Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014"

Transkrypt

1 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014

2 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A Il Faza Podatnik B % = lii Faza Podatnik C % = 364,1 33,1 lv Faza Podatnik D 364, ,1 + 10% = 455,5 41,4 V Faza Podatnik E 455, , % = 556,05 50,

3 Istota rozliczenia podatek netto (1) (2) Faza obrotu Cena netto (3) (4) (5) (6) (7) Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek naliczony Podatek należny Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A Il Faza Podatnik B lii Faza Podatnik C lv Faza Podatnik D V Faza Podatnik E

4 Zasady podatku VAT Neutralność dla podatnika podatku VAT/obciążenie podatkiem konsumenta; Powszechność opodatkowania; Zachowanie zasad konkurencji, w tym w ujęciu międzynarodowym;

5 REGULACJE Zakres regulacji Przepisy wspólnotowe: Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE seria L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm.); Rozporządzenie Wykonawcze Rady nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2011 nr 77/1). Przepisy krajowe: Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 353), tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 177 poz. 1054); Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722);

6 Wyroki ETSu Najważniejsze wyroki ETSu Wyrok z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie Magoora (C-414/07); Wyrok z dnia 30 września 2010 roku dot importu usług z tzw. Rajów podatowych (C-395/09; Wyrok z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie BGŻ Leasing Sp. z o.o. (C-224/11);

7 Podatek VAT w przedsiębiorstwie ZAKUP NALICZONY (50) FIRMA PODATEK DO ZAPŁATY SPRZEDAŻ NALEŻNY (100)

8 CZYNNOŚCI OPODATKOWANE Sprzedaż Dostawa towarów (art. 7) Świadczenie usług (art. 8) Eksport (art. 2 pkt 8) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 13)

9 CZYNNOŚCI OPODATKOWANE Zakupy Nabycie towarów lub usług (art. 7 lub 8) Import (art. 2 pkt 7) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (art. 9)

10 CZYNNOŚCI OPODATKOWANE Czynności wyłączone (art. 6) Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

11 CZYNNOŚCI OPODATKOWANE Czynności nieskuteczne W obecnym stanie prawnym - zgodnie z regulacjami [ ] zarówno pojęcie dostawy towarów, jak i świadczenia usług zostało w znacznej mierze oderwane od ważności i skuteczności tych czynności na gruncie prawa cywilnego. Decydujące dla uznania, że czynność miała miejsce, są bowiem jej skutki faktyczne (realne), a nie skutki konwencjonalne. Stąd też nie może być już wątpliwości, że czynności, które są nieważne na gruncie prawa cywilnego z powodu niezachowania wymaganej formy, mogą podlegać opodatkowaniu. [ ] Tym samym, czynność nieważna na gruncie prawa cywilnego może być uznana za wykonaną skutecznie na gruncie ustawy o VAT. Z uwagi na zasadę neutralności podatku oraz konieczność eliminowania zakłóceń konkurencji, na gruncie opodatkowania nie można czynić rozróżnienia pomiędzy czynnościami legalnymi a czynnościami nielegalnymi, z wyjątkiem tych, w przypadku których nie jest możliwa jakakolwiek konkurencja pomiędzy sektorem legalnym a nielegalnym oraz z wyjątkiem czynności mających za przedmiot takie towary, które nie mogą być w ogóle wprowadzone na rynek do obrotu publicznego (np. podrobione pieniądze, narkotyki). Tylko, zatem takie czynności, które nie mogą być w ogóle dokonywane w całej Wspólnocie, nie powinny być przedmiotem opodatkowania. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Lublinie z , I SA/Lu 655/11

12 PODMIOT Czyli kto płaci podatek (?)

13 Podmiot Działalność gospodarcza Fakt podjęcia, np. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną, Na taki rodzaj działalności wskazywać mogą także takie działania jak uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru. Wyrok NSA z 15 grudnia 2011 r. (I FSK 1695/11)

14 Podmiot Osoba zobowiązana do zapłaty podatku Obowiązująca ustawa o VATposługuje się pojęciami: "podatników", jak i "osób zobowiązanych do zapłaty podatku". Kiedy zachodzi konieczność odwołania się do wskazania na "podatnika w istocie" (osobę prowadzącą działalność gospodarczą), ustawa stanowi o "podatniku, o którym mowa w art. 15". Natomiast w przypadku gdy chodzi o "osobę zobowiązaną do zapłaty podatku" ustawa odsyła do "podatnika, o którym mowa w art. 17". Osoba nazwana podatnikiem wyłącznie z tytułu importu towarów jest jedynie zobowiązaną do zapłaty podatku. Import jako taki jest bowiem wyłącznie czynnością faktyczną. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 7 ww. ustawy import jest to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Opodatkowaniu w tym przypadku podlega wyłącznie sam przywóz towarów. Oczywiście jeśli zaimportowane towary wykorzystywane są przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane, to wówczas służy mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy imporcie. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z , III SA/Gl 1376/07 Podstawy podatku VAT

15 Podmiot Osoba niebędąca podatnikiem Wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu pełnomocnik wykonuje prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu - wynagrodzenie to należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Uchwała NSA z dnia r., II FPS 1/13

16 PRZEDMIOT I PODSTAWA Czyli od czego płacimy podatek (?)

17 Przedmiot i podstawa Podstawa kalkulacji ceny Zawsze w przy dostawie gruntu wraz z wzniesionymi na tym gruncie budynkami lub budowlami przedmiotem opodatkowania będzie dostawa budynków lub budowli, przy czym z wartości transakcji dla celów opodatkowania nie będzie wyłączało się wartości gruntu. Jeżeli jednak, z przyczyn uzasadnionych okolicznościami, wartość transakcji zostanie skalkulowana jedynie jako wartość gruntu to w praktyce przedmiotem opodatkowania dostawy budynków lub budowli będzie wartość całej transakcji, mimo, że ekonomicznie odpowiadać będzie jedynie wartości gruntu. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z , I SA/Kr 581/10

18 Przedmiot i podstawa Obniżenie ceny Zakres terminu rabat i premia pieniężna w znaczeniu gospodarczym pokrywają się. Sama wola podatnika odzwierciedlona w treści podjętej przez niego czynności prawnej, nie może określać charakteru prawnego świadczenia w oderwaniu od jego obiektywnych cech. Nazwanie przez strony umowy danego świadczenia premią nie wyłącza możliwości oceny tego świadczenia jako rabatu [ ] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , I FSK 767/11

19 Przedmiot i podstawa Dostawa towaru (art. 2 pkt 6) Dokonując kwalifikacji danej czynności na potrzeby podatku od towarów i usług należy oderwać się od uwarunkowań cywilistycznych danej czynności a skoncentrować się na jej aspekcie faktycznym, determinowanym przede wszystkim uwarunkowaniami ekonomicznymi danej czynności. Unormowania podatkowe odrywają bowiem skutki publicznoprawne wydania towaru od skutków cywilnoprawnych. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , I FSK 1999/11

20 Przedmiot i podstawa Odpłatne świadczenie usług Zakres świadczenia usług nie może być odczytywany w taki sposób, że świadczeniem usług jest każda czynność lub zdarzenie, którego efektem jest odpłatne przysporzenie jednej ze stron na skutek działania bądź zaniechania innej strony. Co do zasady usługą jest każde odpłatne świadczenie, które nie jest dostawą towarów i które przejawia się tym, że świadczeniobiorca (konsument) wynosi z niego, choćby nawet potencjalną korzyść. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , I FSK 1128/12

21 Przedmiot i podstawa Dostawa nieodpłatna W sytuacji gdy spółka komandytowo-akcyjna dokonuje przekazania nieodpłatnego rzeczy dla swych akcjonariuszy, to wówczas w aspekcie ustawy o VAT dochodzi do nieodpłatnej dostawy, która na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu. Dywidenda niepieniężna w spółce komandytowo-akcyjnej, należna akcjonariuszom, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedmiotem opodatkowania w takiej sytuacji nie jest bowiem dywidenda, lecz nieodpłatna dostawa towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT) lub nieodpłatne świadczenie usług (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT). Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , I 1503/12 FSK dr Krzysztof Biernacki

22 Przedmiot i podstawa Przykłady 1. Podatnik użyczył samochodu ciężarowego, służbowego pracownikowi do przeprowadzki. Czy podatnik ma obowiązek opodatkować taką transakcję? Czy brak odliczeniu podatku naliczonego przy zakupie samochodu coś zmienia? 2. Podatnik przekazał bilety do teatru pracownikom oraz nabywa na dla nich darmowe obiady (catering). Czy podatnik ma prawo do odliczeni podatku VAT, czy podatnik ma obowiązek naliczyć podatek VAT przy przekazaniu?

23 Przedmiot i podstawa Korekta podstawy opodatkowania Jeżeli uzyskanie w rozsądnym terminie przez dostawcę towarów lub usług zwrotu nadwyżki podatku VAT uiszczonej na rzecz organów podatkowych na podstawie pierwotnej faktury jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione ze względu na warunek sporny w postępowaniu krajowym, to zasady neutralności podatku VAT i proporcjonalności wymagają, by dane państwo członkowskie umożliwiło podatnikowi wykazanie przed organami podatkowymi przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury. Wyrok ETSu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C 588/10

24 Transakcje międzynarodowe Przeliczanie walut obcych (art. 31a) Sposób rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających kwotę podatku VAT należnego uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność dokonania korekt faktur pierwotnych. W przypadku, gdy przyczyna korekty powstaje w terminie późniejszym (np. następuje uzgodniona zmiana ceny) korekta in plus powinna zostać ujęta na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty, gdyż faktura była wystawiona poprawnie i w przyszłości nie doszło do zaniżenia podatku należnego. Sytuacja taka może wystąpić np. w przypadku istnienia uzgodnień umowy między stronami. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z , III SA/Wa 1638/09

25 MIEJSCE ŚWIADCZENIA Czyli gdzie płacimy podatek (?)

26 Miejsce świadczenia Terytorialność podatku Jeżeli transakcja ma miejsce świadczenia w Polsce, będzie opodatkowana w Polsce; Pojęcia: kraj, Wspólnota, kraj trzeci; Brak miejsca świadczenia w Polsce oznacza brak opodatkowania transakcji polskim podatkiem VAT

27 Miejsce świadczenia Miejsce dostawy towaru (art. 22) Ustalenie miejsca dostawy towarów (świadczenia) danej transakcji oznacza, że w kraju, w którym to miejsce się znajduje, wystąpi obowiązek rozliczenia podatku z danej transakcji. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - V Wydział Cywilny z , V ACa 678/12

28 Miejsce świadczenia Sprzedaż wysyłkowa (art. 23) Ustawodawca polski określił tę kwotę na poziomie zł (do r. ustawodawca kwotę tę określał na poziomie euro w odniesieniu do dostaw realizowanych w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Ważne jest, iż przekroczenie owej kwoty granicznej powoduje automatyczną, a nie opcjonalną, zmianę miejsca dostawy. Zgodnie z art. 23 ust. 4 VATU w przypadku przekroczenia tej kwoty granicznej miejsce opodatkowania ulega zmianie (miejscem opodatkowania przestaje być Polska, a staje się nim państwo członkowskie, do którego realizowane są dostawy). Komentarz do Ustawy o VAT, CH BECK, 2014.

29

30 Miejsce świadczenia Transport towarów a transport osób Transport towarów zasada ogólna Transport osób art. 28f Ustawy

31 Miejsce świadczenia Import usług Przesłanki: Usługę świadczy zagraniczny podatnik; Miejscem wykonania usługi jest terytorium RP; Nabywcą usługi jest podatnik podatku VAT

32 TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

33 Transakcje międzynarodowe Eksport towarów Do uznania danej czynności za eksport towarów niezbędne jest wystąpienie wszystkich przesłanek wynikających z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, jakie stanowią nie tylko wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty i potwierdzenie tego wywozu przez urząd celny określony w przepisach celnych, ale także dokonanie tego wywozu w wykonaniu dostawy towarów przez dostawcę lub na jego rzecz lub przez nabywcę, mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz. Innymi słowy należy ustalić w szczególności, że w ramach eksportu nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel, a do tego musi wystąpić druga strona czynności. O takim skutku nie może być więc mowy w przypadku, gdy rzekomy kupujący okaże się podmiotem nieistniejącym, bo nie zostanie odnaleziony, czy też nie potwierdzi transakcji. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , I FSK 559/12

34 Transakcje międzynarodowe Rodzaje eksportu Eksport bezpośredni wywóz dokonywany jest przez dostawcę lub na jego rzecz; Eksport pośredni wywóz dokonywany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz

35 Transakcje międzynarodowe Stawka 0% w eksporcie Dla zastosowania stawki 0% na potrzeby eksportu nie jest istotne, gdzie została wszczęta procedura celna, ale ważne jest aby transport rozpoczynał się w Polsce. Uchwała NSA z dnia , I FPS 3/12

36 Transakcje międzynarodowe Dokumentowanie eksportu Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) uprawnione jest stosowanie 0% stawki podatku VAT w odniesieniu do eksportu, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b tej ustawy (tzw. eksportu pośredniego), jeśli podatnik dysponuje fakturą VAT oraz komunikatem IE599 w formie pliku XML, o ile wynika z niego tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Wyrok NSA z dnia r., I FSK 926/11

37 Transakcje międzynarodowe Import towaru Faktyczne wwiezienie towaru na terytorium kraju; Brak obowiązku spełnienia dodatkowych warunków; Import rozliczany decyzją lub w bieżącej deklaracji podatkowej.

38 Transakcje międzynarodowe Wartość rozliczenia przy imporcie Podstawa opodatkowania wartość celna powiększona o należne cło oraz podatek akcyzowy (towar), wartość, którą nabywca zobowiązany jest zapłacić (usługa);

39 Transakcje międzynarodowe Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Warunkiem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest to, aby nabywcą towarów był m.in. podatnik VAT (jak w przedmiotowej sprawie), a nabywane towary miały służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika oraz aby dokonujący dostawy towarów też był podatnikiem podatku od wartości dodanej. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z , V SA/Wa 1658/11

40 Transakcje międzynarodowe Rozliczenie WNT Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że: a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;

41 Transakcje międzynarodowe Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru W świetle art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) warunkiem koniecznym realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej jest faktyczne przemieszczenie towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Warunku tego nie realizuje samo dostarczenie towaru na pokład statku pływającego pod banderą innego państwa członkowskiego, który znajduje się na wodach wewnętrznych bądź morzu terytorialnym RP, bowiem okoliczność ta nie wyłącza jurysdykcji krajowej zwłaszcza w okolicznościach świadczących, iż towar zostanie wprowadzony do obrotu przed jego dotarciem na terytorium kraju bandery. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , I FSK 502/10

42 Transakcje międzynarodowe Dokumentowanie WDT W świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczające jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 tej ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , I FSK 1549/10

43 OBOWIĄZEK PODATKOWY Kiedy płacimy podatek (?)

44 Obowiązek podatkowy Obrót krajowy Zasady ogólne wydanie towaru lub wykonanie usługi Przypadki szczególne: Otrzymanie płatności Otrzymanie dotacji/subwencji; Wystawienie faktury Dostawa mediów Płatności zaliczek

45 Obowiązek podatkowy Obrót międzynarodowy WDT z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy; WNT z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia Eksport zasady ogólne; Import z chwilą powstania długu celnego;

46 Obowiązek podatkowy Rozwiązania szczególne Mały podatnik (art. 21) w momencie zapłaty Import usług zasady ogólne

47 STAWKI PODATKU Ile płacimy (?)

48 Stawki podatku Stawki Stawka podstawowa 22 % (23% do 2016r.) Stawka preferencyjna 7% (8%) załącznik nr 3 Stawka preferencyjna 5% - załącznik nr 10 Stawka 0% - WDT oraz eksport

49 Stawki podatku Świadczenia złożone Dostawa wyrobów medycznych wraz z elementami dodatkowymi w postaci m.in. butli do gazów medycznych, komputerów, serwerów, akcesoriów komputerowych, ekranów zasilaczy, drukarek, oprogramowania, stanowi świadczenie złożone. Te dodatkowe urządzenia nie stanowią celu samego w sobie, lecz zapewniają normalne działanie wyrobów medycznych. W konsekwencji wyroby medyczne stanowią świadczenie główne, natomiast wskazane urządzenia - świadczenie pomocnicze. Z ekonomicznego punktu widzenia dostawa wyrobów medycznych i powyższych urządzeń jest obiektywnie jednym świadczeniem. Dla odbiorców spółki jest to także jedno świadczenie. W sytuacji zatem gdy spółka dokonuje dostawy wyrobów medycznych, które mają charakter świadczenia głównego, wraz ze wskazanymi elementami dodatkowymi, to ma prawo zastosować do takiej dostawy stawkę podatkową właściwą dla świadczenia głównego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Bydgoszczy z , I SA/Bd 340/11

50 Stawki podatku Klasyfikacja statystyczna O prawidłowym ustaleniu właściwej stawki podatku od towarów i usług przesądza w pierwszej kolejności prawidłowość dokonanej klasyfikacji w oparciu o PKWiU. Zwrócenie się przez odwołującego do właściwego organu o udzielenie informacji w zakresie stosowania standardów klasyfikacyjnych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług stanowi o dołożeniu staranności wymaganej dla profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z , KIO 2763/12

51 Stawki podatku Zwolnienia Obligatoryjne (art. 43) Fakultatywne (art. 113)

52 Stawki podatku Zwolnienie usług edukacyjnych Przykład Kiedy podmiot świadczący usługi nauki na prawo jazdy A oraz B będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust 1 pkt 29?

53 Stawki podatku Zwolnienie fakultatywne Z analizowanego zwolnienia podatnicy mogą skorzystać bez spełnienia dodatkowych warunków lub poprzez złożenie oświadczenia. Możliwość skorzystania przez podatnika ze zwolnienia z tego podatku jest uzależniona od wartości osiągniętych obrotów (art. 113 ust. 1 oraz ust. 8). Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi z , I SA/Łd 1220/08

54 PODATEK NALICZONY

55 Podatek naliczony Istota Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest fundamentalnym prawem podatnika, umożliwiającym mu pomniejszenie podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego czynnościami opodatkowanymi. Tym samym to związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi stanowi wyznacznik, czy w danym przypadku podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, czy posiada to prawo w pełnym zakresie, a jeśli nie, to w jakiej części jest ono ograniczone. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z , III SA/Gl 1514/12

56 Podatek naliczony Odliczenie proporcjonalne 100 % NALICZONY F 100 % NALEŻNY BRAK NALICZONEGO F ZW 50 % NALICZONY F ZW + 50 % NALEŻNY

57 Podatek naliczony Proporcja Obliczenie proporcji wstępnej Obliczenie proporcji rocznej Zaokrąglenie Wyłączenia z proporcji: Środki trwałe ( w tym WNiP) Usługi finansowe Ograniczenia kwotowe

58 Podatek naliczony Korekta podatku przy zbyciu towarów 4. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

59 Podatek naliczony Przykłady 1. Podatnik dokonał darowizny samochodu wykupionego w 2013r. z leasingu; 2. Dokonano sprzedaży nieruchomości o wartości 1 mln zł po 10 latach od jej zakupu. Czy w przypadku poniesienia nakładów w wysokości 350 tyś na tą nieruchomość, zasady rozliczenia ulegną zmianie? 3. Wybudowano dom, w którym połowa powierzchni wykorzystywana była do działalności gospodarczej. Po 5 latach firma została zlikwidowana i cały dom będzie wykorzystywany do celów prywatnych.

60 Podatek naliczony Podstawa naliczenia podatku naliczonego To na podatniku spoczywa ciężar wykazania, że w momencie dokonywania odliczenia podatku naliczonego dysponował fakturami otrzymanymi od kontrahenta. W sprzeczności z taką wykładnią przepisów prawa materialnego nie stoi przy tym wykładnia przepisów dotyczących postępowania podatkowego. Choć stosownie do art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa obowiązek zebrania materiału dowodowego i udowodnienia poszczególnych faktów spoczywa na organie podatkowym, to od reguły tej przewidziano szereg istotnych wyjątków. Nie kwestionując oczywistych obowiązków organów w sferze poszukiwania i gromadzenia dowodów, jak też w pełni opowiadając się za niedopuszczalnością przerzucania tych ciężarów na stronę postępowania, pamiętać bowiem trzeba o tych sytuacjach, gdy we własnym, dobrze pojętym interesie inicjatywę dowodową powinna przejąć sama strona. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , I FSK 331/12

61 Podatek naliczony Ograniczenia w odliczeniu (art. 88) Zakup określonych usługi; Brak prawidłowych dokumentów; Czynności nieuprawniające do rozliczenia transakcji

62 Podatek naliczony Termin odliczenia Termin podstawowy Możliwość przedłużenia o dwa okresy rozliczeniowe; Prawo do odliczenia poprzez korektę podatku

63 Podatek naliczony Brak prawa do odliczenia Usługi taksówkowe, opodatkowane ryczałtem (art. 114); Usługi turystyczne, gdzie opodatkowana jest kwota marży (art. 119) Sprzedaż towarów używanych, gdzie opodatkowaniu podlega marża (art. 120) Obrót złotem inwestycyjnym (art. 124)

64 SAMOCHODY I PALIWO

65 Samochody Definicja (art. 2 pkt 34) pojazdach samochodowych - rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Prawo o ruchu drogowym: pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

66 Samochody Odliczenie (art. 86a) Odliczenie przy zakupie pojazdu samochodowego; Odliczenie przy zakupie części do pojazdu; Odliczenie przy zakupie paliwa;

67

68 Samochody Dokumentowanie przebiegu EPP oraz VAT-26 PODATNIK INNA OSOBA Numer rejestracyjny Dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji Stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji Wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: a) kolejny numer wpisu, b) datę i cel wyjazdu, c) opis trasy (skąd - dokąd), d) liczbę przejechanych kilometrów, e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; Jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd i obejmuje a) kolejny numer wpisu, b) datę i cel udostępnienia pojazdu, c) stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, d) liczbę przejechanych kilometrów, e) stan licznika na dzień zwrotu pojazdu, f) imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

69 ROZLICZENIE PODATKU

70 Rozliczenie podatku Zapłata podatku Powstaje, gdy podatek należny przewyższa podatek naliczony; Termin to 25. dzień miesiąca po miesiącu lub kwartale, którego rozliczenie dotyczy; Deklaracja VAT-7 lub VAT-7K Szczególny przypadek przy rozliczeniu kwartalnym tzw. Zwykłych podatników (deklaracja VAT-7D)

71 Rozliczenie podatku Zwrot nadwyżki Zwrot bezpośredni lub pośredni; Termin zwrotu 60 dni od dnia złożenia deklaracji (a nie terminu rozliczenia) Terminy szczególne: 25 dni termin przyspieszony; 180 dni termin wydłużony Przedłużenie terminu zwrotu i zwrot podatku wraz z odsetkami w wysokości opłaty prolongacyjnej (art. 87 ust 2)

72 Rozliczenie podatku Korekta zwrotu 1. Za błędną należy uznać wykładnię art. 87 ust. 1-3 i ust. 7 ustawy o VAT, polegającą na uznaniu, że regulacje te odnoszą się wyłącznie do deklaracji pierwotnej, a nie do korekty tej deklaracji. 2. Termin 60 dniowy na zwrot różnicy podatku od złożenia rozliczenia przez podatnika został przewidziany dla każdego rozliczenia przedłożonego organowi podatkowemu za dany okres przez podatnika, zatem również - korekty. Korekta deklaracji podatkowej, która zmienia pierwotną treść złożonej deklaracji, stanowi w swojej istocie rozliczenie o nowym brzmieniu. Zatem termin 60 dniowy musi biec od jej złożenia, ponieważ będąc oświadczeniem o nowym brzmieniu, nie tylko w zakresie danego rozliczenia ale również woli otrzymania zwrotu różnicy podatku w wysokości wyższej od wskazanej w uprzednio złożonej deklaracji, nie może działać wstecz. Skoro w takim przypadku nie dochodzi do powstania nadpłaty, to nie można uznać, iż miałaby ona powstać, czy to z uwagi na zapłatę przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej (art pkt 1 Ordynacji podatkowej), czy też z uwagi na złożenie korekty deklaracji w podatku od towarów i usług obniżającej wysokość zobowiązania podatkowego, w związku ze zwiększeniem kwoty podatku naliczonego (art pkt 6 Ordynacji podatkowej).

73 Rozliczenie podatku Nadpłata Skoro podmiot krajowy ma prawo do żądania odsetek za nieterminowy zwrot podatku VAT, to nie ma podstaw, aby w gorszej sytuacji prawnej znajdował się podmiot zagraniczny, który w tych samych okolicznościach swoją działalność opodatkowuje w Polsce. Różnica pomiędzy tymi podmiotami wynika tylko z tego, że neutralność VAT zagwarantowana jest w przypadku podmiotów krajowych poprzez mechanizm obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, natomiast wobec podmiotów zagranicznych neutralność ta gwarantowana jest poprzez system zwrotu podatku naliczonego poniesionego w jednym państwie, a wykorzystanych do działalności gospodarczej prowadzonej w innym państwie. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , I FSK 813/12

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo