SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH"

Transkrypt

1 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2008 ROKU 1

2 WSTĘP Od połowy 2007 roku na właścicielach lub zarządcach wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych ciąŝy obowiązek przeprowadzania półrocznych kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m². Obowiązek ten naleŝy wykonać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Te dwukrotne, okresowe kontrole powinny polegać na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania, instalacji i urządzeń słuŝących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Na początku 2007 roku, zanim w ustawie Prawo budowlane wprowadzono powyŝszy obowiązek, inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, przeprowadzili kompleksową kontrolę 132 największych w stolicy Wielkopolski obiektów: handlowych, wystawienniczych, przemysłowych i sportowych. Wyniki tej kontroli były złe. W 107 obiektach (81.1% ogółu skontrolowanych) nie sprawdzano stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów, a 21 wielkopowierzchniowych budynków było w nieodpowiednim stanie technicznym. Pod koniec 2007 roku skontrolowaliśmy dodatkowo 15 wielkopowierzchniowych budynków handlowych mogących stworzyć potencjalne zagroŝenie dla uŝytkowników w okresie zimy. Wyniki tej kontroli były juŝ zdecydowanie lepsze, a stan techniczny 10 obiektów oceniliśmy jako dobry lub bardzo dobry. W planie kontroli problemowych na 2008 rok załoŝyliśmy sprawdzenie obiektów wielkopowierzchniowych, w stosunku do których ich właściciele lub zarządcy nie wywiązali się w ubiegłym roku z obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o przeprowadzeniu kontroli ich stanu technicznego. Pierwotnie zakładaliśmy skontrolowanie 40 obiektów wielkopowierzchniowych, ale udało nam się przeprowadzić więcej kontroli. 2

3 Ustalenia podjęte w trakcie tych kontroli przedstawione są w formie tabelarycznej, natomiast w dalszej części sprawozdania zawarte są wnioski oraz podsumowanie tegorocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w Poznaniu. Paweł Łukaszewski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 3

4 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Bolesława Krzywoustego 68 ul. Szczawnicka 2 ul. Św. Michała 77a ul. Unii Lubelskiej 1 ul. Wieruszowska 2/8 GIANT Sp. z o.o. DOMAR S.A. ul. 27 Grudnia 17/ Poznań DOMAR S.A. ul. 27 Grudnia 17/ Poznań FAWOR Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Przedsiębiorstwo Transportowego Handlu Wewnętrznego (blacharnia lakiernia - myjnia pojazdów). Funkcja magazynowohandlowa magazynowa magazynowa ul. Obornicka 337 GIANT Sp. z o.o. magazynowohandlowa ul. Kopanina 28/32 Magazyn CNOS Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego sp. z o.o. Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada nieaktualną ksiąŝkę, właściciel posiada protokóły z okresowych kontroli stanu technicznego. Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. produkcyjna Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje zalecenia pokontrolne. warsztatowa Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu 5 letniego z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. magazynowa wykonuje zalecenia pokontrolne. Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. Stan techniczny spękania posadzki oraz ubytki obróbek blacharskich. spękania posadzek, ubytki obróbek blacharskich, niedroŝność wpustów dachowych. ubytki w posadzce oraz ubytki tynków w elewacji. NaleŜy wykonać naprawę obróbek blacharskich rur spustowych. ubytki tynku, stolarki okiennej, pokrycia dachowego, posadzki. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) bardzo bardzo dostateczna 4

5 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca Funkcja ul. Świerzawska 1 YES BiŜuteria Sp. z o.o. Biurowohandlowy ul. Forteczna 12/14 ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 obręb Wilda ark. 15 dz. 131/6 CENTRA S.A. Poznań Zakład nr 2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Aleksandra Fredry 10 Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom harmonogram prac remontowych. nr 2 Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami oraz protokóły z okresowych kontroli stanu technicznego. Obiekt nie jest uŝytkowany. kliniki rehabilitacyjnej spawalni kuźni magazynu centralnego część niska Stan techniczny spękania kominów oraz miejscowe ubytki tynków., Ŝe obiekt wymaga kapitalnego remontu. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi ubytki tynku, stolarki okiennej, pokrycia dachowego i obróbek harmonogram prac remontowych. blacharskich. Stwierdzono takŝe nieodpowiedni stan przewodów kominowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej. Właściciel posiada umowę na odśnieŝanie dachu budynku Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi umowę na odśnieŝanie dachu budynku oraz harmonogram prac remontowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej, posiada natomiast umowę na odśnieŝanie dachu budynku uszkodzenia tynku, świetlików, rynien, opierzeń dachów. ubytki cegieł uszkodzenia świetlików. uszkodzenia tynku, stolarki okiennej, powierzchniowe uszkodzenia słupów, zawilgocenie ścian. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) nieodpowiednia dostateczna dostateczna dostateczna dostateczna 5

6 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca Funkcja kuźni magazynu centralnego część niska Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi umowę na odśnieŝanie dachu budynku oraz harmonogram prac remontowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami, właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej. Właściciel posiada umowę na odśnieŝanie dachu budynku pakowni odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. montaŝowa odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. produkcyjna odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. Stan techniczny ubytki cegieł w elewacji oraz uszkodzenia stolarki okiennej. uszkodzenia tynku, stolarki okiennej, powierzchniowe uszkodzenia słupów, zawilgocenie ścian. ubytki tynku, przecieki na suficie. ubytki tynku, przecieki na suficie. ubytki tynku, przecieki na suficie. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna dostateczna 6

7 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jeleniogórska 20a, dz. 2/3 ul. Jeleniogórska 18, dz. 3/10 ul. Janikowska 33, dz. 12 ul. Janikowska 33, dz. 12 JOPPOL Wojciech i Jacek Joop Sp. j. Kazimieruk Tomasz, Kazimieruk Dorota ITM Polska Sp. z o.o. ITM Polska Sp. z o.o. Funkcja Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom produkcyjna odśnieŝającą. nie jest uŝytkowany. magazynowa magazynowy odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. produkcyjna wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. magazynowa z pomieszczeniami biurowymi magazynowa z pomieszczeniami biurowymi wykonuje bieŝące naprawy. oraz wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny prześwity w zadaszeniu hali, konstrukcja dachu wymaga konserwacji. zacieki na suficie. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna 7

8 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jeleniogórska 18, dz. 3/14 ul. Jeleniogórska 18, dz. 5/16 ul. Jeleniogórska 20a, dz. 2/5 ul. Maya Romana 11, dz. 4/1, 8/3 ul. Leśnych Skrzatów 1 ONYKS Sp. z o.o. ONYKS Sp. z o.o. KOMANDOS S.A. z siedziba w Radomiu BUMA-LUBAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Pisarzowicach PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 1 Funkcja produkcyjnomagazynowa produkcyjnomagazynowa biurowousługowy przemysłowy magazynowy Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Stan techniczny wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego. nie jest uŝytkowana. odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. odśnieŝającą połacie dachów. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym, inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna 8

9 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Leśnych Skrzatów 1 ul. Leśnych Skrzatów 1 PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 2 PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 3 STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań Funkcja magazynowy magazynowy produkcji metalowej Warsztat głównego mechanika pasów klinowych Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego. Stan techniczny Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego., Ŝe naleŝy wykonać naprawę obróbek blacharskich, pokrycia dachowego oraz wymianę stolarki okiennej., Ŝe naleŝy wykonać naprawę obróbek blacharskich i wymienić stolarkę okienną., Ŝe naleŝy uszczelnić obróbkę blacharską i naprawić stolarkę okienną, a takŝe wykonać nowy system odprowadzania wód opadowych. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) 9

10 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Obornicka 235 ul. Kamiennogórska 22 STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka PARK Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska Poznań Funkcja nr 2 wulkanizacji opon specjalnych produkcyjna nr 1 Stacja doświadczalna hali opon gigant Stacja serwisowa z lakiernią i salonem samochodowym magazynowa Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Stan techniczny zniszczoną stolarkę okienną. potrzebę wykonania nowego pokrycia dachu papą, wymiany stolarki okiennej oraz udroŝnienie rury spustowej i poprawienie spadków rynien. W trakcie oględzin zauwaŝono przecieki przez strop nad Działem Technologicznym oraz przy klatce schodowej. NaleŜy poprawić spadki rynien. wpisami. Właściciel posiada wszystkie protokóły wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel posiada wszystkie protokóły wykonuje bieŝące naprawy. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) bardzo 10

11 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jana Pawła II 14 Instytut Obróbki Plastycznej ul. Jana Pawła II Poznań ul. Jesionowa 14 Szkoła Podstawowa nr 79 ul. Jesionowa Poznań ul. Gdyńska 31/33 ul. Mogileńska 50 CENTRA S.A. ul. Gdyńska 31/ Poznań BEMO MOTORS Sp. z o.o. ul. Mogileńska Poznań ul. Gnieźnieńska 61 HYDROBUDOWA 9 Przedsiębiorstwo InŜynieryjno Budowlane S.A. ul. Sienkiewicza Poznań Funkcja produkcyjna nr 1 Obiekt dydaktyczny Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada nieaktualną ksiąŝkę. Właściciel posiada protokół pięcioletni Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami, zarządca posiada protokóły produkcyjna Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. handlowousługowy przemysłowy Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny widocznych uszkodzeń, ale naświetla wymagają wymiany, a dach powinien zostać pokryty papą. zły stan techniczny elewacji, ubytki w obróbkach blacharskich i stolarce okiennej, ściany zewnętrzne i elementy małej architektury są spękane, ściany piwnic zamoknięte, instalacja sanitarna wymaga modernizacji, a odpowietrzenie instalacji jest mało sprawne. Zarządca przedłoŝył harmonogram prac naprawczych. ubytki w obróbkach blacharskich, naleŝy wymienić papę na powierzchni dachu. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) nieodpowiednia bardzo 11

12 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Gdyńska 54 ul. Krańcowa 40, 42, 44 ul. Lutycka 1 DALKIA Poznań S.A. Zespół Elektrociepłowni S.A. ul. Gdyńska Poznań KULCZYK TRADEX Sp. z o.o. ul. Dziadoszańska Poznań THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S.A. ul. Grudziądzka Toruń Funkcja produkcyjny przemysłowomagazynowy magazynowa Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi odśnieŝającą połacie dachów. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) 12

13 WNIOSKI 1. Sposób realizacji obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o dokonaniu kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz z późniejszymi zmianami) w terminie do 31 maja 2008 roku. W wykazie obiektów wielkopowierzchniowych, prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, znajdują się obecnie 842 budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2. a) Liczba otrzymanych zawiadomień, dotyczących kontroli przeprowadzonych przez właścicieli lub zarządców do dnia 31 maja 2008 roku 482 b) Liczba zawiadomień dokonanych przez osoby uprawnione 339 Liczba zawiadomień dokonanych przez osoby nieuprawnione 143 c) Liczba zawiadomień z pozytywnym wynikiem oceny technicznej 476 Liczba zawiadomień wraz ze stwierdzonymi, w protokóle z przeglądu stanu technicznego, nieprawidłowościami 6 2. Liczba obiektów wielkopowierzchniowych skontrolowanych we wrześniu, październiku i listopadzie 2008 roku: Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania łącznie skontrolowali 48 obiektów o przeznaczeniu: - handlowym: 3 - przemysłowym: 24 - magazynowym: 19 - dydaktycznym: 2 13

14 3. Sposób realizacji obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych: a) półrocznej, dokonanej w terminie do 31 maja 2008 roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania - wykonano w 45 obiektach (93,8 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 3 obiektach (6,2 % ogółu skontrolowanych obiektów). instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - wykonano w 42 obiektach (87,5 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 6 obiektach (12,5 % ogółu skontrolowanych obiektów). b) co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do uŝytkowania budowlanego, estetyki budowlanego oraz jego otoczenia; taką kontrolą powinno być równieŝ objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od poraŝeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów: - wykonano w 47 obiektach (97,9 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 1 obiekcie (2,1 % ogółu skontrolowanych obiektów). 4. Sposób realizacji zaleceń określonych w protokółach z okresowych przeglądów stanu technicznego: - w 19 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy wykonali zalecenia pokontrolne, - w 20 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy uwzględnili zalecenia pokontrolne w planach remontów, - w 9 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy nie podjęli działań wynikających z protokółów okresowej kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych. 14

15 5. Ustalenia poczynione w toku kontroli: a) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w bardzo dobrym stanie technicznym 4 b) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w dobrym stanie technicznym 33 c) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w dostatecznym stanie technicznym 9 d) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w nieodpowiednim stanie technicznym 2 6. Porównanie wyników kontroli obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzonych przez inspektorów PINB dla Miasta Poznania w 2007 oraz 2008 roku: Ocena i zakres kontroli 2007 rok 2008 rok Liczba skontrolowanych obiektów Stan techniczny bardzo dobry 5 4 Stan techniczny dobry Stan techniczny dostateczny 5 9 Stan techniczny nieodpowiedni 21 2 Liczba przeglądów, wykonanych na zlecenie właścicieli lub zarządców obiektów, w zakresie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów Jak wyŝej, lecz w zakresie stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) Jak wyŝej, lecz w zakresie wynikającym z kontroli przeprowadzanych, co najmniej raz na 5 lat (m.in. przydatności całego do uŝytkowania oraz stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych) Liczba zaleceń pokontrolnych zawartych w protokółach z przeglądu stanu technicznego 47 (27,2% ogółu skontrolowanych obiektów) 74 (50,3% ogółu skontrolowanych obiektów) 144 (98% ogółu skontrolowanych obiektów) 43 (29,3% ogółu skontrolowanych obiektów) 45 (93,8% ogółu skontrolowanych obiektów) 42 (87,5% ogółu skontrolowanych obiektów) 47 (97,9% ogółu skontrolowanych obiektów) 19 (39,6% ogółu skontrolowanych obiektów) Uwaga! Dane dotyczące 2007 roku prezentują wyniki kontroli 132 obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzonych w lutym i w marcu 2007 roku (nie istniał jeszcze obowiązek kontroli obiektów wielkopowierzchniowych co najmniej dwa razy w roku) oraz wyniki kontroli 15 obiektów handlowych, wielkopowierzchniowych przeprowadzonych w grudniu 2007 roku (obowiązywał juŝ przepis o kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych co najmniej dwa razy w roku). Dane dotyczące 2008 roku, przedstawiają wyniki kontroli przeprowadzonych we wrześniu, październiku i listopadzie bieŝącego roku w odniesieniu do 48 obiektów wielkopowierzchniowych oraz sposób wywiązania się właścicieli lub zarządców z obowiązku, o jakim mowa w art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz z późniejszymi zmianami) w terminie do 31 maja 2008 roku. 15

16 7. Najczęściej powtarzające się usterki techniczne, stwierdzone podczas kontroli obiektów wielkopowierzchniowych: spękania kominów i ścian zewnętrznych, uszkodzenia rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich, ubytki tynków zewnętrznych i cegieł w ścianach, zniszczona stolarka okienna, nieszczelne pokrycia połaci dachów, zawilgocenia ścian, zacieki w stropodachach oraz w stropach najwyŝszych kondygnacji, brak konserwacji elementów konstrukcyjnych dachów, zarówno metalowych, jak i drewnianych. 16

17 PODSUMOWANIE Prawie dwuletnie działania poznańskiego nadzoru budowlanego, dotyczące egzekwowania dbałości o stan techniczny wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych od ich właścicieli lub zarządców, przynoszą coraz lepsze efekty. Nasze starania nie ograniczają się jedynie do kontroli tych obiektów, ale obejmują takŝe działania informacyjne (miejska i regionalna prasa, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, strony internetowe i oraz działania wspomagające (aby ułatwić wypełnienie ustawowych obowiązków opracowaliśmy wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu półrocznej kontroli stanu technicznego największych obiektów, który wraz z informacją o terminach i zakresie tych kontroli rozsyłamy do zainteresowanych). Tegoroczna kontrola dowiodła, Ŝe właściciele bądź zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych, coraz lepiej wywiązują się ze swoich obowiązków, które polegają na właściwym utrzymaniu stanu technicznego tych obiektów, co w konsekwencji gwarantuje bezpieczeństwo ich uŝytkownikom. Świadczy o tym fakt, Ŝe na 48 skontrolowanych obiektów tylko w trzech przypadkach ich właściciele lub zarządcy nie dokonali przeglądu elementów budynku lub budowli naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów. Prawie w 100% były wykonane równieŝ kontrole pięcioletnie, w trakcie których oceniano między innymi przydatność całego do dalszego uŝytkowania. Zadowolenie musi budzić równieŝ fakt, Ŝe w przypadku stwierdzenia usterek technicznych są one niezwłocznie usuwane, a właściciele największych obiektów w Poznaniu podejmują takŝe działania mające zapobiec ewentualnej katastrofie budowlanej z powodu nadmiernego obciąŝenia śniegiem. Wielu z nich zawarło umowy z firmami odśnieŝającymi, które w razie duŝych opadów zajmą się jego usunięciem. Tym co wzbudza nasze największe obawy, jest ciągle zbyt mała liczba zawiadomień o przeprowadzeniu półrocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych. Co prawda w tym roku takich zawiadomień było znacznie więcej na 842 obiekty wielkopowierzchniowe w terminie wiosennym dostarczono ich 482 (stanowi to 57% ogółu tego typu obiektów). Z zawiadomienia o kontroli w terminie jesiennym - na dzień 10 grudnia 2008 roku wywiązało się 352 właścicieli lub zarządców. W roku ubiegłym zawiadomień tych było znacznie mniej, bo 204 (24% ogółu tej kategorii obiektów). 17

18 Dla poznańskiego nadzoru budowlanego wniosek nasuwa się tylko jeden nasze działania kontrolne i informacyjno-perswazyjne naleŝy kontynuować. W kaŝdym przypadku, w którym stwierdzimy nieodpowiedni stan techniczny, mogący spowodować zagroŝenie Ŝycia lub zdrowia ludzi skorzystamy z posiadanych uprawnień, aby ten stan zmienić. Opracowali: Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor NadzoruBudowlanego dla Miasta Poznania Teresa Wacław, Młodszy Inspektor Nadzoru Budowlanego w PINB dla Miasta Poznania i 18