SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części"

Transkrypt

1 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, Kraków tel , fax lub ; Kraków, dnia 11 lutego 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2.1 Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax lub ; strona internetowa: miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 2) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), a wartość szacunkowa zamówienia jest powyżej tzw. progów unijnych. 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, jednostek pływających, kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, w odniesieniu od jednej do sześciu części Zakres zamówienia obejmuje sześć części, na które składa się w szczególności: Część 1 - Ubezpieczenie mienia Element I: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Element II: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Część 2 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Część 3 Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenie AC pojazdów Ubezpieczenie OC pojazdów Ubezpieczenie NNW, Strona 1 z 68

2 Ubezpieczenie Assistance pojazdów Część 4 Ubezpieczenie śródlądowych jednostek pływających Ubezpieczenie AC jednostek pływających Ubezpieczenie OC jednostek pływających Część 5 Ubezpieczenia Kosztów Leczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia podczas zagranicznych podróży służbowych. Część 6 Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 36 miesięcy, liczonych od udzielenia zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. 4. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za całość części przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. 5. Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawców do realizacji usług wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, stanowiącymi integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również w umowie generalnej stanowiącej integralną część SIWZ. 9. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej i może być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej lub płytka CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodpłatna, wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi ubezpieczeniowe, usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczenia statków, usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, usługi ubezpieczenia od ognia, usługi ubezpieczenia własności, usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej, usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej, usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej. Rodzaj zamówienia usługa (kategoria usług nr 06) Strona 2 z 68

3 11. Charakterystyka Zamawiającego i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis ryzyka, warunki ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części. IV. 1. Charakterystyka zamawiającego Nazwa i adres firmy: Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia Kraków Dane statystyczne: NIP: PKD: B REGON: Prowadzona działalność zgłoszona do ubezpieczenia : prowadzenie działalności badawczej, oświatowej, dydaktycznej, naukowej i socjalnej; Poza terenem Polski, w tym w USA i Kanadzie wykonywana jest działalność badawczodoświadczalna oraz współpraca międzynarodowa/międzyuczelniana; opracowywanie opinii naukowych i specjalistycznych oraz prowadzenie konsultacji, w tym na cele komercyjne; prowadzenie jednostek oświatowych, kulturalnych i socjalnych (np. samorząd uczelniany, kluby studenckie, studenckie zespoły artystyczne, hotele i domy studenckie, domy pracy twórczej); prowadzenie działalności przez inne jednostki uczelniane, np. funkcjonowanie stołówek, sal gimnastycznych, parkingów); organizowanie wycieczek, obozów, praktyk, seminarium, spotkań sportowych, imprez okolicznościowych i rozrywkowych; Liczba pracowników wg stanu na dzień: r. Liczba zatrudnionych pracowników/osób: 5117 w tym: nauczyciele etatowi akademiccy: 2623 i 92 cudzoziemców; Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło: 532, w tym: o dzieło: 230, umowy zlecenia: 302, obcokrajowcy: 5. Liczba studentów wg stanu na dzień: r Liczba studentów studiów stacjonarnych , w tym cudzoziemców: 691 Liczba studentów studiów niestacjonarnych w tym 41 studentów zagranicznych; Liczba doktorantów wg stanu na dzień r w tym 63 cudzoziemców. Planowany obrót roczny z działalności innej niż dydaktyczna (przychody ponaddotacyjne, przychody z UE, przychody finansowe): 2013r: PLN Wysokość planowanego budżetu (przychody ogółem): 2013r: PLN Zamówienie w jakimkolwiek zakresie nie obejmuje interesów ubezpieczeniowych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie dane i informacje zawarte w SIWZ są przedstawione z wyłączeniem Collegium Medicum UJ. IV.2. Informacja o szkodach Informacja o szkodach została zamieszczona w Załączniku A do SIWZ zawierający 75 stron). IV.3. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym Doradcą (biegłym) Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz brokerem ubezpieczeniowy jest Gras Savoye Polska Strona 3 z 68

4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa, Oddział w Krakowie ul. Kielecka 1. Do obowiązków brokera należeć będzie bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego, w tym reprezentowanie Zamawiającego w procesie likwidacji szkód. IV.4. Warunki ubezpieczenia IV Warunki Ubezpieczenia Zasady Ogólne Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia maja pierwszeństwo przez zapisami OWU. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w SIWZ. W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie przekaże ubezpieczycielowi istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, że ubezpieczający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dniu uzupełni stosowne informacje. Powyższy zapis jest obligatoryjny dla Części 1, 2, 5 i 6 przedmiotu zamówienia. Powyższe zapisy są obowiązujące we wszystkich częściach zamówienia zarówno w zakresie obligatoryjnym, jak i fakultatywnym. IV Warunki ubezpieczenia dla Części 1 Przedmiotu Zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. IV Zakres obligatoryjny Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony w pkt. IV (Zakres obligatoryjny) warunkuje ważność oferty dla Części 1 Przedmiotu Zamówienia. IV Element I Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych Zakres obligatoryjny Zakres ubezpieczenia Okres obowiązywania umowy generalnej Miejsce ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty, z włączeniem ubezpieczenia wartości pieniężnych podczas transportu. 3 lata dla Umowy Generalnej, roczne okresy polisowe; Lokalizacje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz budynków wg stanu z dnia znajduje się w Załączniku A do SIWZ zawierający 75 stron). Mienie stanowiące własność Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego jednostek organizacyjnych, jak również mienie będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, z którego wynika obowiązek jego ubezpieczenia, a w szczególności : a. Budynki (w tym budynek Seminarium Śląskiego, al. Mickiewicza 3 w Krakowie, będący własnością Kurii Metropolitalnej, Archidiecezji Katowickiej); W Strona 4 z 68

5 Suma ubezpieczenia w PLN z VAT System ubezpieczenia / Baza wyceny wartości wartości budynków uwzględnione są ich oszklenia oraz przynależne urządzenia i instalacje podziemne b. Budowle, z włączeniem ogrodzeń, bram, szlabanów, zagospodarowania terenu (z wyłączeniem dróg, placów, chodników oraz roślin, z jednoczesnym włączeniem roślin Ogrodu Botanicznego), małej architektury, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sieci energetycznych i teletechnicznych z włączeniem urządzeń i instalacji podziemnych;. c. Maszyny, urządzenia i wyposażenie (środki trwałe zarejestrowane w grupach III-VIII KRŚT, z wyjątkiem pojazdów rejestrowanych z gr.vii KRŚT i elektroniki ubezpieczonej w Elemencie II; d. Nakłady adaptacyjne e. Wartości pieniężne i inne walory pieniężne (czeki, waluta obca) f. Mienie osób trzecich, z wyłączeniem pojazdów, biżuterii, wartości pieniężnych; g. Mienie pracowników i studentów z wyłączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem h. Niskocenne składniki mienia, wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych (amortyzowane jednorazowo) i. Dzieła sztuki, antyki, przedmioty kolekcjonerskie, eksponaty; j. Zbiory katalogowe bibliotek i muzeów z wyłączeniem zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej i zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego k. Środki obrotowe (w tym wino w beczkach w gospodarstwie pomocniczym Łazy); a zł (w tym budynek Seminarium Śląskiego, al. Mickiewicza 3 w Krakowie ) b zł c zł d zł e zł f zł g. 500 zł na osobę i zł na wszystkie zdarzenia h zł i zł j zł k zł a. System sum stałych: wartość odtworzeniowa nowa b. System sum stałych, wartość księgowa brutto c. System sum stałych, wartość księgowa brutto; d. Limit na pierwsze ryzyko; e. Wartość nominalna, limit na pierwsze ryzyko f. Limit na pierwsze ryzyko; g. Limit na pierwsze ryzyko; Strona 5 z 68

6 Uwagi do ustalenia sumy ubezpieczenia Podlimit dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku: Podlimit dla ryzyka transportu wartości pieniężnych Podlimit dla ryzyka wandalizmu i dewastacji Podlimit dla ryzyka transportu zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów na obszarze RP h. Limit na pierwsze ryzyko; i. Wartość księgowa brutto/wartość katalogowa/wartość szacunkowa którakolwiek metoda okaże się korzystniejsza dla Ubezpieczającego, limit na pierwsze ryzyko j. Wartość księgowa brutto limit na pierwsze ryzyko k. Wartość zakupu/koszty wytworzenia, limit na pierwsze ryzyko 1. Wartość odtworzeniowa nowa dla budynków została oszacowana w jednym z poniższych sposobów: a. na podstawie faktycznych kosztów dla inwestycji zakończonych w ciągu ostatnich 6 lat b. w sposób uproszczony jako iloczyn pow. użytkowej budynku i wartości uśrednionej odtworzenia 1m2 w wysokości zł lub jako iloczyn kubatury budynku i wartości uśrednionej odtworzenia 1m3 w wysokości zł dla budynków zlokalizowanych w Krakowie i Zakopanym c. w sposób uproszczony jako iloczyn pow. użytkowej budynku i wartości uśrednionej odtworzenia 1m2 w wysokości 2250 zł lub jako iloczyn kubatury budynku i wartości uśrednionej odtworzenia 1m3 w wysokości zł dla budynków zlokalizowanych w innych miejscowościach niż wymienione w pkt Budynki zlokalizowane przy ul. Dożynkowej wg wartości księgowej początkowej 3. Wartość budowli została ustalona na postawie listy ubezpieczonych składników mienia Gr II KRŚT stanowiącej załącznik do SIWZ Ubezpieczenie obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku do limitu: zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia limit łączny (solidarny) dla wszystkich lokalizacji Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody kradzieżowe dotyczące mienia pracowników i studentów zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje ryzyko wandalizmu i dewastacji do limitu: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeni, przy czym dla szkód estetycznych (grafitti) limit wynosi zł na jedno zdarzenie i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Strona 6 z 68

7 (dotyczy pkt i. oraz j. przedmiotu ubezpieczenia Podlimit dla mienia podczas krótkoterminowych wystaw, ekspozycji i imprez promocyjnych z włączeniem stoisk tymczasowych, namiotów i terenu otwartego Podlimit dla ryzyka poszukiwania miejsca szkody Podlimit dla szkód w urządzeniach i instalacjach podziemnych zł na jedno i zł wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Wprowadza się zastrzeżenie ochrony: dozór pracownika lub innej ochrony w ciągu dnia wystawy: w porze nocnej: zewnętrzny dozór ochrony terenu wystawy; zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Okres ubezpieczenia - pierwszy okres polisowy od do kolejne okresy polisowe 1 rok od dnia 16 maja Składka Składka naliczana od wartości sumy ubezpieczenia dla każdego okresu polisowego. Datę zapłaty składki przyjmuje się jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego (klauzula stempla bankowego);. Franszyza redukcyjna 500 zł na każde zdarzenie Zniesiona dla Mienie pracowników i studentów Składka naliczana z tytułu klauzuli automatycznego pokrycia będzie naliczana od pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego w systemie pro rata Rozliczenie składki (dotyczy klauzuli automatycznego pokrycia) Klauzule dodatkowe, 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: warunkujące ważność oferty Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą jeśli nie zaznaczono klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, że inaczej podane limity Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem odnoszą się do rocznego ubezpieczeniowym, bez konieczności wcześniejszej okresu polisowego deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia, zarówno w lokalizacjach dotychczasowych, jak i nowych. Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 110% łącznej wartości sum ubezpieczenia zadeklarowanej w pkt a, b i c Przedmiotu ubezpieczenia. Deklaracja Ubezpieczającego/Ubezpieczonego co do zmian następowała będzie po zakończeniu dwunastomiesięcznego okresu trwania ubezpieczenia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do wartości sumy ubezpieczenia określonej powyżej, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela. Klauzula niniejsza podlega rozliczeniu w terminie 45 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki zastosowanej przy zawieraniu ubezpieczenia Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w rocznym okresie polisowym. W kolejnych rocznych Strona 7 z 68

8 okresach polisowych limit automatycznego pokrycia wzrostu sumy ubezpieczenia będzie wyliczony od zaktualizowanej sumy ubezpieczenia. 2. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego pełnomocników w zakresie określonym pełnomocnictwem. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników Ubezpieczonego innych niż reprezentanci wymienienie w niniejszej klauzuli. Klauzula nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. 3. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie oraz zabezpieczenie mienia przed szkodą do limitu zł ponad limit wynikający z zapisów OWU oraz zabezpieczenia mienia w granicach sum ubezpieczenia. 4. Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że szkody w wyniku pożaru i wybuchu na skutek samozapłonu, przepięcia elektrycznego oraz na skutek pośredniego uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony. 5. Klauzula LEEWAY Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia. Klauzula ma zastosowanie do środków trwałych. 6. Klauzula przemieszczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji oraz pomiędzy nimi w żadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Wprowadza Strona 8 z 68

9 się limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 3- letnim okresie trwania Umowy Generalnej. 7. Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych, powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych pozostających na ryzyku Zamawiającego wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że prowadzone prace nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy. Dla szkód w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia ochrona pozostaje utrzymana mocą umowy ubezpieczenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Z zakresu niniejszej klauzuli wyłącza się prace, które naruszają konstrukcję budynku oraz dachu. 8. Klauzula 72 godzin, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że za jedno zdarzenie uznaje się serię zdarzeń (w tym szkody następcze), które nastąpiły po sobie w okresie 72h od momentu powstania pierwszej szkody, a których przyczyną jest ten sam rodzaj zdarzenia losowego oraz w kontekście franszyzy redukcyjnej będą traktowane jako jedno zdarzenie. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania dla ryzyk, na które ustalono limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 9. Klauzula pokrycia dla kosztów napraw, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że do limitu zł pokrywane są koszty napraw wszelkich elementów zabezpieczających lokale, budynki i pomieszczenia, w których Zamawiający prowadzi działalność (ściany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje, kamery monitoringu, czujki alarmu, itp.) pod warunkiem, że powyższe koszty wynikają z ubezpieczonych zdarzeń. 10. Klauzula pokrycia dla kosztów uprzątnięcia po szkodzie w otoczeniu ubezpieczonego mienia, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że do limitu zł na jedno zdarzenie i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia pokrywane są koszty uprzątnięcia zniszczeń po szkodzie losowej, na terenie Zamawiającego lub terenie przez Zamawiającego zarządzanym pod warunkiem, że powyższe koszty wynikają z ubezpieczonych zdarzeń, za które Towarzystwo ponosiłoby odpowiedzialność, gdyby doszło do uszkodzenia mienia objętego ochroną (ochrona na mocy niniejszej klauzuli dotyczy zarówno mienia ubezpieczonego, jak i nieubezpieczonego, np. drzewostan rosnący na terenie administrowanym przez Strona 9 z 68

10 Zamawiającego). 11. Klauzula pokrycia dla kosztów związanych z odbudową budynków zabytkowych, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że do limitu zł pokrywane są dodatkowe niezbędne i udokumentowane koszty związane z odbudową budynków zabytkowych. Koszty te uwzględniają koszty konsultacji, doradztwa oraz przygotowania planów, projektów architektonicznokonstrukcyjnych i opinii przez specjalistów z dziedziny renowacji zabytków. 12. Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją ratowniczą, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że do limitu zł pokrywane są szkody powstałe w związku z prowadzoną akcją ratowniczą. Odszkodowaniem objęte jest zarówno mienie ubezpieczone jak i pozostałe mienie będące własnością Zamawiającego. Nie stosuje się zasady proporcji. 13. Klauzula początku odpowiedzialności, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że za początek okresu ochrony uważa się początek okresu ubezpieczenia. 14. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności. 15. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za kradzież zwykłą należy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku; 16. Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody w mieniu znajdującym się na zewnątrz budynków, w ramach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, takim jak itp.:, reklamy, tablice informacyjne, kamery monitoringu. Ubezpieczone mienie zewnętrzne powinno być zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia narzędzi. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu Strona 10 z 68

11 wynosi równowartość zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 3 lat trwania umowy generalnej. 17. Klauzula dodatkowych kosztów, w brzmieniu: Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty dodatkowe (ponad sumę ubezpieczenia i limity wynikające z OWU), do maksymalnej łącznej kwoty PLN z tytułu jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, niezbędne, rozsądne i celowe koszty dodatkowe, które Ubezpieczający jest zmuszony ponieść bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej straty lub szkody ubezpieczonej w ramach niniejszej umowy. Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli w szczególności obejmują: - koszty dodatkowe składowania, zabezpieczenia lub transportu mienia należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub za które ponosi on odpowiedzialność; - koszty dodatkowe związane z czynnościami mającymi na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody, z włączeniem kosztów akcji ratowniczej oraz poszukiwawczej (z włączeniem kosztów poszukiwania wycieków wody, pary oraz gazu oraz kosztów zabiegów odkażających ubezpieczone mienie-bez gleby, wody i gruntu); - koszty dodatkowe związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynieromkonsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego, z zastrzeżeniem że z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych; - koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z: *złomowaniem, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia, a w szczególnych przypadkach związane z utylizacją ubezpieczonego mienia. *rozmontowaniem, rozłożeniem lub rozebraniem ubezpieczonego mienia; *oszalowaniem lub umocowaniem ubezpieczonego mienia; 18. Klauzula zastąpienia dla budynków w brzmieniu: Ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania Strona 11 z 68

12 wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może być wyższe niż wyliczone wg kosztów odbudowy wg dotychczasowej technologii i lokalizacji 19. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń w brzmieniu: ustala się, że w przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych jeżeli, zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może być wyższe niż wyliczone wg kosztów odbudowy wg dotychczasowej technologii i lokalizacji. 20. Klauzula VAT w brzmieniu: Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Ubezpieczony będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą,, w odniesieniu do takiego mienia suma ubezpieczenia wymieniona w Polisie zostanie zwiększona o kwotę podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W wypadku szkody Ubezpieczony złoży oświadczenie czy w wypadku mienia które uległo szkodzie uzyskał zwrot naliczonego podatku VAT. 21. Klauzula wyliczenia wartości dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich w brzmieniu : Ustala się, że szacowanie wartości dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich (poz. h przedmiotu ubezpieczenia.) odbywać się będzie wg wartość z ewidencji księgowej lub katalogowej, a w sytuacji, gdyby nie było to możliwe wg wartość oszacowanej na podstawie opinii ekspertów z danej dziedziny po wystąpieniu zdarzenia.. Powyższa klauzula nie dotyczy zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki Jagiellońskiej 22. Klauzula wyliczenia wartości zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów w brzmieniu : Ustala się, że szacowanie wartości zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów (poz. i przedmiotu ubezpieczenia). odbywać się będzie wg wartość oszacowanej na podstawie opinii ekspertów z danej dziedziny po wystąpieniu zdarzenia. Powyższa klauzula nie dotyczy zbiorów Muzeum Strona 12 z 68

13 Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki Jagiellońskiej 23. Szkody powstałe w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie maszyny elektryczne, zewidencjonowane przez Zamawiającego (w tym silniki elektryczne, transformatory, prądnice, agregaty prądotwórcze itp.) bez szczegółowego wykazu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. mienie od szkód spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie: - niezadziałaniem zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub zamkowych; - zmianą napięcia zasilania - zmianą wartości częstotliwości prądu elektrycznego - uszkodzeniem izolacji - zwarciem - zanikiem napięcia jednej lub więcej faz Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi zł na jedno na jedno i wszystkie zdarzenia 24. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. Dla środków ubezpieczanych wg wartości odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości odtworzeniowej danego środka trwałego. IV , Element II Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk Zakres obligatoryjny Zakres ubezpieczenia Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty sprzętu elektronicznego oraz nośników danych (polisa Okres obowiązywania umowy generalnej EDP) 3 lata dla Umowy Generalnej, roczne okresy polisowe, Strona 13 z 68

14 Przedmiot ubezpieczenia a. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny zakupiony od r. (nie starszy niż 3 letni), w tym między innymi: Komputery i drukarki Serwery Klimatyzacja Kopiarki Sprzęt telekomunikacyjny Sprzęt biurowy Aparatura pomiarowa stacjonarna Aparatura laboratoryjna Sprzęt audio- video Faxy Skanery Systemy alarmowe Sieci komputerowe b. Sprzęt elektroniczny przenośny (wartość wliczona do pozycji a), c. Dane i oprogramowanie d. Sprzęt elektroniczny stacjonarny użytkowany przez pracowników Uniwersytetu poza miejscem ubezpieczenia, ale na terenie RP (np. w prywatnych mieszkaniach, domach oraz innych lokalizacjach wynajętych przez pracowników do prowadzenia działalności naukowej, badawczej, związanej z działaniem UJ) - sprzęt powinien być zabezpieczony zgodnie z przeznaczeniem lokalu, w którym się znajduje (za wystarczające zabezpieczenie lokalu mieszkalnego uważa się drzwi zamknięte na 1 zamek oraz prawidłowo zamknięte okna i inne otwory prowadzące do niego; za wystarczające zabezpieczenie pokoju hotelowego uważa się drzwi zamknięte na 1 zamek oraz całodobową ochronę na recepcji; e. Serwery, nie wliczone w pozycje powyżej (Wykaz znajduje się w załączniku do SIWZ) f. Aparatura badawcza zakupiona od (nie starsza niż 10 letnia) g. Aparatura badawcza zakupiona do (starsza niż 10 letnia) Miejsce ubezpieczenia a. Lokalizacje Zamawiającego (Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny w miejscu ubezpieczenia, b. Teren RP (Sprzęt elektroniczny przenośny poza miejscem ubezpieczenia); c. Teren RP d. Teren RP e. Teren RP f. Teren RP g. Teren RP Strona 14 z 68

15 System ubezpieczenia / limity a. System sum stałych, wg wartości nowo odpowiedzialności odtworzeniowej; b. System sum stałych z limitem odpowiedzialności, wg wartości księgowej początkowej; c. Limit na pierwsze ryzyko, wg wartości księgowej początkowej; d. Limit na pierwsze ryzyko, wg wartości księgowej początkowej; e. System sum stałych, wg wartości księgowej początkowej f. System sum stałych, wg wartości nowo odtworzeniowej; g. System sum stałych, wg wartości nowo odtworzeniowej; Uwagi do ustalenia sumy Wartość odtworzeniowa nowa szacowana w sposób ubezpieczenia uproszczony : poz. a. - jako 80% wartości księgowej początkowej; poz.e wartość oszacowana wg wartość odtworzenia urządzeń o analogicznych parametrach użytkowych bez uwzględniania daty zakupu poz. f. - jako 80% wartości księgowej początkowej poz. g - jako 30% wartości księgowej początkowej Wartość sprzętu elektronicznego (poz. a) oraz aparatury badawczej (poz. f i g) Suma ubezpieczenia, z VAT a zł b zł c zł d zł e zł f zł g zł Okres ubezpieczenia - pierwszy okres polisowy od do kolejne okresy polisowe 1 rok od dnia 16 maja Rozliczenie składki (dotyczy Składka naliczana z tytułu klauzuli automatycznego klauzuli automatycznego pokrycia będzie naliczana od pierwszego dnia każdego pokrycia) miesiąca kalendarzowego w systemie pro rata Franszyza redukcyjna Dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego w miejscu ubezpieczenia : 500 zł, Dla sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 500 zł, przy czym 10% wartości szkody min. 500 zł dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku oraz upuszczenia sprzętu przenośnego, gdy szkoda powstała poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie; Dla danych i oprogramowania 500 zł Klauzule dodatkowe, warunkujące ważność oferty jeśli nie zaznaczono inaczej podane limity odnoszą się do rocznego okresu polisowego 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem Strona 15 z 68

16 ubezpieczeniowym, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia, zarówno w lokalizacjach dotychczasowych, jak i nowych. Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 110% łącznej wartości sum ubezpieczenia zadeklarowanej w pkt a i e Przedmiotu zamówienia. Deklaracja Ubezpieczającego/Ubezpieczonego co do zmian następowała będzie po zakończeniu dwunastomiesięcznego okresu trwania ubezpieczenia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do wartości sumy ubezpieczenia określonej powyżej, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela. Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w rocznym okresie polisowym. W kolejnych rocznych okresach polisowych limit automatycznego pokrycia wzrostu sumy ubezpieczenia będzie wyliczony od zaktualizowanej sumy ubezpieczenia. 2. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego pełnomocników w zakresie określonym pełnomocnictwem. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników Ubezpieczonego innych niż reprezentanci wymienienie w niniejszej klauzuli. Klauzula nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.. 3. Klauzula przemieszczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji oraz pomiędzy nimi w żadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej polisy. Wprowadza się limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 3 letnim okresie ubezpieczenia. 4. Klauzula dla sprzętu przenośnego Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony Strona 16 z 68

17 uzgodniły, że Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie objętym ochroną ubezpieczeniową użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Jednocześnie obowiązują zapisy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku przedmiotu ubezpieczenia z pojazdu zakład ubezpieczenia odpowiada gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja); - został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki; - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godz. 6.oo, a 22.oo (nie stosuje się ograniczenia czasowego, jeśli pojazd był na parkingu strzeżonym lub w garażu); - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz; 5. Klauzula LEEWAY, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia. 6. Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest rozszerzona o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód: w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej; w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia. Wskaźnik ten określony jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia. 7. Klauzula kosztów dojazdu specjalistów/ekspertów z zagranicy, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres rozszerza się o koszty dojazdu specjalistów / ekspertów z zagranicy, do limitu wynoszącego zł w 3 letnim okresie trwania Strona 17 z 68

18 Umowy Generalnej. 8. Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją ratowniczą, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że do limitu z pokrywane są szkody powstałe w związku z prowadzoną akcją ratowniczą. Odszkodowaniem objęty jest zarówno sprzęt ubezpieczony jak i pozostały będący własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Nie stosuje się zasady proporcji. 9. Klauzula początku odpowiedzialności, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że za początek okresu ochrony uważa się początek okresu ubezpieczenia. 10. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności. 11. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za kradzież zwykłą należy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o zdarzeniu Policję. 12. Klauzula zastąpienia w brzmieniu: ustala się, że w przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych jeżeli, zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może być wyższe niż wyliczone wg kosztów odbudowy wg dotychczasowej technologii i lokalizacji. 13. Klazula VAT w brzmieniu: Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Ubezpieczony będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą,, w odniesieniu do takiego mienia suma ubezpieczenia wymieniona w Polisie zostanie zwiększona o kwotę Strona 18 z 68

19 podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W wypadku szkody Ubezpieczony złoży oświadczenie czy w wypadku mienia które uległo szkodzie uzyskał zwrot naliczonego podatku VAT 14. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętych ochroną. Za okres przejściowy rozumie się okres nie dłuższy niż 3 miesiące 15. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakończenia testów, jeśli były wymagane przez producenta. Okres ochrony wynosi 6 miesięcy od daty dostawy i może być wydłużony za zgodą Ubezpieczyciela IV Zakres fakultatywny Nie włączenie przez wykonawcę ryzyk wymienionych w pkt. VI do oferty ubezpieczenia nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie wszystkie zaproponowane poniżej ryzyka dodatkowe lub tylko niektóre z nich. Zakres pokrycia ryzyk dodatkowych wpłynie na ocenę oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w pkt 13) niniejszej SIWZ. Element I zakresu fakultatywnego odpowiada Elementowi I w zakresie obligatoryjnym ubezpieczenie mienia, Element II zakresu fakultatywnego odpowiada Elementowi II w zakresie obligatoryjnym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. IV Element I - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych Zakres fakultatywny Ryzyka i klauzule dodatkowe, podlegające ocenie lecz nie warunkujące ważności oferty. 1. Klauzula wypłaty odszkodowania, w brzmieniu: Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości, że w ubezpieczeniu systemem sum stałych ubezpieczony zadeklarował sumy ubezpieczenia mienia według wartości księgowej brutto. Ewentualne odszkodowanie zostanie wypłacone według wartości nowoodtworzeniowej mienia pod warunkiem, że wartość ta nie będzie większa niż 150% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, a jeśli przekroczy tą wartość, to w takim przypadku odszkodowanie zostanie wypłacone według wartości księgowej brutto. 2. Szkody na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń Strona 19 z 68

20 Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie urządzenia i maszyny, zaewidencjonowane przez Zamawiającego (w tym: m.in., kotły, wentylatory, klimatyzatory, maszyny drukarskie, etc) bez wykazu szczegółowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. mienie od szkód spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie: - działaniem człowieka-nieumyślny błąd operatora, użytkownika oraz umyślne zniszczenie; - wadami produkcyjnymi-błędy w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwy materiał, wady, usterki, fabryczne nie wykryte wcześniej; - przyczyny eksploatacyjne-uszkodzenie, zniszczenie elementów maszyny przez zjawiska fizyczne; Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi zł na jedno na jedno i wszystkie zdarzenia 3. Ubezpieczenie utraconych wpływów z czynszu, w brzmieniu: ustala się, że pokrywa się do ustalonego limitu utracony przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego czynsz z tytułu wynajmowania pomieszczeń w obiektach objętych umową ubezpieczenia, które uległy uszkodzeniu na skutek zrealizowania się zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Górnym limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w 3-letnim okresie Umowy Generalnej jest limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z dniem przywrócenia wynajmowanej powierzchni do stanu sprzed szkody, nie dłużej jednak, niż z końcem maksymalnego okresu odszkodowawczego: 12 miesięcy. Wprowadza się udział własny 3 dni kalendarzowe. IV Element I i II łącznie Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych i Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, Zakres fakultatywny Ryzyka i klauzule dodatkowe, podlegające ocenie lecz nie warunkujące ważności oferty. 1. Klauzula zwiększonych kosztów działalności, w brzmieniu: W przypadku zakłócenia działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w wyniku powstania szkody, będącej rezultatem zaistnienia zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, Ubezpieczyciel pokryje wszystkie dodatkowe niezbędne i uzasadnione koszty jakie Ubezpieczający zmuszony będzie ponieść w celu kontynuacji normalnego trybu działalności. Dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia, pod pojęciem zwiększonych Strona 20 z 68

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/ data/ / miejscowość NIP: REGON: Tel: Fax: e- mail : O F E R T A Zamawiający: Gmina Sędziszów ul Dworcowa 20 28-340 Sędziszów Odpowiadając na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo