ISBN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-7775-293-7"

Transkrypt

1

2 Recenzent prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK Projekt okładki Marek Derbich Opracowanie komputerowe Emilia Kozłowska Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Materiał wydrukowano bez redakcji technicznej i językowej na odpowiedzialność autorów ISBN Copyright by Politechnika Poznańska, Poznań 2013 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 tel. (61) , faks (61) Wydanie I Druk: Esus Tomasz Przybylak ul. Południowa Plewiska

3 SPIS TREŚCI CONTENTS Wstęp... 7 Introduction Część I. Reformy emerytalne w krajach postsocjalistycznych oraz w innych państwach porównanie i wstępna ocena Part I. Pension reforms in post-socialist countries and in other countries a comparison and an initial assessment 1. Jarosław POTERAJ Zmiany w systemach emerytalnych w Europie w latach The changes in pension systems in Europe in years John A. TURNER Pension investors: complexity in advisory fee disclosures... Teoria złożoności i emerytalne fundusze inwestycyjne: strategiczna złożoność w ujawnianiu prowizji dla doradztwa finansowego 3. Bernard H. CASEY From pension funds to piggy banks: (perverse) consequences of the stability and growth pact since the crisis... Od funduszy emerytalnych do skarbonek: (perwersyjne) konsekwencje paktu stabilności i wzrostu podczas kryzysu 4. Jaroslav VOSTATEK Pension reform in Czechia: soft compulsion myths and lies... Reforma emerytalna w Czechach: mity i kłamstwa wokół polityki miękkiego przymusu Ján ŠEBO, Tomáš VIRDZEK Dismantling the myths about the pension funds performance from the saver s perspective Obalanie mitów na temat osiągnięć funduszy emerytalnych z punktu widzenia płatnika składek

4 4 Spis treści Contents 6. Jeko MILEV Bulgarian funded pension system risks and opportunities for the future generation retirees... Bułgarski model kapitałowego finansowania systemu emerytalnego zagrożenia i szanse dla przyszłych pokoleń emerytów 7. Kamila BIELAWSKA The impact of the fiscal situation on retreat from the mandatory pension funds in the countries of Central and Eastern Europe: the case study of Hungary and Poland... Wpływ sytuacji fiskalnej na odwrót od kapitałowych funduszy emerytalnych w krajach Europy środkowo-wschodniej (przypadek Polski i Węgier) 8. Marek SZCZEPAŃSKI Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu wstępna ocena proponowanych zmian... Safety through balancing preliminary assessment of the proposed changes 9. Piotr MAZURUK Legal aspects of pension reform in the republic of Belarus... Prawne aspekty reformy systemu emerytalnego w republice Białoruś Część II. Ekonomiczno-finansowe aspekty reform emerytalnych Part II. Economic and financial aspects of pension reforms 10. Andrzej SOŁDEK Rola funduszy emerytalnych w finansowaniu gospodarki... The role of pension funds in financing the economy 11. Dorota OKSENIUK, Dobiesław TYMOCZKO Passive management the way of improving efficiency of pension funds... Zarządzanie pasywne sposób na zwiększenie efektywności funduszy emerytalnych

5 Spis treści Contents Adam SAMBORSKI Governance w funduszach emerytalnych, strategie inwestycyjne i ich rola w nadzorze korporacyjnym. Przykład otwartych funduszy emerytalnych... Pension fund governance, investment strategies, and their role in corporate governance. The case of Poland 13. Radosław KURACH Mandatory capital pension pillar why should we keep it alive?... Obowiązkowy kapitałowy filar emerytalny dlaczego nie powinniśmy go likwidować 14. Magdalena MOSIONEK-SCHWEDA Znaczenie otwartych funduszy emerytalnych dla Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.... The importance of open pension funds for the Warsaw stock exchange Tomasz BRZĘCZEK Demograficzne, ekonomiczne i instytucjonalne determinanty funkcjonowania kapitałowych programów emerytalnych w Europie a porównywalność wyników badań... Demographical, economic and institutional determinants of funded pension plans operations in Europe and examinations comparability 16. Mira MACHOWIAK Czynniki determinujące porażkę III filaru w polskim systemie emerytalnym... Determinants of failure of the third pillar of Polish pension system Maciej SZCZEPANKIEWICZ Zastosowanie nowej analizy instytucjonalnej w ocenie reform emerytalnych... Use the new institutional analysis in the evaluation of pension reforms 273

6 6 Spis treści Contents Część III. Społeczne aspekty reform emerytalnych Part III. Social aspects of pension reforms 18. Agata BUDZYŃSKA, Małgorzata GAJOWIAK, Andżelika LIBERTOWSKA Social policy in the service of social capital... Polityka społeczna w służbie kapitału społecznego Agata BUDZYŃSKA, Małgorzata GAJOWIAK, Andżelika LIBERTOWSKA Polityka społeczna wobec osób starszych wybrane aspekty... Social policy toward old people chosen aspects Małgorzata GAJOWIAK Aktywność ludzi starszych w życiu społecznym i publicznym... Activity of old people in social and public life Małgorzata REMBIASZ Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym wybrane problemy... The professional activity of persons in retirement age selected problems Sylwia WNUK, Monika BRENK Konsekwencje zdrowotne wydłużenia ustawowego wieku emerytanego... Health consequences of extending the statuatory retirement age Grażyna Teresa MILEWSKA Tadeusz ZABOROWSKI, Polityka społeczna a transformacja rynku pracy... The social policy but the transformation of the labour market 353

7 WSTĘP Reformowanie systemów emerytalnych stanowi swoiste signum temporis współczesnych społeczeństw. Jest to długi, zakrojony na kilkadziesiąt lat proces, który zwykle w trakcie realizacji ulega wielu modyfikacjom, a może być także zahamowany. Reformowanie systemów emerytalnych obarczone jest wysokim ryzykiem politycznym, a skutki trafnych decyzji, ale także błędów lub zaniechań w tej dziedzinie mogą być odczuwane przez całe pokolenia. Reformy emerytalne mają doniosłe znaczenie: w grę wchodzą nie tylko interesy milionów uczestników systemu emerytalnego (obecnych i przyszłych emerytów), ale także wpływ określonej konstrukcji systemu emerytalnego na stan gospodarki i finansów publicznych oraz redystrybucję dochodu między pokoleniem pracującym i pokoleniem, które zakończyło już swoją aktywność zawodową i ma prawo oczekiwać odpowiedniego zabezpieczenia finansowego na starość. Bez wątpienia istnieje potrzeba zobiektywizowanej i wielopłaszczynowej oceny dotychczasowego stanu realizacji reform emerytalnych realizowanych od lat 90 XX w. w państwach postosocjalistycznych. Wiele problemów związanych z reformowaniem systemów emerytalnych ma wymiar uniwersalny, choć w różnych krajach występują z różnym natężeniem i w różnych uwarunkowaniach. Dlatego do refleksji na ten temat warto zaprosić także ekspertów z innych państw, analizujących owe reformy niejako z boku, z innej perspektywy. Badania porównawcze reform emerytalnych z natury rzeczy powinny mieć charakter kompleksowy i być prowadzone z różnych punktów widzenia: nauki o polityce społecznej, finansów, makroekonomii, demografii, a także nauk prawnych. Taki też był zamysł niniejszej monografii, w której zamieszczono wyniki badań na temat reform emerytalnych naukowców oraz praktyków związanych z rynkiem emerytalnym z Czech, Słowacji, Bułgarii, Polski, skonfrontowane z poglądami autorów z USA i Wielkiej Brytanii. Oprócz porównania i wstępnej oceny reform emerytalnych realizowanych w państwach postsocjalistycznych oraz w innych krajach, czemu poświecono pierwszą część książki, w monografii znalazły się wyniki badań i refleksji na temat ekonomiczno-finansowych (część druga) oraz społecznych (część trzecia) aspektów reform emerytalnych. Warto w tym miejscu przypomnieć, jakie były przyczyny wprowadzenia reform emerytalnych w krajach postsocjalistycznych (w tym również w Polsce). Postępujący w krajach rozwiniętych gospodarczo proces demograficznego starzenia się społeczeństwa oraz rosnący udział wydatków na zabezpieczenie emerytalne w relacji do produktu społecznego wymusiły zmiany w tradycyjnych systemach emerytalnych, finansowanych na zasadzie umowy pokoleniowej (repartycji).

8 8 Wstęp W latach 90. ubiegłego stulecia i na przełomie XX i XXI w. w większości państw europejskich, ale także w innych krajach wprowadzono reformy emerytalne. Jedne z nich miały charakter parametryczny (np. wydłużenie ustawowego wieku emerytalnego), inne całościowy, systemowy. Pod wpływem doświadczeń państw Ameryki Łacińskiej oraz instytucji transnarodowych (takich jak np. Bank Światowy), ale także w uwzględnieniem krajowej specyfiki, w wielu państwach postsocjalistycznych do publicznego (bazowego) systemu emerytalnego wprowadzono segment kapitałowy (fundusze emerytalne), stanowiący uzupełnienie części systemu finansowanej na zasadzie repartycji (finansowanie wypłacanych świadczeń emerytalnych z wpłacanych na bieżąco składek lub podatków pokolenia pracującego). Częściowa prywatyzacja publicznych systemów emerytalnych wydawała się wówczas remedium na wzrastające ryzyko demograficzne, na które wrażliwe są systemy finansowane repartycyjnie. Bank Światowy w słynnym raporcie Averting the Old-Age Crisis z 1994 r. wręcz zalecał państwom postsocjalistycznym takie rozwiązanie. Systemy emerytalne składające się z kilku warstw (filarów) o różnych źródłach finansowania zapewnić miały większe bezpieczeństwo poprzez dywersyfikację ryzyka między państwo i rynek, zwiększyć stabilność finansową systemów emerytalnych, a także zapewnić adekwatność przyszłych świadczeń emerytalnych oraz zmniejszą obciążenie finansów publicznych dopłatami do systemów emerytalnych. Wydawało się wówczas (lata 90 XX w.), że zastosowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej przez prywatne instytucje finansowe zarządzające funduszami emerytalnymi oraz nadzór ze strony regulatorów finansowych w poszczególnych krajach pozwolą kontrolować ryzyko inwestycyjne występujące w finansowanych kapitałowo warstwach (filarach) systemów emerytalnych. Dodatkową korzyść miało stanowić zwiększenie oszczędności w gospodarce oraz pobudzenie rozwoju rynków finansowych dzięki inwestycjom realizowanym przez fundusze emerytalne. Jak się później okazało, twórcy reform emerytalnych w wielu krajach najwyraźniej nie doszacowali kosztu przejścia od jednofilarowego systemu repartycyjnego do mieszanego systemu repartycyjno-kapitałowego (tam, gdzie takie mieszane systemy powstały). Trwające przez kilkadziesiąt lat współistnienie starego jednofialarowego publicznego systemu emerytalnego z nowym systemem wielofilarowym powoduje, że refinansowanie ubytku składek emerytalnych odprowadzanych do segmentu kapitałowego wymaga dopłat z budżetu państwa i wpływa na zwiększenie długu publicznego. Taka sytuacja wystąpiła m.in. w Polsce, co ujawniło się już po kilkunastu latach wdrażania systemowej reformy emerytalnej z 1999 r. Doświadczenia globalnego kryzysu finansowego z lat w tym znaczący spadek wartości aktywów emerytalnych w większości państw OECD doprowadziły do reorientacji, a wielu krajach do całkowitej (na Węgrzech) lub częściowej (w Polsce) redukcji kapitałowej warstwy systemów emerytalnych. Nota bene w Polsce proces ten nie jest zakończony, gdyż poddane przez rząd latem 2013 r. publicznej dyskusji trzy warianty zmian w publicznym systemie emerytalnym zakładają de facto szybszą lub późniejszą likwidację otwartych funduszy eme-

9 Wstęp 9 rytalnych. W innym kierunku poszła reforma emerytalna w Czechach, podstawą finansowania systemu emerytalnego pozostaje umowa pokoleniowa (repartycja), a dopiero niedawno stworzono możliwość dobrowolnego przeniesienia części składek do funduszy emerytalnych, z czego jak dotąd skorzystało niewielu uczestników systemu emerytalnego. Czy zatem powrót do finansowania repartycyjnego i monopolu państwa w systemie zabezpieczenia emerytalnego jest rozwiązaniem właściwym? Czy idea podziału ryzyka w systemach emerytalnych między państwo a rynek jest nadal aktualna, czy też straciła rację bytu? Czy finansowane kapitałowo warstwy systemów emerytalnych są niepotrzebne, a ich wpływ na stan publicznych szkodliwy? Są to pytania o fundamentalnym znaczeniu zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym. Niniejsza publikacja pomyślana jest jako przyczynek do dyskusji nad reformowaniem systemów emerytalnych. Jesteśmy ciekawi opinii Czytelników, które prosimy przesyłać na adres redaktora naukowego tej publikacji:

10 10 Wstęp

11 INTRODUCTION Reforming pension systems is a kind of signum temporis of modern societies. It is a long comprehensive process taking several years, usually undergoing modifications in progress and it can also be inhibited. Reforming the pension system is burdened with high political risk and the effects of good decisions, but also errors or omissions in this area may be felt for generations. Pension reforms are of major importance: at stake is not only the interest of millions of participants of the pension system (current and future retirees), but also the impact of a particular structure of the pension system on the state of the economy and public finances and the redistribution of income between the working generation and the generation that has already finished its professional activity and holds the right to expect adequate financial security in old age. Without doubt, there is a need for objectified and multifaceted assessment of the current state of pension reforms which have been implemented since the 1990s in post-socialist countries. Many of the problems of reforming pension systems have universal dimension, though to varying degrees and in different conditions in different countries. Therefore, experts from other countries should also be invited to discussion as they tend to analyze such reforms from a different perspective. A comparative study of pension reforms should be comprehensive in nature and it should be conducted taking into consideration different points of view: the science of social policy, finance, macroeconomics, demographics, as well as legal sciences. This has also been the idea behind this monograph which presents the results of studies on pension reforms conducted by researchers and practitioners of pension market from the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Poland, and confronted with the views of the authors from the U.S. and the UK. In addition to the comparison and the initial assessment of pension reforms implemented in the post-socialist countries and other countries (to which the first part of the book was devoted) the monograph includes the results of research and reflections on the economic and financial (part two) and social (part three) aspects of pension reforms. It is worth mentioning the reasons for pension reforms in post-socialist countries (including Poland). The process of demographic aging in economically developed states and the increasing share of expenditure on retirement security in relation to social product forced changes in traditional pension systems financed on the basis of the intergenerational contract (PAY-AS-YOU-GO). In the 1990s and at the turn of the twentieth and the twenty-first century most European countries (but also other countries) introduced pension reforms. Some of them were of parametric character (e.g. extension of retirement age), others of holistic or systemic character.

12 12 Introduction Under the influence of the experience of Latin American countries and transnational institutions (such as World Bank), but also taking into account national specificities, many post-socialist countries, along with a public (basic) pension scheme, also introduced a capital segment (pension funds) to complement the system financed on the basis of apportionment (funding of pension payments with premiums or taxes provided by working generations PAY-AS-YOU-GO). The partial privatization of public pension schemes seemed to be the remedy for the increasing demographic risk to which PAY-AS-YOU-GO systems remain quite prone. The World Bank in its famous report, "Averting the Old-Age Crisis" of 1994 actually recommended such a solution to post-socialist countries. Pension schemes consisting of several layers (pillars) of various funding sources were supposed to provide greater security through the diversification of risk between the state and the market, increasing their financial stability and ensure the adequacy of future pension benefits and reduce the burden on public finances. It seemed at that time (the 1990s) that using an appropriate investment strategy by private financial institutions managing pension funds and oversight by financial regulators in each country, would control the investment risk present in the fully funded layers (pillars) of pension schemes. An additional benefit was supposed to be an increase in savings in the economy and the stimulation of the development of financial markets through investments made by pension funds. As it turned out, the creators of pension reforms in many countries clearly underestimated the cost of moving from a single pillar PAYG scheme to a mixed scheme (in places where such mixed systems got introduced). Several decades of ongoing coexistence of single pillar public pension schemes and the new multipillar scheme cause a situation when the refinancing of pension contributions discharged to a fully-funded segment requires subsidies from the state budget and increases public debt. Such a situation took place in Poland and it was exposed a few years after the implementation of the reform of the pension system of The experience of the global financial crisis of including a significant decline in the value of pension assets in most OECD countries led to a reorientation, and in many countries to full (Hungary) or partial (in Poland) reduction in the capital layer of pension schemes. Incidentally, in Poland the process is not complete, as the three variants of changes in the public pension scheme proposed for public discussion by the government in the summer of 2013 assume de facto quicker or slower liquidation of pension funds. Pension reform in the Czech Republic went in the other direction and there the generational contract remains the basis for the financing of the pension scheme and only recently have they allowed for the voluntary transfer of contributions to pension funds, of which so far - just a few participants of the pension scheme have benefited. So, is the return to the PAYG financing and the monopoly of the state in pension scheme the right solution? Is the idea of risk-sharing between the state and the market still valid or has it lost the reason for existence? Are the funded layers un-

13 Introduction 13 necessary and their impact on the public harmful? These are the questions of fundamental importance both in practice and theory. This publication is meant to be a contribution to the debate on reforming pension schemes. We are interested in readers opinions and we encourage readers to submit comments to the scientific editor of this publication:

14 14 Introduction

15 Część I Reformy emerytalne w krajach postsocjalistycznych oraz w innych państwach porównanie i wstępna ocena Part I Pension reforms in post-socialist countries and in other countries a comparison and an initial assessment

16 16

17 Jarosław POTERAJ * ZMIANY W SYSTEMACH EMERYTALNYCH W EUROPIE W LATACH Celem badawczym opracowania jest odnalezienie różnic i podobieństw w zakresie modyfikowania systemów emerytalnych w ostatnich latach pomiędzy krajami Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. Prezentując przegląd dokonywanych w badanym okresie zmian autor dokonuje ich systematyzacji, wyróżniając, jako dwie zasadnicze kategorie: 1) zmiany bieżące, odnoszące się do redukcji długu i deficytu, oraz 2) zmiany trwałe, dotyczące poprawy stabilności programów publicznych. We wnioskowaniu autor wskazuje, że cechą wspólną i najczęściej stosowanym lekarstwem na problemy systemów emerytalnych w badanych grupach krajów stało się powszechnie podwyższanie wieku emerytalnego. Zróżnicowanie polegało z kolei na tym, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej często występowało przenoszenie części składki emerytalnej z filarów kapitałowych do filarów repartycyjnych, natomiast w krajach Europy Zachodniej występowały działania władzy publicznej ochraniające uczestników tych schematów zawodowych przed możliwą w warunkach kryzysu niewypłacalnością organizatorów. Słowa kluczowe: emerytura, systemy emerytalne, reformy emerytalne 1. WPROWADZENIE Objawiony 15 września 2008 roku, spektakularnym upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers [Berenson 2008], początek światowego kryzysu finansowego doprowadził w kolejnych latach do znaczących zmian w dynamice wzrostu gospodarczego we wszystkich krajach europejskich. Zmiany te w oczywisty sposób zaczęły wpływać na funkcjonowanie publicznych systemów emerytalnych w tych krajach. W opublikowanej właśnie we wrześniu 2008 roku książce o systemach emerytalnych w krajach Unii Europejskiej [Poteraj 2008] autor poddał szczegółowej analizie funkcjonowanie systemów emerytalnych we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej według stanu na początek roku Dynamika zmian w systemach emerytalnych we wszystkich, nie tylko należących do Unii * Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

18 18 Jarosław Poteraj Europejskiej, krajach europejskich z ostatnich lat wymaga kolejnego opracowania. Powstałe w ostatnich latach cząstkowe opracowania dotyczące tych zmian [Chłoń- Domińczak 2010], [Owczarek 2011] i [SSA 2012a] także wymagają aktualizujących uzupełnień. Autor podjął już wcześniejszą próbę takiego opracowania [Poteraj 2012], a niniejszy tekst stanowi aktualizację tamtego, niepublikowanego dotąd materiału. W niniejszym artykule autor podejmuje próbę analizy porównawczej zmian w systemach emerytalnych krajów Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej, poszukując w najnowszych próbach reformowania systemów emerytalnych różnic i podobieństw pomiędzy tymi grupami krajów. Celem badawczym opracowania jest zatem odnalezienie różnic i podobieństw w zakresie modyfikowania systemów emerytalnych w ostatnich latach pomiędzy krajami Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie autor stawia hipotezę, że najbardziej istotnym elementem podobieństw było powszechnie występujące podnoszenie ustawowego wieku emerytalnego. Przygotowując niniejsze opracowanie autor wykorzystywał dane statystyczne Eurostatu i materiały amerykańskiej Social Security Administration. W zakresie przeglądu zmian w europejskich systemach emerytalnych wykorzystane zostały informacje przedstawiane w comiesięcznym informatorze International Update [International Update ], wydawanym przez amerykańskie Social Security Administration z lat Artykuł rozpoczyna się od analizy uwarunkowań ekonomicznych, demograficznych i systemowych reform emerytalnych w Europie w ostatnich latach, a następnie zaprezentowano w nim podejmowane w latach działania reformatorskie. W kolejnych rozdziałach podjęto próbę wskazania różnic i podobieństw w reformowaniu systemów emerytalnych w badanych grupach krajów. W Podsumowaniu zawarto wnioski z przeprowadzonego badania i odniesienie do postawionej we wprowadzeniu hipotezy. 2. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I SYSTEMOWE REFORM EMERYTALNYCH W EUROPIE OD ROKU Podstawowe parametry makroekonomiczne Funkcjonowanie publicznych systemów emerytalnych wiąże się w sposób oczywisty ze stanem gospodarki i finansów publicznych. Systemy emerytalne są jedynie sposobem wykorzystywania zasobów wytworzonych przez realną gospodarkę i poddawanych redystrybucji poprzez finanse publiczne. Te ostatnie w ostatnich latach borykają się z wieloma problemami, wśród których największe znacze-

19 Zmiany w systemach emerytalnych w Europie w latach nie ma powiększające się publiczne zadłużenie. W tabelach 1 i 2 przedstawiono zestawienie krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej wg wartości relacji długu publicznego do PKB oraz dynamiki zmiany relacji długu publicznego do PKB w krańcowych latach badanego okresu, czyli w 2008 i w Tabela 1. Zestawienie krajów Europy Środkowo-Wschodniej wg wartości relacji długu publicznego do PKB oraz dynamiki zmiany relacji długu publicznego do PKB w latach 2008 i 2012 Kraj 2008 [%] 2012 [%] Kraj 2008 [%] 2012 [%] Dynamika zmiany Węgry 73,0 79,2 Rumunia 13,4 37,8 2,82 Polska 47,1 55,6 Litwa 15,5 40,7 2,63 Słowenia 22,0 54,1 Słowenia 22,0 54,1 2,46 Słowacja 27,9 52,1 Estonia 4,5 10,1 2,24 Czechy 28,7 45,8 Łotwa 19,8 40,7 2,06 Litwa 15,5 40,7 Słowacja 27,9 52,1 1,87 Łotwa 19,8 40,7 Czechy 28,7 45,8 1,60 Rumunia 13,4 37,8 Bułgaria 13,7 18,5 1,35 Bułgaria 13,7 18,5 Polska 47,1 55,6 1,18 Estonia 4,5 10,1 Węgry 73,0 79,2 1,08 Źródło: [Eurostat 2013a] W grupie krajów Europy Środkowo-Wschodniej najwyższy poziom relacji długu publicznego do PKB, zarówno w roku 2008, jaki 2012, miały Węgry, przy czym kraj ten wykazał także najniższy poziom dynamiki zmiany tej relacji w badanym okresie. Węgry istotnie różniły się poziomem badanej relacji od pozostałych krajów w tej grupie, szczególnie wyraźnie w roku Najniższy poziom badanej relacji wystąpił w roku 2008 w przypadku Estonii, Rumunii oraz Bułgarii, a kraje te utrzymały się w dolnej części zestawienia także w roku W roku 2012 wartość tej relacji wyraźnie wzrastała w porównaniu z rokiem 2008, w wielu krajach przekraczając ponad dwukrotnie poziom z roku Najwyższą dynamikę zmiany wykazała Rumunia, ale bardzo wysoką także Litwa i Słowenia. W grupie krajów Europy Zachodniej niekwestionowanym negatywnym liderem w zakresie poziomu badanej relacji była w obydwu latach Grecja, ale niewiele jej ustępowały takie kraje jak Włochy, Belgia i Portugalia, a w roku 2012 także Irlandia, która wykazała największą dynamikę zmiany badanej relacji. Najmniej zadłużonymi

20 20 Jarosław Poteraj relatywnie krajami były Luksemburg, Szwecja i Dania, spośród których największą dynamikę wzrostu miały Luksemburg i Dania, a Szwecja, jako jedyny kraj wykazała ujemną dynamikę wzrostu badanej relacji. Bardzo wyraźne zmiany miały miejsce w oprócz wspomnianej już Irlandii, w Hiszpanii, na Cyprze i w Portugalii. Tabela 2. Zestawienie krajów Europy Zachodniej wg wartości relacji długu publicznego do PKB oraz dynamiki zmiany relacji długu publicznego do PKB w latach 2008 i 2012 Kraj 2008 [%] 2012 [%] Kraj 2008 [%] 2012 [%] Dynamika zmiany Grecja 112,9 156,9 Irlandia 44,5 117,6 2,64 Włochy 106,1 127,0 Hiszpania 40,2 84,2 2,09 Portugalia 71,7 123,6 Cypr 48,9 85,8 1,75 Irlandia 44,5 117,6 Portugalia 71,7 123,6 1,72 Belgia 89,2 99,6 W. Brytania 52,7 90,0 1,71 Francja 68,2 90,2 Finlandia 33,9 53,0 1,56 W. Brytania 52,7 90,0 Luksemburg 14,4 20,8 1,44 Cypr 48,9 85,8 Grecja 112,9 156,9 1,39 Hiszpania 40,2 84,2 Dania 33,4 45,8 1,37 Niemcy 66,8 81,9 Francja 68,2 90,2 1,32 Austria 63,8 73,4 Niemcy 66,8 81,9 1,23 Malta 60,9 72,1 Holandia 58,5 71,2 1,22 Holandia 58,5 71,2 Włochy 106,1 127,0 1,20 Finlandia 33,9 53,0 Malta 60,9 72,1 1,18 Dania 33,4 45,8 Austria 63,8 73,4 1,15 Szwecja 38,8 38,2 Belgia 89,2 99,6 1,12 Luksemburg 14,4 20,8 Szwecja 38,8 38,2 0,98 Źródło: [Eurostat 2013a] Warto także zauważyć, dokonując porównań między dwoma grupami krajów, że najbardziej zadłużony kraj spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Węgry, znalazłby się w środku zestawienia dla krajów Europy Zachodniej, nawet za Francją, Wielką Brytanią czy Niemcami. Natomiast w zakresie dynamiki zmiany badanej relacji istotnych różnic nie było. Reasumując te wstępne rozważania, dotyczące skali zadłużenia krajów europejskich można oczekiwać, że w takich krajach, jak Węgry, Polska, Słowenia, Rumunia i Litwa, w pierwszej grupie, oraz Grecja, Włochy, Portugalia, Irlandia, Hiszpania i Cypr, w drugiej grupie, problemy w zakresie bezpieczeństwa finansów pu-

21 Zmiany w systemach emerytalnych w Europie w latach blicznych mogły się przenieść na obszar emerytur i spowodować znaczące zmiany w systemach emerytalnych tych krajów Podstawowe parametry demograficzne Kolejnym elementem, który niewątpliwie znacząco wpływa na funkcjonowanie publicznych systemów emerytalnych jest sytuacja demograficzna. W tabelach 3 i 4 zaprezentowano zestawienia krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej wg wartości wskaźnika zależności pokoleniowej (65+/15-64) oraz prognozowanej dynamiki zmiany tego wskaźnika w latach 2010 i W grupie krajów Europy Środkowo-Wschodniej najwyższą wartość wskaźnika zależności pokoleniowej stwierdzić można było w roku 2010 w Bułgarii, na Łotwie i w Estonii. Natomiast w roku 2060 najwyższe wartości tego wskaźnika przewidywane są dla Łotwy, Rumunii i Polski. Relatywnie najkorzystniejsza sytuacja występowała w roku 2010 na Słowacji, a w prognozach na rok 2060 powinna mieć miejsce w Czechach, Estonii i na Litwie. Najwyższa dynamika zmiany w ciągu 50 lat nastąpić powinna na Słowacji, w Polsce i Rumuni, a na przeciwnym krańcu zestawienia znalazły się Estonia, Bułgaria i Węgry. Tabela 3. Zestawienie krajów Europy Środkowo-Wschodniej wg wartości wskaźnika zależności pokoleniowej (65+/15-64) oraz prognozowanej dynamiki zmiany tego wskaźnika w latach 2010 i 2060 Kraj 2010 [%] 2060 [%] Kraj 2010 [%] 2060 [%] Wskaźnik zmiany Łotwa 25,19 67,99 Słowacja 16,93 61,80 3,65 Rumunia 21,37 64,77 Polska 18,96 64,59 3,41 Polska 18,96 64,59 Rumunia 21,37 64,77 3,03 Słowacja 16,93 61,80 Łotwa 25,19 67,99 2,70 Bułgaria 25,44 60,32 Czechy 21,57 55,00 2,55 Węgry 24,20 57,81 Litwa 23,28 56,65 2,43 Słowenia 23,80 57,61 Słowenia 23,80 57,61 2,42 Litwa 23,28 56,65 Węgry 24,20 57,81 2,39 Estonia 25,18 55,54 Bułgaria 25,44 60,32 2,37 Czechy 21,57 55,00 Estonia 25,18 55,54 2,21 Źródło: [Eurostat 2013b]

22 22 Jarosław Poteraj Tabela 4. Zestawienie krajów Europy Zachodniej wg wartości wskaźnika zależności pokoleniowej (65+/15-64) oraz prognozowanej dynamiki zmiany tego wskaźnika w latach 2010 i 2060 Kraj 2010 [%] 2060 [%] Kraj 2010 [%] 2060 [%] Wskaźnik zmiany Niemcy 31,26 59,89 Malta 21,26 55,56 2,61 Portugalia 26,70 57,20 Cypr 18,64 47,57 2,55 Grecja 28,41 56,65 Hiszpania 24,69 56,37 2,28 Włochy 30,78 56,65 Luksemburg 20,43 45,05 2,21 Hiszpania 24,69 56,37 Irlandia 16,82 36,65 2,18 Malta 21,26 55,56 Portugalia 26,70 57,20 2,14 Austria 26,10 50,73 Holandia 22,82 47,47 2,08 Cypr 18,64 47,57 Grecja 28,41 56,65 1,99 Holandia 22,82 47,47 Austria 26,10 50,73 1,94 Finlandia 25,63 47,43 Niemcy 31,26 59,89 1,92 Francja 25,66 46,58 Finlandia 25,63 47,43 1,85 Szwecja 27,72 46,21 Włochy 30,78 56,65 1,84 Luksemburg 20,43 45,05 Francja 25,66 46,58 1,82 Belgia 26,03 43,83 Dania 24,87 43,52 1,75 Dania 24,87 43,52 W. Brytania 24,86 42,07 1,69 W. Brytania 24,86 42,07 Belgia 26,03 43,83 1,68 Irlandia 16,82 36,65 Szwecja 27,72 46,21 1,67 Źródło: [Eurostat 2013b] W przypadku krajów Europy Zachodniej w roku 2010 najwyższa wartość wskaźnika charakteryzowała Niemcy, Włochy i Grecję, a najniższa była w Irlandii i na Cyprze. Natomiast w prognozie na rok 2060 największe problemy demograficzne powinny się ujawnić w Niemczech, Portugalii, Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii i na Malcie. W najlepszej relatywnie sytuacji są Irlandia, Wielka Brytania, Dania i Belgia. Przy analizie wskaźnika zmiany największa jego dynamika wystąpić powinna w przypadku Malty, Cypru i Hiszpanii, a stosunkowo bezpieczne są w tym zakresie Szwecja, Belgia i Wielka Brytania. Porównując sytuację demograficzną między grupami badanych krajów należy zauważyć, kraj o przewidywanej najwyższej wartości wskaźnika zależności w roku 2060, czyli Niemcy, w zestawieniu krajów Europy Środkowo-Wschodniej znalazłby się w środku badanej grupy, mając niższą wartość wskaźnika od takich krajów, jak Polska, Słowacja, czy Bułgaria.

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie NUMER SPECJALNY. Część I

Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie NUMER SPECJALNY. Część I Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu emerytalnego na Węgrzech i jej znaczenie dla giełdy papierów wartościowych w Budapeszcie

Reforma systemu emerytalnego na Węgrzech i jej znaczenie dla giełdy papierów wartościowych w Budapeszcie studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 3 Joanna Adamska-Mieruszewska *, Magdalena Mosionek-Schweda ** Uniwersytet Gdański Reforma systemu emerytalnego na Węgrzech i jej znaczenie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 48 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2013 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 48/2013

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 48, nr 3. Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 48, nr 3. Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 48, nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej The Poznan School of Banking Research Journal 2013, Vol. 48, No. 3 The Financial Crisis

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim

Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim DR MICHAŁ HERBICH Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim OPRACOWANIE DLA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich 3 czerwca 2011 Spis treści Zastrzeżenia... 3 Streszczenie menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury?

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU towarzystwo ekonomistów polskich Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? Warszawa, luty 2008 r. Sponsor strategiczny FOR Spis treści Wstęp 4 1. Wyzwania przyszłości 5 2. Świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych

Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia DARIUSZ STAŃKO Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją 3 etap Ochrona zdrowia.qxd 04-11-15 13:52 Page 1 Trzeci etap reform Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. P Między racjonowaniem i racjonalizacją Stanisława Golinowska z udziałem:

Bardziej szczegółowo

Polski system ubezpieczeń społecznych zalety i wady

Polski system ubezpieczeń społecznych zalety i wady Studia Gdańskie, t. IV, 97 105 Andrzej Grzebieniak Polski system ubezpieczeń społecznych zalety i wady Wprowadzenie Ubezpieczenie społeczne jest podstawowym filarem zabezpieczenia społecznego, zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych

Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych Management and Business Administration. Central Europe Vol. 21, No. 2(121): s. 82 94, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznane w latach 2009 2013

Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznane w latach 2009 2013 ISSN 1899 1114 nr 3 (123) 12 lutego 2015 Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznane w latach 2009 2013 Bożena Kłos Pensions from the Social Insurance Fund in 2009 2013 This article reviews

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE Zbigniew Dobosiewicz POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE We wszystkich wysoko rozwiniętych krajach świata fundusze emerytalne spełniają podwójną rolę: 1) wypłacają znaczną część (często większość) emerytur, 2)

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757 45 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2012 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 45/2012

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Norwegii

Organizacja i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Norwegii Magdalena Mosionek-Szweda Organizacja i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Norwegii Norweski system zabezpieczenia społecznego składa się z trzech części: Systemu Ubezpieczeń Społecznych,

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 13(2/2012) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Dr Stanisław Rogowski (redaktor naczelny), dr Dariusz Fuchs (zastępca redaktora naczelnego,

Bardziej szczegółowo