SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH"

Transkrypt

1 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2008 ROKU 1

2 WSTĘP Od połowy 2007 roku na właścicielach lub zarządcach wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych ciąŝy obowiązek przeprowadzania półrocznych kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m². Obowiązek ten naleŝy wykonać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Te dwukrotne, okresowe kontrole powinny polegać na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania, instalacji i urządzeń słuŝących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Na początku 2007 roku, zanim w ustawie Prawo budowlane wprowadzono powyŝszy obowiązek, inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, przeprowadzili kompleksową kontrolę 132 największych w stolicy Wielkopolski obiektów: handlowych, wystawienniczych, przemysłowych i sportowych. Wyniki tej kontroli były złe. W 107 obiektach (81.1% ogółu skontrolowanych) nie sprawdzano stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów, a 21 wielkopowierzchniowych budynków było w nieodpowiednim stanie technicznym. Pod koniec 2007 roku skontrolowaliśmy dodatkowo 15 wielkopowierzchniowych budynków handlowych mogących stworzyć potencjalne zagroŝenie dla uŝytkowników w okresie zimy. Wyniki tej kontroli były juŝ zdecydowanie lepsze, a stan techniczny 10 obiektów oceniliśmy jako dobry lub bardzo dobry. W planie kontroli problemowych na 2008 rok załoŝyliśmy sprawdzenie obiektów wielkopowierzchniowych, w stosunku do których ich właściciele lub zarządcy nie wywiązali się w ubiegłym roku z obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o przeprowadzeniu kontroli ich stanu technicznego. Pierwotnie zakładaliśmy skontrolowanie 40 obiektów wielkopowierzchniowych, ale udało nam się przeprowadzić więcej kontroli. 2

3 Ustalenia podjęte w trakcie tych kontroli przedstawione są w formie tabelarycznej, natomiast w dalszej części sprawozdania zawarte są wnioski oraz podsumowanie tegorocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w Poznaniu. Paweł Łukaszewski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 3

4 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Bolesława Krzywoustego 68 ul. Szczawnicka 2 ul. Św. Michała 77a ul. Unii Lubelskiej 1 ul. Wieruszowska 2/8 GIANT Sp. z o.o. DOMAR S.A. ul. 27 Grudnia 17/ Poznań DOMAR S.A. ul. 27 Grudnia 17/ Poznań FAWOR Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Przedsiębiorstwo Transportowego Handlu Wewnętrznego (blacharnia lakiernia - myjnia pojazdów). Funkcja magazynowohandlowa magazynowa magazynowa ul. Obornicka 337 GIANT Sp. z o.o. magazynowohandlowa ul. Kopanina 28/32 Magazyn CNOS Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego sp. z o.o. Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada nieaktualną ksiąŝkę, właściciel posiada protokóły z okresowych kontroli stanu technicznego. Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. produkcyjna Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje zalecenia pokontrolne. warsztatowa Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu 5 letniego z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. magazynowa wykonuje zalecenia pokontrolne. Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. Stan techniczny spękania posadzki oraz ubytki obróbek blacharskich. spękania posadzek, ubytki obróbek blacharskich, niedroŝność wpustów dachowych. ubytki w posadzce oraz ubytki tynków w elewacji. NaleŜy wykonać naprawę obróbek blacharskich rur spustowych. ubytki tynku, stolarki okiennej, pokrycia dachowego, posadzki. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) bardzo bardzo dostateczna 4

5 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca Funkcja ul. Świerzawska 1 YES BiŜuteria Sp. z o.o. Biurowohandlowy ul. Forteczna 12/14 ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 obręb Wilda ark. 15 dz. 131/6 CENTRA S.A. Poznań Zakład nr 2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Aleksandra Fredry 10 Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom harmonogram prac remontowych. nr 2 Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami oraz protokóły z okresowych kontroli stanu technicznego. Obiekt nie jest uŝytkowany. kliniki rehabilitacyjnej spawalni kuźni magazynu centralnego część niska Stan techniczny spękania kominów oraz miejscowe ubytki tynków., Ŝe obiekt wymaga kapitalnego remontu. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi ubytki tynku, stolarki okiennej, pokrycia dachowego i obróbek harmonogram prac remontowych. blacharskich. Stwierdzono takŝe nieodpowiedni stan przewodów kominowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej. Właściciel posiada umowę na odśnieŝanie dachu budynku Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi umowę na odśnieŝanie dachu budynku oraz harmonogram prac remontowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej, posiada natomiast umowę na odśnieŝanie dachu budynku uszkodzenia tynku, świetlików, rynien, opierzeń dachów. ubytki cegieł uszkodzenia świetlików. uszkodzenia tynku, stolarki okiennej, powierzchniowe uszkodzenia słupów, zawilgocenie ścian. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) nieodpowiednia dostateczna dostateczna dostateczna dostateczna 5

6 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca Funkcja kuźni magazynu centralnego część niska Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi umowę na odśnieŝanie dachu budynku oraz harmonogram prac remontowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami, właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej. Właściciel posiada umowę na odśnieŝanie dachu budynku pakowni odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. montaŝowa odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. produkcyjna odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. Stan techniczny ubytki cegieł w elewacji oraz uszkodzenia stolarki okiennej. uszkodzenia tynku, stolarki okiennej, powierzchniowe uszkodzenia słupów, zawilgocenie ścian. ubytki tynku, przecieki na suficie. ubytki tynku, przecieki na suficie. ubytki tynku, przecieki na suficie. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna dostateczna 6

7 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jeleniogórska 20a, dz. 2/3 ul. Jeleniogórska 18, dz. 3/10 ul. Janikowska 33, dz. 12 ul. Janikowska 33, dz. 12 JOPPOL Wojciech i Jacek Joop Sp. j. Kazimieruk Tomasz, Kazimieruk Dorota ITM Polska Sp. z o.o. ITM Polska Sp. z o.o. Funkcja Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom produkcyjna odśnieŝającą. nie jest uŝytkowany. magazynowa magazynowy odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. produkcyjna wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. magazynowa z pomieszczeniami biurowymi magazynowa z pomieszczeniami biurowymi wykonuje bieŝące naprawy. oraz wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny prześwity w zadaszeniu hali, konstrukcja dachu wymaga konserwacji. zacieki na suficie. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna 7

8 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jeleniogórska 18, dz. 3/14 ul. Jeleniogórska 18, dz. 5/16 ul. Jeleniogórska 20a, dz. 2/5 ul. Maya Romana 11, dz. 4/1, 8/3 ul. Leśnych Skrzatów 1 ONYKS Sp. z o.o. ONYKS Sp. z o.o. KOMANDOS S.A. z siedziba w Radomiu BUMA-LUBAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Pisarzowicach PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 1 Funkcja produkcyjnomagazynowa produkcyjnomagazynowa biurowousługowy przemysłowy magazynowy Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Stan techniczny wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego. nie jest uŝytkowana. odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. odśnieŝającą połacie dachów. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym, inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna 8

9 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Leśnych Skrzatów 1 ul. Leśnych Skrzatów 1 PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 2 PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 3 STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań Funkcja magazynowy magazynowy produkcji metalowej Warsztat głównego mechanika pasów klinowych Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego. Stan techniczny Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego., Ŝe naleŝy wykonać naprawę obróbek blacharskich, pokrycia dachowego oraz wymianę stolarki okiennej., Ŝe naleŝy wykonać naprawę obróbek blacharskich i wymienić stolarkę okienną., Ŝe naleŝy uszczelnić obróbkę blacharską i naprawić stolarkę okienną, a takŝe wykonać nowy system odprowadzania wód opadowych. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) 9

10 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Obornicka 235 ul. Kamiennogórska 22 STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka PARK Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska Poznań Funkcja nr 2 wulkanizacji opon specjalnych produkcyjna nr 1 Stacja doświadczalna hali opon gigant Stacja serwisowa z lakiernią i salonem samochodowym magazynowa Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Stan techniczny zniszczoną stolarkę okienną. potrzebę wykonania nowego pokrycia dachu papą, wymiany stolarki okiennej oraz udroŝnienie rury spustowej i poprawienie spadków rynien. W trakcie oględzin zauwaŝono przecieki przez strop nad Działem Technologicznym oraz przy klatce schodowej. NaleŜy poprawić spadki rynien. wpisami. Właściciel posiada wszystkie protokóły wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel posiada wszystkie protokóły wykonuje bieŝące naprawy. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) bardzo 10

11 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jana Pawła II 14 Instytut Obróbki Plastycznej ul. Jana Pawła II Poznań ul. Jesionowa 14 Szkoła Podstawowa nr 79 ul. Jesionowa Poznań ul. Gdyńska 31/33 ul. Mogileńska 50 CENTRA S.A. ul. Gdyńska 31/ Poznań BEMO MOTORS Sp. z o.o. ul. Mogileńska Poznań ul. Gnieźnieńska 61 HYDROBUDOWA 9 Przedsiębiorstwo InŜynieryjno Budowlane S.A. ul. Sienkiewicza Poznań Funkcja produkcyjna nr 1 Obiekt dydaktyczny Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada nieaktualną ksiąŝkę. Właściciel posiada protokół pięcioletni Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami, zarządca posiada protokóły produkcyjna Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. handlowousługowy przemysłowy Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny widocznych uszkodzeń, ale naświetla wymagają wymiany, a dach powinien zostać pokryty papą. zły stan techniczny elewacji, ubytki w obróbkach blacharskich i stolarce okiennej, ściany zewnętrzne i elementy małej architektury są spękane, ściany piwnic zamoknięte, instalacja sanitarna wymaga modernizacji, a odpowietrzenie instalacji jest mało sprawne. Zarządca przedłoŝył harmonogram prac naprawczych. ubytki w obróbkach blacharskich, naleŝy wymienić papę na powierzchni dachu. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) nieodpowiednia bardzo 11

12 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Gdyńska 54 ul. Krańcowa 40, 42, 44 ul. Lutycka 1 DALKIA Poznań S.A. Zespół Elektrociepłowni S.A. ul. Gdyńska Poznań KULCZYK TRADEX Sp. z o.o. ul. Dziadoszańska Poznań THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S.A. ul. Grudziądzka Toruń Funkcja produkcyjny przemysłowomagazynowy magazynowa Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi odśnieŝającą połacie dachów. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) 12

13 WNIOSKI 1. Sposób realizacji obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o dokonaniu kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz z późniejszymi zmianami) w terminie do 31 maja 2008 roku. W wykazie obiektów wielkopowierzchniowych, prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, znajdują się obecnie 842 budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2. a) Liczba otrzymanych zawiadomień, dotyczących kontroli przeprowadzonych przez właścicieli lub zarządców do dnia 31 maja 2008 roku 482 b) Liczba zawiadomień dokonanych przez osoby uprawnione 339 Liczba zawiadomień dokonanych przez osoby nieuprawnione 143 c) Liczba zawiadomień z pozytywnym wynikiem oceny technicznej 476 Liczba zawiadomień wraz ze stwierdzonymi, w protokóle z przeglądu stanu technicznego, nieprawidłowościami 6 2. Liczba obiektów wielkopowierzchniowych skontrolowanych we wrześniu, październiku i listopadzie 2008 roku: Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania łącznie skontrolowali 48 obiektów o przeznaczeniu: - handlowym: 3 - przemysłowym: 24 - magazynowym: 19 - dydaktycznym: 2 13

14 3. Sposób realizacji obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych: a) półrocznej, dokonanej w terminie do 31 maja 2008 roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania - wykonano w 45 obiektach (93,8 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 3 obiektach (6,2 % ogółu skontrolowanych obiektów). instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - wykonano w 42 obiektach (87,5 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 6 obiektach (12,5 % ogółu skontrolowanych obiektów). b) co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do uŝytkowania budowlanego, estetyki budowlanego oraz jego otoczenia; taką kontrolą powinno być równieŝ objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od poraŝeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów: - wykonano w 47 obiektach (97,9 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 1 obiekcie (2,1 % ogółu skontrolowanych obiektów). 4. Sposób realizacji zaleceń określonych w protokółach z okresowych przeglądów stanu technicznego: - w 19 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy wykonali zalecenia pokontrolne, - w 20 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy uwzględnili zalecenia pokontrolne w planach remontów, - w 9 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy nie podjęli działań wynikających z protokółów okresowej kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych. 14

15 5. Ustalenia poczynione w toku kontroli: a) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w bardzo dobrym stanie technicznym 4 b) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w dobrym stanie technicznym 33 c) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w dostatecznym stanie technicznym 9 d) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w nieodpowiednim stanie technicznym 2 6. Porównanie wyników kontroli obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzonych przez inspektorów PINB dla Miasta Poznania w 2007 oraz 2008 roku: Ocena i zakres kontroli 2007 rok 2008 rok Liczba skontrolowanych obiektów Stan techniczny bardzo dobry 5 4 Stan techniczny dobry Stan techniczny dostateczny 5 9 Stan techniczny nieodpowiedni 21 2 Liczba przeglądów, wykonanych na zlecenie właścicieli lub zarządców obiektów, w zakresie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów Jak wyŝej, lecz w zakresie stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) Jak wyŝej, lecz w zakresie wynikającym z kontroli przeprowadzanych, co najmniej raz na 5 lat (m.in. przydatności całego do uŝytkowania oraz stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych) Liczba zaleceń pokontrolnych zawartych w protokółach z przeglądu stanu technicznego 47 (27,2% ogółu skontrolowanych obiektów) 74 (50,3% ogółu skontrolowanych obiektów) 144 (98% ogółu skontrolowanych obiektów) 43 (29,3% ogółu skontrolowanych obiektów) 45 (93,8% ogółu skontrolowanych obiektów) 42 (87,5% ogółu skontrolowanych obiektów) 47 (97,9% ogółu skontrolowanych obiektów) 19 (39,6% ogółu skontrolowanych obiektów) Uwaga! Dane dotyczące 2007 roku prezentują wyniki kontroli 132 obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzonych w lutym i w marcu 2007 roku (nie istniał jeszcze obowiązek kontroli obiektów wielkopowierzchniowych co najmniej dwa razy w roku) oraz wyniki kontroli 15 obiektów handlowych, wielkopowierzchniowych przeprowadzonych w grudniu 2007 roku (obowiązywał juŝ przepis o kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych co najmniej dwa razy w roku). Dane dotyczące 2008 roku, przedstawiają wyniki kontroli przeprowadzonych we wrześniu, październiku i listopadzie bieŝącego roku w odniesieniu do 48 obiektów wielkopowierzchniowych oraz sposób wywiązania się właścicieli lub zarządców z obowiązku, o jakim mowa w art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz z późniejszymi zmianami) w terminie do 31 maja 2008 roku. 15

16 7. Najczęściej powtarzające się usterki techniczne, stwierdzone podczas kontroli obiektów wielkopowierzchniowych: spękania kominów i ścian zewnętrznych, uszkodzenia rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich, ubytki tynków zewnętrznych i cegieł w ścianach, zniszczona stolarka okienna, nieszczelne pokrycia połaci dachów, zawilgocenia ścian, zacieki w stropodachach oraz w stropach najwyŝszych kondygnacji, brak konserwacji elementów konstrukcyjnych dachów, zarówno metalowych, jak i drewnianych. 16

17 PODSUMOWANIE Prawie dwuletnie działania poznańskiego nadzoru budowlanego, dotyczące egzekwowania dbałości o stan techniczny wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych od ich właścicieli lub zarządców, przynoszą coraz lepsze efekty. Nasze starania nie ograniczają się jedynie do kontroli tych obiektów, ale obejmują takŝe działania informacyjne (miejska i regionalna prasa, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, strony internetowe i oraz działania wspomagające (aby ułatwić wypełnienie ustawowych obowiązków opracowaliśmy wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu półrocznej kontroli stanu technicznego największych obiektów, który wraz z informacją o terminach i zakresie tych kontroli rozsyłamy do zainteresowanych). Tegoroczna kontrola dowiodła, Ŝe właściciele bądź zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych, coraz lepiej wywiązują się ze swoich obowiązków, które polegają na właściwym utrzymaniu stanu technicznego tych obiektów, co w konsekwencji gwarantuje bezpieczeństwo ich uŝytkownikom. Świadczy o tym fakt, Ŝe na 48 skontrolowanych obiektów tylko w trzech przypadkach ich właściciele lub zarządcy nie dokonali przeglądu elementów budynku lub budowli naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów. Prawie w 100% były wykonane równieŝ kontrole pięcioletnie, w trakcie których oceniano między innymi przydatność całego do dalszego uŝytkowania. Zadowolenie musi budzić równieŝ fakt, Ŝe w przypadku stwierdzenia usterek technicznych są one niezwłocznie usuwane, a właściciele największych obiektów w Poznaniu podejmują takŝe działania mające zapobiec ewentualnej katastrofie budowlanej z powodu nadmiernego obciąŝenia śniegiem. Wielu z nich zawarło umowy z firmami odśnieŝającymi, które w razie duŝych opadów zajmą się jego usunięciem. Tym co wzbudza nasze największe obawy, jest ciągle zbyt mała liczba zawiadomień o przeprowadzeniu półrocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych. Co prawda w tym roku takich zawiadomień było znacznie więcej na 842 obiekty wielkopowierzchniowe w terminie wiosennym dostarczono ich 482 (stanowi to 57% ogółu tego typu obiektów). Z zawiadomienia o kontroli w terminie jesiennym - na dzień 10 grudnia 2008 roku wywiązało się 352 właścicieli lub zarządców. W roku ubiegłym zawiadomień tych było znacznie mniej, bo 204 (24% ogółu tej kategorii obiektów). 17

18 Dla poznańskiego nadzoru budowlanego wniosek nasuwa się tylko jeden nasze działania kontrolne i informacyjno-perswazyjne naleŝy kontynuować. W kaŝdym przypadku, w którym stwierdzimy nieodpowiedni stan techniczny, mogący spowodować zagroŝenie Ŝycia lub zdrowia ludzi skorzystamy z posiadanych uprawnień, aby ten stan zmienić. Opracowali: Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor NadzoruBudowlanego dla Miasta Poznania Teresa Wacław, Młodszy Inspektor Nadzoru Budowlanego w PINB dla Miasta Poznania i 18

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat)

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) I. Podstawa prawna: Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat)

PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) Uwagi: kontrolę należy wykonywać w porze wiosennej, w razie stosowania protokółu do kontroli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku)

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku) I. Podstawa prawna: 1. Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego druk nr 65 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ

BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ Szanowni Państwo, Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jako profesjonalny zarządca dbający o posiadane mienie dokonała szczegółowej analizy uwarunkowań rynkowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr zał. z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa *

PROTOKÓŁ Nr zał. z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * PROTOKÓŁ Nr zał. nr 7 SIWZ 31/PN/2017 z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * ZARZĄDCA ( Nazwa i adres ). ADMINISTRATOR ( Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. Ustawa Prawo Budowlane Rozdział 6 Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO

PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORBE Administracja i Zarządzanie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 1A PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKT: ADMINISTRATOR: DATA KONTROLI: Budynek magazynowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku załącznik nr 8 Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 03/2013 Z OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO

PROTOKÓŁ NR 03/2013 Z OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORBE Administracja i Zarządzanie, ul. Kościuszki 1A PROTOKÓŁ NR 03/2013 Z OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKT: ADMINISTRATOR: DATA KONTROLI: Budynek administracyjny z warsztatem ul. Okrzei

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego. I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

PROTOKÓŁ nr. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego. I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: Załącznik nr 3 do STWIOR dotyczy zadania 1-4 PROTOKÓŁ nr z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 62 ust.1 pkt 1 lit. b

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN remontu obiektów oświaty do uŝytku wewnętrznego (zaktualizowany w dn r.)

REGULAMIN remontu obiektów oświaty do uŝytku wewnętrznego (zaktualizowany w dn r.) REGULAMIN remontu obiektów oświaty do uŝytku wewnętrznego (zaktualizowany w dn.11.08.2014 r.) 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) remoncie - naleŝy przez to rozumieć, wykonywanie w istniejącym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ" kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego Strona 1 z 7 PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ" kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego 1) Art. 62, ust. 1, pkt. 1, lit. a: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk

Bardziej szczegółowo

Projekt protokołu. PROTOKÓŁ z dnia.. z okresowej 1-rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Projekt protokołu. PROTOKÓŁ z dnia.. z okresowej 1-rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Zaproszenia do złożenia Oferty Projekt protokołu. PROTOKÓŁ z dnia.. z okresowej 1-rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego NR PROTKOŁU... /..././ Obiekt: (nazwa) Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu

z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Podstawa prawna PROTOKÓŁ Zał nr.. z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli stanu technicznego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli stanu technicznego druk nr 62 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m 2, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU

INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU Nazwa obiektu: Budynek dworca Nr inwentarzowy 9/032/01497/102 Adres budynku: Właściciel Zarządca: Rodzaj konstrukcji Wyposażenie w instalacje Opis ogólny Koniecpol Polskie Koleje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego SMB "JARY"

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego SMB JARY PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego SMB "JARY" I. Podstawa prawna: - USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) - Obwieszczenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/11/2016 z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ NR 1/11/2016 z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku PROTOKÓŁ NR 1/11/2016 z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH POZNAŃSKIE KAMIENICE - 2007

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH POZNAŃSKIE KAMIENICE - 2007 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA SPRAWOZDANIE Z KONTROLI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH POZNAŃSKIE KAMIENICE - 2007 Poznań, wrzesień 2007 roku. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2007 r. Druk nr 405 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

zadawalający - zuŝycie: 16-30%

zadawalający - zuŝycie: 16-30% PRZEGLĄD ROCZNY PROTOKÓŁ nr z okresowej kontroli (art. 62 ust.1 pkt.1 Prawa Budowlanego) i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu przeprowadzonej w dniu...... r........... /Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w Białymstoku PROTOKÓŁ. kontroli problemowej za okres 2008-2012 r. (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w Białymstoku PROTOKÓŁ. kontroli problemowej za okres 2008-2012 r. (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w Białymstoku PROTOKÓŁ kontroli problemowej za okres 2008-2012 r (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie obiektów budowlanych aktualny stan prawny

Utrzymanie obiektów budowlanych aktualny stan prawny Utrzymanie obiektów budowlanych aktualny stan prawny obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego uŝytkowanie budynków mieszkalnych dokumentacja związana z utrzymaniem obiektu budowlanego Właściciel

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd roczny okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA Kraczkowa działki nr 1560/5 Inwestor: GMINA ŁAŃCUT z siedzibą: ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut OPRACOWAŁ : Styczeń 2016 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1.1 Opis techniczny stanu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art )

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art ) Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61-72) Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których

Bardziej szczegółowo

Książka obiektu budowlanego (KOB)

Książka obiektu budowlanego (KOB) Książka obiektu budowlanego (KOB) Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

Kontrole okresowe dróg.co i jak?

Kontrole okresowe dróg.co i jak? Kontrole okresowe dróg.co i jak? Dlaczego wykonujemy kontrole okresowe? Ponieważ obligują nas do tego przepisy prawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) Art. 62 pkt. 1 i 2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne

Informacja dotycząca hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO INFORMACJA PRASOWA Informacja dotycząca hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne We wszystkich 378 powiatach terenowe organy nadzoru budowlanego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Źródło: http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/komunikaty-informacje-p/informacje-pinb/928,informacja-z-dnia-30092008r-powiatow ego-inspektoratu-nadzoru-budowlanego-w-ciech.html

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU Treść: Opinia określająca stan techniczny budynku przedszkola w Zwardoniu nr ul. 18 Właściciel : Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 Lokalizacja: Zwardoń

Bardziej szczegółowo

Pro memoria Kurii Metropolitalnej Łódzkiej z dnia 8 października 2015 roku KO /2015

Pro memoria Kurii Metropolitalnej Łódzkiej z dnia 8 października 2015 roku KO /2015 Pro memoria Kurii Metropolitalnej Łódzkiej z dnia 8 października 2015 roku KO-03-1575/2015 Kuria Metropolitalna Łódzka uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 331 Statutów III Synodu Archidiecezji Łódzkiej:

Bardziej szczegółowo

Wymiennikownia ciepła K01 ul. Najświętszej Marii Panny 6a Starachowice

Wymiennikownia ciepła K01 ul. Najświętszej Marii Panny 6a Starachowice 5-LETNI OKRESOWY PRZEGLĄD BUDYNKU Październik 2015 Na podstawie: Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane) Rozdział 6, art. 62.1 ust.1 i 2 Wymiennikownia ciepła K01 ul.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO )

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ) Załącznik nr. do umowy PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ).. NAZWA OBIEKTU Ulica: Nr:... Miejscowość: 97-200 Tomaszów Maz. Zdjęcie obiektu: Tomaszów

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BASENU PŁYWACKIEGO PRZY UL. FABRYCZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BASENU PŁYWACKIEGO PRZY UL. FABRYCZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BASENU PŁYWACKIEGO PRZY UL. FABRYCZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: - umowa o prace

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku zawarte są m.in. art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47A Data przeglądu: 29.05.2012 Rok budowy budynku : 1996 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM OPINIA O STANIE TECHNICZNYM TREŚĆ: Opinia o stanie technicznym stropodachu na budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w śywcu TRWAŁY ZARZĄDCA: Samorządowa Szkoła Muzycznej II stopnia w śywcu ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego OBIEKT: ... położonego w m..., gm..., działka nr ew...

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego OBIEKT: ... położonego w m..., gm..., działka nr ew... ..., dnia...r. Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego OBIEKT:...... położonego w m...., gm...., działka nr ew.... PARAMETRY OBIEKTU: długość -. m szerokość -. m

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ będący Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy nr DZP-362-61/2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania na wykonanie 6-ciu okresowych rocznych kontroli stanu technicznego budynku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU OKRESOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEGLĄD ROCZNY PRZEGLĄD KOMINIARSKI I GAZOWY

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU OKRESOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEGLĄD ROCZNY PRZEGLĄD KOMINIARSKI I GAZOWY PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU OKRESOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEGLĄD ROCZNY PRZEGLĄD KOMINIARSKI I GAZOWY Nazwa obiektu budowlanego Budynek usługowy Adres obiektu budowlanego Jelenia Góra ul. Bankowa 8 Numer protokołu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 29 lipca 2009 r. LKA410-15-05/2009 P/09/147 Pani dr Barbara Wawrzeńczyk-Anders Dyrektor SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r.

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r. Załącznik nr 1 do uchwały nr V.54.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 29015 r. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanym

Bardziej szczegółowo

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie Olsztyn, dnia listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: Orzeczenie techniczne o zgodności wykonania ze sztuką budowlaną oraz umową budynku w Lipuszu

Temat opracowania: Orzeczenie techniczne o zgodności wykonania ze sztuką budowlaną oraz umową budynku w Lipuszu Temat opracowania: Orzeczenie techniczne o zgodności wykonania ze sztuką budowlaną oraz umową budynku w Lipuszu Adres obiektu: Lipusz Inwestor: Krzysztof Warszawski Wykonawca: P.H.U. SENBALDOM Opracował:

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Remont pokrycia dachowego na obiektach budowlanych znajdujących się na Dziecińcu Zwierzęcym oraz na budynku Afrykanum. Inwestor: ZOO Wrocław Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1/5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA REMONTU DACHÓW

PROJEKT WYKONANIA REMONTU DACHÓW PROJEKT WYKONANIA REMONTU DACHÓW budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz, w ramach realizacji w 2017 r. zadania SOSW Nr 2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.)

Bardziej szczegółowo

ARKADIA X 2014 PROTOKÓŁ Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU OGÓLNO-BUDOWLANEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 41 A W WARSZAWIE

ARKADIA X 2014 PROTOKÓŁ Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU OGÓLNO-BUDOWLANEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 41 A W WARSZAWIE ARKADIA X 2014 PROTOKÓŁ Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU OGÓLNO-BUDOWLANEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 41 A W WARSZAWIE Marek Seklulski Wa-289/02 PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ KONTROLI OGÓLNO-BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH

WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH Pokrycie dachu na budynku kotłowni, odpylacza cyklonowego, wieży ciśnień i zbiornika silosowego na opał. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /04/U/WM/10

UMOWA nr /04/U/WM/10 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a UMOWA nr /04/U/WM/10 zawarta w dniu...2010 r. w Pszczynie pomiędzy: Wspólnotami Mieszkaniowymi oznaczonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy reprezentowanymi

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE 1. Malowanie klatek schodowych (drzwi do piwnicy, białkowanie ścian, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr do uchwały nr 6/XIV/007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 grudnia 007 r. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Woźniki na lata 008 0 Postanowienia ogólne. Gmina Woźniki nie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 8 (przewidziany do sprzedaży w 2006 roku) 1. Remont pokrycia dachowego w zakresie: - wymiana

Bardziej szczegółowo

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach od roku 2011

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach od roku 2011 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w od roku 2011 L.p. Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę/data kontroli 1. PROTEKO Sp. z 2. Państwowy Inspektor

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA USŁUGI BUDOWLANE PRZEMYSŁAW ZAWADZKI Kostów 9/10, 46-220 Byczyna tel. 500-076-238, e-mail:p-z@post.pl PROJEKT BUDOWLANY I EKSPERTYZA TECHNICZNA Inwestor: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku ul. Zamkowa

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 25 października 2010 r. LWA- 4114-03-29/2010 I/10/010 Pan Mieczysław Szymalski Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz Tel. (62) 598 55 00, 598 55 02, 598 55 03 Fax. (62) 598 55 01 NIP 618-00-42-976 REGON 250523916 www.mzbm.kalisz.pl Nr sprawy : DR.271.10.11.2017

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKO- POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z. o.o POLICE ul. FABRYCZNA 21 EKSPERTYZA. Nr posiadanych uprawnień

SZCZECIŃSKO- POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z. o.o POLICE ul. FABRYCZNA 21 EKSPERTYZA. Nr posiadanych uprawnień Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MYJNI Z CZĘŚCIĄ WARSZTATOWĄ, LAKIERNIĄ I POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI ORAZ ROZBIÓRKA KONDYGNACJI W CZĘŚCI SOCJALNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI. Zamieszczenie ogłoszenia w BZP: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE. Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI. Zamieszczenie ogłoszenia w BZP: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego OGŁOSZENIE Naprawy bieŝące, konserwacje oraz usługi remontowe w budynkach i lokalach komunalnych zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie na podstawie umowy o zarządzaniu w czterech branŝach, tj.

Bardziej szczegółowo

Książka obiektu budowlanego tom I

Książka obiektu budowlanego tom I .. Właściciel (zarządca) obiektu Książka obiektu budowlanego tom I Nazwa obiektu: STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn 05-918 KĄKOLEWO Adres obiektu : KĄKOLEWO ul. Graniczna 64-121 OSIECZNA Data założenia książki

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO

BUDYNKI ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO BUDYNKI ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO WYNIKI KONTROLI Opracowała GraŜyna Przybyła Poznań, 22 lipca 2009 roku WPROWADZENIE 1. Przedmiotem kontroli były budynki zakwaterowania zbiorowego znajdujące się na terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2007r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach utworzony

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45320000-6 Roboty izolacyjne 45000000-7 Roboty budowlane 45312310-3 Ochrona odgromowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 1272 UCHWAŁA NR XVI/149/16 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 15 lipca 2009 r. P/09/147 LPO-410-17-06/2009 Pan Janusz Nowak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu Na

Bardziej szczegółowo

LETNIEGO 1/10/ r. OBIEKT: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułku. /mała szkoła/ Właściciel: Urząd Miasta Bydgoszcz

LETNIEGO 1/10/ r. OBIEKT: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułku. /mała szkoła/ Właściciel: Urząd Miasta Bydgoszcz OPRACOWANIE: PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO 5 LETNIEGO NR PROTOKÓŁU: 1/10/2012 1/10/2012 DATA PRZEGLĄDU: 10.10.2012r. 10.10.2012r. OBIEKT: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułku P /mała szkoła/ Właściciel:

Bardziej szczegółowo