Polska BranŜa Meblarska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska BranŜa Meblarska"

Transkrypt

1 Polska BranŜa Meblarska. I. HISTORIA 1. Okres poprzedzający powstanie polskiego przemysłu meblarskiego. W okresie międzywojennym w Polsce nie istniał przemysł meblarski w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia. Dominowały wówczas zakłady rzemieślnicze zajmujące się produkcją mebli, skupione w kilku ośrodkach w kraju. Znane były takie ośrodki produkcji meblarskiej, leŝące w granicach dzisiejszej Polski jak: Swarzędz, Kalwaria Zebrzydowska, Nowe, Dobrodzień i Kolbuszowa. Do bardzo nielicznych zakładów o przemysłowej skali produkcji naleŝały zakłady w Radomsku, Jasienicy i Gościcinie zajmujące się głównie produkcją mebli giętych, w tym krzeseł. Produkcja z tych zakładów trafiała w znacznej części na eksport. W 1937 roku do przemysłu drzewnego zaliczano następujące zakłady: tartaki zatrudniające przeciętnie po 28 osób, - 36 fabryk mebli giętych zatrudniających przeciętnie po 122 osoby, - 35 fabryk sklejek i oklein zatrudniających przeciętnie po 235 osób, innych zakładów zatrudniających przeciętnie po 15 osób, zakłady przemysłu celulozowo papierniczego zatrudniające przeciętnie po 64 osoby. Jak widać z przedstawionego powyŝej zestawienia liczba zakładów była dość duŝa. Jednak jeśli zestawimy ją razem z wielkością zatrudnienia mając na uwadze niski poziom techniczny oraz brak mechanizacji to uzyskamy obraz polskiego przemysłu drzewnego jednak mocno rozdrobnionego. Czasy Drugiej Rzeczpospolitej to takŝe lata duŝego postępu technicznego w meblarstwie. Zakłady były coraz lepiej wyposaŝane w specjalistyczne maszyny obróbcze. To właśnie inwestycje w nowe maszyny i związane z nimi nowe miejsca pracy pozwalały przekształcać warsztaty rzemieślnicze w zakłady przemysłowe.

2 2. Struktura przemysłu drzewnego w Polsce po II Wojnie Światowej. Sytuacja przemysłu drzewnego, w tym meblarskiego po II Wojnie Światowej była bardzo skomplikowana. Wynikała ona bowiem, z jednej strony, z przedwojennego stanu tego przemysłu i powiązań z ówczesną gospodarką leśną. Z drugiej strony zniszczenia wojenne oraz dewastacja w okresie okupacji odcisnęły bardzo powaŝnie negatywne piętno na rozwijającym się w tamtych latach przemyśle. TuŜ po zakończeniu działań wojennych posiadaliśmy w Polsce bogate rzemieślnicze tradycje meblarskie. Jednak zły stan zakładów, brak wykwalifikowanego personelu były przyczyną duŝych trudności w odbudowie polskiego meblarstwa. Zaczął rozwijać się równieŝ w tym czasie Ŝywiołowo przemysł drzewny. Na stan ten wpłynęły między innymi następujące przyczyny: - konieczność szybkiego dostarczania materiałów drzewnych, niezbędnych do odbudowy kraju, - stosunkowo duŝa łatwość w uruchamianiu zakładów o bardzo prymitywnym wyposaŝeniu technicznym (tartaki), - ujęcie działalności przemysłowej w takie formy organizacyjne, jakie moŝna było szybko zastosować w praktyce, posiłkując się doświadczeniami przedwojennymi. Pod względem organizacyjnym przemysł drzewny i celulozowo papierniczy nie zastały ujęte w jednolite formy. Przetwórczy przemysł drzewny o technice bardziej skomplikowanej lub zorganizowany w większych, samodzielnych zakładach produkcyjnych taki jak meblarski, zapałczany oraz celulozowo papierniczy i przetworów papierowych znalazły się w gestii Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Natomiast tartaki, produkcja skrzyń, beczek, łubianek, deszczułek posadzkowych, przemysł sklejkowy i okleinowy, suchej destylacji drewna oraz ekstrakcji i destylacji Ŝywicy znalazły się w gestii Ministerstwa Leśnictwa. Wyodrębnienie meblarstwa jako samodzielnej branŝy przemysłowej zostało dokonane w sensie formalno prawnym i organizacyjnym dopiero 1 stycznia 1952 roku. Nadanie aktów prawnych, tzw. erekcyjnych, przedsiębiorstwom oraz utworzenie centralnej organizacji branŝowej (Centralny Zarząd Przemysłu Meblarskiego CZPM z siedzibą w Poznaniu) stanowiły podstawę dalszego rozwoju produkcji meblarskiej w Polsce. Dlatego teŝ powyŝszą datę moŝna uznać za moment powstania wyodrębnionego przemysłu meblarskiego w Polsce.

3 Zlokalizowanie CZPM w Poznaniu podyktowane było głównie wyróŝniającym się potencjałem przemysłu meblarskiego w zachodniej części Polski. Po wschodniej stronie Polski w tamtych czasach nie było znaczących zakładów produkujących meble. Po powstaniu CZPM następowała dalsza rozbudowa przemysłu meblarskiego, który w chwili powstania skupiał 43 przedsiębiorstwa o specjalizacji w zakresie produkcji mebli. Na przestrzeni lat CZPM w Poznaniu przejął kolejnych 6 przedsiębiorstw branŝy drzewnej oraz 8 częściowo nieczynnych obiektów i zakładów produkcyjnych o róŝnej specjalizacji oraz 6 obiektów produkcji pomocniczej w celu uruchomienia w nich produkcji mebli. Jednocześnie w tym samym okresie przeorganizowano kilka przedsiębiorstw, między innymi w Starogardzie, Olsztynie, Szczytnie oraz Bydgoszczy i Fordonie, rozpoczynając następny okres rozwoju polskiego meblarstwa. W 1958 roku CZPM przejął kolejnych 11 przedsiębiorstw od CZPWD (Centralny Zarząd Przemysłu Wyrobów Drzewnych) w Warszawie w związku z jego likwidacją i powołaniem Zjednoczeń. Na tym zapoczątkowany w 1952 roku etap budowy przemysłu meblarskiego został zakończony. Od 1960 roku Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego poszukiwało nowych form organizacyjnych dla zintensyfikowania produkcji meblarskiej, wychodząc z propozycją koordynacji branŝowej i tworzenia ośrodków meblarskich w oparciu o umowy powiązań organizacyjnych. Główny cel jaki przyświecał temu przedsięwzięciu, to przeciwdziałanie coraz większej rozwartości pomiędzy kluczowym przemysłem meblarskim a pozostałymi zakładami meblarskimi w zakresie techniki i technologii, wydajności pracy, jakości i dostosowaniu wyrobów meblarskich do ówczesnych wymagań kulturowych społeczeństwa. W kolejnych latach przemysł meblarski wzbogacił się o nowe przedsiębiorstwa wybudowane drogą inwestycyjną w Goleniowie, Wyszkowie, Kozienicach, Opolu, Zamościu, Krakowie, Włocławku, StrzyŜowie, Kielcach, Suwałkach, Białymstoku, Ostrowi Mazowieckiej i Jarocinie. 3. Okres transformacji polskiej gospodarki. Po likwidacji Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego w 1981 roku funkcję organizacyjną przejęło Zrzeszenie MEBLE, które w imieniu zrzeszonych przedsiębiorstw podejmowało niezbędne działania, aby wyprowadzić państwowy przemysł meblarski z kryzysu lat i nadać mu odpowiedni kierunek rozwoju. Następnie po likwidacji Zrzeszenia

4 MEBLE tworzone były spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których celem było głownie przetrwać i wypracować zysk umoŝliwiający dalszy rozwój. W okresie tym doszło do podziału wielozakładowych przedsiębiorstw na mniejsze, które na wolnym rynku nie mogły oprzeć się konkurencji, a brak doświadczeń powodował ich upadek. Główną przyczyną tego stanu rzeczy była recesja, wzrost cen i coraz mniejsza chłonność rynku wewnętrznego. Upadek eksportu do byłych republik ZSRR oraz zatrzymanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oddziaływały negatywnie na popyt na rynku krajowym. Ponadto rozerwane więzy kooperacyjne dopełniały dodatkowych trudności w normalnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw meblarskich. Sytuacja uległa radykalnej zmianie dzięki rozwijaniu przez MTP Międzynarodowych Targów Proeksportowych POLSKIE MEBLE gdzie odbudowywano z powodzeniem zawiązane w latach 60 i 70 kontakty handlowe z firmami z krajów Zachodnio Europejskich. Sprzyjało to nawiązaniu kontaktów i współpracy inwestycyjnej w postaci zakupów udziałów w kilku polskich fabrykach mebli. Trzy duŝe niemieckie firmy (SCHIEDER, STEINHOFF i KLOSE) wykupiły większościowe pakiety udziałów w państwowych fabrykach mebli. Ponadto w tamtym okresie w polskie zakłady meblarskie zainwestowały równieŝ firmy: HARTMANN, PAJDI oraz SCHOONER CAPITAL CORP. NiezaleŜnie od wyŝej wymienionych inwestycji, na terenie Polski działało szereg firm, które wykupiły drobne zakłady i uruchomiły w nich produkcję mebli tapicerowanych (CHRISTIANAPOL, HELVETIA FURNITURE). Polscy przedsiębiorcy równieŝ mieli swój udział w transformacji przemysłu meblarskiego. Firma FORTE wykupiła udziały w dwóch duŝych przedsiębiorstwach meblarskich w Ostrowi Mazowieckiej oraz Suwałkach. Inwestuje równieŝ IKEA i PAGED. Obok dawnych fabryk mebli powstaje i bardzo dynamicznie rozwija się szereg zupełnie nowych firm takich jak: BLACK RED WHITE, KLER, NOWY STYL, VOX, itd. Jednocześnie w ramach powszechnej prywatyzacji trzynaście fabryk mebli wchodzi do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI). W wyniku tych wszystkich przekształceń w polskiej branŝy meblarskiej w latach zachodzą powaŝne zmiany w strukturze własnościowej. Wejście kapitału zagranicznego oraz polskiego kapitału prywatnego do przedsiębiorstw meblarskich w Polsce pozwoliło fabrykom mebli odzyskać kondycję produkcyjną i zdobywać nowe rynki zbytu dla swoich produktów.

5 PowyŜszy materiał w odniesieniu do rozdziału I opracowano w oparciu o ksiąŝkę pt. Przemysł meblarski w Polsce tworzenie i rozwój, autorstwa Adama Burdy i Mieczysława Formanowicza. II. TERAŹNIEJSZOŚĆ. 1. Polska wśród liderów eksportu mebli na świecie. Na przestrzeni ostatnich 20 lat polski przemysł meblarski osiągnął znaczący sukces awansował do ścisłego grona liderów eksportu mebli na świecie. W ujęciu globalnym więcej mebli eksportują jedynie Chińczycy, Włosi i Niemcy. Niemcy i Włosi eksportują więcej od Polaków jedynie ze względu na wyŝsze ceny swoich produktów. Przeliczając produkcję meblarską na kilogramy i tony Polska mogłaby zająć pozycję drugiego eksportera mebli na świecie. Oczywiście osiągnięcie tego niezaprzeczalnego sukcesu nie byłoby moŝliwe bez wieloletnich tradycji i wspólnego wysiłku wielu przedsiębiorców zarówno z firm duŝych, z kapitałem zagranicznym jak i licznego grona firm małych i średnich, firm rodzinnych bazujących wyłącznie na kapitale krajowym. W 1989 w spisie jednostek organizacyjnych Zrzeszenia Producentów Mebli i Przedsiębiorstw Współpracujących MEBLE widniało 55 podmiotów w większości wielozakładowych fabryk mebli. W wyniku przemian ustrojowych cały przemysł został niemalŝe w całości sprywatyzowany. Wraz z wolnym rynkiem pojawiły się inwestycje zagranicznych koncernów. Ich efektem był transfer know-how i otwarcie rynków zagranicznych na produkty z Polski. Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 25 międzynarodowych korporacji oraz firm zainwestowało w przemysł meblowy w Polsce kwoty większe od jednego miliona dolarów. Z pewnością wiele firm dokonywało równieŝ inwestycji na mniejsze kwoty. Obecnie szacuje się, Ŝe jest to kwota przekraczająca 500 mln USD. Polacy okazali się zdolnymi uczniami i w efekcie tego eksport mebli z Polski wzrósł ze 147 mln dolarów w 1989 roku do mln USD w 2011 roku czyli ponad 61 razy! Szybciej w tym czasie rozwijał się przemysł meblarski jedynie w Chinach. Dziś na rynku krajowym sprzedaje się meble o wartości około 7-8 mld złotych (w cenach klientów ostatecznych). Stanowi to około 30 % potencjału polskich firm meblarskich. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe produkty krajowe stanowią około 50% sprzedawanych mebli, pozostałe są importowane. Wynika z tego, Ŝe aŝ blisko 90% mebli wyprodukowanych w Polsce trafia

6 na eksport! Międzynarodowa wymiana handlowa to jedyne rozwiązanie dla producentów z Polski. Na przestrzeni lat polskie meble dojrzały pod względem wzorniczym, udoskonalone zostały jakościowo, a polscy producenci zyskali zaufanie wielu zachodnich odbiorców. NajwaŜniejszymi grupami są meble tapicerowane oraz meble mieszkaniowe do jadalni i salonu. Wartość ich eksportu w 2011 r. zaokrąglając wyniosła odpowiednio 1,4 oraz 1,3 mld euro, co przekłada się na 21% i 20% udziału w eksporcie mebli ogółem. Fotele i krzesła, meble biurowe, meble sypialniane oraz materace to grupy mebli, których udział w eksporcie wynosi od 5 do 8%. Zaledwie 1% eksportu stanowią meble kuchenne. Znacząca część eksportu realizowana jest w elementach meblowych, których wywóz na podstawie klasyfikacji CN nomenklatura scalona - daje blisko 31% przychodów z eksportu. Według statystyki krajowej największą wartościowo grupę stanowią meble tapicerowane (około 29% produkcji sprzedanej, w tym fotele i krzesła tapicerowane). Meble pozostałe oraz meble do jadalni i salonu stanowią odpowiednio 23 i 16 % sprzedaŝy. W tym zestawieniu udział elementów meblowych wynosi jedynie 12%, a innych grup mebli (sypialniane, materace, kuchenne, biurowe, fotele i krzesła bez tapicerowanych) od 1 do 7%. Generalizując okazuje się, Ŝe w Polsce wytwarza się duŝo mebli tapicerowanych, których proces produkcji jest trudny do automatyzacji i wymaga duŝych nakładów pracy ludzkiej. Kolejnym waŝnym produktem są meble skrzyniowe z płyt drewnopochodnych (wiórowych i MDF), a takŝe krzesła i stoły. Największym odbiorcą polskich mebli są Niemcy, dokąd wywoŝony jest co roku towar o wartości około 2,5 mld EUR (39% eksportu). Blisko 9% eksportu trafia do Francji, a koleje w rankingu Czechy, Wielka Brytania, Szwecja i Holandia absorbują od 6,7 do 4,2% polskiego eksportu. Krajami do których w ostatnich latach najszybciej wzrastał eksport były Hiszpania, Włochy i USA. Minął rok Był to trudny rok dla polskiego meblarstwa. Polscy producenci mebli musieli radzić sobie w warunkach kryzysu gospodarczego wielu państw Unii Europejskiej. Niestety spowolnienie obserwowane na światowych rynkach ma i będzie miało niewątpliwie wpływ na rozwój polskiej branŝy meblarskiej. Oczywiście w czasie kryzysu klienci częściej sięgają po tańsze meble. Okazuje się jednak, Ŝe meble z Polski są ciągle konkurencyjne zarówno cenowo jak i jakościowo i ostatecznie 2011 rok polskie fabryki mebli zamykają z rekordową sprzedaŝą ponad 6,5 mld euro! Po spadkach produkcji z 2009 roku nie pozostał Ŝaden ślad. Ponadto branŝa meblarska w Polsce naleŝy do grona najbardziej konkurencyjnych działów przetwórstwa przemysłowego. BranŜa charakteryzuje się znaczącą nadwyŝką w obrotach

7 zagranicznych, która w 2011 roku wyniosła około 22 mld zł. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego wyniosła w 2011 roku według wstępnych danych ponad 32 mld zł, co w sposób obrazowy moŝna porównać z produkcją węgla w Polsce, którego z kolei wartość sprzedana w 2011 roku wyniosła 29 mld zł. Meblarstwo generuje około 2% polskiego PKB. BranŜa pozytywnie wyróŝnia się na tle krajowych eksporterów. Przy wartości eksportu wynoszącej 27 mld zł (ok. 5% całego polskiego eksportu) zajmuje miejsce w ścisłej czołówce branŝ eksportowych. Rynek mebli jest w naszym kraju wysoko konkurencyjny, gdyŝ operuje na nim aktywnie około 100 firm zaliczanych do grupy duŝych przedsiębiorstw, blisko 400 przedsiębiorstw średnich i ponad 1700 firm małych o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników. Obrazu dopełnia bardzo liczna grupa szacowana na około 5000 firm mikro. Liczbę przedsiębiorstw kooperujących z róŝnych branŝ powiązanych z produkcją mebli szacuje się na 20 tysięcy. Około 2000 podmiotów specjalizuje się w obszarze handlu hurtowego i detalicznego mebli. Co czeka polski przemysł meblarski w przyszłości? W zdecydowanej mierze odpowiedź leŝy po stronie krajów Unii Europejskiej i partnerów z całego świata. JeŜeli kryzys finansowo gospodarczy zostanie zaŝegnany, wzmocni się teŝ koniunktura na meble z Polski. Dziś wielu partnerów przekonuje się, jak bardzo jest opłacalna współpraca z Polską. Czas transportu liczony w godzinach, a nie miesiącach. Jakość dostaw gwarantowana przepisami Unii Europejskiej. Indywidualizacja kaŝdego mebla na Ŝyczenie klienta. Obsługa zleceń zarówno masowych jak i jednostkowych. Realizacja nietypowych przedsięwzięć wykończeniowych, nawet na drugim końcu globu. Wszystko to w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej. To tylko niektóre z zalet dzisiejszej polskiej branŝy meblowej. Przedsiębiorcy w Polsce wykonali szereg działań restrukturyzacyjnych, miedzy innymi poprawiając strukturę kosztów. Rok 2011 pokazał, Ŝe to dobry kierunek zmian. 2. Otoczenie społeczno gospodarcze polskiej branŝy meblarskiej. 2.1 Otoczenie społeczne. W BranŜy zatrudnienie znajduje według danych GUS za 2011 rok około 133 tyś. osób. Wynagrodzenie przeciętne na koniec III kwartału 2011 roku kształtowało się poniŝej średniej krajowej i wynosiło zł. Struktura zatrudnienia według wykształcenia pracowników według badań SGGW wskazuje na relatywnie wysoki potencjał innowacyjny poprzez zatrudnianie licznej grupy osób z wyŝszym wykształceniem. Osoby te pracują z reguły na

8 stanowiskach kierowniczych (produkcja, sprzedaŝ) oraz w działach projektowania i rozwoju produktów. Jak wskazują przykłady rozwiniętych krajów Europy Zachodniej liczba zatrudnianych w branŝy meblarskiej układa się z reguły w okolicach tyś. osób. Dotyczy to krajów o zdecydowanie większej wartości rynku mebli takich jak: Niemcy produkcja 18 mld Euro zatrudnienie 130 tyś pracowników, Hiszpania produkcja 9 mld euro zatrudnienie 130 tyś osób, Francja produkcja 8 mld Euro zatrudnienie 80 tyś pracowników. Wobec powyŝszego oczekujemy, Ŝe w przeciągu 20 lat branŝa meblarska w Polsce będzie rozwijać potencjał produkcyjny i eksportowy poprzez zwiększanie wydajności pracy przy jednoczesnym ustabilizowanym poziomie zatrudnienia. Spodziewane są przejściowe ograniczenia zatrudnienia w 7-letnim cyklu zmian koniunkturalnych. 2.2 Otoczenie gospodarcze. BranŜa meblarska w Polsce wytwarza meble przeznaczone na eksport. Dotyczy to blisko 90% produkcji. Głównym rynkiem zbytu polskich mebli są kraje Unii Europejskiej do których trafia około 85% całego eksportu. Rynek krajowy oceniany jest jako płytki a jego wartość szacowana jest na 7-8 mld zł w cenach klientów ostatecznych (rynek detaliczny i

9 kontraktowy). Konsumpcja prywatna, w przeliczeniu na jedną osobę na rok daje wartość około 37 euro. DuŜo zaleŝy jednak od aktualnego kursu wymiany walut. Dla porównania konsumpcja mebli na rynkach Austrii, Wielkiej Brytanii i Niemiec, kształtuje się na poziomie euro rocznie na jednego mieszkańca. Na przestrzeni ostatnich 15 lat najszybciej na świecie rozwijało się meblarstwo w Chinach i w Polsce z porównywalnego poziomu około 2% światowego eksportu w roku 1994, w 2007 roku potencjał Chiński wyniósł aŝ 13% światowego eksportu, zaś polski 6%. W tym okresie tracili na znaczeniu tradycyjni liderzy produkcji meblarskiej Włosi i Niemcy. Intensywny wzrost produkcji meblowej w Chinach odbywał się głównie dzięki niskim kosztom pracy i popytowi na tanie meble, natomiast w Polsce obok relatywnie niŝszych kosztów pracy równieŝ dzięki inwestycjom zagranicznym w polskie przedsiębiorstwa i technologie produkcji. Uwzględniając zminy demograficzne i ekonomiczne zachodzące w Europie dalszy wzrost produkcji meblarskiej w Polsce nie moŝe juŝ następować poprzez konkurencję na bazie ksztowo-cenowej, a musi przejść na konkurencyjność jakościowo-wzorniczą. Chcąc utrzymać dynamikę wzrostu branŝy i unikąć sytuacji marginalizacji znaczenia, dalszy rozwój wymagać będzie duŝych nakładów na działalnosć badawczo-rozwojową, w tym optymalizowanie wydajności pracy, kształtowania marek i indywidualnego wzornictwa oraz rozwoju kontaktów z klientem ostatecznym.

10

11

12 Rozwój branŝy w ostatnich latach to zasługa zarówno firm duŝych jak i MSP najczęściej firm rodzinnych. W ciągu ostatnich lat po transformacji wielu przedsiebiorców osiągneło sukces rozwijając swoje firmy od zera do pręŝnych przedsiebiorstw z krajowej czołówki takich jak Nowy Styl, Szynaka Meble, Wajnert, Bodzio czy Gawin. Struktura wielkości firm odpowiada modelowi spotykanemu w innych krajach uprzemysłowionych tzn. domunują ilościowo mikrofirmy, zaś firmy duŝe i średnie stanowią nie więcej niŝ kilka procent całej liczby przedsiebiorstw. Potencjał produkcyjny układa się w przybliŝeniu odwrotnie. Około 50% wytworzonych wartości pochodzi z firm duŝych, 20% z firm średnich, 15% z firm małych i około 15% wytwarzają firmy mikro. Obcność firm małych i mikro jest jednak niezbędna dla rynku ze względu na elastyczne korzystanie z zasobów ludzkich i kreowanie miejsc pracy. Firmy z sekrota MSP najszybciej teŝ potrafią dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych.

13 2.3 Potencjał naukowy. W wyniku licznych bezpośrednich inwestycji zagranicznych producenci mebli w Polsce przez wiele lat korzystali z gotowych rozwiązań wzorniczych i technologicznych oraz procedur dotyczących organizacji produkcji i sprzedaŝy dostarczanych przez inwestorów. Aktualnie sytuacja ta powoli się zmienia. Z jednej strony obserwujemy wycofywanie się dotychczasowych inwestorów co spowodowane jest kryzysem szczególnie odczuwalnym w krajach Europy Zachodniej (upadek grupy Schieder 2007 r., kłopoty finansowe właścicieli firmy Christianapol i Adriana, i in.). Z drugiej producenci aspirujący do grona liderów i dostawców wyrobów dla segmentu wyŝszego zmuszeni zostają do poszukiwania moŝliwości współpracy w zakresie badań, rozwoju oraz doskonalenia kontaktów z klientem ostatecznym. PoniewaŜ krajowy potencjał nie był wykorzystywany przez blisko dwie dekady istnieją powaŝne ograniczenia co do samej świadomości przedsiębiorców na jaką pomoc mogą liczyć ze strony środowiska naukowego oraz brak jest jasnej świadomości na temat korzyści płynących z prowadzenia działań badawczo-rozwojowych. Jedynie największe firmy mogą sobie pozwolić na wydzielone działy badań i rozwoju, natomiast w przypadku MSP najczęściej technolog jest jednocześnie projektantem i osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich ograniczeń. Rzadko jest w stanie opracować nowoczesne rozwiązania z wyjątkiem nowych modeli mebli. DuŜe firmy często ponoszą wysokie koszty współpracy z zagranicznymi ekspertami w zakresie projektowania, ergonomii i bezpieczeństwa mebli, a takŝe organizacji procesu produkcji i sprzedaŝy.

14 Plany innowacyjne przedsiębiorców OGÓŁEM Nowe produkty 39,5% Nowe marki produktowe 21,3% Zmodernizowane produkty wcześniej wytwarzane 18,9% Nowe kanały dystrybucji 15,0% Nowe produkty będące imitacją produktów konkurentów 14,3% Wejście w nowe segmenty rynku 14,0% Nowe procesy produkcyjne (technologie) 12,0% Zmodernizowane procesy produkcyjne (technologie) wcześniej stosowane 12,0% Pozyskanie dostępu do nowych surowców, podzespołów, elementów 12,0% Nowe usługi posprzedaŝne (gwarancja, instalacja, serwis itp.) 10,6% nie wskazał/brak odp. 10,3% Wejście na geograficznie nowe rynki 6,6% Nowe opakowania 6,3% Nowe technologie będące kopią procesów produkcyjnych konkurencji 5,6% Opatentowane wynalazki 5,3% Zmiana struktury organizacyjnej 4,7% Opatentowane technologie 4,0% Przeniesienie realizowanej funkcji na inne przedsiębiorstwa 3,3% WdroŜenie systemu planowania zasobów 2,0% WdroŜenie systemu zarządzania jakością 1,7% Pozyskanie krajowego inwestora strategicznego 1,7% WdroŜenie zaawansowanego systemu zarządzanie informatycznego wspomagającego 1,3% WdroŜenie systemu pomiaru wyników działalności 1,3%

15 Zawarcie aliansu strategicznego 1,0% Dokonanie fuzji lub przejęcia innego przedsiębiorstwa 0,7% Umiędzynarodowienie działalności (eksport, filie itp.) 0,7% 2.4 Potencjał obszaru geograficznego polskiego meblarstwa. JuŜ wyŝej wspominano, Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w dziedzinie meblarstwa. Doskonała lokalizacja geograficzna w sąsiedztwie bogatych krajów Europy Zachodniej daje przewagę konkurencyjną w porównaniu do krajów Dalekiego Wschodu. Długie tradycje i ugruntowana pozycja na wśród odbiorców mebli w Europie pozwalają polskim producentom zdobywać zaufanie i markę. Istnieją realne podstawy oczekiwać, Ŝe potencjał popytowy regionu (kraje rozszerzonej UE) oraz Rosji, Ukrainy i innych krajów znacząco wzrośnie na przestrzeni najbliŝszych 20 lat, co obserwuje się juŝ dziś. Dodatkowo szansą polskiej branŝy meblarskiej jest uzyskiwanie większego udziału na rynkach krajów rozwiniętych.

16 Liczba firm meblarskich w województwach (łącznie mikro, małe, średnie i duŝe) na podstawie GUS Regon 2.5 Polskie meble Polska duma. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego jak my Polacy Europejczycy postrzegani jesteśmy przez mieszkańców innych kontynentów. Wśród azjatów istnieje przekonanie, Ŝe towary europejskie moŝna sprzedać dwa razy droŝej od azjatyckich tylko dlatego, Ŝe pochodzą one z Europy! Innego rodzaju sentymentem darzą Europę Amerykanie. Stary Kontynent to dla nich miejsce podróŝy do Rzymu, ParyŜa czy teŝ innych malowniczych miejsc będących stolicami mody, wzornictwa i kultury. Opowieści o wakacjach w Europie Amerykanie zawsze słuchają z uwagą, a towary z Europy prezentowane są dla podkreślenia prestiŝu. W ten wizerunek powinniśmy uwierzyć my sami. W sposób naturalny kształtuje się dla nas droga na przyszłość. Otwarcie mówiąc, nie jesteśmy w stanie wygrywać z Azją konkurencji cenowej i ilościowej, z drugiej jednak strony Azja ma niemal przegraną pozycję wśród

17 konkurencji na dobra luksusowe. Zdajemy więc sobie sprawę z faktu, Ŝe w ostatecznym rozrachunku skazani jesteśmy na produkcję dóbr o wysokiej wartości dodanej. Uprzywilejowana lokalizacja zmusza nas do produkcji mebli o coraz wyŝszej jakości, atrakcyjniejszym wzornictwie, bardziej komfortowych. JeŜeli popatrzymy na polską produkcję mebli 15, 10 lub 5 lat temu to zauwaŝymy, Ŝe proces, o którym mówimy juŝ się rozpoczął. Wzrost jakości mebli widoczny jest we wszystkich segmentach rynku, to samo z ich wzornictwem. Do tego coraz większa liczba producentów kieruje swą produkcję równieŝ do najbardziej wymagających klientów. Taki scenariusz pozwala na utrzymanie rentowności naszej rodzimej produkcji, poniewaŝ wartość dodana, jaką moŝna uzyskać jest zdecydowanie wyŝsza dla towarów luksusowych niŝ dla towarów podstawowych. Zastanawiając się zatem nad tym z czego moŝemy być dumni z pewnością powinniśmy ciepło pomyśleć o meblach. Ten produkt i cała gałąź przemysłu meblarskiego świetnie sobie poradziła w okresie transformacji. Przechodząc drogę od dostawcy mebli na rynek RWPG do jednego z najwaŝniejszych dostawców mebli na salony całego świata. Jaki był największy sukces Polaków na Mundialu w RPA? Dostawa 104 tysięcy foteli i wyposaŝenie w nie dwóch stadionów stadionu Green Point w Kapsztadzie oraz stadionu Mbombela w Nelspruit! Ten polski akcent jest zasługą Grupy Nowy Styl. Z pewnością na Euro 2012 fani piłki noŝnej teŝ będą siedzieć na polskich fotelach, podobnie jak to było w na igrzyskach w Atenach i wielu stadionach w Europie. Międzynarodowy sukces polskich mebli jest udziałem wielu rodzimych firm, dlatego Ŝe potrafią łączyć wysoką jakość produktu z korzystną ceną. RównieŜ dlatego, Ŝe dbają o rozwój wzornictwa i przykładają wiele uwagi do marketingu na najwyŝszym światowym poziomie. Ekspansja mebli z Polski trwa od blisko 20 lat. Wielokrotnie jej roczne tempo liczone było dwucyfrowo. Eksport który w 2011 roku wyniósł w dolarach amerykańskich ponad 9 mld jest dla wielu imponujący. A naleŝy przy tym zauwaŝyć, Ŝe import mebli do Polski jest siedem razy mniejszy niŝ eksport. Stąd niezaprzeczalnie branŝa meblarska jest największym krajowym eksporterem netto. Wynikiem 22 mld zł nadwyŝki w obrotach zagranicznych nie jest w stanie pochwalić się, Ŝadna inna branŝa w Polsce. Wiele lat ekspansji, zachwianie światowego systemu finansowego stawia przed eksporterami o wiele trudniejsze zadania niŝ jeszcze kilka lat temu. Produkcja tanich mebli to dziś domena dalekiego wschodu, mebli ekskluzywnych to domena Włochów, Niemców, Francuzów europejczyków. To właśnie Europa wyznacza nasze miejsce w świecie. Patrząc na Polskę z RPA, Brazylii, Kanady, czy Japonii widać, przede wszystkim, Ŝe jest to kraj europejski. Czyli

18 z ojczyzny stylu, designu, mody i luksusu. My nawet nie moŝemy produkować tanich, zwykłych mebli, bo nikt na świecie szukając takich produktów nie szuka ich w Europie. Nikt nawet nie uwierzy, Ŝe mogą być one rzeczywiście tanie, albo skoro takie meble są tanie to na dalekim wschodzie powinny być jeszcze tańsze. Nie ma innego wyjścia musimy produkować meble luksusowe, wygodne, zachwycające swym wzornictwem. Nawet jeŝeli wytwarzane są one masowo, to nie zapominamy, Ŝe mebel ma spełniać marzenia właściciela o wyŝszym statusie społecznym, o awansie, o dostatnim Ŝyciu. Te indywidualne cechy mebla naleŝy wydobyć, wyeksponować i za ich pomocą kreować wartość dodaną produktu. Innowacyjność mebli nie jest tylko sloganem z kampanii na temat Funduszy Unijnych. To potrzeba na dzisiaj i na kolejne lata. Musimy dziś konkurować z czołówką światową, z najlepszymi, więc musimy teŝ spełniać najwyŝsze wymagania. Innowacyjność wymaga odpowiedniego zaplecza technologicznego ale i ludzkiego. Ten właśnie kapitał ludzki to istotny element, bez którego najnowsza fabryka nie utrzyma się na rynku. Projektanci, specjaliści od marketingu, technolodzy, sprawni dyrektorzy to kadra pracująca na sukces polskich mebli. Znamienne jest w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego, Ŝe stopień rentowności zakładu jest ściśle powiązany z liczbą pracujących w nim pracowników z wyŝszym wykształceniem. Projektanci, w końcu są obecnie zauwaŝani przez przemysł, bo począwszy od przemian ustrojowych do mniej więcej 2005 roku byli oni jakby trochę zapomnianą grupą. Dziś zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach i najwaŝniejszych na świecie targach meblowych we Włoszech. Mają swoje targi, wystawy i konkursy. Producenci coraz częściej kreują swoje produkty razem z wybitnymi projektantami. Bez takiej współpracy nie będzie moŝliwe utrzymanie wysokiej pozycji meblarstwa w Polsce. Musimy cały czas pamiętać, aby spełniać wymagania klientów, ale równieŝ chwalić się własną marką, własną szkołą wzornictwa. Bez tego, kiedy koszty wzrosną, produkcja przeniosłaby się do krajów o lepszej dla nich strukturze. Ta świadomość juŝ jest zarówno u projektantów jak i producentów, instytucji branŝowych czy organizatorów targów. Producenci organizują wspólnie z Akademiami Sztuk Pięknych czy Instytutami Wzornictwa konkursy młodego designu na potrzeby własnych nowych produktów. Wystawy polskiej myśli wzorniczej odwiedzają stolice Europy. Projekty są wyróŝniane na światowych imprezach i konkursach. Pojawiły się w kalendarzu targi designu. Ta droga to chyba jedyny klucz do sukcesu. Nasze narodowe creative tension powoduje, Ŝe pomimo płytkiego rynku krajowego eksportujemy meble na cały świat i odnosimy tam

19 sukcesy. Luksusowe polskie meble zdobią gabinety rządów, siedziby wielkich koncernów, lokale prestiŝowych instytucji. Polska branŝa meblarska pełna jest indywidualnych inicjatyw, zauwaŝalnych koncepcji i dynamicznie rozwijających się marek. Jest to jednak ciągle za mało w otaczającej nas rzeczywistości aby marka polskie meble na rynkach zagranicznych była wyrazista i rozpoznawalna. Kreowanie marki to proces bardzo złoŝony i wielopłaszczyznowy, w którym znaczącą rolę odgrywa idea marketingu narodowego. Marketing narodowy to właśnie program wypromowania marek polskich we współpracy z Instytucjami Rządowymi i Samorządowymi. Oprócz promocji wizerunku narodowego musi on jednak zająć się takŝe promowaniem narodowych specjalności. Marki krajowe muszą być znane na świecie. Polskich przedsiębiorców nie stać aby na rynkach zdominowanych przez duŝe organizacje zakupowe promować wprost swoje marki. Z kolei na rynkach tych musimy promować meble, gdyŝ właśnie tu się je sprzedaje. Polska nie ma nadal marki kraju przemysłowego. Nigdzie na świecie nie jest tak, Ŝe produkty postrzegane są lepiej niŝ kraj, z którego pochodzą.. Jest to jedno z zadań marketingu narodowego. Promować trzeba miejsce produkcji jakim jest Polska. Trzeba się łączyć w sojusze w określonych celach np. w celu wejścia na dany rynek. Idea marketingu narodowego moŝe być wykreowana i zrealizowana jedynie w ramach szerokiego partnerstwa publiczno-prywatnego. Działania marketingowe powinny być skoordynowane i skoncentrowane miedzy innymi wokół takich zagadnień jak markowy eksport, inwestycje zagraniczne, dyplomacja publiczna. Znaczenie wykorzystania produktów najwyŝszej jakości podkreślają eksperci od kreowania marek. Motywem przewodnim kampanii promującej Polskę powinny być przykłady dobrych polskich firm, w tym polskich producentów mebli, którzy produkują towary i usługi najwyŝszej jakości. NaleŜy dokładnie się zastanowić, w czym jako kraj mamy naprawdę wysoką pozycję i wokół tych specjalności budować swój wizerunek.

Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia

Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli 2011 Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj Swój Zysk w liczbach

Zaprojektuj Swój Zysk w liczbach Materiały dodatkowe Zaprojektuj Swój Zysk w liczbach 3.5 roku 2008 2011 550 firm róŝnej wielkości; początkujących i zaawansowanych 100 projektantów i studiów projektowych objętych warsztatami 30 partnerów

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA)

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) 1 FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) Rynek meblowy 22,0% Meble mieszkaniowe RTA Pozostałe 3 Najnowsze technologie produkcji Powierzchnia produkcyjna: 120 000 m 2 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Polskie meble na rynku niemieckim DLA

Polskie meble na rynku niemieckim DLA Polskie meble na rynku niemieckim DLA Miliony euro Miliony euro Eksport mebli z Polski i z Niemiec 1 9 Eksport mebli z Polski i z Niemiec 1% 9% 8 8% 7 7% 6 6% 12 1 8 6 4 2 Import mebli do Polski i do Niemiec

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Michał Ratajczak 2LO w Słupsku

Michał Ratajczak 2LO w Słupsku Michał Ratajczak 2LO w Słupsku Grupa Nowy Styl to jedna z najprężniej rozwijających się grup meblarskich na świecie. W jej ofercie znajdują się meble biurowe, krzesła do różnych zastosowań, siedziska audytoryjne,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? Oferujemy Państwu efektywne rozwiązania prowadzące do sukcesu.

Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? Oferujemy Państwu efektywne rozwiązania prowadzące do sukcesu. Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? Oferujemy Państwu efektywne rozwiązania prowadzące do sukcesu. Nasz pomysł Państwa szansa Czy chcą aby Państwa firma odniosła sukces na

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE MEDIA4U SP. Z O.O. Plan Prezentacji 1. Światowe tendencje

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 2 Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Pierwsze półrocze 2006r. przynosi w sektorze tekstylno-odzieŝowym wiele pozytywnych sygnałów w stosunku do jakŝe dramatycznego pierwszego półrocza zeszłego roku.

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku?

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Marek Zaleśny Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski Baltic hub - przepis na platformę współpracy Zdzisław Sobierajski Human Factor - projektowanie zawsze powinno być skierowane na korzyści dla użytkownika. foto: Przemek Szuba Gdy dobrze zrozumiem to dobrze

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Znaczenie sektora farmaceutycznego

Znaczenie sektora farmaceutycznego Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego październik 2011 Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywa ważną rolę w polskim systemie opieki

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Południowej Afryki to przede wszystkim domena Brytyjczyków i Amerykanów. Coraz mocniejszą pozycję zdobywają Chiny.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w 2012 r.); wpływ bezpośredni części produkcyjnej jest

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Lider w produkcji opakowań kartonowych dla farmacji w Polsce Mocna, rozpoznawalna w Europie marka budowana przez blisko 40 lat Silna pozycja

Lider w produkcji opakowań kartonowych dla farmacji w Polsce Mocna, rozpoznawalna w Europie marka budowana przez blisko 40 lat Silna pozycja Warszawa, 20 grudnia 2010 Lider w produkcji opakowań kartonowych dla farmacji w Polsce Mocna, rozpoznawalna w Europie marka budowana przez blisko 40 lat Silna pozycja konkurencyjna dzięki sprofilowanej

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce

Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce W 2011 r. na rynku hotelowym w Polsce utrzymała się dobra koniunktura. Prezydencja Polski w UE w drugiej połowie roku miała pozytywny wpływ na rozwój

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA JESTEŚMY RODZINNĄ FIRMĄ Z WIELOMA TRADYCJAMI RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 15 lat działalności na polskim rynku. Wieloletnie doświadczenie i wiedza to nasza przewaga konkurencyjna. Otwartość na nowe rynki

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej

Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej Maciej Dzierżanowski Ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Moderator Grupy roboczej ds. polityki klastrowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

Rynek mebli na Węgrzech (październik 2007) 2010-06-16 15:22:11

Rynek mebli na Węgrzech (październik 2007) 2010-06-16 15:22:11 Rynek mebli na Węgrzech (październik 2007) 2010-06-16 15:22:11 2 Meblarstwo jest gałęzią gospodarki bardzo silnie powiązaną z budownictwem, w tym w szczególności z budownictwem mieszkaniowym oraz w mniejszym

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za III kwartał 2009 r. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. T.C. Dębica S.A. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie energetyczne

Spółdzielnie energetyczne Spółdzielnie energetyczne Spółdzielnie energetyczne krok w stronę zielonej demokracji [dropcap] [/dropcap]niemiecka transformacja energetyczna oznacza nie tylko zmiany technologiczne i gospodarcze. Przemianie

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm TRZYśYŁOWY ŁAŃCUCH WARTOŚCI IDEA KLASTRA Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm powiązanych w sieć [ ] przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI i ROZWOJU 2010

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI i ROZWOJU 2010 REGULAMIN KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI i ROZWOJU 2010 1 Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki

Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywając w Polsce kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia pełni również bardzo istotne funkcje w gospodarce.

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Zwiększenie zdolności produkcyjnych Mercedes-Benz Cars Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Informacja prasowa 4 maja 2016 r. W miejscowości Jawor ma powstać pierwsza w Polsce fabryka silników

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań

Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań Tomasz Wiktorski Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Sierpień 2014 Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań 2014 Opracowanie wykonane zostało w okresie lipiec-

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO wyniki badań jakościowych CEL BADANIA Określenie poziomu i struktury innowacji w województwie lubuskim i ich wpływu na zmiany profilu

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo