Bezprzewodowy Ruter ADSL b DSL-604+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+"

Transkrypt

1 Bezprzewodowy Ruter ADSL b DSL-604+ Podręcznik użytkownika Wydanie pierwsze (listopad 2002) 6DSL604G...01

2 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD WAD PRODUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH W OKRESIE ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ W DNIU ZAKUPU W FIRMIE D-LINK LUB U JEJ AUTORYZOWANEGO DILERA ORAZ TRWAJĄCYM PRZEZ CZAS OKREŚLONY PRZEZ TEGO DILERA LUB ODDZIAŁ FIRMY D-LINK NAJBLIŻSZY MIEJSCA ZAKUPU. NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA POD WARUNKIEM PRZESŁANIA DO ODDZIAŁU FIRMY D-LINK WYPEŁNIONEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRODUKTU W CIĄGU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY JEGO ZAKUPU. WYKAZ ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK ORAZ EGZEMPLARZ KARTY REJESTRACYJNEJ ZAMIESZCZONO NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. JEŻELI W OKRESIE GWARANCYJNYM UJAWNIĄ SIĘ WADY PRODUKTU, D-LINK NAPRAWI LUB WYMIENI TAKI PRODUKT. D-LINK ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNE PRAWO DECYZJI, CZY PRODUKT ZOSTANIE NAPRAWIONY, CZY WYMIENIONY. PRODUKT DOSTARCZONY W CELU WYMIANY MOŻE BYĆ NOWY LUB REGENEROWANY. JEGO PARAMETRY TECHNICZNE BĘDĄ RÓWNORZĘDNE PARAMETROM PRODUKTU WADLIWEGO LUB LEPSZE, ALE NIE MUSI ON BYĆ IDENTYCZNY. KAŻDY PRODUKT LUB JEGO CZĘŚĆ PO NAPRAWIE DOKONANEJ PRZEZ D-LINK W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE OBJĘTY GWARANCJĄ PRZEZ CO NAJMNIEJ 90 DNI OD DATY TAKIEJ NAPRAWY, NAWET JEŻELI WCZEŚNIEJ UPŁYNIE OKRES GWARANCJI PIERWOTNEJ. PO DOSTARCZENIU PRZEZ FIRMĘ D-LINK PRODUKTU W CELU WYMIANY PRODUKT WADLIWY STAJE SIĘ JEJ WŁASNOŚCIĄ. ABY KORZYSTAĆ Z USŁUGI GWARANCYJNEJ, NALEŻY W OKRESIE GWARANCYJNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM FIRMY D-LINK I ZWRÓCIĆ SIĘ O NADANIE NUMERU UPRAWNIENIA DO ZWROTU MATERIAŁÓW (RETURN MATERIAL AUTHORIZATION RMA). JEŻELI KARTA REJESTRACYJNA DANEGO PRODUKTU NIE ZOSTAŁA ZWRÓCONA FIRMIE D-LINK, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOWÓD ZAKUPU (NA PRZYKŁAD KOPIĘ FAKTURY Z DATĄ ZAKUPU). JEŻELI ZE WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI ZAKUPU KONIECZNE JEST WPROWADZENIE KOREKTY DO GWARANCJI, NABYWCA MOŻE W CHWILI ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA NUMERU RMA ZAPROPONOWAĆ SPECJALNĄ PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA, WŁAŚCIWĄ DLA TEGO PRZYPADKU. PO NADANIU NUMERU RMA WADLIWY PRODUKT MUSI ZOSTAĆ SOLIDNIE ZAPAKOWANY W ORYGINALNE LUB INNE ODPOWIEDNIE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE W CELU ZAGWARANTOWANIA, ŻE NIE ZOSTANIE ON USZKODZONY W CZASIE TRANSPORTU. OPAKOWANIE NALEŻY NA ZEWNĄTRZ OZNAKOWAĆ WYRAŹNIE WIDOCZNYM NUMEREM RMA. PACZKĘ Z PRODUKTEM NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ LUB W INNY SPOSÓB DOSTARCZYĆ DO FIRMY D-LINK, OPŁACAJĄC Z GÓRY WSZELKIE KOSZTY PRZESYŁKI I UBEZPIECZENIA. D-LINK W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE, OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE, INFORMACJE CZY DANE NABYWCY ZAWARTE W PAMIĘCI LUB ZINTEGROWANE W PRODUKCIE ZWRACANYM FIRMIE D-LINK ZGODNIE Z NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. PACZKA PRZEKAZANA FIRMIE D-LINK BEZ NUMERU RMA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA, LECZ ZOSTANIE ODESŁANA Z POWROTEM DO NABYWCY NA JEGO KOSZT. W TAKIM PRZYPADKU D-LINK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO POBRANIA (OPRÓCZ KOSZTÓW PRZESYŁKI) ODPOWIEDNIEJ OPŁATY MANIPULACYJNEJ. Oprogramowanie ABY KORZYSTAĆ Z USŁUGI GWARANCYJNEJ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, NALEŻY W OKRESIE GWARANCYJNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM D-LINK. WYKAZ ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK ORAZ EGZEMPLARZ KARTY REJESTRACYJNEJ ZAMIESZCZONO NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. JEŻELI KARTA REJESTRACYJNA DANEGO PRODUKTU NIE ZOSTAŁA ZWRÓCONA FIRMIE D-LINK, NALEŻY WRAZ Z ŻĄDANIEM USŁUGI GWARANCYJNEJ PRZEDSTAWIĆ DOWÓD ZAKUPU (NA PRZYKŁAD KOPIĘ FAKTURY Z DATĄ ZAKUPU). W NINIEJSZEJ GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE TERMIN ZAKUP OZNACZA TRANSAKCJĘ ZAKUPU TEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ WYNIKAJĄCĄ Z NIEJ LICENCJĘ NA JEGO UŻYTKOWANIE. FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE JEJ OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ ZASADNICZO ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ D-LINK WRAZ Z TYM OPROGRAMOWANIEM W OKRESIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY JEGO ZAKUPU W FIRMIE D-LINK LUB U JEJ AUTORYZOWANEGO DILERA. PONADTO D-LINK DAJE GWARANCJĘ, ŻE NOŚNIKI MAGNETYCZNE, NA KTÓRYCH D-LINK DOSTARCZA SWOJE OPROGRAMOWANIE, BĘDĄ W TAKIM SAMYM OKRESIE GWARANCYJNYM WOLNE OD WAD. NINIEJSZA GWARANCJA OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE ZAKUPIONE ORAZ OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE PRZEZ D-LINK W CELU WYMIANY W RAMACH GWARANCJI, ALE NIE OBEJMUJE ŻADNYCH UAKTUALNIEŃ LUB ZAMIENNIKÓW, JAKIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE DO POBRANIA PRZEZ INTERNET, ANI TEŻ ŻADNYCH UAKTUALNIEŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE BEZPŁATNIE W INNY SPOSÓB. NINIEJSZA GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE ZOBOWIĄZUJE FIRMĘ D-LINK WYŁĄCZNIE DO WYMIANY WADLIWEGO OPROGRAMOWANIA NA PRODUKT, KTÓRY BĘDZIE DZIAŁAĆ ZASADNICZO ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ D-LINK. NABYWCA ODPOWIADA ZA WYBÓR WŁAŚCIWEJ APLIKACJI I SYSTEMU/PLATFORMY OPROGRAMOWANIA ORAZ ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW REFERENCYJNYCH. FIRMA D-LINK NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE JEJ OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ W POŁĄCZENIU Z JAKIMKOLWIEK SPRZĘTEM LUB PROGRAMEM ALBO JAKIMKOLWIEK OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM LUB PLATFORMĄ INNEGO PRODUCENTA, Z WYJĄTKIEM PRODUKTÓW WYRAŹNIE WYMIENIONYCH JAKO KOMPATYBILNE W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI PRODUKTU DOSTARCZONEJ PRZEZ D-LINK. NINIEJSZA GWARANCJA ZOBOWIĄZUJE FIRMĘ D-LINK DO STARAŃ O ZAPEWNIENIE KOMPATYBILNOŚCI, ALE D-LINK NIE MA OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA KOMPATYBILNOŚCI, JEŻELI SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE INNEGO PRODUCENTA ZAWIERA BŁĘDY. FIRMA D-LINK NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE DZIAŁANIE JEJ OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB ZUPEŁNIE WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI II

3 TEŻ GWARANCJI, ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU, W ZAKRESIE LUB POZA ZAKRESEM OBJĘTYM ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ PRODUKTU D-LINK, ZOSTANĄ SKORYGOWANE. OGRANICZENIE GWARANCJI W PRZYPADKU GDY PRODUKT NIE DZIAŁA ZGODNIE Z POWYŻSZĄ GWARANCJĄ, KLIENT MA PRAWO WYŁĄCZNIE DO JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY, ZALEŻNIE OD DECYZJI FIRMY D-LINK. POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ JEDYNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, ZARÓWNO FAKTYCZNE, JAK I WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA PRAWA, USTAWOWE LUB INNE, W TYM RÓWNIEŻ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA D-LINK NIE PRZYJMUJE, ANI NIE UPOWAŻNIA NIKOGO DO PRZYJMOWANIA W JEJ IMIENIU, ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM JEJ PRODUKTÓW. FIRMA D-LINK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI, JEŻELI WYKONANE PRZEZ NIĄ TESTY I BADANIA WYKAZUJĄ, ŻE RZEKOMA WADA PRODUKTU NIE ISTNIEJE LUB ZOSTAŁA SPOWODOWANA PRZEZ KLIENTA LUB INNĄ OSOBĘ ORAZ WYNIKA Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZANIEDBANIA, NIEPRAWIDŁOWEJ INSTALACJI LUB NIEWŁAŚCIWEGO TESTOWANIA, NIEUPRAWNIONYCH PRÓB NAPRAWY LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ PRZYCZYNY WYKRACZAJĄCEJ POZA ZAKRES UŻYTKOWANIA ZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM, ALBO POWSTAŁA WSKUTEK WYPADKU, POŻARU, WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNEGO LUB INNEGO ZDARZENIA NIEBEZPIECZNEGO. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI D-LINK NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZTY UBEZPIECZENIA CZY INNE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z ZAINSTALOWANIA, KONSERWACJI, UŻYTKOWANIA, DZIAŁANIA, USZKODZENIA LUB AWARII PRODUKTU FIRMY D-LINK, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I UZASADNIENIE TEORETYCZNE TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. OGRANICZENIE TO MA ZASTOSOWANIE NAWET GDY FIRMA D-LINK ZOSTANIE UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEJ SZKODY. JEŻELI PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY W STANACH ZJEDNOCZONYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH STANACH PRAWO NIE ZEZWALA NA OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. Znaki towarowe Copyright 2000 D-Link Corporation. Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia. D-Link jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D-Link Corporation / D-Link Systems Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Zastrzeżenie praw autorskich Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek sposobami, ani użyta do wykonania publikacji pochodnej, takiej jak tłumaczenie, przekształcenie czy adaptacja, bez zgody firmy D-Link Corporation / D-Link Systems Inc. Podstawa prawna: Ustawa o Prawach Autorskich z 1976 r. (United States Copyright Act of 1976). Ostrzeżenie dotyczące wymagań FCC Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie jest dozwolone pod następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą wywołać działanie niepożądane. Urządzenie to zostało przetestowane i jest zgodne z wymaganiami zawartymi w części 15 przepisów FCC, dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B. Wymagania te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Mimo przestrzegania instrukcji nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić wyłączając i włączając to urządzenie, użytkownik powinien spróbować wyeliminować zakłócenia jednym lub więcej z następujących sposobów: zmiana kierunku lub miejsca ustawienia anteny odbiorczej, zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem, podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik, III

4 zwrócenie się o pomoc do dilera lub doświadczonego specjalisty w dziedzinie instalacji urządzeń radiowych i telewizyjnych. Ostrzeżenie dotyczące znaku CE Urządzenie to jest produktem Klasy B. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik ma obowiązek zastosować odpowiednie środki zaradcze. IV

5 SPIS TREŚCI INFORMACJE O NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU... VI Zanim zaczniesz...vi Wymagania dotyczące instalacji... VII ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...VIII WPROWADZENIE... 1 WŁASNOŚCI PRODUKTU... 1 KOMPATYBILNOŚĆ I ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI... 3 WYŚWIETLACZ LED NA PANELU CZOŁOWYM... 4 ZŁĄCZA KABLI NA PANELU TYLNYM...4 WPROWADZENIE DO STANDARDU KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ B... 5 Podstawowe informacje o bezprzewodowych sieciach LAN... 5 Technologia ADSL... 6 INSTALACJA SPRZĘTU... 7 LOKALIZACJA... 7 Podłączenie do sieci... 7 Podłączanie zasilania... 8 Przycisk resetowania ustawień fabrycznych... 8 KONFIGUROWANIE RUTERA PO RAZ PIERWSZY... 9 Konfigurowanie ustawień IP komputera... 9 DOSTĘP DO MENEDŻERA KONFIGURACJI Konfigurowanie Rutera PORADNIK ZARZĄDZANIA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU Dostęp do menedżera internetowego KONFIGUROWANIE RUTERA Konfigurowanie połączenia WAN Dodatkowe połączenia wirtualne (PVC) Konfigurowanie ustawień IP w sieci LAN KONFIGUROWANIE KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Kontrola dostępu na podstawie adresu MAC KONSERWACJA SYSTEMU PODSUMOWANIE KONFIGURACJA DSL-604+DO WSPÓŁPRACY Z USŁUGĄ NEOSTRADA DANE TECHNICZNE V

6 Informacje o niniejszym podręczniku Dziękujemy za wybór bezprzewodowego Rutera ADSL DSL Urządzenie to zapewnia w małych biurach i sieciach domowych wygodny dostęp do Internetu, szybkie pobieranie plików, dużą efektywność sieci oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Aby szybko zainstalować urządzenie i sprawdzić, czy połączenie ADSL z siecią rozległą (wide area network WAN) działa prawidłowo, należy postępować zgodnie z instrukcją szybkiej instalacji, która znajduje się w opakowaniu Rutera DSL Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat sieci Ethernet i bezprzewodowej sieci LAN, urządzeń sieciowych, ruterów-bram oraz zbioru protokołów TCP/IP. Użytkownikom, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o sieciach dla domu i małych biur, D-Link udostępnia odpowiednie samouczki pod adresami: oraz Terminologia Dla przejrzystości w podręczniku wprowadzono zasadę, że termin Ruter (pisany wielką literą) oznacza Ruter DSL-604+, a termin ruter (pisany małą literą) oznacza dowolny ruter, w tym również model DSL Usługę ADSL oferują różne firmy operatorzy telefonii, operatorzy Internetu, a także inne firmy świadczące usługi w dziedzinie sieci komputerowych i telekomunikacji. W niniejszym podręczniku termin operator odnosi się do każdej firmy, która sprzedaje lub wydzierżawia usługi i urządzenia DSL. Przegląd treści podręcznika Rozdział 1 Wprowadzenie. Opis Rutera i jego własności. Krótkie wprowadzenie do technologii ADSL i bezprzewodowych sieci LAN oraz wykaz odpowiednich standardów. Rozdział 2 Instalacja sprzętu. Omówienie sposobu podłączenia Rutera do lokalnej sieci Ethernet. Rozdział 3 Konfigurowanie Rutera po raz pierwszy. Informacje o sposobie skonfigurowania Rutera i ustanowienia połączenia ADSL za pomocą menedżera internetowego. Rozdział 4 Poradnik zarządzania za pośrednictwem Internetu. Opis sposobu korzystania z menedżera internetowego oraz dostępnych opcji zarządzania. Dodatek A Dane techniczne. Wykaz danych technicznych Rutera wraz ze zgodnością ze standardami. Zanim zaczniesz Należy uważnie przeczytać wszystkie wymagania wstępne, niezbędne do prawidłowego zainstalowania nowego Rutera, i upewnić się, że są one w pełni zrozumiałe. Wszystkie potrzebne informacje i urządzenia należy mieć pod ręką. Przegląd procesu instalacji Procedurę instalacji Rutera można ogólnie podzielić na następujące etapy. 1. Zgromadzenie informacji i urządzeń potrzebnych do zainstalowania urządzenia. Przed rozpoczęciem właściwej instalacji należy się upewnić, że wszystkie niezbędne informacje i urządzenia są łatwo dostępne. 2. Zainstalowanie sprzętu, czyli podłączenie do urządzenia kabli (ethernetowego i telefonicznego) oraz podłączenie zasilacza do urządzenia i do źródła zasilania. 3. Sprawdzenie ustawień IP w komputerze oraz wprowadzenie w razie potrzeby zmian tak, aby komputer mógł być użyty do skonfigurowania Rutera za pomocą oprogramowania wykorzystującego Internet. 4. Skonfigurowanie Rutera za pomocą oprogramowania wykorzystującego Internet tak, aby spełniał on wymagania konta ADSL użytkownika i komunikował się z urządzeniami bezprzewodowymi zgodnymi ze standardem b. VI

7 Wymagania dotyczące instalacji Do zainstalowania i używania Rutera niezbędny jest komputer wyposażony w port Ethernet (kartę sieci Ethernet) i przeglądarkę internetową. W większości przypadków, aby ustanowić połączenie WAN z siecią operatora, użytkownicy będą musieli wprowadzić pewne zmiany w konfiguracji WAN Rutera. Mogą one ograniczyć się do wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła dostępu do konta u operatora (patrz niżej). Filtry dolnoprzepustowe Sygnały ADSL i sygnały związane z połączeniami telefonicznymi są przenoszone tymi samymi przewodami miedzianymi, konieczne może być więc użycie mechanizmu filtrującego, aby wyeliminować ich interferencję. Może okazać się konieczne zainstalowanie jednego filtru dolnoprzepustowego na każdy aparat telefoniczny, który wykorzystuje wspólną linię z usługami ADSL, lub zainstalowanie takiego urządzenia w punkcie połączenia linii telefonicznej z Ruterem (ewentualnie w pobliżu tego punktu). Filtry dolnoprzepustowe to łatwe w instalacji urządzenia pasywne, które podłącza się do sprzętu ADSL i/lub telefonu za pomocą zwykłego kabla telefonicznego. Więcej informacji na temat używania oraz instalowania filtrów dolnoprzepustowych można uzyskać od operatora. System operacyjny Do konfiguracji Rutera i zarządzania nim służy interfejs oparty na języku HTML. Dostęp do internetowego menedżera konfiguracji umożliwia każdy system operacyjny, w którym może działać przeglądarka internetowa. Przeglądarka internetowa Do skonfigurowania Rutera za pomocą programu do zarządzania konfiguracją przez Internet może posłużyć dowolna popularna przeglądarka internetowa. Program ten pracuje najlepiej z najnowszymi wersjami przeglądarek, takimi jak Microsoft Internet Explorer 5.0, Netscape Navigator 4.7 lub nowsze wersje. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript. Wiele przeglądarek ma tę obsługę włączoną domyślnie. Należy upewnić się, że obsługa JavaScript nie została wyłączona przez inne oprogramowanie (np. przez program antywirusowy lub pakiet zwiększający bezpieczeństwo użytkownika Internetu). Port Ethernet (karta sieciowa) Komputer korzystający z Rutera łączy się z nim przez port ethernetowy tego Rutera. Ponieważ jest to połączenie ethernetowe, niezbędny jest również port ethernetowy w komputerze. Obecnie większość notebooków dostępnych w sprzedaży ma porty ethernetowe zainstalowane fabrycznie. Podobnie w komputerach biurkowych z pełnym wyposażeniem są zwykle standardowo instalowane karty sieci Ethernet. Jeżeli komputer użytkownika nie ma portu Ethernet, trzeba w nim przed użyciem Rutera zainstalować kartę sieci Ethernet. W tym celu należy wykonać czynności podane w instrukcji instalacji tej karty. Oprogramowanie dodatkowe Może się okazać, że na komputerze trzeba zainstalować oprogramowanie umożliwiające dostęp do Internetu. Oprogramowanie dodatkowe musi zostać zainstalowane, jeżeli użytkownik korzysta z tzw. połączenia mostkowego. W takim przypadku informacje potrzebne do ustanowienia i utrzymywania połączenia z Internetem są przechowywane na komputerze, a nie w Ruterze. Mostkowe połączenie ADSL jest opisywane z użyciem różnych terminów, w tym również używanych w niniejszym podręczniku terminów Most LLV oraz Most VC Mux. Jeżeli usługa ADSL jest świadczona za pośrednictwem połączenia typu PPP (punkt-punkt), informacje potrzebne do ustanowienia i utrzymywania połączenia z Internetem są przechowywane w Ruterze. W takim przypadku instalowanie na komputerze dodatkowego oprogramowania nie jest konieczne. Informacje dotyczące konta (nazwa użytkownika i hasło) Większość użytkowników musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dostępu do sieci operatora (a w konsekwencji również do Internetu). Informacje te są przechowywane w pamięci Rutera lub na komputerze, w zależności od typu używanego połączenia ADSL (metody kapsułkowania). VII

8 Nazwa użytkownika: Hasło: INFORMACJE O KONCIE U OPERATORA INTERNETU Połączenia IPoA (RFC 1577) Połączenia IP w sieciach ATM (IPoA) mogą wymagać wprowadzenia w urządzeniu zmiany ustawień globalnych IP. W razie potrzeby informacje o właściwych ustawieniach IP poda operator. Niektóre połączenia IPoA działają jak połączenia równorzędne i w związku z tym nie wymagają wprowadzania ustawień IP w interfejsie WAN. Ustawienia dodatkowe PVC Jeżeli jest używanych wiele połączeń wirtualnych, konieczne będzie wprowadzenie do urządzenia dodatkowych wartości VPI oraz VCI. Liczby te definiują jedyną trasę używaną w sieci szkieletowej ATM większej sieci telekomunikacyjnej. Ustanowienie tych połączeń wirtualnych musi być uzgodnione z operatorem Internetu lub sieci telefonicznej. Do tworzenia połączeń prywatnych ze zdalnymi sieciami prywatnymi oraz połączeń z publicznymi serwerami WWW jest na ogół wykorzystywanych wiele stałych kanałów wirtualnych (Permanent Virtual Circuit PVC). Rozdział 4 zawiera instrukcje ustanawiania dodatkowych kanałów PVC dla kont używających więcej niż jednego połączenia wirtualnego. Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN b Wszystkie ustawienia bezprzewodowej sieci LAN b konfiguruje się na jednej stronie za pomocą menedżera internetowego. W przypadku podstawowej komunikacji bezprzewodowej należy zdecydować, który kanał będzie używany oraz jaki będzie przypisany identyfikator SSID. Te dwa ustawienia muszą być takie same we wszystkich bezprzewodowych stacjach roboczych i innych bezprzewodowych punktach dostępowych, które komunikują się z Ruterem DSL-604+ przez interfejs bezprzewodowy. Bezpieczeństwo komunikacji bezprzewodowej można zapewnić dwoma sposobami. Ruter DSL-604+ obsługuje szyfrowanie WEP na poziomie 64-bitowym (zwanym też 40-bitowym) lub 128-bitowym. Dostęp bezprzewodowy można kontrolować przez wybór adresów MAC uprawnionych do łączenia się z urządzeniem. Temat ten jest omawiany w części dotyczącej konfiguracji bezprzewodowej rozdziału 4. Poradnik zarządzania za pośrednictwem Internetu. Zawartość opakowania Należy otworzyć kartonowe opakowanie transportowe i ostrożnie wyjąć jego zawartość. Opakowanie powinno zawierać: 1. jeden bezprzewodowy Ruter ADSL b DSL jeden dysk CD zawierający Podręcznik użytkownika, 3. jeden kabel telefoniczny typu skrętka do połączenia ADSL, 4. jeden kabel bezpośredni do sieci Ethernet, 5. jeden zasilacz dostosowany do parametrów sieci zasilającej użytkownika, 6. jedną instrukcję szybkiego instalowania. VIII

9 Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera opis Rutera i jego funkcji oraz krótkie wprowadzenie do technologii ADSL i bezprzewodowych sieci LAN b. Znajdują się tu także rysunki paneli przedniego i tylnego, przedstawiające wskaźniki LED i złącza kablowe. Opis Rutera i jego działanie Ruter ADSL DSL-604+ zapewnienia proste, ekonomiczne i bezpieczne połączenie ADSL z Internetem stacjom podłączonym do sieci LAN przewodowo (Ethernet) lub bezprzewodowo (802.11b). Model ten łączy w małej, wygodnej obudowie zalety technologii szybkich połączeń ADSL oraz rutingu TCP/IP z funkcjami łączności bezprzewodowej b. Ruter DSL-604+ jest łatwy w instalacji i obsłudze. Do połączenia z siecią lokalną służy standardowy interfejs Ethernet 10BASE-T ze złączami RJ-45. Połączenie ADSL jest realizowane zwykłą skrętką telefoniczną z użyciem standardowych złączy RJ-11. Pozwala to połączyć w sieć oraz z Internetem stacje przewodowe i bezprzewodowe przy użyciu jednego interfejsu WAN oraz adresu IP. Ruter może być wykorzystywany do rutingu pakietów IP w Internecie oraz umożliwia przezroczyste mostkowanie. Ma ponadto kilka funkcji pozwalających zmniejszyć koszty, takich jak translator adresów sieciowych (Network Address Translator NAT) i obsługa protokołu dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP), które zwiększają wydajność i bezpieczeństwo. Rozbudowane funkcje Rutera, takie jak zaawansowane rozszerzenia zabezpieczeń, filtrowanie pakietów i readresowanie portów, ułatwiają ochronę sieci przed potencjalnie niebezpiecznymi wtargnięciami złośliwych agentów z zewnątrz sieci. Wszystkie ustawienia sieci bezprzewodowej b dotyczące Rutera są prowadzane na jednej stronie za pomocą menedżera internetowego. Zabezpieczenia interfejsu bezprzewodowego mają postać szyfrowania WEP i kontroli adresów MAC. Własności produktu Ruter ADSL DSL-604+ wykorzystuje najnowsze rozszerzenia ADSL i postępy w technologii ruterów. Jest on wydajną i niezawodną bramą internetową, która nadaje się do stosowania w większości małych i średnich biur. Bezpieczeństwo oparte na stosowaniu protokołu punkt-punkt (PPP) Ruter obsługuje protokoły PAP (Password Authentication Protocol protokół uwierzytelniania haseł) oraz CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol protokół uwierzytelniania wezwań przez uzgadnianie) w połączeniach PPP. Obsługa protokołu DHCP Protokół dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP) umożliwia automatyczne i dynamiczne przypisywanie adresów IP do hostów pracujących w danej sieci. Dzięki temu nie jest konieczne ponowne konfigurowanie każdego hosta w przypadku zmian w topologii sieci. Translacja adresów sieciowych (NAT) Ruter pracujący w środowisku małego biura umożliwia równoczesny dostęp do Internetu wielu użytkowników sieci LAN z użyciem jednego konta internetowego. Dzięki temu dostęp do Internetu mają wszyscy pracownicy, natomiast koszty są takie, jak w przypadku jednego użytkownika. 1

10 NAT zwiększa również bezpieczeństwo sieci, ponieważ w Internecie jest widoczny tylko jeden adres IP, pod którym ukryta jest sieć prywatna. Ponadto odwzorowywanie adresów NAT może służyć do łączenia dwóch domen przez połączenie dwóch sieci LAN. Protokół TCP/IP Ruter DSL-604+ obsługuje protokół TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol protokół sterowania transmisją / protokół internetowy). Dzięki temu jest kompatybilny z serwerami dostępu wszystkich najważniejszych producentów. RIP-1/RIP-2 Ruter DSL-604+ obsługuje protokóły wymiany informacji z innymi ruterami RIP-1 i RIP-2, dzięki czemu może się komunikować ze wszystkimi ruterami, które obsługują protokół RIP. Ruting statyczny Funkcja ta pozwala użytkownikowi wybrać ścieżkę przesyłania danych do określonego adresata w sieci i zachować ją bezterminowo w tabeli rutingu. Dzięki temu może on kierować ruch IP do określonego miejsca w sieci LAN (na przykład do innego rutera albo serwera) lub poza własną siecią (na przykład do określonej przez operatora bramy domyślnej). Ruting domyślny Funkcja ta umożliwia określenie domyślnej ścieżki dla przychodzących pakietów danych, których adres docelowy jest nieznany. Jest ona szczególnie przydatna, gdy Ruter stanowi jedyne połączenie z Internetem. ATM (tryb transmisji asynchronicznej) Model DSL-604+ umożliwia realizowanie w sieci ATM połączeń typu mostkowany Ethernet (Bridged Ethernet) (RFC 1483), IP (RFC 1577) oraz PPP (RFC 2364). Może obsługiwać maksymalnie osiem połączeń przez kanały wirtualne (Virtual Circuit Connection VCC). Precyzyjne profilowanie ruchu ATM Profilowanie ruchu pozwala kontrolować szybkość przepływu komórek danych ATM. Umożliwia określenie poziomu jakości usług (QoS) dla przesyłania danych w trybie ATM. G.hs (automatyczne uzgadnianie) Ruter może automatycznie wybrać dla połączenia ADSL standard G.lite lub G.dmt. Szybkość Ruter umożliwia transmisję danych z bardzo dużą szybkością w przypadku standardu G.dmt maksymalna szybkość transmisji do użytkownika wynosi 8 Mb/s. Wszechstronne możliwości zarządzania siecią Ruter DSL-604+ ma wbudowaną obsługę protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol prosty protokół zarządzania siecią) do zarządzania przez Internet oraz umożliwia zarządzanie siecią w trybie tekstowym za pośrednictwem połączenia RS-232 lub Telnet. Połączenie Telnet Telnet umożliwia zdalne zarządzanie Ruterem. Łatwość instalacji Ruter wykorzystuje system zarządzania z graficznym interfejsem internetowym, zgodny z większością standardowych przeglądarek, co znacznie ułatwia instalację i zarządzanie. 2

11 Własności w komunikacji bezprzewodowej pełna zgodność ze standardem IEEE b, bezprzewodowe przesyłanie danych z szybkością maksymalną 22 Mb/s technologia DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum sekwencja bezpośrednia w widmie rozproszonym) możliwość korzystania z nielicencjonowanego pasma ISM 2,4 GHz, obsługa szyfrowania WEP (64/128/256-bitowego) oraz uwierzytelniania użytkowników, skuteczna antena zapewniająca zasięg maksymalny 100 m wewnątrz budynków w obrębie jednej komórki. Kompatybilność i zgodność ze standardami Ruter DSL-604+ jest kompatybilny lub zgodny z następującym standardami ustalonymi przez odpowiednie instytucje standaryzacyjne. ITU G (G.Hs Auto-handshake) zgodność ITU G (G.dmt Full-rate ADSL) zgodność ITU G (G.lite Splitterless ADSL ) zgodność ITU-T Rec. I.361 zgodność ITU-T Rec. I.610 zgodność Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardami T1.413 wydanie 2 (pełna szybkość transmisji DMT w konwencjonalnej, analogowej sieci telefonicznej) oraz sprzętem CO DSLAM RFC 1483 Multi-protocol over ATM Bridged Ethernet zgodność RFC 2364 PPP over ATM zgodność RFC 2516 PPP over Ethernet zgodność RFC 1334 PPP Authentication Protocol zgodność RFC 1994 Challenge Handshake Authentication Protocol zgodność RFC 791 Internet Protocol zgodność RFC 826 Address Resolution Protocol zgodność RFC 950 Internet Control Message Protocol zgodność RFC 1631 Net Address Translator zgodność Obsługa funkcji DHCP zgodna ze standardami RFC 2131 i RFC 2132, w tym automatyczne przypisywanie adresów IP, używanie masek podsieci i bramy domyślnej oraz udostępnianie wszystkim hostom adresu serwera DNS IEEE zgodność IEEE 802.3u zgodność IEEE 802.1d zgodność IEEE 802.3x zgodność IEEE b zgodność Obsługa protokołów RIP v1 i RIP v2 Obsługa rutingu statycznego Obsługa stałych kanałów wirtualnych (PVC) zgodna za standardem ATM Forum UNI V3.1 Minimalna szybkość przekazywania komórek ATM: 640 kb/s Obsługa maksymalnie ośmiu równoczesnych połączeń wirtualnych ATM 3

12 Wyświetlacz LED na panelu czołowym Ruter należy ustawić w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wskaźników LED na panelu czołowym. Są to wskaźniki Power (Zasilanie), Status, ADSL Link/Activity (Ustanowienie/aktywność połączenia ADSL) oraz wskaźniki bezprzewodowej sieci LAN (WLAN). Każdy port sieci lokalnej Ethernet ma dwa wskaźniki, które monitorują szybkość połączenia (10 Mb/s lub 100 Mb/s) oraz jego status i aktywność (Link/Act). Zasilanie Status ADSL: Link ADSL: Act WLAN Ethernet: 10M 100M Ethernet: Link Act Ciągłe światło zielone wskazuje, że zasilanie urządzenia jest włączone. Ciągłe światło zielone w czasie testu wewnętrznego po włączeniu zasilania. Po ustaleniu statusu połączenia wskaźnik miga światłem zielonym. Ciągłe światło zielone wskazuje, że zostało nawiązane prawidłowe połączenie ADSL. Wskaźnik ten zaczyna świecić po zakończeniu procesu negocjacji. Migające światło zielone wskazuje na aktywność interfejsu WAN. Migające światło zielone wskazuje na aktywność w połączeniu WLAN. Światło ciągłe wskazuje na połączenie Fast Ethernet 100 Mb/s. Przy połączeniu Ethernet 10 Mb/s wskaźnik jest wyłączony. Panel tylny Rutera umożliwia dostęp do złącza kabla zasilacza oraz złączy portów. Złącza kabli na panelu tylnym Do złączy na panelu tylnym urządzenia należy podłączyć przewód zasilacza oraz kable sieciowe, a w odpowiednich miejscach umieścić anteny. Na panelu tym znajdują się także wyłącznik zasilania oraz przycisk reset. Słupek anteny Przycisk resetowania ustawień fabrycznych Porty Ethernet LAN: podłączenie do sieci (cztery porty krosowe RJ-45) ADSL (port WAN): podłączenie do linii ADSL (jeden port RJ-11) Zasilanie: jedno złącze do podłączenia zasilacza napięcia stałego (7,5 V 1,5 A) Port RJ-14 do konfiguracji za pomocą konsoli. Wymaga adaptera przejściowego RJ-14 RS-232. Słupek anteny 4

13 Wprowadzenie do standardu komunikacji bezprzewodowej b IEEE b jest obecnie najpopularniejszym standardem bezprzewodowej sieci lokalnej. Bezprzewodowa sieć lokalna (Wireless LAN WLAN) to komórkowa sieć komputerowa, w której dane są przesyłanie nie kablami, lecz drogą radiową. Technologia WLAN jest powszechnie stosowana zarówno w sieciach domowych oraz małych biurach, jak i w dużych sieciach przedsiębiorstw. Urządzenia WLAN są mobilne i elastyczne w użyciu, co umożliwia szybkie zainstalowanie lub zdemontowanie sieci oraz pozwala użytkownikom na swobodne przemieszczanie się w obrębie całej sieci. Użytkownicy sieci WLAN mogą korzystać z tych samych aplikacji sieciowych, które są używane w sieci lokalnej Ethernet. Karty sieciowe b używane w laptopach i komputerach biurkowych obsługują te same protokoły, co karty sieci Ethernet. Większość użytkowników nie widzi różnic funkcjonalnych jedyna różnica między komputerem pracującym w kablowej sieci Ethernet i mobilną stacją roboczą b polega na tym, że w tym drugim przypadku sprzęt nie jest fizycznie podłączony do sieci. W większości sieci może być jednak przydatna możliwość łączenia się mobilnych urządzeń sieciowych z przewodową siecią lokalną Ethernet w celu korzystania ze wspólnych zasobów, takich jak serwery, drukarki czy połączenie z Internetem. Ruter DSL-604+ łączy funkcje Ethernetu i bezprzewodowej sieci prywatnej b z funkcjami połączeń internetowych. Jeśli jest on używany w powiązaniu z innymi urządzeniami z serii D-Link AirPlus, umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych z maksymalną szybkością 22 Mb/s. Urządzenia WLAN firmy D-Link zyskały renomę ze względu na swoją niezawodność i elastyczność oraz atrakcyjny wskaźnik wartość/cena. D-Link oferuje pełny wybór produktów WLAN IEEE b oraz IEEE a, w tym: karty sieci bezprzewodowej b i a do notebooków, karty PCI sieci bezprzewodowej b i a do komputerów biurkowych, bezprzewodowe punkty dostępowe b i a, dwupasmowe bezprzewodowe punkty dostępowe (802.11b plus a), bramy sieci bezprzewodowej b i a dla sieci domowych, bezprzewodowe rutery ADSL b i a. Podstawowe informacje o bezprzewodowych sieciach LAN Przy konfigurowaniu rutera lub innego bezprzewodowego punktu dostępowego może być przydatna podstawowa znajomość technologii bezprzewodowej b i związanej z nią terminologii. Użytkownicy nieobeznani z sieciami bezprzewodowymi powinni poświęcić kilka minut na zapoznanie się z podstawowymi informacjami na ten temat. Transmisja radiowa Urządzenia WLAN wysyłają i odbierają sygnały radiowe w postaci fal elektromagnetycznych w szerokim, nielicencjonowanym zakresie częstotliwości. Bezprzewodowy punkt dostępowy jest stacją bazową dla węzłów sieci WLAN w swoim zasięgu. Węzły WLAN przesyłają dane cyfrowe z użyciem sygnałów radiowych z modulacją częstotliwości (frequency modulation FM). Urządzenia WLAN generują falę nośną i modulują ją za pomocą różnych technik, w wyniku czego dane cyfrowe są nakładane na sygnał nośny. Sygnał ten przenosi dane do urządzeń WLAN znajdujących się w zasięgu urządzenia nadającego, które go odbierają za pośrednictwem swoich anten. Sygnał jest demodulowany, a zawarte w nim dane są odtwarzane. Metoda transmisji używana przez punkty dostępowe nosi nazwę technologii DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum sekwencja bezpośrednia w widmie rozproszonym). Wykorzystuje ona część widma częstotliwości radiowych w zakresie od 2,4 GHz do 2,5 GHz. DSSS to technologia zalecana, używana w wielu urządzeniach b. Zasięg W sieciach domowych i w małych biurach zasięg na ogół nie stanowi problemu. Jeżeli w niektórych miejscach sygnał jest słaby lub nie ma go wcale, należy postarać się umieścić Ruter w obszarze pomiędzy urządzeniami WLAN, zachowując mniej więcej jednakowe odległości w linii prostej do wszystkich urządzeń, które mają mieć do niego dostęp przez interfejs bezprzewodowy. W pomieszczeniach, w których sygnał jest słaby, można uzyskać poprawę, instalując dodatkowe punkty dostępowe b. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział następny Instalacja sprzętu (punkt Lokalizacja, w którym jest omawiane usytuowane Rutera). 5

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+ Szybka karta PCI sieci bezprzewodowej 2,4 GHz D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Podstawy sieci bezprzewodowych... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Szybki ruter bezprzewodowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8 Przygotowanie do pracy...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika Router bezprzewodowy typu N PL Podręcznik użytkownika F5D8233qs_4 Spis treści 1. Wprowadzenie...1 Zalety sieci bezprzewodowej...1 Umieszczenie bezprzewodowego routera N...3 2. Charakterystyka produktu...7

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B

Router bezprzewodowy DSL-2740B Router bezprzewodowy DSL-2740B WIRELESS RangeBooster N ADSL2/2+ MODEM ROUTER vcard.txt Podręcznik użytkownika wersja 2.61 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wydanie 1

Instrukcja obsługi. Wydanie 1 Instrukcja obsługi Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI FIRMA NOKIA CORPORATION deklaruje swoją wyłączną odpowiedzialność za product DTE-1 i jego zgodność z warunkami zawartymi w dyrektywie Council

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi

Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Seria Vigor2830 ADSL2/2+ Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi Informacja o prawach autorskich Deklaracja o prawach autorskich Copyright 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010 POLSKI N300 Router bezprzewodowy Instrukcja obsługi or 8820aa01127pl F9K1010 zawartość Zawartość opakowania... 3 Przygotowania... 3 Przygotowanie do pracy... 4 Dodawanie komputerów do sieci... 5 Ręczne

Bardziej szczegółowo

Ważna informacja. Bezpieczne użytkowanie. Ograniczenie odpowiedzialności

Ważna informacja. Bezpieczne użytkowanie. Ograniczenie odpowiedzialności Ważna informacja Charakter połączenia bezprzewodowego nie gwarantuje skutecznej transmisji i odbioru danych. Przekaz może zostać opóźniony, zaś dane mogą ulec uszkodzeniu (np. mogą zawierać błędy) lub

Bardziej szczegółowo