Microsoft Small Business Server Ksiêga eksperta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Small Business Server 2003. Ksiêga eksperta"

Transkrypt

1 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel Microsoft Small Business Server Ksiêga eksperta Autor: Eriq Neale T³umaczenie: Pawe³ Gonera ISBN: Tytu³ orygina³u: Microsoft Small Business Server 2003 Unleashed Format: B5, stron: oko³o 688 oprawa twarda Wszechstronny przewodnik po platformie Small Business Server 2003 Zainstaluj pakiet Small Business Server 2003 i naucz siê nim administrowaæ Zapewnij bezpieczeñstwo serwera i stacji roboczych Usprawnij wspó³pracê w swojej firmie Microsoft Small Business Server 2003 to kompletny pakiet oprogramowania przeznaczony do zarz¹dzania danymi w ma³ych firmach. W jego sk³ad wchodzi serwer sieciowy, rozbudowany klient poczty elektronicznej, mechanizmy udostêpniania zasobów, liczne funkcje zapewniaj¹ce ochronê danych i sieci oraz inne narzêdzia, które umo liwiaj¹ wydajne dzia³anie przedsiêbiorstwa i wspó³pracê zatrudnionych osób. Trzeba jednak pamiêtaæ, e pakiet Small Business Server 2003 to coœ wiêcej ni tylko zestaw programów biurowych, dlatego do sprawnego korzystania z niego wymagana jest pewna wiedza. Dziêki ksi¹ ce Microsoft Small Business Server Ksiêga eksperta szybko nauczysz siê zarz¹dzaæ tym pakietem na ró nych poziomach zaawansowania. Poznasz mo liwoœci wszystkich podstawowych funkcji Small Business Server, ich domyœlne ustawienia, zaawansowan¹ konfiguracjê, a tak e sposoby skutecznego rozwi¹zywania problemów. Dowiesz siê, jak integrowaæ us³ugi, obs³ugiwaæ serwer IIS, zapewniaæ zdalny dostêp do serwera, zabezpieczaæ dane i stacje robocze, zarz¹dzaæ firmow¹ poczt¹ i wykonywaæ wiele innych zadañ zwi¹zanych z administracj¹ Small Business Server W ksi¹ ce znajdziesz równie szereg praktycznych przyk³adów wdro enia tego pakietu oraz przeczytasz o korzyœciach, jakie da³o firmom jego zastosowanie. Instalowanie i konfigurowanie Small Business Server Integrowanie us³ug DNS, DHCP i Active Directory Administrowanie serwerem IIS Dostêp zdalny Korzystanie z us³ug terminalowych Zabezpieczanie danych i stacji roboczych Zarz¹dzanie poczt¹ elektroniczn¹ Wspó³praca przez internet Zarz¹dzanie klientami Administrowanie i zarz¹dzanie oprogramowaniem Small Business Server Praktyczne zastosowania pakietu Jeœli jesteœ administratorem Small Business Server, ta ksi¹ ka pomo e Ci zaoszczêdziæ mnóstwo czasu i rozwi¹zaæ wiele problemów.

2 Wstęp...25 Część I Profil pacięść IiProfofś akall Bćfinęff aęrvęr RozdzRoz z. łprs tpis oeorrr ziz...29 Rozwój i dojrzewanie SBS Pierwsza wersja SBS Druga wersja SBS Trzecia wersja SBS Czwarta wersja SBS Wersje SBS SBS 2003 Standard Edition SBS 2003 Premium Edition SBS 2003 SP Podsumowanie RozdzRoz 2. PRzzdzodz zostosokoa yrz psokzis deo ziz...45 Definicja małej firmy Definicja mikrofirmy (jako podzbioru małej) Firma jednoosobowa Nakładające się potrzeby korporacji i małych firm Wyjątkowe tendencje Marketing w świecie małych firm Wpływ sprzedaży na świat małych firm Technologia i właściciel małej firmy Finanse i przepływy pieniężne dla zarządzających małymi firmami Lista potrzeb z priorytetami Jak SBS spełnia te potrzeby SBS w działaniu analiza przypadków Calvert Technologies HeadNETWORKS, LLC Interprom Computer Technologies...52 Rehab Designs, Inc Correct Solutions Pty Ltd JD Fogg Technology The Norwich Group... 56

3 6 Microsoft Small Business Server Księga eksmerta Specyficzne nisze małych firm...56 Gabinety medyczne...56 Usługi profesjonalne...57 Wycena przedsiębiorstw...57 Detal...58 Podsumowanie...58 Część II InfśalaPja aba RozdzRoz 3. Peo oko Rp okpa R stoeoiar ziz... 6z Zapoznawanie się z bazą kliencką...61 Planowanie prawidłowego licencjonowania...62 Kiedy korzystać z licencji użytkowników...62 Kiedy korzystać z licencji urządzeń...63 Licencje CAL serwera terminali...63 Planowanie sieci...64 Podłączenie do internetu...65 Jedna czy dwie karty sieciowe...65 Zakresy adresów IP...68 Konfiguracja DHCP...70 Publiczne i prywatne nazwy domen...70 Bezprzewodowy dostęp do sieci...71 Planowanie układu pamięci dyskowej...72 Odporność na awarie...73 Wiele partycji czy wiele osi...75 Technologie wykonywania kopii zapasowych...77 Podsumowanie...78 Podsumowanie najlepszych praktyk...78 RozdzRoz 4. I stoeoko Rp ziz 2ii3 zpz o okz sprkprzp... 8z Instalowanie systemu Small Business Server...81 Instalacja podstawowego systemu operacyjnego Windows Server Zintegrowana instalacja SBS...83 Instalacja komponentów SBS...86 Konfiguracja SBS lista czynności do wykonania, część Podłączenie do internetu...88 Konfiguracja zdalnego dostępu...94 Aktywacja serwera...95 Dodawanie licencji klienckich...95 Konfiguracja instalacji lista czynności do wykonania, część Dodawanie drukarek...96 Dodawanie użytkowników i komputerów...96 Konfiguracja usług faksowych...96 Konfigurowanie monitorowania...97 Konfigurowanie kopii zapasowej...97 Konfiguracja aktualizacji automatycznych...98 Rozwiązywanie problemów z instalacją...99 Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk...104

4 SMis treści 7 Część III aięć aba RozdzRoz 5. I tprroiao tsztr jrzz jiap oroz titrdp jrrpitorz... zi7 Przegląd integracji usług Active Directory oraz DNS Co to jest DNS Jak działa DNS Jak Active Directory korzysta z DNS Konfiguracja DNS dla sieci wewnętrznej Standardowa konfiguracja serwera DNS Standardowa konfiguracja DNS stacji roboczej Konfiguracja DNS do rozpoznawania publicznych adresów internetowych Wykorzystanie usługi przesyłania dalej serwera DNS w konsoli Zarządzanie systemem DNS Wykorzystanie wskazówek dotyczących serwerów głównych w konsoli Zarządzanie systemem DNS Konfiguracja DHCP dla sieci wewnętrznej Co to jest DHCP Domyślne ustawienia DHCP w SBS Modyfikowanie ustawień DHCP Rozwiązywanie problemów z usługami DNS, DHCP oraz Active Directory Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym wyszukiwaniem w DNS Rozwiązywanie problemów z zewnętrznym wyszukiwaniem w DNS Rozwiązywanie problemów z DHCP Rozwiązywanie problemów Active Directory związanych z DNS Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 6. 6sztRo IIz...z33 Usługa IIS a Small Business Server Technologie Web w SBS Komponenty IIS Konfiguracja domyślnych witryn Ustawienia dla domyślnej witryny sieci Web Ustawienia dla witryny Companyweb Ustawienia witryny Administracja programu Microsoft SharePoint Ustawienia witryny Administracja centralna programu SharePoint Konfiguracja dodatkowych witryn Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji IIS Tworzenie nowej witryny Zarządzanie katalogami wirtualnymi Instalowanie usług sieciowych innych firm Udostępnianie w internecie bezpiecznych witryn przy wykorzystaniu certyfikatów SSL firm zewnętrznych Rozwiązywanie problemów z IIS Anatomia strony błędu Usługa niedostępna Ograniczenia adresów IP Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk

5 8Microsoft Small Business Server Księga eksmerta RozdzRoz 7. RottR R R dostęp zdoe zz.pr oroz zoporz srpirokp... z63 Podstawy usługi Routing i dostęp zdalny (RRAS) Zastosowanie zapory sieciowej RRAS Kreator CEICW a zapora sieciowa RRAS Konfiguracja zapory sieciowej RRAS Podstawy zdalnego dostępu Opcje zdalnego dostępu Konfiguracja zdalnego dostępu Konfigurowanie serwera Konfiguracja klientów Rozwiązywanie problemów z routingiem i dostępem zdalnym Usługa nie jest dostępna zdalnie Chcemy skorzystać zdalnie z serwera, ale dostępne są tylko dynamiczne adresy IP Nie można podłączyć się zdalnie za pomocą VPN błąd Udało się podłączyć do VPN, ale nie można skorzystać z żadnego zasobu Nie można zestawić więcej niż pięciu jednoczesnych połączeń VPN Po podłączeniu do VPN dostęp do internetu jest powolny lub zablokowany Połączenie VPN rozłącza się po określonym czasie bezczynności Więcej zasobów pomocnych w rozwiązywaniu problemów Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 8. 6sztRR tpr R oeokp... z83 Przegląd trybów działania usług terminalowych Tryb zdalnej administracji Tryb aplikacji Instalowanie i konfigurowanie serwera terminali Instalowanie usług terminalowych Konfigurowanie usługi licencjonowania serwera terminali Zarządzanie serwerami terminali Instalowanie aplikacji Konfiguracja usług terminalowych Działanie konsoli Menedżer usług terminalowych Rozwiązywanie problemów z usługami terminali Konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer Serwer terminali nie pojawia się w usłudze Zdalne miejsce pracy w sieci Web Użytkownicy nie mogą zalogować się na serwerze terminali Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk Część II BęzpięPzęefśzo RozdzRoz 9. ipzprpizpastko sprkpro... z99 Bezpieczeństwo fizyczne Bezpieczeństwo na poziomie systemu plików Uprawnienia plików NTFS Stosowanie uprawnień NTFS Szyfrowanie systemu plików Bezpieczeństwo na poziomie udziałów...208

6 SMis treści 9 Bezpieczeństwo haseł Konfiguracja zasad haseł Obiekt zasad haseł domeny Small Business Server Rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami Częste problemy z dostępem Czynne uprawnienie Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz zi. ipzprpizpastko stoiar Royoizzis...22z Windows XP Service Pack Zapora systemu Windows Internet Explorer Outlook Express Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) Aktualizacje automatyczne Centrum zabezpieczeń systemu Windows Lokalni administratorzy Konfiguracja grup zabezpieczeń Narzędzia antywirusowe Narzędzia antyspyware Sieć zarządzana Nie zapominajmy o Office Szkolenie użytkowników końcowych i proces przeglądów bezpieczeństwa Zabezpieczanie danych przed dostępem z wewnątrz firmy Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem stacji roboczych Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk Część I aęrzęr erpeaneę RozdzRoz zz. Poząizp Ro derp idrp Wykorzystanie programu Outlook Instalacja programu Outlook Tryb buforowy programu Exchange Konfiguracja programu Outlook poprzez internet lub RPC po HTTP Konfiguruj Outlook poprzez internet na kliencie Wykorzystanie Outlook Web Access Outlook Web Access podstawowy Outlook Web Access zaawansowany Outlook Web Access zaawansowany z ActiveX Ustawienia zabezpieczeń Outlook Web Access Wykorzystanie Outlook Mobile Access (OMA) Wykorzystanie ActiveSync Wersje ActiveSync Urządzenia przenośne Synchronizacja Rozwiązywanie problemów z połączeniami klienckimi Rozwiązywanie problemów z trybem buforowanym programu Exchange Rozwiązywanie problemów z programem Outlook poprzez internet

7 10 Microsoft Small Business Server Księga eksmerta Rozwiązywanie problemów z Outlook Web Access Rozwiązywanie problemów z Outlook Mobile Access (OMA) Rozwiązywanie problemów z ActiveSync Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz z2. 2oRządzo Rp sprkprp zdiso Rp Zarządzanie konfiguracją domyślnej skrzynki pocztowej Niechciana poczta i wirusy Filtrowanie odbiorców i funkcja tar pit Exchange Intelligent Message Filter (IMF) Dostarczanie poczty pomimo funkcji antyspamowych Łącznik POP Jak działa łącznik POP Ograniczenia łącznika POP Konfiguracja łącznika POP Kierowanie poczty z konta globalnego Kierowanie poczty do kont indywidualnych Odbieranie poczty z wielu domen Dodawanie kolejnych adresów Zasady odbiorców Usługa Recipient Update Service Kierowanie poczty do strefy nieautorytatywnej Rozwiązywanie problemów z konfiguracją Exchange Rozwiązywanie problemów z pocztą wychodzącą Rozwiązywanie problemów z IMF Rozwiązywanie problemów z łącznikiem POP Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz z3. PRzzkRoio Rp zdiso Rp po okorrr... 3z3 Opis struktury bazy danych Exchange Grupy pamięci masowej Exchange Bazy danych Extensible Storage Engine (ESE) Pliki dzienników Plik punktu kontrolnego Transakcje Opis wymagań i metod tworzenia kopii zapasowych w Exchange Kopia zapasowa w trybie online Kopia zapasowa w trybie offline Uprawnienia Tworzenie kopii zapasowej Exchange za pomocą kreatora konfiguracji kopii zapasowych Zastosowanie programu NTBackup Zastosowanie ExMerge Zastosowanie rozwiązań innych firm Przywracanie baz danych Exchange z kopii zapasowej Zdarzenia wymagające przywracania Exchange Proces odtwarzania Zastosowanie kreatora przywracania SBS do odtwarzania Zastosowanie programu NTBackup do odtwarzania...335

8 SMis treści 11 Użycie Recovery Storage Group Zastosowanie programu ExMerge do odtwarzania Zastosowanie rozwiązań innych firm do odtwarzania Naprawianie uszkodzonej bazy danych Exchange ESEUTIL /r ESEUTIL /p ISINTEG Przywracanie 16-gigabajtowej bazy danych Rozwiązywanie problemów z przywracaniem po awarii Exchange Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk Część II TęPenoloEię eęh RozdzRoz z4. zsorppor t oroz krtrz o ao po zkpy Przegląd usług Windows SharePoint Przegląd implementacji witryny Companyweb dla SBS Domyślne lokalizacje plików w Companyweb Domyślne uprawnienia dla Companyweb Dostosowywanie interfejsu Companyweb Stosowanie motywów do interfejsu Companyweb Tworzenie i zarządzanie obiektami oraz listami Tworzenie nowych widoków dla obiektów oraz list Tworzenie stron personalizowanych Korzystanie ze składników Web Part Tworzenie nowych witryn w SharePoint Tworzenie nowych podwitryn wewnątrz Companyweb Tworzenie nowych witryn najwyższego poziomu w SharePoint Tworzenie kopii i przywracanie danych SharePoint Rozszerzanie witryny Companyweb za pomocą FrontPage Korzystanie z wielu języków w SharePoint Rozwiązywanie problemów z SharePoint Kompletny przewodnik na temat usuwania i przeinstalowywania witryny Companyweb Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz z5. 2doe p Rpasip proiz k srpir Wpy Przegląd interfejsu Zdalne miejsce pracy w sieci Web Widok administratora Widok klienta Użycie aplikacji Zdalne miejsce pracy w sieci Web Podłączanie do RWW Podłączanie do OWA Podłączanie do Companyweb Łączenie z pulpitami serwera Łączenie z pulpitami klienta Informacje techniczne na temat RWW Lokalizacje plików RWW oraz ustawienia rejestru Konfiguracja IIS dla RWW

9 12 Microsoft Small Business Server Księga eksmerta Dostosowywanie interfejsu Zdalne miejsce pracy w sieci Web Zmiana wyglądu i działania RWW Zwiększanie domyślnych wartości czasu bezczynności w RWW Wykluczanie systemów z listy zdalnego sterowania Uniemożliwienie użytkownikom podłączania napędów lokalnych do zdalnych komputerów Rozwiązywanie problemów z aplikacją Zdalne miejsce pracy w sieci Web Nie można podłączyć się do RWW Nie można otworzyć Companyweb z poziomu RWW Nie można zdalnie sterować stacjami roboczymi poprzez RWW Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk Część III PołąPzęnia ClięnPCię RozdzRoz z6. 6 ztdok Riz R do pttprz... 4i7 Zarządzanie użytkownikami w SBS Dostęp administratorów i użytkowników zaawansowanych Dodawanie użytkowników Zastosowanie konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory Zmiana uprawnienia użytkownika Tworzenie i modyfikowanie limitów użytkowników Praca z grupami zabezpieczeń i dystrybucyjnymi Zarządzanie komputerami w SBS Dodawanie komputerów do sieci Dodawanie serwerów Rozwiązywanie problemów z użytkownikami i komputerami Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz z7. I tprroiao do pttpr k zoir toss zp środokrsdrp z oee itsr pss zprdpr 2ii Udostępnianie plików komputerom Macintosh przez serwer SBS Podłączanie za pomocą Usług dla komputerów Macintosh (Mac OS 9 lub Mac OS X) Podłączanie z użyciem SMB (tylko Mac OS X 10.3) Dostęp do bezpiecznej witryny Eksportowanie certyfikatu SSL z SBS Importowanie certyfikatu SSL do magazynu certyfikatów komputera Macintosh Dostęp do Exchange z komputerów Macintosh Włączenie IMAP na SBS Exchange Narzędzia zdalnego dostępu dla Macintosha Zdalne miejsce pracy w sieci Web (RWW) Podłączanie się do sieci SBS z użyciem VPN Połączenia pulpitu zdalnego Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk...471

10 SMis treści 13 Część IIII IIkinifśraPja i zarząizanię RozdzRoz z8. 8koRzp Rp doprr zoposokpa z oee itsr pss zprdpr Zagadnienia związane z kopiami zapasowymi Przywracanie plików Archiwizacja Przywracanie systemu Sprzęt i nośniki Plan wykonywania kopii zapasowych Lokacje i bezpieczeństwo Typy kopii zapasowych Harmonogram kopii zapasowej Rotacja nośników Zastosowanie kreatora kopii zapasowych SBS Ograniczenia kreatora kopii zapasowych SBS Ustawienia wygenerowane przez kreator Wykluczanie danych z kreatora kopii zapasowej Zmiana powiadomień kopii zapasowych Zastosowanie programu NTBackup Zastosowanie rozwiązań innych firm do tworzenia kopii zapasowych Odtwarzanie po awarii za pomocą narzędzi SBS Przywracanie z kopii zapasowej Rozwiązywanie problemów z kopiami zapasowymi Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz z9. zo RtoRoko Rp R RopoRtoko Rp Monitorować czy nie monitorować? Oto jest pytanie Typy raportów i alertów Raport wydajności Raport o użyciu Alerty wydajności Konfigurowanie i wykorzystywanie monitorowania i alertów Uruchamianie Kreatora konfiguracji monitorowania Rozszerzanie monitorowania i alertów Zawartość raportów Kiedy powinniśmy oczekiwać alertu? Modyfikowanie domyślnych raportów i alertów Rozwiązywanie problemów z monitorowaniem i alertami Ponowne instalowanie i konfigurowanie monitorowania i alertów Nieprawidłowe nazwy na raportach Błędy IIS przy próbie dostępu do stron monitorowania w intranecie Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 2i. 2osodz RRtpz...5z7 Przegląd zasad grupy Elementy zasad grupy Zakres zasad grupy i kolejność stosowania

11 11 Microsoft Small Business Server Księga eksmerta Korzystanie z konsoli Zarządzanie zasadami grupy Nawigacja w konsoli Zarządzanie zasadami grupy Przeglądanie ustawień zasad grupy Korzystanie z narzędzi Group Policy Modeling oraz Group Policy Results Tworzenie raportu modelowania Tworzenie raportu wyników Domyślne obiekty zasad grupy w SBS Zapora systemu Windows programu Small Business Server Zapora połączenia internetowego programu Small Business Server Komputer kliencki programu Small Business Server Zasady Pomocy zdalnej programu Small Business Server Zasady blokady programu Small Business Server Zasady haseł domeny programu Small Business Server Default Domain Policy Zasady inspekcji programu Small Business Server Default Domain Controllers Policy Tworzenie i modyfikacja obiektów zasad grupy w SBS Planowanie obiektów GPO Testowanie obiektu GPO Implementowanie obiektu GPO Rozwiązywanie problemów z zasadami grup Narzędzia testowania zasad grupy Odtwarzanie zasad grupy po awarii Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 2z. 2oRządzo Rp stoiao R Royoizz R poprzpz zosodz RRtpz... 55z Po co zarządzać stacjami roboczymi? Przekierowanie folderów i pliki trybu offline Konfiguracja przekierowania folderów Konfigurowanie plików w trybie offline Zarządzanie dostępem do stacji roboczych Ograniczenie logowania Ograniczanie użytkowników Inne zastosowania zasad grupy Rozwiązywanie problemów z zasadami grup Tworzenie kopii zapasowych oraz dokumentowanie zmian w zasadach grupy Ogólne wskazówki na temat rozwiązywania problemów Rozwiązywanie problemów z przekierowaniem folderów Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 22. aotdr R poprokdr zoypzprpizpa... 57z Budowa poprawki oraz proces powiadamiania Testowanie poprawek i proces analizy ryzyka Firma otwarta Średnio zabezpieczona firma Firma paranoiczna...579

12 SMis treści 15 Zasoby poprawek zabezpieczeń i informacji o zagrożeniach Windows Update oraz aktualizacje automatyczne Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) Witryna pobierania dla SBS Shavlik HFNetChk Pro Implementacja WSUS w SBS Instalowanie WSUS Pierwsza synchronizacja Konfigurowanie zasad grupy dla WSUS na serwerze Proces aprobowania WSUS w systemach OEM Rozwiązywanie problemów z poprawkami Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk Część IX Prękićk TęPenoloEięf RozdzRoz 23. Podstokz I tpr pt zpitrrtz o d tiipeprotro zprdpr 2ii4...6i7 Nowe funkcje w ISA Konsola MMC zarządzania serwerem ISA Sieci ISA Kwarantanna VPN Zaakceptować czy odrzucić? Delegowanie administracji Pojęcia ISA Typy klientów ISA Zarządzanie danymi dzienników Tryb blokady serwera ISA Połączenia klienckie Przyspieszanie internetu Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 24. 2ooko soko o od R RstRoiao I tpr pt zpitrrtz o d tiipeprotro zprdpr 2ii4...63z Zarządzanie serwerem ISA Dostosowanie panelu kontrolnego Potwierdzanie alertów Wykrywanie oszustw DHCP Konfigurowanie punktu dostępu bezprzewodowego Włączanie wykrywania włamań Konfigurowanie automatycznego wykrywania klienta Firewall Modyfikacja ustawień ISA Omówienie filtrów aplikacji i Web Anatomia zasad zapory Tworzenie nowych zasad zapory Konfiguracja witryn do bezpośredniego dostępu Dodawanie portów tunelowania SSL

13 16 Microsoft Small Business Server Księga eksmerta Umożliwianie pobierania z i wysyłania do zewnętrznych serwerów za pomocą FTP Publikowanie serwera Web Rozwiązywanie problemów Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk DoIaśCi jodotpd t 2osoyz o tp ot ziz Zasoby społeczności Microsoft Witryny WWW oraz strumienie RSS Grupy dyskusyjne Dzienniki Web (blogi) Zasoby społeczności Small Business Community Witryny i blogi Listy wysyłkowe Zasoby na temat Exchange Zasoby na temat komputerów Macintosh Witryny WWW oraz strumienie RSS Grupy dyskusyjne Listy wysyłkowe Zasoby na temat programu Outlook Zasoby na temat Outlook Web Access Zasoby na temat ActiveSync/PocketPC Zasoby na temat monitorowania i raportowania w SBS Zasoby na temat zasad grupy Zasoby na temat RRAS, VPN i zapory sieciowej Zasoby na temat serwera terminali Zasoby na temat bezpieczeństwa stacji roboczych Narzędzia antywirusowe Zestaw obsługi zagrożeń Zasoby na temat bezpieczeństwa i aktualizacji Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Zasoby WSUS zdorokrdz

14 Rozdział 5. Integrac a tełtg jasu juc oraz Hctioe jirector 107 Podstawą każdej instalacji SBS jest solidna infrastruktura Active Directory. Ponieważ usługa Active Directory w znacznej mierze zależy od technologii sieciowych takich jak DNS, udana i pomyślna implementacja SBS powinna mieć prawidłowo skonfigurowaną sieć. Odnosi się to nie tylko do serwera, ale również do stacji roboczych. W rozdziale tym szczegółowo przedstawimy domyślną konfigurację sieci i nakreślimy potencjalne problemy, jakie mogą wyniknąć podczas zmiany konfiguracji. Przy okazji wprowadzenia produktu Windows 2000 Server Microsoft udostępnił nową usługę katalogową, która zastąpiła płaską strukturę katalogową wykorzystywaną w Windows NT. Usługa Active Directory posiada znacznie bardziej skomplikowaną strukturę katalogu i aby działała ona prawidłowo, należy dokładnie znać strukturę sieci. By to osiągnąć, Microsoft związał wiele funkcji usługi Active Directory z DNS i innymi technologiami sieciowymi. Bez prawidłowo działającego i niezawodnego systemu DNS usługa Active Directory jest właściwie bezużyteczna. Z tego powodu nawet w przypadku sieci jednoserwerowej, jak w większości instalacji SBS, bardzo ważna jest podstawowa znajomość DNS oraz sposobu integracji z Active Directory. Co to jest DNS DNS to skrót od Domain Name System (albo Domain Name Service lub Domain Name Server, w zależności od źródła), który jest mechanizmem tłumaczącym nazwy komputerów w sieci na ich adresy IP. DNS można porównać do dużej elektronicznej książki telefonicznej, w której komputery z całego świata mogą się wzajemnie wyszukiwać.

15 108 Część III Sieć SBS 2003 Jednak DNS ma służyć bardziej ludziom niż komputerom. Większość ludzi łatwiej zapamiętuje słowa i zdania niż liczby. Ponieważ cała komunikacja komputerów jest realizowana z wykorzystaniem liczb, mechanizm ten jest dla nas szczególnie ważny. Znacznie łatwiej jest zapamiętać lub niż lub Dodatkowo żadne z urządzeń nie zna nazw i adresów wszystkich urządzeń sieciowych podłączonych do internetu ale struktura systemu DNS rozwiązuje ten problem. JaJ k daia DNS Gdy otworzymy przeglądarkę internetową i wpiszemy w niej na ekranie w magiczny sposób pojawi się strona domowa wyszukiwarki Google. Jednak zanim się to zdarzy, musi zostać wykonanych wiele operacji. Po pierwsze, komputer przejrzy wewnętrzną pamięć adresów, sprawdzając, czy został już wcześniej odnaleziony adres IP dla Jeśli tak będzie, komputer skorzysta z adresu z bufora i spróbuje zrealizować połączenie do serwera korzystającego z tego adresu IP. Jeżeli w lokalnym buforze nie ma tego adresu, do gry wchodzi system DNS. Komputer skontaktuje się z serwerem DNS wymienionym we właściwościach połączenia i zapyta go o adres Serwer DNS sprawdzi w lokalnym buforze, czy adres ten nie był już wcześniej wyszukiwany. Jeżeli tak, wyśle go z powrotem do komputera, a ten będzie mógł skontaktować się z serwerem WWW. Jeżeli serwer DNS nie będzie posiadał tego adresu w swoich danych konfiguracyjnych ani w lokalnej pamięci podręcznej, przekaże pytanie do innego serwera, a cały proces będzie powtarzany aż do momentu znalezienia serwera, który będzie posiadał informacje na temat adresu odpowiadającego szukanej nazwie. JaJ ActdJe DdcectocD Joc Dsta DNS Podczas gdy serwer Windows ma uruchomioną usługę DNS i wchodzi w skład struktury Active Directory, serwer DNS przechowuje więcej informacji niż tylko nazwy komputerów i ich adresy. W DNS przechowywana jest duża liczba rekordów usług (SRV), które pozwalają komputerom ze środowiska Active Directory lokalizować komputery udostępniające usługi związane z Active Directory. Do przeglądania i konfiguracji ustawień DNS na serwerze wykorzystywana jest konsola Zarządzanie systemem DNS. Aby ją otworzyć, kliknij Start/Narzędzia administracyjne/dns lub w wierszu polecenia wpisz dnsmgmt.msc i naciśnij Enter. Na rysunku 5.1 pokazany jest wygląd konsoli Zarządzanie systemem DNS dla wewnętrznej domeny. Można na nim zauważyć rekordy hostów DNS (nazywane również rekordami A) dla serwera SBS, jak również dla kilku stacji roboczych wchodzących w skład domeny. Dodatkowo widoczne są rekordy niezwiązane z hostami, które pomagają wykonywać podstawowe wyszukiwania nazw hostów z wewnętrznej sieci. Na rysunku 5.2 przedstawiony jest widok strefy _msdcs dla wewnętrznej sieci. Tu właśnie przechowywane są najważniejsze informacje dotyczące sieci na potrzeby usługi Active Directory. Strefa _msdcs jest podzielona na cztery obszary: dc dla odwołań do kontrolerów domeny; domains dla podstawowych informacji o domenie; gc dla globalnych odwołań katalogu oraz pdc dla odwołań do podstawowych kontrolerów domeny. Choć większość ludzi nigdy nie będzie korzystała interakcyjnie z tych danych, to jednak gdy stacja robocza

16 Rozdział 5. Integrac a tełtg jasu juc oraz Hctioe jirector 109 Rysunek 5.1. Konsola Zarządzanie systemem DNS zawiera listę przekształceń nazw hostów na adresy IP dla wewnętrznej sieci Rysunek 5.2. Strefa _msdcs zawiera adresy wyszukiwania dla kluczowych komponentów Active Directory

17 110 Część III Sieć SBS 2003 Najlepsze praktyki: Tworzenie aliasów DNS zamiast rekordów hostów Jak zostało to pokazane na rysunku 5.1, wpis dla nazwy DNS companyweb nie jest rekordem hosta (rekordem A), ale rekordem aliasu (CNAME). Gdy w DNS jest wyszukiwany rekord CNAME, zwracana jest inna nazwa DNS, a nie adres IP. Następnie wykonywane jest wyszukiwanie dla nowej nazwy DNS, która, jak w przypadku nazwy companyweb, jest przekształcana na adres IP wewnętrznej karty sieciowej serwera. Jeżeli potrzebujemy utworzyć nowe rekordy DNS wskazujące na istniejący serwer lub stację roboczą, np. tworząc łatwiejszą do zapamiętania nazwę serwera, należy utworzyć rekord CNAME zamiast rekordu hosta. Jeżeli utworzymy ten wpis jako rekord A, a następnie zajdzie potrzeba zmiany adresu IP serwera, będziemy musieli zmienić w DNS wszystkie rekordy związane z rekordem A. Jeżeli utworzymy ten rekord jako CNAME, to przy zmianie adresu IP serwera rekord ten automatycznie pobierze nowy adres serwera, ponieważ zawsze wskazuje on na nazwę DNS serwera, a nie na jego adres IP. Aby utworzyć nowy rekord CNAME, należy wykonać następujące operacje: 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy strefę przekazywania w przód i wybierać Nowy alias (CNAME). 2. Wpisać nową nazwę hosta w polu Nazwa aliasu. 3. Wprowadzić w pełni kwalifikowaną nazwę domenową dla istniejącego komputera w polu W pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) dla hosta docelowego. 4. Kliknąć OK. będzie próbowała uwierzytelnić się w Active Directory lub przetworzyć logowanie użytkownika w domenie, skorzysta ona z DNS do wyszukania tych usług w celu określenia, gdzie należy się podłączyć do odpowiedniej usługi, np. Kerberos. Dokładniejsze objaśnienie usług Active Directory, DNS oraz ich integracji ze sobą wykracza poza ramy tej książki. W rzeczywistości na temat samej tylko usługi Active Directory powstało już kilka książek. Dla naszych celów takie podstawowe zrozumienie integracji DNS i Active Directory jest wystarczające, by zapewnić fundament dla obsłużenia większości problemów, jakie mogą pojawić się przy instalacji SBS związanej z DNS oraz AD. Przy wykorzystaniu domyślnych narzędzi konfiguracyjnych serwera i stacji roboczych w środowisku SBS konfiguracja sieci powinna być ustawiona dla każdego komputera w taki sposób, aby prawidłowo działało rozpoznawanie nazw wewnętrznych i zewnętrznych. Czasami jednak wiedza o tym, co powinno się zdarzyć, jest niewystarczająca. Często dopiero wiedza o tym, co faktycznie się dzieje, i porównanie z tym, co dziać się powinno, pozwala wykryć naturę występujących problemów. Stankackowa Jonfdgucacja secweca DNS Sieciowa część kreatora Connect to internet, nazywanego również CEICW (ang. Configure and Internet Connection Wizard), pozwala skonfigurować ustawienia dla wewnętrznych i zewnętrznych interfejsów sieciowych. Konfiguracja kart sieciowych zwią-

18 Rozdział 5. Integrac a tełtg jasu juc oraz Hctioe jirector 111 zana z DNS jest bardzo prosta oba interfejsy mają ustawiony adres IP wewnętrznej karty sieciowej jako adres serwera DNS. Przedstawiony poniżej wynik działania polecenia ipconfig /all pokazuje prawidłową konfigurację sieci dla serwera z dwoma kartami sieciowymi po uruchomieniu kreatora CEICW. C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name : sbs Primary Dns Suffix : SmallBizCo.local Node Type : Unknown IP Routing Enabled : Yes WINS Proxy Enabled : Yes DNS Suffix Search List : SmallBizCo.local Ethernet adapter Server Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix. : Description : 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-T( Compatibleo Physical Address : B-61 DHCP Enabled : No IP Address : Subnet Mask : Default Gateway : DNS Servers : Primary WINS Server : Ethernet adapter Network Connection: Connection-specific DNS Suffix. : Description : Realtek RTL8029(ASo PCI Ethernet Adapter Physical Address : 00-C0-F0-2B-7D-F9 DHCP Enabled : No IP Address : Subnet Mask : Default Gateway : DNS Servers : Primary WINS Server : NetBIOS over Tcpip : Disabled C:\Documents and Settings\Administrator> Jak można zauważyć, zarówno karta wewnętrzna, jak i zewnętrzna mają jako DNS ustawiony adres wewnętrznej karty sieciowej. Dzięki temu wszystkie wyszukiwania w DNS trafiają do usługi DNS uruchomionej na serwerze. Stankackowa Jonfdgucacja DNS stacjd co oc ej Mówiąc ogólnie, stacje robocze w środowisku SBS powinny być skonfigurowane w taki sposób, aby korzystały z DHCP do konfiguracji sieci. W niektórych przypadkach stacje robocze mogą wymagać zastosowania statycznej konfiguracji adresów IP. Poniżej znajduje się wynik działania polecenia ipconfig /all dla standardowej konfiguracji stacji roboczej:

19 112 Część III Sieć SBS 2003 C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name : JONDOUGH01 Primary Dns Suffix : SmallBizCo.local Node Type : Hybrid IP Routing Enabled : No WINS Proxy Enabled : No DNS Suffix Search List : SmallBizCo.local SmallBizCo.local Ethernet adapter Server Area Connection: Connection-specific DNS Suffix. : SmallBizCo.local Description : Intel Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generico Physical Address : FF Dhcp Enabled : Yes Autoconfiguration Enabled.... : Yes IP Address : Subnet Mask : Default Gateway : DHCP Server : DNS Servers : Primary WINS Server : Lease Obtained : Lease Expires : C:\Documents and Settings\Administrator> Przy ręcznej konfiguracji sieci dla stacji roboczej, aby mogła ona prawidłowo komunikować się z serwerem SBS, należy prawidłowo ustawić kilka elementów. Po pierwsze, adres IP oraz maska podsieci muszą odpowiadać zakresowi adresów IP używanych dla wewnętrznej sieci. Po drugie, adres domyślnej bramy musi być adresem wewnętrznej karty sieciowej serwera SBS (w przypadku konfiguracji SBS z dwiema kartami sieciowymi) lub routera (w przypadku konfiguracji SBS z jedną kartą sieciową). Po trzecie, adres serwera DNS musi być adresem wewnętrznej karty serwera SBS. Wynik działania polecenia ipconfig /all ze stacji roboczej z prawidłowo skonfigurowaną siecią wygląda tak, jak poniżej: C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name : JONDOUGH01 Primary Dns Suffix : SmallBizCo.local Node Type : Broadcast IP Routing Enabled : No WINS Proxy Enabled : No DNS Suffix Search List : SmallBizCo.local Ethernet adapter Network Connection: Connection-specific DNS Suffix. : Description : Intel Based PCI Fast Ethernet

20 Rozdział 5. Integrac a tełtg jasu juc oraz Hctioe jirector 113 Adapter (Generico Physical Address : FF Dhcp Enabled : No IP Address : Subnet Mask : Default Gateway : DNS Servers : C:\Documents and Settings\Administrator> Stacje robocze powinny być skonfigurowane w taki sposób, aby nie korzystały z żadnych innych serwerów DNS poza serwerem SBS. Jeżeli dla stacji roboczej trzeba ustawić adres zapasowego serwera DNS, adres IP serwera SBS musi być wymieniony jako pierwszy. Najlepsze praktyki: ipconfig /all Za każdym razem gdy serwer lub stacja robocza mają kłopoty z komunikacją, pierwszym krokiem przy identyfikacji problemu jest wykonanie polecenia ipconfig /all. Jeżeli wyślesz opis problemu na listę dyskusyjną SBS lub zadzwonisz pod numer pomocy technicznej Microsoft PSS, najprawdopodobniej niemal od razu zostaniesz poproszony o dostarczenie wyniku działania tego polecenia zarówno na serwerze, jak i na stacji roboczej. Aby przygotować wynik działania polecenia ipconfig /all do wysłania na listę dyskusyjną lub do obsługi technicznej, należy zapisać go do pliku. Najłatwiejszym sposobem wykonania tej operacji jest wpisanie w wierszu polecenia: ipconfig /all > ipconfig.txt Spowoduje to utworzenie w bieżącym katalogu pliku ipconfig.txt. Plik ten można otworzyć w Notatniku. Aby szybko go utworzyć i od razu otworzyć, w wierszu poleceń można wpisać: ipconfig /all > ipconfig.txt && ipconfig.txt Polecenie to powoduje utworzenie pliku ipconfig.txt w bieżącym katalogu i jego otwarcie w Notatniku. W jaki sposób usługa DNS może zapewniać rozpoznawanie nazw w publicznym internecie, jeżeli adresy serwera DNS dla obu kart sieciowych wskazują na serwer SBS? Aby skonfigurować jej prawidłowe działanie, musimy ponownie skorzystać z konsoli Zarządzanie systemem DNS. WDJoc Dstande usiugd Wc esdianda kauej secweca DNS w Jonsoud Zac k ande sdsteąeą DNS Po otwarciu konsoli Zarządzanie systemem DNS należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę serwera i z menu kontekstowego wybrać Właściwości, a następnie kliknąć zakładkę Usługi przesyłania dalej. Otwarte zostanie wówczas okno dialogowe pokazane na

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. xiii

Spis treści: Wstęp. xiii Spis treści: Wstęp xiii Część I Podstawy administracji Microsoft Exchange Server 2003 1 Przegląd administrowania Microsoft Exchange Server 2003 3 Microsoft Exchange Server 2003 4 Integracja Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP. T: Serwer DHCP. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP. Zadanie2: W jaki sposób skonfigurować system Windows XP by pełnił rolę serwera DHCP? Zadanie3:

Bardziej szczegółowo