Bezprzewodowy Ruter ADSL b DSL-604+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+"

Transkrypt

1 Bezprzewodowy Ruter ADSL b DSL-604+ Podręcznik użytkownika Wydanie pierwsze (listopad 2002) 6DSL604G...01

2 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD WAD PRODUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH W OKRESIE ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ W DNIU ZAKUPU W FIRMIE D-LINK LUB U JEJ AUTORYZOWANEGO DILERA ORAZ TRWAJĄCYM PRZEZ CZAS OKREŚLONY PRZEZ TEGO DILERA LUB ODDZIAŁ FIRMY D-LINK NAJBLIŻSZY MIEJSCA ZAKUPU. NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA POD WARUNKIEM PRZESŁANIA DO ODDZIAŁU FIRMY D-LINK WYPEŁNIONEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRODUKTU W CIĄGU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY JEGO ZAKUPU. WYKAZ ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK ORAZ EGZEMPLARZ KARTY REJESTRACYJNEJ ZAMIESZCZONO NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. JEŻELI W OKRESIE GWARANCYJNYM UJAWNIĄ SIĘ WADY PRODUKTU, D-LINK NAPRAWI LUB WYMIENI TAKI PRODUKT. D-LINK ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNE PRAWO DECYZJI, CZY PRODUKT ZOSTANIE NAPRAWIONY, CZY WYMIENIONY. PRODUKT DOSTARCZONY W CELU WYMIANY MOŻE BYĆ NOWY LUB REGENEROWANY. JEGO PARAMETRY TECHNICZNE BĘDĄ RÓWNORZĘDNE PARAMETROM PRODUKTU WADLIWEGO LUB LEPSZE, ALE NIE MUSI ON BYĆ IDENTYCZNY. KAŻDY PRODUKT LUB JEGO CZĘŚĆ PO NAPRAWIE DOKONANEJ PRZEZ D-LINK W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE OBJĘTY GWARANCJĄ PRZEZ CO NAJMNIEJ 90 DNI OD DATY TAKIEJ NAPRAWY, NAWET JEŻELI WCZEŚNIEJ UPŁYNIE OKRES GWARANCJI PIERWOTNEJ. PO DOSTARCZENIU PRZEZ FIRMĘ D-LINK PRODUKTU W CELU WYMIANY PRODUKT WADLIWY STAJE SIĘ JEJ WŁASNOŚCIĄ. ABY KORZYSTAĆ Z USŁUGI GWARANCYJNEJ, NALEŻY W OKRESIE GWARANCYJNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM FIRMY D-LINK I ZWRÓCIĆ SIĘ O NADANIE NUMERU UPRAWNIENIA DO ZWROTU MATERIAŁÓW (RETURN MATERIAL AUTHORIZATION RMA). JEŻELI KARTA REJESTRACYJNA DANEGO PRODUKTU NIE ZOSTAŁA ZWRÓCONA FIRMIE D-LINK, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOWÓD ZAKUPU (NA PRZYKŁAD KOPIĘ FAKTURY Z DATĄ ZAKUPU). JEŻELI ZE WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI ZAKUPU KONIECZNE JEST WPROWADZENIE KOREKTY DO GWARANCJI, NABYWCA MOŻE W CHWILI ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA NUMERU RMA ZAPROPONOWAĆ SPECJALNĄ PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA, WŁAŚCIWĄ DLA TEGO PRZYPADKU. PO NADANIU NUMERU RMA WADLIWY PRODUKT MUSI ZOSTAĆ SOLIDNIE ZAPAKOWANY W ORYGINALNE LUB INNE ODPOWIEDNIE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE W CELU ZAGWARANTOWANIA, ŻE NIE ZOSTANIE ON USZKODZONY W CZASIE TRANSPORTU. OPAKOWANIE NALEŻY NA ZEWNĄTRZ OZNAKOWAĆ WYRAŹNIE WIDOCZNYM NUMEREM RMA. PACZKĘ Z PRODUKTEM NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ LUB W INNY SPOSÓB DOSTARCZYĆ DO FIRMY D-LINK, OPŁACAJĄC Z GÓRY WSZELKIE KOSZTY PRZESYŁKI I UBEZPIECZENIA. D-LINK W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE, OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE, INFORMACJE CZY DANE NABYWCY ZAWARTE W PAMIĘCI LUB ZINTEGROWANE W PRODUKCIE ZWRACANYM FIRMIE D-LINK ZGODNIE Z NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. PACZKA PRZEKAZANA FIRMIE D-LINK BEZ NUMERU RMA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA, LECZ ZOSTANIE ODESŁANA Z POWROTEM DO NABYWCY NA JEGO KOSZT. W TAKIM PRZYPADKU D-LINK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO POBRANIA (OPRÓCZ KOSZTÓW PRZESYŁKI) ODPOWIEDNIEJ OPŁATY MANIPULACYJNEJ. Oprogramowanie ABY KORZYSTAĆ Z USŁUGI GWARANCYJNEJ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, NALEŻY W OKRESIE GWARANCYJNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM D-LINK. WYKAZ ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK ORAZ EGZEMPLARZ KARTY REJESTRACYJNEJ ZAMIESZCZONO NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. JEŻELI KARTA REJESTRACYJNA DANEGO PRODUKTU NIE ZOSTAŁA ZWRÓCONA FIRMIE D-LINK, NALEŻY WRAZ Z ŻĄDANIEM USŁUGI GWARANCYJNEJ PRZEDSTAWIĆ DOWÓD ZAKUPU (NA PRZYKŁAD KOPIĘ FAKTURY Z DATĄ ZAKUPU). W NINIEJSZEJ GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE TERMIN ZAKUP OZNACZA TRANSAKCJĘ ZAKUPU TEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ WYNIKAJĄCĄ Z NIEJ LICENCJĘ NA JEGO UŻYTKOWANIE. FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE JEJ OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ ZASADNICZO ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ D-LINK WRAZ Z TYM OPROGRAMOWANIEM W OKRESIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY JEGO ZAKUPU W FIRMIE D-LINK LUB U JEJ AUTORYZOWANEGO DILERA. PONADTO D-LINK DAJE GWARANCJĘ, ŻE NOŚNIKI MAGNETYCZNE, NA KTÓRYCH D-LINK DOSTARCZA SWOJE OPROGRAMOWANIE, BĘDĄ W TAKIM SAMYM OKRESIE GWARANCYJNYM WOLNE OD WAD. NINIEJSZA GWARANCJA OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE ZAKUPIONE ORAZ OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE PRZEZ D-LINK W CELU WYMIANY W RAMACH GWARANCJI, ALE NIE OBEJMUJE ŻADNYCH UAKTUALNIEŃ LUB ZAMIENNIKÓW, JAKIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE DO POBRANIA PRZEZ INTERNET, ANI TEŻ ŻADNYCH UAKTUALNIEŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE BEZPŁATNIE W INNY SPOSÓB. NINIEJSZA GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE ZOBOWIĄZUJE FIRMĘ D-LINK WYŁĄCZNIE DO WYMIANY WADLIWEGO OPROGRAMOWANIA NA PRODUKT, KTÓRY BĘDZIE DZIAŁAĆ ZASADNICZO ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ D-LINK. NABYWCA ODPOWIADA ZA WYBÓR WŁAŚCIWEJ APLIKACJI I SYSTEMU/PLATFORMY OPROGRAMOWANIA ORAZ ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW REFERENCYJNYCH. FIRMA D-LINK NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE JEJ OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ W POŁĄCZENIU Z JAKIMKOLWIEK SPRZĘTEM LUB PROGRAMEM ALBO JAKIMKOLWIEK OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM LUB PLATFORMĄ INNEGO PRODUCENTA, Z WYJĄTKIEM PRODUKTÓW WYRAŹNIE WYMIENIONYCH JAKO KOMPATYBILNE W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI PRODUKTU DOSTARCZONEJ PRZEZ D-LINK. NINIEJSZA GWARANCJA ZOBOWIĄZUJE FIRMĘ D-LINK DO STARAŃ O ZAPEWNIENIE KOMPATYBILNOŚCI, ALE D-LINK NIE MA OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA KOMPATYBILNOŚCI, JEŻELI SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE INNEGO PRODUCENTA ZAWIERA BŁĘDY. FIRMA D-LINK NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE DZIAŁANIE JEJ OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB ZUPEŁNIE WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI II

3 TEŻ GWARANCJI, ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU, W ZAKRESIE LUB POZA ZAKRESEM OBJĘTYM ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ PRODUKTU D-LINK, ZOSTANĄ SKORYGOWANE. OGRANICZENIE GWARANCJI W PRZYPADKU GDY PRODUKT NIE DZIAŁA ZGODNIE Z POWYŻSZĄ GWARANCJĄ, KLIENT MA PRAWO WYŁĄCZNIE DO JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY, ZALEŻNIE OD DECYZJI FIRMY D-LINK. POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ JEDYNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, ZARÓWNO FAKTYCZNE, JAK I WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA PRAWA, USTAWOWE LUB INNE, W TYM RÓWNIEŻ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA D-LINK NIE PRZYJMUJE, ANI NIE UPOWAŻNIA NIKOGO DO PRZYJMOWANIA W JEJ IMIENIU, ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM JEJ PRODUKTÓW. FIRMA D-LINK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI, JEŻELI WYKONANE PRZEZ NIĄ TESTY I BADANIA WYKAZUJĄ, ŻE RZEKOMA WADA PRODUKTU NIE ISTNIEJE LUB ZOSTAŁA SPOWODOWANA PRZEZ KLIENTA LUB INNĄ OSOBĘ ORAZ WYNIKA Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZANIEDBANIA, NIEPRAWIDŁOWEJ INSTALACJI LUB NIEWŁAŚCIWEGO TESTOWANIA, NIEUPRAWNIONYCH PRÓB NAPRAWY LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ PRZYCZYNY WYKRACZAJĄCEJ POZA ZAKRES UŻYTKOWANIA ZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM, ALBO POWSTAŁA WSKUTEK WYPADKU, POŻARU, WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNEGO LUB INNEGO ZDARZENIA NIEBEZPIECZNEGO. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI D-LINK NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZTY UBEZPIECZENIA CZY INNE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z ZAINSTALOWANIA, KONSERWACJI, UŻYTKOWANIA, DZIAŁANIA, USZKODZENIA LUB AWARII PRODUKTU FIRMY D-LINK, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I UZASADNIENIE TEORETYCZNE TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. OGRANICZENIE TO MA ZASTOSOWANIE NAWET GDY FIRMA D-LINK ZOSTANIE UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEJ SZKODY. JEŻELI PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY W STANACH ZJEDNOCZONYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH STANACH PRAWO NIE ZEZWALA NA OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. Znaki towarowe Copyright 2000 D-Link Corporation. Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia. D-Link jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D-Link Corporation / D-Link Systems Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Zastrzeżenie praw autorskich Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek sposobami, ani użyta do wykonania publikacji pochodnej, takiej jak tłumaczenie, przekształcenie czy adaptacja, bez zgody firmy D-Link Corporation / D-Link Systems Inc. Podstawa prawna: Ustawa o Prawach Autorskich z 1976 r. (United States Copyright Act of 1976). Ostrzeżenie dotyczące wymagań FCC Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie jest dozwolone pod następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą wywołać działanie niepożądane. Urządzenie to zostało przetestowane i jest zgodne z wymaganiami zawartymi w części 15 przepisów FCC, dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B. Wymagania te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Mimo przestrzegania instrukcji nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić wyłączając i włączając to urządzenie, użytkownik powinien spróbować wyeliminować zakłócenia jednym lub więcej z następujących sposobów: zmiana kierunku lub miejsca ustawienia anteny odbiorczej, zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem, podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik, III

4 zwrócenie się o pomoc do dilera lub doświadczonego specjalisty w dziedzinie instalacji urządzeń radiowych i telewizyjnych. Ostrzeżenie dotyczące znaku CE Urządzenie to jest produktem Klasy B. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik ma obowiązek zastosować odpowiednie środki zaradcze. IV

5 SPIS TREŚCI INFORMACJE O NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU... VI Zanim zaczniesz...vi Wymagania dotyczące instalacji... VII ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...VIII WPROWADZENIE... 1 WŁASNOŚCI PRODUKTU... 1 KOMPATYBILNOŚĆ I ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI... 3 WYŚWIETLACZ LED NA PANELU CZOŁOWYM... 4 ZŁĄCZA KABLI NA PANELU TYLNYM...4 WPROWADZENIE DO STANDARDU KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ B... 5 Podstawowe informacje o bezprzewodowych sieciach LAN... 5 Technologia ADSL... 6 INSTALACJA SPRZĘTU... 7 LOKALIZACJA... 7 Podłączenie do sieci... 7 Podłączanie zasilania... 8 Przycisk resetowania ustawień fabrycznych... 8 KONFIGUROWANIE RUTERA PO RAZ PIERWSZY... 9 Konfigurowanie ustawień IP komputera... 9 DOSTĘP DO MENEDŻERA KONFIGURACJI Konfigurowanie Rutera PORADNIK ZARZĄDZANIA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU Dostęp do menedżera internetowego KONFIGUROWANIE RUTERA Konfigurowanie połączenia WAN Dodatkowe połączenia wirtualne (PVC) Konfigurowanie ustawień IP w sieci LAN KONFIGUROWANIE KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Kontrola dostępu na podstawie adresu MAC KONSERWACJA SYSTEMU PODSUMOWANIE KONFIGURACJA DSL-604+DO WSPÓŁPRACY Z USŁUGĄ NEOSTRADA DANE TECHNICZNE V

6 Informacje o niniejszym podręczniku Dziękujemy za wybór bezprzewodowego Rutera ADSL DSL Urządzenie to zapewnia w małych biurach i sieciach domowych wygodny dostęp do Internetu, szybkie pobieranie plików, dużą efektywność sieci oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Aby szybko zainstalować urządzenie i sprawdzić, czy połączenie ADSL z siecią rozległą (wide area network WAN) działa prawidłowo, należy postępować zgodnie z instrukcją szybkiej instalacji, która znajduje się w opakowaniu Rutera DSL Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat sieci Ethernet i bezprzewodowej sieci LAN, urządzeń sieciowych, ruterów-bram oraz zbioru protokołów TCP/IP. Użytkownikom, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o sieciach dla domu i małych biur, D-Link udostępnia odpowiednie samouczki pod adresami: oraz Terminologia Dla przejrzystości w podręczniku wprowadzono zasadę, że termin Ruter (pisany wielką literą) oznacza Ruter DSL-604+, a termin ruter (pisany małą literą) oznacza dowolny ruter, w tym również model DSL Usługę ADSL oferują różne firmy operatorzy telefonii, operatorzy Internetu, a także inne firmy świadczące usługi w dziedzinie sieci komputerowych i telekomunikacji. W niniejszym podręczniku termin operator odnosi się do każdej firmy, która sprzedaje lub wydzierżawia usługi i urządzenia DSL. Przegląd treści podręcznika Rozdział 1 Wprowadzenie. Opis Rutera i jego własności. Krótkie wprowadzenie do technologii ADSL i bezprzewodowych sieci LAN oraz wykaz odpowiednich standardów. Rozdział 2 Instalacja sprzętu. Omówienie sposobu podłączenia Rutera do lokalnej sieci Ethernet. Rozdział 3 Konfigurowanie Rutera po raz pierwszy. Informacje o sposobie skonfigurowania Rutera i ustanowienia połączenia ADSL za pomocą menedżera internetowego. Rozdział 4 Poradnik zarządzania za pośrednictwem Internetu. Opis sposobu korzystania z menedżera internetowego oraz dostępnych opcji zarządzania. Dodatek A Dane techniczne. Wykaz danych technicznych Rutera wraz ze zgodnością ze standardami. Zanim zaczniesz Należy uważnie przeczytać wszystkie wymagania wstępne, niezbędne do prawidłowego zainstalowania nowego Rutera, i upewnić się, że są one w pełni zrozumiałe. Wszystkie potrzebne informacje i urządzenia należy mieć pod ręką. Przegląd procesu instalacji Procedurę instalacji Rutera można ogólnie podzielić na następujące etapy. 1. Zgromadzenie informacji i urządzeń potrzebnych do zainstalowania urządzenia. Przed rozpoczęciem właściwej instalacji należy się upewnić, że wszystkie niezbędne informacje i urządzenia są łatwo dostępne. 2. Zainstalowanie sprzętu, czyli podłączenie do urządzenia kabli (ethernetowego i telefonicznego) oraz podłączenie zasilacza do urządzenia i do źródła zasilania. 3. Sprawdzenie ustawień IP w komputerze oraz wprowadzenie w razie potrzeby zmian tak, aby komputer mógł być użyty do skonfigurowania Rutera za pomocą oprogramowania wykorzystującego Internet. 4. Skonfigurowanie Rutera za pomocą oprogramowania wykorzystującego Internet tak, aby spełniał on wymagania konta ADSL użytkownika i komunikował się z urządzeniami bezprzewodowymi zgodnymi ze standardem b. VI

7 Wymagania dotyczące instalacji Do zainstalowania i używania Rutera niezbędny jest komputer wyposażony w port Ethernet (kartę sieci Ethernet) i przeglądarkę internetową. W większości przypadków, aby ustanowić połączenie WAN z siecią operatora, użytkownicy będą musieli wprowadzić pewne zmiany w konfiguracji WAN Rutera. Mogą one ograniczyć się do wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła dostępu do konta u operatora (patrz niżej). Filtry dolnoprzepustowe Sygnały ADSL i sygnały związane z połączeniami telefonicznymi są przenoszone tymi samymi przewodami miedzianymi, konieczne może być więc użycie mechanizmu filtrującego, aby wyeliminować ich interferencję. Może okazać się konieczne zainstalowanie jednego filtru dolnoprzepustowego na każdy aparat telefoniczny, który wykorzystuje wspólną linię z usługami ADSL, lub zainstalowanie takiego urządzenia w punkcie połączenia linii telefonicznej z Ruterem (ewentualnie w pobliżu tego punktu). Filtry dolnoprzepustowe to łatwe w instalacji urządzenia pasywne, które podłącza się do sprzętu ADSL i/lub telefonu za pomocą zwykłego kabla telefonicznego. Więcej informacji na temat używania oraz instalowania filtrów dolnoprzepustowych można uzyskać od operatora. System operacyjny Do konfiguracji Rutera i zarządzania nim służy interfejs oparty na języku HTML. Dostęp do internetowego menedżera konfiguracji umożliwia każdy system operacyjny, w którym może działać przeglądarka internetowa. Przeglądarka internetowa Do skonfigurowania Rutera za pomocą programu do zarządzania konfiguracją przez Internet może posłużyć dowolna popularna przeglądarka internetowa. Program ten pracuje najlepiej z najnowszymi wersjami przeglądarek, takimi jak Microsoft Internet Explorer 5.0, Netscape Navigator 4.7 lub nowsze wersje. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript. Wiele przeglądarek ma tę obsługę włączoną domyślnie. Należy upewnić się, że obsługa JavaScript nie została wyłączona przez inne oprogramowanie (np. przez program antywirusowy lub pakiet zwiększający bezpieczeństwo użytkownika Internetu). Port Ethernet (karta sieciowa) Komputer korzystający z Rutera łączy się z nim przez port ethernetowy tego Rutera. Ponieważ jest to połączenie ethernetowe, niezbędny jest również port ethernetowy w komputerze. Obecnie większość notebooków dostępnych w sprzedaży ma porty ethernetowe zainstalowane fabrycznie. Podobnie w komputerach biurkowych z pełnym wyposażeniem są zwykle standardowo instalowane karty sieci Ethernet. Jeżeli komputer użytkownika nie ma portu Ethernet, trzeba w nim przed użyciem Rutera zainstalować kartę sieci Ethernet. W tym celu należy wykonać czynności podane w instrukcji instalacji tej karty. Oprogramowanie dodatkowe Może się okazać, że na komputerze trzeba zainstalować oprogramowanie umożliwiające dostęp do Internetu. Oprogramowanie dodatkowe musi zostać zainstalowane, jeżeli użytkownik korzysta z tzw. połączenia mostkowego. W takim przypadku informacje potrzebne do ustanowienia i utrzymywania połączenia z Internetem są przechowywane na komputerze, a nie w Ruterze. Mostkowe połączenie ADSL jest opisywane z użyciem różnych terminów, w tym również używanych w niniejszym podręczniku terminów Most LLV oraz Most VC Mux. Jeżeli usługa ADSL jest świadczona za pośrednictwem połączenia typu PPP (punkt-punkt), informacje potrzebne do ustanowienia i utrzymywania połączenia z Internetem są przechowywane w Ruterze. W takim przypadku instalowanie na komputerze dodatkowego oprogramowania nie jest konieczne. Informacje dotyczące konta (nazwa użytkownika i hasło) Większość użytkowników musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dostępu do sieci operatora (a w konsekwencji również do Internetu). Informacje te są przechowywane w pamięci Rutera lub na komputerze, w zależności od typu używanego połączenia ADSL (metody kapsułkowania). VII

8 Nazwa użytkownika: Hasło: INFORMACJE O KONCIE U OPERATORA INTERNETU Połączenia IPoA (RFC 1577) Połączenia IP w sieciach ATM (IPoA) mogą wymagać wprowadzenia w urządzeniu zmiany ustawień globalnych IP. W razie potrzeby informacje o właściwych ustawieniach IP poda operator. Niektóre połączenia IPoA działają jak połączenia równorzędne i w związku z tym nie wymagają wprowadzania ustawień IP w interfejsie WAN. Ustawienia dodatkowe PVC Jeżeli jest używanych wiele połączeń wirtualnych, konieczne będzie wprowadzenie do urządzenia dodatkowych wartości VPI oraz VCI. Liczby te definiują jedyną trasę używaną w sieci szkieletowej ATM większej sieci telekomunikacyjnej. Ustanowienie tych połączeń wirtualnych musi być uzgodnione z operatorem Internetu lub sieci telefonicznej. Do tworzenia połączeń prywatnych ze zdalnymi sieciami prywatnymi oraz połączeń z publicznymi serwerami WWW jest na ogół wykorzystywanych wiele stałych kanałów wirtualnych (Permanent Virtual Circuit PVC). Rozdział 4 zawiera instrukcje ustanawiania dodatkowych kanałów PVC dla kont używających więcej niż jednego połączenia wirtualnego. Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN b Wszystkie ustawienia bezprzewodowej sieci LAN b konfiguruje się na jednej stronie za pomocą menedżera internetowego. W przypadku podstawowej komunikacji bezprzewodowej należy zdecydować, który kanał będzie używany oraz jaki będzie przypisany identyfikator SSID. Te dwa ustawienia muszą być takie same we wszystkich bezprzewodowych stacjach roboczych i innych bezprzewodowych punktach dostępowych, które komunikują się z Ruterem DSL-604+ przez interfejs bezprzewodowy. Bezpieczeństwo komunikacji bezprzewodowej można zapewnić dwoma sposobami. Ruter DSL-604+ obsługuje szyfrowanie WEP na poziomie 64-bitowym (zwanym też 40-bitowym) lub 128-bitowym. Dostęp bezprzewodowy można kontrolować przez wybór adresów MAC uprawnionych do łączenia się z urządzeniem. Temat ten jest omawiany w części dotyczącej konfiguracji bezprzewodowej rozdziału 4. Poradnik zarządzania za pośrednictwem Internetu. Zawartość opakowania Należy otworzyć kartonowe opakowanie transportowe i ostrożnie wyjąć jego zawartość. Opakowanie powinno zawierać: 1. jeden bezprzewodowy Ruter ADSL b DSL jeden dysk CD zawierający Podręcznik użytkownika, 3. jeden kabel telefoniczny typu skrętka do połączenia ADSL, 4. jeden kabel bezpośredni do sieci Ethernet, 5. jeden zasilacz dostosowany do parametrów sieci zasilającej użytkownika, 6. jedną instrukcję szybkiego instalowania. VIII

9 Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera opis Rutera i jego funkcji oraz krótkie wprowadzenie do technologii ADSL i bezprzewodowych sieci LAN b. Znajdują się tu także rysunki paneli przedniego i tylnego, przedstawiające wskaźniki LED i złącza kablowe. Opis Rutera i jego działanie Ruter ADSL DSL-604+ zapewnienia proste, ekonomiczne i bezpieczne połączenie ADSL z Internetem stacjom podłączonym do sieci LAN przewodowo (Ethernet) lub bezprzewodowo (802.11b). Model ten łączy w małej, wygodnej obudowie zalety technologii szybkich połączeń ADSL oraz rutingu TCP/IP z funkcjami łączności bezprzewodowej b. Ruter DSL-604+ jest łatwy w instalacji i obsłudze. Do połączenia z siecią lokalną służy standardowy interfejs Ethernet 10BASE-T ze złączami RJ-45. Połączenie ADSL jest realizowane zwykłą skrętką telefoniczną z użyciem standardowych złączy RJ-11. Pozwala to połączyć w sieć oraz z Internetem stacje przewodowe i bezprzewodowe przy użyciu jednego interfejsu WAN oraz adresu IP. Ruter może być wykorzystywany do rutingu pakietów IP w Internecie oraz umożliwia przezroczyste mostkowanie. Ma ponadto kilka funkcji pozwalających zmniejszyć koszty, takich jak translator adresów sieciowych (Network Address Translator NAT) i obsługa protokołu dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP), które zwiększają wydajność i bezpieczeństwo. Rozbudowane funkcje Rutera, takie jak zaawansowane rozszerzenia zabezpieczeń, filtrowanie pakietów i readresowanie portów, ułatwiają ochronę sieci przed potencjalnie niebezpiecznymi wtargnięciami złośliwych agentów z zewnątrz sieci. Wszystkie ustawienia sieci bezprzewodowej b dotyczące Rutera są prowadzane na jednej stronie za pomocą menedżera internetowego. Zabezpieczenia interfejsu bezprzewodowego mają postać szyfrowania WEP i kontroli adresów MAC. Własności produktu Ruter ADSL DSL-604+ wykorzystuje najnowsze rozszerzenia ADSL i postępy w technologii ruterów. Jest on wydajną i niezawodną bramą internetową, która nadaje się do stosowania w większości małych i średnich biur. Bezpieczeństwo oparte na stosowaniu protokołu punkt-punkt (PPP) Ruter obsługuje protokoły PAP (Password Authentication Protocol protokół uwierzytelniania haseł) oraz CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol protokół uwierzytelniania wezwań przez uzgadnianie) w połączeniach PPP. Obsługa protokołu DHCP Protokół dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP) umożliwia automatyczne i dynamiczne przypisywanie adresów IP do hostów pracujących w danej sieci. Dzięki temu nie jest konieczne ponowne konfigurowanie każdego hosta w przypadku zmian w topologii sieci. Translacja adresów sieciowych (NAT) Ruter pracujący w środowisku małego biura umożliwia równoczesny dostęp do Internetu wielu użytkowników sieci LAN z użyciem jednego konta internetowego. Dzięki temu dostęp do Internetu mają wszyscy pracownicy, natomiast koszty są takie, jak w przypadku jednego użytkownika. 1

10 NAT zwiększa również bezpieczeństwo sieci, ponieważ w Internecie jest widoczny tylko jeden adres IP, pod którym ukryta jest sieć prywatna. Ponadto odwzorowywanie adresów NAT może służyć do łączenia dwóch domen przez połączenie dwóch sieci LAN. Protokół TCP/IP Ruter DSL-604+ obsługuje protokół TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol protokół sterowania transmisją / protokół internetowy). Dzięki temu jest kompatybilny z serwerami dostępu wszystkich najważniejszych producentów. RIP-1/RIP-2 Ruter DSL-604+ obsługuje protokóły wymiany informacji z innymi ruterami RIP-1 i RIP-2, dzięki czemu może się komunikować ze wszystkimi ruterami, które obsługują protokół RIP. Ruting statyczny Funkcja ta pozwala użytkownikowi wybrać ścieżkę przesyłania danych do określonego adresata w sieci i zachować ją bezterminowo w tabeli rutingu. Dzięki temu może on kierować ruch IP do określonego miejsca w sieci LAN (na przykład do innego rutera albo serwera) lub poza własną siecią (na przykład do określonej przez operatora bramy domyślnej). Ruting domyślny Funkcja ta umożliwia określenie domyślnej ścieżki dla przychodzących pakietów danych, których adres docelowy jest nieznany. Jest ona szczególnie przydatna, gdy Ruter stanowi jedyne połączenie z Internetem. ATM (tryb transmisji asynchronicznej) Model DSL-604+ umożliwia realizowanie w sieci ATM połączeń typu mostkowany Ethernet (Bridged Ethernet) (RFC 1483), IP (RFC 1577) oraz PPP (RFC 2364). Może obsługiwać maksymalnie osiem połączeń przez kanały wirtualne (Virtual Circuit Connection VCC). Precyzyjne profilowanie ruchu ATM Profilowanie ruchu pozwala kontrolować szybkość przepływu komórek danych ATM. Umożliwia określenie poziomu jakości usług (QoS) dla przesyłania danych w trybie ATM. G.hs (automatyczne uzgadnianie) Ruter może automatycznie wybrać dla połączenia ADSL standard G.lite lub G.dmt. Szybkość Ruter umożliwia transmisję danych z bardzo dużą szybkością w przypadku standardu G.dmt maksymalna szybkość transmisji do użytkownika wynosi 8 Mb/s. Wszechstronne możliwości zarządzania siecią Ruter DSL-604+ ma wbudowaną obsługę protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol prosty protokół zarządzania siecią) do zarządzania przez Internet oraz umożliwia zarządzanie siecią w trybie tekstowym za pośrednictwem połączenia RS-232 lub Telnet. Połączenie Telnet Telnet umożliwia zdalne zarządzanie Ruterem. Łatwość instalacji Ruter wykorzystuje system zarządzania z graficznym interfejsem internetowym, zgodny z większością standardowych przeglądarek, co znacznie ułatwia instalację i zarządzanie. 2

11 Własności w komunikacji bezprzewodowej pełna zgodność ze standardem IEEE b, bezprzewodowe przesyłanie danych z szybkością maksymalną 22 Mb/s technologia DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum sekwencja bezpośrednia w widmie rozproszonym) możliwość korzystania z nielicencjonowanego pasma ISM 2,4 GHz, obsługa szyfrowania WEP (64/128/256-bitowego) oraz uwierzytelniania użytkowników, skuteczna antena zapewniająca zasięg maksymalny 100 m wewnątrz budynków w obrębie jednej komórki. Kompatybilność i zgodność ze standardami Ruter DSL-604+ jest kompatybilny lub zgodny z następującym standardami ustalonymi przez odpowiednie instytucje standaryzacyjne. ITU G (G.Hs Auto-handshake) zgodność ITU G (G.dmt Full-rate ADSL) zgodność ITU G (G.lite Splitterless ADSL ) zgodność ITU-T Rec. I.361 zgodność ITU-T Rec. I.610 zgodność Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardami T1.413 wydanie 2 (pełna szybkość transmisji DMT w konwencjonalnej, analogowej sieci telefonicznej) oraz sprzętem CO DSLAM RFC 1483 Multi-protocol over ATM Bridged Ethernet zgodność RFC 2364 PPP over ATM zgodność RFC 2516 PPP over Ethernet zgodność RFC 1334 PPP Authentication Protocol zgodność RFC 1994 Challenge Handshake Authentication Protocol zgodność RFC 791 Internet Protocol zgodność RFC 826 Address Resolution Protocol zgodność RFC 950 Internet Control Message Protocol zgodność RFC 1631 Net Address Translator zgodność Obsługa funkcji DHCP zgodna ze standardami RFC 2131 i RFC 2132, w tym automatyczne przypisywanie adresów IP, używanie masek podsieci i bramy domyślnej oraz udostępnianie wszystkim hostom adresu serwera DNS IEEE zgodność IEEE 802.3u zgodność IEEE 802.1d zgodność IEEE 802.3x zgodność IEEE b zgodność Obsługa protokołów RIP v1 i RIP v2 Obsługa rutingu statycznego Obsługa stałych kanałów wirtualnych (PVC) zgodna za standardem ATM Forum UNI V3.1 Minimalna szybkość przekazywania komórek ATM: 640 kb/s Obsługa maksymalnie ośmiu równoczesnych połączeń wirtualnych ATM 3

12 Wyświetlacz LED na panelu czołowym Ruter należy ustawić w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wskaźników LED na panelu czołowym. Są to wskaźniki Power (Zasilanie), Status, ADSL Link/Activity (Ustanowienie/aktywność połączenia ADSL) oraz wskaźniki bezprzewodowej sieci LAN (WLAN). Każdy port sieci lokalnej Ethernet ma dwa wskaźniki, które monitorują szybkość połączenia (10 Mb/s lub 100 Mb/s) oraz jego status i aktywność (Link/Act). Zasilanie Status ADSL: Link ADSL: Act WLAN Ethernet: 10M 100M Ethernet: Link Act Ciągłe światło zielone wskazuje, że zasilanie urządzenia jest włączone. Ciągłe światło zielone w czasie testu wewnętrznego po włączeniu zasilania. Po ustaleniu statusu połączenia wskaźnik miga światłem zielonym. Ciągłe światło zielone wskazuje, że zostało nawiązane prawidłowe połączenie ADSL. Wskaźnik ten zaczyna świecić po zakończeniu procesu negocjacji. Migające światło zielone wskazuje na aktywność interfejsu WAN. Migające światło zielone wskazuje na aktywność w połączeniu WLAN. Światło ciągłe wskazuje na połączenie Fast Ethernet 100 Mb/s. Przy połączeniu Ethernet 10 Mb/s wskaźnik jest wyłączony. Panel tylny Rutera umożliwia dostęp do złącza kabla zasilacza oraz złączy portów. Złącza kabli na panelu tylnym Do złączy na panelu tylnym urządzenia należy podłączyć przewód zasilacza oraz kable sieciowe, a w odpowiednich miejscach umieścić anteny. Na panelu tym znajdują się także wyłącznik zasilania oraz przycisk reset. Słupek anteny Przycisk resetowania ustawień fabrycznych Porty Ethernet LAN: podłączenie do sieci (cztery porty krosowe RJ-45) ADSL (port WAN): podłączenie do linii ADSL (jeden port RJ-11) Zasilanie: jedno złącze do podłączenia zasilacza napięcia stałego (7,5 V 1,5 A) Port RJ-14 do konfiguracji za pomocą konsoli. Wymaga adaptera przejściowego RJ-14 RS-232. Słupek anteny 4

13 Wprowadzenie do standardu komunikacji bezprzewodowej b IEEE b jest obecnie najpopularniejszym standardem bezprzewodowej sieci lokalnej. Bezprzewodowa sieć lokalna (Wireless LAN WLAN) to komórkowa sieć komputerowa, w której dane są przesyłanie nie kablami, lecz drogą radiową. Technologia WLAN jest powszechnie stosowana zarówno w sieciach domowych oraz małych biurach, jak i w dużych sieciach przedsiębiorstw. Urządzenia WLAN są mobilne i elastyczne w użyciu, co umożliwia szybkie zainstalowanie lub zdemontowanie sieci oraz pozwala użytkownikom na swobodne przemieszczanie się w obrębie całej sieci. Użytkownicy sieci WLAN mogą korzystać z tych samych aplikacji sieciowych, które są używane w sieci lokalnej Ethernet. Karty sieciowe b używane w laptopach i komputerach biurkowych obsługują te same protokoły, co karty sieci Ethernet. Większość użytkowników nie widzi różnic funkcjonalnych jedyna różnica między komputerem pracującym w kablowej sieci Ethernet i mobilną stacją roboczą b polega na tym, że w tym drugim przypadku sprzęt nie jest fizycznie podłączony do sieci. W większości sieci może być jednak przydatna możliwość łączenia się mobilnych urządzeń sieciowych z przewodową siecią lokalną Ethernet w celu korzystania ze wspólnych zasobów, takich jak serwery, drukarki czy połączenie z Internetem. Ruter DSL-604+ łączy funkcje Ethernetu i bezprzewodowej sieci prywatnej b z funkcjami połączeń internetowych. Jeśli jest on używany w powiązaniu z innymi urządzeniami z serii D-Link AirPlus, umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych z maksymalną szybkością 22 Mb/s. Urządzenia WLAN firmy D-Link zyskały renomę ze względu na swoją niezawodność i elastyczność oraz atrakcyjny wskaźnik wartość/cena. D-Link oferuje pełny wybór produktów WLAN IEEE b oraz IEEE a, w tym: karty sieci bezprzewodowej b i a do notebooków, karty PCI sieci bezprzewodowej b i a do komputerów biurkowych, bezprzewodowe punkty dostępowe b i a, dwupasmowe bezprzewodowe punkty dostępowe (802.11b plus a), bramy sieci bezprzewodowej b i a dla sieci domowych, bezprzewodowe rutery ADSL b i a. Podstawowe informacje o bezprzewodowych sieciach LAN Przy konfigurowaniu rutera lub innego bezprzewodowego punktu dostępowego może być przydatna podstawowa znajomość technologii bezprzewodowej b i związanej z nią terminologii. Użytkownicy nieobeznani z sieciami bezprzewodowymi powinni poświęcić kilka minut na zapoznanie się z podstawowymi informacjami na ten temat. Transmisja radiowa Urządzenia WLAN wysyłają i odbierają sygnały radiowe w postaci fal elektromagnetycznych w szerokim, nielicencjonowanym zakresie częstotliwości. Bezprzewodowy punkt dostępowy jest stacją bazową dla węzłów sieci WLAN w swoim zasięgu. Węzły WLAN przesyłają dane cyfrowe z użyciem sygnałów radiowych z modulacją częstotliwości (frequency modulation FM). Urządzenia WLAN generują falę nośną i modulują ją za pomocą różnych technik, w wyniku czego dane cyfrowe są nakładane na sygnał nośny. Sygnał ten przenosi dane do urządzeń WLAN znajdujących się w zasięgu urządzenia nadającego, które go odbierają za pośrednictwem swoich anten. Sygnał jest demodulowany, a zawarte w nim dane są odtwarzane. Metoda transmisji używana przez punkty dostępowe nosi nazwę technologii DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum sekwencja bezpośrednia w widmie rozproszonym). Wykorzystuje ona część widma częstotliwości radiowych w zakresie od 2,4 GHz do 2,5 GHz. DSSS to technologia zalecana, używana w wielu urządzeniach b. Zasięg W sieciach domowych i w małych biurach zasięg na ogół nie stanowi problemu. Jeżeli w niektórych miejscach sygnał jest słaby lub nie ma go wcale, należy postarać się umieścić Ruter w obszarze pomiędzy urządzeniami WLAN, zachowując mniej więcej jednakowe odległości w linii prostej do wszystkich urządzeń, które mają mieć do niego dostęp przez interfejs bezprzewodowy. W pomieszczeniach, w których sygnał jest słaby, można uzyskać poprawę, instalując dodatkowe punkty dostępowe b. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział następny Instalacja sprzętu (punkt Lokalizacja, w którym jest omawiane usytuowane Rutera). 5

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika)

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem Opakowanie karty powinno zawierać następujące pozycje: DWL-G650 Karta sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące pozycje: Karta USB sieci bezprzewodowej DWL-G122

Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące pozycje: Karta USB sieci bezprzewodowej DWL-G122 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE Przed rozpoczęciem Do korzystania z karty niezbędne są następujące elementy: DWL-G122 AirPlus G TM Karta USB

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją)

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G520 Karta PCI sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus Xtreme G Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter Powerline Adapter Uwaga! chronić Powerline Adapter przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi Skrócona Instrukcja Obsługi TD-8840T / TD-8840TB 4-portowy Router Ethernet ADSL2/2+ Rev:1.0.0 7106500723 1. Instalacja urządzeń Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń należy się upewnić, że usługodawca

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo