Zakresy promieniowania. Światło o widzialne. długość fali, λ. podczerwień. ultrafiolet. Wektor pola elektrycznego. Wektor pola magnetycznego TV AM/FM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakresy promieniowania. Światło o widzialne. długość fali, λ. podczerwień. ultrafiolet. Wektor pola elektrycznego. Wektor pola magnetycznego TV AM/FM"

Transkrypt

1 Światło o widzialne Zakresy promieniowania ultrafiolet podczerwień Wektor pola elektrycznego Wektor pola magnetycznego TV AM/FM długość fali, λ

2 Podział fal elektromagnetycznych Promieniowanie X Fale wolnozmiennesieci przesyłowe Fale radiowe i TV okresowe zmiany kierunku i prędkości grup elektronów Ultrafiolet Promieniowanie gamma -powstaje w wyniku przemian jądrowych Podczerwień Widzialne Mikrofale Przejścia elektronów pomiędzy orbitami

3 Zastosowanie metod optycznych do badania układ adów w biologicznych Nie inwazyjne Nie niszczące Badania in situ Spektroskopia optyczna Struktura biomolekuł Oddziaływania międzycząsteczkowe Badanie reakcji biochemicznych Mikroskopia optyczna Obrazowanie tkanek, komórek i organelli komórkowych

4 Zastosowanie spektroskopii optycznej do badania makromolekuł Absorpcja UV i widzialna Fluorescencja Światło spolaryzowane fluorescencja dichroizm liniowy i kołowy Spektroskopia wibracyjna podczerwień Raman

5 Podczas przechodzenia wiązki światła przez roztwory można zaobserwować kilka procesów mających wpływ na pochłanianie światła w próbce. - pochłanianie światła przez roztwór I a - rozproszenie światła (do przodu) w kierunku jego przechodzenia I rp -rozproszenie światła do tyłu I b -rozproszenie światła na boki I r -część światła ulega odbiciu na granicy środowisk powietrze-szkło oraz szkło-woda I n -część światła przechodzi przez roztwór I t I b I r I rp I a I 0 I t I r

6 -di = I 0 ε c dx zmiana natężenia di na grubości dx x I t di = εc I I 0 l 0 dx I t = I 0 exp(-εcl cl) I 0 I I -di I t Po zlogarytmowaniu wyrażenia oraz pomnożeniu przez ( 1) otrzymamy wyrażenie na absorbancję A I dx l ln I I 0 t = εcl A = εcl absorbancja A = - log T T = 10 -A T - transmisja

7 Zjawisku absorpcji powoduje osłabienie natężenia światła monochromatycznego przechodzącego przez badany ośrodek. Dla roztworów o niewielkim stężeniu współczynnik absorpcji k jest proporcjonalny do stężenia c. Jest to prawo Beera, które zapisujemy wzorem k = ε c gdzie ε to współczynnik ekstynkcji, wartość charakterystyczna dla danego roztworu Dla roztworów jednorodnych dla których współczynnik absorpcji k nie zależy od położenia natężenie światła wychodzącego I t z próbki o grubości d wynosi co stanowi treść prawa Lamberta. I t = I 0 exp (-kd) Łącząc obydwie zależności otrzymujemy prawo Lamberta-Beera w postaci wzoru I = I 0 exp (-εcd)

8 Współczynnik ekstynkcji ε A = εcl A 1 ε = cl Mcm max ε λ Wartość współczynnika ekstynkcji w maksimum absorpcji jest wartością charakterystyczną dla każdego związku. Na podstawie widma absorpcji oraz znanego współczynnika ekstynkcji możemy obliczyć stężenie molowe danego związku w roztworze. Dzięki addytywności współczynników ekstynkcji można określić udział poszczególnych składników w roztworze A λ = A λm + A λn = ( ε lm [M] + ε λn [N]) l

9 Schemat Jabłońskiego konwersja wewnętrzna s relaksacja wibracyjna przejście międzysystemowe Fluorescencja Fosforescencja

10 Mechanizmy molekularne widma absorpcji i emisji Diagram Jabłońskiego

11 Spektroskopia absorpcyjna Elektronowe widmo absorpcji W TP wszystkie molekuły znajdują się w wibracyjnym stanie podstawowym podstawowego stanu elektronowego Stan wzbudzony Wzbudzenia zachodzą do poziomów wibracyjnych wzbudzonych stanów elektronowych Przejścia pomiędzy stanami wibracyjnymi Stan podstawowy Stan podstawowy to stan singletowy (spiny sparowane S=1) Dozwolone przejścia do stanów singletowych

12 W woda; D dioksan; C cykloheksan gaz idealny gaz rzeczywisty ciecz Dla molekuł wieloatomowych pojedyncze przejścia wibracyjne nie są obserwowane. W cieczach obserwuje się poszerzenie i nakładanie się poszczególnych pasm Oddziaływania z rozpuszczalnikiem zakłócają poziomy energetyczne Prowadzi to do poszerzenia lub/i przesunięcia widm

13 Chromofory Grupy funkcjonalne posiadające charakterystyczne widmo absorpcji Grupa amidowa Aromatyczne aminokwasy Tryptofan, tyrozyna, alaniana Oddziaływania pomiędzy wieloma chromoforami prowadzi do zmiany widm oraz intensywności pasm Najniższe przejścia energetyczne mogą zmieniać natężenie w zależności od geometrii i konformacji chromofrorów Zmniejszenie natężenia pasma hipochromizm Zasady kwasów nukleinowych Zwiększenie natężenia pasma hiperchromizm

14 Spektroskopia wiązania amidowego Cztery nie-wiążące n elektrony na tlenie Cztery π elektrony Silne pasmo ππ przy 195 nm Słabe pasmo nπ przy 220 nm Widmo absorpcji chromoforu amidowego

15 Oddziaływania pomiędzy chromoforami Białka zawierają wiele grup amidowych Przejściowe momenty dipolowe grup amidowych oddziaływają ze sobą Widma absorpcji amino kwasów FAl Tyr Dwie grupy amidowe w dimerze białka Oddziaływania kulombowskie pomiędzy grupami Siła oddziaływania zależy od wielkości dipoli, Względnej orientacji oraz odległości, zależność R -3 Trp

16 Spektroskopia absorpcyjna chromoforów białek Wiele wiązań peptydowych (amidowych) z różnymi podstawnikami Przeważającym chromoforem jest grupa amidowa Słabe nπ przejście około 220 nm Silne ππ przejście około 195 nm Większość łańcuchów bocznych wykazuje przejścia poniżej 200 nm Zwykle przykrytych przez silną absorpcję grupy amidowej Aminokwasy aromatyczne tyrozyna, tryptofan fenyloalanina Mają pasmo absorpcji około 300 nm

17 Spektroskopia absorpcyjna białek Charakterystyczne pasmo grupy amidowej 200 nm Widmo absorpcji albuminy Drugi pik około 280 nm związany z obecnością podstawnik aromatycznego Widmo charakterystyczne pozwalające odróżnić białka od DNA Wstępna identyfikacja białek w badanym materiale, np. w chromatografii

18 Drugorzędowa struktura białek Widmo UV jest czułe na drugorzędową strukturę białek Struktura helikalna (1), pofałdowana (2) i kłębek statystyczny (3) Posiadają różne własności absorpcyjne Pozwala to na śledzenie zmian w strukturze drugorzędowej podczas zmian warunków wykrywać denaturację Różne widma ze względu na różne oddziaływania pomiędzy chromoforami 3 2 Kłębek statystyczny praktycznie widmo grupy amidowej 1 Helikalna - regularnie ułożone, oddziaływujące grupy amidowe Widmo rozdzielone, natężenie zmniejszone

19 Spektroskopia absorpcyjna kwasów nukleinowych Chromofory Zasady kwasów nukleinowych intensywne przejścia typu ππ Wszystkie mają podobne widma UV

20 Widmo przedstawione jako absorbancja przypadająca na jeden nukleotyd Polinukleotydy i kwasy nukleinowe wykazują mniejszą absorpcję niż wolne kwasy nukleinowe zjawisko hipochromizmu Np. DNA E coli wykazuje absorpcję niższą o 60 % niż tworzące je nukleotydy

21 Hipochromizm w DNA Oddziaływania pomiędzy dipolami zasad Zmiany natężenia do obserwacji zmian drugorzędowej struktury podczas zmian temperaturowych lub w różnych roztworach Pomiary względnego wzrostu absorbancji DNA Przy 260 nm jako funkcja temperatury Podczas podgrzewania DNA następuje zmniejszenie oddziaływań pomiędzy zasadami co prowadzi do wzrostu absorpcji Maksymalnie obserwuje się około 88% wzrost natężenia co odpowiada całkowitemu zniszczenie struktury drugorzędowej a obserwowane interakcje wynikają z oddziaływań typu kłębka statystycznego

22 Pomiary stężeń molekuł biologicznych przy pomocy absorpcji Małe stężenia, mała dokładność ważenia Obecność wody i soli Pomiar względem próbki referencyjnej Współczynnik ekstynkcji Prawo Lambert-Beera A = ε c l

23 Spektroskopia fluorescencyjna Obecnie najczęściej używana technika spektroskopowa w biologii Wiele biomolekuł wykazuje naturalną fluorescencję Chlorofil czerwona Białka fluorescencja w zakresie UV głównie z reszt tryptofanowych Modyfikowane zielono fluoryzujące białka GFP DNA fluorescencja w UV Sondy fluorescencyjne do badania nie fluoryzujących biomolekuł Molecular Probes Inc,

24 Dlaczego fluorescencja jest tak użyteczna? Wysoka czułość Możliwość wykrywania pojedynczych molekuł Duża selektywność Trzy charakterystyczne parametry długość fali wzbudzenia długość fali emisji czas życia fluorescencji Czuła na molekularne otoczenie Czuła na oddziaływania międzycząsteczkowe Transfer energii elektronowej Molekularna linijka

25 Luminescencja Emisja światła przez elektronowo wzbudzoną molekułę Fluorescencja to fotoluminescencja Molekuła wzbudzona w wyniku absorpcji światła optyczne wzbudzenie Fotoluminescencja fluorescencja przejścia z zachowaniem spinu czas trwania od piko do nanosekunds Inne rodzaje luminescencji chemiluminescencja bioluminescencja elektroluminescencja fosforescencja przejścia spinowo zabronione czas trwania mili do sekund tryboluminescencja mechanicznie indukowane rozładowania elektryczne

26 Mechanizm fluorescencji Wzbudzenie (absorpcja) do poziomów wibracyjnych pierwszego singletowego stanu wzbudzonego S1 Relaksacja wibracyjna w cieczach Zderzenia z molekułami rozpuszczalnika Szybka utrata energii wibracyjnej i jej zamiana na ciepło Fluorescencja z najniższego poziomu wibracyjnego wzbudzonego stanu S1 Przejścia do poziomów wibracyjnych stanu podstawowego S0

27 Wzbudzenie do wyższych stanów elektronowych, S2, S3 itp. Szybka konwersja wewnętrzna konwersja energii elektronowej do energii wibracyjnej szybka relaksacja wibracyjna utrata energii wibracyjnej z zderzeniach z rozpuszczalnikiem Fluorescencja zawsze zachodzi z najniższego poziomu wibracyjnego stanu S1 Widmo fluorescencji nie zależy od długości fali wzbudzenia

28 Spektroskopia fluorescencyjna białek Wewnętrzna fluorescencja Wykrywanie obecności białek Monitoruje wypływ frakcji proteinowych w HPLC Wysoka czułość Większa selektywność niż widm absorpcji

29 Spektroskopia fluorescencyjna kwasów nukleinowych Kwasy nukleinowe słabo fluoryzują Zastosowanie sond fluorescecnyjnych wiązane kowalencyjnie interkalacyjne /nie-kowalencyjne/ bromek etydyny wizualizacja fragmentów DNA podczas elektroforezy w żelu Podstawianie fluoryzujących analogów zasad jak 2 aminopuryna

30 Metody polaryzacji światła Dwójłomność Światło spolaryzowane w prostopadłych płaszczyznach wykazuje różne współczynniki załamania. Jest to dwójłomność. Odpowiednia konstrukcja pryzmatu pozwala na eliminację jednego z kierunków dzięki zastosowaniu zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia. Rozpraszanie Molekuły zachowują się jak dipole i rozpraszają energię wzdłuż osi dipola

31 Odbicie pod kątem Brewstera Współczynniki odbicia są różne dla obydwu polaryzacji Gdy światło pada pod kątem Brewstera to światło odbite jest liniowo spolaryzowane gdyż dla tego kąta wspł. odbicia składowej II wynosi zero

32 Molekuły chiralne Symetria zwierciadlana Nie można poprzez obrót otrzymać cząsteczki wyjściowej

33 Widma dichroizmu kołowego, CD Dichroizm kołowy jest to różnica w absorpcji kołowo spolaryzowanego światła lewoi prawoskrętnie przez cząsteczkę asymetryczna lub chirialną. W białkach chromoforem jest grupa amidowa absorbująca w zakresie nm Chirialność białek jest związana z niesymetrycznym Atomem węgla C α Widma CD dostarczają informacji na temat drugorzędowej struktury białek oraz DNA gdyż różne struktury wykazują różniące się widma

34 CD białek Widma dichroizmu kołowego są bardziej specyficzne niż widma absorpcji

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Ćwiczenie 1 MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Zagadnienia: procesy dezaktywacji stanów wzbudzonych (diagram

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi

Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego z nanocząstkami plazmonicznymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Łukasz Bujak Wzmocnienie fluorescencji układu fotosyntetycznego LH2 poprzez kontrolę sprzężenia plazmonowego

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MIKROSKOPOWE

TECHNIKI MIKROSKOPOWE MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski TECHNIKI MIKROSKOPOWE Przez wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni KOLORYMETRYCZNE OZNACZANE Cd, Mn i Ni nstrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. l. WSTĘP 1.1. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o ĆWICZENIE 2 Oznaczanie polimorfizmu cytochromu CYP2D6 za pomocą tradycyjnych metod biologii molekularnej: PCR-RFLP I. Łańcuchowa reakcja polimerazy PCR (polymerase chain reaction) Technika PCR rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna Roślin Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biologia Molekularna Roślin Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2012 . Spis Treści 1. Analiza modyfikacji chromatyny

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODY AKTYWNE. Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Optoelektroniki.

ŚWIATŁOWODY AKTYWNE. Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Optoelektroniki. Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Dawid Piątkowski i Bernard Ziętek Pracownia Optoelektroniki ŚWIATŁOWODY AKTYWNE Zadanie X Zakład Optoelektroniki Toruń 005 1 1. Charakterystyka badanych włókien

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ZAKŁAD MIKOLOGII LEKARSKIEJ I DERMATOLOGII Agata Mańkowska LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA W WYBRANYCH PROBLEMACH DERMATOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

przewodnikowych Bożena Sikora Promotor: prof. Danek Elbaum Zespół Fizyki Biologicznej Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

przewodnikowych Bożena Sikora Promotor: prof. Danek Elbaum Zespół Fizyki Biologicznej Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Biosensoryczne właściwow ciwości nanocząstek półprzewodnikowychp przewodnikowych Bożena Sikora Promotor: prof. Danek Elbaum Zespół Fizyki Biologicznej Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 1 Cel badań

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ

Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej PŁ Mikroskop (gr. μικρόσ mikros - "mały" i ςκοπέω skopeo - "patrzę, obserwuję") jest urządzeniem służącym do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Zapraszamy do współpracy.

O FIRMIE. Zapraszamy do współpracy. KATALG PRDUKTÓW FIRMIE FutureSynthesis sp. z o.o. jest firmą biotechnologiczną specjalizującą się w chemicznej syntezie biocząsteczek na zlecenie Klientów. Nasza oferta skupia się przede wszystkim na syntezie

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo