Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych"

Transkrypt

1 PGK1120 Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych Uzupełnienie do rozdziału 8. Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) Struktura obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. pozycje jednolitego pliku kontrolnego dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) 1. Uwagi wstępne do zmienionej struktury JPK_VAT Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji dla podatku VAT określone w art. 109 ust. 3 ustawy. Podatnicy VAT czynni są zobowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności: dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, dane niezbędne do określenia wysokości kwoty podatku należnego, korekty podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, korekty podatku naliczonego, kwoty podatku podlegające wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W nowej, zmienionej strukturze należy oznaczyć cel jej złożenia jako 1 złożenie po raz pierwszy albo 2 złożenie korekty. Z nowych wyjaśnień Ministra Finansów wynika, że korektę JPK_VAT należy sporządzić i przekazać w każdej sytuacji związanej ze zmianą kwot raportowanych w JPK_VAT. Korektę należy przesłać również w sytuacji błędnego podania stron transakcji (w szczególności numeru kontrahenta). Należy zatem przyjąć, że drobne pomyłki w zakresie danych stron transakcji, np. literówki w nazwach, nie będą powodowały konieczności przesłania korekty JPK_VAT. Zasadniczo korekta deklaracji podatkowej będzie wymuszała korektę JPK. Natomiast korekta JPK nie zawsze pociągnie za sobą korektę deklaracji podatkowej (np. korekta nazwy kontrahenta). Przepisy nie zawierają żadnego terminu na złożenie korekty JPK, podobnie jak deklaracji podatkowej. Należy

2 to zrobić niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności skorygowania deklaracji lub JPK. Nie ma też obowiązku składania korekty deklaracji oraz korekty JPK w tym samym dniu, jednak korekt powinniśmy dokonać jak najszybciej. Strukturę JPK_VAT składamy za okresy miesięczne. Od 2017 roku obowiązkiem przesyłania JPK_VAT są objęci mali i średni przedsiębiorcy. Znaczna część z nich rozlicza się kwartalnie z podatku VAT za pomocą deklaracji VAT-7K. Jednocześnie JPK nadal ma być wysyłany wyłącznie za okresy miesięczne. Zatem podatnik rozliczający się kwartalnie musi prowadzić ewidencje zakupu i sprzedaży w cyklach miesięcznych, tak aby mógł sporządzić JPK_VAT. Suma trzech JPK z danego kwartału powinna być zgodna z deklaracją VAT-7K za ten kwartał. JPK i deklarację VAT-7 wysyłamy do 25 dnia następnego miesiąca, nie ma jednak obowiązku wysyłania ich w tym samym dniu. Począwszy od stycznia 2017 roku, w związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych, informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jednym pliku. Minister Finansów wyjaśnił też, że kwoty w JPK_VAT raportowane są w złotych i groszach, bez zaokrągleń. 2. Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) od 1 stycznia 2017 r. Dane wstępne identyfikujące podatnika składającego JPK (nazwa, adres, NIP) W zmienionym JPK dane adresowe z wyjątkiem miejscowości są opcjonalne, czyli nie muszą zostać podane. Obowiązkowo należy podać nazwę podatnika oraz NIP. Regon również jest opcjonalny. 2

3 EWIDENCJA SPRZEDAŻY Lp. wiersza ewidencji sprzedaży VAT Zgodnie z wyjaśnieniami MF liczba porządkowa dokumentu w ewidencji VAT nie musi zgadzać się z liczbą porządkową w JPK. Nr kontrahenta Numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej Pole obowiązkowe Struktura wymaga jedynie, aby wykazać w niej krajowy NIP nabywcy lub NIP nabywcy z innego państwa UE. Może być to również NIP poprzedzony prefiksem unijnego kontrahenta. W strukturze nie ma obowiązku podawania: numerów NIP nadanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, numerów PESEL osób fizycznych, numerów podatkowych nabywców z państw trzecich (spoza UE). W przypadkach, w których podanie NIP-u nie jest wymagane, pole powinno zawierać informację brak. Pole jest obowiązkowe, więc musi zostać wypełnione. 3

4 Nazwa kontrahenta Imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta Pole obowiązkowe Zgodnie z wyjaśnieniem MF do rejestrów możemy wprowadzać zbiorczo jednym zapisem dane z raportów z kas rejestrujących lub sprzedaży niedokumentowanej fakturami. W sytuacji, gdy do rejestru wprowadzimy dokument wystawiony dla sprzedaży rejestrowanej w kasie fiskalnej (lub bezpośrednio raport okresowy) lub też zestawienie sprzedaży nieudokumentowane fakturami, pole powinno zawierać informację brak. Ponadto MF wyjaśnił, że faktury wystawione do paragonów nie muszą być wprowadzane do JPK_VAT. W tym przypadku sprzedaż zostanie wykazana na podstawie raportu z kasy fiskalnej. Generalnie jednak od 1 stycznia 2017 roku art. 109 ust. 3 ustawy wymaga, aby ewidencja podatkowa zawierała dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji. Od 2017 roku nie należy zatem wprowadzać do rejestru np. zestawień faktur z wyjątkiem sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej. Adres kontrahenta Adres kontrahenta Jw. Pole obowiązkowe 4

5 Dowód sprzedaży Numer dowodu sprzedaży Pole obowiązkowe W przeciwieństwie do poprzedniej, obecna struktura nie posługuje się już pojęciem faktury, ale pojęciem dowód sprzedaży. Ciągle jeszcze jednak powstają wątpliwości z sytuacjami objętymi odwróconym VAT np. WNT, import usług, zakup towarów z załącznika nr 11. W tym przypadku podatek rozlicza nabywca. Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami MF w rejestrach powinno się ewidencjonować faktury zakupowe. Jednak w sytuacji, gdyby podatnik musiał czekać na fakturę źródłową z momentem rozliczenia VAT, mogłoby to spowodować błędne rozliczenie VAT. Przykład Podatnik w styczniu nabył towar objęty odwrotnym obciążeniem wymieniony w załączniku nr 11. Sprzedawca wystawił fakturę z datą 10 lutego. Fakturę nabywca otrzymał 1 marca. W styczniu nastąpiła dostawa towarów i wtedy powstał obowiązek podatkowy. Nabywca musi rozliczyć transakcje w deklaracji za styczeń (przynajmniej w zakresie podatku należnego, na naliczony ma jeszcze kolejne 2 miesiące). W sytuacji, gdyby czekał na dokument źródłowy, rozliczenie stycznia będzie błędne i w efekcie wymusza to korekty deklaracji. Żaden przepis nie zabrania wystawiania i wprowadzania do rejestru dokumentów wewnętrznych, które służą rozliczeniu odwróconego VAT-u. Należy pamiętać, że schemat struktury JPK nie został opublikowany w żadnym akcie prawnym. JPK jest jedynie elektroniczną formą przekazania informacji z ewidencji prowadzonej dla podatku VAT. Natomiast zasady prowadzenia ewidencji zostały określone w art. 109 ust. 3 ustawy. Przepis ten nie normuje szczegółów w zakresie dokumentów, które mają zostać wprowadzone do rejestru. Zatem ustawodawca pozostawił tę kwestię w gestii podatników. W sytuacji, gdy do rejestru zostaną zaksięgowane dokumenty wewnętrzne, to w rejestrze podajemy dane z tych dokumentów, np. nr, datę wystawienia. Data wystawienia Data wystawienia dowodu sprzedaży Jw. Pole obowiązkowe 5

6 Data sprzedaży Data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży. W przeciwnym przypadku pole puste Pole opcjonalne W sytuacji, gdy faktura jest wystawiana w tym samym dniu, w którym dokonano sprzedaży, lub data sprzedaży nie jest określona na fakturze, nie wpisuje się daty sprzedaży (art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy). W sytuacji, gdy data sprzedaży nie zostanie uwidoczniona na fakturze, pole pozostawiamy puste. W sytuacji wystawienia dokumentów wewnętrznych służących do wprowadzenia do rejestrów raportów z kasy fiskalnej lub sprzedaży nieudokumentowanej fakturami za datę sprzedaży uznajemy ostatni dzień danego miesiąca. Generalnie jednak pole jest opcjonalne i nie musi zostać wypełnione. Następnie w JPK prezentowane są wartości sprzedaży zawarte w poszczególnych fakturach lub dokumentach wewnętrznych według właściwych stawek podatku. W sytuacji dokumentów wewnętrznych, np. służących zaksięgowaniu raportów okresowych z kasy fiskalnej, dane podawane są w JPK zbiorczo zgodnie z raportem okresowym w podziale na odpowiednie stawki podatku lub zwolnienia podatkowe. W dokumencie wewnętrznym służącym do wprowadzenia danych z raportu okresowego do rejestru sprzedaży podajemy dane z raportu okresowego skorygowane o dane wynikające z rejestru korekt prowadzonego dla sprzedaży ewidencjonowanej w kasie fiskalnej. 6

7 K_10 Kwota netto Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku Pola dotyczące poszczególnych stawek podatkowych muszą zostać wypełnione, o ile została dokonana sprzedaż z daną stawką podatkową. W takim przypadku pola są obowiązkowe. Natomiast jeżeli sprzedaży z daną stawka nie było, pola pozostają niewypełnione. Z tego powodu pola te w JPK zostały oznaczone jako nieobowiązkowe (opcjonalne). Wartości w poszczególnych polach prezentowane są zbiorczo z danej faktury w podziale na poszczególne stawki podatku, np. faktura dokumentuje sprzedaż 10 różnych towarów objętych stawką 23% i 5 towarów objętych stawką 8%. W JPK jedną kwotą wprowadzamy sumę wartości netto towarów objętych stawką 23% w pole K_19 oraz łącznie kwotę podatku w pole K_20. Łączna suma wartości sprzedaży netto ze stawką 8% znajdzie się w poz. K_17, a łączna kwota podatku w poz. K_18. K_11 K_12 Kwota netto Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju Kwota netto w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy Pole służy wykazaniu usług, które wykazujemy w informacji podsumowującej (VAT-UE). K_13 Kwota netto Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% K_14 Kwota netto w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy Pole dotyczące sprzedaży opodatkowanej stawką 0% w systemie TAX FREE. 7

8 K_15 Kwota netto Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% K_16 Kwota podatku należnego Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% K_17 Kwota netto Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% K_18 Kwota podatku należnego Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% K_19 Kwota netto Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% K_20 Kwota podatku należnego Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% K_21 Kwota netto Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów K_22 Kwota netto Eksport towarów K_23 Kwota netto Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów K_24 Kwota podatku należnego Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów K_25 Kwota netto Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy 8

9 K_26 Kwota podatku należnego Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy K_27 Kwota netto Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy Pole służące do wykazania importu usług w przypadku usług nabywanych od: podatników z państw trzecich, podatników z UE, ale w sytuacji, gdy miejsce świadczenia usługi nie jest rozpoznawane na podstawie art. 28b ustawy. Przykład Podatnik krajowy zakupił usługę dotyczącą nieruchomości położonej w Polsce od podatnika z innego państwa UE. Miejsce świadczenia tej usługi znajduje się w Polsce. Jednak o miejscu świadczenia usługi w Polsce przesądza art. 28e ustawy. Zatem import usług podlega wykazaniu w deklaracji w pozycjach 27 i 28 oraz odpowiednio w JPK. K_28 Kwota podatku należnego Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy 9

10 K_29 Kwota netto Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy Pole służące do wykazania importu usług w przypadku usług nabywanych od podatników z UE w sytuacji, gdy miejsce świadczenia usługi jest rozpoznawane na podstawie art. 28b ustawy. Przykład Podatnik krajowy zakupił usługę marketingową od podatnika mającego siedzibę w innym państwie UE. Miejsce świadczenia tej usługi znajduje się w Polsce. O miejscu świadczenia usługi w Polsce przesądza art. 28b ustawy. Zatem import usług podlega wykazaniu w deklaracji w pozycjach 29 i 30 oraz odpowiednio w JPK w polu K_29 i K_30. K_30 Kwota podatku należnego Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy K_31 Kwota netto Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) Pole na wykazanie sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy oraz praw do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, jeżeli spełnione są przesłanki dla zastosowania odwrotnego obciążenia. Pole wypełnia sprzedawca (tylko kwota netto). 10

11 K_32 Kwota netto Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) W tym polu wykazywany jest zakup towarów od podatników, którzy nie mają siedziby ani stałego miejsca działalności gospodarczej w Polsce, natomiast miejsce dostawy towarów znajduje się w Polsce. Przykład Podatnik zakupił towar od podmiotu X, który w Polsce nie ma siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ani polskiego nr NIP. Towar jednak znajduje się w Polsce, X jest tylko pośrednikiem i zakupił towar u krajowego producenta. Ponieważ towar w momencie dostawy znajduje się w Polsce, to miejscem dostawy towaru między X a podatnikiem jest Polska. Sprzedawca X nie rozlicza podatku od sprzedaży w Polsce, musi to zrobić nabywca. Sprzedawca byłby zobowiązany do rozliczenia podatku, jeżeli dokonałby rejestracji w Polsce dla podatku VAT i tym samym posiadałby polski NIP. K_33 Kwota podatku należnego Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) Kwota VAT od kwoty netto z pozycji K_32. K_34 Kwota netto Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) W tym polu nabywca rozlicza nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy lub nabycie praw do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, jeżeli spełnione są przesłanki dla zastosowania odwrotnego obciążenia. 11

12 K_35 Kwota podatku należnego Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) Kwota podatku od kwoty netto z poz. K_34. K_36 Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy Pole przeznaczone dla podatników będących osobami fizycznymi, którzy zaprzestają działalności gospodarczej oraz rozwiązywanych spółek cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej. Podmioty te muszą sporządzić spis towarów, których nie sprzedały, i opodatkować je na zasadach wskazanych w art. 14 ustawy. K_37 K_38 Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. K_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy Szczególny sposób rozliczenia WNT, któremu podlega nabycie nowych środków transportu lub innych środków transportu, jeżeli środki transportu mają być przez nabywcę zarejestrowane na terytorium kraju lub jeżeli nie podlegają rejestracji, a będą użytkowane na terytorium kraju. Podatek od WNT wpłacany jest w takim przypadku w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego oraz należy złożyć informację VAT

13 K_39 Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy Pole K_39 zostało dodane do nowej ewidencji w celu dostosowania jej do nowych deklaracji podatkowych VAT-7(17). Dotyczy ono tyko tych podatników, którzy dokonują WNT paliw, które wykazuje się jeszcze dodatkowo w deklaracji VAT-14 składanej do właściwego urzędu celnego. Liczba wierszy sprzedaży Podatek należny Liczba wierszy ewidencji sprzedaży, w okresie, którego dotyczy JPK Podatek należny wg ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy JPK suma kwot z elementów K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_33, K_35, K_36 i K_37 pomniejszona o kwotę z elementów K_38 i K_39 EWIDENCJA ZAKUPÓW Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy w ewidencji podatkowej (rejestrze zakupów VAT) należy wykazać kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego. Zatem w rejestrach zakupu nie ewidencjonujemy faktur, z których nie odlicza się podatku naliczonego np. w związku z zakupami dotyczącymi czynności zwolnionych z VAT lub zakupów objętych zwolnieniem podatkowym. Danych tych nie prezentuje się również w deklaracji podatkowej i tym samym nie ma obowiązku ich prezentacji w JPK_VAT. Lp. wiersza ewidencji zakupu VAT 13

14 Nr dostawcy Numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej Pole obowiązkowe Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy są obowiązani do rejestrów wprowadzać NIP kontrahenta nadany mu dla podatku VAT lub podatku od wartości dodanej (art. 109 ust. 3 ustawy). Poprzednia struktura nakazywała podawanie wszelkich numerów podatkowych sprzedawcy (nawet z państwa trzeciego). Obecnie struktura została dostosowana do treści art. 109 ust. 3 ustawy i zawiera obowiązek podawania nr NIP dla podatku VAT lub wartości dodanej kontrahenta (może być to także nr UE kontrahenta unijnego). W przypadku, gdy kontrahent nie ma numeru NIP, np. odliczanie VAT w przypadku importu usług z państw trzecich, pole powinno zawierać informację brak. Nazwa dostawcy Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta) Pole obowiązkowe Dane te nie zawsze są gromadzone w rejestrze zakupu. W sytuacji, gdy ich brakuje, w celu prawidłowego sporządzenia JPK należy rozbudować rejestry zakupów lub inne księgi podatkowe, z których będziemy eksportować dane do JPK. Adres dostawcy Adres dostawcy (kontrahenta) Pole obowiązkowe 14

15 Dowód zakupu Numer dowodu zakupu Pole obowiązkowe W poprzednim JPK_VAT nie uwzględniono sytuacji, w których podatek naliczony nie jest odliczany z faktury. Taka sytuacja występuje, gdy nabywamy towary lub usługi objęte opodatkowaniem u nabywcy (np. import towarów lub usług, WNT, nabycie towarów z załącznika nr 11 do ustawy). W opisanych sytuacjach kwota podatku naliczonego jest jednocześnie kwotą podatku należnego. Czasami, np. przy nabyciach usług od podmiotów z państw trzecich, w ogóle nie otrzymamy dokumentu o treści odpowiadającej naszej fakturze. Nie zwalnia nas to z obowiązku rozliczenia podatku należnego od importu usług i nie jest przeszkodą w uznaniu tego podatku za podatek naliczony. Poprzednia struktura odnosiła się wyłącznie do faktur jako dokumentów służących odliczeniu VAT. W obecnej posłużono się już ogólnie pojęciem dowodu zakupu. Dowodami tymi nie mogą być wyłącznie dokumenty źródłowe z powodów wskazanych przy ewidencji sprzedaży. W sytuacjach odwróconego podatku prawo do odliczenia VAT nie wiąże się z momentem otrzymania dowodu zakupu (niezależnie od tego, czy jest to faktura wystawiona przez sprzedawcę towarów z załącznika nr 11 do ustawy, podatnika UE, od którego dokonujemy importu usług czy też WNT, czy podatnika z państwa trzeciego). Powyższe wynika wprost z art. 86 ust. 2 pkt 4, ust. 10 i ust. 10b pkt 3 ustawy, z zastrzeżeniem WNT, w którego przypadku w momencie odliczania VAT nie musimy dysponować fakturą zakupową, ale musimy ją otrzymać w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a, ust. 10g, 10h ustawy. Reasumując, w rejestrze wykazujemy dokument, który stanowi dowód zakupu towaru lub usługi i wskazuje na prawo do odliczenia VAT. W przypadku: zakupów krajowych będą to faktury, WNT, importu usług, nabycia towarów dla których podatnikiem jest nabywca będą to odpowiednio opisane faktury zakupowe lub wystawione dla potwierdzenia zakupu dowody wewnętrzne, np. faktury wewnętrzne, importu towarów będą to dokumenty celne. Ponieważ od 2017 roku w rejestrach należy gromadzić dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, dokumenty wewnętrzne należy wystawiać osobno do każdej transakcji. 15

16 Data zakupu Data wystawienia dowodu zakupu Pole obowiązkowe Data wpływu Data wpływu dowodu zakupu K_43 Kwota netto Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych Zgodnie z wyjaśnieniami MF w sytuacji, gdy kwota podatku podlega proporcjonalnemu odliczeniu, np. w przypadku nabycia paliwa do samochodów osobowych, które nie zostały zgłoszone na VAT-26, kwotę netto należy proporcjonalnie zmniejszyć. Jednak w przypadku podania całej kwoty netto nie ma to żadnego wpływu na zakres odliczenia podatku naliczonego. K_44 Kwota podatku naliczonego Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych K_45 Kwota netto Nabycie towarów i usług pozostałych K_46 Kwota podatku naliczonego Nabycie towarów i usług pozostałych K_47 Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych Kwota korekty podatku naliczonego powinna zostać uwzględniona w ewidencji zakupów. Minister Finansów wyjaśnił, że zapis może zostać dokonany jednym dokumentem zbiorczym. K_48 Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć Jw. 16

17 K_49 Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy W polu tym podobnie jak w deklaracjach podatkowych rozliczamy korektę podatku naliczonego w związku z niedokonaniem zapłaty należności wynikającej z faktury, z której podatek naliczony został odliczony w całości lub w części (tzw. złe długi). Ponieważ kwotę podatku odliczonego należy skorygować, jest to pozycja, która powinna zostać poprzedzona znakiem minus. Korekty dokonujemy w deklaracji podatkowej składanej za okres (miesiąc lub kwartał), w którym upływa 150 dni od dnia upływu terminu. Korekty nie dokonujemy, jeżeli należność została uregulowana najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności. Problem powstaje w sytuacji podatników rozliczających się kwartalnie z podatku VAT. Przykład Podatnik rozlicza się kwartalnie z podatku VAT. 150 dni od terminu płatności upłynęło w styczniu. Do końca stycznia należność z faktury nie została zapłacona. Podatnik w JPK za styczeń nie wykazuje kwoty korekty w pozycji K_49. Dopiero gdy należność nie zostanie zapłacona do końca I kwartału, w deklaracji za I kwartał oraz w JPK za marzec zostanie wykazana kwota korekty podatku zaliczonego. Kwota w poz. 49 powinna zostać wykazana ze znakiem minus. K_50 Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy Struktura JPK została dostosowana do nowych deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8). W polu tym prezentujemy podatek, który może zostać ponownie odliczony w związku z zapłatą za fakturę, która podlegała korekcie. Liczba wierszy zakupów Liczba wierszy ewidencji zakupu w okresie, którego dotyczy JPK 17

18 Podatek naliczony Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia suma kwot z elementów K_44, K_46, K_47, K_48, K_49 i K_50 18

VinCent zmiany w wersji 1.38

VinCent zmiany w wersji 1.38 VinCent zmiany w wersji 1.38 Moduł FK 1. Zmiany w strukturze JPK W grudniu 2016 MF przedstawiło nowa specyfikację plików JPK i zgodnie z tą specyfikacją występują następujące pozycje dla rejestrów VAT

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07.2.206 nr 783/206 Strona z 5 DATA WYDANA: grudnia 206 Wyznaczony Pracownik obowiązany jest do wypełnienia Deklaracji cząstkowej VAT wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2015 r stawka CIT dla małych podatników wyniesie 15%

Od 1 stycznia 2015 r stawka CIT dla małych podatników wyniesie 15% Od 1 stycznia 2015 r stawka CIT dla małych podatników wyniesie 15% Definicja małego podatnika zawarta jest w art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o CIT. Za małego podatnika uważa się podatnika, u

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Ew widencja dla poodatku od towaróów w i usług JPK_VA AT Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT(2) Paź dziernik 2016

Ew widencja dla poodatku od towaróów w i usług JPK_VA AT Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT(2) Paź dziernik 2016 Ew widden ncjaa dla d poodaatku u ood tow t waróów w i uusłuug JP PK VA AT Brosszura inform i macyjnna dot. strukktury JPK VAT(2 2) Paźździernik 2016 2 Spis treści Wstęp... 2 Schemat główny... 3 Podschematy

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 250/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 250/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 250/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Powiat Nowodworski W związku z wyrokiem Trybunału

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika VAT-7K Podstawa prawna: Składający: POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 2 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 2 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 89/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Miasta Luboń W związku z wyrokiem

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenia informacje ogólne. Obsługa odwrotnego obciążenia w systemie KS-FKW

Odwrotne obciążenia informacje ogólne. Obsługa odwrotnego obciążenia w systemie KS-FKW Odwrotne obciążenia informacje ogólne Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy, które rozszerzyły listę towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Procedurą tą zostały objęte także niektóre

Bardziej szczegółowo

III. Jakie są terminy wdrożenia Harmonogram przesyłania danych w formacie JPK... 24

III. Jakie są terminy wdrożenia Harmonogram przesyłania danych w formacie JPK... 24 WSTĘP... 9 I. Co to jest Jednolity Plik Kontrolny... 10 1. Podstawa prawna JPK... 10 2. Zakres danych i sposób ich przekazywania... 12 3. Kto i do czego będzie wykorzystywał dane w JPK............... 13

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1550

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1550 Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd

Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. AstraZeneca UK Limited 2 Kingdom Street W2 6BD Londyn Wielka Brytania Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd Pragniemy

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 365/1278 /16. Prezydenta Miasta Koszalina. z dnia 30 listopada 2016 roku

Zarządzenie nr 365/1278 /16. Prezydenta Miasta Koszalina. z dnia 30 listopada 2016 roku Zarządzenie nr 365/1278 /16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Koszalin Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego? Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego? Czerwiec 2016 Co nowego w JPK? Ustawodawca wprowadził istotne zmiany w stosunku do pierwotnych założeń funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Najistotniejsza

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT Karolina Piątek Definicja Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File- Tax SAF-T) jest to plik o uzgodnionej strukturze logicznej (schemat XML), w którym podatnik

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Wykładowca: TERESA PUZIO 1 1.Korekta podatku odliczonego, przy tzw. sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej )oraz korekta związana ze zmianą przeznaczenia nabytych

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.315.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 4 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 4 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2017.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Zielona Góra oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 marca 2013 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. 4) Minister Finansów: wz. J. Cichoń DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński

Zasady prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński Załącznik do Uchwały nr 296/206 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 0 listopada 206 r. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów przez Powiat Gryfiński.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Złoto inwestycyjne Obrót złotem inwestycyjnym stanowi w kwestii VAT szczególną procedurę opodatkowania zgodnie z obowiązującymi dyrektywami

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2016 r. Poz. 1136 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 29 lipca 2016 r. Poz. 1136 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lipca 2016 r. Poz. 1136 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przekazywania Informacji cząstkowych, deklaracji VAT, plików JPK_VAT i ich korekt oraz zasady przekazywania środków finansowych.

Instrukcja przekazywania Informacji cząstkowych, deklaracji VAT, plików JPK_VAT i ich korekt oraz zasady przekazywania środków finansowych. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Instrukcja przekazywania Informacji cząstkowych, deklaracji VAT, plików JPK_VAT i ich korekt oraz zasady przekazywania środków finansowych.

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową?

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową? Jak to zdarzenie ująć w kosztach miesiąca wykonania usługi? Pytanie Jak zaksięgować usługową fakturę kosztową (rozrachunki, VAT), która została częściowo zakwestionowana przez odbiorcę (np. w 25%) ze względu

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Wielu przedsiębiorców trudni się sprzedażą samochodów używanych. Największą popularnością cieszy się handel samochodami sprowadzonymi z zagranicy, gdyż w

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w praktyce

Faktury VAT w praktyce Faktury VAT w praktyce Informacje ogólne Miejscowość: Katowice Termin: 2017-03-31 Cena: 490 PLN + 23% VAT Czas trwania: 1 dzień Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Prowadzący Ekspert

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Rejestracja podatnika VAT Nowe zasady rejestracji b. Kaucja rejestracyjna Przesłanki wyrejestrowania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia pustych faktury

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 26 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 26 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie Werbkowice i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

KASY FISKALNE. Informacje ogólne

KASY FISKALNE. Informacje ogólne KASY FISKALNE Informacje ogólne Od 1 stycznia 2014 r. jedną z ewidencji podatkowych Uczelni stanowią kasy rejestrujące, które są niezależne od innych ewidencji prowadzonych dla celów rozliczeń podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 29 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 29 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 57/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Grajewo Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT nowe zasady rozliczeń w 2017 r.

Zmiany w podatku VAT nowe zasady rozliczeń w 2017 r. Zmiany w podatku VAT nowe zasady rozliczeń w 2017 r. Minikowo, 20.02.2017 r. Marzena Ryterska-Chyła Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym KPODR w Minikowie Zmiany w podatku VAT w 2017 r. Zwolnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Spis treści: 1. Struktura pliku... 1 1.1 Nagłówek... 1 1.2. Dane identyfikujące podmiot... 2 1.3 Ewidencja sprzedaży

Bardziej szczegółowo