SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI"

Transkrypt

1 SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi na zmiany warunków funkcjonowania przedsi biorstw powstała koncepcja zarz dzania relacjami z klientem. Celem artykułu jest prezentacja obszarów funkcjonalnych i korzy ci z zastosowania systemów planowania zasobów przedsi biorstwa (ERP) oraz systemów zarz dzania relacjami z klientem (CRM). W artykule dokonano równie krótkiej charakterystyki systemu ERP oraz opisano rol marketingu w zarz dzaniu przedsi biorstwem. Słowa kluczowe: systemy ERP, systemy CRM, zarz dzanie relacjami z klientem, marketing, marketing relacji, zarz dzanie przedsi biorstwem 1. Krótka charakterystyka systemów ERP Systemy planowania zasobów przedsi biorstwa (Enterprise Resource Planning ERP) s niezb dnym zestawem narz dzi przeznaczonych do zarz dzania współczesn organizacj. System ERP to zintegrowany system informatyczny, który umo liwia planowanie, zarz dzanie i wykorzystanie wszystkich zasobów organizacji oraz kontrol wszystkich procesów biznesowych w czasie rzeczywistym [24]. Systemy tej klasy cechuje otwarto i elastyczno. Otwarto oznacza mo liwo integracji z innymi systemami, usługami internetowymi i urz dzeniami mobilnymi. Elastyczno umo liwia zmian konfiguracji systemu w celu dostosowania do zmieniaj cych si wymaga i praktyk biznesowych. W systemach ERP mo na wyró ni cztery obszary funkcjonalne: marketing i sprzeda, zarz dzanie ła cuchem dostaw, rachunkowo i finanse oraz zasoby ludzkie (tabela 1). System ERP stanowi niezb dny zestaw narz dzi słu cy do zarz dzania współczesnym przedsi biorstwem we wszystkich obszarach funkcjonalnych. Podstaw systemu ERP jest podsystem zarz dzania finansami (rachunkowo i finanse), który dostawcy oprogramowania rozszerzyli o metody zarz dzania logistycznego oraz zarz dzania zasobami ludzkimi. W celu lepszego dopasowania produktów do potrzeb klienta i odzwierciedlenia wzrostu znaczenia obsługi klientów w systemach ERP wyodr bniono podsystem marketingu i sprzeda y. W ramach tego podsystemu udost pniane s rozwi zania z zakresu zarz dzania relacjami z klientem. Najwa niejsze korzy ci z zastosowania systemów ERP to [8; 14]: integracja informacji ze wszystkich działów przedsi biorstwa, obni ka kosztów produkcji, poprawa poziomu obsługi klientów, synchronizacja procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, poprawa płynno ci finansowej, zwi kszenie kompetencji pracowników.

2 48 Systemy ERP a zarz dzanie relacjami z klientami Tabela.1. Obszary funkcjonalne systemu ERP Obszar funkcjonalny Marketing i sprzeda Zarz dzanie ła cuchem dostaw Rachunkowo i finanse Zarz dzanie zasobami ludzkimi ródło: Opracowanie własne na podstawie: [18] Funkcje biznesowe Marketing produktu Obsługa zlece klientów Wsparcie klienta Zarz dzanie relacjami z klientem Prognozowanie sprzeda y Zaopatrzenie Zarz dzanie materiałami Transport Produkcja Utrzymanie zakładu Rachunkowo finansowa Alokacja i kontrola kosztów Planowanie i bud etowanie Zarz dzanie przepływami pieni nymi Rekrutacja Zarz dzanie personelem Płace Szkolenia Model ERP zaproponowała ameryka ska firma analityczno-doradcza Gartner Group w 1990 roku, ale nie został on opublikowany jako standard. Oznacza to, e rozwi zania pochodz ce od ró nych producentów mog udost pnia u ytkownikowi zró nicowany zakres funkcji i modułów. W drugiej połowie lat 90. XX wieku systemy ERP stały si niewystarczaj ce do uzyskania przewagi konkurencyjnej, ale jednocze nie posiadanie takiego systemu stało si jednym z warunków przetrwania przedsi biorstwa. Popularno zyskały inne rozwi zania informatyczne: systemy zarz dzania relacjami z klientem (Customer Relationship Management CRM), systemy zarz dzania ła cuchem dostaw (Supply Chain Management SCM). Wi kszo systemów ERP udost pnia podstawowe rozwi zania z zakresu transakcyjnych CRM i wewn trznych SCM. Istnieje równie mo liwo integracji zaawansowanych systemów klasy CRM i SCM z systemami ERP [14]. W 2000 roku firma Gartner Group zaproponowała now koncepcj systemów planowania relacji przedsi biorstwa z otoczeniem, stanowi cych rozszerzenie systemów ERP o współprac z klientami, dostawcami i partnerami handlowymi oraz rozwi zania z zakresu handlu elektronicznego. Jest to naturalne rozszerzenie systemów ERP o wykorzystanie technologii internetowych i rozwi za mobilnych. Mimo powstawania wielu innych rozwi za wspomagaj cych zarz dzanie systemy ERP nadal stanowi strategiczny element biznesu. Inne rozwi zania mog by selektywnie dobierane przez klientów niezale nie od rdzenia, czyli systemu ERP [10]. Szerzej na temat systemów ERP i kierunków ich rozwoju pisz m.in.: [2; 8; 11; 14; 18; 22].

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Rola marketingu w zarz dzaniu przedsi biorstwem W warunkach gospodarki rynkowej i nasilaj cej si konkurencji wzrosło znaczenie marketingu jako koncepcji zarz dzania przedsi biorstwem. Współczesny marketing to koncepcja zarz dzania zorientowana za rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb wszystkich uczestników rynku, ale przede wszystkim klientów [17]. Marketing przyczynia si do kreowania warto ci oczekiwanych przez klientów w zamian za zysk [7]. Strategie marketingowe powinny przyczynia si do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku [17]. Struktura marketingu obejmuje trzy elementy [7]: system warto ci, system bada marketingowych i instrumenty marketingu (marketing-mix). System warto ci okre la stosunek przedsi biorstwa do klientów, pracowników i partnerów [7]. Badania marketingowe to celowe i systematyczne gromadzenie informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. Badania marketingowe dotycz potrzeb klientów i stopnia ich zaspokojenia, efektywno ci stosowanych narz dzi marketingowych i oceny pozycji przedsi biorstwa na tle konkurencji [7]. Instrumenty marketingumix (produkt, cena, promocja, dystrybucja) powinny by stosowane do kreowania warto ci dla klientów i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Zadaniem zarz dzania marketingowego jest ukształtowanie poziomu i struktury popytu oraz rozło enie go w czasie w sposób pomagaj cy przedsi biorstwu osi gn ustalone cele. Ponadto dział marketingu odpowiada za ukształtowanie warunków zakupu, relacji wewn trz przedsi biorstwa oraz relacji z otoczeniem [7]. Proces zarz dzania marketingowego koordynuje wszystkie działania podejmowane i realizowane na rynku, np. definiowanie celów marketingu w zgodno ci z celami przedsi biorstwa, rozwój strategii marketingowych zintegrowanych ze strategi globaln przedsi biorstwa i stosowanie instrumentów marketingu-mix [17]. Wyró nia si dwa podej cia do marketingu w przedsi biorstwie: strategiczne zorientowane na analiz i operacyjne zorientowane na działania. Marketing strategiczny to systematyczna analiza potrzeb klientów oraz projektowanie we współpracy z działem bada i rozwoju produktu lub pakietu usług lepszego ni proponuje klientowi konkurencja. Ułatwia on sprostanie takim współczesnym wyzwaniom przedsi biorstwa jak: globalizacja, nowe technologie, ekologia, interaktywna komunikacja przez rozwój systemów monitorowania otoczenia marketingowego i analizowanie konkurencji oraz rozwijanie zdolno ci przystosowania si do zmian w otoczeniu. Marketing operacyjny obejmuje działania krótko- i rednioterminowe na istniej cych rynkach. Zadaniem marketingu operacyjnego jest generowanie wpływów ze sprzeda y poprzez wykorzystanie instrumentów marketingu-mix. Marketing strategiczny i operacyjny uzupełniaj si wzajemnie dlatego nale y integrowa działania w obu obszarach [7]. W latach 90. zacz to stosowa marketing relacji (relationship marketing). Jest to koncepcja zarz dzania przedsi biorstwem polegaj ca na traktowaniu klienta jako warto ci firmy i skupieniu wszystkich wysiłków firmy wokół klienta [5], które integruje działy marketingu, sprzeda y i logistyki w słu bie klientowi, w imi warto ci dla klienta [5]. Szerzej na temat marketingu relacji patrz: [3; 5]. W celu wspomagania zarz dzania marketingowego stosuje si systemy informacji marketingowej, które dostarczaj informacje dotycz ce potencjalnego popytu na produkty oraz pozwalaj oszacowa rentowno i ryzyko zwi zane z podj ciem okre lonych działa marketingowych. Informacje gromadzone i przetwarzane w calach marketingowych s pozyskiwane z ró nych ródeł. ródła informacji wewn trznych dotycz takich obszarów, jak: sprzeda, dostawy, zapasy, koszty,

4 50 Systemy ERP a zarz dzanie relacjami z klientami zatrudnienie itp. [7]. Informacje te s przechowywane w systemach ERP. W tradycyjnym systemie informacji marketingowej wyró nia si cztery moduły: sprawozdania wewn trzne, badania marketingowe, wywiady i system wspomagania decyzji. W systemie tradycyjnym wykorzystuje si technologie baz danych. Szerzej na temat systemu informacji marketingowej patrz: [7; 18; 22; 25]. Nowoczesne systemy informacyjne marketingu umo liwiaj korzystanie z technik multimedialnych oraz Internetu. W ten sposób powstała koncepcja marketingu elektronicznego jako nowy model kontaktu z klientem. Marketing elektroniczny (e-marketing) polega na zastosowaniu Internetu do realizacji działa marketingowych w zakresie komunikowania si mi dzy firmami i pozyskiwania informacji przydatnych w tych działaniach. Zastosowanie Internetu w działaniach marketingowych umo liwia m.in.: pozyskiwanie informacji do bada marketingowych, dostosowanie produktów do indywidualnego zapotrzebowania klientów, zbieranie zamówie, prowadzenie promocji firmy i jej produktów. Porównania marketingu tradycyjnego i elektronicznego dokonano w: [5; 21; 25]. Marketing determinuje rozwój orientacji rynkowej w zarz dzaniu przedsi biorstwem i stanowi nowoczesn koncepcj zarz dzania przedsi biorstwem. 3. System CRM jako rozszerzenie funkcjonalne systemu ERP Jednym z rozwi za informatycznych stosowanych w systemach informacji marketingowej s systemy zarz dzania relacjami z klientem (Customer Relationship Management CRM). CRM to metoda zarz dzania, której celem jest indywidualizacja obsługi klientów oraz zapewnienie wzrostu sprzeda y. Anga uje ona szczególnie nieprodukcyjne komórki organizacyjne przedsi biorstwa, które s odpowiedzialne za obsług klienta: marketing, sprzeda i serwis. CRM to strategia firmy zorientowana na zwi kszenie jej dochodów przez identyfikacje, przyci gni cie i utrzymanie klientów [16]. Zarz dzanie relacjami z klientem okre lane jest te jako: Proces zarz dzania relacjami z obecnymi klientami w celu ich utrzymania, maksymalizacji ich lojalno ci oraz zwi kszenia uzyskiwanych z nich przychodów, a jednocze nie selektywnego przyci gania nowych klientów [23]. Przegl du definicji systemu CRM dokonano w: [3]. CRM jest podsystemem systemu zarz dzania relacjami przedsi biorstwa (Enterprise Relationship Planning ERM). Inne podsystemy to: system zarz dzania relacjami z dostawcami (Supplier Relationship Management SRM), system zarz dzania relacjami z partnerami handlowymi (Partner Relationship Management PRM), wewn trzny system zarz dzania relacjami z pracownikami (Employee Relationship Management ERM). Zarz dzanie relacjami z dostawcami słu y skróceniu cyklu produkcyjnego poprzez zapewnieniu terminowo ci dostaw i jako ci dostarczanych materiałów. Systemy te pomagaj firmom analizowa kontrahentów i wybiera dostawców strategicznych. Dzi ki ich zastosowaniu mo na optymalizowa metody przyjmowania ofert i ich selekcji. Zarz dzanie relacjami z partnerami handlowymi dotyczy po rednich kanałów sprzeda y (dystrybutorów, resellerów i detalistów), w przeciwie stwie do CRM, które obsługuj bezpo rednio klientów ko cowych. Celem tych systemów jest lepsza koordynacja relacji biznesowych z partnerami na poziomie komunikacji, wymiany informacji oraz współpracy. Pozwalaj one równie ledzi sukcesy partnerów handlowych. Wewn trzny ERM to rozwi zanie umo liwiaj ce szybk komunikacj pomi dzy pracownika-

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, mi oraz dostarczaj ce im informacji i zasobów, w celu zwi kszenia efektywno ci ich pracy, wykorzystuj c portal korporacyjny [9]. Obejmuje on zarz dzanie komunikacj wewn trzn, zarz dzanie zasobami oraz zarz dzanie wiedz. Szerzej na temat ró nych systemów zarz dzania relacjami patrz [3]. W dalszej cz ci artykułu skupiono uwag na systemach CRM. Zadaniem systemów CRM jest zapewnienie przywi zania i lojalno ci klienta oraz tworzenie pozytywnego wizerunku firmy przyjaznej dla klienta [25]. Systemy CRM pomagaj przedsi biorstwom w walce konkurencyjnej o klienta. Koncentruj si na wszystkich procesach i działaniach skupionych na kliencie, a realizowanych wewn trz firmy (back office) oraz komunikacji ze wiatem zewn trznym (front office) [4]. W tabeli 2. zaprezentowano najwa niejsze funkcje systemów CRM. Obszar funkcjonalny Marketing Sprzeda Serwis Tabela.2. Obszary funkcjonalne systemu CRM ródło: Opracowanie własne na podstawie: [3; 4; 21; 24] Funkcje biznesowe Obsługa kampanii marketingowych Obsługa korespondencji Monitorowanie konkurencji Segmentacja rynku Encyklopedia marketingu Kontakty z klientami Planowanie i prognozowanie sprzeda y Wsparcie przedstawicieli handlowych Kontrola realizacji zamówie Obsługa przyjmowania zgłosze Monitorowanie umów serwisowych Obsługa reklamacji Bazy rozwi za W architekturze systemów CRM wyró nia si [1; 3; 5]: CRM transakcyjne (operacyjne), CRM analityczne oraz CRM interakcyjne (komunikacyjne). CRM transakcyjny oferuje rozwi zania umo liwiaj ce rejestrowanie zamówie, prowadzenie baz klientów, konfigurowanie ofert i zarz dzanie sprzeda. Transakcyjne CRM nazywane s równie front office, poniewa odpowiadaj za kontakt firmy z klientem. ródłem danych dla transakcyjnego CRM s systemy ERP. Proces obsługi klienta przy u yciu systemu SAP ERP opisano w [12]. CRM analityczny udost pnia hurtowni danych i oferuje analiz danych pochodz cych z działów marketingu, sprzeda y i serwisu. Umo liwia on wspomaganie podejmowania decyzji i nazywany jest te strategicznym systemem CRM. Porównania operacyjnych i analitycznych CRM dokonano w [3]. Interakcyjne CRM ułatwiaj komunikacj i współprac z klientami, wykorzystuj c poł czenia głosowe i wideo, faks, , kontakt osobisty, telekonferencje i Internet. Interakcyjne CRM s te okre lane jako Contact Center, czyli wielokanałowe centrum obsługi klienta, które obejmuje: call center, serwer internetowy i bramki GSM [3]. Szerzej na temat architektury systemów CRM patrz:

6 52 Systemy ERP a zarz dzanie relacjami z klientami [3; 6; 9; 10; 21; 24]. Najcz ciej wyst puj ce w praktyce korzy ci z zastosowania systemów CRM to [3; 20]: poprawa przepływu informacji w przedsi biorstwie, uzyskanie kompleksowych danych o kliencie, automatyzacja i standaryzacja procesu obsługi klienta, wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstwa, segmentacja rynku odbiorców, poprawa jako ci obsługi klientów, integracja kanałów komunikacji z klientem, wzrost przychodów ze sprzeda y. Korzy ci z wdro enia systemu CRM mo na te podzieli na mierzalne i niemierzalne. Korzy- ci mierzalne zwi zane s z warto ci sprzeda y, zyskiem ze sprzeda y i kosztami sprzeda y. Korzy ci niemierzalne to parametry o charakterze jako ciowym, np. wzrost lojalno ci klienta, pozyskiwanie nowych klientów [25]. W tabeli 3 zaprezentowano przykładowe korzy ci wynikaj ce z wdro enia systemu CRM, które wpływaj na długofalowe cele organizacji (korzy ci strategiczne) i powoduj automatyzacj procesów i wzrost wydajno ci pracy (korzy ci operacyjne) [15]. Tabela.3. Korzy ci strategiczne i operacyjne z wdro enia systemu CRM Rodzaj korzy ci Korzy ci strategiczne Korzy ci operacyjne ródło: Opracowanie własne na podstawie: [15] Przykładowe korzy ci Utworzenie repozytorium informacji marketingowej Poprawa kultury organizacyjnej Wprowadzenie spójnego systemu obsługi klienta Zwi kszenie satysfakcji klientów Zwi kszenie lojalno ci klientów Zwi kszenie sprzeda y Lepszy obieg dokumentów Szybki dost p do informacji Zwi kszenie efektywno ci kampanii marketingowych Kontrola bud etu przeznaczonego na promocj Zmniejszenie ilo ci reklamacji Mo liwo lepszej oceny handlowców Dost pne na rynku systemy CRM najcz ciej oferuj funkcje transakcyjne, analityczne lub komunikacyjne. Przykładem rozwi zania kompleksowego jest system SAP CRM. Wyró nia si on na tle innych rozbudowanymi mo liwo ciami analitycznymi. Wykorzystanie hurtowni danych pozwala uwzgl dnia w analizach dane pochodz ce z systemu SAP ERP i innych systemów informatycznych. Szerzej na temat systemu SAP CRM: [1; 15; 20; 25]. W zakresie marketingu system SAP CRM oferuje: segmentacj i personalizacj klienta, planowanie marketingowe, zarz dzanie kampaniami marketingowymi,

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, analiz marketingow. W zakresie sprzeda y system SAP CRM udost pnia: zarz dzanie organizacj i terytorium, zarz dzanie aktywno ci i szansami, planowanie i prognozowanie sprzeda y, analiz sprzeda y. Obszar serwisu w systemie SAP CRM jest wspomagany przez: obsług wielokanałow (serwisanci, call center, Internet), planowanie i prognozowanie serwisu, zarz dzanie serwisem, planowanie i organizacj zasobów, wsparcie i obsług klienta. W systemach CRM stosuje si ró ne kanały komunikacji i sprzeda y (serwis internetowy, praca w terenie). W wyniku zastosowania technologii internetowych powstały elektroniczne CRM (electronic CRM ecrm). Rozwój technologii bezprzewodowych przyczynił si do powstania mobilnych CRM (mobile CRM mcrm). Systemy elektronicznego zarz dzania relacjami z klientami umo liwiaj współprac z klientami w czasie rzeczywistym oraz dostarczanie spersonalizowanych usług. Realizuj one marketing, handel, promocj oraz kontakt z e-klientami (klientami wirtualnymi) przez Internet [21]. System e- CRM obejmuje [16; 19; 21; 24]: wsparcie marketingu (zarz dzanie kampaniami, sporz dzanie katalogu produktów), obsług sprzeda y i e-handel, serwis i wsparcie klienta po sprzeda y, call center, integracj z systemami ERP, synchronizacj danych (np. przepływ informacji mi dzy urz dzeniami przeno nymi a główn baz danych). Mobilny CRM umo liwia przekazywanie informacji klientom, dostawcom i partnerom handlowych za po rednictwem technologii bezprzewodowych. Mo na go stosowa do zbierania zamówie i informacji od klientów i przekazywania ich za pomoc telefonu komórkowego lub palmtopa do systemu informatycznego przedsi biorstwa (np. ERP). Mobilny CRM zapewnia dwustronn komunikacj pracownika w terenie z przedsi biorstwem. Takie rozwi zanie jest szczególnie przydatne dla przedstawicieli handlowych lub serwisantów, którzy obsługuj du y obszar geograficzny. Pracownicy w terenie maj dost p do aktualnych danych o produktach, kliencie, zamówieniach i fakturach. Dzi ki temu mog szybko reagowa na potrzeby klientów. Mobilny CRM umo liwia zarz dzanie pracownikami w terenie, aktualizacj danych przez pracowników w terenie i konsultacje decyzji z przeło onymi [3; 4; 6]. W dobie gospodarki opartej na wiedzy stworzono strategi biznesow zarz dzania relacjami z klientem na bazie wiedzy (Knowledge-Enabled Customer Relationship Management KCRM). Strategii ta jest definiowana jako Zarz dzanie wiedz o kliencie, którego celem jest dostarczenie mu nowej warto ci wi cej go z firm oraz zarz dzanie wiedz o partnerach biznesowych dla wzmocnienia relacji i skuteczniejszej współpracy [18]. Porównania strategii CRM i KCRM dokonano w: [23].

8 54 Systemy ERP a zarz dzanie relacjami z klientami Z bada rynku CRM na wiecie i w Polsce wynika, e systemy CRM s najcz ciej stosowane przez instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne i informatyczne [3]. 4. Podsumowanie Pod koniec lat 90. XX wieku w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej firmy korzystaj ce z systemów ERP zacz ły interesowa si rozszerzeniem funkcjonalno ci tych systemów w zakresie zarz dzania relacjami z klientem. Zarz dzanie relacjami z klientem to kombinacja funkcji biznesowych i technologii. Celem tej strategii jest zrozumienie klienta, pozyskanie i utrzymanie klienta oraz poprawienie poziomu satysfakcji klienta i jego lojalno ci. Podstawowe funkcje biznesowe transakcyjnych systemów CRM s dost pne w systemach ERP. Bardziej rozbudowane rozwi zania analityczne oraz rozwi zania komunikacyjne wymagaj zastosowania oddzielnych systemów CRM, które cz sto s zintegrowane z systemami ERP. Bibliografia 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa Adamczyk A., Chmielarz W.: Zintegrowane sytestemy informatycznego wspomagania zarz dzania, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa Buchnowska D.: CRM strategia i technologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk Bytniewski A. (red.): Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarz dzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Dembi ska-cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J.: Zarz dzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa Dyché J.: CRM. Relacje z klientami, Helion, Gliwice Fr ckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska E.: Zarz dzanie marketingowe, PWE, Warszawa Hamilton S.: Maximizing Your ERP System. A Practical Guide for Managers, McGraw- Hill, New York Kasprzak T. (red.): W kierunku rozszerzonego przedsi biorstwa. Analiza sektorowa rozwoju ICT w Polsce, Difin, Warszawa Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z. (red.): In ynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa Lech P.: Zintegrowane systemy zarz dzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdra anie, Difin, Warszawa Lenart A.: Process Approach in the ERP Systems. In: Kubiak B.F., Korowicki A. (eds.): Information Management, University of Gdansk, Faculty of Management, Gdansk University Press, Gdansk 2007, pp Lenart A.: Systemy ERP a zarz dzanie wiedz. W: Bojar W. (red.): Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz - nr 13, Polskie Stowarzyszenie Zarz dzania Wiedz, Bydgoszcz 2008, s Lenart A.: Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 2005.

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Lotko A.: Zarz dzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom Małachowski A.: rodowisko wirtualnego klienta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Matwiejczuk R.: Zarz dzanie marketingowo-logistyczne. Warto i efektywno, Wydawnictwo C.B. Beck, Warszawa Monk E., Wagner B.: Concepts in Enterprise Resource Planning, Thompson Course Technology, Boston, Massachusetts Norris G., Hurley J. R., Hartley K. M., Dunleavy J. R., Balls J. D.: E-Business and ERP. Transforming the Enterprise, John Wiley & Sons, New York Nowicki A., Unold J. (red.): Zarys problematyki doskonalenia systemów informacyjnych marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Olszak C.M., Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa Sumner M.: Enterprise Resource Planning, Pearson Prentice Hall, New Jersey Tiwana A.: Przewodnik po zarz dzaniu wiedz. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J.: Information technology for Management. Transforming Organizations in the Digital Economy, John Wiley & Sons, New York Unold J.: Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.

10 56 Systemy ERP a zarz dzanie relacjami z klientami ERP SYSTEMS AND CUSTOMER RELATIONSHIPS MANAGEMENT Summary Globalization of the market and growing competition enlarge requirement in relation to speed and quality of consumer service. Because of changes in environment of contemporary enterprise the concept of customer relationship management gain popularity. The purpose of the paper is to present functional areas and advantages from the use of Enterprise Resource Planning Systems and Customer Relationship Management Systems. The paper contains the short characteristics of ERP system and the role of marketing in the enterprise management. Keywords: ERP systems, Enterprise Resource Planning, CRM systems, Customer Relationship Management, marketing, relationship marketing, enterprise management Uniwerystet Gda ski

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie w przedsiębiorstwie The use of information systems in the company Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering ZiIP.G6.D6.D6K.4.

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Zarządzanie strategiczne Strategic Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW ANNA WALLIS BEATA ZALESKA Politechnika Koszali ska Streszczenie Obecnie w dobie powszechnej informatyzacji wszystkie dziedziny działalno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. Prof. dr hab. Monika Kostera Wydział Zarządzania UW

STRATEGIA. Prof. dr hab. Monika Kostera Wydział Zarządzania UW STRATEGIA Zarządzania UW 1 Strategia Strategia to zarządzanie granicami organizacji w czasie Relacje między organizacją a otoczeniem - Stan Podejście sytuacyjne (contingency approach), organizacje mechanistyczne

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Zarządzanie Personelem Personnel Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Realizacja: OTAWA GROUP na zlecenie Stowarzyszenia RYTM ŚLĄSKA Katowice, czerwiec 2013 Zleceniodawca badania Stowarzyszenie RYTM ŚLĄSKA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje zarządzania dr Dariusz Jemielniak darekj@wspiz.edu.pl konsultacje: www

Współczesne koncepcje zarządzania dr Dariusz Jemielniak darekj@wspiz.edu.pl konsultacje: www Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego Współczesne koncepcje zarządzania dr Dariusz Jemielniak darekj@wspiz.edu.pl konsultacje: www 2.1. Zmierzch strategii Korekta T 1 T 0 Budżety

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/06/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 22.06.2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sępólno Kraj., czerwiec 2012 r. I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce

Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce Informacja o firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Emix powstało w 1991 roku na bazie niewielkiego gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

MTDC - 04.2003-07.1999 11.2002 11.1996 07.1999 ABB

MTDC - 04.2003-07.1999 11.2002 11.1996 07.1999 ABB - ewroc aw 2 O sobie Rafa Hanys Dyrektor Wydzia u Informatyki UM Wroc awia Cel projektu Politechnika Wroc awska Zarz dzanie Przedsi biorstwem Akademia Zarz dzania ami MTDC Politechnika Zielonogó Zielonog

Bardziej szczegółowo

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r.

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Wizje bez wdrożeń są tylko halucynacjami Prof. Anders Flodström Członek Zarządu EIT 2 CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska. Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska

Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska. Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH SYSTEMOW INFORMATYCZNYCH STOSOWANYCH W LOGISTYCE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

METODA MONITOROWANIA KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH NARZĘDZIE ANALIZY WARTOŚCI KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

METODA MONITOROWANIA KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH NARZĘDZIE ANALIZY WARTOŚCI KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH METODA MONITOROWANIA KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH NARZĘDZIE ANALIZY WARTOŚCI KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH ELEMENTY NARZĘDZIA 1. Metoda monitorowania 2. System informatyczny

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T Wykład 5. ZNACZENIE KLIENTA W SYSTEMACH JAKOŚCI 1 1. Ogólna charakterystyka obsługi klientów: Obsługa klienta jest złożonym pojęciem, ujmującym kształtowanie relacji z klientem oraz zdolność zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo