Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1

2 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności grupy Apator Opis organizacji grupy Apator Skład grupy Apator na dzień 31 grudnia 2014 r Jednostki podlegające konsolidacji Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową oraz zmiany w składzie grupy w 2014 r Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe roku 2014 i w latach następnych Najważniejsze dokonania i niepowodzenia emitenta w roku obrotowym Podstawowe trendy w gospodarce i tempo wzrostu gospodarczego Branże, w których działa grupa Apator Analiza i struktura sprzedaży Wyniki finansowe Analiza sytuacji finansowej Zatrudnienie Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Perspektywy i czynniki rozwoju działalności Czynniki rozwoju Czynniki ryzyka i zagrożeń Proces zakupów, źródła zaopatrzenia Ocena zarządzania zasobami finansowymi Kredyty i pożyczki Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów Informacje o udzielonych pożyczkach w danym roku obrotowym Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach Umowy zawarte między spółką Apator SA a osobami zarządzającymi Akcje i udziały będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Apator SA Rada Nadzorcza Zarząd i Prokurenci Nazwa jednostki: Apator SA Strona 2

3 3 12. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacja o transakcjach zawartych na warunkach innych niż rynkowe Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Umowy handlowe Umowy współpracy lub kooperacji Umowy ubezpieczenia Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy Apator w 2014 r Informacja o emisji papierów wartościowych Informacje o umowach, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy System kontroli programów akcji pracowniczych Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2014 r Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 r Załącznik: Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Podpisy Nazwa jednostki: Apator SA Strona 3

4 4 1. Przedmiot działalności grupy Apator Spółki grupy Apator skupiają swoją działalność w następujących segmentach: pomiarowy - linie biznesowe: opomiarowanie wody i ciepło, opomiarowanie energii elektrycznej, opomiarowanie gazu, automatyzacja sieci - linie biznesowe: aparatura łączeniowa ICT, oraz systemy sterowania i nadzoru, pozostały ( non-core ) - linie biznesowe: aparatura sterownicza i aparatura górnicza. W skonsolidowanych rocznych wynikach grupy Apator za rok 2014 (i porównawczo za 2013 r.) nastąpiła zmiana w klasyfikacji linii biznesowych do segmentów grupy Apator: linia ICT została przeniesiona z segmentu pomiarowego do segmentu automatyzacji sieci. Zmiana ta wynika z lepszego dopasowania charakteru działalności tej linii do definicji segmentu oraz kierunku jej dalszego rozwoju zgodnego z założeniami strategicznymi grupy Apator. 2. Opis organizacji grupy Apator 2.1. Skład grupy Apator na dzień 31 grudnia 2014 r. Podmiotem dominującym grupy Apator jest spółka Apator SA. Poniższy diagram prezentuje strukturę grupy Apator na dzień 31 grudnia 2014 r. Apator Metrix Apator Elkomtech Pafal Apator Powogaz Apator Rector Apator Control Apator Mining 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Apator GmbH Apator Elektro 100% 50% GWi Apator Metra 50% 100% Apator Telemetria 61,6% Apator Metroteks 61% Teplovodomer 50% Inda 35% Po okresie sprawozdawczym: w dniu 26 lutego 2015 r. spółka zależna Apator Metrix SA zawarła umowę nabycia pozostałych 50% udziałów George Wilson Industries Ltd. (GWi). Tym samym spółka Apator Metrix SA jest właścicielem 100% udziałów w spółce GWi; w dniu 1 kwietnia 2015 r. spółka zależna Apator Powogaz SA nabyła 100% udziałów w duńskiej spółce Miitors ApS Jednostki podlegające konsolidacji Jednostki podlegające konsolidacji zostały wykazane w pkt. 1.4 Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 grupy Apator (Raport roczny RS 2014). Nazwa jednostki: Apator SA Strona 4

5 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową oraz zmiany w składzie grupy w 2014 r. 1) Apator SA zmiany w zasadach zarządzania: W dniu 6 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Apator SA podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 lipca 2014 r. Piotra Nowaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Dyrektora ds. Finansowych. Rozszerzenie składu Zarządu związane jest z realizacją strategii grupy Apator na lata Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych odpowiedzialny jest za integrację obszaru finansów w ramach grupy Apator, wzrost efektywności zarządzania finansami oraz poszukiwanie źródeł wzrostu wartości grupy kapitałowej. W 2014 r. Dyrektor ds. Finansowych dokonał przebudowy struktury pionu finansowego, powołał nową komórkę organizacyjną Dział Kontrolingu oraz uruchomił Komitet ds. Finansów, w skład którego wchodzą główni księgowi ze spółek grupy Apator. Spotkania w ramach Komitetu odbywają się raz na miesiąc. Zadaniem Komitetu jest koordynacja działań w obszarze finansów, wymiany informacji, współpracy i wspólnych inicjatyw. Od 1 lipca 2014 r. Zarząd Apator SA działał w następującym składzie: Andrzej Szostak Prezes Zarządu, Tomasz Habryka Członek Zarządu, Jerzy Kuś Członek Zarządu, Piotr Nowak Członek Zarządu. Po okresie sprawozdawczym, tj. w dniu 1 lutego 2015 roku Tomasz Habryka objął funkcję Prezesa Zarządu spółki Apator Elkomtech SA. W związku z powyższym, po przekazaniu obowiązków służbowych, w dniu 31 marca 2015 r. pan Tomasz Habryka złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Apator SA. Od 1 kwietnia 2015 r. Zarząd Apator SA działa w składzie trzyosobowym. 2) Apator Elkomtech SA zawarcie nabycia akcji: W dniu 1 kwietnia 2014 roku Apator SA nabył 100% akcji spółki Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi, która jest wiodącym polskim dostawcą systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć. Cena nabycia akcji wyniosła łącznie 98,4 mln zł, przy czym Apator SA przejęła wraz z Elkomtech SA jej gotówkę w wysokości 7,8 mln zł. Nabycie akcji Apator Elkomtech sfinansowane zostało kredytem długoterminowym. Nabycie spółki wynika z realizacji strategii rozwoju grupy Apator, która dla segmentu automatyzacji sieci zakłada: kompleksową obsługę klientów sektora energetycznego w zakresie systemów zarządzających infrastrukturą techniczną oraz w zakresie urządzeń inteligentnych, oferowanie kompleksowego narzędzia do automatyzacji pracy całej sieci energetycznej na wszystkich poziomach napięć. W dniu 26 stycznia 2015 r. zarejestrowana została zmiana nazwy spółki na Apator Elkomtech SA. Nazwa jednostki: Apator SA Strona 5

6 6 3) Apator Rector sp. z o. o. nabycie udziałów: W dniu 30 czerwca 2014 r. Apator SA nabył 30% udziałów spółki zależnej Apator Rector sp. z o. o. za kwotę 17,9 mln zł. Przeniesienie prawa własności nastąpiło w dniu 1 lipca 2014 r. Apator SA posiada obecnie 100% udziałów w spółce Apator Rector sp. z o. o. Nabycie powyższych udziałów odbyło się na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej z dnia 30 grudnia 2010 r. pomiędzy Apator SA a dwiema osobami fizycznymi. 4) Apator GmbH podwyższenie kapitału: W dniu 31 stycznia 2014 r. podwyższony został kapitał zakładowy w spółce zależnej Apator GmbH (Niemcy) z 50 tys. euro do 70 tys. euro. 5) FAP Pafal SA - obniżenie kapitału, restrukturyzacja spółki: W dniu 12 lutego 2014 roku Apator SA sprzedał spółce FAP Pafal SA 111 tys. jej akcji za tys. zł. Koszt nabycia tych akcji wyniósł tys. zł. Akcje te, wraz z pozostałymi, skupionymi przez spółkę w 2013 r., zostały umorzone w czwartym kwartale 2014 r. Trwa proces restrukturyzacji spółki FAP Pafal SA, w ramach którego produkcja elektronicznych liczników energii elektrycznej przenoszona jest do Apator SA, zlokalizowanego na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działalność FAP Pafal SA od II kwartału 2015 r. skupiona zostanie wokół produkcji liczników indukcyjnych oraz działalności związanej ze świadczeniem usług okołolicznikowych. 6) Zmiany po okresie sprawozdawczym: a) w skonsolidowanych rocznych wynikach grupy Apator za rok 2014 (i porównawczo za 2013 r.) nastąpiła zmiana w klasyfikacji linii biznesowych do segmentów grupy Apator: linia ICT została przeniesiona z segmentu pomiarowego do segmentu automatyzacji sieci; b) w dniu 26 lutego 2015 r. spółka zależna Apator Metrix SA zawarła z National Industry Group Ltd. umowę nabycia 50% udziałów George Wilson Industries Ltd. (GWi) za cenę 5,4 mln GBP (30,6 mln zł); tym samym spółka Apator Metrix SA stała się właścicielem 100% udziałów w spółce GWi; c) w dniu 1 kwietnia 2015 r. spółka zależna Apator Powogaz SA nabyła za kwotę 25,5 mln zł (6,2 mln EUR) 100% udziałów w duńskiej spółce Miitors ApS. Całkowita cena na poziomie wartości przedsiębiorstwa wyniosła 28,8 mln zł (tj. 7 mln EUR) różnica stanowi refinansowanie pożyczek wobec udziałowców oraz inne dostosowania ceny; spółka działa w branży pomiarowej i zajmuje się projektowaniem nowoczesnych wodomierzy ultradźwiękowych do zimnej i ciepłej wody, przetworników przepływu oraz ciepłomierzy. 3. Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego dokonane zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie na podstawie wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą Apator SA w dniu 12 grudnia 2013 r. Badanie to było przeprowadzone na podstawie umów z dnia 7 stycznia 2014 r. o badanie i przegląd śródrocznych i rocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych na lata obrotowe Nazwa jednostki: Apator SA Strona 6

7 7 Na podstawie powyższych umów za rok obrotowy 2014 wynagrodzenie podmiotu uprawnionego: za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. wynosi 46 tys. zł netto (za I półrocze 2013 r.: 46 tys. zł); za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 wynosi 83 tys. zł netto (za rok obrotowy 2013: 69 tys. zł). Ponadto spółka Apator SA pokrywa koszty przejazdów, posiłków i zakwaterowania pracowników wykonujących zlecone prace. Za badanie i przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych kwota ta nie może przekroczyć 9,5 tys. zł netto, a za badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 15 tys. zł netto. W 2014 r. KPMG Audyt Sp. z o. o. sp. k. nie świadczył innych usług na rzecz Apator SA. W 2013 r. koszt z tytułu dodatkowych usług wyniósł 18 tys. zł netto. Apator SA korzysta z usług firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. począwszy od badania śródrocznych sprawozdań finansowych za 2011 r. 4. Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Zarząd Apator SA w składzie: Andrzej Szostak Prezes Zarządu, Piotr Nowak Członek Zarządu, Jerzy Kuś Członek Zarządu, oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., która dokonała badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa. Wyboru podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań dokonała Rada Nadzorcza Apator SA w dniu 12 grudnia 2013 r. zgodnie z 20 Statutu Apator SA tj. w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 3546, a także członkowie jej Zarządu oraz biegli rewidenci wykonujący czynności rewizji finansowej na rzecz Apator SA i jednostek z nią powiązanych, spełniają warunki bezstronności i niezależności określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym. 5. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych 5.1. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe roku 2014 i w latach następnych Istotny wpływ na wyniki grupy Apator miało nabycie spółki Elkomtech SA w dniu 1 kwietnia 2014 r. oraz objęcie tej spółki konsolidacją od drugiego kwartału 2014 r. W 2015 r. wyniki finansowe tej spółki będą miały wpływ na wyniki finansowe grupy Apator oraz segmentu automatyzacja sieci przez cały rok. Nazwa jednostki: Apator SA Strona 7

8 8 Pozostałe pozytywne czynniki: dobra koniunktura gospodarcza na rynku polskim wzrost w rynku praktycznie we wszystkich liniach biznesowych, poprawa rentowności w liniach opomiarowania wody i ciepła, aparatury łączeniowej a także opomiarowania gazu (w tym bardzo pozytywny wpływ konsolidacji zysku GWi UK), wzrost sprzedaży w linii opomiarowania energii elektrycznej. Czynniki negatywne: niewykonanie planu finansowego przez linię ICT w związku z opóźnieniami w realizacji istotnych kontraktów oraz wzrostem kosztu wytworzenia oprogramowania, niewykonanie planu finansowego przez spółki niezaliczane do działalności podstawowej (Apator Mining kryzys w branży górniczej, Apator Control zakłócenia rytmu kontraktacji po zakończeniu realizacji dużego projektu dla Arcelor Mittal Poland), istotny spadek cen i presja na marże w liniach opomiarowania energii elektrycznej i opomiarowania gazu, wzrost kursu USD wpływający negatywnie na wzrost cen materiałów (elektronika i elektrotechnika) od II półrocza 2014 r. konflikt Rosja Ukraina i jego wpływ na otoczenie gospodarcze w Rosji dewaluacja rubla; spadek konkurencyjności importu widoczny przede wszystkim w linii aparatury łączeniowej. Pozostałe istotne wydarzenia: przyjęcie nowej strategii na lata , operacjonalizacja strategii przyjęcie inicjatyw na rok 2014 we wszystkich liniach biznesowych, rozpoczęcie procesu integracji biznesowej pomiędzy liniami ICT, sterowania i nadzoru oraz łączeniową, rozszerzenie zarządu Apator SA o Dyrektora ds. Finansowych oraz przyjęcie planu rozwoju pionu finansów w grupie Apator, rozwój systemów i rozwiązań inteligentnych: opomiarowanie energii elektrycznej - rozwój technologii otwartych PRIME (we własnym zakresie) oraz OSGP (we współpracy z Echelon/NES). Udział w konsorcjum realizującym projekt Smart City Wrocław na rzecz Tauron Dystrybucja (łącznie z opcją dostaw ok. 350 tys. liczników smart w systemie, z czego 40% przypada do realizacji przez grupę Apator), opomiarowanie gazu: dalszy rozwój gazomierzy inteligentnych przeznaczonych na rynek brytyjski złożenie ofert na projekty pilotażowe, opracowanie planu rozwoju na rynku niemieckim Najważniejsze dokonania i niepowodzenia emitenta w roku obrotowym Dokonania: 1. Dobre wyniki finansowe grupy Apator w 2014 r.: Grupa Apator uzyskała dobre wyniki finansowe i zrealizowała prognozę wyników finansowych. Główną dźwignią wzrostu sprzedaży grupy Apator była konsolidacja wyników spółki Apator Elkomtech SA od II kwartału 2014 r. oraz wzrosty w liniach opomiarowania: wody i ciepła, gazu oraz energii elektrycznej. Zakończony duży kontrakt na dostawę gazomierzy do Danii/Holandii został w znacznym stopniu zastąpiony wysoką sprzedażą do Secure (do Indii z przeznaczeniem na Wielką Brytanię). Trudna sytuacja na rynku rosyjskim nie wpłynęła negatywnie na Nazwa jednostki: Apator SA Strona 8

9 9 wyniki grupy Apator. Pozytywny wpływ na wzrost wyniku netto miała istotna poprawa wyników spółki współkontrolowanej GWi (remonty gazomierzy w Wielkiej Brytanii). Grupa posiada na koniec 2014 r. wysoki stan środków pieniężnych: tys. zł (wzrost o 240% r/r), pomimo zaciągniętego kredytu długoterminowego. Sytuacja finansowa grupy jest stabilna. Grupa terminowo spłaca zobowiązania, realizuje zaplanowane inwestycje, a Zarząd podmiotu dominującego zaproponował wyższą niż rok wcześniej dywidendę w wysokości 0,80 zł brutto na akcję. 2. Opracowanie strategii rozwoju na lata oraz poziom realizacji w 2014 r. Zmiana modelu biznesowego Cele strategiczne Docelowy poziom przychodów powyżej PLN 1,5 mld (średnioroczny wzrost 15,1%) Średnioroczna stopa wzrostu EBITDA w przedziale 10% 15% Ponad 60% przychodów z rynków zagranicznych Realizacja 2014 rok Podział na segmenty: pomiarowy oraz automatyzacja sieci Rozszerzenie segmentu automatyzacji sieci o systemy sterowania i nadzoru - przejęcie spółki Elkomtech Równoważenie modelu biznesowego Przychody: PLN 725 m wzrost o 6% EBITDA: PLN 131 m, wzrost o 23% Udział eksportu: 45% - brak zagrożenia celu pomimo trudnej sytuacji w Rosji 50% EBITDA z sektora dystrybucji energii elektrycznej 36% EBITDA z sektora dystrybucji energii elektrycznej Podstawowe trendy w gospodarce i tempo wzrostu gospodarczego W 2014 r., przy niewielkiej poprawie koniunktury w gospodarce europejskiej, w Polsce odnotowano umiarkowane, wyższe niż w dwóch poprzednich latach, tempo wzrostu gospodarczego. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy, zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny. Według wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto w 2014 r. zwiększył się realnie o 3,3% w skali roku wobec wzrostu o 1,7% w 2013 r. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w 2014 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,2% (w 2013 r. notowano wzrost o 1,8%). W 2014 r. w porównaniu z 2013 r. notowano wzrost produkcji w zakresie dóbr inwestycyjnych o 7,4%, konsumpcyjnych trwałych o 5,7%. Zmniejszyła się natomiast sprzedaż dóbr związanych z energią o 3,7%. Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana przez przedsiębiorstwa zajmujące się głównie budową budynków w 2014 r. była o 4% niższa niż w poprzednim roku. Spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w 2014 r. w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 1,5% (wobec 1,3% w 2013 r.). Ceny obniżyły się głównie w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 4,7%) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 1,6%) Branże, w których działa grupa Apator Segment pomiarowy linia opomiarowania energii elektrycznej: Produkcja sprzedana liczników energii w 2014 roku wzrosła o około 16% (GUS). Spółka Apator SA wraz z Pafal SA (linia liczniki energii elektrycznej) w dużym stopniu partycypowała w tym wzroście. Wzrost dotyczył przede wszystkim rynku liczników komunalnych bez komunikacji i wynika on głównie z wolnego tempa rozwoju liczników inteligentnych (nadal brak specyfikacji technicznej dla Polski). Kontynuowane są niewielkie przetargi na liczniki smart i infrastrukturę AMI Nazwa jednostki: Apator SA Strona 9

10 10 ogłoszone lub rozstrzygnięte na początku 2014 roku: w Energa (III etap wdrożenia), w Tauron Dystrybucja (projekt Smart City Wrocław), w PGE Dystrybucja (dostawy inteligentnych liczników i koncentratorów w oddziale Łódź Miasto i w oddziale Białystok) oraz w Enea, w której trwały konsultacje techniczne. W związku z łączonym" przetargiem na liczniki bilansujące wzrosły nieco ryzyka związane z uzyskaniem zamówień (pierwszy zamawiający). Nadal brak jest oficjalnego ogłoszenia opracowanej już specyfikacji technicznej dla liczników inteligentnych typu smart. W Polsce brakuje także zatwierdzonego oficjalnego harmonogramu wdrożeń systemów AMI i liczników inteligentnych, co z kolei zakłóca priorytety R&D i budzi dodatkową niepewność wśród potencjalnych dostawców. Prezes URE zawiesił stanowisko dotyczące finansowania infrastruktury AMI. Ponadto na rynku polskim pojawili się w 2014 roku nowi konkurenci w segmencie "budżetowych" liczników komunalnych. W 2014 r. nastąpiło wyraźne ożywienie rynku liczników smart na rynku wysokorozwiniętych krajów europejskich. Duże przetargi wdrożeniowe zostały ogłoszone w takich krajach jak Holandia, Dania, Norwegia, Grecja, Belgia. W Wielkiej Brytanii ruszyły przetargi organizowane przez największych sprzedawców energii na dostawy liczników smart zgodnych z krajową specyfikacją techniczną SMETS2. Skala planowanych wdrożeń sięga milionów sztuk rocznie, ale termin zakończenia projektu wdrożeniowego ma być ponownie przesunięty. Do wielkoskalowego wdrożenia liczników smart przygotowują się także Niemcy. Europejskie prognozy rynku liczników smart są bardzo dobre, jednak znaczące wzrosty zamówień są przewidywane dopiero około Szacowany wzrost rynku europejskiego na liczniki smart w tym okresie może osiągnąć nawet kilkadziesiąt procent rocznie, jednak odbędzie się to przede wszystkim w krajach wysokorozwiniętych należących do UE. Niektórzy europejscy producenci liczników otwierają nowe zakłady produkcyjne we Francji i Wielkiej Brytanii. Grupa Apator bierze udział w konsultacjach dotyczących wielu projektów związanych z realizacją idei smart grids i smart metering w Polsce i poza nią. Przykładem organizacji, których celem jest przyśpieszenie prac nad wdrożeniem sieci Smart Grids w Polsce jest: Konsorcjum Smart Power Grids Polska oraz Sekcja Inteligentne Sieci Energetyczne przy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Ministerstwo Gospodarki przyjęło dokument "Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , stanowiący Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W programie tym uwzględniono także projekty wdrożeniowe liczników smart i inwestycje w inteligentną energetykę. Na początku 2014 roku Apator przystąpił do międzynarodowej organizacji ESMIG (European Smart Metering Industry Group) z siedzibą w Brukseli, która ma istotny wpływ na kształtowanie europejskich standardów Smart Metering i Smart Grids. Brak standaryzacji jest główną przeszkodą rozwoju europejskich rynków smart metering i smart grids. W 2014 roku Apator został członkiem organizacji OSGP Alliance oraz został przyjęty w poczet członków organizacji G3- PLC Alliance. Uwzględniając fakt, że Apator był już wcześniej członkiem PRIME Alliance Apator stał się członkiem trzech z czterech dominujących organizacji, w których kształtowane są najnowsze otwarte standardy komunikacyjne wykorzystujące sieć energetyczną jako medium transmisyjne (PLC). Apator zamierza rozwijać wyroby zgodne z tymi standardami i promować je zarówno w kraju jak i zagranicą. Pierwsze liczniki zgodne z otwartym standardem OSGP są dostarczane przez Apator już w I kwartale 2015 roku (Smart City Wrocław). Przystąpienie do OSGP Alliance oraz G3-PLC Alliance są kolejnymi krokami w kierunku realizacji zamierzeń strategicznych i budowania pozycji grupy Apator jako dostawcy inteligentnych systemów i urządzeń pomiarowych. Segment pomiarowy - linia opomiarowania gazu: Dla linii opomiarowania gazu rynek polski jest ważnym rynkiem zbytu o przewidywalnym i stabilnym potencjale ilościowym. W kraju grupa Apator posiada ugruntowaną pozycję lidera lub drugiej firmy na rynku, zależnie od roku. Grupa Apator ma silną markę wyrobów i relacje handlowe z klientami. Produkcja sprzedana gazomierzy w Polsce w 2014 r. nieznacznie wzrosła o około 3%. Nazwa jednostki: Apator SA Strona 10

11 11 W listopadzie 2014 odbył się pierwszy centralny przetarg PGNiG po konsolidacji spółek dystrybucyjnych na rok Zamiast sześciu dużych przetargów odbył się jeden przetarg, który obejmował ilość gazomierzy występujących wcześniej we wszystkich przetargach łącznie. Z przetargu wyłączono jedynie byłą Pomorską Spółkę Gazownictwa w Gdańsku (wcześniejsza umowa obejmowała również dostawy do końca 2015r.). W wyniku tak przeprowadzonego przetargu nastąpił znaczny spadek cen. Apator Metrix złożył najkorzystniejszą ofertę w większości zadań, oferując m.in. tańszy w produkcji gazomierz G4 i uzyskując ok. 70% ilości dostaw. Następny centralny przetarg PGNiG odbędzie się w drugiej połowie roku i będzie obejmował dostawy na rok W Rosji instalacja gazomierzy rozpoczęła się stosunkowo niedawno (od lat 80-tych). W kraju tym ze względu na rosnące ceny gazu rośnie zarówno świadomość, jak i chęć opomiarowania zużycia gazu. Ponadto obserwowany jest rosnący popyt na gazomierze, szczególnie gazomierze z kompensacją temperatury w Gruzji, Kazachstanie, Mołdawii, na Ukrainie). Zagrożeniem na rynkach wschodnich jest jednak przede wszystkim niestabilna sytuacja polityczna. Dodatkowo, zwłaszcza na Ukrainie i w Rosji problemem stają się spadające ceny na produkty, na skutek słabnącego kurs hrywny i rubla, zwłaszcza w stosunku do dolara, ale także euro. W krajach Unii Europejskiej, coraz bardziej daje się zaobserwować rosnące zainteresowanie tzw. gazomierzami inteligentnymi (smart gas meters). Są to wyroby wysokiej jakości, zaawansowane technologicznie oraz innowacyjne. W niektórych krajach proces wymiany gazomierzy tradycyjnych na inteligentne już się rozpoczął (Holandia, Wielka Brytania, Francja, wkrótce także Włochy) i należy się spodziewać, że w przyszłości to on będzie generował najistotniejszy popyt na gazomierze. Ponadto w ostatnim okresie pojawiły się także pierwsze duże przetargi łączone na inteligentne gazomierze i liczniki energii elektrycznej. Oznacza to że w najbliższym okresie zapotrzebowanie na gazomierze inteligentne w Europie będzie rosło w tempie dwucyfrowym. Apator rozwija produkty na wybrane rynki, które spełniają wymagania tego nowo kształtującego się rynku. Należy też mieć zna uwadze, iż w chwili obecnej nie zanosi się aby w dającym się przewidzieć okresie czasu dało się całkowicie zastąpić tradycyjne, najtańsze, najtrwalsze i dobrze sprawdzone gazomierze miechowe. Segment pomiarowy - linia opomiarowania wody i ciepła: W sektorze wodomierzy w 2014 roku nastąpił wzrost o około 10% pod względem wolumenu urządzeń pomiarowych do przepływu wody. W Polsce około ¼ nowych wodomierzy posiada moduł komunikacyjny do zdalnego odczytu i można je zakwalifikować do kategorii liczników smart. Przewidywany jest dalszy wzrost nasycenia urządzeniami z teletransmisją. W wyniku działań marketingowych zmierzających do dywersyfikacji oferty i zwiększenia obecności dedykowanych marek zarówno dla budżetowych jak i bardziej wymagających jakościowo segmentów rynku udało się znacząco zwiększyć udział w krajowym rynku firmy Apator Powogaz. Z działań przewidywanych na 2015 rok zmierzających do zwiększenia konkurencyjności warto wymienić między innymi: polityka cenowa, zwiększenie konkurencyjności systemów radiowych poprzez poprawę funkcjonalności systemu oraz wdrożenie systemu zdalnego kształcenia klientów e-learning. Najbardziej atrakcyjnymi rynkami europejskimi pozostają Rosja i Niemcy, choć w przypadku Rosji duże znaczenie będzie miał rozwój sytuacji geopolitycznej wpływającej także na finanse (m.in. kurs rubla, inflacja). Na rynku rosyjskim odnotowano silną presję cenową w dużym stopniu związaną z niekorzystnymi zmianami kursu rubla. Poza Europą zwiększony popyt jest spodziewany ze strony krajów afrykańskich, które mają coraz szerszy dostęp do programów pomocowych między innymi z UE i Banku Światowego przeznaczonych na poszerzenie dostępu do wody pitnej. Sektor ciepłowniczy zarówno w Polsce jak i w Europie charakteryzuje się niską dynamiką wzrostu 0-2% rocznie (w niektórych latach ujemną) i bazuje głównie na wymianach legalizacyjnych urządzeń. Większe miasta w Polsce jak Warszawa, Łódź czy Katowice rozpoczęły inwestycje w inteligentne sieci ciepłownicze (np. Warszawa zakończyła program wymiany węzłów ciepłowniczych), co generuje dodatkowy popyt na technologie inteligentne, w tym Nazwa jednostki: Apator SA Strona 11

12 12 ciepłomierze z komunikacją. Zauważyć można, iż firmy dystrybucji energii elektrycznej zaczęły przejmować zakłady ciepłownicze dywersyfikując działalność dystrybucyjną na inne media energetyczne. Segment automatyzacji sieci - linia ICT: Pojęcie ICT w energetyce jest szerokie i obejmuje różnego rodzaju aplikacje od zarządzania biznesem energetycznym (IT) do aplikacji związanych z techniczną kontrolą operacji sieciowych. Polskie firmy energetyczne inwestują nie tylko w obszarach związanych z tradycyjnymi aplikacjami takimi jak Billing czy ERP, ale także w inwestycje związane z IT w obszarach obrotu, dystrybucji, zarządzania majątkiem sieciowym. W grupie Apator linia ICT obejmuje usługi paszportyzacji i zarządzania majątkiem sieciowym (ZMS) działalność spółki zależnej Apator Rector sp. z o. o. Aplikacje i usługi związane z Zarządzaniem Majątkiem Sieciowym i paszportyzacją zostały wdrożone u większości Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. Pozostały pojedyncze firmy energetyczne, które nie podjęły jeszcze decyzji o ich wdrożeniu. Przychody w tym segmencie w kolejnych latach związane będą przede wszystkim z aktualizacją danych i unowocześnieniem wdrożonych już systemów oraz usługami utrzymania i serwisu. Z kolei usługi związane z systemem Nadzoru, Akwizycji i Sterowania Sieci (SCADA), skupione są w linii sterowania i nadzoru. W grupie Apator trwają prace w nad integracją ZMS/SCADA. Segment automatyzacji sieci linia sterowania i nadzoru: Światowy sektor automatyzacji sieci energetycznych rósł w 2014 roku w tempie około 19% osiągając poziom 7 mld USD (źródło Navigant Research). W najbliższych pięciu latach wydatki na infrastrukturę energetyczną największych operatorów sieci dystrybucyjnych wraz z PSE mogą przekroczyć 42 mld zł. Ministerstwo Gospodarki przyjęło dokument Lista Projektów Strategicznych (Project pipeline) dla infrastruktury energetycznej, który uwzględnia dofinansowanie tych projektów ze środków UE (Infrastruktura i Środowisko). Centralizacja systemów nadzoru i sterowania, które obecnie są rozproszone w rejonach dystrybucji, jest jednym z ważniejszych zadań postawionych przed firmami energetycznymi i stwarza perspektywy rozwoju dla tej linii. Silny impuls rozwoju rynku w 2015 roku i kilku następnych latach da także zmiana modelu rozliczania uzasadnionych kosztów inwestycji sieciowych przewidywana do wprowadzenia przez Urząd Regulacji Energetyki już w 2016 roku. Nowa metoda rozliczania przedsiębiorstw sieciowych będzie bazowała na bezpośredniej ocenie wskaźników jakościowych dostarczanej energii elektrycznej dla końcowych odbiorców. Wskaźniki te nie były do tej pory szczegółowo monitorowane. Zaistniała więc potrzeba zainstalowania odpowiednich urządzeń technicznych (liczniki energii w stacjach zasilających, rejestratory jakości energii i systemy klasy HES/MDM oraz SCADA do pozyskiwania i analizy danych pomiarowych). Pierwsze przetargi na tego typu urządzenia pojawiły się już pod koniec 2014 roku a kolejne spodziewane są w 2015 i 2016 roku. Oferta Grupy Apator, między innymi dzięki integracji z Apator Elkomtech SA jest obecnie dopasowywana do zaspokojenia zapotrzebowania tego nowo tworzącego się rynku urządzeń i systemów dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Projekty prowadzone w segmencie automatyzacji sieci w 2014 r. obejmowały przede wszystkim: przygotowanie do wdrożenia standardu wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego dla obiektów stacji elektroenergetycznych (pod wymagania klienta), wdrożenia systemu obejmującego centralny moduł zarządzania awariami pilotażowy projekt łączący funkcjonalności zarządzania majątkiem sieciowym z systemem nadzoru SCADA poszerzonym aż do poziomu niskich napięć (pilotaż Smart Grid), rozwój i wdrożenie najnowszej wersji systemu WindEx (CIM), budowie synergii i interfejsów technicznych pomiędzy systemami zarządzania majątkiem sieciowym (Apator Rector) i systemami zdalnego nadzoru (SCADA), Nazwa jednostki: Apator SA Strona 12

13 13 nowe wdrożenia aplikacji do zautomatyzowanego zarządzania awariami oraz aplikacji cyfrowych ułatwiających pracę ekip naprawczych w terenie i dyspozytorów ruchu (wpływ na skrócenie czasu przerw w dostawach energii. W planach grupy Apator na 2015 rok jest rozwój systemów, aplikacji i urządzeń zgodnych z potrzebami polskich dystrybutorów energii elektrycznej w tym między innymi: aplikacje do prognozowania, grafikowania, bilansowania energii pozwalające na prognozowanie zapotrzebowania na energię, ułatwiające planowanie wywarzania energii przez wytwórców dużych i w dalszej kolejności prosumentów, kontrola realizacji dostaw energii a także rozwój technologii automatycznego samodzielnego przywracania zasilania po awarii (w pewnym możliwym do realizacji zakresie). Zastosowanie otwartych interfejsów i protokołów do systemów innych producentów; rozwój aplikacji mobilnych dla ekip technicznych energetyki ułatwiających i przyśpieszających usuwanie awarii (w tym wykorzystujących nawigację GPS do lokalizacji zasobów sieciowych, dostęp do map sieci przez Google Maps, zastosowanie tabletów przez ekipy terenowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych). zaprojektowanie i przygotowanie systemu SCADA kolejnej generacji współpracujących z systemami klasy DMS. Integracja olbrzymiej liczby danych pochodzących z systemów inteligentnego opomiarowania z informacjami o sieci i kliencie stanowi ogromny potencjał do rozwoju systemów analitycznych w energetyce. Budowa interfejsów pomiędzy SCADA, MDM, systemami Zarządzania Majątkiem Sieciowym i innymi systemami biznesowymi OSD (integracja systemów technicznych z biznesowymi IT/OT) stwarza duży impuls rozwojowy. Na początku 2015 roku ustawę o odnawialnych źródłach energii i skierowano go do Senatu. Przewidywany jest znaczący wzrost zainteresowania prywatnych inwestorów instalacjami odnawialnych źródeł energii na budynkach (np. fotowoltaika) ponieważ przewidywane dofinansowanie energii generowanej z instalacji do 10 kw będzie znaczące, co sprawi, że okres zwrotu z inwestycji może się skrócić do kilku lat. Przewidywany dynamiczny wzrost segmentu OZE (prosumenci) spowoduje nie tylko wzrost popytu na urządzenia pomiarowe ale także wymusi inwestycje w automatyzację sieci. Systemy sterowania i nadzoru klasy SCADA oraz inteligentne elektroniczne urządzenia z nimi współpracujące staną się niezbędne w celu zapanowania nad coraz liczniejszymi niestabilnie pracującymi źródłami energii odnawialnej. Co więcej, pełna kontrola nad przepływem energii będzie musiała być uzyskana nie tylko na poziomie najwyższych i wysokich napięć ale także w miejscach w których będą przyłączane nowe niestabilnie pracujące źródła energii odnawialnej OZE, czyli na poziomach średnich i niskich napięć. Inteligentne urządzenia elektroniczne (IED) i zabezpieczenia cyfrowe współpracujące z systemami zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej (SCADA), których producentem jest między nimi Apator Elkomtech SA, staną się koniecznym standardowym narzędziem technicznym umożliwiającym niezakłóconą pracę sieci. Segment automatyzacji sieci - linia aparatury łączeniowej: Sprzedaż w krajowej linii aparatury łączeniowej skorelowana jest z liczbą wydanych pozwoleń na budowę. Popyt na rozłączniki i łączniki stosowane w przyłączach elektrycznych, podstacjach i rozdzielniach generowany jest w dużym stopniu przez liczbę oddawanych budynków i mieszkań. Ilość pozwoleń na budowę wzrosła w 2014 roku o około 13% r/r, zwiastując stopniowy wzrost rynku. Wspomnieć należy, że Rząd przyjął w sierpniu 2014 r. projekt nowelizacji prawa budowlanego, który upraszcza i skraca proces inwestycyjny, co może pozytywnie wpłynąć na rynek. Pewien wpływ na przychody w linii łączeniowej ma także kondycja przemysłu. Produkcja sprzedana przemysłu w 2014 r. była wyższa o 3,2% niż rok wcześniej (GUS). W zakresie aparatury łączeniowej Apator był w 2014 r. przede wszystkim dostawcą urządzeń do złożonych systemów bezpiecznego rozdziału energii elektrycznej i współpracuje przede wszystkim z klientami biznesowymi (B2B). Nazwa jednostki: Apator SA Strona 13

14 14 Największą grupą klientów aparatury łączeniowej stanowią firmy elektromontażowe i elektroinstalacyjne (integratorzy). Największy wpływ na wyniki tego sektora mają inwestycje infrastrukturalne takie, jak nowe i modernizowane obiekty przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, stadiony, osiedla mieszkaniowe, główne punkty zasilania (GPZ), nowe i modernizowane sieci elektroenergetyczne, budynki biurowe, obiekty targowe, hotele itp. Firmy te prowadzą działalność integratorską w zakresie budowy sieci oraz złożonych urządzeń elektroenergetycznych takich jak podstacje czy rozdzielnice. Wielkość tego segmentu rynku można ocenić na około 2 mld zł rocznie (za czasopismem Elektrosystemy - maj 2014). Największy udział w rynku integratorów (firmy elektroinstalacyjne i elektrobudowy) mają duże giełdowe firmy z którymi grupa Apator współpracuje od wielu lat (np. ZPUE, Elektrobudowa, Ekektromontaże i inne). Istotną grupą klientów dla linii aparatury łączeniowej są duże hurtownie elektryczne. W 2014 r. rosły zobowiązania tych podmiotów i miała miejsce ostra wojna cenowa, co przełożyło się na spore problemy z płynnością finansową. W porównaniu jednak z 2013 rokiem, który był dla sektora dystrybucji rokiem spadków (-4%), rok 2014 przyniósł spore ożywienie w sektorze dystrybucji towarów i artykułów elektrycznych. Wstępna ocena sprzedaży na rynku hurtowym wskazuje na około 10% zwiększenie sprzedaży sektora w roku 2014 w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Nowym graczem na rynku hurtowym jest sieć hurtowni Elektro Omega która zrzesza ponad 30 członków (osobnych hurtowni do tej pory niezrzeszonych). Dynamicznie rozwijała się sprzedaż internetowa. Coraz większą popularność zdobywa uniwersalny system klasyfikacji wyrobów elektrotechnicznych ETIM (udziałowcami ETIM Polska oferującej rozwiązanie jest 12 dystrybutorów elektrotechniki reprezentujących 3/4 rynku). Działalność nie zaliczana do podstawowej (pozostała) - linia aparatury górniczej: Dane GUS za 2014 rok wskazują na około 4% spadek przychodów górnictwa w Polsce w 2014 roku (kolejny rok z rzędu). Największym problemem, z jakim zmagało się polskie górnictwo był rosnący import taniego węgla ze wschodu i spadająca efektywność wydobycia: spadające ceny na rynkach światowych oraz rosnące koszty wydobycia w państwowych podmiotach sektora. Spadek przychodów z przełożył się słaby wynik finansowy branży i brak płynności finansowej kopalń, który rzutował na malejące zamówienia maszyn górniczych. Coraz gorsze wyniki finansowe kopalni (rosnące straty) przełożyły się na ogłoszenie sytuacji strajkowej w końcówce roku. Kryzys został zażegnany na początku 2015 roku podpisaniem porozumienia rządowego dotyczącego restrukturyzacji kopalń, które zakłada w przyszłości między innymi konsolidację kopalń z sektorem dystrybucji energii elektrycznej i wzrost siły rynkowej sektora energetycznego względem dostawców technologii i urządzeń dla górnictwa. Działalność nie zaliczana do podstawowej (pozostała) - linia aparatury sterowniczej: Dwa główne sektory tej linii to automatyka przemysłowa, w tym napędy i aplikacje oraz rozdzielcza aparatura dla przemysłu. Zgodnie z wstępnymi danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu była w 2014 roku o 3,2% wyższa niż w roku poprzednim. Podsektor aparatury napędowej odnotował wzrost o około 1,5% (Polska) - znacznie mniejszy niż w ubiegłym roku i mniejszy od oczekiwanego przez branżę. Dla podsektora automatyki przemysłowej wzrost w 2014 roku był nieco mniejszy od oczekiwanego 12%. Przychody jednostkowe firm instalacyjnych w 2014 roku były o 11% wyższe niż w roku 2013 przekraczając poziom 2 mld zł. Perspektywy rozwoju przemysłu w Polsce są dobre, ale zależą w dużym stopniu od rozwoju sytuacji geopolitycznej. Nazwa jednostki: Apator SA Strona 14

15 Analiza i struktura sprzedaży Przy analizie wyników finansowych za 2014 rok w odniesieniu do 2013 roku należy uwzględniać działalność spółki Newind sp. z o. o. w grupie Apator do dnia jej sprzedaży, czyli do 31 maja 2013 r. Dla celów porównawczych prezentowane są wyniki za 2013 r. w ujęciu raportowanym i skorygowanym o Newind sp. z o. o. Grupa Apator prowadzi głównie sprzedaż swoich produktów do odbiorców instytucjonalnych oraz przemysłu. W zależności od segmentu i linii biznesowej występuje różne uzależnienie od odbiorców: segment automatyzacji sieci: linia aparatury łączeniowej największą grupą klientów są tutaj hurtownie elektryczne; ich rozproszenie powoduje, iż nie występuje nadmierne uzależnienie od wąskiej grupy odbiorców; linia systemy sterowania i nadzoru przychody ze sprzedaży uzależnione są w dużej mierze od operatorów systemów dystrybucyjnych (zakłady energetyczne), które realizują zamówienia na zasadzie przetargów - istnieje tu uzależnienie od wygrania przetargu; linia ICT uzależnienie od odbiorców w tej linii jest podobne jak w linii opomiarowania energii elektrycznej linia rozwija się w branży informatycznej, a jej klientami są przedsiębiorstwa z sektora Utilities, głównie zakłady energetycznie, które także w tym zakresie realizują zamówienia na zasadzie przetargów. segment pomiarowy: linia opomiarowania energii elektrycznej przychody z tytułu zarówno elektronicznych jak i indukcyjnych liczników są uzależnione od operatorów systemów dystrybucyjnych (zakłady energetyczne), które realizują zamówienia na zasadzie przetargów - istnieje tu uzależnienie od wygrania przetargu; linia opomiarowania wody i ciepła ze względu na licznych klientów (wodociągi, przedsiębiorstwa energii cieplnej, spółdzielnie mieszkaniowe, budownictwo, przemysł) nie występuje duże uzależnienie od klientów w kraju; jednakże linia realizując znaczną sprzedaż do Rosji i na Ukrainę (poprzez spółki grupy) uzależniona jest od sytuacji polityczno-ekonomicznej tych krajów i od odbiorców; linia opomiarowania gazu po konsolidacji spółek gazowniczych od 2013 r. w Polsce występuje jeden odbiorca w tej linii Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA; linia ta większość swojej sprzedaży kieruje na rynki zagraniczne, na których występuje mniejsze uzależnienie od operatorów tych krajów. pozostała działalność: linia aparatury sterowniczej nie występuje nadmierne uzależnienie od odbiorców; linia aparatury górniczej ze względu na specyficzny charakter produktów wykorzystywanych w kopalniach występuje tu uzależnienie od przetargów ogłaszanych przez spółki węglowe oraz od bieżących zamówień producentów maszyn górniczych; Żaden odbiorca w 2014 r. nie przekroczył wartości 10% przychodów ze sprzedaży ogółem grupy Apator. W 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie tys. zł. W odniesieniu do: raportowanych przychodów za 2013 r. są wyższe o tys. zł (o 6,15%), skorygowanych przychodów za 2013 r. są znacząco wyższe wzrost o tys. zł (o 9,93%). Nazwa jednostki: Apator SA Strona 15

16 16 Powyższe wzrosty przychodów zostały uzyskane głównie w wyniku wyższej sprzedaży w kraju. W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę sprzedaży według grup asortymentowych z podziałem na kraj i eksport (rok 2013 skorygowany bez Newind sp. z o.o.). W skonsolidowanych rocznych wynikach grupy Apator za rok 2014 (i porównawczo za 2013 r.) nastąpiła zmiana w klasyfikacji linii biznesowych do segmentów grupy Apator: linia ICT została przeniesiona z segmentu pomiarowego do segmentu automatyzacji sieci. Wyszczególnienie 2014 r r. Zmiana Dynamika r/r tys. zł tys. zł tys. zł % Segment pomiarowy ,64% kraj ,48% eksport ,82% udział eksportu segmentu pomiarowego w przychodach ogółem 57,21% 60,30% Segment automatyzacji sieci ,92% kraj ,25% eksport ,97% udział eksportu automatyzacji sieci w przychodach ogółem 20,10% 31,03% Pozostała działalność ,32% kraj ,94% eksport ,42% udział eksportu pozostałej działalności w przychodach ogółem 1,79% 1,30% Przychody ogółem ,93% kraj ,75% eksport ,52% udział eksportu ogółem w przychodach ogółem 44,78% 47,10% W strukturze asortymentowej grupy Apator dominuje segment pomiarowy, którego udział w 2014 r. wynosił 71,22% (w 2013 r.: 68,90%). Przychody w poszczególnych segmentach ukształtowały się następująco: 1) Pomiarowy: tys. zł. Wzrost o 13,64% r/r, uzyskany głównie w linii opomiarowania energii elektrycznej na skutek realizacji dużych kontraktów w kraju (głównie dla PGE i Tauron) oraz na rynkach zagranicznych: Marko i Austria (liczniki indukcyjne), Niemcy (liczniki elektroniczne). 2) Automatyzacja sieci: tys. zł, wzrost o 21,92% r/r. Segment ten uzyskał znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży r/r na skutek konsolidacji od II kwartału 2014 r. wyników spółki Apator Elkomtech SA. Z kolei dwie linie: aparatury łączeniowej oraz ICT uzyskały niższe przychody niż rok wcześniej: a. spadek w linii aparatury łączeniowej ma źródło w niższym eksporcie w szczególności do: Rosji na skutek kryzysu politycznego w tym kraju oraz braku środków pieniężnych (także w wyniku dewaluacji rubla) na realizację poważniejszych inwestycji, Turcji na skutek niższego poziomu zamówień; b. linia ICT odnotowała w 2014 r. opóźnienia w realizacji istotnych kontraktów długoterminowych oraz wzrost kosztu wytworzenia oprogramowania. 3) Pozostała działalność: tys. zł, Spadek o 23,68% r/r spowodowany niższą sprzedażą w linii sterowniczej i górniczej. Linia sterownicza odnotowała zmniejszenie sprzedaży na skutek zakłócenia rytmu bieżącej kontraktacji po zakończeniu realizacji dużego projektu dla ArcelorMittal Poland. Natomiast linia górnicza odczuwa zastój w branży. Nazwa jednostki: Apator SA Strona 16

17 Rosja Indie Czechy Niemcy Ukraina Maroko Austria Etiopia Litwa Belgia Hiszpania Dania Turcja Bułgaria Egipt Białoruś Włochy Rumunia Węgry Brazylia Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 17 W ujęciu geograficznym grupa Apator uzyskała wyższą raportowaną sprzedaż na rynku krajowym o tys. zł (o 7,51%) oraz skorygowaną o tys. zł (o 14,75%). Wpływ na to miała głównie konsolidacja Apator Elkomtech SA (spółka ta realizuje wyłącznie sprzedaż krajową), wyższa sprzedaż w kraju w linii opomiarowanie energii elektrycznej oraz w linii opomiarowania wody i ciepła. Sprzedaż na rynkach zagranicznych, pomimo kryzysu w Rosji i na Ukrainie, wzrosła, o tys. zł (4,52%), w tym nastąpił: wzrost sprzedaży do krajów poza Unią Europejską o tys. zł (o 14,24%) r/r w linii opomiarowanie gazu do Indii (z przeznaczeniem na rynek brytyjski), w linii opomiarowania energii elektrycznej do Maroka, sprzedaż do Rosji utrzymała się prawie na poziomie 2013 roku; spadek sprzedaży do krajów Unii Europejskiej o tys. zł (o 5,14%) r/r, co wynika z zakończenia kontraktu do Danii z przeznaczeniem na rynek holenderski; w pozostałych krajach Unii Europejskiej grupa Apator uzyskała wzrosty bądź utrzymała poziom sprzedaży. W wyniku rosnącej sprzedaży krajowej nastąpił spadek udziału eksportu w przychodach w ujęciu skorygowanym z 47,10% do 44,78% r/r. Na poniższym wykresie przedstawiono główne kraje, do których grupa Apator zrealizowała sprzedaż Eksport grupy Apator wg głównych krajów 2014 r r Zmiany (r/r) w głównych kierunkach eksportu dotyczą następujących krajów: Dania spadek o tys. zł zakończenie kontraktu na dostawy gazomierzy z przeznaczeniem na rynek holenderski, Indie/Wielka Brytania wzrost sprzedaży gazomierzy o tys. zł z przeznaczeniem na rynek brytyjski, Czechy wzrost sprzedaży o tys. zł zwiększona sprzedaż w linii opomiarowania wody i ciepła (prawny obowiązek instalacji podzielników do końca 2014 r.) oraz opomiarowania gazu, Turcja spadek o tys. zł zmniejszona kontraktacja podzielników kosztów ogrzewania i aparatury łączeniowej, Nazwa jednostki: Apator SA Strona 17

18 18 Maroko wzrost o tys. zł realizacja w 2014 r. wygranego przetargu na dostawę indukcyjnych liczników energii elektrycznej, Austria wzrost o tys. zł realizacja w 2014 r. zamówień na dostawy indukcyjnych liczników energii elektrycznej, Etiopia spadek o tys. zł ogłaszano przetargi na mniejszą liczbę wodomierzy niż w poprzednim okresie, Rosja spadek tylko o tys. zł - wyhamowanie dynamiki wzrostu na skutek kryzysu politycznego, braku środków finansowych w systemie oraz oferowania niektórych wyrobów przez konkurencję rosyjską po niższych cenach (w wyniku dewaluacji rubla). Spadek sprzedaży miał miejsce w linii aparatury łączeniowej Wyniki finansowe Na poziom wyników finansowych 2014 r. w odniesieniu do 2013 r. wpływ miały następujące czynniki: wzrost sprzedaży i rentowności w liniach opomiarowania wody i ciepła, opomiarowania gazu, aparatury łączeniowej (w kraju); rozpoczęcie od drugiego kwartału 2014 r. konsolidacji spółki Apator Elkomtech SA zrealizowana wysoka sprzedaż i marża; spadek marży w linii opomiarowania energii elektrycznej przy znaczącym wzroście przychodów ze sprzedaży na skutek spadku jednostkowych cen na liczniki komunalne; znaczna poprawa r/r rentowności w linii opomiarowania gazu przy zbliżonym poziomie sprzedaży; spadek rentowności w linii ICT na skutek opóźnień w realizacji kontraktów długoterminowych oraz wzrostu kosztów wytwarzania oprogramowania; spadek rentowności w pozostałej działalności (linie: aparatury sterowniczej i aparatury górniczej), głównie na na skutek spadku przychodów ze sprzedaży (opisane w punkcie 5.2.3); wzrost udziału w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności o tys. zł (wpływ zysku spółki stowarzyszonej GWi w linii opomiarowania gazu); wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o tys. zł (głównie sprzedaż nieruchomości przez Pafal SA linia opomiarowania energii elektrycznej). W 2014 r. grupa Apator uzyskała następujące wyniki (rok 2013 ujmuje wpływ sprzedanej spółki Newind): Raportowane wyniki Nazwa jednostki: Apator SA Strona r r. Dynamika r/r tys. zł tys. zł % Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,15% Koszty wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,35% Zysk brutto na sprzedaży ,06% Koszty sprzedaży ,52% Koszty ogólnego zarządu ,75% Zysk na sprzedaży ,09% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ,91% Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności ,90% Przychody (koszty) restrukturyzacji ,54% Zysk na działalności operacyjnej ,43% EBITDA ,10% Wynik na działalności finansowej ,83%

19 19 Raportowane wyniki 2014 r r. Dynamika r/r tys. zł tys. zł % Wynik przed opodatkowaniem ,14% Bieżący podatek dochodowy ,67% Odroczony podatek dochodowy ,52% Zysk netto ,55% Wskaźniki rentowności: Marża zysku brutto ze sprzedaży 29,96% 29,43% Marża zysku ze sprzedaży 14,05% 12,85% Marża EBITDA 18,04% 15,56% Marża zysku netto 11,68% 9,96% Grupa Apator w 2014 r. w odniesieniu do wyników za 2013 r. uzyskała wyższe wyniki finansowe na wszystkich poziomach i wyższą rentowność. Poniższa tabela prezentuje wyniki skorygowane o wpływ spółki Newind za 2013 r. Skorygowane wyniki 2014 r r. Dynamika r/r tys. zł tys. zł % Sprzedaż ogółem ,93% Zysk na sprzedaży ,70% Zysk operacyjny ,03% EBITDA ,19% Zysk netto ,69% Wskaźniki rentowności: Marża zysku ze sprzedaży 14,05% 13,47% Marża EBITDA 18,04% 16,23% Marża zysku netto 11,68% 10,47% 5.4. Analiza sytuacji finansowej Grupa Apator w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. uzyskała poziom środków pieniężnych z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym w wysokości tys. zł. Inwestycje w kapitał obrotowy spowodowały zmniejszenie powyższego poziom środków do kwoty tys. zł. Zmniejszenie to, o tys. zł spowodowane było głównie poprzez wzrost należności o tys. zł., na który zasadniczy wpływ miała konsolidacja Apator Elkomtech SA. (wzrost należności z tego tytułu o tys. zł). Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej wykazały ujemną wartość tys. zł i związane były głównie z wydatkami na nabycie spółki Apator Elkomtech oraz na nabycie udziałów w Apator Rector Sp. z o. o. Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej pokryte zostały w znacznym stopniu środkami z działalności finansowej tys. zł, głównie z tytułu zaciągniętych kredytów (na sfinansowanie zakupu Apator Elkomtech SA). Stan środków pieniężnych grupy Apator na 31 grudnia 2014 r. jest wysoki i wynosi tys. zł. Stan ten zwiększył się o tys. zł w stosunku do końca 2013 r. Wzrost ten wygenerowany został głównie z działalności operacyjnej poprzez osiągnięty wyższy wynik operacyjny (m.in. włączenie działalności Apator Elkomtech SA) oraz poprzez spadek Nazwa jednostki: Apator SA Strona 19

20 20 zaangażowania grupy w kapitał obrotowy (głównie w linii opomiarowania wody i ciepła przez zmniejszenie poziomu należności). Przedstawione przepływy pieniężne grupy Apator świadczą o bardzo dobrej sytuacji finansowej grupy pozwalającej na inwestowanie i terminową spłatę zobowiązań. Wskaźniki Formuła 2014 r r. Dług netto (tys. zł) kredyty i pożyczki środki pieniężne i ekwiwalenty udzielone pożyczki Dług netto / EBITDA kredyty i pożyczki środki pieniężne i ekwiwalenty udzielone pożyczki krótkoterminowe/ebitda 0,72 0,28 Kapitał obrotowy (tys. zł) (Aktywa bieżące środki pieniężne) (Zobowiązania krótkoterminowe krótkoterminowe kredyty i pożyczki) Zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie w grupie Apator w 2014 r. wyniosło osoby i było o 292 osoby wyższe w stosunku do 2013 r. Wzrost ten wynikał głównie z przejęcia spółki Apator Elkomtech SA. Stan zatrudnienia na koniec 2014 i 2013 r. z podziałem na poszczególne spółki przedstawia poniższa tabela. Zatrudnienie w grupie Apator na r. na r. Dynamika r/r osoby osoby % Apator SA ,25% grupa Apator Powogaz ,77% Apator Metrix SA ,21% Apator Rector sp. z o. o ,13% Apator Elkomtech SA Pafal SA ,98% Apator Mining sp. z o. o ,88% Apator Control sp. z o. o ,00% Apator GmbH ,00% Podsumowanie ,00% 5.6. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Niefinansowy majątek: Plan inwestycyjny grupy Apator na 2015 r. dotyczy głównie nakładów na rzeczowe inwestycje związane m.in. z automatyzacją procesów produkcyjnych, nowymi technologiami i nakładami na prace rozwojowe. Są one szacowane na łącznym poziomie ok. 40,5 mln zł. Planowane nakłady na 2015 r. obejmują głównie: zakupy modernizacyjno odtworzeniowe maszyn i urządzeń we wszystkich spółkach grupy Apator pozwalające na: Nazwa jednostki: Apator SA Strona 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. W 2012 ROKU Piechowice, 21 marca 2013 r. Spis Treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Podstawowe informacje o POLCOLORIT S.A.... 5 1.2 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL w I półroczu 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 3 2. Ocena aktualnej i przewidywanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Spis treści I. Charakterystyka działalności, ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo