SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH"

Transkrypt

1 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2008 ROKU 1

2 WSTĘP Od połowy 2007 roku na właścicielach lub zarządcach wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych ciąŝy obowiązek przeprowadzania półrocznych kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m². Obowiązek ten naleŝy wykonać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Te dwukrotne, okresowe kontrole powinny polegać na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania, instalacji i urządzeń słuŝących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Na początku 2007 roku, zanim w ustawie Prawo budowlane wprowadzono powyŝszy obowiązek, inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, przeprowadzili kompleksową kontrolę 132 największych w stolicy Wielkopolski obiektów: handlowych, wystawienniczych, przemysłowych i sportowych. Wyniki tej kontroli były złe. W 107 obiektach (81.1% ogółu skontrolowanych) nie sprawdzano stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów, a 21 wielkopowierzchniowych budynków było w nieodpowiednim stanie technicznym. Pod koniec 2007 roku skontrolowaliśmy dodatkowo 15 wielkopowierzchniowych budynków handlowych mogących stworzyć potencjalne zagroŝenie dla uŝytkowników w okresie zimy. Wyniki tej kontroli były juŝ zdecydowanie lepsze, a stan techniczny 10 obiektów oceniliśmy jako dobry lub bardzo dobry. W planie kontroli problemowych na 2008 rok załoŝyliśmy sprawdzenie obiektów wielkopowierzchniowych, w stosunku do których ich właściciele lub zarządcy nie wywiązali się w ubiegłym roku z obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o przeprowadzeniu kontroli ich stanu technicznego. Pierwotnie zakładaliśmy skontrolowanie 40 obiektów wielkopowierzchniowych, ale udało nam się przeprowadzić więcej kontroli. 2

3 Ustalenia podjęte w trakcie tych kontroli przedstawione są w formie tabelarycznej, natomiast w dalszej części sprawozdania zawarte są wnioski oraz podsumowanie tegorocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w Poznaniu. Paweł Łukaszewski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 3

4 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Bolesława Krzywoustego 68 ul. Szczawnicka 2 ul. Św. Michała 77a ul. Unii Lubelskiej 1 ul. Wieruszowska 2/8 GIANT Sp. z o.o. DOMAR S.A. ul. 27 Grudnia 17/ Poznań DOMAR S.A. ul. 27 Grudnia 17/ Poznań FAWOR Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Przedsiębiorstwo Transportowego Handlu Wewnętrznego (blacharnia lakiernia - myjnia pojazdów). Funkcja magazynowohandlowa magazynowa magazynowa ul. Obornicka 337 GIANT Sp. z o.o. magazynowohandlowa ul. Kopanina 28/32 Magazyn CNOS Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego sp. z o.o. Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada nieaktualną ksiąŝkę, właściciel posiada protokóły z okresowych kontroli stanu technicznego. Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. produkcyjna Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje zalecenia pokontrolne. warsztatowa Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu 5 letniego z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. magazynowa wykonuje zalecenia pokontrolne. Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. Stan techniczny spękania posadzki oraz ubytki obróbek blacharskich. spękania posadzek, ubytki obróbek blacharskich, niedroŝność wpustów dachowych. ubytki w posadzce oraz ubytki tynków w elewacji. NaleŜy wykonać naprawę obróbek blacharskich rur spustowych. ubytki tynku, stolarki okiennej, pokrycia dachowego, posadzki. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) bardzo bardzo dostateczna 4

5 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca Funkcja ul. Świerzawska 1 YES BiŜuteria Sp. z o.o. Biurowohandlowy ul. Forteczna 12/14 ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 obręb Wilda ark. 15 dz. 131/6 CENTRA S.A. Poznań Zakład nr 2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Aleksandra Fredry 10 Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom harmonogram prac remontowych. nr 2 Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami oraz protokóły z okresowych kontroli stanu technicznego. Obiekt nie jest uŝytkowany. kliniki rehabilitacyjnej spawalni kuźni magazynu centralnego część niska Stan techniczny spękania kominów oraz miejscowe ubytki tynków., Ŝe obiekt wymaga kapitalnego remontu. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi ubytki tynku, stolarki okiennej, pokrycia dachowego i obróbek harmonogram prac remontowych. blacharskich. Stwierdzono takŝe nieodpowiedni stan przewodów kominowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej. Właściciel posiada umowę na odśnieŝanie dachu budynku Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi umowę na odśnieŝanie dachu budynku oraz harmonogram prac remontowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej, posiada natomiast umowę na odśnieŝanie dachu budynku uszkodzenia tynku, świetlików, rynien, opierzeń dachów. ubytki cegieł uszkodzenia świetlików. uszkodzenia tynku, stolarki okiennej, powierzchniowe uszkodzenia słupów, zawilgocenie ścian. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) nieodpowiednia dostateczna dostateczna dostateczna dostateczna 5

6 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca Funkcja kuźni magazynu centralnego część niska Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi umowę na odśnieŝanie dachu budynku oraz harmonogram prac remontowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami, właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej. Właściciel posiada umowę na odśnieŝanie dachu budynku pakowni odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. montaŝowa odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. produkcyjna odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. Stan techniczny ubytki cegieł w elewacji oraz uszkodzenia stolarki okiennej. uszkodzenia tynku, stolarki okiennej, powierzchniowe uszkodzenia słupów, zawilgocenie ścian. ubytki tynku, przecieki na suficie. ubytki tynku, przecieki na suficie. ubytki tynku, przecieki na suficie. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna dostateczna 6

7 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jeleniogórska 20a, dz. 2/3 ul. Jeleniogórska 18, dz. 3/10 ul. Janikowska 33, dz. 12 ul. Janikowska 33, dz. 12 JOPPOL Wojciech i Jacek Joop Sp. j. Kazimieruk Tomasz, Kazimieruk Dorota ITM Polska Sp. z o.o. ITM Polska Sp. z o.o. Funkcja Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom produkcyjna odśnieŝającą. nie jest uŝytkowany. magazynowa magazynowy odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. produkcyjna wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. magazynowa z pomieszczeniami biurowymi magazynowa z pomieszczeniami biurowymi wykonuje bieŝące naprawy. oraz wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny prześwity w zadaszeniu hali, konstrukcja dachu wymaga konserwacji. zacieki na suficie. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna 7

8 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jeleniogórska 18, dz. 3/14 ul. Jeleniogórska 18, dz. 5/16 ul. Jeleniogórska 20a, dz. 2/5 ul. Maya Romana 11, dz. 4/1, 8/3 ul. Leśnych Skrzatów 1 ONYKS Sp. z o.o. ONYKS Sp. z o.o. KOMANDOS S.A. z siedziba w Radomiu BUMA-LUBAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Pisarzowicach PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 1 Funkcja produkcyjnomagazynowa produkcyjnomagazynowa biurowousługowy przemysłowy magazynowy Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Stan techniczny wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego. nie jest uŝytkowana. odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. odśnieŝającą połacie dachów. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym, inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna 8

9 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Leśnych Skrzatów 1 ul. Leśnych Skrzatów 1 PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 2 PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 3 STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań Funkcja magazynowy magazynowy produkcji metalowej Warsztat głównego mechanika pasów klinowych Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego. Stan techniczny Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego., Ŝe naleŝy wykonać naprawę obróbek blacharskich, pokrycia dachowego oraz wymianę stolarki okiennej., Ŝe naleŝy wykonać naprawę obróbek blacharskich i wymienić stolarkę okienną., Ŝe naleŝy uszczelnić obróbkę blacharską i naprawić stolarkę okienną, a takŝe wykonać nowy system odprowadzania wód opadowych. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) 9

10 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Obornicka 235 ul. Kamiennogórska 22 STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka PARK Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska Poznań Funkcja nr 2 wulkanizacji opon specjalnych produkcyjna nr 1 Stacja doświadczalna hali opon gigant Stacja serwisowa z lakiernią i salonem samochodowym magazynowa Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Stan techniczny zniszczoną stolarkę okienną. potrzebę wykonania nowego pokrycia dachu papą, wymiany stolarki okiennej oraz udroŝnienie rury spustowej i poprawienie spadków rynien. W trakcie oględzin zauwaŝono przecieki przez strop nad Działem Technologicznym oraz przy klatce schodowej. NaleŜy poprawić spadki rynien. wpisami. Właściciel posiada wszystkie protokóły wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel posiada wszystkie protokóły wykonuje bieŝące naprawy. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) bardzo 10

11 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jana Pawła II 14 Instytut Obróbki Plastycznej ul. Jana Pawła II Poznań ul. Jesionowa 14 Szkoła Podstawowa nr 79 ul. Jesionowa Poznań ul. Gdyńska 31/33 ul. Mogileńska 50 CENTRA S.A. ul. Gdyńska 31/ Poznań BEMO MOTORS Sp. z o.o. ul. Mogileńska Poznań ul. Gnieźnieńska 61 HYDROBUDOWA 9 Przedsiębiorstwo InŜynieryjno Budowlane S.A. ul. Sienkiewicza Poznań Funkcja produkcyjna nr 1 Obiekt dydaktyczny Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada nieaktualną ksiąŝkę. Właściciel posiada protokół pięcioletni Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami, zarządca posiada protokóły produkcyjna Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. handlowousługowy przemysłowy Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny widocznych uszkodzeń, ale naświetla wymagają wymiany, a dach powinien zostać pokryty papą. zły stan techniczny elewacji, ubytki w obróbkach blacharskich i stolarce okiennej, ściany zewnętrzne i elementy małej architektury są spękane, ściany piwnic zamoknięte, instalacja sanitarna wymaga modernizacji, a odpowietrzenie instalacji jest mało sprawne. Zarządca przedłoŝył harmonogram prac naprawczych. ubytki w obróbkach blacharskich, naleŝy wymienić papę na powierzchni dachu. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) nieodpowiednia bardzo 11

12 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Gdyńska 54 ul. Krańcowa 40, 42, 44 ul. Lutycka 1 DALKIA Poznań S.A. Zespół Elektrociepłowni S.A. ul. Gdyńska Poznań KULCZYK TRADEX Sp. z o.o. ul. Dziadoszańska Poznań THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S.A. ul. Grudziądzka Toruń Funkcja produkcyjny przemysłowomagazynowy magazynowa Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi odśnieŝającą połacie dachów. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) 12

13 WNIOSKI 1. Sposób realizacji obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o dokonaniu kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz z późniejszymi zmianami) w terminie do 31 maja 2008 roku. W wykazie obiektów wielkopowierzchniowych, prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, znajdują się obecnie 842 budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2. a) Liczba otrzymanych zawiadomień, dotyczących kontroli przeprowadzonych przez właścicieli lub zarządców do dnia 31 maja 2008 roku 482 b) Liczba zawiadomień dokonanych przez osoby uprawnione 339 Liczba zawiadomień dokonanych przez osoby nieuprawnione 143 c) Liczba zawiadomień z pozytywnym wynikiem oceny technicznej 476 Liczba zawiadomień wraz ze stwierdzonymi, w protokóle z przeglądu stanu technicznego, nieprawidłowościami 6 2. Liczba obiektów wielkopowierzchniowych skontrolowanych we wrześniu, październiku i listopadzie 2008 roku: Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania łącznie skontrolowali 48 obiektów o przeznaczeniu: - handlowym: 3 - przemysłowym: 24 - magazynowym: 19 - dydaktycznym: 2 13

14 3. Sposób realizacji obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych: a) półrocznej, dokonanej w terminie do 31 maja 2008 roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania - wykonano w 45 obiektach (93,8 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 3 obiektach (6,2 % ogółu skontrolowanych obiektów). instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - wykonano w 42 obiektach (87,5 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 6 obiektach (12,5 % ogółu skontrolowanych obiektów). b) co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do uŝytkowania budowlanego, estetyki budowlanego oraz jego otoczenia; taką kontrolą powinno być równieŝ objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od poraŝeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów: - wykonano w 47 obiektach (97,9 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 1 obiekcie (2,1 % ogółu skontrolowanych obiektów). 4. Sposób realizacji zaleceń określonych w protokółach z okresowych przeglądów stanu technicznego: - w 19 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy wykonali zalecenia pokontrolne, - w 20 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy uwzględnili zalecenia pokontrolne w planach remontów, - w 9 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy nie podjęli działań wynikających z protokółów okresowej kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych. 14

15 5. Ustalenia poczynione w toku kontroli: a) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w bardzo dobrym stanie technicznym 4 b) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w dobrym stanie technicznym 33 c) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w dostatecznym stanie technicznym 9 d) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w nieodpowiednim stanie technicznym 2 6. Porównanie wyników kontroli obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzonych przez inspektorów PINB dla Miasta Poznania w 2007 oraz 2008 roku: Ocena i zakres kontroli 2007 rok 2008 rok Liczba skontrolowanych obiektów Stan techniczny bardzo dobry 5 4 Stan techniczny dobry Stan techniczny dostateczny 5 9 Stan techniczny nieodpowiedni 21 2 Liczba przeglądów, wykonanych na zlecenie właścicieli lub zarządców obiektów, w zakresie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów Jak wyŝej, lecz w zakresie stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) Jak wyŝej, lecz w zakresie wynikającym z kontroli przeprowadzanych, co najmniej raz na 5 lat (m.in. przydatności całego do uŝytkowania oraz stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych) Liczba zaleceń pokontrolnych zawartych w protokółach z przeglądu stanu technicznego 47 (27,2% ogółu skontrolowanych obiektów) 74 (50,3% ogółu skontrolowanych obiektów) 144 (98% ogółu skontrolowanych obiektów) 43 (29,3% ogółu skontrolowanych obiektów) 45 (93,8% ogółu skontrolowanych obiektów) 42 (87,5% ogółu skontrolowanych obiektów) 47 (97,9% ogółu skontrolowanych obiektów) 19 (39,6% ogółu skontrolowanych obiektów) Uwaga! Dane dotyczące 2007 roku prezentują wyniki kontroli 132 obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzonych w lutym i w marcu 2007 roku (nie istniał jeszcze obowiązek kontroli obiektów wielkopowierzchniowych co najmniej dwa razy w roku) oraz wyniki kontroli 15 obiektów handlowych, wielkopowierzchniowych przeprowadzonych w grudniu 2007 roku (obowiązywał juŝ przepis o kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych co najmniej dwa razy w roku). Dane dotyczące 2008 roku, przedstawiają wyniki kontroli przeprowadzonych we wrześniu, październiku i listopadzie bieŝącego roku w odniesieniu do 48 obiektów wielkopowierzchniowych oraz sposób wywiązania się właścicieli lub zarządców z obowiązku, o jakim mowa w art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz z późniejszymi zmianami) w terminie do 31 maja 2008 roku. 15

16 7. Najczęściej powtarzające się usterki techniczne, stwierdzone podczas kontroli obiektów wielkopowierzchniowych: spękania kominów i ścian zewnętrznych, uszkodzenia rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich, ubytki tynków zewnętrznych i cegieł w ścianach, zniszczona stolarka okienna, nieszczelne pokrycia połaci dachów, zawilgocenia ścian, zacieki w stropodachach oraz w stropach najwyŝszych kondygnacji, brak konserwacji elementów konstrukcyjnych dachów, zarówno metalowych, jak i drewnianych. 16

17 PODSUMOWANIE Prawie dwuletnie działania poznańskiego nadzoru budowlanego, dotyczące egzekwowania dbałości o stan techniczny wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych od ich właścicieli lub zarządców, przynoszą coraz lepsze efekty. Nasze starania nie ograniczają się jedynie do kontroli tych obiektów, ale obejmują takŝe działania informacyjne (miejska i regionalna prasa, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, strony internetowe i oraz działania wspomagające (aby ułatwić wypełnienie ustawowych obowiązków opracowaliśmy wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu półrocznej kontroli stanu technicznego największych obiektów, który wraz z informacją o terminach i zakresie tych kontroli rozsyłamy do zainteresowanych). Tegoroczna kontrola dowiodła, Ŝe właściciele bądź zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych, coraz lepiej wywiązują się ze swoich obowiązków, które polegają na właściwym utrzymaniu stanu technicznego tych obiektów, co w konsekwencji gwarantuje bezpieczeństwo ich uŝytkownikom. Świadczy o tym fakt, Ŝe na 48 skontrolowanych obiektów tylko w trzech przypadkach ich właściciele lub zarządcy nie dokonali przeglądu elementów budynku lub budowli naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów. Prawie w 100% były wykonane równieŝ kontrole pięcioletnie, w trakcie których oceniano między innymi przydatność całego do dalszego uŝytkowania. Zadowolenie musi budzić równieŝ fakt, Ŝe w przypadku stwierdzenia usterek technicznych są one niezwłocznie usuwane, a właściciele największych obiektów w Poznaniu podejmują takŝe działania mające zapobiec ewentualnej katastrofie budowlanej z powodu nadmiernego obciąŝenia śniegiem. Wielu z nich zawarło umowy z firmami odśnieŝającymi, które w razie duŝych opadów zajmą się jego usunięciem. Tym co wzbudza nasze największe obawy, jest ciągle zbyt mała liczba zawiadomień o przeprowadzeniu półrocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych. Co prawda w tym roku takich zawiadomień było znacznie więcej na 842 obiekty wielkopowierzchniowe w terminie wiosennym dostarczono ich 482 (stanowi to 57% ogółu tego typu obiektów). Z zawiadomienia o kontroli w terminie jesiennym - na dzień 10 grudnia 2008 roku wywiązało się 352 właścicieli lub zarządców. W roku ubiegłym zawiadomień tych było znacznie mniej, bo 204 (24% ogółu tej kategorii obiektów). 17

18 Dla poznańskiego nadzoru budowlanego wniosek nasuwa się tylko jeden nasze działania kontrolne i informacyjno-perswazyjne naleŝy kontynuować. W kaŝdym przypadku, w którym stwierdzimy nieodpowiedni stan techniczny, mogący spowodować zagroŝenie Ŝycia lub zdrowia ludzi skorzystamy z posiadanych uprawnień, aby ten stan zmienić. Opracowali: Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor NadzoruBudowlanego dla Miasta Poznania Teresa Wacław, Młodszy Inspektor Nadzoru Budowlanego w PINB dla Miasta Poznania i 18

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku)

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku) I. Podstawa prawna: 1. Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ

BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ Szanowni Państwo, Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jako profesjonalny zarządca dbający o posiadane mienie dokonała szczegółowej analizy uwarunkowań rynkowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO

PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORBE Administracja i Zarządzanie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 1A PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKT: ADMINISTRATOR: DATA KONTROLI: Budynek magazynowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH POZNAŃSKIE KAMIENICE - 2007

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH POZNAŃSKIE KAMIENICE - 2007 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA SPRAWOZDANIE Z KONTROLI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH POZNAŃSKIE KAMIENICE - 2007 Poznań, wrzesień 2007 roku. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu

z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Podstawa prawna PROTOKÓŁ Zał nr.. z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli stanu technicznego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli stanu technicznego druk nr 62 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m 2, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w Białymstoku PROTOKÓŁ. kontroli problemowej za okres 2008-2012 r. (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w Białymstoku PROTOKÓŁ. kontroli problemowej za okres 2008-2012 r. (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w Białymstoku PROTOKÓŁ kontroli problemowej za okres 2008-2012 r (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd roczny okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych

Bardziej szczegółowo

zadawalający - zuŝycie: 16-30%

zadawalający - zuŝycie: 16-30% PRZEGLĄD ROCZNY PROTOKÓŁ nr z okresowej kontroli (art. 62 ust.1 pkt.1 Prawa Budowlanego) i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu przeprowadzonej w dniu...... r........... /Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie obiektów budowlanych aktualny stan prawny

Utrzymanie obiektów budowlanych aktualny stan prawny Utrzymanie obiektów budowlanych aktualny stan prawny obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego uŝytkowanie budynków mieszkalnych dokumentacja związana z utrzymaniem obiektu budowlanego Właściciel

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne

Informacja dotycząca hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO INFORMACJA PRASOWA Informacja dotycząca hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne We wszystkich 378 powiatach terenowe organy nadzoru budowlanego

Bardziej szczegółowo

Książka obiektu budowlanego (KOB)

Książka obiektu budowlanego (KOB) Książka obiektu budowlanego (KOB) Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU Treść: Opinia określająca stan techniczny budynku przedszkola w Zwardoniu nr ul. 18 Właściciel : Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 Lokalizacja: Zwardoń

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku zawarte są m.in. art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 29 lipca 2009 r. LKA410-15-05/2009 P/09/147 Pani dr Barbara Wawrzeńczyk-Anders Dyrektor SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 8 (przewidziany do sprzedaży w 2006 roku) 1. Remont pokrycia dachowego w zakresie: - wymiana

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 15 lipca 2009 r. P/09/147 LPO-410-17-06/2009 Pan Janusz Nowak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu Na

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE 1. Malowanie klatek schodowych (drzwi do piwnicy, białkowanie ścian, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /04/U/WM/10

UMOWA nr /04/U/WM/10 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a UMOWA nr /04/U/WM/10 zawarta w dniu...2010 r. w Pszczynie pomiędzy: Wspólnotami Mieszkaniowymi oznaczonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy reprezentowanymi

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie Olsztyn, dnia listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA USŁUGI BUDOWLANE PRZEMYSŁAW ZAWADZKI Kostów 9/10, 46-220 Byczyna tel. 500-076-238, e-mail:p-z@post.pl PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA Inwestor: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku ul. Zamkowa

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 15 września 2010 r. LKA-4101-07-01/2010/P/10/109 Pan Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Zielona Gmina Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 25 października 2010 r. LWA- 4114-03-29/2010 I/10/010 Pan Mieczysław Szymalski Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2007r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach utworzony

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli stacji paliw

Wyniki kontroli stacji paliw Wyniki kontroli stacji paliw Warszawa, 4 wrzesień 0 r. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Informacja nt. wyników kontroli stacji paliw. W wyniku kontroli realizacji wykonywanych przez właścicieli lub zarządców

Bardziej szczegółowo

Książka obiektu budowlanego tom I

Książka obiektu budowlanego tom I .. Właściciel (zarządca) obiektu Książka obiektu budowlanego tom I Nazwa obiektu: STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn 05-918 KĄKOLEWO Adres obiektu : KĄKOLEWO ul. Graniczna 64-121 OSIECZNA Data założenia książki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTOWY 2012 ROK

PLAN REMONTOWY 2012 ROK PLAN REMONTOWY 2012 ROK L.p. Zakres prac 2012- I kwartał 1. Oś. Na Murawie 2012- II kwartał 2012- III kwartał 2012- IV kwartał A Stan środków na początek roku -1 519,50 B Planowane wpływy 311 360,76 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Bo ena Domañska-Skorupa

Bo ena Domañska-Skorupa Budownictwo VERLAG DASHÖFER Bo ena Domañska-Skorupa D OKUMENTAC JA EK SPLOATAC JI I REMONTU BUDYNKU Praktyczne formularze wraz z komentarzem Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-71-4 AL. Krakowska 271, 02-133

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy

Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy Załącznik Nr 2 - wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego 1. Roboty remontowe piwnice- (Remont od 1 do 34 Załącznika Nr 18

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/15. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 24 lipca 2015 r. w godz. 9.00 13.

Protokół nr 33/15. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 24 lipca 2015 r. w godz. 9.00 13. RM.0012.3.29.2015 Protokół nr 33/15 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 24 lipca 2015 r. w godz. 9.00 13.50 Obecni członkowie komisji : 1) Kowalski Sławomir

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38

Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38 Falenica - Budynek z 1957r. - Po remoncie dachu w 2002r w budynku odpadają zawilgocone przez wody opadowe gzymsy zagrażając użytkownikom.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Znak: WINB-WIK.7731.3.2011 Data rozpoczęcia kontroli: 05.04.2011r. Data zakończenia kontroli: 07.04.2011r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o.

WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. L.dz. WTBS/ /2011 Wałbrzych, dnia 12.04.2011r. WTBS. Sp. z o.o. Zarządca n/w Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na następujące prace

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna. Stanu technicznego elementów budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a Toruń

Opinia techniczna. Stanu technicznego elementów budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a Toruń Opinia techniczna Stanu technicznego elementów budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a Toruń I. Podstawa prawna: [1] Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Urząd Miasta Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd i kontrola szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. imbudizol Sp. z o.o. 01-006 Warszawa ul. Nowolipki 23/103 tel./fax:(22)-8321990,kom: 0-602714290 imbudizol@op.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych:

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych: Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych: Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży

Wyniki kontroli placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży Wyniki kontroli placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży Warszawa dn. 0 października 0 r. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Wyniki kontroli placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Pan Bartosz Modrzejewski. Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Bartosz Modrzejewski. Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, dnia września 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ 0-52 339-06-10 0-52 339-06-60 P/07/165 LBY 41005-03/07 Pan Bartosz Modrzejewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A OPIS TECHNICZNY Dotyczy: Lokali na III i IV piętrze wraz z powierzchnią przynaleŝną na poddaszu w budynku przy ul. Kuźniczej 29A we Wrocławiu 1. DANE OGÓLNE 1.1. Lokalizacja Lokale znajdują się na III

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Bo ena Domañska-Skorupa

Bo ena Domañska-Skorupa Budownictwo VERLAG DASHÖFER Bo ena Domañska-Skorupa D OKUMENTAC JA EK SPLOATAC JI I REMONTU BUDYNKU Praktyczne formularze wraz z komentarzem Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-71-4 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA ZADANIA: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i informacją BIOZ dla 5-ciu obiektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku bylej szkoły w Czudowicach na potrzeby społeczno-kulturalne.

Kosztorys ofertowy. Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku bylej szkoły w Czudowicach na potrzeby społeczno-kulturalne. Kosztorys ofertowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólno-budowlane remontowe Lokalizacja: Czudowice działka Nr 263 Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH GARAśY

WYKAZ WOLNYCH GARAśY l.p. adres garaŝu 1 Al. Wielkopolska 40 kondygnacja, połoŝenie lokalu garaŝ murowany ciągu garaŝy w podwórzu nieruchomości powierzchni a uŝytkowa 16.00 inst. elektr. WYKAZ WOLNYCH GARAśY media informacja

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

Wykaz remontów w budynkach komunalnych wybudowanych w roku 1900 i starszych.

Wykaz remontów w budynkach komunalnych wybudowanych w roku 1900 i starszych. Załącznik: Wykaz remontów w budynkach komunalnych wybudowanych w roku 1900 i starszych. L.p. Strona 1 z 17 Rejon Obsługi Mieszkańców I- budynki komunalne Rok budowy 1 Andrzeja 35 1899 2 Cegielna 11 1900

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PŁYTY WARSTWOWE realizacje

PŁYTY WARSTWOWE realizacje PŁYTY WARSTWOWE realizacje Wolbrom Fabryka Taśm Transportowych Modernizacja zewnętrznej elewacji budynku fabryki, która pozwoli firmie obniżyć koszty malowania elewacji, wymuszonej bardzo dużym zapyleniem

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH, WYPRAWY TYNKARSKIEJ I CZAPEK KOMINÓW, ŁAW KOMINIARSKICH, WYŁAZÓW, ORAZ WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze, ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze, ul. Znak sprawy:17/bzlr/zp/2015 Jaworze, dnia 30.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo