Microsoft Small Business Server Ksiêga eksperta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Small Business Server 2003. Ksiêga eksperta"

Transkrypt

1 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel Microsoft Small Business Server Ksiêga eksperta Autor: Eriq Neale T³umaczenie: Pawe³ Gonera ISBN: Tytu³ orygina³u: Microsoft Small Business Server 2003 Unleashed Format: B5, stron: oko³o 688 oprawa twarda Wszechstronny przewodnik po platformie Small Business Server 2003 Zainstaluj pakiet Small Business Server 2003 i naucz siê nim administrowaæ Zapewnij bezpieczeñstwo serwera i stacji roboczych Usprawnij wspó³pracê w swojej firmie Microsoft Small Business Server 2003 to kompletny pakiet oprogramowania przeznaczony do zarz¹dzania danymi w ma³ych firmach. W jego sk³ad wchodzi serwer sieciowy, rozbudowany klient poczty elektronicznej, mechanizmy udostêpniania zasobów, liczne funkcje zapewniaj¹ce ochronê danych i sieci oraz inne narzêdzia, które umo liwiaj¹ wydajne dzia³anie przedsiêbiorstwa i wspó³pracê zatrudnionych osób. Trzeba jednak pamiêtaæ, e pakiet Small Business Server 2003 to coœ wiêcej ni tylko zestaw programów biurowych, dlatego do sprawnego korzystania z niego wymagana jest pewna wiedza. Dziêki ksi¹ ce Microsoft Small Business Server Ksiêga eksperta szybko nauczysz siê zarz¹dzaæ tym pakietem na ró nych poziomach zaawansowania. Poznasz mo liwoœci wszystkich podstawowych funkcji Small Business Server, ich domyœlne ustawienia, zaawansowan¹ konfiguracjê, a tak e sposoby skutecznego rozwi¹zywania problemów. Dowiesz siê, jak integrowaæ us³ugi, obs³ugiwaæ serwer IIS, zapewniaæ zdalny dostêp do serwera, zabezpieczaæ dane i stacje robocze, zarz¹dzaæ firmow¹ poczt¹ i wykonywaæ wiele innych zadañ zwi¹zanych z administracj¹ Small Business Server W ksi¹ ce znajdziesz równie szereg praktycznych przyk³adów wdro enia tego pakietu oraz przeczytasz o korzyœciach, jakie da³o firmom jego zastosowanie. Instalowanie i konfigurowanie Small Business Server Integrowanie us³ug DNS, DHCP i Active Directory Administrowanie serwerem IIS Dostêp zdalny Korzystanie z us³ug terminalowych Zabezpieczanie danych i stacji roboczych Zarz¹dzanie poczt¹ elektroniczn¹ Wspó³praca przez internet Zarz¹dzanie klientami Administrowanie i zarz¹dzanie oprogramowaniem Small Business Server Praktyczne zastosowania pakietu Jeœli jesteœ administratorem Small Business Server, ta ksi¹ ka pomo e Ci zaoszczêdziæ mnóstwo czasu i rozwi¹zaæ wiele problemów.

2 Wstęp...25 Część I Profil pacięść IiProfofś akall Bćfinęff aęrvęr RozdzRoz z. łprs tpis oeorrr ziz...29 Rozwój i dojrzewanie SBS Pierwsza wersja SBS Druga wersja SBS Trzecia wersja SBS Czwarta wersja SBS Wersje SBS SBS 2003 Standard Edition SBS 2003 Premium Edition SBS 2003 SP Podsumowanie RozdzRoz 2. PRzzdzodz zostosokoa yrz psokzis deo ziz...45 Definicja małej firmy Definicja mikrofirmy (jako podzbioru małej) Firma jednoosobowa Nakładające się potrzeby korporacji i małych firm Wyjątkowe tendencje Marketing w świecie małych firm Wpływ sprzedaży na świat małych firm Technologia i właściciel małej firmy Finanse i przepływy pieniężne dla zarządzających małymi firmami Lista potrzeb z priorytetami Jak SBS spełnia te potrzeby SBS w działaniu analiza przypadków Calvert Technologies HeadNETWORKS, LLC Interprom Computer Technologies...52 Rehab Designs, Inc Correct Solutions Pty Ltd JD Fogg Technology The Norwich Group... 56

3 6 Microsoft Small Business Server Księga eksmerta Specyficzne nisze małych firm...56 Gabinety medyczne...56 Usługi profesjonalne...57 Wycena przedsiębiorstw...57 Detal...58 Podsumowanie...58 Część II InfśalaPja aba RozdzRoz 3. Peo oko Rp okpa R stoeoiar ziz... 6z Zapoznawanie się z bazą kliencką...61 Planowanie prawidłowego licencjonowania...62 Kiedy korzystać z licencji użytkowników...62 Kiedy korzystać z licencji urządzeń...63 Licencje CAL serwera terminali...63 Planowanie sieci...64 Podłączenie do internetu...65 Jedna czy dwie karty sieciowe...65 Zakresy adresów IP...68 Konfiguracja DHCP...70 Publiczne i prywatne nazwy domen...70 Bezprzewodowy dostęp do sieci...71 Planowanie układu pamięci dyskowej...72 Odporność na awarie...73 Wiele partycji czy wiele osi...75 Technologie wykonywania kopii zapasowych...77 Podsumowanie...78 Podsumowanie najlepszych praktyk...78 RozdzRoz 4. I stoeoko Rp ziz 2ii3 zpz o okz sprkprzp... 8z Instalowanie systemu Small Business Server...81 Instalacja podstawowego systemu operacyjnego Windows Server Zintegrowana instalacja SBS...83 Instalacja komponentów SBS...86 Konfiguracja SBS lista czynności do wykonania, część Podłączenie do internetu...88 Konfiguracja zdalnego dostępu...94 Aktywacja serwera...95 Dodawanie licencji klienckich...95 Konfiguracja instalacji lista czynności do wykonania, część Dodawanie drukarek...96 Dodawanie użytkowników i komputerów...96 Konfiguracja usług faksowych...96 Konfigurowanie monitorowania...97 Konfigurowanie kopii zapasowej...97 Konfiguracja aktualizacji automatycznych...98 Rozwiązywanie problemów z instalacją...99 Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk...104

4 SMis treści 7 Część III aięć aba RozdzRoz 5. I tprroiao tsztr jrzz jiap oroz titrdp jrrpitorz... zi7 Przegląd integracji usług Active Directory oraz DNS Co to jest DNS Jak działa DNS Jak Active Directory korzysta z DNS Konfiguracja DNS dla sieci wewnętrznej Standardowa konfiguracja serwera DNS Standardowa konfiguracja DNS stacji roboczej Konfiguracja DNS do rozpoznawania publicznych adresów internetowych Wykorzystanie usługi przesyłania dalej serwera DNS w konsoli Zarządzanie systemem DNS Wykorzystanie wskazówek dotyczących serwerów głównych w konsoli Zarządzanie systemem DNS Konfiguracja DHCP dla sieci wewnętrznej Co to jest DHCP Domyślne ustawienia DHCP w SBS Modyfikowanie ustawień DHCP Rozwiązywanie problemów z usługami DNS, DHCP oraz Active Directory Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym wyszukiwaniem w DNS Rozwiązywanie problemów z zewnętrznym wyszukiwaniem w DNS Rozwiązywanie problemów z DHCP Rozwiązywanie problemów Active Directory związanych z DNS Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 6. 6sztRo IIz...z33 Usługa IIS a Small Business Server Technologie Web w SBS Komponenty IIS Konfiguracja domyślnych witryn Ustawienia dla domyślnej witryny sieci Web Ustawienia dla witryny Companyweb Ustawienia witryny Administracja programu Microsoft SharePoint Ustawienia witryny Administracja centralna programu SharePoint Konfiguracja dodatkowych witryn Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji IIS Tworzenie nowej witryny Zarządzanie katalogami wirtualnymi Instalowanie usług sieciowych innych firm Udostępnianie w internecie bezpiecznych witryn przy wykorzystaniu certyfikatów SSL firm zewnętrznych Rozwiązywanie problemów z IIS Anatomia strony błędu Usługa niedostępna Ograniczenia adresów IP Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk

5 8Microsoft Small Business Server Księga eksmerta RozdzRoz 7. RottR R R dostęp zdoe zz.pr oroz zoporz srpirokp... z63 Podstawy usługi Routing i dostęp zdalny (RRAS) Zastosowanie zapory sieciowej RRAS Kreator CEICW a zapora sieciowa RRAS Konfiguracja zapory sieciowej RRAS Podstawy zdalnego dostępu Opcje zdalnego dostępu Konfiguracja zdalnego dostępu Konfigurowanie serwera Konfiguracja klientów Rozwiązywanie problemów z routingiem i dostępem zdalnym Usługa nie jest dostępna zdalnie Chcemy skorzystać zdalnie z serwera, ale dostępne są tylko dynamiczne adresy IP Nie można podłączyć się zdalnie za pomocą VPN błąd Udało się podłączyć do VPN, ale nie można skorzystać z żadnego zasobu Nie można zestawić więcej niż pięciu jednoczesnych połączeń VPN Po podłączeniu do VPN dostęp do internetu jest powolny lub zablokowany Połączenie VPN rozłącza się po określonym czasie bezczynności Więcej zasobów pomocnych w rozwiązywaniu problemów Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 8. 6sztRR tpr R oeokp... z83 Przegląd trybów działania usług terminalowych Tryb zdalnej administracji Tryb aplikacji Instalowanie i konfigurowanie serwera terminali Instalowanie usług terminalowych Konfigurowanie usługi licencjonowania serwera terminali Zarządzanie serwerami terminali Instalowanie aplikacji Konfiguracja usług terminalowych Działanie konsoli Menedżer usług terminalowych Rozwiązywanie problemów z usługami terminali Konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer Serwer terminali nie pojawia się w usłudze Zdalne miejsce pracy w sieci Web Użytkownicy nie mogą zalogować się na serwerze terminali Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk Część II BęzpięPzęefśzo RozdzRoz 9. ipzprpizpastko sprkpro... z99 Bezpieczeństwo fizyczne Bezpieczeństwo na poziomie systemu plików Uprawnienia plików NTFS Stosowanie uprawnień NTFS Szyfrowanie systemu plików Bezpieczeństwo na poziomie udziałów...208

6 SMis treści 9 Bezpieczeństwo haseł Konfiguracja zasad haseł Obiekt zasad haseł domeny Small Business Server Rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami Częste problemy z dostępem Czynne uprawnienie Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz zi. ipzprpizpastko stoiar Royoizzis...22z Windows XP Service Pack Zapora systemu Windows Internet Explorer Outlook Express Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) Aktualizacje automatyczne Centrum zabezpieczeń systemu Windows Lokalni administratorzy Konfiguracja grup zabezpieczeń Narzędzia antywirusowe Narzędzia antyspyware Sieć zarządzana Nie zapominajmy o Office Szkolenie użytkowników końcowych i proces przeglądów bezpieczeństwa Zabezpieczanie danych przed dostępem z wewnątrz firmy Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem stacji roboczych Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk Część I aęrzęr erpeaneę RozdzRoz zz. Poząizp Ro derp idrp Wykorzystanie programu Outlook Instalacja programu Outlook Tryb buforowy programu Exchange Konfiguracja programu Outlook poprzez internet lub RPC po HTTP Konfiguruj Outlook poprzez internet na kliencie Wykorzystanie Outlook Web Access Outlook Web Access podstawowy Outlook Web Access zaawansowany Outlook Web Access zaawansowany z ActiveX Ustawienia zabezpieczeń Outlook Web Access Wykorzystanie Outlook Mobile Access (OMA) Wykorzystanie ActiveSync Wersje ActiveSync Urządzenia przenośne Synchronizacja Rozwiązywanie problemów z połączeniami klienckimi Rozwiązywanie problemów z trybem buforowanym programu Exchange Rozwiązywanie problemów z programem Outlook poprzez internet

7 10 Microsoft Small Business Server Księga eksmerta Rozwiązywanie problemów z Outlook Web Access Rozwiązywanie problemów z Outlook Mobile Access (OMA) Rozwiązywanie problemów z ActiveSync Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz z2. 2oRządzo Rp sprkprp zdiso Rp Zarządzanie konfiguracją domyślnej skrzynki pocztowej Niechciana poczta i wirusy Filtrowanie odbiorców i funkcja tar pit Exchange Intelligent Message Filter (IMF) Dostarczanie poczty pomimo funkcji antyspamowych Łącznik POP Jak działa łącznik POP Ograniczenia łącznika POP Konfiguracja łącznika POP Kierowanie poczty z konta globalnego Kierowanie poczty do kont indywidualnych Odbieranie poczty z wielu domen Dodawanie kolejnych adresów Zasady odbiorców Usługa Recipient Update Service Kierowanie poczty do strefy nieautorytatywnej Rozwiązywanie problemów z konfiguracją Exchange Rozwiązywanie problemów z pocztą wychodzącą Rozwiązywanie problemów z IMF Rozwiązywanie problemów z łącznikiem POP Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz z3. PRzzkRoio Rp zdiso Rp po okorrr... 3z3 Opis struktury bazy danych Exchange Grupy pamięci masowej Exchange Bazy danych Extensible Storage Engine (ESE) Pliki dzienników Plik punktu kontrolnego Transakcje Opis wymagań i metod tworzenia kopii zapasowych w Exchange Kopia zapasowa w trybie online Kopia zapasowa w trybie offline Uprawnienia Tworzenie kopii zapasowej Exchange za pomocą kreatora konfiguracji kopii zapasowych Zastosowanie programu NTBackup Zastosowanie ExMerge Zastosowanie rozwiązań innych firm Przywracanie baz danych Exchange z kopii zapasowej Zdarzenia wymagające przywracania Exchange Proces odtwarzania Zastosowanie kreatora przywracania SBS do odtwarzania Zastosowanie programu NTBackup do odtwarzania...335

8 SMis treści 11 Użycie Recovery Storage Group Zastosowanie programu ExMerge do odtwarzania Zastosowanie rozwiązań innych firm do odtwarzania Naprawianie uszkodzonej bazy danych Exchange ESEUTIL /r ESEUTIL /p ISINTEG Przywracanie 16-gigabajtowej bazy danych Rozwiązywanie problemów z przywracaniem po awarii Exchange Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk Część II TęPenoloEię eęh RozdzRoz z4. zsorppor t oroz krtrz o ao po zkpy Przegląd usług Windows SharePoint Przegląd implementacji witryny Companyweb dla SBS Domyślne lokalizacje plików w Companyweb Domyślne uprawnienia dla Companyweb Dostosowywanie interfejsu Companyweb Stosowanie motywów do interfejsu Companyweb Tworzenie i zarządzanie obiektami oraz listami Tworzenie nowych widoków dla obiektów oraz list Tworzenie stron personalizowanych Korzystanie ze składników Web Part Tworzenie nowych witryn w SharePoint Tworzenie nowych podwitryn wewnątrz Companyweb Tworzenie nowych witryn najwyższego poziomu w SharePoint Tworzenie kopii i przywracanie danych SharePoint Rozszerzanie witryny Companyweb za pomocą FrontPage Korzystanie z wielu języków w SharePoint Rozwiązywanie problemów z SharePoint Kompletny przewodnik na temat usuwania i przeinstalowywania witryny Companyweb Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz z5. 2doe p Rpasip proiz k srpir Wpy Przegląd interfejsu Zdalne miejsce pracy w sieci Web Widok administratora Widok klienta Użycie aplikacji Zdalne miejsce pracy w sieci Web Podłączanie do RWW Podłączanie do OWA Podłączanie do Companyweb Łączenie z pulpitami serwera Łączenie z pulpitami klienta Informacje techniczne na temat RWW Lokalizacje plików RWW oraz ustawienia rejestru Konfiguracja IIS dla RWW

9 12 Microsoft Small Business Server Księga eksmerta Dostosowywanie interfejsu Zdalne miejsce pracy w sieci Web Zmiana wyglądu i działania RWW Zwiększanie domyślnych wartości czasu bezczynności w RWW Wykluczanie systemów z listy zdalnego sterowania Uniemożliwienie użytkownikom podłączania napędów lokalnych do zdalnych komputerów Rozwiązywanie problemów z aplikacją Zdalne miejsce pracy w sieci Web Nie można podłączyć się do RWW Nie można otworzyć Companyweb z poziomu RWW Nie można zdalnie sterować stacjami roboczymi poprzez RWW Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk Część III PołąPzęnia ClięnPCię RozdzRoz z6. 6 ztdok Riz R do pttprz... 4i7 Zarządzanie użytkownikami w SBS Dostęp administratorów i użytkowników zaawansowanych Dodawanie użytkowników Zastosowanie konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory Zmiana uprawnienia użytkownika Tworzenie i modyfikowanie limitów użytkowników Praca z grupami zabezpieczeń i dystrybucyjnymi Zarządzanie komputerami w SBS Dodawanie komputerów do sieci Dodawanie serwerów Rozwiązywanie problemów z użytkownikami i komputerami Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz z7. I tprroiao do pttpr k zoir toss zp środokrsdrp z oee itsr pss zprdpr 2ii Udostępnianie plików komputerom Macintosh przez serwer SBS Podłączanie za pomocą Usług dla komputerów Macintosh (Mac OS 9 lub Mac OS X) Podłączanie z użyciem SMB (tylko Mac OS X 10.3) Dostęp do bezpiecznej witryny Eksportowanie certyfikatu SSL z SBS Importowanie certyfikatu SSL do magazynu certyfikatów komputera Macintosh Dostęp do Exchange z komputerów Macintosh Włączenie IMAP na SBS Exchange Narzędzia zdalnego dostępu dla Macintosha Zdalne miejsce pracy w sieci Web (RWW) Podłączanie się do sieci SBS z użyciem VPN Połączenia pulpitu zdalnego Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk...471

10 SMis treści 13 Część IIII IIkinifśraPja i zarząizanię RozdzRoz z8. 8koRzp Rp doprr zoposokpa z oee itsr pss zprdpr Zagadnienia związane z kopiami zapasowymi Przywracanie plików Archiwizacja Przywracanie systemu Sprzęt i nośniki Plan wykonywania kopii zapasowych Lokacje i bezpieczeństwo Typy kopii zapasowych Harmonogram kopii zapasowej Rotacja nośników Zastosowanie kreatora kopii zapasowych SBS Ograniczenia kreatora kopii zapasowych SBS Ustawienia wygenerowane przez kreator Wykluczanie danych z kreatora kopii zapasowej Zmiana powiadomień kopii zapasowych Zastosowanie programu NTBackup Zastosowanie rozwiązań innych firm do tworzenia kopii zapasowych Odtwarzanie po awarii za pomocą narzędzi SBS Przywracanie z kopii zapasowej Rozwiązywanie problemów z kopiami zapasowymi Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz z9. zo RtoRoko Rp R RopoRtoko Rp Monitorować czy nie monitorować? Oto jest pytanie Typy raportów i alertów Raport wydajności Raport o użyciu Alerty wydajności Konfigurowanie i wykorzystywanie monitorowania i alertów Uruchamianie Kreatora konfiguracji monitorowania Rozszerzanie monitorowania i alertów Zawartość raportów Kiedy powinniśmy oczekiwać alertu? Modyfikowanie domyślnych raportów i alertów Rozwiązywanie problemów z monitorowaniem i alertami Ponowne instalowanie i konfigurowanie monitorowania i alertów Nieprawidłowe nazwy na raportach Błędy IIS przy próbie dostępu do stron monitorowania w intranecie Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 2i. 2osodz RRtpz...5z7 Przegląd zasad grupy Elementy zasad grupy Zakres zasad grupy i kolejność stosowania

11 11 Microsoft Small Business Server Księga eksmerta Korzystanie z konsoli Zarządzanie zasadami grupy Nawigacja w konsoli Zarządzanie zasadami grupy Przeglądanie ustawień zasad grupy Korzystanie z narzędzi Group Policy Modeling oraz Group Policy Results Tworzenie raportu modelowania Tworzenie raportu wyników Domyślne obiekty zasad grupy w SBS Zapora systemu Windows programu Small Business Server Zapora połączenia internetowego programu Small Business Server Komputer kliencki programu Small Business Server Zasady Pomocy zdalnej programu Small Business Server Zasady blokady programu Small Business Server Zasady haseł domeny programu Small Business Server Default Domain Policy Zasady inspekcji programu Small Business Server Default Domain Controllers Policy Tworzenie i modyfikacja obiektów zasad grupy w SBS Planowanie obiektów GPO Testowanie obiektu GPO Implementowanie obiektu GPO Rozwiązywanie problemów z zasadami grup Narzędzia testowania zasad grupy Odtwarzanie zasad grupy po awarii Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 2z. 2oRządzo Rp stoiao R Royoizz R poprzpz zosodz RRtpz... 55z Po co zarządzać stacjami roboczymi? Przekierowanie folderów i pliki trybu offline Konfiguracja przekierowania folderów Konfigurowanie plików w trybie offline Zarządzanie dostępem do stacji roboczych Ograniczenie logowania Ograniczanie użytkowników Inne zastosowania zasad grupy Rozwiązywanie problemów z zasadami grup Tworzenie kopii zapasowych oraz dokumentowanie zmian w zasadach grupy Ogólne wskazówki na temat rozwiązywania problemów Rozwiązywanie problemów z przekierowaniem folderów Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 22. aotdr R poprokdr zoypzprpizpa... 57z Budowa poprawki oraz proces powiadamiania Testowanie poprawek i proces analizy ryzyka Firma otwarta Średnio zabezpieczona firma Firma paranoiczna...579

12 SMis treści 15 Zasoby poprawek zabezpieczeń i informacji o zagrożeniach Windows Update oraz aktualizacje automatyczne Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) Witryna pobierania dla SBS Shavlik HFNetChk Pro Implementacja WSUS w SBS Instalowanie WSUS Pierwsza synchronizacja Konfigurowanie zasad grupy dla WSUS na serwerze Proces aprobowania WSUS w systemach OEM Rozwiązywanie problemów z poprawkami Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk Część IX Prękićk TęPenoloEięf RozdzRoz 23. Podstokz I tpr pt zpitrrtz o d tiipeprotro zprdpr 2ii4...6i7 Nowe funkcje w ISA Konsola MMC zarządzania serwerem ISA Sieci ISA Kwarantanna VPN Zaakceptować czy odrzucić? Delegowanie administracji Pojęcia ISA Typy klientów ISA Zarządzanie danymi dzienników Tryb blokady serwera ISA Połączenia klienckie Przyspieszanie internetu Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk RozdzRoz 24. 2ooko soko o od R RstRoiao I tpr pt zpitrrtz o d tiipeprotro zprdpr 2ii4...63z Zarządzanie serwerem ISA Dostosowanie panelu kontrolnego Potwierdzanie alertów Wykrywanie oszustw DHCP Konfigurowanie punktu dostępu bezprzewodowego Włączanie wykrywania włamań Konfigurowanie automatycznego wykrywania klienta Firewall Modyfikacja ustawień ISA Omówienie filtrów aplikacji i Web Anatomia zasad zapory Tworzenie nowych zasad zapory Konfiguracja witryn do bezpośredniego dostępu Dodawanie portów tunelowania SSL

13 16 Microsoft Small Business Server Księga eksmerta Umożliwianie pobierania z i wysyłania do zewnętrznych serwerów za pomocą FTP Publikowanie serwera Web Rozwiązywanie problemów Podsumowanie Podsumowanie najlepszych praktyk DoIaśCi jodotpd t 2osoyz o tp ot ziz Zasoby społeczności Microsoft Witryny WWW oraz strumienie RSS Grupy dyskusyjne Dzienniki Web (blogi) Zasoby społeczności Small Business Community Witryny i blogi Listy wysyłkowe Zasoby na temat Exchange Zasoby na temat komputerów Macintosh Witryny WWW oraz strumienie RSS Grupy dyskusyjne Listy wysyłkowe Zasoby na temat programu Outlook Zasoby na temat Outlook Web Access Zasoby na temat ActiveSync/PocketPC Zasoby na temat monitorowania i raportowania w SBS Zasoby na temat zasad grupy Zasoby na temat RRAS, VPN i zapory sieciowej Zasoby na temat serwera terminali Zasoby na temat bezpieczeństwa stacji roboczych Narzędzia antywirusowe Zestaw obsługi zagrożeń Zasoby na temat bezpieczeństwa i aktualizacji Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Zasoby WSUS zdorokrdz

14 Rozdział 5. Integrac a tełtg jasu juc oraz Hctioe jirector 107 Podstawą każdej instalacji SBS jest solidna infrastruktura Active Directory. Ponieważ usługa Active Directory w znacznej mierze zależy od technologii sieciowych takich jak DNS, udana i pomyślna implementacja SBS powinna mieć prawidłowo skonfigurowaną sieć. Odnosi się to nie tylko do serwera, ale również do stacji roboczych. W rozdziale tym szczegółowo przedstawimy domyślną konfigurację sieci i nakreślimy potencjalne problemy, jakie mogą wyniknąć podczas zmiany konfiguracji. Przy okazji wprowadzenia produktu Windows 2000 Server Microsoft udostępnił nową usługę katalogową, która zastąpiła płaską strukturę katalogową wykorzystywaną w Windows NT. Usługa Active Directory posiada znacznie bardziej skomplikowaną strukturę katalogu i aby działała ona prawidłowo, należy dokładnie znać strukturę sieci. By to osiągnąć, Microsoft związał wiele funkcji usługi Active Directory z DNS i innymi technologiami sieciowymi. Bez prawidłowo działającego i niezawodnego systemu DNS usługa Active Directory jest właściwie bezużyteczna. Z tego powodu nawet w przypadku sieci jednoserwerowej, jak w większości instalacji SBS, bardzo ważna jest podstawowa znajomość DNS oraz sposobu integracji z Active Directory. Co to jest DNS DNS to skrót od Domain Name System (albo Domain Name Service lub Domain Name Server, w zależności od źródła), który jest mechanizmem tłumaczącym nazwy komputerów w sieci na ich adresy IP. DNS można porównać do dużej elektronicznej książki telefonicznej, w której komputery z całego świata mogą się wzajemnie wyszukiwać.

15 108 Część III Sieć SBS 2003 Jednak DNS ma służyć bardziej ludziom niż komputerom. Większość ludzi łatwiej zapamiętuje słowa i zdania niż liczby. Ponieważ cała komunikacja komputerów jest realizowana z wykorzystaniem liczb, mechanizm ten jest dla nas szczególnie ważny. Znacznie łatwiej jest zapamiętać lub niż lub Dodatkowo żadne z urządzeń nie zna nazw i adresów wszystkich urządzeń sieciowych podłączonych do internetu ale struktura systemu DNS rozwiązuje ten problem. JaJ k daia DNS Gdy otworzymy przeglądarkę internetową i wpiszemy w niej na ekranie w magiczny sposób pojawi się strona domowa wyszukiwarki Google. Jednak zanim się to zdarzy, musi zostać wykonanych wiele operacji. Po pierwsze, komputer przejrzy wewnętrzną pamięć adresów, sprawdzając, czy został już wcześniej odnaleziony adres IP dla Jeśli tak będzie, komputer skorzysta z adresu z bufora i spróbuje zrealizować połączenie do serwera korzystającego z tego adresu IP. Jeżeli w lokalnym buforze nie ma tego adresu, do gry wchodzi system DNS. Komputer skontaktuje się z serwerem DNS wymienionym we właściwościach połączenia i zapyta go o adres Serwer DNS sprawdzi w lokalnym buforze, czy adres ten nie był już wcześniej wyszukiwany. Jeżeli tak, wyśle go z powrotem do komputera, a ten będzie mógł skontaktować się z serwerem WWW. Jeżeli serwer DNS nie będzie posiadał tego adresu w swoich danych konfiguracyjnych ani w lokalnej pamięci podręcznej, przekaże pytanie do innego serwera, a cały proces będzie powtarzany aż do momentu znalezienia serwera, który będzie posiadał informacje na temat adresu odpowiadającego szukanej nazwie. JaJ ActdJe DdcectocD Joc Dsta DNS Podczas gdy serwer Windows ma uruchomioną usługę DNS i wchodzi w skład struktury Active Directory, serwer DNS przechowuje więcej informacji niż tylko nazwy komputerów i ich adresy. W DNS przechowywana jest duża liczba rekordów usług (SRV), które pozwalają komputerom ze środowiska Active Directory lokalizować komputery udostępniające usługi związane z Active Directory. Do przeglądania i konfiguracji ustawień DNS na serwerze wykorzystywana jest konsola Zarządzanie systemem DNS. Aby ją otworzyć, kliknij Start/Narzędzia administracyjne/dns lub w wierszu polecenia wpisz dnsmgmt.msc i naciśnij Enter. Na rysunku 5.1 pokazany jest wygląd konsoli Zarządzanie systemem DNS dla wewnętrznej domeny. Można na nim zauważyć rekordy hostów DNS (nazywane również rekordami A) dla serwera SBS, jak również dla kilku stacji roboczych wchodzących w skład domeny. Dodatkowo widoczne są rekordy niezwiązane z hostami, które pomagają wykonywać podstawowe wyszukiwania nazw hostów z wewnętrznej sieci. Na rysunku 5.2 przedstawiony jest widok strefy _msdcs dla wewnętrznej sieci. Tu właśnie przechowywane są najważniejsze informacje dotyczące sieci na potrzeby usługi Active Directory. Strefa _msdcs jest podzielona na cztery obszary: dc dla odwołań do kontrolerów domeny; domains dla podstawowych informacji o domenie; gc dla globalnych odwołań katalogu oraz pdc dla odwołań do podstawowych kontrolerów domeny. Choć większość ludzi nigdy nie będzie korzystała interakcyjnie z tych danych, to jednak gdy stacja robocza

16 Rozdział 5. Integrac a tełtg jasu juc oraz Hctioe jirector 109 Rysunek 5.1. Konsola Zarządzanie systemem DNS zawiera listę przekształceń nazw hostów na adresy IP dla wewnętrznej sieci Rysunek 5.2. Strefa _msdcs zawiera adresy wyszukiwania dla kluczowych komponentów Active Directory

17 110 Część III Sieć SBS 2003 Najlepsze praktyki: Tworzenie aliasów DNS zamiast rekordów hostów Jak zostało to pokazane na rysunku 5.1, wpis dla nazwy DNS companyweb nie jest rekordem hosta (rekordem A), ale rekordem aliasu (CNAME). Gdy w DNS jest wyszukiwany rekord CNAME, zwracana jest inna nazwa DNS, a nie adres IP. Następnie wykonywane jest wyszukiwanie dla nowej nazwy DNS, która, jak w przypadku nazwy companyweb, jest przekształcana na adres IP wewnętrznej karty sieciowej serwera. Jeżeli potrzebujemy utworzyć nowe rekordy DNS wskazujące na istniejący serwer lub stację roboczą, np. tworząc łatwiejszą do zapamiętania nazwę serwera, należy utworzyć rekord CNAME zamiast rekordu hosta. Jeżeli utworzymy ten wpis jako rekord A, a następnie zajdzie potrzeba zmiany adresu IP serwera, będziemy musieli zmienić w DNS wszystkie rekordy związane z rekordem A. Jeżeli utworzymy ten rekord jako CNAME, to przy zmianie adresu IP serwera rekord ten automatycznie pobierze nowy adres serwera, ponieważ zawsze wskazuje on na nazwę DNS serwera, a nie na jego adres IP. Aby utworzyć nowy rekord CNAME, należy wykonać następujące operacje: 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy strefę przekazywania w przód i wybierać Nowy alias (CNAME). 2. Wpisać nową nazwę hosta w polu Nazwa aliasu. 3. Wprowadzić w pełni kwalifikowaną nazwę domenową dla istniejącego komputera w polu W pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) dla hosta docelowego. 4. Kliknąć OK. będzie próbowała uwierzytelnić się w Active Directory lub przetworzyć logowanie użytkownika w domenie, skorzysta ona z DNS do wyszukania tych usług w celu określenia, gdzie należy się podłączyć do odpowiedniej usługi, np. Kerberos. Dokładniejsze objaśnienie usług Active Directory, DNS oraz ich integracji ze sobą wykracza poza ramy tej książki. W rzeczywistości na temat samej tylko usługi Active Directory powstało już kilka książek. Dla naszych celów takie podstawowe zrozumienie integracji DNS i Active Directory jest wystarczające, by zapewnić fundament dla obsłużenia większości problemów, jakie mogą pojawić się przy instalacji SBS związanej z DNS oraz AD. Przy wykorzystaniu domyślnych narzędzi konfiguracyjnych serwera i stacji roboczych w środowisku SBS konfiguracja sieci powinna być ustawiona dla każdego komputera w taki sposób, aby prawidłowo działało rozpoznawanie nazw wewnętrznych i zewnętrznych. Czasami jednak wiedza o tym, co powinno się zdarzyć, jest niewystarczająca. Często dopiero wiedza o tym, co faktycznie się dzieje, i porównanie z tym, co dziać się powinno, pozwala wykryć naturę występujących problemów. Stankackowa Jonfdgucacja secweca DNS Sieciowa część kreatora Connect to internet, nazywanego również CEICW (ang. Configure and Internet Connection Wizard), pozwala skonfigurować ustawienia dla wewnętrznych i zewnętrznych interfejsów sieciowych. Konfiguracja kart sieciowych zwią-

18 Rozdział 5. Integrac a tełtg jasu juc oraz Hctioe jirector 111 zana z DNS jest bardzo prosta oba interfejsy mają ustawiony adres IP wewnętrznej karty sieciowej jako adres serwera DNS. Przedstawiony poniżej wynik działania polecenia ipconfig /all pokazuje prawidłową konfigurację sieci dla serwera z dwoma kartami sieciowymi po uruchomieniu kreatora CEICW. C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name : sbs Primary Dns Suffix : SmallBizCo.local Node Type : Unknown IP Routing Enabled : Yes WINS Proxy Enabled : Yes DNS Suffix Search List : SmallBizCo.local Ethernet adapter Server Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix. : Description : 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-T( Compatibleo Physical Address : B-61 DHCP Enabled : No IP Address : Subnet Mask : Default Gateway : DNS Servers : Primary WINS Server : Ethernet adapter Network Connection: Connection-specific DNS Suffix. : Description : Realtek RTL8029(ASo PCI Ethernet Adapter Physical Address : 00-C0-F0-2B-7D-F9 DHCP Enabled : No IP Address : Subnet Mask : Default Gateway : DNS Servers : Primary WINS Server : NetBIOS over Tcpip : Disabled C:\Documents and Settings\Administrator> Jak można zauważyć, zarówno karta wewnętrzna, jak i zewnętrzna mają jako DNS ustawiony adres wewnętrznej karty sieciowej. Dzięki temu wszystkie wyszukiwania w DNS trafiają do usługi DNS uruchomionej na serwerze. Stankackowa Jonfdgucacja DNS stacjd co oc ej Mówiąc ogólnie, stacje robocze w środowisku SBS powinny być skonfigurowane w taki sposób, aby korzystały z DHCP do konfiguracji sieci. W niektórych przypadkach stacje robocze mogą wymagać zastosowania statycznej konfiguracji adresów IP. Poniżej znajduje się wynik działania polecenia ipconfig /all dla standardowej konfiguracji stacji roboczej:

19 112 Część III Sieć SBS 2003 C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name : JONDOUGH01 Primary Dns Suffix : SmallBizCo.local Node Type : Hybrid IP Routing Enabled : No WINS Proxy Enabled : No DNS Suffix Search List : SmallBizCo.local SmallBizCo.local Ethernet adapter Server Area Connection: Connection-specific DNS Suffix. : SmallBizCo.local Description : Intel Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generico Physical Address : FF Dhcp Enabled : Yes Autoconfiguration Enabled.... : Yes IP Address : Subnet Mask : Default Gateway : DHCP Server : DNS Servers : Primary WINS Server : Lease Obtained : Lease Expires : C:\Documents and Settings\Administrator> Przy ręcznej konfiguracji sieci dla stacji roboczej, aby mogła ona prawidłowo komunikować się z serwerem SBS, należy prawidłowo ustawić kilka elementów. Po pierwsze, adres IP oraz maska podsieci muszą odpowiadać zakresowi adresów IP używanych dla wewnętrznej sieci. Po drugie, adres domyślnej bramy musi być adresem wewnętrznej karty sieciowej serwera SBS (w przypadku konfiguracji SBS z dwiema kartami sieciowymi) lub routera (w przypadku konfiguracji SBS z jedną kartą sieciową). Po trzecie, adres serwera DNS musi być adresem wewnętrznej karty serwera SBS. Wynik działania polecenia ipconfig /all ze stacji roboczej z prawidłowo skonfigurowaną siecią wygląda tak, jak poniżej: C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name : JONDOUGH01 Primary Dns Suffix : SmallBizCo.local Node Type : Broadcast IP Routing Enabled : No WINS Proxy Enabled : No DNS Suffix Search List : SmallBizCo.local Ethernet adapter Network Connection: Connection-specific DNS Suffix. : Description : Intel Based PCI Fast Ethernet

20 Rozdział 5. Integrac a tełtg jasu juc oraz Hctioe jirector 113 Adapter (Generico Physical Address : FF Dhcp Enabled : No IP Address : Subnet Mask : Default Gateway : DNS Servers : C:\Documents and Settings\Administrator> Stacje robocze powinny być skonfigurowane w taki sposób, aby nie korzystały z żadnych innych serwerów DNS poza serwerem SBS. Jeżeli dla stacji roboczej trzeba ustawić adres zapasowego serwera DNS, adres IP serwera SBS musi być wymieniony jako pierwszy. Najlepsze praktyki: ipconfig /all Za każdym razem gdy serwer lub stacja robocza mają kłopoty z komunikacją, pierwszym krokiem przy identyfikacji problemu jest wykonanie polecenia ipconfig /all. Jeżeli wyślesz opis problemu na listę dyskusyjną SBS lub zadzwonisz pod numer pomocy technicznej Microsoft PSS, najprawdopodobniej niemal od razu zostaniesz poproszony o dostarczenie wyniku działania tego polecenia zarówno na serwerze, jak i na stacji roboczej. Aby przygotować wynik działania polecenia ipconfig /all do wysłania na listę dyskusyjną lub do obsługi technicznej, należy zapisać go do pliku. Najłatwiejszym sposobem wykonania tej operacji jest wpisanie w wierszu polecenia: ipconfig /all > ipconfig.txt Spowoduje to utworzenie w bieżącym katalogu pliku ipconfig.txt. Plik ten można otworzyć w Notatniku. Aby szybko go utworzyć i od razu otworzyć, w wierszu poleceń można wpisać: ipconfig /all > ipconfig.txt && ipconfig.txt Polecenie to powoduje utworzenie pliku ipconfig.txt w bieżącym katalogu i jego otwarcie w Notatniku. W jaki sposób usługa DNS może zapewniać rozpoznawanie nazw w publicznym internecie, jeżeli adresy serwera DNS dla obu kart sieciowych wskazują na serwer SBS? Aby skonfigurować jej prawidłowe działanie, musimy ponownie skorzystać z konsoli Zarządzanie systemem DNS. WDJoc Dstande usiugd Wc esdianda kauej secweca DNS w Jonsoud Zac k ande sdsteąeą DNS Po otwarciu konsoli Zarządzanie systemem DNS należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę serwera i z menu kontekstowego wybrać Właściwości, a następnie kliknąć zakładkę Usługi przesyłania dalej. Otwarte zostanie wówczas okno dialogowe pokazane na

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny Autor: Jonathan Hassell T³umaczenie: Pawe³ Koronkiewicz ISBN: 978-83-246-1893-4 Tytu³ orygina³u: Windows Server 2008: The Definitive Guide Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r.

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control, wersja 12.1 Release Update 1 Zaktualizowano: wtorek, 25 października

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r.

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection 12.1, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 i Symantec Network Access Control 12.1 Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik administratora Podręcznik administratora www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83305/70727 Ochrona punktów

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo