Protokół kontroli. Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1, Górki Wielkie, Regon :, zwanego w dalszej treści Zespołem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół kontroli. Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1, 43-436 Górki Wielkie, Regon :, zwanego w dalszej treści Zespołem."

Transkrypt

1 Protokół kontroli Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1, Górki Wielkie, Regon :, zwanego w dalszej treści Zespołem. Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych od dnia 1 września 2004 r. jest mgr inŝ. Karol Niedźwiecki, powołany przez Wójta Gminy Brenna aktem powołania z dnia 12 lipca 2004 r. [Dowód: akta kontroli str.1]. Kontrolę w okresie od dnia r. do dnia r. przeprowadził Józef Kamieniorz gł. specj. k.p. z Delegatury NIK w Katowicach na podstawie upowaŝnienia nr z dnia r., z przerwami w dniach: 3, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 18,19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 kwietnia oraz 7, 9, 10, 15, 17, 25 maj 2007 r. [Dowód: akta kontroli str. 2]. Kontrola objęto utrzymanie obiektów oraz przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach oświatowych. W toku kontroli ustalono co następuje: I. STATUT i REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Obowiązujący w Zespole statut został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 13 października 1992 r., znowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2002 r. Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia r. o systemie oświaty(dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) w rozdziale I statutu jako organ prowadzący Zespołu wpisano Gminę Brenna. W rozdziale V Statutu jako organy Szkoły wymieniono dyrektora, radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Wg treści art. 28 statutu, dyrektor kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji dyrektora naleŝy m. in. opracowaniem planu finansowego, dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, opracowanie arkusza organizacyjnego i przedłoŝenie go do zaopiniowania przez organ nadzoru pedagogicznego, zarządzanie 1

2 majątkiem i prowadzenie ksiąg inwentarzowych, przeprowadzanie inwentaryzacji. W dalszej części rozdziału V, art. 28 statutu określono kompetencje dyrektora jako pracodawcy, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczącego rady pedagogicznej. Wg treści art. 30 statutu rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące. Nadto statut określa organizację Szkoły, jej cele i zadania oraz sposób ich realizacji, zasady realizacji obowiązku szkolnego, prawa i obowiązki uczniów, prawa i obowiązki rodziców. [Dowód: akta kontroli str ]. II. Ustalenia Rady Gminy w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez Zespół. Rada Gminy w Brennej nie podjęła uchwały o szczegółowych warunkach korzystania z nieruchomości przez Zespół (stan na dzień r.). [Dowód: akta kontroli str. - 15]. III. Decyzja gminy Brenna o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością. Wójt Gminy Brenna nie wydał decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomościami Zespołu, dyrektorowi (stan na dzień r.). [Dowód: akta kontroli str. 16]. Na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK w Zarządzie Gminy Brenna kontroler ustalił, Ŝe w najbliŝszym czasie zostanie wydana decyzja przekazania nieruchomości Zespołu w trwały zarząd. [Dowód: akta kontroli str16.]. Wójt Gminy Brenna dnia r. wydał dyrektorowi Zespołu pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki, w szczególności do korzystania z przywilejów i obowiązków kierownika zakładu pracy zgodnie z kodeksem pracy..., udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy 2

3 o zamówieniach publicznych w ramach posiadanych środków finansowych, dysponowania przyznanymi w budŝecie gminy środkami finansowymi, dokonywania przesunięć między paragrafami za wyjątkiem wynagrodzeń. Dyrektor Zespołu realizował postanowienia pełnomocnictwa w całości. [Dowód: akta kontroli str. 17] IV. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, urządzenia sportowe i rekreacyjne. Zespół zapewnia uczniom moŝliwość korzystania z pomocy przedlekarskiej, udzielanej przez higienistkę. W dniu 8 maja 2007 r. kontroler dokonał oględzin, w wyniku których ustalono, Ŝe gabinet higienistki szkolnej jest usytuowany na III piętrze nowszej części Zespołu (o obiektach Zespołu w pkt. VIII niniejszego protokołu). Na drzwiach wejściowych oznaczony jest czas pracy higienistki. Wg tego zapisu higienistka pracuje od poniedziałku do piątku włącznie, w godz. od 8.00 do ( w piątek od 8.00 do 14.00). Wewnątrz pomieszczenia znajduje się m. in. apteczka pierwszej pomocy. [Dowód: akta kontroli str. 18]. W trakcie oględzin obiektów szkoły stwierdzono, Ŝe Zespół posiada salę gimnastyczną, salkę zastępczą, boiska: sportowe trawiaste i asfaltowe do gry w piłkę plaŝową, bieŝnię, skocznie do skoku w dal, rozbieg z zeskokiem do skoku w dal, rzutnię kulą (dyskiem). Zespół jest wyposaŝony w sprzęt do uprawiania sportu i rekreacji. [Dowód: akta kontroli str ]. V. MoŜliwość pobierania nauki przez młodzieŝ niepełnosprawną (usunięcie barier architektonicznych). W trakcie kontroli kontroler dokonał oględzin wejść (podjazdów) do obiektów Zespołu. W wyniku oględzin stwierdzono, Ŝe wejście (podjazd ) od strony ulicy Szkolnej (do części zajmowanej przez Gimnazjum) jest na wysokości korytarzy parteru, niski próg w drzwiach wejściowych ma wysokość około 2 cm. Do wejścia od strony północnej (do budynku, 3

4 zajmowanego przez Szkołę Podstawową), od ulicy Szkolnej prowadzi utwardzona droga, umoŝliwiająca poruszanie się po niej wózków inwalidzkich. Droga ta prowadzi do wejścia na teren tej części Zespołu. W drzwiach wejściowych zmontowany jest próg o wysokości około 1 cm. W odległości około 2,5 m od drzwi wejściowych znajdują się trzy schody, za schodami znajduje się przejście na korytarz na parter budynku, z korytarza prowadzą drzwi do sal lekcyjnych. Przy ww. trzech schodach, we wnęce z ich prawej strony, znajduje się metalowa płyta. W chwili oględzin postawiona pionowo i zabezpieczona metalową zasuwką przed przewróceniem się na schody. Płyta przymocowana jest do podłoŝa zawiasami. Przy dokonanej w trakcie oględzin próbie stwierdzono, Ŝe otwarcie płyty, połoŝenie jej na schodach umoŝliwia przejazd po tych schodach wózkami na poziom korytarza na parterze i z powrotem. Obiekty Zespołu nie są wyposaŝone w windy. Obecny przy oględzinach dyrektor Zespołu oświadczył, iŝ w Zespole Szkole Podstawowej aktualnie uczy się jedna niepełnosprawna uczennica (niepełnosprawność ruchowa). Na parterze tej części Zespołu znajduje się toaleta. [Dowód: akta kontroli str. 22]. VI. Plany finansowe Zespołu. Zespół opracowywał plany finansowe na poszczególne lata. Plan finansowy na poszczególne lata ustalał organ prowadzący. W planie finansowym Zespołu na 2004 r. załoŝono:, - na zakup materiałów i wyposaŝenia ( z oddziałem przedszkolnym) zł, - na zakup energii zł, - na remonty, naprawy zł. Planowano zakup materiałów i wyposaŝenia jak: środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę, leki do apteczki, meble, ławki, komputery, druki, nagrody, pozostałe. Planowano remonty: malowanie sal lekcyjnych i szatni, remont bieŝni, wymianę zuŝytej instalacji elektrycznej w części szkoły, cyklinowanie i malowanie parkietu.. W planie finansowym Zespołu na 2004 r., podpisanym przez wójta Gminy Brenna, na zadania jak wyŝej przyznano nw. kwoty: - na zakup materiałów i wyposaŝenia ( z oddziałem przedszkolnym) zł, - na zakup energii zł, - na remonty, naprawy zł. 4

5 W planie finansowym Zespołu na 2005 r. załoŝono:, - na zakup materiałów i wyposaŝenia ( z oddziałem przedszkolnym) zł, - na zakup energii zł, - na remonty, naprawy zł. Planowano zakup materiałów i wyposaŝenia jak: środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę, pozostałe. Planowano remonty: malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, wymianę zuŝytej instalacji elektrycznej w części szkoły, remont kotłów gazowych. W planie finansowym Zespołu na 2005 r., podpisanym przez wójta Gminy Brenna, na zadania jak wyŝej przyznano nw. kwoty : - na zakup materiałów i wyposaŝenia (z oddziałem przedszkolnym) zł, - na zakup energii zł, - na remonty, naprawy zł. W planie finansowym Zespołu na 2006 r. załoŝono: - na zakup materiałów i wyposaŝenia (z oddziałem przedszkolnym) zł, - na zakup energii zł, - na remonty, naprawy zł. Planowano zakup materiałów i wyposaŝenia jak: komputery, rzutnik, projektor, meble, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę, publikacje, druki, świadectwa, odzieŝ ochronną, pozostałe. Planowano remonty: remont kotłowni, malowanie okien, wymianę lamp, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wymianę zuŝytej instalacji elektrycznej w części szkoły, cyklinowanie i malowanie parkietów. Na rok budŝetowy 2006 organ prowadzący (Zarząd Gminy Brenna) nie przesłał planu finansowego Zespołu. Wójt Gminy Brenna przesłał wyciąg z zarządzenia nr 97/06 w sprawie zmian w budŝecie gminy w 2006 r. (zwiększenia, zmniejszenia m. in. w dziale 801). Zmian w planie finansowym dokonał dyrektor Zespołu na podstawie zarządzenia nr 1 z dnia r., wydanego na podstawie upowaŝnienia Wójta Gminy Brenna. Wg sprawozdań Rb 28 s w 2005 r. na zakup materiałów i wyposaŝenia zaplanowano (plan po zmianach) wydatki w wysokości zł, a wykonano ,84 zł (99,8 %), na zakup energii zaplanowano wydatki w wysokości zł, wykonano zł (99,9 %), na remonty i naprawy zaplanowano wydatki w wysokości zł, wykonano ,24 zł (99,4 %). 5

6 Wg sprawozdań Rb 28 s w 2006 r. na zakup materiałów i wyposaŝenia zaplanowano (plan po zmianach) wydatki w wysokości zł, wykonano ,86 zł (98,9 %), na zakup energii zaplanowano wydatki w wysokości zł, wykonano ,82 zł (81,7 %), na remonty i naprawy zaplanowano wydatki w wysokości zł, wykonano ,30 zł (99,2%). Za rok 2004 sprawozdanie Rb-28s nie zostało sporządzone, poniewaŝ księgowość Zespołu w tym okresie była prowadzona przez Urząd Gminy Brenna. W siedzibie Gminy Brenna kontroler ustalił, Ŝe sprawozdanie jw. za 2004 r. nie zostało sporządzone. W układzie tabelarycznym dane jw. przedstawiają się następująco: 2004 r.( w zł) Dochody planowane I wykonane Dochody wg planu Zespołu Dochody wg planu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Brenna Zakup materiałów i Zakup energii Zakup usług wyposaŝenia remontowych Wykonanie wg sprawozdania Rb-28 s r. ( w zł) Dochody planowane I wykonane Dochody wg planu Zespołu Dochody wg planu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Brenna Wykonanie wg sprawozdania Rb-28 s Zakup materiałów i Zakup energii Zakup usług wyposaŝenia remontowych , ,24 6

7 Dochody planowane I wykonane Dochody wg planu Zespołu Dochody wg planu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Brenna Wykonanie wg sprawozdania Rb-28 s 2006 r. ( w złotych) Zakup materiałów i Zakup energii Zakup usług wyposaŝenia remontowych , , ,30 zł [Dowód: akta kontroli str ]. Na okoliczność róŝnic w kwotach wydatków planowanych i wykonanych księgowa Zespołu złoŝyła wyjaśnienia, w których podała, Ŝe róŝnice pomiędzy kwotami wg planu finansowego a kwotami wg sprawozdania Rb-28s na ww. zadania wynikały ze zmian w budŝecie, dokonywanych w ciągu roku finansowego, a polegających na zmianach wysokości budŝetu i przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zespół w okresie objętym kontrolą nie realizował samodzielnie inwestycji. [Dowód: akta kontroli str. 64]. W zakresie planów finansowych Zespołu, ich realizacji dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe projekty planów finansowych Zespołu odnośnie zakupu usług remontowych, zakupu materiałów i wyposaŝenia były adekwatne do potrzeb w tym zakresie. Plany Zespołu w zakresie jak wyŝej były realizowane przez Radę Gminy w stopniu zadowalającym, zwykle wystarczały na pokrycie najpilnielszych potrzeb w tym zakresie. O ile chodzi o plan pokrycia kosztów energii to istnieje tu niespójność pomiędzy rokiem szkolnym a rokiem budŝetowym. Opłaty za energię naliczane są z góry na rok następny w wysokości prognozowanego zuŝycia. ZuŜycie zaleŝy od wielu czynników, m.in.: ostra czy łagodna zima, kolonie, obozy w czasie wakacje, zmiana cen. W ostatecznym rozrachunku Rada Gminy pokrywa koszty energii w całości. 7

8 Rada Gminy w trakcie roku budŝetowego dokonywała zmian w budŝecie Gminy, a tym samym w budŝecie Zespołu, stąd róŝnice między planem a wykonaniem budŝetu. [Dowód: akta kontroli str ]. VII. Zapewnienie środków na usunięcie stwierdzonych uszkodzeń, konieczne naprawy po okresowych przeglądach obiektu. W trakcie dokonywanych przeglądów obiektów Zespołu nie stwierdzono uszkodzeń, zagraŝających Ŝyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub zagraŝających środowisku. [Dowód: akta kontroli str ]. VIII. Zgłaszanie do nadzoru budowlanego lub jednostki prowadzącej (gminy) robót remontowych, prowadzonych w latach (do r.). W okresie jak wyŝej w obiektach Zespołu nie prowadzono robót, wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.) [Dowód: akta kontroli str.65-71]. IX. Obiekty budowlane, wykorzystywane przez Zespół w okresie objętym kontrolą. Zespół składa się z następujących obiektów: - budynek dydaktyczny, 3 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, rok budowy 1938, - segment Ŝywieniowy 3 kondygnacyjny, z pełnym podpiwniczeniem, rok budowy 1968, nadbudowany w 2004 r., - segment dydaktyczny 4 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, rok budowy 1968, nadbudowa w 1996 r., - sala gimnastyczna jednokondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem, rok budowy [Dowód: akta kontroli str. 98]. 8

9 Kontroler dokonał oględzin obiektów Zespołu. W wyniku oględzin stwierdzono, Ŝe stan techniczny obiektów Zespołu jest dobry, wewnętrzny i zewnętrzny wygląd Szkoły i jej otoczenia nie nasuwa zastrzeŝeń. W trakcie oględzin stwierdzono nieliczne ubytki lamperii i zewnętrznej warstwy tynku, nieliczne spękania posadzki betonowej, które jednakŝe nie tworzą szczelin, na III piętrze budynku od strony ulicy Szkolnej (nowsza część Zespołu) na wykładzinie PCV jest widoczne jej spękanie na powierzchni około 10 cm 2, pękniecie jest zakryte tekturą przytwierdzoną do podłogi taśmą klejącą. [Dowód: akta kontroli str ]. Zespół posiada jedną ksiąŝkę obiektu budowlanego nr 5/95, wydaną w dniu r. przez Urząd Rejonowy w Cieszynie- Oddział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego. KsiąŜka ta w dziale I podaje, Ŝe powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 1526 m 2, powierzchnia uŝytkowa obiektu wynosi 3442 m 2, kubatura wynosi m 3, obiekt ma 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną. Obiekt jest wyposaŝony w instalacje: wod-kan, elektryczną, c.o. (kotłownia gazowa ), instalację gazową w kuchni, instalacje odgromową, instalację telekomunikacyjną. Jako rodzaj konstrukcji wymieniono fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły i bloczków, stropy w części nowej DZ-3, w części starej drewniany, dach w części nowej stropodach Ŝelbetonowy, schody Ŝelbetonowe. W dziale II ksiąŝki obiektu wykaz dokumentacji technicznej i ekspertyz, przekazanych właścicielowi (zarządcy) wpisano: inwentaryzacja budowlana część I z września 1994 r., inwentaryzacja budowlana część I z grudnia 1994 r., opinia techniczna obiektu o stanie technicznym obiektu z sierpnia 1994 r. W dziale III ksiąŝki obiektu - przeglądy ogólne lub kontrole okresowe wpisano 43 przeglądy (kontrole) instalacji, w tym 1 przegląd zespołu budynków ( r.). Od r. do dnia r. wpisano 18 przeglądów (kontroli), ostatni zapis nosi datę r. i dotyczy legalizacji sprzętu p-poŝ. [Dowód: akta kontroli str.72-85]. Dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe poza ww. ksiąŝką obiektu nie posiada innych ksiąŝek obiektów, gdyŝ takowych jemu nie przekazano. Obiekty Zespołu były i są przeznaczone wyłącznie do nauczania. Od początku zbudowania obiektu nie było zmiany sposobu jego uŝytkowania. 9

10 Co do ilości róŝnicy w ilości kondygnacji pomiędzy zapisami w ksiąŝce obiektu a zapisami w planie sytuacyjnym dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe nie wie dlaczego w wymienionych dokumentach sporządzający je tak zapisali, uwaŝa, Ŝe z powodu róŝnic poziomów pomiędzy starą i nową częścią Szkoły. Faktycznie obiekt jest trzypiętrowy (nowa część). [Dowód: akta kontroli str.65-71]. X. Okresowe kontrole obiektów Zespołu. Wg treści zapisów w ww. ksiąŝce obiektu budowlanego, w okresie od dnia r. do dnia r. dokonano łącznie 17 przeglądów i kontroli instalacji, w tym równieŝ konserwacji. Wg zapisów jak wyŝej dokonano: - wrzesień październik 2004 r. przegląd i badanie szczelności instalacji gazowej z przyborami, konserwacja kotłów co i cw, r. kontrola i badanie szczelności instalacji gazowej z przyborami, r. przegląd o badanie szczelności instalacji gazowej z przeglądem i konserwacją urządzeń gazowych, - w dniu r. czyszczenie plus kontrola kominów, r. czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, r. czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, r. przewody kominowe, r. czyszczenie przewodów kominowych, r. czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, Pozostałe osiem przeglądów dotyczy legalizacji sprzętu p-poŝ., przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej. Przy kaŝdym wpisie w ksiąŝce obiektu widnieje pieczęć i podpis osoby, dokonującej kontroli (przeglądu, legalizacji, czyszczenia, inne). Pieczęcie dokonującego przegląd i badanie szczelności instalacji gazowej zawierają nr uprawnień, pieczęcie innych osób, dokonujących kontroli w innych zakresach takich danych nie zawierają. Do zapisów z kontroli, przeglądów, badań nie są dołączone uprawnienia osób wykonujących opisane czynności ani protokoły z tych czynności.. [Dowód: akta kontroli str ]. 10

11 Budynki Zespołu były objęte sprawdzeniem stanu technicznego i sprawdzeniem przydatności do uŝytkowania w miesiącu lipcu 2006 r. Była to okresowa kontrola 5-cio letnia. Kontroli dokonał Ernest M. uprawniony do projektowania, kierowania budową i nadzorowania, na pieczęci nr uprawnień. Ocena budynków Zespołu została przeprowadzona w oparciu o dokonane oględziny. Ocenę stanu technicznego elementów ustalono w 5-cio stopniowej skali klasyfikacji, stopień pilności remontów elementów obiektu odnoszono do skali czterostopniowej ( stopień I wymagający natychmiastowego wykonania, stopień II z moŝliwością odłoŝenia do jednego roku, stopień III z moŝliwością odłoŝenia do trzech lat, stopień IV z moŝliwością odłoŝenia powyŝej trzech lat). W ocenie ujęto 7 pozycji z II stopniem pilności remontu, nie wyszczególniono pozycji z I stopniem pilności remontu. Procent zuŝycia budynku został określony na 18,8 %. Sporządzony z oceny obiektu kosztorys szacunkowy zawiera wykaz 12 robót remontowych o wartości łącznej ,23 zł o II lub III stopniu pilności robót. W wnioskach zapisano m.in. doprowadzenie do ustalenia przyczyn pęknięcia ściany poddasza części A i zbadanie drewnianych stropów w tym segmencie, wykonanie badania instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie kontroli wszystkich instalacji sanitarnych, w tym gazowej i przewodów kominowych. Nie podano jaki jest stopień pilności tych zadań w odniesieniu do pięciostopniowej skali klasyfikacji. [Dowód: akta kontroli str ]. Na powyŝszą okoliczność dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe na razie prace jak wyŝej (odnośnie pęknięcia ściany poddasza) nie zostały wykonane, przeprowadzający kontrolę nie wymienił w opracowaniu tych prac, jako prac o pierwszym stopniu pilności. Na pewno zgłosiłem w Urzędzie Gminy Brenna wnioski przeprowadzającego kontrolę, nie pamiętam czy ustnie czy na piśmie, chyba zgłosiłem to samemu Wójtowi a równieŝ gminnemu inspektorowi ds. budownictwa. Po oględzinach i sporządzeniu opracowania z kontroli stanu obiektu rozmawiałem z przeprowadzającym kontrole, powiedział on, Ŝe stwierdzone uchybienia nie zagraŝają stabilności, bezpieczeństwu budynku. Instalacje jak juŝ wyjaśniłem są kontrolowane na bieŝąco. W Urzędzie Gminy Brenna kontroler ustalił, iŝ gminny inspektor ds. budownictwa nie ma dokumentu o takim zgłoszeniu, ewentualnej rozmowy na ten temat nie przypomina sobie. [Dowód: akta kontroli str.65-71, ]. 11

12 Dokumentacja Zespołu nie zawiera protokołów z kontroli obiektów Zespołu co roku, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku. Na powyŝszą okoliczność dyrektor Zespołu złoŝył wyjaśnienia. Wyjaśnił, Ŝe były prowadzone okresowe kontrole instalacji, w terminach wymaganych stosownymi przepisami. Nie przeprowadzał corocznych kontroli stanu technicznego elementów budynku, gdyŝ nie zna się na ocenie stanu technicznego budynków, nie ma wykształcenia w tym kierunku. Stoi na stanowisku, Ŝe o kontrolę stanu technicznego elementów budynku Zespołu, co najmniej raz w roku, winien starać się organ prowadzący. Nie przekazywał organowi prowadzącemu Zespół protokołów z kontroli obiektu po przerwach wakacyjnych, gdyŝ nie stwierdzał Ŝadnych uszkodzeń i nie stwierdzono nieprawidłowości. [Dowód: akta kontroli str.65-71]. Kontroler dokonał oględzin ksiąŝki obiektu budowlanego oraz dokumentu pn.: sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do uŝytkowania budynku-zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich kontrola okresowa 5-letnia. Naniesione w tych dokumentach zapisy opisano w powyŝszym akapicie protokołu kontroli. Sporządzono stosowne protokoły oględzin. [Dowód: akta kontroli str ]. W dniu r. inspektor PINB w Cieszynie wraz z pracownikiem Zespołu dokonał oględzin obiektów Zespołu jako placówki, przeznaczonej na wypoczynek dzieci i młodzieŝy szkolnej w związku z programem bezpieczne wakacje. Protokół nie zawiera oceny przydatności bądź nie przydatności obiektów Zespołu na wypoczynek wakacyjny. W dniu r. w PINB w Cieszynie został sporządzony protokół o treści: waŝność wykonanych instalacji wewnętrznych budynku. Dokumentacja zawiera równieŝ protokoły z kontroli przewodów kominowych, zabezpieczeń p-poŝ. oraz stanu technicznego budynku i przydatności do uŝytkowania. Wykonane sprawdzenia obiektu są odnotowane w ksiąŝce obiektu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół podpisał PINB, dyrektor Zespołu i pracownik Zespołu. [Dowód: akta kontroli str ]. 12

13 Poza ww. dokumentami Zespół posiada m. in. Instrukcję Bezpieczeństwa PoŜarowego, protokoły z kontroli Zespołu przez SANEPID i dokumentację, sporządzoną w związku z tymi kontrolami, sprawozdanie z badań w środowisku pracy. Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego zawiera m. in. rozdział dotyczący warunków ewakuacji i zasady postępowania na wypadek powstania poŝaru lub innego zagroŝenia. SANEPID kontrolował w Zespole m. in. stan sanitarny kuchni i stołówki. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W sprawozdaniu z badań środowiska pracy stwierdzono m. in., Ŝe wskaźniki ekspozycji związków chemicznych w dniu pomiarów nie przekraczały najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń, wartości natęŝenia i równomierności oświetlenia spełniały wymagania normy PN 84/E na wszystkich stanowiskach pracy. [Dowód: akta kontroli str ]. XI. Uprawnienia osób, dokonujących przeglądów i kontroli obiektów Zespołu. Jak podano wyŝej, przy kaŝdym wpisie (w okresie objętym kontrolą) w ksiąŝce obiektu widnieje pieczęć i podpis osoby dokonującej kontroli (przeglądu, legalizacji, czyszczenia, inne). Pieczęcie osób, dokonujących przeglądów i badania szczelności instalacji gazowej zawierają nr uprawnień. Widniejące w ksiąŝce obiektu pieczęcie innych osób, dokonujących kontroli w innych zakresach ( kontrola przewodów kominowych, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, legalizacja sprzętu ppoŝ.) takich danych nie zawierają. Okresowej kontroli 5-cio letniej dokonał Ernest M. uprawniony do projektowania, kierowania budową i nadzorowania, na pieczęci nr uprawnień. W zakresie uprawnień osób do przeglądów i kontroli instalacji, przewodów, sieci, w tym równieŝ do ich konserwacji kontrolerowi przedłoŝono (oddzielnie, poza ksiąŝką obiektu i protokołami z przeglądów) następujące dokumenty: - świadectwo kwalifikacyjne, wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach dla L. Sz., uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowej na stanowisku eksploatacji G-2R i G-3E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru G-3D z dnia r., - decyzję z dnia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach o wpisie Pana Z. M. na listę rzeczoznawców o specjalności: kominiarstwoprzewody kominowe, spalinowe, wentylacyjne, 13

14 - świadectwo kwalifikacyjne Komisji Kwalifikacyjnej Beskidzkiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT w Bielsku- Białej z dnia r. dla Pana K. Z., na mocy którego uzyskał uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz uprawnienia dla ww. do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Wpisów do ksiąŝki obiektu po przeglądach, kontrolach, sprawdzeniach, badaniach, konserwacjach, pomiarach dokonywały ww. osoby, posiadające wyŝej opisane uprawnienia. [Dowód: akta kontroli str ]. Na okoliczność miejsca i czasu okazywania uprawnień do przeglądów instalacji dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe dokonujący przeglądów (remontów, konserwacji) instalacji elektrycznych gazowych, przewodów kominowych przy pierwszym przeglądzie okazywali mi dokumenty, uprawniające ich do tych prac. ZłoŜyli mi kserokopie tych uprawnień, które przekazałem kontrolującemu wraz z poprzednim wyjaśnieniem. Przy następnych przeglądach nie Ŝądałem od nich okazywania uprawnień, tym bardziej, iŝ osoby te są mi znane osobiście, w międzyczasie nie powziąłem informacji o tym, Ŝe osoby te uprawnienia utraciły. [Dowód: akta kontroli str.65-71]. XII. Wybór osób do przeprowadzania kontroli, dokumentowanie kontroli poza wpisami do ksiąŝki obiektu. W dniu r. Wójt Gminy Brenna zawarł umowę z mistrzem kominiarskim Panem Z.M. Na podstawie umowy mistrz kominiarski przyjął do wykonania prace w zakresie czyszczenia przewodów kominowych oraz inwentaryzacje przewodów i przeprowadzania ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach, zarządzanych przez Urząd Gminy, których wykaz stanowi załącznik do umowy. W załączniku do umowy wymieniony jest Zespół, jako jeden z obiektów do wykonywania prac w zakresie jak wyŝej. W umowie mistrz kominiarski zobowiązał się do czyszczenia przewodów dymowych 4 razy w roku, przewodów spalinowych 2 razy w roku, przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku. [Dowód: akta kontroli str ]. 14

15 Co do wyboru osób (instytucji) do przeprowadzania konserwacji kotłów i kontroli szczelności instalacji gazowej, elektrycznej i pomiarów stanu uziemiania oraz sposobu zlecania im robót dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe dla dobra placówki zapraszałem telefonicznie do wzięcia udziału w przetargu miejscowe, sprawdzone tanie firmy. W 2004 r. z inicjatywy jednego z rodziców, który posiada stosowne uprawnienia do przeprowadzenia badania stanu uziemienia za niewielką kwotę (406,60 zł) zgodziłem się na wykonanie powyŝszej czynności bez ogłaszania przetargu. Ze względu na bardzo małe kwoty za wykonane usługi z oferentami nie zawierałem umów, lecz wydawałem im stosowne zlecenia. PrzedłoŜono zlecenia dyrektora Zespołu na przegląd instalacji i urządzeń gazowych dla Pana L. Sz. (po jednym zleceniu w i 2006 r.). oraz 4 zlecenia dla Pana K. Z. na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w latach oraz jedną umowę i zlecenie na remont instalacji elektrycznej w 2005 r. [Dowód: akta kontroli str ]. Pan L. Sz., wykonujący przegląd oraz badanie szczelności, konserwację, naprawy instalacji gazowych w miesiącu październiku 2005 r. sporządził protokół nr 21/2005, w którym stwierdził, Ŝe stan instalacji jest dobry. instalacja jest szczelna oraz, Ŝe dokonał konserwacji i czyszczenia kotłów gazowych. Wykonujący konserwację, naprawy instalacji i urządzeń gazowych L. Sz. w miesiącu październiku 2005 r. sporządził protokół nr 01/10/2005, w którym napisał, Ŝe dokonał konserwacji, czyszczenia kotłów gazowych CO i CW. Wykonujący przegląd oraz badanie szczelności, konserwację, naprawy instalacji gazowych w miesiącu sierpniu 2006 r. sporządził protokół nr 24/2006, w którym stwierdził, Ŝe stan instalacji jest dobry, instalacja jest szczelna, przeprowadzono konserwację, naprawę i czyszczenie kotła. [Dowód: akta kontroli str ]. Mistrz kominiarski Zb. M. z okresowych kontroli przewodów kominowych dymowych- spalinowych - wentylacyjnych sporządził protokoły nr: 45/2004 z dnia r., nr 1/2005 z dnia r., nr 47/2006 z dnia r., nr 30/2007 z dnia r. W wyniku kontroli stwierdził m. in., Ŝe: kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami 15

16 mającymi bezpośredni związek z kominami w budynku Zespołu, objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych, odpowiadają przepisom ustawy Prawo budowlane, usterek nie stwierdzono. [Dowód: akta kontroli str ]. Na pytanie : jakie przewody kominowe są w obiektach Zespołu (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) dyrektor wyjaśnił, Ŝe są przewody spalinowe i wentylacyjne. Nie ma w obiektach Zespołu przewodów dymowych. Na pytanie: z jakich przyczyn ilość przeprowadzonych kontroli przewodów kominowych, wpisana do ksiąŝki obiektu nie zgadza się ilością przedłoŝonych kontrolerowi protokołów z kontroli tych przewodów, (jest 5 wpisów do ksiąŝki, przedłoŝono 4 protokoły) dyrektor Zespołu wyjaśnił: uzupełniłem- przedłoŝyłem piąty protokół, który się zawieruszył. [Dowód: akta kontroli str.65-71] Sporządzone przez Krzysztofa Z. protokoły, dotyczące sieci elektrycznej Zespołu to protokoły z: pomiarów (badań) stanu instalacji elektrycznej, stanu izolacji przewodów, skuteczności uziemienia, pomiarów okresowych, sprawdzeń samoczynnego wyłączania zasilania za lata , r., łącznie 12 protokołów. W protokołach zapisano, iŝ wyniki pomiarów/sprawdzeń są pozytywne. [Dowód: akta kontroli str ]. Pan L. Sz. za wykonane prace przy instalacji gazowej wystawiał faktury VAT. W zaleŝności od zakresu prac wystawiał faktury na kwotę od 724,00 zł do 1057,31 zł (z VAT). Za usługi kominiarskie Pan Zb. M. wystawiał faktury VAT, w zaleŝności od zakresu prac wystawiał faktury na kwoty od 286,70 zł do 1060,18 zł ( z VAT). Za dokonane pomiary Pan K. Z. wystawiał faktury VAT, w zaleŝności od zakresu prac faktury opiewały na kwoty od 406,60 zł do 488,00 zł (z VAT). [Dowód: akta kontroli str ]. 16

17 Odnośnie badania, kontroli instalacji odgromowej dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe instalacja odgromowa była kontrolowana w 2001 i 2003 r. W latach była nadbudowa węzła Ŝywieniowego. Przy tych pracach uszkodzono instalacje odgromową. Zlecił w 2003 r. jej naprawę i ponowny przegląd. Przeglądów dokonały osoby uprawnione. Załączył do niniejszych wyjaśnień protokoły nr 30/2001 i 2003/21, z których wynika, Ŝe instalacja była kontrolowana, stan instalacji był w dobry. [Dowód: akta kontroli str.65-71, ]. XIII. Kontrole Zespołu przez PINB. Poza wyŝej opisanym protokołem z dnia r., sporządzonym w siedzibie PINB w Cieszynie, a dotyczącym sprawdzenia waŝności dokumentów z przeglądów instalacji Zespół nie posiada innych dokumentów, dotyczących kontroli obiektów Zespołu przez PINB. Na podstawie art. 29 ust. 2 lit f kontroler ustalił w siedzibie PINB w Cieszynie, Ŝe w okresie objętym kontrolą Zespół nie był kontrolowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. PINB w okresie objętym kontrolą nie nakazywał przeprowadzenia kontroli okresowej oraz nie Ŝądał przedłoŝenia ekspertyzy technicznej obiektu lub jego części. W okresie objętym kontrolą PINB nie wydawał jakichkolwiek decyzji (innych pism) w sprawie obiektów Zespołu. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku zmiany sposobu uŝytkowania obiektów Zespołu. PINB w okresie objętym kontrolą nie otrzymał jakichkolwiek informacji o zagroŝeniach czy moŝliwości ich wystąpienia w obiektach Zespołu. [Dowód: akta kontroli str ]. W dniu r. w PINB w Cieszynie został sporządzony protokół o treści: waŝność wykonanych instalacji wewnętrznych budynku. Dokumentacja zawiera równieŝ protokoły z kontroli przewodów kominowych, zabezpieczeń p-poŝ. oraz stanu technicznego budynku i przydatności do uŝytkowania. Wykonane sprawdzenia obiektu są odnotowane w ksiąŝce obiektu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół podpisał PINB, dyrektor Zespołu i pracownik Zespołu. [Dowód: akta kontroli str.107]. 17

18 Na pytanie: Czy Zespół posiada pozwolenie na uŝytkowanie obiektu ( w świetle protokołu sporządzonego w dniu w PINB) dyrektor Zespołu wyjaśnił, w zakresie pozwolenia na uŝytkowanie obiektu to wyjaśniam, Ŝe Zespół nie posiada oddzielnego dokumentu tak zatytułowanego. Jest protokół sporządzony w dniu r., w którym PINB, na podstawie dostarczonych protokołów z przeglądów instalacji i oceny stanu obiektu (przegląd 5-letni) stwierdził przydatność obiektu do uŝytkowania. [Dowód: akta kontroli str.65-71]. XIV. Dokumentacja budowy. Zespół posiada następującą dokumentację obiektów: - dokumentację rozbudowy Szkoły w 1965 r., - dokumentację remontu i nadbudowy poddasza, modernizacji kotłowni i c.o. w latach , - dokumentację wymiany stolarki okiennej, nadbudowy pomieszczeń nad istniejącą kuchnią, docieplenia i remontu elewacji budynków Zespołu w latach [Dowód: akta kontroli str ]. Dokumentacja jw. jest ujęta w protokole jej przekazania z dnia r. przez Gminę Brenna. Dokumentacja ta przechowywana jest w archiwum Zespołu. W archiwum Zespołu przechowywana jest ponadto inna dokumentacja, dotycząca remontu i nadbudowy poddasza a mianowicie: inwentaryzacja architektoniczna z grudnia 1994r., projekt budowlany architektury z kwietnia 1995 r. i aneks do projektu budowlanego z września 1995 r. [Dowód: akta kontroli str ]. Jak podano wyŝej, Zespół składa się z następujących obiektów: - budynek dydaktyczny, 3 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, rok budowy 1938, - segment Ŝywieniowy 3 kondygnacyjny, z pełnym podpiwniczeniem, rok budowy 1968, nadbudowany w 2004 r., - segment dydaktyczny 4 kondygnacyjny bez podpiwniczenia, rok budowy 1968, nadbudowa w 1996 r., 18

19 - sala gimnastyczna jednokondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem, rok budowy Na okoliczność nie posiadania wszystkich dokumentów budowy, w tym dokumentów dot. części obiektu, zbudowanego w 1938 r. dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe dokumentacja tego obiektu (najstarszej części) prawdopodobnie zaginęła w wyniku działań wojennych. Na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f kontroler ustalił w Gminie Brenna, Ŝe Gmina przekazała do Zespołu całość posiadanej dokumentacji budowlanej Zespołu. [Dowód: akta kontroli str.65-71, ]. XV. Prowadzenie ksiąŝek budowlanych co do wszystkich obiektów, dołączanie do nich protokołów z kontroli obiektów Zespołu. PrzedłoŜona ksiąŝka obiektu budowlanego Zespołu nie zawiera dołączonych protokołów z kontroli (sprawdzeń), a jedynie zapisy o dokonanych kontrolach, pomiarach i sprawdzeniach. Protokoły z badań szczelności instalacji gazowej, przeglądu kotłów, pomiarów elektrycznych (i innych sprawdzeń instalacji elektrycznej) przechowywane były w oddzielnych teczkach, co opisano w powyŝszej treści niniejszego protokołu. [Dowód: akta kontroli str ]. XVI. Terminy załoŝenia ksiąŝek obiektów budowlanych. PrzedłoŜona ksiąŝka obiektu budowlanego - Zespołu została załoŝona r. Strony ksiąŝki są ponumerowano kolejno od KsiąŜka jest przesznurowana, na ostatniej stronie odciśnięta jest pieczęć lakowa (na końcówkach sznurka). Wpisy do ksiąŝki zawierają takie czynności jak: czyszczenie, przegląd, przegląd i pomiary, konserwacja, legalizacja, przegląd i remont, okresowa kontrola, czyszczenie, wykonanie instalacji odgromowej. Dokonane wpisy w ksiąŝce nie noszą śladów przerobienia, skreśleń. W dniu r. kontroler dokonał przeglądu dokumentacji technicznej, dotyczącej Zespołu, a znajdującej się w Zespole tej przekazanej przez UG Brenna i będącej w posiadaniu Zespołu (łącznie 53 teczki). 19

20 Dokumentacja jw. nie zawiera planów ewentualnego rozmieszczenia linii elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych pod boiskami czy ciągami komunikacyjnymi wokół Zespołu, nie zaznaczono w niej, czy takowe linie w tych miejscach przebiegają. [Dowód: akta kontroli str.294]. XVII. Dokonywanie kontroli obiektów Zespołu po przerwach wakacyjnych (innych). Inne przedłoŝone kontrolerowi protokoły z przeglądów, kontroli obiektów Zespołu to protokoły z kontroli pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów, mianowicie: - protokół z kontroli z dnia r. pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu, - protokół z kontroli z dnia r. pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu, - protokół z kontroli z dnia r. pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu, - protokół z kontroli z dnia r. pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu, - protokół z kontroli z dnia r. pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu, Przeglądy przeprowadził dyrektor Zespołu wraz z dwoma innymi pracownikami tegoŝ Zespołu. Wg treści protokołów nieprawidłowości nie stwierdzono. [Dowód: akta kontroli str ]. Dokumentacja Zespołu nie zawiera protokołów jw. z kontroli po innych przerwach, np. po feriach zimowych. Na powyŝszą okoliczność dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe poza wakacjami letnimi nie było przerw dłuŝszych niŝ 2 tygodnie. Odbywały się zajęcia nadobowiązkowe. W czasie ferii zimowych obiekt był cały czas uŝytkowany, zajęcia odbywały się w świetlicy, salach gimnastycznych, pracowniach, były organizowane półkolonie, było wiele innych form aktywności pozalekcyjnej. [Dowód: akta kontroli str.65-71]. 20

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POMIESZCZEŃ W HALI GARAśOWEJ WRAZ Z PODCIENIEM WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W m. TURZE GMINA POŚWIĘTNE Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Gołdapska 22/15 19-400 Olecko Remont dachu Hali Sportowej zlokalizowanej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów

Bardziej szczegółowo

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY HALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane,

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo budowlane 1)

USTAWA. Prawo budowlane 1) DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 243 POZ. 1623 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA - uwarunkowania higieniczno-sanitarne Zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska nauczania wymaga wysiłku wszystkich osób związanych z funkcjonowaniem szkoły, świadomości istnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.156.1118 2006.10.27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 41 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.665 art. 1 2007.08.19 zm. Dz.U.2007.88.587 art. 3 2007.09.18 zm. Dz.U.2007.127.880 art. 11 2007.12.29 zm.wyn.z Dz.U.2007.247.1844

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS.II-431.4.2.2012.11.13 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 6,7 oraz 20 lutego 2012 r. w Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie, z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo