du ych organizacjach. Poni ej przedstawiony zostanie zarys koncepcji rozwi zania BI skierowanego do przedsi biorstw sektora MSP. Przedstawiany model systemu Business Intelligence składa si z trzech podstawowych warstw: 4 GIS ang. Geographical Information System, systemy umo liwiaj ce prezentacj danych na mapach geograficznych 5 Oracle jak i SAP proponuje narz dzia do tworzenia hurtowni danych oraz prezentacji i analizy informacji w nich zawartych. W zestawie aplikacji Oracle s to: Oracle Express Server Oracle Warehouse Builder, w pakiecie mysap Business Suite s to natomiast SAP Business Warehouse oraz SAP Strategic Enterprise Management. 6 Informacje z wst pnych analiz wymaga prowadzonych podczas procesu sprzeda y rozwi za SAP Business One oraz MBS Navision przez LST Sp. z o.o.

3 82 Business Intelligence w organizacjach sektora MSP propozycja metodyki tworzenia warstwy biznesowej opisuj cej mierniki wchodz ce w skład systemu, ich budow, powi zania mi dzy nimi oraz zasady ich kaskadowania w organizacji, warstwy informacyjnej opisuj cej sposób pozyskania danych niezb dnych do budowy mierników: ródła danych, sposób ich grupowania, przetwarzania i prezentacji, warstwy technicznej determinuj cej narz dzia i sposób technicznej realizacji systemu. Warstwa biznesowa prezentuje CO system pomiaru efektywno ci ma zawiera, aby mo liwe było za jego pomoc komunikowanie celów organizacji, motywowanie pracowników do wykonania tych celów oraz kontrola ich wykonania. Warstwa informacyjna odpowiada na pytanie JAK zbudowany ma by system pomiaru efektywno ci, aby zawarte w nim wska niki miały prawidłow, aktualn warto. Prawidłowa realizacja obu warstw systemu pomiaru efektywno ci jest warunkiem koniecznym jego skutecznego funkcjonowania. Warstwa biznesowa musi zawiera nast puj ce elementy: analiz celów strategicznych i operacyjnych organizacji, kwantyfikacj tych celów w postaci kluczowych mierników efektywno ci, analiz zale no ci mierników (w celu wykrycia potencjalnych sprzeczno ci), opis budowy mierników, okre lenie warto ci wzorcowych i dopuszczalnych mierników, Warstwa informacyjna powinna składa si co najmniej z: definicji ródeł danych do budowy poszczególnych mierników, definicji procedur obliczeniowych, opisu organizacyjnej i technicznej procedury zbierania i przetwarzania danych, okre lenia sposobu prezentacji wska ników, Warstwa technologiczna musi zawiera co najmniej: specyfikacj narz dzi informatycznych zastosowanych do realizacji systemu, projekt realizacji procedur zawartych w warstwie informacyjnej za pomoc w/w narz dzi. 4. Proces budowy rozwi zania BI Proces budowy rozwi zania BI składa si z faz definiuj cych zawarto rozwi zania w prezentowanych powy ej warstwach: 1. Analiza biznesowa ma na celu okre lenie celów organizacji, mierników okre laj cych te cele na poszczególnych poziomach organizacji oraz zasad kaskadowania mierników z wy szych poziomów organizacji na ni sze. Wynikiem tej fazy jest dokument Koncepcji Biznesowej zawieraj cy opis strategii organizacji, dekompozycj tej strategii na cele oraz przypisanie mierników do tych celów. Dokument musi zawiera tak e zestawy konkretnych mierników dla poszczególnych grup pracowników czy jednostek organizacyjnych oraz powi zania (analiz spójno ci) pomi dzy miernikami na ró nych poziomach. 2. Analiza informacyjna odpowiada na pytanie, jak zbudowane s poszczególne mierniki, czy wykonalne jest zebranie danych umo liwiaj cych raportowanie miernika oraz jakie ródła danych b d słu y do zasilania tych mierników. Wynikiem fazy jest dokument Koncepcji Informacyjnej zawieraj cy szczegółowy opis budowy mierników, ródła danych zasilaj cych mierniki oraz opis procesu bie cego ich zasilania.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr4, Projekt techniczny prezentuje realizacj koncepcji przedstawionej w dwóch poprzednich podpunktach za pomoc konkretnych narz dzi informatycznych. Wynikiem fazy jest dokument Projektu technicznego zawieraj cy zestawienie narz dzi informatycznych, za pomoc których realizowane b dzie rozwi zanie, architektur danych w tych narz dziach oraz opis realizacji procesu zasilania mierników danymi. 5. Przykład budowy systemu pomiaru efektywno ci w rozwi zaniu SAP Business One Na podstawie przedstawionych powy ej zało e metodycznych stworzone zostały ramy koncepcyjne systemu BI dla przedsi biorstw sektora MSP. Podstawowe zało enia to: prostota rozwi zania gwarantuj ca jego szybkie i mało kosztowne wdro enie, u ycie w warstwie technologicznej narz dzi powszechnie u ywanych w przedsi biorstwach sektora MSP. Warstwa biznesowa W warstwie biznesowej przyj to zało enie, e cele organizacji s ju zdefiniowane i jedynym zadaniem jest ich wła ciwe opisanie oraz okre lenie wska ników opisuj cych stopie ich realizacji. W trakcie prac analizy biznesowej kładziony jest nacisk na zdefiniowanie nie wi cej ni 8 kluczowych wska ników efektywno ci, które nast pnie dezagregowane s na wska niki cz stkowe na ni szych szczeblach organizacji. Wynikiem prac okre laj cych warstw biznesow jest dokument Koncepcji biznesowej zawieraj cej opis celów oraz map mierników wraz z ich warto ciami wzorcowymi. Warstwa informacyjna Warstwa informacyjna rozwi zania powinna składa si z nie wi cej ni dwóch ródeł informacji. Głównym ródłem informacji jest system transakcyjny7 SAP Business One. Wszystkie dodatkowe informacje s dostarczane r cznie za pomoc interfejsów z arkuszem kalkulacyjnym. Takie rozwi zanie zapewnia prostot u ytkowania oraz niewielkie koszty realizacji systemu na poziomie technologicznym, wynikaj ce z niewielkiej liczby interfejsów wczytuj cych dane do kostek informacyjnych bazy danych. Dokument Koncepcji Informacyjnej zawiera informacje dotycz ce budowy wska ników w odniesieniu do ju zdefiniowanych ródeł. Warstwa technologiczna Podstawowym ródłem danych w zaprojektowanym rozwi zaniu jest transakcyjny system zintegrowany SAP Business One. System ten funkcjonuje w oparciu o motor bazy danych MS SQL Server, zawieraj cy standardowe narz dzia do tworzenia hurtowni danych tzw. Analysis Services. Narz dzia te umo liwiaj wygenerowanie kostek informacyjnych grupuj cych dane z systemu SAP Business One oraz zasilenie tych kostek danymi za pomoc interfejsu z arkuszem kalkulacyjnym. Kostki informacyjne tworzone s zgodnie z potrzebami wynikaj cymi z Koncepcji Informacyjnej, dotycz cymi zawarto ci poszczególnych wska ników. Standardowym narz dziem prezentacji jest arkusz kalkulacyjny z zaprojektowanymi strukturami danych i formułami przeliczeniowymi 7 O systemach transakcyjnych zob. w [6]

5 84 Business Intelligence w organizacjach sektora MSP propozycja metodyki tworzenia 6. Podsumowanie Istnieje potrzeba tworzenia rozwi za Business Intelligence dostosowanych wielko ci, a co za tym idzie równie cen do mo liwo ci przedsi biorstw sektora MSP. W niniejszym artykule przedstawione zostały ramy metodyczne tworzenia tego typu rozwi za w oparciu o proste zało enia biznesowe oraz przy u yciu narz dzi informatycznych dost pnych dla przedsi biorstw małych i rednich. Bibliografia 1. Drelichowski L., Podstawy in ynierii zarz dzania wiedz, Polskie Stowarzyszenie Zarz dzania Wiedz, Bydgoszcz Hashmi N., Business Information Warehouse for SAP, Prima Publishing, Roseville Januszewski A., Informatyka w przedsi biorstwie, Wy sza Szkoła Zarz dzania i Finansów, Bydgoszcz Kaplan R. Norton D., Strategiczna Karta Wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kisielnicki J., Sroka H.(2001), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 6. Kubiak B., Korowicki A., Systemy klasy Business Intelligence w usprawnianiu zarz dzania i biznesu, w: Zastosowanie Informatyki w Rachunkowo ci i Finansach, red. Kubiak B., Korowicki A., Polskie Towarzystwo Informatyczne 2002, s Lech P., Zintegrowane systemy zarz dzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa Meier M., Sinzing W., Mertens P., Enterprise Management with SAP SEM Business Analytics, Springer, Berlin Read C., Ross J., Dunleavy J., Schulman D., Bramante J., ecfo Sustaining Value in the New Corporation, John Wiley & Sons, Chichester Uniwersytet Gda ski, Wydział Zarz dzania Katedra Rachunkowo ci ul. Armii Krajowej Sopot

Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności

Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności Przemysław Lech * Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności Wstęp Burzliwy rozwój technologii informatycznych oraz związana z nim transformacja gospodarki,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU

CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule podkre lono wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ROZWI ZANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ALEKSANDER MILER BI Insight S.A. Streszczenie Poni sza publikacja ma na celu przedstawienie mo liwo ci zastosowania rozwi za Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ GRZEGORZ DROZDOWSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. MONIKA STOLARSKA Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 8 24 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.1 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Ewa Ziemba, Iwona Ob k Artyku

Bardziej szczegółowo

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH JAROSŁAW JANKOWSKI, KAMILA GRZ KO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie,

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo