Wykaz skrótów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz skrótów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów...27 Akty prawne...27 Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne...33 Inne...34 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów...35 DZIAŁ I. Przepisy ogólne...35 Art [Zakres przedmiotowy ustawy; praktyki ograniczające konkurencję] [Cele ustawy] [Pojęcie konkurencji] [Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy] [Prywatnoprawne stosowanie prawa konkurencji] [Łącznik faktycznego lub potencjalnego miejsca wystąpienia antykonkurencyjnego skutku kryterium wyznaczającym terytorialny zakres stosowania ustawy] [Zakres podmiotowy ustawy] [Stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów ustawy] [Tendencje do większej ekonomizacji prawa konkurencji]...68 Art [Prawa własności intelektualnej i przemysłowej] [Umowy licencyjne i inne]

2 Art [Ograniczenia konkurencji dopuszczone na podstawie odrębnych ustaw]...79 Art [Przedsiębiorca (art. 4 pkt 1)] [Związki przedsiębiorców (art. 4 pkt 2)] [Przedsiębiorca dominujący (art. 4 pkt 3)] [Przejęcie kontroli (art. 4 pkt 4 u.o.k.k.)] [Porozumienia (art. 4 pkt 5)] [Porozumienia dystrybucyjne (art. 4 pkt 6)] [Towary (art. 4 pkt 7)] [Ceny (art. 4 pkt 8)] [Rynek właściwy (art. 4 pkt 9)] [Pozycja dominująca (art. 4 pkt 10)] [Konkurenci (art. 4 pkt 11)] [Konsument (art. 4 pkt 12)] [Organizacje konsumenckie (art. 4 pkt 13)] [Grupa kapitałowa (art. 4 pkt 14)] [Przychód (art. 4 pkt 15)] [Przeciętne wynagrodzenie (art. 4 pkt 16)] [Tajemnica przedsiębiorstwa (art. 4 pkt 17)] [Prezes Urzędu (art. 4 pkt 18)] [Traktat WE (art. 4 pkt 19)] [Rozporządzenie nr 1/2003, rozporządzenie nr 139/2004 oraz rozporządzenie nr 2006/2004 (art. 4 pkt 20 22)] Art [Przeliczenie wartości euro] DZIAŁ II. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję Art [Porozumienia antykonkurencyjne uwagi ogólne] [Antykonkurencyjny cel porozumienia] [Antykonkurencyjny skutek porozumienia] [Zakaz porozumień antykonkurencyjnych a swoboda umów] [Porozumienia antykonkurencyjne między podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej]

3 6. [Katalog porozumień antykonkurencyjnych; jego relacja do generalnego zakazu porozumień antykonkurencyjnych] [Skutki prawne zawarcia porozumienia antykonkurencyjnego] Art [Porozumienia bagatelne uwagi ogólne] [Próg bagatelności porozumienia] [Obliczanie udziału w rynku przedsiębiorcy] [Wyłączenie stosowania zwolnienia (art. 7 ust. 2)] Art [Indywidualne wyłączenie (zwolnienie) spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych; relacja do wyłączeń (zwolnień) grupowych] [Przesłanki zwolnienia spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych uwagi ogólne] [Samoocena sytuacji prawnej przez przedsiębiorcę w celu zwolnienia indywidualnego; ryzyko prawne] [Ciężar dowodu (art. 8 ust. 2)] [Grupowe rozporządzenia zwalniające (art. 8 ust. 3)] [Teoria ograniczeń akcesoryjnych] Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej Art [Zakaz nadużywania pozycji dominującej uwagi ogólne] [Znaczenie pojęcia nadużywanie pozycji dominującej ] [Tzw. transfer nadużycia pozycji dominującej] [Warunki niestwierdzenia nadużywania pozycji dominującej (obiektywne uzasadnienie oraz przymus państwa)] [Stosunek art. 9 u.o.k.k. (art. 82 TWE) do art. 6 8 u.o.k.k. (art. 81 TWE)] [Praktyki stanowiące przejaw nadużywania pozycji dominującej wymienione w art. 9 ust. 2 uwagi ogólne oraz klasyfikacja takich praktyk] [Inne rodzaje zachowań stanowiące nadużycie pozycji dominującej praktyki nienazwane] [Skutki prawne stosowania praktyki będącej przejawem nadużycia pozycji dominującej]

4 Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję Art [Uznanie praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazanie zaniechania jej stosowania] [Przyznanie Prezesowi UOKiK uprawnienia do wydania decyzji w sprawie naruszenia art. 81 lub 82 TWE] [Ciężar dowodu oraz okoliczności podlegające wykazaniu] [Decyzja Prezesa UOKiK: jej treść oraz charakter prawny] Art [Decyzja o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania] Art [Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia działania (zaniechania) zmierzającego do zapobieżenia zakazanych praktyk: uwagi ogólne; cel instytucji] [Tryb postępowania w zakresie stosowania art. 12 ust. 1] [Decyzja Prezesa UOKiK zobowiązująca przedsiębiorcę do wykonania zaproponowanych zobowiązań (art. 12 ust. 1 in fine, ust. 2 i ust. 3)] [Korzyści prawne dla przedsiębiorcy (art. 12 ust. 4)] [Uchylenie decyzji przez Prezesa UOKiK (art. 12 ust. 5 7)] DZIAŁ III. Koncentracje przedsiębiorców Rozdział 1. Kontrola koncentracji Art [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK oraz przesłanki zwalniające z tego obowiązku (art. 13 ust. 1)] [Progi bagatelności koncentracji (art. 13 ust. 1)] [Kryteria przypisania obrotu przedsiębiorców do terytorium Polski (art. 13 ust. 1 pkt 2)] [Pojęcie koncentracji przedsiębiorców (art. 13 ust. 2)] [Zgłoszenie Komisji Europejskiej koncentracji o wymiarze wspólnotowym] Art [Wyłączenie z obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji uwagi ogólne]

5 2. [Przejęcie przedsiębiorcy nieosiągającego znacznych obrotów na terytorium Polski (art. 14 pkt 1)] [Czasowe nabycie akcji lub udziałów przez instytucję finansową (art. 14 pkt 2)] [Nabycie akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności (art. 14 pkt 3)] [Koncentracja w upadłości (art. 14 pkt 4)] [Przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5)] Art [Uznanie koncentracji dokonanej przez przedsiębiorcę zależnego za koncentrację dokonaną przez przedsiębiorcę dominującego] Art [Reguły obliczania obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] [Obrót wewnętrzny] Art [Rozporządzenie w sprawie obliczania obrotów przedsiębiorców uwagi ogólne] [Reguła ogólna obliczania obrotu] [Obroty banków i innych instytucji finansowych] [Przedsiębiorca będący osobą fizyczną] [Obrót jednostek samorządu terytorialnego] [Tzw. obrót wewnętrzny] Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji Art [Kryterium oceny koncentracji] [Istotne ograniczenie konkurencji na rynku wskutek koncentracji] [Czynniki mające wpływ na ocenę istotnego (nie)ograniczenia konkurencji na rynku wskutek koncentracji] [Doktryna upadającej firmy jako szczególne (dodatkowe) kryterium oceny koncentracji] [Znaczenie testu dominacji] [Decyzja Prezesa UOKiK] [Ograniczenia akcesoryjne w koncentracji]

6 Art [Modyfikacja koncentracji cel instytucji] [Warunki nakładane na przedsiębiorców uwagi ogólne] [Treść decyzji Prezesa UOKiK] Art [Decyzja o zakazie koncentracji (art. 20 ust. 1)] [Zgoda na koncentrację skutkująca istotnym ograniczeniem konkurencji (art. 20 ust. 2)] Art [Uchylenie przez Prezesa UOKiK jego decyzji, zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji (art. 21 ust. 1)] [Środki służące przywróceniu konkurencji na rynku przesłanki stosowania (art. 21 ust. 2)] [Decyzja o dekoncentracji] [Poszczególne środki restytucyjne] [Odpowiednie stosowanie art. 21 ust. 2 i 3 (art. 21 ust. 4)] Art [Wygaśnięcie decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji uwagi ogólne] [Okres obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji] [Skutki wygaśnięcia decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację] [Przedłużenie okresu obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na koncentrację (art. 22 ust. 2)] Art [Przedłużenie terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową] DZIAŁ IV. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Art [Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów uwagi ogólne] [Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 1)]

7 3. [Pojęcie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów; elementy konstrukcyjne (art. 24 ust. 2)] [Typizacja nazwanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 pkt 1 4)] [Pojęcie zbiorowego interesu konsumentów (art. 24 ust. 3)] Art [Realizacja ochrony zbiorowych interesów konsumentów na podstawie regulacji zawartych w innych aktach prawnych] [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przewidziana w ustawie nie wyłącza ochrony wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym] [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przewidziana przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów nie wyłącza ochrony wynikającej z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] [Przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie stosuje się do spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone] Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów [System decyzji sankcjonujących stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] [Charakter decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] Art [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazująca zaniechanie jej stosowania (art. 26 ust. 1)] [Postanowienia dodatkowe (art. 26 ust. 2)] Art [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzające zaniechanie jej stosowania (art. 27 ust. 1 i 2)] [Ciężar udowodnienia zaprzestania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (art. 27 ust. 3)] [Postanowienia dodatkowe (art. 27 ust. 4)]

8 Art [Decyzja zobowiązująca do podjęcia określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom zbiorowych interesów konsumentów (art. 28 ust. 1)] [Termin wykonania zobowiązań (art. 28 ust. 2)] [Obowiązek składania przez przedsiębiorcę w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji przyjętych zobowiązań (art. 28 ust. 3)] [Wyłączenia (art. 28 ust. 4)] [Trwałość decyzji zobowiązującej do podjęcia określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom zbiorowych interesów konsumentów (art. 28 ust. 5 6)] [Konsekwencje uchylenia decyzji zobowiązującej; wydanie nowej decyzji (art. 28 ust. 7)] [Trwałość decyzji wydanych w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art )] [Charakter prawny rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] DZIAŁ V. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów Rozdział 1. Prezes Urzędu Art [Prezes UOKiK jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów (art. 29 ust. 1)] [Prezes UOKiK jako organ wykonujący zadania nałożone na władze państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 29 ust. 2)] [Nowelizacja ustawy antymonopolowej oraz ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (art. 29 ust. 3 8)] [Powołanie Prezesa UOKiK (art. 29 ust. 3)] [Odwołanie Prezesa UOKiK (art. 29 ust. 4)] [Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 29 ust. 6)]

9 Art [Wiceprezesi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] Art [Zadania Prezesa UOKiK] Art [Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] Art [Struktura organizacyjna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] Art [Statut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] Art [Podległość Inspekcji Handlowej Prezesowi UOKiK] Art [Upublicznienie informacji o wynikach kontroli Inspekcji Handlowej] Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie Art [Podmioty wykonujące zadania z zakresu ochrony konsumentów] Art [Zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony konsumentów] Art [Powiatowy (miejski) rzecznik ochrony interesów konsumentów (art. 39 ust. 1)] [Wspólne stanowisko rzecznika konsumentów (art. 39 ust. 2)] Art [Powołanie (odwołanie) rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 1)] [Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko powiatowego rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 2)] [Podporządkowanie służbowe i odpowiedzialność rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 3)]

10 4. [Usytuowanie organizacyjne rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 4)] [Biuro rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 5)] Art [Miejsce zatrudnienia powiatowego rzecznika konsumentów (art. 41 ust. 1)] [Pracodawca rzecznika konsumentów (art. 41 ust. 2)] [Zasady wynagradzania rzecznika konsumentów (art. 41 ust. 3)] Art [Zadania rzecznika konsumentów z zakresu ochrony konsumentów (art. 42 ust. 1)] [Uprawnienia procesowe rzecznika konsumentów (art. 42 ust. 2)] [Żądanie od przedsiębiorców udzielenia informacji i wyjaśnień będących przedmiotem wystąpienia rzecznika konsumentów oraz ustosunkowanie się do jego uwag i opinii (art. 42 ust. 4)] [Występowanie rzecznika konsumentów w charakterze amicus curie (art. 42 ust. 5)] Art [Sprawozdanie z realizacji zadań rzecznika konsumentów (art. 43 ust. 1)] [Przekazanie sprawozdania z działalności rzecznika konsumentów delegaturze UOKiK (art. 43 ust. 2)] [Obowiązek przekazywania wniosków i problemów dotyczących ochrony konsumentów (art. 43 ust. 3)] Art [Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 1 i 2)] [Zadania Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 3)] [Członkowie Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 4 i 5)] [Obsługa administracyjna Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 6 8)]

11 Art [Organizacje konsumenckie (art. 45 ust. 1)] [Uprawnienia organizacji konsumenckich w sferze ochrony interesów konsumentów (art. 45 ust. 2)] [Obowiązek zasięgania opinii organizacji konsumenckich (art. 45 ust. 3)] Art [Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych przez organizacje konsumenckie (art. 46)] DZIAŁ VI. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Rozdział 1. Przepisy ogólne Art [Postępowanie wyjaśniające a postępowanie antymonopolowe] Art [Wszczęcie postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 1 i 2)] [Przyczyny wszczęcia postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 1 i 2)] [Czas trwania postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 4 i 5)] [Forma zakończenia postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 3)] Art [Zmiana w zakresie trybu wszczynania postępowań prowadzonych przed Prezesem UOKiK] [Postępowania wszczynane wyłącznie z urzędu (art. 49 ust. 1)] [Postępowanie wszczynane z urzędu lub na wniosek (art. 49 ust. 2)] Art [Obowiązek udzielenia informacji Prezesowi UOKiK uwagi ogólne] [Adresaci obowiązku oraz skutki jego naruszenia (art. 50 ust. 1)] [Zakres i treść obowiązku] [Prawo składania wyjaśnień (art. 50 ust. 3)] [Uprawnienie Prezesa UOKiK z art. 50 u.o.k.k. a tajemnica bankowa]

12 Art [Dowód z dokumentu (art. 51 ust. 1)] [Język dokumentu (art. 51 ust. 2 i 3)] Art [Dowód z przesłuchania świadka przed Prezesem Urzędu; obowiązki strony powołującej się na dowód ze świadków (art. 52 ust. 1)] [Wezwanie świadka (art. 52 ust. 2)] Art [Procedura składania zeznań przez świadka (art. 53 ust. 1)] [Podpisanie protokołu (art. 53 ust. 2)] Art [Opinia biegłego] [Biegły będący osobą prawną (art. 54 ust. 2)] Art [Przesłanki żądania wyłączenia biegłego] Art [Okazanie biegłemu akt lub przedmiotu oględzin] Art [Opinia biegłego uzasadnienie opinii (art. 57 ust. 1)] [Opinia łączna (art. 57 ust. 2)] Art [Wynagrodzenie biegłego (art. 58 ust. 1)] [Zaliczka na poczet czynności biegłego (art. 58 ust. 2)] [Zasady ponoszenia kosztów wynagrodzenia biegłego (art. 58 ust. 3)] Art [Jednostka naukowa jako biegły; specjalistyczne jednostki naukowe (art. 59 ust. 1)] [Wymogi formalne opinii wydanej przez jednostkę naukową (art. 59 ust. 2)] [Odesłanie (art. 59 ust. 3)] Art [Rozprawa; przesłanki (art. 60 ust. 1 i 2)] [Uczestnicy rozprawy (art. 60 ust. 3)] [Wyłączenie jawności rozprawy (art. 60 ust. 4)]

13 Art [Pomoc prawna] Art [Kontrola przedsiębiorcy zakres uprawnienia Prezesa UOKiK (art. 62 ust. 1)] [Osoby przeprowadzające kontrolę (art. 62 ust. 1)] [Warunki formalne przeprowadzania kontroli (art. 62 ust. 3 5)] [Podmioty upoważnione do udziału w kontroli (art. 62 ust. 2)] [Kontrola podczas obecności lub nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 62 ust. 5 i 6)] Art [Poszczególne uprawnienia kontrolne (art. 63 ust. 1)] [Uprawnienia osoby upoważnionej do udziału w kontroli (art. 63 ust. 2)] [Pomoc funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub Policji (art. 63 ust. 3)] [Możliwość utrwalania przebiegu kontroli lub poszczególnych czynności w toku kontroli (art. 63 ust. 4)] [Rozporządzenie Rady Ministrów (art. 63 ust. 5)] Art [Przeszukanie w toku kontroli] [Warunki przeprowadzenia przeszukania (art. 64 ust. 1 3)] [Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania karnego (art. 64 ust. 4)] Art [Obowiązek współdziałania w toku kontroli (art. 65 ust. 1)] [Prawo odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli (art. 65 ust. 2)] Art [Zajęcie w celu zabezpieczenia] Art [Zajęcie w celu zabezpieczenia rozwinięcie]

14 Art [Kontrola lub przeszukanie na wniosek Komisji Europejskiej lub organu ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego UE] Art [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego] [Poszerzenie zakresu ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego (art. 69 ust. 2)] Art [Ograniczenie udostępnienia informacji i dowodów uzyskanych przez Prezesa UOKiK w trybie art. 109 u.o.k.k.] Art [Obowiązek przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych tajemnic chronionych w odrębnych przepisach] Art [Obowiązek organów administracji publicznej] Art [Ograniczenie w zakresie wykorzystywania informacji uzyskanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK uwagi ogólne] [Wyłączenie stosowania zasady wynikającej z art. 73 ust. 1 (art. 73 ust. 2)] [Udostępnianie informacji na rzecz organów regulacyjnych (art. 73 ust. 3 i 4)] [Zawiadomienie stron o zaliczeniu w poczet dowodów informacji uzyskanych w trakcie innego postępowania (art. 73 ust. 6)] Art [Uwzględnienie zarzutów stron] Art [Umorzenie postępowania uwagi ogólne] [Podstawy obligatoryjnego umorzenia postępowania (art. 75 ust. 1)] [Fakultatywne umorzenie postępowania (art. 75 ust. 2)] Art [Przedawnienie]

15 Art [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada zawinienia (art. 77 ust. 1)] [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada słuszności (art. 77 ust. 2)] Art [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada zawinienia rozwinięcie] Art [Zasady ponoszenia kosztów niezbędnych opinii biegłych i jednostek naukowych w sprawach dotyczących koncentracji] Art [Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] Art [Wyłączenie stosowania trybu administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego w zakresie zaskarżania rozstrzygnięć Prezesa UOKiK] [Właściwość sądu (art. 81 ust. 1)] [Charakter i przedmiot postępowania odwoławczego] [Tryb odwołania od decyzji Prezesa UOKiK (art. 81 ust. 1 4)] [Warunki formalno-fiskalne odwołania] [Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Prezesa UOKiK] [Treść rozstrzygnięć wydawanych przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów] [Środki odwoławcze od orzeczenia sądu ochrony konkurencji i konsumentów] [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic w postępowaniu przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów] [Zażalenie na postanowienia Prezesa UOKiK (art. 81 ust. 5)] Art [Wyłączenie stosowania nadzwyczajnych trybów wzruszenia rozstrzygnięć Prezesa UOKiK w trybie administracyjnym]

16 Art [Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania przed Prezesem UOKiK] Art [Odpowiednie stosowanie do dowodów w postępowaniu przed Prezesem UOKiK przepisów art k.p.c.] Art [Odpowiednie stosowanie] Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję Art [Rezygnacja z instytucji wniosku o wszczęcie postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] [Tryb wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia art. 81 i/lub 82 TWE] [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję (art. 86 ust. 1)] [Warunki zgłoszenia zawiadomienia (art. 86 ust. 1 3)] [Rozpatrzenie zawiadomienia przez Prezesa UOKiK (art. 86 ust. 4)] Art [Obligatoryjne podstawy niewszczynania postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 1)] [Fakultatywne podstawy niewszczynania postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 2)] [Zawieszenie postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 3)] Art [Pojęcie strony w postępowaniu w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (art. 88 ust. 1)] [Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję oraz zawiadomienie stron (art. 88 ust. 2)]

17 Art [Nałożenie na naruszyciela art. 6 i/lub 9 u.o.k.k. zobowiązania do zaniechania określonych działań przed zakończeniem postępowania antymonopolowego (środki tymczasowe); cel instytucji] [Przesłanka stosowania środków tymczasowych] [Treść środków tymczasowych] [Tymczasowy charakter decyzji Prezesa UOKiK nakładającej zobowiązania na naruszyciela] [Wyłączenie możliwości nałożenia kary pieniężnej] Art [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa UOKiK] Art [Przeszukanie na podstawie art. 91 a przeszukanie na podstawie art. 64 u.o.k.k.] [Tryb przeszukania] Art [Termin na przeprowadzenie postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] Art [Przedawnienie wszczynania postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję] Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji Art [Strona w postępowaniu w sprawach koncentracji (art. 94 ust. 1)] [Podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 94 ust. 2 i 3)] [Opłata od wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie koncentracji (art. 94 ust. 4 i 5)] [Wymogi formalne zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji] Art [Zwrot zgłoszenia koncentracji oraz wezwanie do uzupełnienia braków w tym zgłoszeniu]

18 2. [Propozycja Prezesa UOKiK, dotycząca treści warunków modyfikujących koncentrację (art. 95 ust. 2)] Art [Termin na przeprowadzenie postępowania w sprawach koncentracji (art. 96 ust. 1)] [Przedłużenie oraz zawieszenie terminu; okresy oczekiwania (art. 96 ust. 2 i 3)] [Skutek naruszenia terminu] Art [Obowiązek wstrzymania się z dokonaniem koncentracji] [Pojęcie dokonania koncentracji] [Skutki naruszenia terminu na przeprowadzenie postępowania w sprawie koncentracji] Art [Brak naruszenia obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji] Art [Warunek stosowania środków restytucyjnych] [Poszczególne środki restytucyjne] [Forma stosowania środków restytucyjnych] Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Art [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów zgłoszone przez organizację zagraniczną (art. 100 ust. 2)] Art [Pojęcie strony postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] [Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 101 ust. 2)] Art [Ugoda w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów]

19 Art [Rygor natychmiastowej wykonalności] Art [Terminy zakończenia postępowania w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] Art [Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] DZIAŁ VII. Kary pieniężne Art [Funkcje kar oraz ich rodzaje] [Rodzaje czynów zagrożonych karami odesłanie] [Fakultatywny charakter kar] [Ustalenie wysokości kary] [Podmioty podlegające karze] [Znaczenie winy podmiotu dopuszczającego się czynu zagrożonego karą] [Forma nakładania kar] Art [Kary w celu przymuszenia uwagi ogólne] [Warunki stosowania kary] [Ustalenie wielkości kary] Art [Kara nałożona na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców] [Zakres podmiotowy kary] Art [Obligatoryjne odstąpienie od nałożenia kary oraz jej obniżenie (polityka pobłażania ) uwagi ogólne; cele polityki] [Zakres zastosowania instytucji] [Warunki uniknięcia kary (art. 109 ust. 1)] [Warunki oraz zakres obniżenia kary (art. 109 ust. 2 i 3)] [Tryb postępowania w razie wystąpienia przez przedsiębiorców do Prezesa UOKiK z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub o jej obniżenie; rozporządzenie Rady Ministrów (art. 109 ust. 5)]

20 Art [Obliczanie przychodu przedsiębiorcy powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia innych przedsiębiorców] Art [Kryteria wymiaru kary uwagi ogólne] [Okres naruszenia] [Stopień naruszenia] [Okoliczności naruszenia przepisów ustawy] [Tzw. recydywa antymonopolowa] [Inne kryteria wymiaru kary] Art [Źródło finansowania kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK (art. 112 ust. 1)] [Przeznaczenie środków pochodzących z kar pieniężnych (art. 112 ust. 2)] [Termin zapłaty kary oraz skutki jego upływu (art. 112 ust. 3 5)] Art [Odroczenie uiszczenia kary lub rozłożenie jej na raty (art. 113 ust. 1)] [Uchylenie odroczenia uiszczenia kary lub rozłożenia jej na raty (art. 113 ust. 2)] DZIAŁ VIII. Przepis karny Art [Kara grzywny za niedopełnienie obowiązku udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji, jak też nieustosunkowanie się do jego uwag i opinii] DZIAŁ IX. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe Art [Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego] Art [Zmiany w ustawie o grach losowych i zakładach wzajemnych] Art [Zmiany w ustawie o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji]

21 Art [Zmiana przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym] Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art [Nowelizacja przepisów różnych ustaw] [Cel nowelizacji] Art [Przepisy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych] Art [Kryterium ustalania wysokości kary pieniężnej] Art [Regulacje intertemporalne] Art [Ciągłość funkcji Prezesa UOKiK] Art [Zachowanie członkostwa w Radzie Rzeczników Konsumenckich] Art [Rzecznicy konsumentów powołani na podstawie dotychczasowych przepisów] Art [Zasada kontynuacji (sukcesji) urzędu antymonopolowego] Art [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] Art Art

22 Dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o nakazach zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów Artykuł 1. Zakres obowiązywania [Pojęcie naruszenia] Artykuł 2. Powództwa o wydanie nakazów o zaprzestanie szkodliwych praktyk [Powództwa o nakaz w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów] Artykuł 3. Podmioty upoważnione do występowania z powództwem [Jednostki upoważnione do wniesienia powództwa] Artykuł 4. Wewnątrzwspólnotowe szkodliwe praktyki [Naruszenia wewnątrzwspólnotowe] Artykuł 5. Wcześniejsze konsultacje [Postępowanie ugodowe] Artykuł 6. Sprawozdania [Raporty] Artykuł 7. Przepisy dotyczące szerszych uprawnień [Minimalny charakter dyrektywy] Artykuł 8. Wykonanie [Implementacja postanowień dyrektywy przez państwa członkowskie] Artykuł 9. Wejście w życie [Wejście w życie dyrektywy 98/27] Artykuł 10. Adresaci [Adresaci] Literatura Wykaz orzeczeń sądów polskich Wyroki ETS

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie antymonopolo we postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca

Bardziej szczegółowo

USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW KOMENTARZ 2. WYDANIE Konrad Kohutek Małgorzata Sieradzka Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Stan prawny na 1 września 2014 r. wraz z omówieniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zakłada się, że w projekcie nowelizacji ustawy będą uwzględnione zmiany dotyczące:

Zakłada się, że w projekcie nowelizacji ustawy będą uwzględnione zmiany dotyczące: 20 listopada br. Rząd RP przyjął Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wdrożenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej 0. Wprowadzenie do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 126 Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 Akty prawne (inne niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów): Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust.

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust. Terminy: ZAGADNIENIE STAN OBECNY NOWELIZACJA USTAWY 1.Przedawnienie praktyk ograniczających konkurencję 2.Prowadzenie postępowania wyjaśniającego 3.Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do SOKiK

Bardziej szczegółowo

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy]

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy] [TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy] I. Wprowadzenie. Pierwsze Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawie praktyk ograniczających konkurencję

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Zasady ogólne... 1 1. Zakres stosowania przyjaznej interpretacji przepisów prawa... 1 2. Marnotrawienie lub wydatkowanie świadczenia

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1 Kamil Rawa Testy na Aplikacje Częśd II Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Piotrem Konieckiewiczem, pewnego popołudnia wpadliśmy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II)

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Zasady szczegółowe postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję art. 86-93 u.o.k.k. Każdy może zgłosić Prezesowi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Autor: R. Kędziora Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym ő ő 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej.

Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW (2015) I. Wprowadzenie. Pierwsze Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX

SPIS TREŚCI. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX SPIS TREŚCI Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych 1. Pojęcie prawa gospodarczego. 2. Publiczne prawo gospodarcze a prywatne prawo gospodarcze. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 1 Pozycja dominująca Pojęcie pozycji dominującej pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów Część I KOMENTARZ Rozdział 1 Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym 3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... O autorze... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Rozdział I. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego... 1 1. Organizacja pomocy społecznej w gminie... 1 1.1. Pomoc społeczna jako

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Prezes. Konsumentów Warszawa. Działając w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izby Architektów RP w

Sz. P. Prezes. Konsumentów Warszawa. Działając w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izby Architektów RP w L. dz. 039/KRIA/2013/w Warszawa, 28 stycznia 2013 Sz. P. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Znak: DPR 022/2012 Działając

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXIII

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXIII Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XV XVII Wykaz literatury......................................... XXIII Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne... 3 Art. 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Łaszczyca Postępowanie administracyjne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne

Grzegorz Łaszczyca Postępowanie administracyjne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne Wykład 1 Rodzaje postępowań administracyjnych: a) postępowanie administracyjne ogólne (wyszczególnienie elementów definicyjnych tego postępowania, ich szersze omówienie powinno nastąpić w dalszej części

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r.

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2007.50.331 2007.06.20 zm. Dz.U. 2007.99.660 2007.12.21 zm. Dz.U. 2007.171.1206 2008.12.31 zm. Dz.U. 2008.157.976 2009.01.01 zm. Dz.U. 2008.223.1458 2009.03.07 zm. Dz.U. 2009.18.97

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz literatury... XI XV XXI XXVII Rozdział I. Pełnienie funkcji centralnych org

Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz literatury... XI XV XXI XXVII Rozdział I. Pełnienie funkcji centralnych org Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz literatury... XI XV XXI XXVII Rozdział I. Pełnienie funkcji centralnych organów administracji rządowej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 1 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Stan prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2007.50.331 ze zm.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Część A. Testy Test 1. 1 Odpowiedzi do testu 1 18 Test 2. 4 Odpowiedzi do testu 2 20 Test 3. 7 Odpowiedzi do testu 3 23 Test 4. 11

Bardziej szczegółowo

Część I. Pozycja stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia... 1

Część I. Pozycja stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia... 1 Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Pozycja stron w postępowaniu w sprawach o wykroczenia... 1 1. Wniosek o zawiadomienie okręgowej izby radców prawnych o rażącym naruszeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ Pozycja dominująca definicja odnosi się do: + indywidualnej pozycji dominującej + kolektywnej pozycji dominującej (I) przesłanki jakościowe /muszą być spełnione łącznie/:

Bardziej szczegółowo

3. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.

3. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 171, poz. 1206. Dział I

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 122 poz USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 122 poz USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1319 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. 1) I) o ochronie konkurencji i konsumentów Opracowano na postawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080, z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (tekst jednolity) Dz.U.03.86.804 2003.10.01 zm. przen. Dz.U.03.60.535 2003.10.15 zm. Dz.U.03.170.1652 2004.05.01 zm. Dz.U.04.93.891 zm. Dz.U.04.96.959 2005.09.01 zm. Dz.U.05.163.1362 2005.10.24 zm. Dz.U.05.184.1539 USTAWA

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

- o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-06 Druk nr 1110 Warszawa, 26 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III. Outsourcing spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych

Spis treści. Rozdział III. Outsourcing spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XVII XXV XLIII Rozdział I. Znaczenie ekonomiczne i prawne outsourcingu na rynku dostawców usług płatniczych... 1 1. Ekonomiczna koncepcja outsourcingu...

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego 27 28 luty 2012 r. Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego Aneta Pankowska, radca prawny Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy www.eurofinance.pl Obowiązek zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.07.50.331 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.660 art. 1 2007.12.21 zm. Dz.U.2007.171.1206 art. 20 2008.12.31 zm. Dz.U.2008.157.976 art. 14 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.223.1458 art. 52 2009.03.07 zm. Dz.U.2009.18.97

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/70 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku Wg ustawy z dnia 07 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

w postępowaniach przeciwko Prezesowi UOKiK w 2013 r. Tabela wyroków i postanowień sądów administracyjnych

w postępowaniach przeciwko Prezesowi UOKiK w 2013 r. Tabela wyroków i postanowień sądów administracyjnych 108 Tabela wyroków i postanowień sądów administracyjnych w postępowaniach przeciwko Prezesowi UOKiK w 2013 r. Skarżący Wyrok (dot. tylko NSA) Przedmiot Przepisy Rozstrzygnięcie NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści Uwagi ogólne Charakterystyka strony powodowej Udział w postępowaniu po stronie powodowej

Spis treści Uwagi ogólne Charakterystyka strony powodowej Udział w postępowaniu po stronie powodowej Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Materialnoprawne zagadnienia związane z instytucją 1. Pojęcie sprostowania prasowego i jego funkcje... 1. Pojęcie sprostowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów... Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XV XVII Rozdział I. Stanowisko kierownika zamawiającego, specjalisty ds. zamówień publicznych (Michał Culepa)... 1 1. Charakterystyka stanowiska i wymagania kwalifikacyjne...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, Nr 170, poz. 1652,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 7d. Pozyskiwanie informacji przez organy kontroli skarbowej. od podmiotów gospodarczych

Spis treści. Art. 7d. Pozyskiwanie informacji przez organy kontroli skarbowej. od podmiotów gospodarczych Przedmowa................................................. Wykaz skrótów.............................................. XIII Bibliografia................................................. XVII Komentarz..................................................

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 1 Przedmiot i funkcje konkurencji Konkurencja mechanizm organizujący gospodarkę rynkową Istota konkurencji rywalizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 maja 2019 r. Poz. 875

Warszawa, dnia 11 maja 2019 r. Poz. 875 Warszawa, dnia 11 maja 2019 r. Poz. 875 USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. 1), 2) o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 146 11446 Poz. 982 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne dot. kontroli indywidualnych palenisk (osoby fizyczne i osoby prawne)

Przepisy prawne dot. kontroli indywidualnych palenisk (osoby fizyczne i osoby prawne) 2018-05-28 Przepisy prawne dot. kontroli indywidualnych palenisk (osoby fizyczne i osoby prawne) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Katarzyna Klemba Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Stan prawny: maj 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne Zestaw 8 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 7 8 Schemat postępowania przed organem I instancji Organ prowadzący,

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III Zagadnienia egzaminacyjne 1. Pojęcie administracji gospodarczej i główne obszary jej działania. 2. Pojęcie prawa gospodarczego. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 945 USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 945 USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 945 USTAWA z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 146 11446 Poz. 982 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 1 z 20 2015-01-13 11:15 Wydruk z 2015.01.13 Dz.U.2014.945 - Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Wersja 2015.01.18 do... Dz.U.2014.945 USTAWA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo