SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI"

Transkrypt

1 SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi na zmiany warunków funkcjonowania przedsi biorstw powstała koncepcja zarz dzania relacjami z klientem. Celem artykułu jest prezentacja obszarów funkcjonalnych i korzy ci z zastosowania systemów planowania zasobów przedsi biorstwa (ERP) oraz systemów zarz dzania relacjami z klientem (CRM). W artykule dokonano równie krótkiej charakterystyki systemu ERP oraz opisano rol marketingu w zarz dzaniu przedsi biorstwem. Słowa kluczowe: systemy ERP, systemy CRM, zarz dzanie relacjami z klientem, marketing, marketing relacji, zarz dzanie przedsi biorstwem 1. Krótka charakterystyka systemów ERP Systemy planowania zasobów przedsi biorstwa (Enterprise Resource Planning ERP) s niezb dnym zestawem narz dzi przeznaczonych do zarz dzania współczesn organizacj. System ERP to zintegrowany system informatyczny, który umo liwia planowanie, zarz dzanie i wykorzystanie wszystkich zasobów organizacji oraz kontrol wszystkich procesów biznesowych w czasie rzeczywistym [24]. Systemy tej klasy cechuje otwarto i elastyczno. Otwarto oznacza mo liwo integracji z innymi systemami, usługami internetowymi i urz dzeniami mobilnymi. Elastyczno umo liwia zmian konfiguracji systemu w celu dostosowania do zmieniaj cych si wymaga i praktyk biznesowych. W systemach ERP mo na wyró ni cztery obszary funkcjonalne: marketing i sprzeda, zarz dzanie ła cuchem dostaw, rachunkowo i finanse oraz zasoby ludzkie (tabela 1). System ERP stanowi niezb dny zestaw narz dzi słu cy do zarz dzania współczesnym przedsi biorstwem we wszystkich obszarach funkcjonalnych. Podstaw systemu ERP jest podsystem zarz dzania finansami (rachunkowo i finanse), który dostawcy oprogramowania rozszerzyli o metody zarz dzania logistycznego oraz zarz dzania zasobami ludzkimi. W celu lepszego dopasowania produktów do potrzeb klienta i odzwierciedlenia wzrostu znaczenia obsługi klientów w systemach ERP wyodr bniono podsystem marketingu i sprzeda y. W ramach tego podsystemu udost pniane s rozwi zania z zakresu zarz dzania relacjami z klientem. Najwa niejsze korzy ci z zastosowania systemów ERP to [8; 14]: integracja informacji ze wszystkich działów przedsi biorstwa, obni ka kosztów produkcji, poprawa poziomu obsługi klientów, synchronizacja procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, poprawa płynno ci finansowej, zwi kszenie kompetencji pracowników.

2 48 Systemy ERP a zarz dzanie relacjami z klientami Tabela.1. Obszary funkcjonalne systemu ERP Obszar funkcjonalny Marketing i sprzeda Zarz dzanie ła cuchem dostaw Rachunkowo i finanse Zarz dzanie zasobami ludzkimi ródło: Opracowanie własne na podstawie: [18] Funkcje biznesowe Marketing produktu Obsługa zlece klientów Wsparcie klienta Zarz dzanie relacjami z klientem Prognozowanie sprzeda y Zaopatrzenie Zarz dzanie materiałami Transport Produkcja Utrzymanie zakładu Rachunkowo finansowa Alokacja i kontrola kosztów Planowanie i bud etowanie Zarz dzanie przepływami pieni nymi Rekrutacja Zarz dzanie personelem Płace Szkolenia Model ERP zaproponowała ameryka ska firma analityczno-doradcza Gartner Group w 1990 roku, ale nie został on opublikowany jako standard. Oznacza to, e rozwi zania pochodz ce od ró nych producentów mog udost pnia u ytkownikowi zró nicowany zakres funkcji i modułów. W drugiej połowie lat 90. XX wieku systemy ERP stały si niewystarczaj ce do uzyskania przewagi konkurencyjnej, ale jednocze nie posiadanie takiego systemu stało si jednym z warunków przetrwania przedsi biorstwa. Popularno zyskały inne rozwi zania informatyczne: systemy zarz dzania relacjami z klientem (Customer Relationship Management CRM), systemy zarz dzania ła cuchem dostaw (Supply Chain Management SCM). Wi kszo systemów ERP udost pnia podstawowe rozwi zania z zakresu transakcyjnych CRM i wewn trznych SCM. Istnieje równie mo liwo integracji zaawansowanych systemów klasy CRM i SCM z systemami ERP [14]. W 2000 roku firma Gartner Group zaproponowała now koncepcj systemów planowania relacji przedsi biorstwa z otoczeniem, stanowi cych rozszerzenie systemów ERP o współprac z klientami, dostawcami i partnerami handlowymi oraz rozwi zania z zakresu handlu elektronicznego. Jest to naturalne rozszerzenie systemów ERP o wykorzystanie technologii internetowych i rozwi za mobilnych. Mimo powstawania wielu innych rozwi za wspomagaj cych zarz dzanie systemy ERP nadal stanowi strategiczny element biznesu. Inne rozwi zania mog by selektywnie dobierane przez klientów niezale nie od rdzenia, czyli systemu ERP [10]. Szerzej na temat systemów ERP i kierunków ich rozwoju pisz m.in.: [2; 8; 11; 14; 18; 22].

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Rola marketingu w zarz dzaniu przedsi biorstwem W warunkach gospodarki rynkowej i nasilaj cej si konkurencji wzrosło znaczenie marketingu jako koncepcji zarz dzania przedsi biorstwem. Współczesny marketing to koncepcja zarz dzania zorientowana za rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb wszystkich uczestników rynku, ale przede wszystkim klientów [17]. Marketing przyczynia si do kreowania warto ci oczekiwanych przez klientów w zamian za zysk [7]. Strategie marketingowe powinny przyczynia si do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku [17]. Struktura marketingu obejmuje trzy elementy [7]: system warto ci, system bada marketingowych i instrumenty marketingu (marketing-mix). System warto ci okre la stosunek przedsi biorstwa do klientów, pracowników i partnerów [7]. Badania marketingowe to celowe i systematyczne gromadzenie informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. Badania marketingowe dotycz potrzeb klientów i stopnia ich zaspokojenia, efektywno ci stosowanych narz dzi marketingowych i oceny pozycji przedsi biorstwa na tle konkurencji [7]. Instrumenty marketingumix (produkt, cena, promocja, dystrybucja) powinny by stosowane do kreowania warto ci dla klientów i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Zadaniem zarz dzania marketingowego jest ukształtowanie poziomu i struktury popytu oraz rozło enie go w czasie w sposób pomagaj cy przedsi biorstwu osi gn ustalone cele. Ponadto dział marketingu odpowiada za ukształtowanie warunków zakupu, relacji wewn trz przedsi biorstwa oraz relacji z otoczeniem [7]. Proces zarz dzania marketingowego koordynuje wszystkie działania podejmowane i realizowane na rynku, np. definiowanie celów marketingu w zgodno ci z celami przedsi biorstwa, rozwój strategii marketingowych zintegrowanych ze strategi globaln przedsi biorstwa i stosowanie instrumentów marketingu-mix [17]. Wyró nia si dwa podej cia do marketingu w przedsi biorstwie: strategiczne zorientowane na analiz i operacyjne zorientowane na działania. Marketing strategiczny to systematyczna analiza potrzeb klientów oraz projektowanie we współpracy z działem bada i rozwoju produktu lub pakietu usług lepszego ni proponuje klientowi konkurencja. Ułatwia on sprostanie takim współczesnym wyzwaniom przedsi biorstwa jak: globalizacja, nowe technologie, ekologia, interaktywna komunikacja przez rozwój systemów monitorowania otoczenia marketingowego i analizowanie konkurencji oraz rozwijanie zdolno ci przystosowania si do zmian w otoczeniu. Marketing operacyjny obejmuje działania krótko- i rednioterminowe na istniej cych rynkach. Zadaniem marketingu operacyjnego jest generowanie wpływów ze sprzeda y poprzez wykorzystanie instrumentów marketingu-mix. Marketing strategiczny i operacyjny uzupełniaj si wzajemnie dlatego nale y integrowa działania w obu obszarach [7]. W latach 90. zacz to stosowa marketing relacji (relationship marketing). Jest to koncepcja zarz dzania przedsi biorstwem polegaj ca na traktowaniu klienta jako warto ci firmy i skupieniu wszystkich wysiłków firmy wokół klienta [5], które integruje działy marketingu, sprzeda y i logistyki w słu bie klientowi, w imi warto ci dla klienta [5]. Szerzej na temat marketingu relacji patrz: [3; 5]. W celu wspomagania zarz dzania marketingowego stosuje si systemy informacji marketingowej, które dostarczaj informacje dotycz ce potencjalnego popytu na produkty oraz pozwalaj oszacowa rentowno i ryzyko zwi zane z podj ciem okre lonych działa marketingowych. Informacje gromadzone i przetwarzane w calach marketingowych s pozyskiwane z ró nych ródeł. ródła informacji wewn trznych dotycz takich obszarów, jak: sprzeda, dostawy, zapasy, koszty,

4 50 Systemy ERP a zarz dzanie relacjami z klientami zatrudnienie itp. [7]. Informacje te s przechowywane w systemach ERP. W tradycyjnym systemie informacji marketingowej wyró nia si cztery moduły: sprawozdania wewn trzne, badania marketingowe, wywiady i system wspomagania decyzji. W systemie tradycyjnym wykorzystuje si technologie baz danych. Szerzej na temat systemu informacji marketingowej patrz: [7; 18; 22; 25]. Nowoczesne systemy informacyjne marketingu umo liwiaj korzystanie z technik multimedialnych oraz Internetu. W ten sposób powstała koncepcja marketingu elektronicznego jako nowy model kontaktu z klientem. Marketing elektroniczny (e-marketing) polega na zastosowaniu Internetu do realizacji działa marketingowych w zakresie komunikowania si mi dzy firmami i pozyskiwania informacji przydatnych w tych działaniach. Zastosowanie Internetu w działaniach marketingowych umo liwia m.in.: pozyskiwanie informacji do bada marketingowych, dostosowanie produktów do indywidualnego zapotrzebowania klientów, zbieranie zamówie, prowadzenie promocji firmy i jej produktów. Porównania marketingu tradycyjnego i elektronicznego dokonano w: [5; 21; 25]. Marketing determinuje rozwój orientacji rynkowej w zarz dzaniu przedsi biorstwem i stanowi nowoczesn koncepcj zarz dzania przedsi biorstwem. 3. System CRM jako rozszerzenie funkcjonalne systemu ERP Jednym z rozwi za informatycznych stosowanych w systemach informacji marketingowej s systemy zarz dzania relacjami z klientem (Customer Relationship Management CRM). CRM to metoda zarz dzania, której celem jest indywidualizacja obsługi klientów oraz zapewnienie wzrostu sprzeda y. Anga uje ona szczególnie nieprodukcyjne komórki organizacyjne przedsi biorstwa, które s odpowiedzialne za obsług klienta: marketing, sprzeda i serwis. CRM to strategia firmy zorientowana na zwi kszenie jej dochodów przez identyfikacje, przyci gni cie i utrzymanie klientów [16]. Zarz dzanie relacjami z klientem okre lane jest te jako: Proces zarz dzania relacjami z obecnymi klientami w celu ich utrzymania, maksymalizacji ich lojalno ci oraz zwi kszenia uzyskiwanych z nich przychodów, a jednocze nie selektywnego przyci gania nowych klientów [23]. Przegl du definicji systemu CRM dokonano w: [3]. CRM jest podsystemem systemu zarz dzania relacjami przedsi biorstwa (Enterprise Relationship Planning ERM). Inne podsystemy to: system zarz dzania relacjami z dostawcami (Supplier Relationship Management SRM), system zarz dzania relacjami z partnerami handlowymi (Partner Relationship Management PRM), wewn trzny system zarz dzania relacjami z pracownikami (Employee Relationship Management ERM). Zarz dzanie relacjami z dostawcami słu y skróceniu cyklu produkcyjnego poprzez zapewnieniu terminowo ci dostaw i jako ci dostarczanych materiałów. Systemy te pomagaj firmom analizowa kontrahentów i wybiera dostawców strategicznych. Dzi ki ich zastosowaniu mo na optymalizowa metody przyjmowania ofert i ich selekcji. Zarz dzanie relacjami z partnerami handlowymi dotyczy po rednich kanałów sprzeda y (dystrybutorów, resellerów i detalistów), w przeciwie stwie do CRM, które obsługuj bezpo rednio klientów ko cowych. Celem tych systemów jest lepsza koordynacja relacji biznesowych z partnerami na poziomie komunikacji, wymiany informacji oraz współpracy. Pozwalaj one równie ledzi sukcesy partnerów handlowych. Wewn trzny ERM to rozwi zanie umo liwiaj ce szybk komunikacj pomi dzy pracownika-

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, mi oraz dostarczaj ce im informacji i zasobów, w celu zwi kszenia efektywno ci ich pracy, wykorzystuj c portal korporacyjny [9]. Obejmuje on zarz dzanie komunikacj wewn trzn, zarz dzanie zasobami oraz zarz dzanie wiedz. Szerzej na temat ró nych systemów zarz dzania relacjami patrz [3]. W dalszej cz ci artykułu skupiono uwag na systemach CRM. Zadaniem systemów CRM jest zapewnienie przywi zania i lojalno ci klienta oraz tworzenie pozytywnego wizerunku firmy przyjaznej dla klienta [25]. Systemy CRM pomagaj przedsi biorstwom w walce konkurencyjnej o klienta. Koncentruj si na wszystkich procesach i działaniach skupionych na kliencie, a realizowanych wewn trz firmy (back office) oraz komunikacji ze wiatem zewn trznym (front office) [4]. W tabeli 2. zaprezentowano najwa niejsze funkcje systemów CRM. Obszar funkcjonalny Marketing Sprzeda Serwis Tabela.2. Obszary funkcjonalne systemu CRM ródło: Opracowanie własne na podstawie: [3; 4; 21; 24] Funkcje biznesowe Obsługa kampanii marketingowych Obsługa korespondencji Monitorowanie konkurencji Segmentacja rynku Encyklopedia marketingu Kontakty z klientami Planowanie i prognozowanie sprzeda y Wsparcie przedstawicieli handlowych Kontrola realizacji zamówie Obsługa przyjmowania zgłosze Monitorowanie umów serwisowych Obsługa reklamacji Bazy rozwi za W architekturze systemów CRM wyró nia si [1; 3; 5]: CRM transakcyjne (operacyjne), CRM analityczne oraz CRM interakcyjne (komunikacyjne). CRM transakcyjny oferuje rozwi zania umo liwiaj ce rejestrowanie zamówie, prowadzenie baz klientów, konfigurowanie ofert i zarz dzanie sprzeda. Transakcyjne CRM nazywane s równie front office, poniewa odpowiadaj za kontakt firmy z klientem. ródłem danych dla transakcyjnego CRM s systemy ERP. Proces obsługi klienta przy u yciu systemu SAP ERP opisano w [12]. CRM analityczny udost pnia hurtowni danych i oferuje analiz danych pochodz cych z działów marketingu, sprzeda y i serwisu. Umo liwia on wspomaganie podejmowania decyzji i nazywany jest te strategicznym systemem CRM. Porównania operacyjnych i analitycznych CRM dokonano w [3]. Interakcyjne CRM ułatwiaj komunikacj i współprac z klientami, wykorzystuj c poł czenia głosowe i wideo, faks, , kontakt osobisty, telekonferencje i Internet. Interakcyjne CRM s te okre lane jako Contact Center, czyli wielokanałowe centrum obsługi klienta, które obejmuje: call center, serwer internetowy i bramki GSM [3]. Szerzej na temat architektury systemów CRM patrz:

6 52 Systemy ERP a zarz dzanie relacjami z klientami [3; 6; 9; 10; 21; 24]. Najcz ciej wyst puj ce w praktyce korzy ci z zastosowania systemów CRM to [3; 20]: poprawa przepływu informacji w przedsi biorstwie, uzyskanie kompleksowych danych o kliencie, automatyzacja i standaryzacja procesu obsługi klienta, wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstwa, segmentacja rynku odbiorców, poprawa jako ci obsługi klientów, integracja kanałów komunikacji z klientem, wzrost przychodów ze sprzeda y. Korzy ci z wdro enia systemu CRM mo na te podzieli na mierzalne i niemierzalne. Korzy- ci mierzalne zwi zane s z warto ci sprzeda y, zyskiem ze sprzeda y i kosztami sprzeda y. Korzy ci niemierzalne to parametry o charakterze jako ciowym, np. wzrost lojalno ci klienta, pozyskiwanie nowych klientów [25]. W tabeli 3 zaprezentowano przykładowe korzy ci wynikaj ce z wdro enia systemu CRM, które wpływaj na długofalowe cele organizacji (korzy ci strategiczne) i powoduj automatyzacj procesów i wzrost wydajno ci pracy (korzy ci operacyjne) [15]. Tabela.3. Korzy ci strategiczne i operacyjne z wdro enia systemu CRM Rodzaj korzy ci Korzy ci strategiczne Korzy ci operacyjne ródło: Opracowanie własne na podstawie: [15] Przykładowe korzy ci Utworzenie repozytorium informacji marketingowej Poprawa kultury organizacyjnej Wprowadzenie spójnego systemu obsługi klienta Zwi kszenie satysfakcji klientów Zwi kszenie lojalno ci klientów Zwi kszenie sprzeda y Lepszy obieg dokumentów Szybki dost p do informacji Zwi kszenie efektywno ci kampanii marketingowych Kontrola bud etu przeznaczonego na promocj Zmniejszenie ilo ci reklamacji Mo liwo lepszej oceny handlowców Dost pne na rynku systemy CRM najcz ciej oferuj funkcje transakcyjne, analityczne lub komunikacyjne. Przykładem rozwi zania kompleksowego jest system SAP CRM. Wyró nia si on na tle innych rozbudowanymi mo liwo ciami analitycznymi. Wykorzystanie hurtowni danych pozwala uwzgl dnia w analizach dane pochodz ce z systemu SAP ERP i innych systemów informatycznych. Szerzej na temat systemu SAP CRM: [1; 15; 20; 25]. W zakresie marketingu system SAP CRM oferuje: segmentacj i personalizacj klienta, planowanie marketingowe, zarz dzanie kampaniami marketingowymi,

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, analiz marketingow. W zakresie sprzeda y system SAP CRM udost pnia: zarz dzanie organizacj i terytorium, zarz dzanie aktywno ci i szansami, planowanie i prognozowanie sprzeda y, analiz sprzeda y. Obszar serwisu w systemie SAP CRM jest wspomagany przez: obsług wielokanałow (serwisanci, call center, Internet), planowanie i prognozowanie serwisu, zarz dzanie serwisem, planowanie i organizacj zasobów, wsparcie i obsług klienta. W systemach CRM stosuje si ró ne kanały komunikacji i sprzeda y (serwis internetowy, praca w terenie). W wyniku zastosowania technologii internetowych powstały elektroniczne CRM (electronic CRM ecrm). Rozwój technologii bezprzewodowych przyczynił si do powstania mobilnych CRM (mobile CRM mcrm). Systemy elektronicznego zarz dzania relacjami z klientami umo liwiaj współprac z klientami w czasie rzeczywistym oraz dostarczanie spersonalizowanych usług. Realizuj one marketing, handel, promocj oraz kontakt z e-klientami (klientami wirtualnymi) przez Internet [21]. System e- CRM obejmuje [16; 19; 21; 24]: wsparcie marketingu (zarz dzanie kampaniami, sporz dzanie katalogu produktów), obsług sprzeda y i e-handel, serwis i wsparcie klienta po sprzeda y, call center, integracj z systemami ERP, synchronizacj danych (np. przepływ informacji mi dzy urz dzeniami przeno nymi a główn baz danych). Mobilny CRM umo liwia przekazywanie informacji klientom, dostawcom i partnerom handlowych za po rednictwem technologii bezprzewodowych. Mo na go stosowa do zbierania zamówie i informacji od klientów i przekazywania ich za pomoc telefonu komórkowego lub palmtopa do systemu informatycznego przedsi biorstwa (np. ERP). Mobilny CRM zapewnia dwustronn komunikacj pracownika w terenie z przedsi biorstwem. Takie rozwi zanie jest szczególnie przydatne dla przedstawicieli handlowych lub serwisantów, którzy obsługuj du y obszar geograficzny. Pracownicy w terenie maj dost p do aktualnych danych o produktach, kliencie, zamówieniach i fakturach. Dzi ki temu mog szybko reagowa na potrzeby klientów. Mobilny CRM umo liwia zarz dzanie pracownikami w terenie, aktualizacj danych przez pracowników w terenie i konsultacje decyzji z przeło onymi [3; 4; 6]. W dobie gospodarki opartej na wiedzy stworzono strategi biznesow zarz dzania relacjami z klientem na bazie wiedzy (Knowledge-Enabled Customer Relationship Management KCRM). Strategii ta jest definiowana jako Zarz dzanie wiedz o kliencie, którego celem jest dostarczenie mu nowej warto ci wi cej go z firm oraz zarz dzanie wiedz o partnerach biznesowych dla wzmocnienia relacji i skuteczniejszej współpracy [18]. Porównania strategii CRM i KCRM dokonano w: [23].

8 54 Systemy ERP a zarz dzanie relacjami z klientami Z bada rynku CRM na wiecie i w Polsce wynika, e systemy CRM s najcz ciej stosowane przez instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne i informatyczne [3]. 4. Podsumowanie Pod koniec lat 90. XX wieku w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej firmy korzystaj ce z systemów ERP zacz ły interesowa si rozszerzeniem funkcjonalno ci tych systemów w zakresie zarz dzania relacjami z klientem. Zarz dzanie relacjami z klientem to kombinacja funkcji biznesowych i technologii. Celem tej strategii jest zrozumienie klienta, pozyskanie i utrzymanie klienta oraz poprawienie poziomu satysfakcji klienta i jego lojalno ci. Podstawowe funkcje biznesowe transakcyjnych systemów CRM s dost pne w systemach ERP. Bardziej rozbudowane rozwi zania analityczne oraz rozwi zania komunikacyjne wymagaj zastosowania oddzielnych systemów CRM, które cz sto s zintegrowane z systemami ERP. Bibliografia 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa Adamczyk A., Chmielarz W.: Zintegrowane sytestemy informatycznego wspomagania zarz dzania, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa Buchnowska D.: CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk Bytniewski A. (red.): Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarz dzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Dembi ska-cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J.: Zarz dzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa Dyché J.: CRM. Relacje z klientami, Helion, Gliwice Fr ckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska E.: Zarz dzanie marketingowe, PWE, Warszawa Hamilton S.: Maximizing Your ERP System. A Practical Guide for Managers, McGraw- Hill, New York Kasprzak T. (red.): W kierunku rozszerzonego przedsi biorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce, Difin, Warszawa Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z. (red.): In ynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa Lech P.: Zintegrowane systemy zarz dzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdra anie, Difin, Warszawa Lenart A.: Process Approach in the ERP Systems. In: Kubiak B.F., Korowicki A. (eds.): Information Management, University of Gdansk, Faculty of Management, Gdansk University Press, Gdansk 2007, pp Lenart A.: Systemy ERP a zarz dzanie wiedz. W: Bojar W. (red.): Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz - nr 13, Polskie Stowarzyszenie Zarz dzania Wiedz, Bydgoszcz 2008, s Lenart A.: Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 2005.

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Lotko A.: Zarz dzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom Małachowski A.: rodowisko wirtualnego klienta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Matwiejczuk R.: Zarz dzanie marketingowo-logistyczne. Warto i efektywno, Wydawnictwo C.B. Beck, Warszawa Monk E., Wagner B.: Concepts in Enterprise Resource Planning, Thompson Course Technology, Boston, Massachusetts Norris G., Hurley J. R., Hartley K. M., Dunleavy J. R., Balls J. D.: E-Business and ERP. Transforming the Enterprise, John Wiley & Sons, New York Nowicki A., Unold J. (red.): Zarys problematyki doskonalenia systemów informacyjnych marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Olszak C.M., Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa Sumner M.: Enterprise Resource Planning, Pearson Prentice Hall, New Jersey Tiwana A.: Przewodnik po zarz dzaniu wiedz. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J.: Information technology for Management. Transforming Organizations in the Digital Economy, John Wiley & Sons, New York Unold J.: Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.

10 56 Systemy ERP a zarz dzanie relacjami z klientami ERP SYSTEMS AND CUSTOMER RELATIONSHIPS MANAGEMENT Summary Globalization of the market and growing competition enlarge requirement in relation to speed and quality of consumer service. Because of changes in environment of contemporary enterprise the concept of customer relationship management gain popularity. The purpose of the paper is to present functional areas and advantages from the use of Enterprise Resource Planning Systems and Customer Relationship Management Systems. The paper contains the short characteristics of ERP system and the role of marketing in the enterprise management. Keywords: ERP systems, Enterprise Resource Planning, CRM systems, Customer Relationship Management, marketing, relationship marketing, enterprise management Uniwerystet Gda ski

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP

SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP Anna Lenart Wprowadzenie W warunkach globalnej konkurencji rozwój organizacji jest ściśle związany z doskonaleniem systemów wspomagania organizacji.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 8 24 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.1 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Ewa Ziemba, Iwona Ob k Artyku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo