Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym zł reprezentowaną przez: Roberta Waszkowskiego zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a zwanego/-ą w dalszej części umowy Wykonawcą zwani łącznie w dalszej części umowy Stroną lub łącznie Stronami. W rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiającego procedury zapytania o cenę (numer..) rozstrzygniętej w dniu r. i wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, Strony zawarły umowę o następującej treści: 1 1. Niniejsza umowa zawarta została w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu o numerze umowy DOBR-BIO4/006/13143/2013 pt.: Elektryczny system zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości realizowanego w ramach Konkursu nr 4/2013 w NCBiR. 2. Przedmiotem umowy jest przekazanie prawa do licencji na oprogramowanie zwane dalej licencją. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy (wymagania Zamawiającego str. 1

2 dotyczące przedmiotu umowy) zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia numer SIWZ/06/2014/TCN dalej, jako SIWZ (wymagania zawarte są w pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność licencji, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczoną licencję. 2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę licencji zgodne z pkt. 3 w SIWZ - stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 4. Za dzień wydania licencji uważa się dzień, w którym licencja została przekazana Zamawiającemu. 5. Koszty przewozowe oraz koszty opakowania licencji związane z dostarczeniem licencji obciążają Wykonawcę. 6. Korzyści i ciężary związane z dostawą licencji oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania przedmiotu składającego się na przedmiot umowy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie procedury odbioru licencji w siedzibie Zamawiającego. 2. Jeżeli odbiór nie zakończy się wynikiem pozytywnym, w Protokole Odbioru wyspecyfikowana zostanie lista wad, które Wykonawca usunie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia sporządzenia listy w Protokole Odbioru. 3. Po usunięciu wad i pozytywnym zakończeniu odbioru Strony podpiszą protokół odbioru bez uwag. 4. Osobami upoważnionymi do podpisania Protokołu Odbioru ze strony Zamawiającego są:.. 5. Osobami upoważnionymi do podpisania Protokołu Odbioru ze strony Wykonawcy są:.. str. 2

3 6. Dokonanie odbioru licencji nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu gwarancji. 7. Wykonawca oświadcza, że System dostarczony Zamawiającemu będzie wolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z zaleceniami, normami i wymaganiami techniczno - eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a usługa instalacji, wdrożenia i uruchomienia Oprogramowania będzie wykonywana z zachowaniem najwyższej staranności. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprzez numery seryjne, czy dostarczone Oprogramowanie spełnia wszystkie warunki Zamawiającego wymienione w pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, będącej załącznikiem do niniejszej Umowy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków Wykonawca zostanie wezwany do usunięcia niezgodności między przedmiotem zamówienia (ofertą) a dostarczonym oprogramowaniem. W przypadku braku możliwości usunięcia niegodności w terminie 14 dni od jej wskazania Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy lub obciążyć Wykonawcę karą umowną za niedotrzymanie warunków umowy w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego w 4 Umowy. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne licencji w rozumieniu art. 556 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przez wadę fizyczną rozumie się, w szczególności, jakąkolwiek niezgodność licencji z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem licencji do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę. (słownie:.). Kwota wynagrodzenia brutto określona w zdaniu poprzedzającym nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Zapłata wynagrodzenia za dostarczonie licencji nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (tj. podpisaniem Protokołu odbioru bez str. 3

4 zastrzeżeń) przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze VAT. 3. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od doręczenia Zamawiającemu faktury. 4. Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich. 5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego Jeżeli opóźnienie w realizacji dostawy przedmiotu zamówienia przekroczy 7 (słownie: siedem) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy. 2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 6 Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji dostarczonych przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą umową w innych celach niż wykonanie umowy Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli Stron. 2. Upoważnionym przedstawicielem: a) ze strony Zamawiającego jest Agata Chodowska, tel e mail: b) ze strony Wykonawcy jest..., tel...., e mail: Wszelkie powiadomienia, oświadczenia, dokumenty bądź informacje wymagane zgodnie z umową mogą być przekazywane w jeden z poniżej wymienionych sposobów: a) doręczenie osobiste na adres siedziby Strony; str. 4

5 b) doręczenie pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany poniżej dla Zamawiającego:. dla Wykonawcy: c) pocztą elektroniczną na adres podany poniżej: dla Zamawiającego:.. dla Wykonawcy: 2. Zawiadomienia będą uważane za doręczone w następujących terminach: a) w dniu doręczenia, jeżeli są doręczone osobiście; b) w dniu poświadczenia odbioru przesyłki poleconej lub odbioru od posłańca poczty kurierskiej; c) w dniu przekazania a. 3. W przypadku zmiany danych teleadresowych którejkolwiek ze Stron, Strona ta zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o dokonaniu takiej zmiany, a jeśli jest to możliwe o zamiarze dokonania takiej zmiany, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany. Do dnia otrzymania przez Stronę informacji o zmianie danych teleadresowych dokonanej przez drugą Stronę, doręczenia dokonane na dotychczasowy adres uważane będą za doręczone skutecznie Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia dokonania ostatecznych rozliczeń pomiędzy Stronami z tytułu realizacji niniejszej umowy. 2. Żadna ze Stron bez pisemnej zgody drugiej Strony nie może scedować lub w inny sposób przekazać praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, nie może dokonywać potrąceń. 3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Wszelkie spory, które powstaną w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, natomiast w braku polubownego rozstrzygnięcia - przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. str. 5

6 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. Załączniki: Załącznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik 2: Oferta Wykonawcy. Załącznik 3: Wzór Protokołu odbioru. str. 6

7 Załącznik nr 3 do umowy Warszawa, dnia... PROTOKÓŁ ODBIORU LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONEGO NA PODSTAWIE UMOWY NR Z DNIA Imię i nazwisko:. Telefon:... Adres Zamawiającego.. Potwierdzam dostawę w następującej konfiguracji: Lp. Nazwa Nr fabryczny Ilość Uwagi: Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy str. 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa tabletów i smartfonów Zamówienie poniżej 193.000 EURO Zamawiający: Tecna Sp. z o.o. Ul. Kasprowicza 103A/9 01-823 Warszawa tel. +48 22 487 90 70 www.tecna.pl

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą... NIP:... Reprezentowanym przez:... zwanym dalej WYKONAWCĄ. Umowa współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

... z siedzibą... NIP:... Reprezentowanym przez:... zwanym dalej WYKONAWCĄ. Umowa współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 1 do IDW Umowa zawarta w dniu.. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych

Wzór umowy. Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych Wzór umowy W SPRAWIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI STRZELCE OPOLSKIE pod nazwą: Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA nr. /2013 zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych z siedzibą przy ulicy Batorego 5, 02-591 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy:

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Umowa nr zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Spółką z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 4. do Ogłoszenia o licytacji nr. EZ10-Ez7c-9001-263/2015

Załącznik numer 4. do Ogłoszenia o licytacji nr. EZ10-Ez7c-9001-263/2015 Załącznik numer 4 do Ogłoszenia o licytacji nr EZ10-Ez7c-9001-263/2015 UMOWA nr xxxxxxxxxxxxx zawarta dnia xxxxxxxxxxxxxxx r. w Bydgoszczy pomiędzy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża

Bardziej szczegółowo