dr Piotr Lissoń KONKURENCJA NA RYNKACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Piotr Lissoń KONKURENCJA NA RYNKACH"

Transkrypt

1 dr Piotr Lissoń KONKURENCJA NA RYNKACH LOKALNYCH

2 Część I 1. Pojęcie i zakres prawa konkurencji. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zakres zadań i kompetencji Prezesa UOKiK: przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję, przeciwdziałanie praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, kontrola koncentracji przedsiębiorców. 2. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa antymonopolowego. Gmina oraz podmioty komunalne jako przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów antymonopolowych. Przykładowe orzecznictwo Prezesa UOKiK. 3. Formy i metody wykonywania gospodarki komunalnej a zastosowanie reguł konkurencji. Ochrona konkurencji a regulacje sektorowe dotyczące rynku lokalnego. 4. Pytania i dyskusja.

3 Pojęcie i zakres prawa konkurencji Podział prawa konkurencji [1] Prawo antymonopolowe ochrona konkurencji, mechanizmu konkurowania w interesie publicznym (np. przeciwdziałanie zmowom cenowym) [2] Prawo nieuczciwej konkurencji ochrona prywatnych interesów przedsiębiorców przed nieuczciwymi zachowaniami konkurentów (np. przed podrabianiem produktów, nieuczciwą reklamą) 3 3

4 Pojęcie i zakres prawa konkurencji Podział prawa konkurencji [1] Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji postępowanie cywilne przed sądem powszechnym 4 4

5 Kilka słów wstępu Prawo ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe) to ważna dziedzina prawa Służy zwiększaniu efektywności gospodarki, niższym cenom, podnoszeniu jakości towarów i usług Chroni INTERES PUBLICZNY Dotyczy nie tylko rynkowych gigantów - duże znaczenie także na rynkach lokalnych Ma ponadsektorowy charakter Przepisy także w prawie wspólnotowym Międzynarodowa współpraca organów antymonopolowych Bardzo surowe sankcje Przepisy sformułowane w sposób ogólny (liczne zwroty niedookreślone ) trzeba znać praktykę ich stosowania i szczegółowe przesłanki konkretnych orzeczeń 5 5

6 Prawo ochrony konkurencji w Polsce Prawo krajowe: Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (w skrócie: ustawa antymonopolowa ) (wcześniej ustawa z 1990 r. i z 2000 r.) Prawo wspólnotowe: art. 81 oraz 82 i 86 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (w skrócie: TWE ) (w Polsce od 1 maja 2004 r.) 6 6

7 Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej) 7 7

8 Zakres zadań i kompetencji Prezesa UOKiK 1. Przeciwdziałanie porozumieniom ograniczającym konkurencję (art. 6) 2. Przeciwdziałanie nadużywaniu pozycji dominującej na rynku (art. 9) [POK] 3. Przeciwdziałanie praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów (art. 24) [NZIK] 4. Kontrola koncentracji przedsiębiorców (art. 13) 5. Inne zadania 8

9 Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję Praktyki ograniczające konkurencję [POK] Niegdyś praktyki monopolistyczne Dzielą się na: a) porozumienia ograniczające konkurencję (praktyki ki kolektywne) kt b) nadużywanie pozycji dominującej na rynku (praktyki indywidualne) 9 9

10 Praktyki ograniczające konkurencję Nazwa może być myląca Mogą mieć charakter: a) Praktyk antykonkurencyjnych (negatywny wpływ na konkurencję na rynku) a) Praktyk eksploatacyjnych (skierowane przeciwko słabszym uczestnikom rynku, służą czerpaniu nadmiernych, nieuzasadnionych korzyści) 10 10

11 Prezes UOKiK Jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów W skład Urzędu wchodzi Centrala w Warszawie oraz Delegatury Urzędu w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Poznaniu, w Warszawie i we Wrocławiu (łącznie 9). Delegaturami Urzędu ę kierują dyrektorzy y delegatur 11 11

12 Dlaczego gmina podlega przepisom UOKiK? Definicja przedsiębiorcy Pojęcie użyteczności publicznej (dotyczy nie tylko sektora komunalnego) Pojęcie gminy i pojęcie gospodarki komunalnej (nie występuje w ustawie antymonopolowej) 12 12

13 Definicja przedsiębiorcy w UOKiK 1. Przedsiębiorca w rozumieniu SDG 2. Podmiot organizujący lub świadczący y usługi o charakterze użyteczności publicznej 3. Osoba fizyczna wykonującą zawód 4. Osoba fizyczna, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą 5. Związek przedsiębiorców (art. 4 pkt 1 i 2 ustawy antymonopolowej) 13 13

14 Zastosowanie ustawy na rynkach lokalnych Gmina Gminne jednostki organizacyjne Komunalne osoby prawne Związki komunalne Inne podmioty działające na rynku lokalnym 14 14

15 Branże komunalne w orzecznictwie Prezesa UOKiK (przykłady) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Wywożenie, składowanie, utylizacja odpadów komunalnych Usługi cmentarne i pogrzebowe Udostępnianie przystanków komunikacji miejskiej Zaopatrzenie w energię gę Lokalny transport zbiorowy Działalność kulturalna i oświatowa Wydzierżawianie powierzchni handlowej na targowiskach 15 15

16 Przykładowe orzecznictwo Prezesa UOKiK [1] INFORMACJE PRASOWE [ ] Blisko 35,5 tys. zł kary wymierzył gminie Rybnik Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za nierespektowanie ustawowych 50- procentowych ulg w komunikacji miejskiej dla studentów i kombatantów. Samorząd zapowiada odwołanie od tej decyzji. [ ] Siedmiu przedsiębiorców zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Częstochowie zawarło niedozwolone porozumienie ustalając ceny za świadczone usługi uznała Prezes UOKiK. Na przedsiębiorców nałożono kary w łącznej wysokości prawie 3 mln zł

17 Przykładowe orzecznictwo Prezesa UOKiK [2] [ ] Gmina Lublin ograniczała ł konkurencję k utrudniając prywatnym przewoźnikom dostęp do przystanków komunikacji miejskiej. Prezes UOKiK nałożyła na nią karę w wysokości 160 tys. zł [ ] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwiększył ilość decyzji, wydawanych względem monopolistycznego zachowania gmin. Tak było np. w Gliwicach,,gdzie Prezes Urzędu ę stwierdził takie praktyki odnośnie umów najmu, zawierających niejasne kryteria zmiany czynszu. Gmina nie była skora do zmiany klauzuli, więc UOKiK ukarał ją grzywną na sumę 650 tys. zł. [ ] Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie stosuje praktykę ograniczającą konkurencję na lokalnym rynku wykonywania sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. Taką decyzję wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładając jednocześnie karę w wysokości 8,5 tysiąca złotych. Przedsiębiorstwo odpiera zarzuty i przekonuje, że jego działania mają jedynie na celu właściwe dbanie o administrowaną przezeń sieć oraz jakość wykonywanych usług

18 Formy i metody wykonywania y gospodarki komunalnej a zastosowanie reguł konkurencji 1. Działania władcze 2. Działania właścicielskie (dysponowanie składnikami infrastruktury np. dworce i przystanki, wysypiska y śmieci, budynki i inne nieruchomości) 3. Zlecanie wykonywania zadań podmiotom zewnętrznym (zawieranie umów) 4. Także zawieranie porozumień komunalnych 18 18

19 Czynności administracyjne jako przejaw praktyk ograniczających konkurencję Decyzje administracyjne Pozwolenia, zezwolenia Akty prawa miejscowego 19 19

20 Czynności administracyjne jako przejaw praktyk ograniczających konkurencję Wyrok Sądu Najwyższego ż z (III SK 12/08) Przedmiotem oceny Prezesa UOKiK oraz SOKiK nie jest legalność podjętych przez jednostkę samorządu terytorialnego decyzji lub wydawanych aktów prawa miejscowego z zakresu organizowania usług użyteczności publicznej, lecz ocena tego, w jaki sposób wpłyną one na konkurencję na rynku, którego zasad funkcjonowania dotyczą. Dalej stwierdzono: Jako przedsiębiorca, jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek uwzględniać ć w swojej j działalności ł ś i zakazy wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nawet wtedy, gdy wydaje akty prawa miejscowego lub decyzje administracyjne, związane z organizowaniem usług użyteczności publicznej (...) 20 20

21 Ochrona konkurencji a regulacje sektorowe dotyczące rynku lokalnego 1. Ustawa o samorządzie gminnym 2. Ustawa o gospodarce komunalnej 3. Ustawa Prawo energetyczne 4. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 6. Ustawa o odpadach d 7. Ustawa o transporcie drogowym 8. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (projekt) 9. Inne ustawy 21 21

22 Ochrona konkurencji a regulacje sektorowe dotyczące rynku lokalnego Brak regulacji wyłączających jakiś sektor spod przepisów ustawy antymonopolowej Niekiedy nakładanie się kompetencji właściwych organów i Prezesa UOKiK Art. 3 ustawy antymonopolowej: opo o Przepisów ustawy nie stosuje się do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw 22 22

23 Pytania? 23 23

24 Część II 1. Zakaz nadużywania pozycji dominującej a rynek usług komunalnych. Pozycja dominująca i kolektywna pozycja dominująca. Rodzaje zakazanych działań 2. Przykładowe orzecznictwo Prezesa UOKiK ze szczególnym uwzględnieniem rynku lokalnego i rynku usług komunalnych 3. Pytania i dyskusja 24 24

25 Czy gmina zawsze ma pozycję dominującą na rynku? Definicja pozycji dominującej Definicja rynku właściwego Dominacja a monopol (w szczególności monopol prawny lub naturalny) 25 25

26 Pozycja dominująca Pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%; (art. 4 pkt 10 ustawy antymonopolowej) 26 26

27 Rynek relewantny (właściwy) Rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę ę oraz właściwości, w tym jakość, są ą uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji (art. 4 pkt 9 ustawy antymonopolowej) 27 27

28 Rynek relewantny (właściwy) a) Ujęcie asortymentowe (produktowe) (np. przewozy osób komunikacją autobusową) b) Ujęcie terytorialne (np. na terenie gminy) c) Ujęcie czasowe (np. linie i nocne) + Uwzględnienie szczebla obrotu 28 28

29 Pozycja dominująca udział gminy w rynku właściwym często przekracza 40 % (a nierzadko wynosi 100%) (np. Gmina Bochnia, rynek usług wodociągowych) ale nie zawsze (sprawa Miasta Łańcut; rynek udostępniania przystanków komunikacji autobusowej) 29 29

30 Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku Zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej j na rynku właściwym ł ś przez jednego lub kilku przedsiębiorców ę (art. 9 ust. 1 ustawy antymonopolowej) Kilku przedsiębiorców - kolektywna (łączna) pozycja dominująca (zachowania paralelne) 30 30

31 Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku (typologia, art. 9 ust. 2) 1. Praktyki cenowe 2. Sztuczne ograniczanie podaży 3. Dyskryminacja 4. Stosowanie umów wiązanych 5. Dławienie Dławienie rozwoju konkurencji 6. Narzucanie uciążliwych warunków umów 7. Podział ł rynku 31 31

32 Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku 1. PRAKTYKI CENOWE (art ) bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych y albo rażąco ą niskich, odległych gy terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów - ceny energii cieplnej we Wschowie -opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej w gminie Jastków - nieuczciwe ceny w przypadku łączenia dwóch rodzajów działalności subsydiowanie skrośne MPGM w Krośnie, rynek odpadów - pobieranie opłat za zezwolenie na korzystanie z dróg wewnętrznych w Przyjezierzu (gmina Jeziora Wielkie) - stosowanie rażąco niskich cen za przewóz pasażerów w Tarnowie, Jaworznie i Inowrocławiu; promocyjne ceny w Bydgoszczy 32 32

33 Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku 2. SZTUCZNE OGRANICZANIE PODAŻY (art ) ograniczenie produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów - wstrzymanie dostaw energii cieplnej przez spółkę komunalną w Zielonej Górze - ograniczanie dostępu do powierzchni na targowiskach handlowych w Broniszach pod Warszawą 3. DYSKRYMINACJA (art ) stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji - zapewnienie miejsca składowania odpadów własnemu zakładowi komunalnemu, odmowa prywatnemu przedsiębiorcy, Nowe Skalmierzyce -różne kryteria w gminnych przetargach na obsługę linii autobusowych w Olkuszu - ceny dzierżawy gruntów komunalnych w Malborku (nie stwierdzenie praktyki); opłaty za korzystanie z targowiska w Kostrzynie nad Odrą (nie stwierdzenie praktyki) 33 33

34 Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku 4. STOSOWANIE UMÓW WIĄZANYCH(art ) uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy - sprawa MPK w Poznaniu, sposób sprzedaży biletów okresowych -uzależnianie dostaw wody od uiszczenia należności podmiotów trzecich 5. DŁAWIENIE ROZWOJU KONKURENCJI (art ) przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencjik - Rynek transportowy: Gmina Lublin ogranicza dostęp do przystanków autobusowych (kara 160 tys. zł); podobnie w gminie Jelenia Góra, Kielce - nierówne limity nieczystości przyjmowanych do oczyszczalni w gminie Baranów - nowe wymogi co do pojemników na odpady stałe w Olkuszu - odmowa zapewnienia miejsca składowania nieczystości komunalnych; Nowe Skalmierzyce; podobnie Miasto Olsztyn (określanie wymagań do wydania zezwolenia) - działania zarządcy cmentarza w Chojnowie; podobnie w Sobótce - budowa przyłączy wodociągowych w Lesznie (kara: 8,5 tys. zł) 34 34

35 Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku 6. NARZUCANIE UCIĄŻLIWYCH WARUNKÓW UMÓW (art ) narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści - przykłady na rynku wodociągowym (2008); Sosnowiec 40 tys. zł; Jaworzno 50 tys. zł; - nieuzasadnione ograniczenie odpowiedzialności za ograniczenie lub wstrzymanie dostaw wody w Sulejówku i Kaliszu - dowolność zmiany warunków umowy najmu lokali komunalnych w Zabrzu - odmowa zawarcia umowy dzierżawy gruntów rekreacyjnych w Witkowie - narzucanie uciążliwych warunków gminie (inwestycje sieciowe w telekomunikacji, energetyce, gazownictwie) 7. PODZIAŁ RYNKU (art ) podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych - kremacja zwłok we Wrocławiu (opłaty zależne od miejsca dotychczasowego zamieszkania) -różnicowanie opłat TV kablowej w Łodzi 35 35

36 Pytania? 36 36

37 Część III 1. Zakaz zawierania porozumień (horyzontalnych i wertykalnych) ograniczających konkurencję na rynku. Wyłączenia spod zakazu. Program łagodzenia kar (leniency). Przykładowe orzecznictwo Prezesa UOKiK ze szczególnym uwzględnieniem rynku lokalnego i rynku usług ł komunalnych. 2. Rodzaje decyzji Prezesa UOKiK w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Rodzaje i wysokość sankcji. 3. Podstawowe informacje na temat postępowania przed Prezesem UOKiK. Postępowanie wyjaśniające i postępowanie antymonopolowe. Dowody w postępowaniu. Kontrola i przeszukanie. Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK. 4. Krajowe a wspólnotowe prawo konkurencji: właściwość Prezesa UOKiK a właściwość Komisji Europejskiej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. 5. Pytania i dyskusja

38 Porozumienia ograniczające konkurencję Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym (art. 6 ust. 1 ustawy antymonopolowej) 38 38

39 Formy porozumień a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki c) uchwały lub inne akty związków ą przedsiębiorców ocó lub ich organów statutowych (art. 4 pkt 5 ustawy antymonopolowej) 39 39

40 Rodzaje porozumień Pomiędzy konkurentami (poziome; horyzontalne) ) (na tym samym szczeblu obrotu, np. pomiędzy taksówkarzami, pomiędzy uczestnikami przetargu) Pomiędzy przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami (pionowe; wertykalne) (na różnych szczeblach obrotu np. pomiędzy producentem farb a hurtowniami; ale także w różnych sferach działalności, np. pomiędzy gminą a poszczególnymi przewoźnikami; pomiędzy organizatorem przetargu a jego uczestnikami) 40 40

41 Porozumienia ograniczające konkurencję (typologia, art. 6 ust. 1) 1. Kartele cenowe 2. Porozumienia kontyngentowe 3. Dotyczące podziału rynku 4. Dyskryminujące 5. Dotyczące ą stosowania umów wiązanychą 6. Ograniczające dostęp do rynku 7. Zmowy przetargowe 41 41

42 Porozumienia ograniczające konkurencję 1. KARTELE CENOWE (art ) ustalanie, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów - porozumienia cenowe pomiędzy taksówkarzami na stadionie Arkonia w Szczecinie - porozumienie przedsiębiorców prowadzących kursy prawa jazdy w Bydgoszczy - porozumienie korporacji taksówkowych w Poznaniu - porozumienie korporacji taksówkowych w Katowicach - PKS z Żarach i MZK w Żaganiu (bez umowy pisemnej) 2. POROZUMIENIA KONTYNGENTOWE (art ) ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji -zakończenie produkcji benzyny U-95: Grupa Lotos i PKN Orlen - ustalenie przez huty zasad współpracy z dostawcami złomu - kartele kryzysowe 42 42

43 Porozumienia ograniczające konkurencję 3. DOTYCZĄCE PODZIAŁU RYNKU( (art. 613) 6.1.3) podział rynków zbytu lub zakupu - uchwała samorządu aptekarskiego o zasadach lokowania nowych aptek 4. DYSKRYMINUJĄCE (art ) stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji - umowa gminy Gorlice z prywatnym zarządcą cmentarza - nierówne zasady korzystania z przystanków autobusowych w gminie Rybnik i Żory (porozumienie komunalne) 43 43

44 Porozumienia ograniczające konkurencję 5. DOTYCZĄCE STOSOWANIA UMÓW WIĄZANYCH (art ) uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy - umowa kredytu i ubezpieczenia kredytu 6. ZMOWY PRZETARGOWE (art ) uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny - przetargi na oczyszczanie jezdni w Poznaniu 44 44

45 Porozumienia ograniczające konkurencję 7. OGRANICZAJĄCE DOSTĘP DO RYNKU (art ) ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem i - porozumienie gminy Głubczyce z podległymi jej spółkami na rynku odpadów komunalnych - porozumienie komunalne gminy Rybnik i gminy Żory dotyczące rynku usług przewozowych -umowa gminy Gorlice z prywatnym y zarządcą ą ą cmentarza; umowa Miasta Poznania ze spółdzielnią pracy; - umowa Miasta Warszawy z prywatnym wydawcą gazet na kolportowanie w sieci transportu publicznego - umowa gminy z zarządcą przygranicznego targowiska 45 45

46 Wyłączenia ą spod zakazu zawierania porozumień Wyłączenia ł indywidualne id porozumień ń o mniejszym znaczeniu ( porozumienia bagatelne ) - art. 7 (ma ograniczone zastosowanie) Wyłączenia indywidualne porozumień spełniających przesłanki określone w art. 8 ust. 1 ( porozumienia racjonalizatorskie ) Wyłączenia grupowe obecnie w ramach pięciu rozporządzeń Rady Ministrów (charakter czasowy: do 2011, 2015; potem ew. ponowne wyłączenia) yą (wyłączenia te obejmują: niektóre porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, w sektorze pojazdów samochodowych, dotyczące transferu technologii, specjalizacyjne i badawczo-rozwojowe oraz niektóre wertykalne) 46 46

47 Rodzaje decyzji Prezesa UOKiK w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 1. o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazującą ą zaniechanie jej j stosowania (art. 10) 2. o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania (art. 11) 3. Tzw. decyzja zobowiązująca (art. 12) 4. Umorzenie postępowania (art. 105 kpa) 47 47

48 Rodzaje sankcji 1. Sankcja administracyjna (zakaz dalszego stosowania praktyk) 2. Sankcja karno-administracyjna (kara pieniężna) 3. Sankcja cywilnoprawna (nieważność ż czynności ś cywilnoprawnych) 48 48

49 Rodzaje i wysokość kar pieniężnych Kara za naruszenie zakazu określonego w art. 6 lub w art. 9 (stosowanie praktyk) do 10% przychodu przedsiębiorcy Kara porządkowa (nieudzielenie informacji, brak współdziałania podczas kontroli) do euro Za niewykonanie decyzji (lub postanowienia) Prezesa UOKiK lub wyroku sądu do euro za każdy dzień zwłoki Dla świadka lub osoby pełniącej funkcję kierowniczą, a także dla osoby reprezentującej kontrolowanego do 50-krotności przeciętnego wynagrodzenia 49 49

50 Ustalanie wysokości kary pieniężnej dla gminy Kara za naruszenie zakazu określonego w art. 6 lub w art. 9 (stosowanie praktyk) do 10% przychodów Dochody y z działalności,, dochody z majątku,, pozostałe dochody (Gmina Lublin, 160 tys. zł) Kara porządkowa (4.700 za nieudzielenie informacji przez gminę Czerwonak) Za niewykonanie decyzji (lub postanowienia) Prezesa UOKiK lub wyroku sądu (650 tys. zł dla gminy Gliwice; zł dla MPWiK w Warszawie) 50 50

51 Miarkowanie kar pieniężnych Zasady określone w ustawie: w szczególności okres, stopień ń oraz okoliczności ś i naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy Wyjaśnienia ś i Prezesa UOKiK ( kalkulator l kar ) naruszenia b. poważne: 1-3% naruszenia poważne: ż 0,2-1% +/- [0-80%] + [0-200/0-100%] +/- [0-50%] = kara pozostałe naruszenia: 0,01-0,2% Maksymalnie: 10% przychodów przedsiębiorcy w roku poprzedzającym wydanie decyzji 51 51

52 Program łagodzenia kar ( leniency ) Świadek Ś koronny w postępowaniu przed Prezesem UOKiK Możliwość uniknięcia i i lub obniżenia i kary pieniężnej i ż Możliwość uprzedniego sprawdzenia dostępności Statusu A Obowiązek współpracy z Prezesem UOKiK Właściwe przepisy: Art. 109 ustawy antymonopolowej Rozporządzenie Rady Ministrów i z r. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK 52 52

53 Postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję Takie same zasady dotyczą ą postępowań: a) w sprawach porozumień ograniczających konkurencję (za wyjątkiem procedury leniency ) b) w sprawach nadużywania pozycji dominującej na rynku 53

54 Postępowanie wyjaśniające Cel: wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy uzasadniające wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym, czy sprawa ma charakter antymonopolowy Nie zawsze jest konieczne (można od razu wszcząć postępowanie antymonopolowe) Nie epowinno otrwać dłużej niż 30 dni,, a w sprawach ac szczególnie skomplikowanych - nie dłużej niż 60 dni od dnia jego wszczęcia 54 54

55 Postępowanie antymonopolowe Zasadnicze postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję W sprawach praktyk k wszczynane jedynie z urzędu Ale każdy może zgłosić Prezesowi UOKiK na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję wraz z uzasadnieniem uasad e (swoisty osy doos) donos ) Powinno być zakończone nie później niż w terminie 5 miesięcy ę od dnia jego wszczęcia ę (można je jednak przedłużyć na zasadach określonych w kpa) 55 55

56 Dowody w postępowaniu oryginał dokumentu lub jego poświadczona kopia dokument sporządzony w języku obcym - poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski zeznania świadkówi opinia biegłego opinia i jednostki naukowej 56 56

57 Kontrola przedsiębiorcy ę w szczególności tzw. Dawn raid W toku postępowania przed Prezesem Urzędu może być przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu lub Inspekcji Handlowej kontrola u każdego przedsiębiorcy w zakresie objętym tym postępowaniem Zasady kontroli określa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Art. 105a ustawy antymonopolowej) 57 57

58 Przeszukanie w toku kontroli Kontrolujący w toku kontroli może również dokonać przeszukania pomieszczeń lub rzeczy, za zgodą sądu ochrony konkurencji i konsumentów, udzieloną na wniosek Prezesa Urzędu. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie poważnego naruszenia przepisów ustawy, w szczególności wtedy, gdy mogłoby dojść do zatarcia dowodów, z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może wystąpić przed wszczęciem postępowania antymonopolowego. Sąd ochrony konkurencji k i konsumentów wydaje w ciągu 48 godzin postanowienie w sprawie, o której mowa w ust. 1. Na postanowienie sądu ochrony konkurencji i konsumentów nie przysługuje zażalenie. (Art. 105c ustawy antymonopolowej) 58 58

59 Przeszukanie odrębne Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w lokalu l mieszkalnym lub w jakimkolwiek k i k innym pomieszczeniu, i nieruchomości lub środku transportu są przechowywane przedmioty, akta, księgi, dokumenty i inne informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mogące mieć wpływ na ustalenie stanu faktycznego istotnego dla prowadzonego postępowania, sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, na wniosek Prezesa Urzędu, udzielić zgody na przeprowadzenie przeszukania, w tym na dokonanie zajęcia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, przez funkcjonariuszy Policji. Czynności dokonuje Policja na polecenie sądu ą ochrony konkurencji i konsumentów (Art. 91 ustawy antymonopolowej) 59 59

60 Odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK Od decyzji Prezesa Urzędu przysługuje ł odwołanie ł do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 81 ust. 1 ustawy antymonopolowej) Jeżeli Prezes Urzędu uzna odwołanie za słuszne, może - nie przekazując akt sądowi - uchylić albo zmienić swoją decyzję w całości lub w części, o czym bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając ł jej j nową decyzję, od dktórej stronie przysługuje ł odwołanie (art. 81 ust. 3 ustawy antymonopolowej) 60 60

61 Odwołanie od wyroku SOKiK Od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego Od wyroku Sądu Apelacyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy Sąd dapelacyjny SOKiK Prezes UOKiK 61 61

62 Krajowe a wspólnotowe prawo konkurencji Dwa systemy prawa: prawo krajowe i wspólnotowe (obowiązują równolegle) Wspólnotowe reguły konkurencji: art. 81 i 82 (oraz art. 86) TWE Kompetencje Komisji Europejskiej Możliwość stosowania ww. przepisów przez Prezesa UOKiK 62 62

63 Reguły kolizyjne i współpraca organów Rozporządzenie ą Rady y( (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 63 63

64 Pytania? 64 64

65 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 65 65

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 1 Przedmiot i funkcje konkurencji Konkurencja mechanizm organizujący gospodarkę rynkową Istota konkurencji rywalizacja

Bardziej szczegółowo

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 126 Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 Akty prawne (inne niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów): Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 1 Pozycja dominująca Pojęcie pozycji dominującej pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI TEMATYKA WYKŁADU Zakaz praktyk ograniczających konkurencję: - porozumień ograniczających konkurencję, - nadużywania pozycji dominującej Praktyki ograniczające konkurencję: 1)

Bardziej szczegółowo

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Prezesa UOKiK Działania ania podejmowane na rynkach energetycznych. Waldemar Jurasz Radca Prezesa Delegatura UOKiK w Krakowie

Rola i zadania Prezesa UOKiK Działania ania podejmowane na rynkach energetycznych. Waldemar Jurasz Radca Prezesa Delegatura UOKiK w Krakowie Rola i zadania Prezesa UOKiK Działania ania podejmowane na rynkach energetycznych Waldemar Jurasz Radca Prezesa Delegatura UOKiK w Krakowie System ochrony konkurencji UZNK - ustawa z dnia 16 kwietnia 1993

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI TEMATYKA WYKŁADU NR 6 USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - PODSTAWOWE DEFINICJE Zakres ochrony prawnej wg ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Jan Barcz Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Art. 101 TFUE (d. art. 81 TWE)

Jan Barcz Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Art. 101 TFUE (d. art. 81 TWE) Jan Barcz Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Art. 101 TFUE (d. art. 81 TWE) Spis treści: 1. Uwagi wstępne 1.1. Porozumienia ograniczające konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1 Kamil Rawa Testy na Aplikacje Częśd II Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Piotrem Konieckiewiczem, pewnego popołudnia wpadliśmy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl Łódź, dnia 6 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust.

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust. Terminy: ZAGADNIENIE STAN OBECNY NOWELIZACJA USTAWY 1.Przedawnienie praktyk ograniczających konkurencję 2.Prowadzenie postępowania wyjaśniającego 3.Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do SOKiK

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 12/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 listopada 2008 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSA Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, 31 marca 2015 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, 31 marca 2015 r. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie Warszawa, 31 marca 2015 r. Zakres planowanych zmian 1 Zmiany mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Wykaz skrótów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Wykaz skrótów...27 Akty prawne...27 Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne...33 Inne...34 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów...35 DZIAŁ I. Przepisy ogólne...35 Art. 1...35

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II)

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Zasady szczegółowe postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję art. 86-93 u.o.k.k. Każdy może zgłosić Prezesowi

Bardziej szczegółowo

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy]

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy] [TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy] I. Wprowadzenie. Pierwsze Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawie praktyk ograniczających konkurencję

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 przyjmuje Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, lipiec 2015 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, lipiec 2015 r. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie Warszawa, lipiec 2015 r. Zakres planowanych zmian 1 Zmiany mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów, w szczególności na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/25/03/DL Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 3/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 57/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta W. Sp. z o.o. w W. przeciwko

Bardziej szczegółowo

- o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-06 Druk nr 1110 Warszawa, 26 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 11 z dnia (Dz.U Nr 50, poz. 331)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 11 z dnia (Dz.U Nr 50, poz. 331) brzmienie pierwotne (od 2007-04-21) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 11 z dnia 2007-02-16 (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331) Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego 27 28 luty 2012 r. Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego Aneta Pankowska, radca prawny Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy www.eurofinance.pl Obowiązek zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 184 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 122 poz USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 122 poz USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1319 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. 1) I) o ochronie konkurencji i konsumentów Opracowano na postawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080, z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawa

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej.

Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW (2015) I. Wprowadzenie. Pierwsze Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? Bernadeta M. Kasztelan-Świetlik Listopad 2010 Biała księga KaŜdy, kto z powodu naruszenia prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI. Krzysztof Kowalczyk Radca Prawny, Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka. 18 września 2007

PRAWO KONKURENCJI. Krzysztof Kowalczyk Radca Prawny, Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka. 18 września 2007 PRAWO KONKURENCJI Krzysztof Kowalczyk Radca Prawny, Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka 1 18 września 2007 PLAN PREZENTACJI Najważniejsze zmiany w polskim prawie konkurencji w 2007 roku Praktyki

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Olsztyn, dnia 22 maja 2015 r. KŻ.8361.28.2015.GM Patryk Korona prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PATRYK PAWEŁ KORONA ABC bis ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.07.50.331 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.660 art. 1 2007.12.21 zm. Dz.U.2007.171.1206 art. 20 2008.12.31 zm. Dz.U.2008.157.976 art. 14 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.223.1458 art. 52 2009.03.07 zm. Dz.U.2009.18.97

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 945 USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 945 USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 945 USTAWA z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Stan prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2007.50.331 ze zm.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt III SK 90/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2014 r. SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa P.-H. spółki jawnej Przedsiębiorstwa Handlowego B. C., M. K. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

w postępowaniach przeciwko Prezesowi UOKiK w 2013 r. Tabela wyroków i postanowień sądów administracyjnych

w postępowaniach przeciwko Prezesowi UOKiK w 2013 r. Tabela wyroków i postanowień sądów administracyjnych 108 Tabela wyroków i postanowień sądów administracyjnych w postępowaniach przeciwko Prezesowi UOKiK w 2013 r. Skarżący Wyrok (dot. tylko NSA) Przedmiot Przepisy Rozstrzygnięcie NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... XVII. Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... XVII. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Wykaz najważniejszej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze... 3

Bardziej szczegółowo

KARA LENIENCY. Wytyczne Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu ³agodzenia kar (leniency)

KARA LENIENCY. Wytyczne Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu ³agodzenia kar (leniency) KARA LENIENCY Wytyczne Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu ³agodzenia kar (leniency) I. Wprowadzenie 1. Celem niniejszych wytycznych jest zwiększenie transparentności przepisów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/70 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

NIEUCZCIWA KONKURENCJA NIEUCZCIWA KONKURENCJA Dorota Tarnowska Radca prawny Akty regulujące kwestie ochrony konkurencji Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Kodeks Cywilny inne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, Nr 170, poz. 1652,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt III SK 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 sierpnia 2016 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej 1. 1.2. Zasada wolności

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ

POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe: Kontrowersje wokół ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Śniadanie prasowe: Kontrowersje wokół ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Śniadanie prasowe: Kontrowersje wokół ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Warszawa, 25.10.2012 r. Data: 2012-10-25 USŁUGI IN HOUSE. MITY I FAKTY PRAWNE Strasburska siedziba Parlamentu UE

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Usługi portów lotniczych w UE i w Polsce a prawo konkurencji

Usługi portów lotniczych w UE i w Polsce a prawo konkurencji Usługi portów lotniczych w UE i w Polsce a prawo konkurencji Raport z badań Dr Agata Jurkowska Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, Wydział Zarządzania UW Zakres badań I. Rynki usług portów

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1) z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 184) Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Cele

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji. URZĄD PATENTOWY RP 8-9 czerwiec 2017 r.

Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji. URZĄD PATENTOWY RP 8-9 czerwiec 2017 r. Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji URZĄD PATENTOWY RP 8-9 czerwiec 2017 r. Agenda Umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji Zasady ustalanie cen Zakazy konkurencji w umowach Zakazy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 1 z 20 2015-01-13 11:15 Wydruk z 2015.01.13 Dz.U.2014.945 - Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Wersja 2015.01.18 do... Dz.U.2014.945 USTAWA

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie Środki prawne kontroli nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

Konkurencja na rynkach lokalnych

Konkurencja na rynkach lokalnych dr Igor B. Nestoruk Konkurencja na rynkach lokalnych wraz z wybranym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści Wstęp...3 1. Abecadło prawa antymonopolowego...3 1.1. Prawo

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 2) wydawanie zezwoleń na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 390 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Art. 1. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ. z dnia 22 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ. z dnia 22 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2561 Warszawa, 20 lutego 2004 r.

Druk nr 2561 Warszawa, 20 lutego 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-20-04 Druk nr 2561 Warszawa, 20 lutego 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym

Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym 1 z 5 2017-01-19 01:29 Temat: Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym Nadawca: EDUCATION-FIRST Data: 2017-01-19 01:28 Adresat: educa(on-first@educa(on-first.pl

Bardziej szczegółowo

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku?

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Marek Zaleśny Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Karta informacyjna KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Data publikacji karty 2015-12-01 10:49:42

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (tekst jednolity) Dz.U.03.86.804 2003.10.01 zm. przen. Dz.U.03.60.535 2003.10.15 zm. Dz.U.03.170.1652 2004.05.01 zm. Dz.U.04.93.891 zm. Dz.U.04.96.959 2005.09.01 zm. Dz.U.05.163.1362 2005.10.24 zm. Dz.U.05.184.1539 USTAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 50 poz. 331

Dz.U Nr 50 poz. 331 Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331 tj. Dz.U. 2017 poz. 229 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 61/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lipca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.)

Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia r.) Propozycje zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia 27.02.2017 r.) I. Plany transportowe Ograniczenie zakresu planów do niezbędnych informacji tj. informacji o linii komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej?

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? 1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM TORUŃ, DN. 23 STYCZNIA 2015 R. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEPISY USTAWY

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-411-4/11/BR- 9 /11 Kraków, dn. 14 listopada 2011r. DECYZJA Nr RKR- 43 /2011 I. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Umowy dystrybucyjne na rynku samochodowym - polskie i europejski regulacje dotyczące tzw. block exemptions Paweł Świrski, Marcin Kolasiński

Umowy dystrybucyjne na rynku samochodowym - polskie i europejski regulacje dotyczące tzw. block exemptions Paweł Świrski, Marcin Kolasiński Umowy dystrybucyjne na rynku samochodowym - polskie i europejski regulacje dotyczące tzw. block exemptions Paweł Świrski, Marcin Kolasiński Baker & McKenzie International jest stowarzyszeniem prawa szwajcarskiego,

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów

USTAWA z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 1990 Nr 14 poz. 88 USTAWA z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1999

Bardziej szczegółowo