SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części"

Transkrypt

1 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, Kraków tel , fax lub ; Kraków, dnia 11 lutego 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2.1 Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax lub ; strona internetowa: miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 2) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), a wartość szacunkowa zamówienia jest powyżej tzw. progów unijnych. 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, jednostek pływających, kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, w odniesieniu od jednej do sześciu części Zakres zamówienia obejmuje sześć części, na które składa się w szczególności: Część 1 - Ubezpieczenie mienia Element I: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Element II: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Część 2 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Część 3 Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenie AC pojazdów Ubezpieczenie OC pojazdów Ubezpieczenie NNW, Strona 1 z 68

2 Ubezpieczenie Assistance pojazdów Część 4 Ubezpieczenie śródlądowych jednostek pływających Ubezpieczenie AC jednostek pływających Ubezpieczenie OC jednostek pływających Część 5 Ubezpieczenia Kosztów Leczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia podczas zagranicznych podróży służbowych. Część 6 Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 36 miesięcy, liczonych od udzielenia zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. 4. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za całość części przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. 5. Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawców do realizacji usług wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, stanowiącymi integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również w umowie generalnej stanowiącej integralną część SIWZ. 9. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej i może być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej lub płytka CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodpłatna, wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi ubezpieczeniowe, usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczenia statków, usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, usługi ubezpieczenia od ognia, usługi ubezpieczenia własności, usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej, usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej, usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej. Rodzaj zamówienia usługa (kategoria usług nr 06). Strona 2 z 68

3 11. Charakterystyka Zamawiającego i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis ryzyka, warunki ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części. IV. 1. Charakterystyka zamawiającego Nazwa i adres firmy: Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia Kraków Dane statystyczne: NIP: PKD: B REGON: Prowadzona działalność zgłoszona do ubezpieczenia : prowadzenie działalności badawczej, oświatowej, dydaktycznej, naukowej i socjalnej; Poza terenem Polski, w tym w USA i Kanadzie wykonywana jest działalność badawczodoświadczalna oraz współpraca międzynarodowa/międzyuczelniana; opracowywanie opinii naukowych i specjalistycznych oraz prowadzenie konsultacji, w tym na cele komercyjne; prowadzenie jednostek oświatowych, kulturalnych i socjalnych (np. samorząd uczelniany, kluby studenckie, studenckie zespoły artystyczne, hotele i domy studenckie, domy pracy twórczej); prowadzenie działalności przez inne jednostki uczelniane, np. funkcjonowanie stołówek, sal gimnastycznych, parkingów); organizowanie wycieczek, obozów, praktyk, seminarium, spotkań sportowych, imprez okolicznościowych i rozrywkowych; Liczba pracowników wg stanu na dzień: r. Liczba zatrudnionych pracowników/osób: 5117 w tym: nauczyciele etatowi akademiccy: 2623 i 92 cudzoziemców; Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło: 532, w tym: o dzieło: 230, umowy zlecenia: 302, obcokrajowcy: 5. Liczba studentów wg stanu na dzień: r Liczba studentów studiów stacjonarnych , w tym cudzoziemców: 691 Liczba studentów studiów niestacjonarnych w tym 41 studentów zagranicznych; Liczba doktorantów wg stanu na dzień r w tym 63 cudzoziemców. Planowany obrót roczny z działalności innej niż dydaktyczna (przychody ponaddotacyjne, przychody z UE, przychody finansowe): 2013r: PLN Wysokość planowanego budżetu (przychody ogółem): 2013r: PLN Zamówienie w jakimkolwiek zakresie nie obejmuje interesów ubezpieczeniowych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie dane i informacje zawarte w SIWZ są przedstawione z wyłączeniem Collegium Medicum UJ. IV.2. Informacja o szkodach Informacja o szkodach została zamieszczona w Załączniku A do SIWZ zawierający 75 stron). IV.3. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym Doradcą (biegłym) Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz brokerem ubezpieczeniowy jest Gras Savoye Polska Strona 3 z 68

4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa, Oddział w Krakowie ul. Kielecka 1. Do obowiązków brokera należeć będzie bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego, w tym reprezentowanie Zamawiającego w procesie likwidacji szkód. IV.4. Warunki ubezpieczenia IV Warunki Ubezpieczenia Zasady Ogólne Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia maja pierwszeństwo przez zapisami OWU. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w SIWZ. W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie przekaże ubezpieczycielowi istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, że ubezpieczający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dniu uzupełni stosowne informacje. Powyższy zapis jest obligatoryjny dla Części 1, 2, 5 i 6 przedmiotu zamówienia. Powyższe zapisy są obowiązujące we wszystkich częściach zamówienia zarówno w zakresie obligatoryjnym, jak i fakultatywnym. IV Warunki ubezpieczenia dla Części 1 Przedmiotu Zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. IV Zakres obligatoryjny Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony w pkt. IV (Zakres obligatoryjny) warunkuje ważność oferty dla Części 1 Przedmiotu Zamówienia. IV Element I Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych Zakres obligatoryjny Zakres ubezpieczenia Okres obowiązywania umowy generalnej Miejsce ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty, z włączeniem ubezpieczenia wartości pieniężnych podczas transportu. 3 lata dla Umowy Generalnej, roczne okresy polisowe; Lokalizacje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz budynków wg stanu z dnia znajduje się w Załączniku A do SIWZ zawierający 75 stron). Mienie stanowiące własność Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego jednostek organizacyjnych, jak również mienie będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, z którego wynika obowiązek jego ubezpieczenia, a w szczególności : a. Budynki (w tym budynek Seminarium Śląskiego, al. Mickiewicza 3 w Krakowie, będący własnością Kurii Metropolitalnej, Archidiecezji Katowickiej); W Strona 4 z 68

5 Suma ubezpieczenia w PLN z VAT System ubezpieczenia / Baza wyceny wartości wartości budynków uwzględnione są ich oszklenia oraz przynależne urządzenia i instalacje podziemne b. Budowle, z włączeniem ogrodzeń, bram, szlabanów, zagospodarowania terenu (z wyłączeniem dróg, placów, chodników oraz roślin, z jednoczesnym włączeniem roślin Ogrodu Botanicznego), małej architektury, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sieci energetycznych i teletechnicznych z włączeniem urządzeń i instalacji podziemnych;. c. Maszyny, urządzenia i wyposażenie (środki trwałe zarejestrowane w grupach III-VIII KRŚT, z wyjątkiem pojazdów rejestrowanych z gr.vii KRŚT i elektroniki ubezpieczonej w Elemencie II; d. Nakłady adaptacyjne e. Wartości pieniężne i inne walory pieniężne (czeki, waluta obca) f. Mienie osób trzecich, z wyłączeniem pojazdów, biżuterii, wartości pieniężnych; g. Mienie pracowników i studentów z wyłączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem h. Niskocenne składniki mienia, wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych (amortyzowane jednorazowo) i. Dzieła sztuki, antyki, przedmioty kolekcjonerskie, eksponaty; j. Zbiory katalogowe bibliotek i muzeów z wyłączeniem zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej i zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego k. Środki obrotowe (w tym wino w beczkach w gospodarstwie pomocniczym Łazy); a zł (w tym budynek Seminarium Śląskiego, al. Mickiewicza 3 w Krakowie ) b zł c zł d zł e zł f zł g. 500 zł na osobę i zł na wszystkie zdarzenia h zł i zł j zł k zł a. System sum stałych: wartość odtworzeniowa nowa b. System sum stałych, wartość księgowa brutto c. System sum stałych, wartość księgowa brutto; d. Limit na pierwsze ryzyko; e. Wartość nominalna, limit na pierwsze ryzyko f. Limit na pierwsze ryzyko; g. Limit na pierwsze ryzyko; Strona 5 z 68

6 Uwagi do ustalenia sumy ubezpieczenia Podlimit dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku: Podlimit dla ryzyka transportu wartości pieniężnych Podlimit dla ryzyka wandalizmu i dewastacji Podlimit dla ryzyka transportu zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów na obszarze RP h. Limit na pierwsze ryzyko; i. Wartość księgowa brutto/wartość katalogowa/wartość szacunkowa którakolwiek metoda okaże się korzystniejsza dla Ubezpieczającego, limit na pierwsze ryzyko j. Wartość księgowa brutto limit na pierwsze ryzyko k. Wartość zakupu/koszty wytworzenia, limit na pierwsze ryzyko 1. Wartość odtworzeniowa nowa dla budynków została oszacowana w jednym z poniższych sposobów: a. na podstawie faktycznych kosztów dla inwestycji zakończonych w ciągu ostatnich 6 lat b. w sposób uproszczony jako iloczyn pow. użytkowej budynku i wartości uśrednionej odtworzenia 1m2 w wysokości zł lub jako iloczyn kubatury budynku i wartości uśrednionej odtworzenia 1m3 w wysokości zł dla budynków zlokalizowanych w Krakowie i Zakopanym c. w sposób uproszczony jako iloczyn pow. użytkowej budynku i wartości uśrednionej odtworzenia 1m2 w wysokości 2250 zł lub jako iloczyn kubatury budynku i wartości uśrednionej odtworzenia 1m3 w wysokości zł dla budynków zlokalizowanych w innych miejscowościach niż wymienione w pkt Budynki zlokalizowane przy ul. Dożynkowej wg wartości księgowej początkowej 3. Wartość budowli została ustalona na postawie listy ubezpieczonych składników mienia Gr II KRŚT stanowiącej załącznik do SIWZ Ubezpieczenie obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku do limitu: zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia limit łączny (solidarny) dla wszystkich lokalizacji Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody kradzieżowe dotyczące mienia pracowników i studentów zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje ryzyko wandalizmu i dewastacji do limitu: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeni, przy czym dla szkód estetycznych (grafitti) limit wynosi zł na jedno zdarzenie i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Strona 6 z 68

7 (dotyczy pkt i. oraz j. przedmiotu ubezpieczenia Podlimit dla mienia podczas krótkoterminowych wystaw, ekspozycji i imprez promocyjnych z włączeniem stoisk tymczasowych, namiotów i terenu otwartego Podlimit dla ryzyka poszukiwania miejsca szkody Podlimit dla szkód w urządzeniach i instalacjach podziemnych zł na jedno i zł wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Wprowadza się zastrzeżenie ochrony: dozór pracownika lub innej ochrony w ciągu dnia wystawy: w porze nocnej: zewnętrzny dozór ochrony terenu wystawy; zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Okres ubezpieczenia - pierwszy okres polisowy od do kolejne okresy polisowe 1 rok od dnia 16 maja Składka Składka naliczana od wartości sumy ubezpieczenia dla każdego okresu polisowego. Datę zapłaty składki przyjmuje się jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego (klauzula stempla bankowego);. Franszyza redukcyjna 500 zł na każde zdarzenie Zniesiona dla Mienie pracowników i studentów Składka naliczana z tytułu klauzuli automatycznego pokrycia będzie naliczana od pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego w systemie pro rata Rozliczenie składki (dotyczy klauzuli automatycznego pokrycia) Klauzule dodatkowe, 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: warunkujące ważność oferty Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą jeśli nie zaznaczono klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, że inaczej podane limity Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem odnoszą się do rocznego ubezpieczeniowym, bez konieczności wcześniejszej okresu polisowego deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia, zarówno w lokalizacjach dotychczasowych, jak i nowych. Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 110% łącznej wartości sum ubezpieczenia zadeklarowanej w pkt a, b i c Przedmiotu ubezpieczenia. Deklaracja Ubezpieczającego/Ubezpieczonego co do zmian następowała będzie po zakończeniu dwunastomiesięcznego okresu trwania ubezpieczenia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do wartości sumy ubezpieczenia określonej powyżej, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela. Klauzula niniejsza podlega rozliczeniu w terminie 45 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki zastosowanej przy zawieraniu ubezpieczenia Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w rocznym okresie polisowym. W kolejnych rocznych Strona 7 z 68

8 okresach polisowych limit automatycznego pokrycia wzrostu sumy ubezpieczenia będzie wyliczony od zaktualizowanej sumy ubezpieczenia. 2. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego pełnomocników w zakresie określonym pełnomocnictwem. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników Ubezpieczonego innych niż reprezentanci wymienienie w niniejszej klauzuli. Klauzula nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. 3. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie oraz zabezpieczenie mienia przed szkodą do limitu zł ponad limit wynikający z zapisów OWU oraz zabezpieczenia mienia w granicach sum ubezpieczenia. 4. Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że szkody w wyniku pożaru i wybuchu na skutek samozapłonu, przepięcia elektrycznego oraz na skutek pośredniego uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony. 5. Klauzula LEEWAY Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia. Klauzula ma zastosowanie do środków trwałych. 6. Klauzula przemieszczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji oraz pomiędzy nimi w żadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Wprowadza Strona 8 z 68

9 się limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 3- letnim okresie trwania Umowy Generalnej. 7. Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych, powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych pozostających na ryzyku Zamawiającego wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że prowadzone prace nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy. Dla szkód w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia ochrona pozostaje utrzymana mocą umowy ubezpieczenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Z zakresu niniejszej klauzuli wyłącza się prace, które naruszają konstrukcję budynku oraz dachu. 8. Klauzula 72 godzin, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że za jedno zdarzenie uznaje się serię zdarzeń (w tym szkody następcze), które nastąpiły po sobie w okresie 72h od momentu powstania pierwszej szkody, a których przyczyną jest ten sam rodzaj zdarzenia losowego oraz w kontekście franszyzy redukcyjnej będą traktowane jako jedno zdarzenie. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania dla ryzyk, na które ustalono limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 9. Klauzula pokrycia dla kosztów napraw, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że do limitu zł pokrywane są koszty napraw wszelkich elementów zabezpieczających lokale, budynki i pomieszczenia, w których Zamawiający prowadzi działalność (ściany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje, kamery monitoringu, czujki alarmu, itp.) pod warunkiem, że powyższe koszty wynikają z ubezpieczonych zdarzeń. 10. Klauzula pokrycia dla kosztów uprzątnięcia po szkodzie w otoczeniu ubezpieczonego mienia, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że do limitu zł na jedno zdarzenie i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia pokrywane są koszty uprzątnięcia zniszczeń po szkodzie losowej, na terenie Zamawiającego lub terenie przez Zamawiającego zarządzanym pod warunkiem, że powyższe koszty wynikają z ubezpieczonych zdarzeń, za które Towarzystwo ponosiłoby odpowiedzialność, gdyby doszło do uszkodzenia mienia objętego ochroną (ochrona na mocy niniejszej klauzuli dotyczy zarówno mienia ubezpieczonego, jak i nieubezpieczonego, np. drzewostan rosnący na terenie administrowanym przez Strona 9 z 68

10 Zamawiającego). 11. Klauzula pokrycia dla kosztów związanych z odbudową budynków zabytkowych, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że do limitu zł pokrywane są dodatkowe niezbędne i udokumentowane koszty związane z odbudową budynków zabytkowych. Koszty te uwzględniają koszty konsultacji, doradztwa oraz przygotowania planów, projektów architektonicznokonstrukcyjnych i opinii przez specjalistów z dziedziny renowacji zabytków. 12. Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją ratowniczą, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że do limitu zł pokrywane są szkody powstałe w związku z prowadzoną akcją ratowniczą. Odszkodowaniem objęte jest zarówno mienie ubezpieczone jak i pozostałe mienie będące własnością Zamawiającego. Nie stosuje się zasady proporcji. 13. Klauzula początku odpowiedzialności, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że za początek okresu ochrony uważa się początek okresu ubezpieczenia. 14. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności. 15. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za kradzież zwykłą należy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku; 16. Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w brzmieniu: Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody w mieniu znajdującym się na zewnątrz budynków, w ramach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, takim jak itp.:, reklamy, tablice informacyjne, kamery monitoringu. Ubezpieczone mienie zewnętrzne powinno być zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia narzędzi. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu Strona 10 z 68

11 wynosi równowartość zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 3 lat trwania umowy generalnej. 17. Klauzula dodatkowych kosztów, w brzmieniu: Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty dodatkowe (ponad sumę ubezpieczenia i limity wynikające z OWU), do maksymalnej łącznej kwoty PLN z tytułu jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, niezbędne, rozsądne i celowe koszty dodatkowe, które Ubezpieczający jest zmuszony ponieść bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej straty lub szkody ubezpieczonej w ramach niniejszej umowy. Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli w szczególności obejmują: - koszty dodatkowe składowania, zabezpieczenia lub transportu mienia należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub za które ponosi on odpowiedzialność; - koszty dodatkowe związane z czynnościami mającymi na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody, z włączeniem kosztów akcji ratowniczej oraz poszukiwawczej (z włączeniem kosztów poszukiwania wycieków wody, pary oraz gazu oraz kosztów zabiegów odkażających ubezpieczone mienie-bez gleby, wody i gruntu); - koszty dodatkowe związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynieromkonsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego, z zastrzeżeniem że z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych; - koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z: *złomowaniem, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia, a w szczególnych przypadkach związane z utylizacją ubezpieczonego mienia. *rozmontowaniem, rozłożeniem lub rozebraniem ubezpieczonego mienia; *oszalowaniem lub umocowaniem ubezpieczonego mienia; 18. Klauzula zastąpienia dla budynków w brzmieniu: Ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania Strona 11 z 68

12 wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może być wyższe niż wyliczone wg kosztów odbudowy wg dotychczasowej technologii i lokalizacji 19. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń w brzmieniu: ustala się, że w przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych jeżeli, zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może być wyższe niż wyliczone wg kosztów odbudowy wg dotychczasowej technologii i lokalizacji. 20. Klauzula VAT w brzmieniu: Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Ubezpieczony będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą,, w odniesieniu do takiego mienia suma ubezpieczenia wymieniona w Polisie zostanie zwiększona o kwotę podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W wypadku szkody Ubezpieczony złoży oświadczenie czy w wypadku mienia które uległo szkodzie uzyskał zwrot naliczonego podatku VAT. 21. Klauzula wyliczenia wartości dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich w brzmieniu : Ustala się, że szacowanie wartości dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich (poz. h przedmiotu ubezpieczenia.) odbywać się będzie wg wartość z ewidencji księgowej lub katalogowej, a w sytuacji, gdyby nie było to możliwe wg wartość oszacowanej na podstawie opinii ekspertów z danej dziedziny po wystąpieniu zdarzenia.. Powyższa klauzula nie dotyczy zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki Jagiellońskiej 22. Klauzula wyliczenia wartości zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów w brzmieniu : Ustala się, że szacowanie wartości zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów (poz. i przedmiotu ubezpieczenia). odbywać się będzie wg wartość oszacowanej na podstawie opinii ekspertów z danej dziedziny po wystąpieniu zdarzenia. Powyższa klauzula nie dotyczy zbiorów Muzeum Strona 12 z 68

13 Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki Jagiellońskiej 23. Szkody powstałe w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie maszyny elektryczne, zewidencjonowane przez Zamawiającego (w tym silniki elektryczne, transformatory, prądnice, agregaty prądotwórcze itp.) bez szczegółowego wykazu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. mienie od szkód spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie: - niezadziałaniem zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub zamkowych; - zmianą napięcia zasilania - zmianą wartości częstotliwości prądu elektrycznego - uszkodzeniem izolacji - zwarciem - zanikiem napięcia jednej lub więcej faz Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi zł na jedno na jedno i wszystkie zdarzenia 24. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. Dla środków ubezpieczanych wg wartości odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości odtworzeniowej danego środka trwałego. IV , Element II Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk Zakres obligatoryjny Zakres ubezpieczenia Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty sprzętu elektronicznego oraz nośników danych (polisa Okres obowiązywania umowy generalnej EDP) 3 lata dla Umowy Generalnej, roczne okresy polisowe, Strona 13 z 68

14 Przedmiot ubezpieczenia a. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny zakupiony od r. (nie starszy niż 3 letni), w tym między innymi: Komputery i drukarki Serwery Klimatyzacja Kopiarki Sprzęt telekomunikacyjny Sprzęt biurowy Aparatura pomiarowa stacjonarna Aparatura laboratoryjna Sprzęt audio- video Faxy Skanery Systemy alarmowe Sieci komputerowe b. Sprzęt elektroniczny przenośny (wartość wliczona do pozycji a), c. Dane i oprogramowanie d. Sprzęt elektroniczny stacjonarny użytkowany przez pracowników Uniwersytetu poza miejscem ubezpieczenia, ale na terenie RP (np. w prywatnych mieszkaniach, domach oraz innych lokalizacjach wynajętych przez pracowników do prowadzenia działalności naukowej, badawczej, związanej z działaniem UJ) - sprzęt powinien być zabezpieczony zgodnie z przeznaczeniem lokalu, w którym się znajduje (za wystarczające zabezpieczenie lokalu mieszkalnego uważa się drzwi zamknięte na 1 zamek oraz prawidłowo zamknięte okna i inne otwory prowadzące do niego; za wystarczające zabezpieczenie pokoju hotelowego uważa się drzwi zamknięte na 1 zamek oraz całodobową ochronę na recepcji; e. Serwery, nie wliczone w pozycje powyżej (Wykaz znajduje się w załączniku do SIWZ) f. Aparatura badawcza zakupiona od (nie starsza niż 10 letnia) g. Aparatura badawcza zakupiona do (starsza niż 10 letnia) Miejsce ubezpieczenia a. Lokalizacje Zamawiającego (Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny w miejscu ubezpieczenia, b. Teren RP (Sprzęt elektroniczny przenośny poza miejscem ubezpieczenia); c. Teren RP d. Teren RP e. Teren RP f. Teren RP g. Teren RP Strona 14 z 68

15 System ubezpieczenia / limity a. System sum stałych, wg wartości nowo odpowiedzialności odtworzeniowej; b. System sum stałych z limitem odpowiedzialności, wg wartości księgowej początkowej; c. Limit na pierwsze ryzyko, wg wartości księgowej początkowej; d. Limit na pierwsze ryzyko, wg wartości księgowej początkowej; e. System sum stałych, wg wartości księgowej początkowej f. System sum stałych, wg wartości nowo odtworzeniowej; g. System sum stałych, wg wartości nowo odtworzeniowej; Uwagi do ustalenia sumy Wartość odtworzeniowa nowa szacowana w sposób ubezpieczenia uproszczony : poz. a. - jako 80% wartości księgowej początkowej; poz.e wartość oszacowana wg wartość odtworzenia urządzeń o analogicznych parametrach użytkowych bez uwzględniania daty zakupu poz. f. - jako 80% wartości księgowej początkowej poz. g - jako 30% wartości księgowej początkowej Wartość sprzętu elektronicznego (poz. a) oraz aparatury badawczej (poz. f i g) Suma ubezpieczenia, z VAT a zł b zł c zł d zł e zł f zł g zł Okres ubezpieczenia - pierwszy okres polisowy od do kolejne okresy polisowe 1 rok od dnia 16 maja Rozliczenie składki (dotyczy Składka naliczana z tytułu klauzuli automatycznego klauzuli automatycznego pokrycia będzie naliczana od pierwszego dnia każdego pokrycia) miesiąca kalendarzowego w systemie pro rata Franszyza redukcyjna Dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego w miejscu ubezpieczenia : 500 zł, Dla sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 500 zł, przy czym 10% wartości szkody min. 500 zł dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku oraz upuszczenia sprzętu przenośnego, gdy szkoda powstała poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie; Dla danych i oprogramowania 500 zł Klauzule dodatkowe, warunkujące ważność oferty jeśli nie zaznaczono inaczej podane limity odnoszą się do rocznego okresu polisowego 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem Strona 15 z 68

16 ubezpieczeniowym, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia, zarówno w lokalizacjach dotychczasowych, jak i nowych. Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 110% łącznej wartości sum ubezpieczenia zadeklarowanej w pkt a i e Przedmiotu zamówienia. Deklaracja Ubezpieczającego/Ubezpieczonego co do zmian następowała będzie po zakończeniu dwunastomiesięcznego okresu trwania ubezpieczenia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do wartości sumy ubezpieczenia określonej powyżej, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela. Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w rocznym okresie polisowym. W kolejnych rocznych okresach polisowych limit automatycznego pokrycia wzrostu sumy ubezpieczenia będzie wyliczony od zaktualizowanej sumy ubezpieczenia. 2. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego pełnomocników w zakresie określonym pełnomocnictwem. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników Ubezpieczonego innych niż reprezentanci wymienienie w niniejszej klauzuli. Klauzula nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.. 3. Klauzula przemieszczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji oraz pomiędzy nimi w żadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej polisy. Wprowadza się limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 3 letnim okresie ubezpieczenia. 4. Klauzula dla sprzętu przenośnego Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony Strona 16 z 68

17 uzgodniły, że Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie objętym ochroną ubezpieczeniową użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Jednocześnie obowiązują zapisy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku przedmiotu ubezpieczenia z pojazdu zakład ubezpieczenia odpowiada gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja); - został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki; - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godz. 6.oo, a 22.oo (nie stosuje się ograniczenia czasowego, jeśli pojazd był na parkingu strzeżonym lub w garażu); - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz; 5. Klauzula LEEWAY, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia. 6. Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest rozszerzona o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód: w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej; w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia. Wskaźnik ten określony jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia. 7. Klauzula kosztów dojazdu specjalistów/ekspertów z zagranicy, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres rozszerza się o koszty dojazdu specjalistów / ekspertów z zagranicy, do limitu wynoszącego zł w 3 letnim okresie trwania Strona 17 z 68

18 Umowy Generalnej. 8. Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją ratowniczą, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że do limitu z pokrywane są szkody powstałe w związku z prowadzoną akcją ratowniczą. Odszkodowaniem objęty jest zarówno sprzęt ubezpieczony jak i pozostały będący własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Nie stosuje się zasady proporcji. 9. Klauzula początku odpowiedzialności, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że za początek okresu ochrony uważa się początek okresu ubezpieczenia. 10. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności. 11. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za kradzież zwykłą należy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o zdarzeniu Policję. 12. Klauzula zastąpienia w brzmieniu: ustala się, że w przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych jeżeli, zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może być wyższe niż wyliczone wg kosztów odbudowy wg dotychczasowej technologii i lokalizacji. 13. Klazula VAT w brzmieniu: Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Ubezpieczony będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą,, w odniesieniu do takiego mienia suma ubezpieczenia wymieniona w Polisie zostanie zwiększona o kwotę Strona 18 z 68

19 podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W wypadku szkody Ubezpieczony złoży oświadczenie czy w wypadku mienia które uległo szkodzie uzyskał zwrot naliczonego podatku VAT 14. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętych ochroną. Za okres przejściowy rozumie się okres nie dłuższy niż 3 miesiące 15. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania, w brzmieniu: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakończenia testów, jeśli były wymagane przez producenta. Okres ochrony wynosi 6 miesięcy od daty dostawy i może być wydłużony za zgodą Ubezpieczyciela IV Zakres fakultatywny Nie włączenie przez wykonawcę ryzyk wymienionych w pkt. VI do oferty ubezpieczenia nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie wszystkie zaproponowane poniżej ryzyka dodatkowe lub tylko niektóre z nich. Zakres pokrycia ryzyk dodatkowych wpłynie na ocenę oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w pkt 13) niniejszej SIWZ. Element I zakresu fakultatywnego odpowiada Elementowi I w zakresie obligatoryjnym ubezpieczenie mienia, Element II zakresu fakultatywnego odpowiada Elementowi II w zakresie obligatoryjnym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. IV Element I - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych Zakres fakultatywny Ryzyka i klauzule dodatkowe, podlegające ocenie lecz nie warunkujące ważności oferty. 1. Klauzula wypłaty odszkodowania, w brzmieniu: Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości, że w ubezpieczeniu systemem sum stałych ubezpieczony zadeklarował sumy ubezpieczenia mienia według wartości księgowej brutto. Ewentualne odszkodowanie zostanie wypłacone według wartości nowoodtworzeniowej mienia pod warunkiem, że wartość ta nie będzie większa niż 150% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, a jeśli przekroczy tą wartość, to w takim przypadku odszkodowanie zostanie wypłacone według wartości księgowej brutto. 2. Szkody na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń. Strona 19 z 68

20 Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie urządzenia i maszyny, zaewidencjonowane przez Zamawiającego (w tym: m.in., kotły, wentylatory, klimatyzatory, maszyny drukarskie, etc) bez wykazu szczegółowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. mienie od szkód spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie: - działaniem człowieka-nieumyślny błąd operatora, użytkownika oraz umyślne zniszczenie; - wadami produkcyjnymi-błędy w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwy materiał, wady, usterki, fabryczne nie wykryte wcześniej; - przyczyny eksploatacyjne-uszkodzenie, zniszczenie elementów maszyny przez zjawiska fizyczne; Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi zł na jedno na jedno i wszystkie zdarzenia 3. Ubezpieczenie utraconych wpływów z czynszu, w brzmieniu: ustala się, że pokrywa się do ustalonego limitu utracony przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego czynsz z tytułu wynajmowania pomieszczeń w obiektach objętych umową ubezpieczenia, które uległy uszkodzeniu na skutek zrealizowania się zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Górnym limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w 3-letnim okresie Umowy Generalnej jest limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z dniem przywrócenia wynajmowanej powierzchni do stanu sprzed szkody, nie dłużej jednak, niż z końcem maksymalnego okresu odszkodowawczego: 12 miesięcy. Wprowadza się udział własny 3 dni kalendarzowe. IV Element I i II łącznie Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych i Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, Zakres fakultatywny Ryzyka i klauzule dodatkowe, podlegające ocenie lecz nie warunkujące ważności oferty. 1. Klauzula zwiększonych kosztów działalności, w brzmieniu: W przypadku zakłócenia działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w wyniku powstania szkody, będącej rezultatem zaistnienia zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, Ubezpieczyciel pokryje wszystkie dodatkowe niezbędne i uzasadnione koszty jakie Ubezpieczający zmuszony będzie ponieść w celu kontynuacji normalnego trybu działalności. Dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia, pod pojęciem zwiększonych Strona 20 z 68

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP 526-25-24-646, REGON 017232705 Witryna:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Usługa ubezpieczenia majątku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa NIP: 525-000-76-26 REGON: 000056377

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa NIP: 525-000-76-26 REGON: 000056377 Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa NIP: 525-000-76-26 REGON: 000056377 tel. (22) 843 74 21 DO 26, fax: (22) 843 17 89 Działając w oparciu o przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo