SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH"

Transkrypt

1 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA SPRAWOZDANIE Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I SPOSOBU UTRZYMANIA OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2008 ROKU 1

2 WSTĘP Od połowy 2007 roku na właścicielach lub zarządcach wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych ciąŝy obowiązek przeprowadzania półrocznych kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m². Obowiązek ten naleŝy wykonać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Te dwukrotne, okresowe kontrole powinny polegać na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania, instalacji i urządzeń słuŝących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Na początku 2007 roku, zanim w ustawie Prawo budowlane wprowadzono powyŝszy obowiązek, inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, przeprowadzili kompleksową kontrolę 132 największych w stolicy Wielkopolski obiektów: handlowych, wystawienniczych, przemysłowych i sportowych. Wyniki tej kontroli były złe. W 107 obiektach (81.1% ogółu skontrolowanych) nie sprawdzano stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów, a 21 wielkopowierzchniowych budynków było w nieodpowiednim stanie technicznym. Pod koniec 2007 roku skontrolowaliśmy dodatkowo 15 wielkopowierzchniowych budynków handlowych mogących stworzyć potencjalne zagroŝenie dla uŝytkowników w okresie zimy. Wyniki tej kontroli były juŝ zdecydowanie lepsze, a stan techniczny 10 obiektów oceniliśmy jako dobry lub bardzo dobry. W planie kontroli problemowych na 2008 rok załoŝyliśmy sprawdzenie obiektów wielkopowierzchniowych, w stosunku do których ich właściciele lub zarządcy nie wywiązali się w ubiegłym roku z obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o przeprowadzeniu kontroli ich stanu technicznego. Pierwotnie zakładaliśmy skontrolowanie 40 obiektów wielkopowierzchniowych, ale udało nam się przeprowadzić więcej kontroli. 2

3 Ustalenia podjęte w trakcie tych kontroli przedstawione są w formie tabelarycznej, natomiast w dalszej części sprawozdania zawarte są wnioski oraz podsumowanie tegorocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w Poznaniu. Paweł Łukaszewski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 3

4 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Bolesława Krzywoustego 68 ul. Szczawnicka 2 ul. Św. Michała 77a ul. Unii Lubelskiej 1 ul. Wieruszowska 2/8 GIANT Sp. z o.o. DOMAR S.A. ul. 27 Grudnia 17/ Poznań DOMAR S.A. ul. 27 Grudnia 17/ Poznań FAWOR Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Przedsiębiorstwo Transportowego Handlu Wewnętrznego (blacharnia lakiernia - myjnia pojazdów). Funkcja magazynowohandlowa magazynowa magazynowa ul. Obornicka 337 GIANT Sp. z o.o. magazynowohandlowa ul. Kopanina 28/32 Magazyn CNOS Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego sp. z o.o. Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada nieaktualną ksiąŝkę, właściciel posiada protokóły z okresowych kontroli stanu technicznego. Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. produkcyjna Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje zalecenia pokontrolne. warsztatowa Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu 5 letniego z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. magazynowa wykonuje zalecenia pokontrolne. Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. Stan techniczny spękania posadzki oraz ubytki obróbek blacharskich. spękania posadzek, ubytki obróbek blacharskich, niedroŝność wpustów dachowych. ubytki w posadzce oraz ubytki tynków w elewacji. NaleŜy wykonać naprawę obróbek blacharskich rur spustowych. ubytki tynku, stolarki okiennej, pokrycia dachowego, posadzki. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) bardzo bardzo dostateczna 4

5 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca Funkcja ul. Świerzawska 1 YES BiŜuteria Sp. z o.o. Biurowohandlowy ul. Forteczna 12/14 ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 obręb Wilda ark. 15 dz. 131/6 CENTRA S.A. Poznań Zakład nr 2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Aleksandra Fredry 10 Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom harmonogram prac remontowych. nr 2 Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami oraz protokóły z okresowych kontroli stanu technicznego. Obiekt nie jest uŝytkowany. kliniki rehabilitacyjnej spawalni kuźni magazynu centralnego część niska Stan techniczny spękania kominów oraz miejscowe ubytki tynków., Ŝe obiekt wymaga kapitalnego remontu. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi ubytki tynku, stolarki okiennej, pokrycia dachowego i obróbek harmonogram prac remontowych. blacharskich. Stwierdzono takŝe nieodpowiedni stan przewodów kominowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej. Właściciel posiada umowę na odśnieŝanie dachu budynku Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi umowę na odśnieŝanie dachu budynku oraz harmonogram prac remontowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej, posiada natomiast umowę na odśnieŝanie dachu budynku uszkodzenia tynku, świetlików, rynien, opierzeń dachów. ubytki cegieł uszkodzenia świetlików. uszkodzenia tynku, stolarki okiennej, powierzchniowe uszkodzenia słupów, zawilgocenie ścian. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) nieodpowiednia dostateczna dostateczna dostateczna dostateczna 5

6 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca Funkcja kuźni magazynu centralnego część niska Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi umowę na odśnieŝanie dachu budynku oraz harmonogram prac remontowych. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami, właściciel nie posiada protokółu z kontroli instalacji gazowej. Właściciel posiada umowę na odśnieŝanie dachu budynku pakowni odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. montaŝowa odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. produkcyjna odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. Stan techniczny ubytki cegieł w elewacji oraz uszkodzenia stolarki okiennej. uszkodzenia tynku, stolarki okiennej, powierzchniowe uszkodzenia słupów, zawilgocenie ścian. ubytki tynku, przecieki na suficie. ubytki tynku, przecieki na suficie. ubytki tynku, przecieki na suficie. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna dostateczna 6

7 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jeleniogórska 20a, dz. 2/3 ul. Jeleniogórska 18, dz. 3/10 ul. Janikowska 33, dz. 12 ul. Janikowska 33, dz. 12 JOPPOL Wojciech i Jacek Joop Sp. j. Kazimieruk Tomasz, Kazimieruk Dorota ITM Polska Sp. z o.o. ITM Polska Sp. z o.o. Funkcja Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom produkcyjna odśnieŝającą. nie jest uŝytkowany. magazynowa magazynowy odśnieŝającą. Właściciel posiada harmonogram prac remontowych. odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. produkcyjna wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. magazynowa z pomieszczeniami biurowymi magazynowa z pomieszczeniami biurowymi wykonuje bieŝące naprawy. oraz wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny prześwity w zadaszeniu hali, konstrukcja dachu wymaga konserwacji. zacieki na suficie. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna 7

8 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jeleniogórska 18, dz. 3/14 ul. Jeleniogórska 18, dz. 5/16 ul. Jeleniogórska 20a, dz. 2/5 ul. Maya Romana 11, dz. 4/1, 8/3 ul. Leśnych Skrzatów 1 ONYKS Sp. z o.o. ONYKS Sp. z o.o. KOMANDOS S.A. z siedziba w Radomiu BUMA-LUBAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Pisarzowicach PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 1 Funkcja produkcyjnomagazynowa produkcyjnomagazynowa biurowousługowy przemysłowy magazynowy Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Stan techniczny wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego, wykonuje bieŝące naprawy. wpisami. Właściciel posiada tylko protokół 5 letni z kontroli stanu technicznego. nie jest uŝytkowana. odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. odśnieŝającą połacie dachów. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym, inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) dostateczna 8

9 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Leśnych Skrzatów 1 ul. Leśnych Skrzatów 1 PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 2 PRAT Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/ Warszawa hala nr 3 STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań Funkcja magazynowy magazynowy produkcji metalowej Warsztat głównego mechanika pasów klinowych Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego. Stan techniczny Inwestor stara się o uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. Jego zamiarem jest zmiana przeznaczenia terenu na cele mieszkalno usługowe. W związku z tym inwestor nie dokonał przeglądu półrocznego., Ŝe naleŝy wykonać naprawę obróbek blacharskich, pokrycia dachowego oraz wymianę stolarki okiennej., Ŝe naleŝy wykonać naprawę obróbek blacharskich i wymienić stolarkę okienną., Ŝe naleŝy uszczelnić obróbkę blacharską i naprawić stolarkę okienną, a takŝe wykonać nowy system odprowadzania wód opadowych. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) 9

10 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Obornicka 235 ul. Kamiennogórska 22 STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań STOMIL-Poznań S.A Poznań Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka PARK Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska Poznań Funkcja nr 2 wulkanizacji opon specjalnych produkcyjna nr 1 Stacja doświadczalna hali opon gigant Stacja serwisowa z lakiernią i salonem samochodowym magazynowa Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Stan techniczny zniszczoną stolarkę okienną. potrzebę wykonania nowego pokrycia dachu papą, wymiany stolarki okiennej oraz udroŝnienie rury spustowej i poprawienie spadków rynien. W trakcie oględzin zauwaŝono przecieki przez strop nad Działem Technologicznym oraz przy klatce schodowej. NaleŜy poprawić spadki rynien. wpisami. Właściciel posiada wszystkie protokóły wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami. Właściciel posiada wszystkie protokóły wykonuje bieŝące naprawy. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) bardzo 10

11 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Jana Pawła II 14 Instytut Obróbki Plastycznej ul. Jana Pawła II Poznań ul. Jesionowa 14 Szkoła Podstawowa nr 79 ul. Jesionowa Poznań ul. Gdyńska 31/33 ul. Mogileńska 50 CENTRA S.A. ul. Gdyńska 31/ Poznań BEMO MOTORS Sp. z o.o. ul. Mogileńska Poznań ul. Gnieźnieńska 61 HYDROBUDOWA 9 Przedsiębiorstwo InŜynieryjno Budowlane S.A. ul. Sienkiewicza Poznań Funkcja produkcyjna nr 1 Obiekt dydaktyczny Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada nieaktualną ksiąŝkę. Właściciel posiada protokół pięcioletni Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wpisami, zarządca posiada protokóły produkcyjna Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi Brak potwierdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych. handlowousługowy przemysłowy Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny widocznych uszkodzeń, ale naświetla wymagają wymiany, a dach powinien zostać pokryty papą. zły stan techniczny elewacji, ubytki w obróbkach blacharskich i stolarce okiennej, ściany zewnętrzne i elementy małej architektury są spękane, ściany piwnic zamoknięte, instalacja sanitarna wymaga modernizacji, a odpowietrzenie instalacji jest mało sprawne. Zarządca przedłoŝył harmonogram prac naprawczych. ubytki w obróbkach blacharskich, naleŝy wymienić papę na powierzchni dachu. Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) nieodpowiednia bardzo 11

12 Wyniki kontroli stanu technicznego i sposobu utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych w 2008 roku Lp. Adres Właściciel lub zarządca ul. Gdyńska 54 ul. Krańcowa 40, 42, 44 ul. Lutycka 1 DALKIA Poznań S.A. Zespół Elektrociepłowni S.A. ul. Gdyńska Poznań KULCZYK TRADEX Sp. z o.o. ul. Dziadoszańska Poznań THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S.A. ul. Grudziądzka Toruń Funkcja produkcyjny przemysłowomagazynowy magazynowa Sposób utrzymania wielkopowierzchniowego oraz działania właściciela bądź zarządcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego uŝytkownikom Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi odśnieŝającą połacie dachów. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Obiekt posiada ksiąŝkę z niepełnymi odśnieŝającą. Właściciel wykonuje bieŝące naprawy. Stan techniczny Ocena stanu technicznego (skala: bardzo dobry, dobry, dostateczny, nieodpowiedni) 12

13 WNIOSKI 1. Sposób realizacji obowiązku zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o dokonaniu kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156, poz z późniejszymi zmianami) w terminie do 31 maja 2008 roku. W wykazie obiektów wielkopowierzchniowych, prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, znajdują się obecnie 842 budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2. a) Liczba otrzymanych zawiadomień, dotyczących kontroli przeprowadzonych przez właścicieli lub zarządców do dnia 31 maja 2008 roku 482 b) Liczba zawiadomień dokonanych przez osoby uprawnione 339 Liczba zawiadomień dokonanych przez osoby nieuprawnione 143 c) Liczba zawiadomień z pozytywnym wynikiem oceny technicznej 476 Liczba zawiadomień wraz ze stwierdzonymi, w protokóle z przeglądu stanu technicznego, nieprawidłowościami 6 2. Liczba obiektów wielkopowierzchniowych skontrolowanych we wrześniu, październiku i listopadzie 2008 roku: Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania łącznie skontrolowali 48 obiektów o przeznaczeniu: - handlowym: 3 - przemysłowym: 24 - magazynowym: 19 - dydaktycznym: 2 13

14 3. Sposób realizacji obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych: a) półrocznej, dokonanej w terminie do 31 maja 2008 roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania - wykonano w 45 obiektach (93,8 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 3 obiektach (6,2 % ogółu skontrolowanych obiektów). instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - wykonano w 42 obiektach (87,5 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 6 obiektach (12,5 % ogółu skontrolowanych obiektów). b) co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do uŝytkowania budowlanego, estetyki budowlanego oraz jego otoczenia; taką kontrolą powinno być równieŝ objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od poraŝeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów: - wykonano w 47 obiektach (97,9 % ogółu skontrolowanych obiektów), - nie wykonano w 1 obiekcie (2,1 % ogółu skontrolowanych obiektów). 4. Sposób realizacji zaleceń określonych w protokółach z okresowych przeglądów stanu technicznego: - w 19 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy wykonali zalecenia pokontrolne, - w 20 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy uwzględnili zalecenia pokontrolne w planach remontów, - w 9 skontrolowanych obiektach ich właściciele lub zarządcy nie podjęli działań wynikających z protokółów okresowej kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych. 14

15 5. Ustalenia poczynione w toku kontroli: a) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w bardzo dobrym stanie technicznym 4 b) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w dobrym stanie technicznym 33 c) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w dostatecznym stanie technicznym 9 d) Liczba obiektów wielkopowierzchniowych będących w nieodpowiednim stanie technicznym 2 6. Porównanie wyników kontroli obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzonych przez inspektorów PINB dla Miasta Poznania w 2007 oraz 2008 roku: Ocena i zakres kontroli 2007 rok 2008 rok Liczba skontrolowanych obiektów Stan techniczny bardzo dobry 5 4 Stan techniczny dobry Stan techniczny dostateczny 5 9 Stan techniczny nieodpowiedni 21 2 Liczba przeglądów, wykonanych na zlecenie właścicieli lub zarządców obiektów, w zakresie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów Jak wyŝej, lecz w zakresie stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) Jak wyŝej, lecz w zakresie wynikającym z kontroli przeprowadzanych, co najmniej raz na 5 lat (m.in. przydatności całego do uŝytkowania oraz stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych) Liczba zaleceń pokontrolnych zawartych w protokółach z przeglądu stanu technicznego 47 (27,2% ogółu skontrolowanych obiektów) 74 (50,3% ogółu skontrolowanych obiektów) 144 (98% ogółu skontrolowanych obiektów) 43 (29,3% ogółu skontrolowanych obiektów) 45 (93,8% ogółu skontrolowanych obiektów) 42 (87,5% ogółu skontrolowanych obiektów) 47 (97,9% ogółu skontrolowanych obiektów) 19 (39,6% ogółu skontrolowanych obiektów) Uwaga! Dane dotyczące 2007 roku prezentują wyniki kontroli 132 obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzonych w lutym i w marcu 2007 roku (nie istniał jeszcze obowiązek kontroli obiektów wielkopowierzchniowych co najmniej dwa razy w roku) oraz wyniki kontroli 15 obiektów handlowych, wielkopowierzchniowych przeprowadzonych w grudniu 2007 roku (obowiązywał juŝ przepis o kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych co najmniej dwa razy w roku). Dane dotyczące 2008 roku, przedstawiają wyniki kontroli przeprowadzonych we wrześniu, październiku i listopadzie bieŝącego roku w odniesieniu do 48 obiektów wielkopowierzchniowych oraz sposób wywiązania się właścicieli lub zarządców z obowiązku, o jakim mowa w art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz z późniejszymi zmianami) w terminie do 31 maja 2008 roku. 15

16 7. Najczęściej powtarzające się usterki techniczne, stwierdzone podczas kontroli obiektów wielkopowierzchniowych: spękania kominów i ścian zewnętrznych, uszkodzenia rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich, ubytki tynków zewnętrznych i cegieł w ścianach, zniszczona stolarka okienna, nieszczelne pokrycia połaci dachów, zawilgocenia ścian, zacieki w stropodachach oraz w stropach najwyŝszych kondygnacji, brak konserwacji elementów konstrukcyjnych dachów, zarówno metalowych, jak i drewnianych. 16

17 PODSUMOWANIE Prawie dwuletnie działania poznańskiego nadzoru budowlanego, dotyczące egzekwowania dbałości o stan techniczny wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych od ich właścicieli lub zarządców, przynoszą coraz lepsze efekty. Nasze starania nie ograniczają się jedynie do kontroli tych obiektów, ale obejmują takŝe działania informacyjne (miejska i regionalna prasa, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, strony internetowe i oraz działania wspomagające (aby ułatwić wypełnienie ustawowych obowiązków opracowaliśmy wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu półrocznej kontroli stanu technicznego największych obiektów, który wraz z informacją o terminach i zakresie tych kontroli rozsyłamy do zainteresowanych). Tegoroczna kontrola dowiodła, Ŝe właściciele bądź zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych, coraz lepiej wywiązują się ze swoich obowiązków, które polegają na właściwym utrzymaniu stanu technicznego tych obiektów, co w konsekwencji gwarantuje bezpieczeństwo ich uŝytkownikom. Świadczy o tym fakt, Ŝe na 48 skontrolowanych obiektów tylko w trzech przypadkach ich właściciele lub zarządcy nie dokonali przeglądu elementów budynku lub budowli naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów. Prawie w 100% były wykonane równieŝ kontrole pięcioletnie, w trakcie których oceniano między innymi przydatność całego do dalszego uŝytkowania. Zadowolenie musi budzić równieŝ fakt, Ŝe w przypadku stwierdzenia usterek technicznych są one niezwłocznie usuwane, a właściciele największych obiektów w Poznaniu podejmują takŝe działania mające zapobiec ewentualnej katastrofie budowlanej z powodu nadmiernego obciąŝenia śniegiem. Wielu z nich zawarło umowy z firmami odśnieŝającymi, które w razie duŝych opadów zajmą się jego usunięciem. Tym co wzbudza nasze największe obawy, jest ciągle zbyt mała liczba zawiadomień o przeprowadzeniu półrocznych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych. Co prawda w tym roku takich zawiadomień było znacznie więcej na 842 obiekty wielkopowierzchniowe w terminie wiosennym dostarczono ich 482 (stanowi to 57% ogółu tego typu obiektów). Z zawiadomienia o kontroli w terminie jesiennym - na dzień 10 grudnia 2008 roku wywiązało się 352 właścicieli lub zarządców. W roku ubiegłym zawiadomień tych było znacznie mniej, bo 204 (24% ogółu tej kategorii obiektów). 17

18 Dla poznańskiego nadzoru budowlanego wniosek nasuwa się tylko jeden nasze działania kontrolne i informacyjno-perswazyjne naleŝy kontynuować. W kaŝdym przypadku, w którym stwierdzimy nieodpowiedni stan techniczny, mogący spowodować zagroŝenie Ŝycia lub zdrowia ludzi skorzystamy z posiadanych uprawnień, aby ten stan zmienić. Opracowali: Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor NadzoruBudowlanego dla Miasta Poznania Teresa Wacław, Młodszy Inspektor Nadzoru Budowlanego w PINB dla Miasta Poznania i 18

BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ

BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ Szanowni Państwo, Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jako profesjonalny zarządca dbający o posiadane mienie dokonała szczegółowej analizy uwarunkowań rynkowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO

PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORBE Administracja i Zarządzanie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 1A PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKT: ADMINISTRATOR: DATA KONTROLI: Budynek magazynowy

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU Treść: Opinia określająca stan techniczny budynku przedszkola w Zwardoniu nr ul. 18 Właściciel : Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 Lokalizacja: Zwardoń

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 29 lipca 2009 r. LKA410-15-05/2009 P/09/147 Pani dr Barbara Wawrzeńczyk-Anders Dyrektor SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 8 (przewidziany do sprzedaży w 2006 roku) 1. Remont pokrycia dachowego w zakresie: - wymiana

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 15 września 2010 r. LKA-4101-07-01/2010/P/10/109 Pan Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie Olsztyn, dnia listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /04/U/WM/10

UMOWA nr /04/U/WM/10 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a UMOWA nr /04/U/WM/10 zawarta w dniu...2010 r. w Pszczynie pomiędzy: Wspólnotami Mieszkaniowymi oznaczonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy reprezentowanymi

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Zielona Gmina Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2007r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach utworzony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św.

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. REGULAMIN gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, na który składają się: 1 1) wyodrębnione ewidencyjnie

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o.

WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. L.dz. WTBS/ /2011 Wałbrzych, dnia 12.04.2011r. WTBS. Sp. z o.o. Zarządca n/w Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza nabór ofert na następujące prace

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży

Wyniki kontroli placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży Wyniki kontroli placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży Warszawa dn. 0 października 0 r. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Wyniki kontroli placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. imbudizol Sp. z o.o. 01-006 Warszawa ul. Nowolipki 23/103 tel./fax:(22)-8321990,kom: 0-602714290 imbudizol@op.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

Normatywny stan wyposażenia

Normatywny stan wyposażenia DOTACJA KSRG Dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie opolskim.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A OPIS TECHNICZNY Dotyczy: Lokali na III i IV piętrze wraz z powierzchnią przynaleŝną na poddaszu w budynku przy ul. Kuźniczej 29A we Wrocławiu 1. DANE OGÓLNE 1.1. Lokalizacja Lokale znajdują się na III

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH, WYPRAWY TYNKARSKIEJ I CZAPEK KOMINÓW, ŁAW KOMINIARSKICH, WYŁAZÓW, ORAZ WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

RZECZOWY PLAN REMONTÓW NA ROK 2015 Ulica, nr budynku Zakres remontów zatwierdzony do wykonania w planie na 2015 rok Turniejowa 59 Remont podestów klatek 1 i 5 ( 2 x 3,5m 2 ) Malowanie klatki nr 1 Rzeczowy Remont tynków kominów - ok.40m

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38

Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38 Falenica - Budynek z 1957r. - Po remoncie dachu w 2002r w budynku odpadają zawilgocone przez wody opadowe gzymsy zagrażając użytkownikom.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze, ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze, ul. Znak sprawy:17/bzlr/zp/2015 Jaworze, dnia 30.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK GOSPODARCZY NR INW 104/000049 ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa działka ewidencyjna nr 3/4, obręb 7-02-02

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. Dr hab. inż. Łukasz Drobiec

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. Dr hab. inż. Łukasz Drobiec Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych { Dr hab. inż. Łukasz Drobiec ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (INFRASTRUKTURY) z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Zmiana z dnia

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali.

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. REGULAMIN Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu opracowane zostały

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW BIUROWO-USŁUGOWYCH I GOSPODARCZYCH NR 1,2,4,5,6

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW BIUROWO-USŁUGOWYCH I GOSPODARCZYCH NR 1,2,4,5,6 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja ROZBIÓRKA BUDYNKÓW BIUROWOUSŁUGOWYCH I GOSPODARCZYCH NR 1,2,4,5,6 Adres inwestycji ŁÓDŹ, ul. BRZEŹNA 3, działka nr 69/3 Inwestor Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

PŁYTY WARSTWOWE realizacje

PŁYTY WARSTWOWE realizacje PŁYTY WARSTWOWE realizacje Wolbrom Fabryka Taśm Transportowych Modernizacja zewnętrznej elewacji budynku fabryki, która pozwoli firmie obniżyć koszty malowania elewacji, wymuszonej bardzo dużym zapyleniem

Bardziej szczegółowo

Porozumienia na stolarkę okienną - c/10. Porozumienia na stolarkę okienną - 11. Remont instalacji kanalizacyjnej

Porozumienia na stolarkę okienną - c/10. Porozumienia na stolarkę okienną - 11. Remont instalacji kanalizacyjnej PLAN REMONTÓW OSIEDLA STARE MIASTO NA ROK 2012 Lp Adres nieruchomości Planowane remonty 1. Chrobrego 3 Remont lukarn - kl. B od strony wejść 2. Chrobrego 5 Wykonanie poręczy przy wejściach 3. Chrobrego

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr (wzór) zwanym dalej w umowie "WYKONAWCĄ", zwanych dalej wspólnie STRONAMI, lub z osobna STRONĄ

U M O W A Nr (wzór) zwanym dalej w umowie WYKONAWCĄ, zwanych dalej wspólnie STRONAMI, lub z osobna STRONĄ U M O W A Nr (wzór) zawarta w dniu. pomiędzy: Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 21, NIP: 672-17-59-965, REGON: 331031889, kapitał zakładowy 8.587.000 zł, działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia KSIĄŻKI OBIEKTU

Zasady prowadzenia KSIĄŻKI OBIEKTU 1 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Wprowadzenie Zasady prowadzenia KSIĄŻKI OBIEKTU Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie obiektu budowlanego - w myśl art. 61 Prawa budowlanego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: -zlecenie inwestora, -wizja lokalna zagospodarowania terenu i budynku, -obmiar w naturze, -mapa ewidencyjna, 2.ZAKRES OPRACOWANIA Zakres

Bardziej szczegółowo

Nr KW Pow. [m2] 1 834/73 0001 Chełmek G.1794 Ba MPZP brak / SUiKZP - P KR1E/00040211/8 6667

Nr KW Pow. [m2] 1 834/73 0001 Chełmek G.1794 Ba MPZP brak / SUiKZP - P KR1E/00040211/8 6667 Przedmiot sprzedaży: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa, działka nr 834/73 o pow. 6667 m2, objęta KW KR1E/00040211/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia niniejszego Regulaminu oparte zostały na podstawie przepisów:

REGULAMIN. Postanowienia niniejszego Regulaminu oparte zostały na podstawie przepisów: REGULAMIN FINANSOWANIA REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ GROMADZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM O NAS REALIZUJEMY ZADANIA W ZAKRESIE : administrowania komunalnym zasobem lokalowym zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, POSIADAMY

Bardziej szczegółowo

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1:

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1: Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: STYCZEŃ 2015 ADMINISTRACJA NR 1: 1. Wymiana pionów instalacji wodnej w budynku przy

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl Wzór ankiety INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O ZAGROŻENIU, AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ *) formularz

Bardziej szczegółowo

KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ 1000 M 2

KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ 1000 M 2 PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA www.inzynier.rzeszow.pl KONTROLA OKRESOWA BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY POWYŻEJ 2000 M 2 ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O POWIERZCHNI DACHU PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH KATASTROFY BUDOWLANE

UTRZYMANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH KATASTROFY BUDOWLANE UTRZYMANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH KATASTROFY BUDOWLANE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Luty 2012 r. 2 SPIS TREŚCI Spis aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w SM Piast w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKCIE ZABYTKOWYM - budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N finansowania remontów zasobów mieszkaniowych oraz gromadzenia i wydatkowania środków Funduszu Remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia sierpnia 2010 r. P a n Krzysztof CHOJNIAK LLO-4101-04-03/2010 P/10/109 Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, wrzesień 2012 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Kielce, wrzesień 2012 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kielce, wrzesień 2012 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Program szkolenia: I. Omówienie wyników kontroli NIK dot. wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego budynków. II. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

PPPPPPPP PPPPPP PPPPPPPPPPP PPPPPPPPP PPPPPPPPPP P PPPPPPP

PPPPPPPP PPPPPP PPPPPPPPPPP PPPPPPPPP PPPPPPPPPP P PPPPPPP PPPPPPPP PPPPPP PPPPPPPPPPP PPPPPPPPP PPPPPPPPPP P PPPPPPP 1. Okresowe przeglądy techniczne budynków i urządzeń. Podstawy prawne: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

BEST-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski 45-517 Opole ul. Groszowicka 21a tel. 77 423 11 02 bestprojektkm@o2.

BEST-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski 45-517 Opole ul. Groszowicka 21a tel. 77 423 11 02 bestprojektkm@o2. BEST-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski 45-517 Opole ul. Groszowicka 21a tel. 77 423 11 02 bestprojektkm@o2.pl Data opracowania: MAJ 2010 r. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej Rzezawa, 04.07.2012 r. ARCOM Spółka Jawna Artur Wilk, Robert Zięba ul. Brzeska 3 32-765 Rzezawa REGON: 850412167 NIP: PL868-10-14-503 KRS: 0000094094 Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-08 Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu ST-08 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. DANE INWESTYCJI... 2 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU... 2 5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 6. OPIS TECHNICZNY PRAC ROZBIÓRKOWYCH... 3 6.1. Opis przyjętej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Strona 1 z 14 Numer dokumentu LexPolonica: 15786 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uŝytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Adres inwestycji: 11-400 Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy 2 Inwestor: Powiat Kętrzyński Pl. Grunwaldzki 1 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI

WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI Załącznik Nr 1 do Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi WYKAZ NAPRAW I KONSERWACJI PODLEGAJĄCYCH SPÓŁDZIELNI I. LOKALE. 1. Instalacje centralnego ogrzewania: 1) wymiana uszkodzonych i skorodowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie.

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. (tekst jednolity) Niniejszy regulamin określa obowiązki i uprawnienia SBM,,Ruda, jej członków oraz innych

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN ROZDZIAŁU OBOWIĄZKÓW MIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ A MIESZKAŃCAMI I UŻYTKOWNIKAMI LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW DOTYCZĄCYCH BUDYNKÓW ORAZ ZASADY TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY NA REMONTY ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA BIURO INŻYNIERSKIE - Tomasz Jaworski 53-605 Wrocław, ul. Śliczna 5/6 tel. 601 87 25 36, 71 328 01 36 biuro.jaworski@poczta.fm Zakres działalności: ekspertyzy i orzeczenia o stanie technicznym wszelkich

Bardziej szczegółowo

Rodzaj konstrukcji ścian oraz pokrycie dachu

Rodzaj konstrukcji ścian oraz pokrycie dachu Wykaz nr 1 (nazwa, lokalizacja) Rok budowy Pow. użytkowa w m 2 Wartość odtworzeniowa Rodzaj konstrukcji ścian oraz pokrycie dachu Ilość cji Informacja na temat remontów kapitalnych i napraw głównych w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo