Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.. /Przedmiot umowy/"

Transkrypt

1 Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółką Akcyjną, z siedzibą w Gdyni (81-337), przy ul. Rotterdamskiej 9, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości PLN wpłacony w całości; nr NIP , REGON , reprezentowaną przez: Pana Walerego Tankiewicza - Wiceprezesa Zarządu Panią Krystynę Szambelańczyk - Wiceprezesa Zarządu zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym a zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą 1 /Przedmiot umowy/ 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. z grudnia 2010 r., dostępnego na stronie internetowej Zamawiający wybrał ofertę z dnia. złożoną przez, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 2. Celem Umowy jest dostawa produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. 3. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu Umowy. 4. Przedmiot Umowy opisany został w Rozdziale IV SIWZ, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. 1

2 2 /Termin wykonania przedmiotu Umowy/ Gotowe produkty reklamowe oraz materiały konferencyjne, wraz z nadrukami logotypów należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 30 października 2013r Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany Umowy w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 2. Zmiana terminu, o którym mowa w 2 nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności, o których mowa w 3 ust. 1 oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków takich okoliczności. 3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, z podaniem przyczyny wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy. 4 / Podstawowe obowiązki Wykonawcy / 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy, jak również zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego. 2. Wykonawca zaangażuje do wykonania przedmiotu Umowy osoby posiadające odpowiednie doświadczenie. 3. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy oraz organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych Umową. 4. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny wszelkich kosztów jakie poniesie w celu realizacji niniejszej Umowy. 5 / Przekazanie przedmiotu Umowy / Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy do Działu Public Relations w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w 2. 2

3 6 /Przyjęcie przedmiotu Umowy/ Przyjęcie wykonanego przedmiotu Umowy nastąpi przez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag, co będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę określoną w 8 ust. 1 Umowy. 7 /Nadzór/ 1. Nadzór nad realizacją prac w zakresie wykonania przedmiotu Umowy pełnić będą: 1) ze strony Zamawiającego: Pani Beata Ostrowska, tel Pani Kaja Kalwasińska, tel ) ze strony Wykonawcy: 2. Dopuszcza się kontakt między Stronami za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej - 1) Zamawiający - faks: ; e- mail: 2) Wykonawca - faks..; e- mail:... 8 /Wynagrodzenie i warunki płatności/ 1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu Umowy ustalone zostało na łączną kwotę: a) netto:.. zł (słownie:.) b) plus obowiązujący podatek VAT (23%) zł (słownie:.. ) c) brutto zł (słownie: ) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą wartość przedmiotu Umowy Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w 8 ust. 1, będzie płatne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze po bezusterkowym protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy. 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3

4 3. W treści faktury, o której mowa w ust. 1, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym Wykonawca zobowiązany jest umieścić nazwę projektu, w ramach którego niniejsza Umowa zostaje zrealizowana: Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. 10 /Kary umowne/ 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wypadku: 1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 Umowy w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w 2 Umowy, 2) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust.1, 3) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni w stosunku do terminu określonego w 2 Umowy, w wysokości 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust.1. 4) niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy w wysokości każdorazowo 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1, po każdorazowym uprzednim jednokrotnym, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania lub należytego wykonywania Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość szkody spowodowanej niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za opóźnienie w regulowaniu płatności w wysokości odsetek ustawowych. 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy na każdym etapie jej realizacji, w tym także prawo do częściowego odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość, za zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia wyłącznie za prace wykonane do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i przekazane Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 12 /Postanowienia końcowe/ 1. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich rozmów prowadzonych w dobrej wierze. 2. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 3. W przypadku takim strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym postanowieniem, które 4

5 możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie. 4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, tak jak za działania i zaniechania własne. 5. W wypadku gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu. 8. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią Umowy a jej załącznikami decyduje treść Umowy. 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 10. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 1) Zawiadomienie o wyborze oferty; 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 3) Oferta Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013 DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR...../.../Z/.../2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo