Protokół kontroli. Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1, Górki Wielkie, Regon :, zwanego w dalszej treści Zespołem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół kontroli. Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1, 43-436 Górki Wielkie, Regon :, zwanego w dalszej treści Zespołem."

Transkrypt

1 Protokół kontroli Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1, Górki Wielkie, Regon :, zwanego w dalszej treści Zespołem. Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych od dnia 1 września 2004 r. jest mgr inŝ. Karol Niedźwiecki, powołany przez Wójta Gminy Brenna aktem powołania z dnia 12 lipca 2004 r. [Dowód: akta kontroli str.1]. Kontrolę w okresie od dnia r. do dnia r. przeprowadził Józef Kamieniorz gł. specj. k.p. z Delegatury NIK w Katowicach na podstawie upowaŝnienia nr z dnia r., z przerwami w dniach: 3, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 18,19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 kwietnia oraz 7, 9, 10, 15, 17, 25 maj 2007 r. [Dowód: akta kontroli str. 2]. Kontrola objęto utrzymanie obiektów oraz przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach oświatowych. W toku kontroli ustalono co następuje: I. STATUT i REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Obowiązujący w Zespole statut został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 13 października 1992 r., znowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2002 r. Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia r. o systemie oświaty(dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) w rozdziale I statutu jako organ prowadzący Zespołu wpisano Gminę Brenna. W rozdziale V Statutu jako organy Szkoły wymieniono dyrektora, radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Wg treści art. 28 statutu, dyrektor kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji dyrektora naleŝy m. in. opracowaniem planu finansowego, dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, opracowanie arkusza organizacyjnego i przedłoŝenie go do zaopiniowania przez organ nadzoru pedagogicznego, zarządzanie 1

2 majątkiem i prowadzenie ksiąg inwentarzowych, przeprowadzanie inwentaryzacji. W dalszej części rozdziału V, art. 28 statutu określono kompetencje dyrektora jako pracodawcy, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczącego rady pedagogicznej. Wg treści art. 30 statutu rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące. Nadto statut określa organizację Szkoły, jej cele i zadania oraz sposób ich realizacji, zasady realizacji obowiązku szkolnego, prawa i obowiązki uczniów, prawa i obowiązki rodziców. [Dowód: akta kontroli str ]. II. Ustalenia Rady Gminy w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez Zespół. Rada Gminy w Brennej nie podjęła uchwały o szczegółowych warunkach korzystania z nieruchomości przez Zespół (stan na dzień r.). [Dowód: akta kontroli str. - 15]. III. Decyzja gminy Brenna o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością. Wójt Gminy Brenna nie wydał decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomościami Zespołu, dyrektorowi (stan na dzień r.). [Dowód: akta kontroli str. 16]. Na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK w Zarządzie Gminy Brenna kontroler ustalił, Ŝe w najbliŝszym czasie zostanie wydana decyzja przekazania nieruchomości Zespołu w trwały zarząd. [Dowód: akta kontroli str16.]. Wójt Gminy Brenna dnia r. wydał dyrektorowi Zespołu pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki, w szczególności do korzystania z przywilejów i obowiązków kierownika zakładu pracy zgodnie z kodeksem pracy..., udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy 2

3 o zamówieniach publicznych w ramach posiadanych środków finansowych, dysponowania przyznanymi w budŝecie gminy środkami finansowymi, dokonywania przesunięć między paragrafami za wyjątkiem wynagrodzeń. Dyrektor Zespołu realizował postanowienia pełnomocnictwa w całości. [Dowód: akta kontroli str. 17] IV. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, urządzenia sportowe i rekreacyjne. Zespół zapewnia uczniom moŝliwość korzystania z pomocy przedlekarskiej, udzielanej przez higienistkę. W dniu 8 maja 2007 r. kontroler dokonał oględzin, w wyniku których ustalono, Ŝe gabinet higienistki szkolnej jest usytuowany na III piętrze nowszej części Zespołu (o obiektach Zespołu w pkt. VIII niniejszego protokołu). Na drzwiach wejściowych oznaczony jest czas pracy higienistki. Wg tego zapisu higienistka pracuje od poniedziałku do piątku włącznie, w godz. od 8.00 do ( w piątek od 8.00 do 14.00). Wewnątrz pomieszczenia znajduje się m. in. apteczka pierwszej pomocy. [Dowód: akta kontroli str. 18]. W trakcie oględzin obiektów szkoły stwierdzono, Ŝe Zespół posiada salę gimnastyczną, salkę zastępczą, boiska: sportowe trawiaste i asfaltowe do gry w piłkę plaŝową, bieŝnię, skocznie do skoku w dal, rozbieg z zeskokiem do skoku w dal, rzutnię kulą (dyskiem). Zespół jest wyposaŝony w sprzęt do uprawiania sportu i rekreacji. [Dowód: akta kontroli str ]. V. MoŜliwość pobierania nauki przez młodzieŝ niepełnosprawną (usunięcie barier architektonicznych). W trakcie kontroli kontroler dokonał oględzin wejść (podjazdów) do obiektów Zespołu. W wyniku oględzin stwierdzono, Ŝe wejście (podjazd ) od strony ulicy Szkolnej (do części zajmowanej przez Gimnazjum) jest na wysokości korytarzy parteru, niski próg w drzwiach wejściowych ma wysokość około 2 cm. Do wejścia od strony północnej (do budynku, 3

4 zajmowanego przez Szkołę Podstawową), od ulicy Szkolnej prowadzi utwardzona droga, umoŝliwiająca poruszanie się po niej wózków inwalidzkich. Droga ta prowadzi do wejścia na teren tej części Zespołu. W drzwiach wejściowych zmontowany jest próg o wysokości około 1 cm. W odległości około 2,5 m od drzwi wejściowych znajdują się trzy schody, za schodami znajduje się przejście na korytarz na parter budynku, z korytarza prowadzą drzwi do sal lekcyjnych. Przy ww. trzech schodach, we wnęce z ich prawej strony, znajduje się metalowa płyta. W chwili oględzin postawiona pionowo i zabezpieczona metalową zasuwką przed przewróceniem się na schody. Płyta przymocowana jest do podłoŝa zawiasami. Przy dokonanej w trakcie oględzin próbie stwierdzono, Ŝe otwarcie płyty, połoŝenie jej na schodach umoŝliwia przejazd po tych schodach wózkami na poziom korytarza na parterze i z powrotem. Obiekty Zespołu nie są wyposaŝone w windy. Obecny przy oględzinach dyrektor Zespołu oświadczył, iŝ w Zespole Szkole Podstawowej aktualnie uczy się jedna niepełnosprawna uczennica (niepełnosprawność ruchowa). Na parterze tej części Zespołu znajduje się toaleta. [Dowód: akta kontroli str. 22]. VI. Plany finansowe Zespołu. Zespół opracowywał plany finansowe na poszczególne lata. Plan finansowy na poszczególne lata ustalał organ prowadzący. W planie finansowym Zespołu na 2004 r. załoŝono:, - na zakup materiałów i wyposaŝenia ( z oddziałem przedszkolnym) zł, - na zakup energii zł, - na remonty, naprawy zł. Planowano zakup materiałów i wyposaŝenia jak: środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę, leki do apteczki, meble, ławki, komputery, druki, nagrody, pozostałe. Planowano remonty: malowanie sal lekcyjnych i szatni, remont bieŝni, wymianę zuŝytej instalacji elektrycznej w części szkoły, cyklinowanie i malowanie parkietu.. W planie finansowym Zespołu na 2004 r., podpisanym przez wójta Gminy Brenna, na zadania jak wyŝej przyznano nw. kwoty: - na zakup materiałów i wyposaŝenia ( z oddziałem przedszkolnym) zł, - na zakup energii zł, - na remonty, naprawy zł. 4

5 W planie finansowym Zespołu na 2005 r. załoŝono:, - na zakup materiałów i wyposaŝenia ( z oddziałem przedszkolnym) zł, - na zakup energii zł, - na remonty, naprawy zł. Planowano zakup materiałów i wyposaŝenia jak: środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę, pozostałe. Planowano remonty: malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, wymianę zuŝytej instalacji elektrycznej w części szkoły, remont kotłów gazowych. W planie finansowym Zespołu na 2005 r., podpisanym przez wójta Gminy Brenna, na zadania jak wyŝej przyznano nw. kwoty : - na zakup materiałów i wyposaŝenia (z oddziałem przedszkolnym) zł, - na zakup energii zł, - na remonty, naprawy zł. W planie finansowym Zespołu na 2006 r. załoŝono: - na zakup materiałów i wyposaŝenia (z oddziałem przedszkolnym) zł, - na zakup energii zł, - na remonty, naprawy zł. Planowano zakup materiałów i wyposaŝenia jak: komputery, rzutnik, projektor, meble, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę, publikacje, druki, świadectwa, odzieŝ ochronną, pozostałe. Planowano remonty: remont kotłowni, malowanie okien, wymianę lamp, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wymianę zuŝytej instalacji elektrycznej w części szkoły, cyklinowanie i malowanie parkietów. Na rok budŝetowy 2006 organ prowadzący (Zarząd Gminy Brenna) nie przesłał planu finansowego Zespołu. Wójt Gminy Brenna przesłał wyciąg z zarządzenia nr 97/06 w sprawie zmian w budŝecie gminy w 2006 r. (zwiększenia, zmniejszenia m. in. w dziale 801). Zmian w planie finansowym dokonał dyrektor Zespołu na podstawie zarządzenia nr 1 z dnia r., wydanego na podstawie upowaŝnienia Wójta Gminy Brenna. Wg sprawozdań Rb 28 s w 2005 r. na zakup materiałów i wyposaŝenia zaplanowano (plan po zmianach) wydatki w wysokości zł, a wykonano ,84 zł (99,8 %), na zakup energii zaplanowano wydatki w wysokości zł, wykonano zł (99,9 %), na remonty i naprawy zaplanowano wydatki w wysokości zł, wykonano ,24 zł (99,4 %). 5

6 Wg sprawozdań Rb 28 s w 2006 r. na zakup materiałów i wyposaŝenia zaplanowano (plan po zmianach) wydatki w wysokości zł, wykonano ,86 zł (98,9 %), na zakup energii zaplanowano wydatki w wysokości zł, wykonano ,82 zł (81,7 %), na remonty i naprawy zaplanowano wydatki w wysokości zł, wykonano ,30 zł (99,2%). Za rok 2004 sprawozdanie Rb-28s nie zostało sporządzone, poniewaŝ księgowość Zespołu w tym okresie była prowadzona przez Urząd Gminy Brenna. W siedzibie Gminy Brenna kontroler ustalił, Ŝe sprawozdanie jw. za 2004 r. nie zostało sporządzone. W układzie tabelarycznym dane jw. przedstawiają się następująco: 2004 r.( w zł) Dochody planowane I wykonane Dochody wg planu Zespołu Dochody wg planu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Brenna Zakup materiałów i Zakup energii Zakup usług wyposaŝenia remontowych Wykonanie wg sprawozdania Rb-28 s r. ( w zł) Dochody planowane I wykonane Dochody wg planu Zespołu Dochody wg planu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Brenna Wykonanie wg sprawozdania Rb-28 s Zakup materiałów i Zakup energii Zakup usług wyposaŝenia remontowych , ,24 6

7 Dochody planowane I wykonane Dochody wg planu Zespołu Dochody wg planu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Brenna Wykonanie wg sprawozdania Rb-28 s 2006 r. ( w złotych) Zakup materiałów i Zakup energii Zakup usług wyposaŝenia remontowych , , ,30 zł [Dowód: akta kontroli str ]. Na okoliczność róŝnic w kwotach wydatków planowanych i wykonanych księgowa Zespołu złoŝyła wyjaśnienia, w których podała, Ŝe róŝnice pomiędzy kwotami wg planu finansowego a kwotami wg sprawozdania Rb-28s na ww. zadania wynikały ze zmian w budŝecie, dokonywanych w ciągu roku finansowego, a polegających na zmianach wysokości budŝetu i przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zespół w okresie objętym kontrolą nie realizował samodzielnie inwestycji. [Dowód: akta kontroli str. 64]. W zakresie planów finansowych Zespołu, ich realizacji dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe projekty planów finansowych Zespołu odnośnie zakupu usług remontowych, zakupu materiałów i wyposaŝenia były adekwatne do potrzeb w tym zakresie. Plany Zespołu w zakresie jak wyŝej były realizowane przez Radę Gminy w stopniu zadowalającym, zwykle wystarczały na pokrycie najpilnielszych potrzeb w tym zakresie. O ile chodzi o plan pokrycia kosztów energii to istnieje tu niespójność pomiędzy rokiem szkolnym a rokiem budŝetowym. Opłaty za energię naliczane są z góry na rok następny w wysokości prognozowanego zuŝycia. ZuŜycie zaleŝy od wielu czynników, m.in.: ostra czy łagodna zima, kolonie, obozy w czasie wakacje, zmiana cen. W ostatecznym rozrachunku Rada Gminy pokrywa koszty energii w całości. 7

8 Rada Gminy w trakcie roku budŝetowego dokonywała zmian w budŝecie Gminy, a tym samym w budŝecie Zespołu, stąd róŝnice między planem a wykonaniem budŝetu. [Dowód: akta kontroli str ]. VII. Zapewnienie środków na usunięcie stwierdzonych uszkodzeń, konieczne naprawy po okresowych przeglądach obiektu. W trakcie dokonywanych przeglądów obiektów Zespołu nie stwierdzono uszkodzeń, zagraŝających Ŝyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub zagraŝających środowisku. [Dowód: akta kontroli str ]. VIII. Zgłaszanie do nadzoru budowlanego lub jednostki prowadzącej (gminy) robót remontowych, prowadzonych w latach (do r.). W okresie jak wyŝej w obiektach Zespołu nie prowadzono robót, wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.) [Dowód: akta kontroli str.65-71]. IX. Obiekty budowlane, wykorzystywane przez Zespół w okresie objętym kontrolą. Zespół składa się z następujących obiektów: - budynek dydaktyczny, 3 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, rok budowy 1938, - segment Ŝywieniowy 3 kondygnacyjny, z pełnym podpiwniczeniem, rok budowy 1968, nadbudowany w 2004 r., - segment dydaktyczny 4 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, rok budowy 1968, nadbudowa w 1996 r., - sala gimnastyczna jednokondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem, rok budowy [Dowód: akta kontroli str. 98]. 8

9 Kontroler dokonał oględzin obiektów Zespołu. W wyniku oględzin stwierdzono, Ŝe stan techniczny obiektów Zespołu jest dobry, wewnętrzny i zewnętrzny wygląd Szkoły i jej otoczenia nie nasuwa zastrzeŝeń. W trakcie oględzin stwierdzono nieliczne ubytki lamperii i zewnętrznej warstwy tynku, nieliczne spękania posadzki betonowej, które jednakŝe nie tworzą szczelin, na III piętrze budynku od strony ulicy Szkolnej (nowsza część Zespołu) na wykładzinie PCV jest widoczne jej spękanie na powierzchni około 10 cm 2, pękniecie jest zakryte tekturą przytwierdzoną do podłogi taśmą klejącą. [Dowód: akta kontroli str ]. Zespół posiada jedną ksiąŝkę obiektu budowlanego nr 5/95, wydaną w dniu r. przez Urząd Rejonowy w Cieszynie- Oddział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego. KsiąŜka ta w dziale I podaje, Ŝe powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 1526 m 2, powierzchnia uŝytkowa obiektu wynosi 3442 m 2, kubatura wynosi m 3, obiekt ma 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną. Obiekt jest wyposaŝony w instalacje: wod-kan, elektryczną, c.o. (kotłownia gazowa ), instalację gazową w kuchni, instalacje odgromową, instalację telekomunikacyjną. Jako rodzaj konstrukcji wymieniono fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły i bloczków, stropy w części nowej DZ-3, w części starej drewniany, dach w części nowej stropodach Ŝelbetonowy, schody Ŝelbetonowe. W dziale II ksiąŝki obiektu wykaz dokumentacji technicznej i ekspertyz, przekazanych właścicielowi (zarządcy) wpisano: inwentaryzacja budowlana część I z września 1994 r., inwentaryzacja budowlana część I z grudnia 1994 r., opinia techniczna obiektu o stanie technicznym obiektu z sierpnia 1994 r. W dziale III ksiąŝki obiektu - przeglądy ogólne lub kontrole okresowe wpisano 43 przeglądy (kontrole) instalacji, w tym 1 przegląd zespołu budynków ( r.). Od r. do dnia r. wpisano 18 przeglądów (kontroli), ostatni zapis nosi datę r. i dotyczy legalizacji sprzętu p-poŝ. [Dowód: akta kontroli str.72-85]. Dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe poza ww. ksiąŝką obiektu nie posiada innych ksiąŝek obiektów, gdyŝ takowych jemu nie przekazano. Obiekty Zespołu były i są przeznaczone wyłącznie do nauczania. Od początku zbudowania obiektu nie było zmiany sposobu jego uŝytkowania. 9

10 Co do ilości róŝnicy w ilości kondygnacji pomiędzy zapisami w ksiąŝce obiektu a zapisami w planie sytuacyjnym dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe nie wie dlaczego w wymienionych dokumentach sporządzający je tak zapisali, uwaŝa, Ŝe z powodu róŝnic poziomów pomiędzy starą i nową częścią Szkoły. Faktycznie obiekt jest trzypiętrowy (nowa część). [Dowód: akta kontroli str.65-71]. X. Okresowe kontrole obiektów Zespołu. Wg treści zapisów w ww. ksiąŝce obiektu budowlanego, w okresie od dnia r. do dnia r. dokonano łącznie 17 przeglądów i kontroli instalacji, w tym równieŝ konserwacji. Wg zapisów jak wyŝej dokonano: - wrzesień październik 2004 r. przegląd i badanie szczelności instalacji gazowej z przyborami, konserwacja kotłów co i cw, r. kontrola i badanie szczelności instalacji gazowej z przyborami, r. przegląd o badanie szczelności instalacji gazowej z przeglądem i konserwacją urządzeń gazowych, - w dniu r. czyszczenie plus kontrola kominów, r. czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, r. czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, r. przewody kominowe, r. czyszczenie przewodów kominowych, r. czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, Pozostałe osiem przeglądów dotyczy legalizacji sprzętu p-poŝ., przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej. Przy kaŝdym wpisie w ksiąŝce obiektu widnieje pieczęć i podpis osoby, dokonującej kontroli (przeglądu, legalizacji, czyszczenia, inne). Pieczęcie dokonującego przegląd i badanie szczelności instalacji gazowej zawierają nr uprawnień, pieczęcie innych osób, dokonujących kontroli w innych zakresach takich danych nie zawierają. Do zapisów z kontroli, przeglądów, badań nie są dołączone uprawnienia osób wykonujących opisane czynności ani protokoły z tych czynności.. [Dowód: akta kontroli str ]. 10

11 Budynki Zespołu były objęte sprawdzeniem stanu technicznego i sprawdzeniem przydatności do uŝytkowania w miesiącu lipcu 2006 r. Była to okresowa kontrola 5-cio letnia. Kontroli dokonał Ernest M. uprawniony do projektowania, kierowania budową i nadzorowania, na pieczęci nr uprawnień. Ocena budynków Zespołu została przeprowadzona w oparciu o dokonane oględziny. Ocenę stanu technicznego elementów ustalono w 5-cio stopniowej skali klasyfikacji, stopień pilności remontów elementów obiektu odnoszono do skali czterostopniowej ( stopień I wymagający natychmiastowego wykonania, stopień II z moŝliwością odłoŝenia do jednego roku, stopień III z moŝliwością odłoŝenia do trzech lat, stopień IV z moŝliwością odłoŝenia powyŝej trzech lat). W ocenie ujęto 7 pozycji z II stopniem pilności remontu, nie wyszczególniono pozycji z I stopniem pilności remontu. Procent zuŝycia budynku został określony na 18,8 %. Sporządzony z oceny obiektu kosztorys szacunkowy zawiera wykaz 12 robót remontowych o wartości łącznej ,23 zł o II lub III stopniu pilności robót. W wnioskach zapisano m.in. doprowadzenie do ustalenia przyczyn pęknięcia ściany poddasza części A i zbadanie drewnianych stropów w tym segmencie, wykonanie badania instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie kontroli wszystkich instalacji sanitarnych, w tym gazowej i przewodów kominowych. Nie podano jaki jest stopień pilności tych zadań w odniesieniu do pięciostopniowej skali klasyfikacji. [Dowód: akta kontroli str ]. Na powyŝszą okoliczność dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe na razie prace jak wyŝej (odnośnie pęknięcia ściany poddasza) nie zostały wykonane, przeprowadzający kontrolę nie wymienił w opracowaniu tych prac, jako prac o pierwszym stopniu pilności. Na pewno zgłosiłem w Urzędzie Gminy Brenna wnioski przeprowadzającego kontrolę, nie pamiętam czy ustnie czy na piśmie, chyba zgłosiłem to samemu Wójtowi a równieŝ gminnemu inspektorowi ds. budownictwa. Po oględzinach i sporządzeniu opracowania z kontroli stanu obiektu rozmawiałem z przeprowadzającym kontrole, powiedział on, Ŝe stwierdzone uchybienia nie zagraŝają stabilności, bezpieczeństwu budynku. Instalacje jak juŝ wyjaśniłem są kontrolowane na bieŝąco. W Urzędzie Gminy Brenna kontroler ustalił, iŝ gminny inspektor ds. budownictwa nie ma dokumentu o takim zgłoszeniu, ewentualnej rozmowy na ten temat nie przypomina sobie. [Dowód: akta kontroli str.65-71, ]. 11

12 Dokumentacja Zespołu nie zawiera protokołów z kontroli obiektów Zespołu co roku, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku. Na powyŝszą okoliczność dyrektor Zespołu złoŝył wyjaśnienia. Wyjaśnił, Ŝe były prowadzone okresowe kontrole instalacji, w terminach wymaganych stosownymi przepisami. Nie przeprowadzał corocznych kontroli stanu technicznego elementów budynku, gdyŝ nie zna się na ocenie stanu technicznego budynków, nie ma wykształcenia w tym kierunku. Stoi na stanowisku, Ŝe o kontrolę stanu technicznego elementów budynku Zespołu, co najmniej raz w roku, winien starać się organ prowadzący. Nie przekazywał organowi prowadzącemu Zespół protokołów z kontroli obiektu po przerwach wakacyjnych, gdyŝ nie stwierdzał Ŝadnych uszkodzeń i nie stwierdzono nieprawidłowości. [Dowód: akta kontroli str.65-71]. Kontroler dokonał oględzin ksiąŝki obiektu budowlanego oraz dokumentu pn.: sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do uŝytkowania budynku-zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich kontrola okresowa 5-letnia. Naniesione w tych dokumentach zapisy opisano w powyŝszym akapicie protokołu kontroli. Sporządzono stosowne protokoły oględzin. [Dowód: akta kontroli str ]. W dniu r. inspektor PINB w Cieszynie wraz z pracownikiem Zespołu dokonał oględzin obiektów Zespołu jako placówki, przeznaczonej na wypoczynek dzieci i młodzieŝy szkolnej w związku z programem bezpieczne wakacje. Protokół nie zawiera oceny przydatności bądź nie przydatności obiektów Zespołu na wypoczynek wakacyjny. W dniu r. w PINB w Cieszynie został sporządzony protokół o treści: waŝność wykonanych instalacji wewnętrznych budynku. Dokumentacja zawiera równieŝ protokoły z kontroli przewodów kominowych, zabezpieczeń p-poŝ. oraz stanu technicznego budynku i przydatności do uŝytkowania. Wykonane sprawdzenia obiektu są odnotowane w ksiąŝce obiektu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół podpisał PINB, dyrektor Zespołu i pracownik Zespołu. [Dowód: akta kontroli str ]. 12

13 Poza ww. dokumentami Zespół posiada m. in. Instrukcję Bezpieczeństwa PoŜarowego, protokoły z kontroli Zespołu przez SANEPID i dokumentację, sporządzoną w związku z tymi kontrolami, sprawozdanie z badań w środowisku pracy. Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego zawiera m. in. rozdział dotyczący warunków ewakuacji i zasady postępowania na wypadek powstania poŝaru lub innego zagroŝenia. SANEPID kontrolował w Zespole m. in. stan sanitarny kuchni i stołówki. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W sprawozdaniu z badań środowiska pracy stwierdzono m. in., Ŝe wskaźniki ekspozycji związków chemicznych w dniu pomiarów nie przekraczały najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń, wartości natęŝenia i równomierności oświetlenia spełniały wymagania normy PN 84/E na wszystkich stanowiskach pracy. [Dowód: akta kontroli str ]. XI. Uprawnienia osób, dokonujących przeglądów i kontroli obiektów Zespołu. Jak podano wyŝej, przy kaŝdym wpisie (w okresie objętym kontrolą) w ksiąŝce obiektu widnieje pieczęć i podpis osoby dokonującej kontroli (przeglądu, legalizacji, czyszczenia, inne). Pieczęcie osób, dokonujących przeglądów i badania szczelności instalacji gazowej zawierają nr uprawnień. Widniejące w ksiąŝce obiektu pieczęcie innych osób, dokonujących kontroli w innych zakresach ( kontrola przewodów kominowych, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych, legalizacja sprzętu ppoŝ.) takich danych nie zawierają. Okresowej kontroli 5-cio letniej dokonał Ernest M. uprawniony do projektowania, kierowania budową i nadzorowania, na pieczęci nr uprawnień. W zakresie uprawnień osób do przeglądów i kontroli instalacji, przewodów, sieci, w tym równieŝ do ich konserwacji kontrolerowi przedłoŝono (oddzielnie, poza ksiąŝką obiektu i protokołami z przeglądów) następujące dokumenty: - świadectwo kwalifikacyjne, wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach dla L. Sz., uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowej na stanowisku eksploatacji G-2R i G-3E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru G-3D z dnia r., - decyzję z dnia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach o wpisie Pana Z. M. na listę rzeczoznawców o specjalności: kominiarstwoprzewody kominowe, spalinowe, wentylacyjne, 13

14 - świadectwo kwalifikacyjne Komisji Kwalifikacyjnej Beskidzkiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT w Bielsku- Białej z dnia r. dla Pana K. Z., na mocy którego uzyskał uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz uprawnienia dla ww. do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Wpisów do ksiąŝki obiektu po przeglądach, kontrolach, sprawdzeniach, badaniach, konserwacjach, pomiarach dokonywały ww. osoby, posiadające wyŝej opisane uprawnienia. [Dowód: akta kontroli str ]. Na okoliczność miejsca i czasu okazywania uprawnień do przeglądów instalacji dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe dokonujący przeglądów (remontów, konserwacji) instalacji elektrycznych gazowych, przewodów kominowych przy pierwszym przeglądzie okazywali mi dokumenty, uprawniające ich do tych prac. ZłoŜyli mi kserokopie tych uprawnień, które przekazałem kontrolującemu wraz z poprzednim wyjaśnieniem. Przy następnych przeglądach nie Ŝądałem od nich okazywania uprawnień, tym bardziej, iŝ osoby te są mi znane osobiście, w międzyczasie nie powziąłem informacji o tym, Ŝe osoby te uprawnienia utraciły. [Dowód: akta kontroli str.65-71]. XII. Wybór osób do przeprowadzania kontroli, dokumentowanie kontroli poza wpisami do ksiąŝki obiektu. W dniu r. Wójt Gminy Brenna zawarł umowę z mistrzem kominiarskim Panem Z.M. Na podstawie umowy mistrz kominiarski przyjął do wykonania prace w zakresie czyszczenia przewodów kominowych oraz inwentaryzacje przewodów i przeprowadzania ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach, zarządzanych przez Urząd Gminy, których wykaz stanowi załącznik do umowy. W załączniku do umowy wymieniony jest Zespół, jako jeden z obiektów do wykonywania prac w zakresie jak wyŝej. W umowie mistrz kominiarski zobowiązał się do czyszczenia przewodów dymowych 4 razy w roku, przewodów spalinowych 2 razy w roku, przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku. [Dowód: akta kontroli str ]. 14

15 Co do wyboru osób (instytucji) do przeprowadzania konserwacji kotłów i kontroli szczelności instalacji gazowej, elektrycznej i pomiarów stanu uziemiania oraz sposobu zlecania im robót dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe dla dobra placówki zapraszałem telefonicznie do wzięcia udziału w przetargu miejscowe, sprawdzone tanie firmy. W 2004 r. z inicjatywy jednego z rodziców, który posiada stosowne uprawnienia do przeprowadzenia badania stanu uziemienia za niewielką kwotę (406,60 zł) zgodziłem się na wykonanie powyŝszej czynności bez ogłaszania przetargu. Ze względu na bardzo małe kwoty za wykonane usługi z oferentami nie zawierałem umów, lecz wydawałem im stosowne zlecenia. PrzedłoŜono zlecenia dyrektora Zespołu na przegląd instalacji i urządzeń gazowych dla Pana L. Sz. (po jednym zleceniu w i 2006 r.). oraz 4 zlecenia dla Pana K. Z. na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w latach oraz jedną umowę i zlecenie na remont instalacji elektrycznej w 2005 r. [Dowód: akta kontroli str ]. Pan L. Sz., wykonujący przegląd oraz badanie szczelności, konserwację, naprawy instalacji gazowych w miesiącu październiku 2005 r. sporządził protokół nr 21/2005, w którym stwierdził, Ŝe stan instalacji jest dobry. instalacja jest szczelna oraz, Ŝe dokonał konserwacji i czyszczenia kotłów gazowych. Wykonujący konserwację, naprawy instalacji i urządzeń gazowych L. Sz. w miesiącu październiku 2005 r. sporządził protokół nr 01/10/2005, w którym napisał, Ŝe dokonał konserwacji, czyszczenia kotłów gazowych CO i CW. Wykonujący przegląd oraz badanie szczelności, konserwację, naprawy instalacji gazowych w miesiącu sierpniu 2006 r. sporządził protokół nr 24/2006, w którym stwierdził, Ŝe stan instalacji jest dobry, instalacja jest szczelna, przeprowadzono konserwację, naprawę i czyszczenie kotła. [Dowód: akta kontroli str ]. Mistrz kominiarski Zb. M. z okresowych kontroli przewodów kominowych dymowych- spalinowych - wentylacyjnych sporządził protokoły nr: 45/2004 z dnia r., nr 1/2005 z dnia r., nr 47/2006 z dnia r., nr 30/2007 z dnia r. W wyniku kontroli stwierdził m. in., Ŝe: kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami 15

16 mającymi bezpośredni związek z kominami w budynku Zespołu, objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych, odpowiadają przepisom ustawy Prawo budowlane, usterek nie stwierdzono. [Dowód: akta kontroli str ]. Na pytanie : jakie przewody kominowe są w obiektach Zespołu (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) dyrektor wyjaśnił, Ŝe są przewody spalinowe i wentylacyjne. Nie ma w obiektach Zespołu przewodów dymowych. Na pytanie: z jakich przyczyn ilość przeprowadzonych kontroli przewodów kominowych, wpisana do ksiąŝki obiektu nie zgadza się ilością przedłoŝonych kontrolerowi protokołów z kontroli tych przewodów, (jest 5 wpisów do ksiąŝki, przedłoŝono 4 protokoły) dyrektor Zespołu wyjaśnił: uzupełniłem- przedłoŝyłem piąty protokół, który się zawieruszył. [Dowód: akta kontroli str.65-71] Sporządzone przez Krzysztofa Z. protokoły, dotyczące sieci elektrycznej Zespołu to protokoły z: pomiarów (badań) stanu instalacji elektrycznej, stanu izolacji przewodów, skuteczności uziemienia, pomiarów okresowych, sprawdzeń samoczynnego wyłączania zasilania za lata , r., łącznie 12 protokołów. W protokołach zapisano, iŝ wyniki pomiarów/sprawdzeń są pozytywne. [Dowód: akta kontroli str ]. Pan L. Sz. za wykonane prace przy instalacji gazowej wystawiał faktury VAT. W zaleŝności od zakresu prac wystawiał faktury na kwotę od 724,00 zł do 1057,31 zł (z VAT). Za usługi kominiarskie Pan Zb. M. wystawiał faktury VAT, w zaleŝności od zakresu prac wystawiał faktury na kwoty od 286,70 zł do 1060,18 zł ( z VAT). Za dokonane pomiary Pan K. Z. wystawiał faktury VAT, w zaleŝności od zakresu prac faktury opiewały na kwoty od 406,60 zł do 488,00 zł (z VAT). [Dowód: akta kontroli str ]. 16

17 Odnośnie badania, kontroli instalacji odgromowej dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe instalacja odgromowa była kontrolowana w 2001 i 2003 r. W latach była nadbudowa węzła Ŝywieniowego. Przy tych pracach uszkodzono instalacje odgromową. Zlecił w 2003 r. jej naprawę i ponowny przegląd. Przeglądów dokonały osoby uprawnione. Załączył do niniejszych wyjaśnień protokoły nr 30/2001 i 2003/21, z których wynika, Ŝe instalacja była kontrolowana, stan instalacji był w dobry. [Dowód: akta kontroli str.65-71, ]. XIII. Kontrole Zespołu przez PINB. Poza wyŝej opisanym protokołem z dnia r., sporządzonym w siedzibie PINB w Cieszynie, a dotyczącym sprawdzenia waŝności dokumentów z przeglądów instalacji Zespół nie posiada innych dokumentów, dotyczących kontroli obiektów Zespołu przez PINB. Na podstawie art. 29 ust. 2 lit f kontroler ustalił w siedzibie PINB w Cieszynie, Ŝe w okresie objętym kontrolą Zespół nie był kontrolowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. PINB w okresie objętym kontrolą nie nakazywał przeprowadzenia kontroli okresowej oraz nie Ŝądał przedłoŝenia ekspertyzy technicznej obiektu lub jego części. W okresie objętym kontrolą PINB nie wydawał jakichkolwiek decyzji (innych pism) w sprawie obiektów Zespołu. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku zmiany sposobu uŝytkowania obiektów Zespołu. PINB w okresie objętym kontrolą nie otrzymał jakichkolwiek informacji o zagroŝeniach czy moŝliwości ich wystąpienia w obiektach Zespołu. [Dowód: akta kontroli str ]. W dniu r. w PINB w Cieszynie został sporządzony protokół o treści: waŝność wykonanych instalacji wewnętrznych budynku. Dokumentacja zawiera równieŝ protokoły z kontroli przewodów kominowych, zabezpieczeń p-poŝ. oraz stanu technicznego budynku i przydatności do uŝytkowania. Wykonane sprawdzenia obiektu są odnotowane w ksiąŝce obiektu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół podpisał PINB, dyrektor Zespołu i pracownik Zespołu. [Dowód: akta kontroli str.107]. 17

18 Na pytanie: Czy Zespół posiada pozwolenie na uŝytkowanie obiektu ( w świetle protokołu sporządzonego w dniu w PINB) dyrektor Zespołu wyjaśnił, w zakresie pozwolenia na uŝytkowanie obiektu to wyjaśniam, Ŝe Zespół nie posiada oddzielnego dokumentu tak zatytułowanego. Jest protokół sporządzony w dniu r., w którym PINB, na podstawie dostarczonych protokołów z przeglądów instalacji i oceny stanu obiektu (przegląd 5-letni) stwierdził przydatność obiektu do uŝytkowania. [Dowód: akta kontroli str.65-71]. XIV. Dokumentacja budowy. Zespół posiada następującą dokumentację obiektów: - dokumentację rozbudowy Szkoły w 1965 r., - dokumentację remontu i nadbudowy poddasza, modernizacji kotłowni i c.o. w latach , - dokumentację wymiany stolarki okiennej, nadbudowy pomieszczeń nad istniejącą kuchnią, docieplenia i remontu elewacji budynków Zespołu w latach [Dowód: akta kontroli str ]. Dokumentacja jw. jest ujęta w protokole jej przekazania z dnia r. przez Gminę Brenna. Dokumentacja ta przechowywana jest w archiwum Zespołu. W archiwum Zespołu przechowywana jest ponadto inna dokumentacja, dotycząca remontu i nadbudowy poddasza a mianowicie: inwentaryzacja architektoniczna z grudnia 1994r., projekt budowlany architektury z kwietnia 1995 r. i aneks do projektu budowlanego z września 1995 r. [Dowód: akta kontroli str ]. Jak podano wyŝej, Zespół składa się z następujących obiektów: - budynek dydaktyczny, 3 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, rok budowy 1938, - segment Ŝywieniowy 3 kondygnacyjny, z pełnym podpiwniczeniem, rok budowy 1968, nadbudowany w 2004 r., - segment dydaktyczny 4 kondygnacyjny bez podpiwniczenia, rok budowy 1968, nadbudowa w 1996 r., 18

19 - sala gimnastyczna jednokondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem, rok budowy Na okoliczność nie posiadania wszystkich dokumentów budowy, w tym dokumentów dot. części obiektu, zbudowanego w 1938 r. dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe dokumentacja tego obiektu (najstarszej części) prawdopodobnie zaginęła w wyniku działań wojennych. Na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f kontroler ustalił w Gminie Brenna, Ŝe Gmina przekazała do Zespołu całość posiadanej dokumentacji budowlanej Zespołu. [Dowód: akta kontroli str.65-71, ]. XV. Prowadzenie ksiąŝek budowlanych co do wszystkich obiektów, dołączanie do nich protokołów z kontroli obiektów Zespołu. PrzedłoŜona ksiąŝka obiektu budowlanego Zespołu nie zawiera dołączonych protokołów z kontroli (sprawdzeń), a jedynie zapisy o dokonanych kontrolach, pomiarach i sprawdzeniach. Protokoły z badań szczelności instalacji gazowej, przeglądu kotłów, pomiarów elektrycznych (i innych sprawdzeń instalacji elektrycznej) przechowywane były w oddzielnych teczkach, co opisano w powyŝszej treści niniejszego protokołu. [Dowód: akta kontroli str ]. XVI. Terminy załoŝenia ksiąŝek obiektów budowlanych. PrzedłoŜona ksiąŝka obiektu budowlanego - Zespołu została załoŝona r. Strony ksiąŝki są ponumerowano kolejno od KsiąŜka jest przesznurowana, na ostatniej stronie odciśnięta jest pieczęć lakowa (na końcówkach sznurka). Wpisy do ksiąŝki zawierają takie czynności jak: czyszczenie, przegląd, przegląd i pomiary, konserwacja, legalizacja, przegląd i remont, okresowa kontrola, czyszczenie, wykonanie instalacji odgromowej. Dokonane wpisy w ksiąŝce nie noszą śladów przerobienia, skreśleń. W dniu r. kontroler dokonał przeglądu dokumentacji technicznej, dotyczącej Zespołu, a znajdującej się w Zespole tej przekazanej przez UG Brenna i będącej w posiadaniu Zespołu (łącznie 53 teczki). 19

20 Dokumentacja jw. nie zawiera planów ewentualnego rozmieszczenia linii elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych pod boiskami czy ciągami komunikacyjnymi wokół Zespołu, nie zaznaczono w niej, czy takowe linie w tych miejscach przebiegają. [Dowód: akta kontroli str.294]. XVII. Dokonywanie kontroli obiektów Zespołu po przerwach wakacyjnych (innych). Inne przedłoŝone kontrolerowi protokoły z przeglądów, kontroli obiektów Zespołu to protokoły z kontroli pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów, mianowicie: - protokół z kontroli z dnia r. pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu, - protokół z kontroli z dnia r. pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu, - protokół z kontroli z dnia r. pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu, - protokół z kontroli z dnia r. pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu, - protokół z kontroli z dnia r. pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów Zespołu, Przeglądy przeprowadził dyrektor Zespołu wraz z dwoma innymi pracownikami tegoŝ Zespołu. Wg treści protokołów nieprawidłowości nie stwierdzono. [Dowód: akta kontroli str ]. Dokumentacja Zespołu nie zawiera protokołów jw. z kontroli po innych przerwach, np. po feriach zimowych. Na powyŝszą okoliczność dyrektor Zespołu wyjaśnił, Ŝe poza wakacjami letnimi nie było przerw dłuŝszych niŝ 2 tygodnie. Odbywały się zajęcia nadobowiązkowe. W czasie ferii zimowych obiekt był cały czas uŝytkowany, zajęcia odbywały się w świetlicy, salach gimnastycznych, pracowniach, były organizowane półkolonie, było wiele innych form aktywności pozalekcyjnej. [Dowód: akta kontroli str.65-71]. 20

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/144 LGD-41008-04-07 Gdańsk, dnia

Bardziej szczegółowo

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach od roku 2011

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach od roku 2011 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w od roku 2011 L.p. Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę/data kontroli 1. PROTEKO Sp. z 2. Państwowy Inspektor

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel fax

Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel fax Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 LSZ-41084-3-07 P/07/080 Pani Alina Czapla Dyrektor Prywatnego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd roczny okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-15/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach. Pan Krzysztof Będkowski Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach. Pan Krzysztof Będkowski Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 13 stycznia 2010 r. Pan Krzysztof Będkowski Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu LKA- 410-33-04/2009/P/09/069 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI POBYTU W SZKOLE

Załącznik nr 18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI POBYTU W SZKOLE Załącznik nr 18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWO 1. Dyrektor Szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 15 lipca 2009 r. P/09/147 LPO-410-17-06/2009 Pan Janusz Nowak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1

Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1 Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1 Nr Nazwa dokumentu, teczki, segregatora Data dokumentu Opis dokumentu przekazywanego 1 KsiąŜka obiektu budowlanego nr 1 15.02.1997

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6

2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6 PS.VI.1/9013/18/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Jednostka wizytowana: Rodzinny

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów.

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów. Protokół kontroli Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Parizka w Zamościu ul. Kolegiacka 18 (kod pocztowy 22-400 Zamość), numer statystyczny REGON 950020292, zwanych w dalszej treści protokołu Kancelarią

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ

BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ Szanowni Państwo, Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jako profesjonalny zarządca dbający o posiadane mienie dokonała szczegółowej analizy uwarunkowań rynkowych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Pani Barbara Hałat Dyrektor Policealnego Studium Kosmetycznego

Bardziej szczegółowo

Pani Anna DALECKA Dyrektor Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi

Pani Anna DALECKA Dyrektor Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi Łódź, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/07/099 LLO-410-19-02/07 Pani Anna DALECKA Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 29 lipca 2009 r. LKA410-15-05/2009 P/09/147 Pani dr Barbara Wawrzeńczyk-Anders Dyrektor SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. imbudizol Sp. z o.o. 01-006 Warszawa ul. Nowolipki 23/103 tel./fax:(22)-8321990,kom: 0-602714290 imbudizol@op.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego Studium śak w Opolu

Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego Studium śak w Opolu 1 Opole, dnia 8 stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/080 LOP 41019-4-2007 Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 25 października 2010 r. LWA- 4114-03-29/2010 I/10/010 Pan Mieczysław Szymalski Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wymiana okien w Domu Studenta Piast Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-12/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

Bardziej szczegółowo

P/08/077 LBI-410/16-3-2008 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku Pani BoŜena Chodyniecka

P/08/077 LBI-410/16-3-2008 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku Pani BoŜena Chodyniecka Białystok, dnia 24 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w BIAŁYMSTOKU 15-950 Białystok ul. Akademicka 4 skr. p. 9, fax: (085) 73-99-109 tel.: (085) 73-99-100 e-mail: lbi@nik.gov.pl P/08/077

Bardziej szczegółowo

zadawalający - zuŝycie: 16-30%

zadawalający - zuŝycie: 16-30% PRZEGLĄD ROCZNY PROTOKÓŁ nr z okresowej kontroli (art. 62 ust.1 pkt.1 Prawa Budowlanego) i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu przeprowadzonej w dniu...... r........... /Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 stycznia 2011 r. LKA-4101-25-01/2010/P/10/159 Pani Weronika Skawiańczyk Dyrektor MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia lipca 2010 r. LSZ-4101-05-03/2010 P/10/069 Pani Barbara Franczuk Dyrektor Publicznego Przedszkola w Węgorzynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej...

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie

REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13 poz.74 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 LSZ-41084-4-07 P/07/080 Pan Adam Krupski Dyrektor Prywatnego

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Zbigniew Zieliński Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-01/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy ] P/12/137 Realizacja przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna:

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna: Protokół problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu w dniach 12, 13 i 14 maja 2009 roku przez Tomasza Płachtę i Annę Brzezińską pracowników Wydziału Finansów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki. w Warszawie

REGULAMIN ŚWIETLICY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki. w Warszawie REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Świetlica szkolna, zwana dalej świetlicą, jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-13/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/137 - Realizacja przepisów

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-14-05/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-14-05/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-05/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł ---

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł --- Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 1 Wymiana okien w sali gimnastycznej oraz szatni WF 2 Zainstalowanie siatek ochronnych na oknach sali gimnastycznej Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU 1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/144 LGD 41008 05 07 Gdańsk, dnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 9 czerwca 2011 r. LKA-4101-04-01/2011/P/11/071 Pani Irena TAJAK Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 w Częstochowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE Rozdział I Zakres działania i zasady funkcjonowania. 1. Publiczne Gimnazjum w Karczewie działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja winna być wykonana jako dwa odrębne kompletne opracowania dla dwóch różnych zakresów robót oddzielnie.

Dokumentacja winna być wykonana jako dwa odrębne kompletne opracowania dla dwóch różnych zakresów robót oddzielnie. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i termomodernizacji budynku gimnazjum imienia Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie 1. Informacje ogólne 1. Wykonawca powinien

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo w szkole Szanowni rodzice (opiekunowie) uczniów szkoły podstawowej! Uprzejmie informuję i przypominam, że szkoła jest otwarta dla uczniów od godziny 7.30, z wyjątkiem dzieci dojeżdżających

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie na lata 2015-2017 Priorytety pracy. 1. Poprawa warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły oraz boisk

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4)

Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4) Wzór Umowy NAJMU I DZIERśAWY (Załącznik Nr 4) zawarta w dniu... 2013 r. w Rabce-Zdroju pomiędzy: Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o., ul. Dietla

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu bhp w jednostkach oświatowych - w ramach europejskiej kampanii informacyjnej Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Kontrola stanu bhp w jednostkach oświatowych - w ramach europejskiej kampanii informacyjnej Stres w pracy? Nie, dziękuję! Kontrola stanu bhp w jednostkach oświatowych - w ramach europejskiej kampanii informacyjnej Stres w pracy? Nie, dziękuję! Andrzej Dziedzic ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP-PIB właściciel Biura

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 21 grudnia 2009 r. LKA-410-33-05/2009 P/09/069 Pani Danuta Jakubczyk Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Będzinie Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler Kontrola przeprowadzona została w dniu 11 lutego 2011 r. przez Panią Marzenę Roczon, inspektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-14-09/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-14-09/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-09/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH 1 Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-08/2012 P/12/137/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego druk nr 65 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 18-400 ŁomŜa, ul. Polowa 45

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 18-400 ŁomŜa, ul. Polowa 45 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Nr 1/2012 (numer w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

LLU P/12/137/2012 LLU-4101-14-03/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU P/12/137/2012 LLU-4101-14-03/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU P/12/137/2012 LLU-4101-14-03/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerzy] P/12/137/2012 - Realizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Dz.U. nr 128, poz. 897 Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-14-16/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-14-16/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-16/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie Sochaczew 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KONTROLI. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole

ARKUSZ KONTROLI. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole ARKUSZ KONTROLI w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole Informacje o kontroli: Kontrola dotyczy przestrzegania przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

Bardziej szczegółowo

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 Kraków, dnia marca 2008 r. P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacji wypadku ucznia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 23 listopada 2009 r. LLU-410-35-05/09 Pan Wiesław Chmiel Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca Egzemplarz Nr 2 K-PS.1./431-6-7/2011 [DK] PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09. Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09. Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09 Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej

Bardziej szczegółowo