DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM PROCEDURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM PROCEDURA"

Transkrypt

1 Załącznik 2A Instrukcja dla pracowników Urzędów Pocztowych w zakresie obsługi rachunków Pocztowych Kont część 3. DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS, SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM Rozdział 74 Rozdział 75 Rozdział 76 Gospodarka kopertami dla bankowości elektronicznej. Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS na Pocztowym Stanowisku Finansowym z dostępem do strony internetowej Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS w Urzędach Pocztowych na Pocztowym Stanowisku Finansowym bez dostępu do strony internetowej lub na stanowiskach uniwersalnych DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM PROCEDURA

2

3 Informacje o usługach Pocztowy24 i PocztowySMS Bank umoŝliwia dostęp do rachunków za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej. Usługi te dostępne są dla kaŝdego Posiadacza wymienionych wcześniej rachunków, bez względu na rodzaj takiego rachunku. Umowę o świadczenie usług moŝna podpisać wraz z umową rachunku lub w terminie późniejszym. W podpisywanej w UP umowie o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS Posiadacz moŝe wskazać wyłącznie 1 rachunek, do którego udostępnione zostaną usługi bankowości elektronicznej. JeŜeli Posiadacz rachunku usługą taką będzie chciał objąć więcej rachunków, wówczas dyspozycję taką powinien zgłosić bezpośrednio do Banku za pośrednictwem usługi TELEKONTO. Procedura nie przewiduje, by Posiadacz rachunku mógł w Urzędzie Pocztowym złoŝyć dyspozycję rozszerzenia listy rachunków do objęcia usługami bankowości elektronicznej. Usługi bankowości elektronicznej są dostępne wyłącznie dla Posiadacza lub Współposiadacza rachunku, z tym Ŝe w przypadku rachunku wspólnego kaŝdy ze Współposiadaczy podpisuje osobną umowę o usługi bankowości elektronicznej. W ramach umowy Bank oferuje usługi: 1. Pocztowy24 usługa umoŝliwiająca Klientowi za pośrednictwem sieci Internet i przeglądarki www zlecanie Bankowi do wykonania operacji lub wykonanie innych czynności, w tym: 1) wykonanie przelewu na rachunki w Banku lub innych bankach (z bieŝącą lub przyszłą datą realizacji), w szczególności: a) wykonanie przelewu do ZUS z tytułu regulowania składek ZUS związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których odbiorcą są jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, b) wykonanie przelewu do Urzędu Skarbowego z tytułu regulowania zobowiązań podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których odbiorcami są Urzędy Skarbowe, c) szybkie wykonanie, bez wypełniania danych i uŝycia kodu, przelewu zdefiniowanego na liście Moje płatności, 2) zdefiniowanie, modyfikację i odwołanie zlecenia stałego (realizowanego okresowo), 3) doładowanie dowolnego (z listy dostępnych operatorów) telefonu przedpłaconego, 4) sprawdzenie salda i informacji dotyczących rachunku, 5) przeglądanie historii rachunku i szczegółów operacji, 6) sprawdzenie stanu zleconych operacji, 7) zdefiniowanie zaufanych płatności na liście Moje płatności, 8) zapamiętanie danych odbiorców na Liście odbiorców, co z kolei upraszcza składanie dyspozycji płatniczych, 9) załoŝenie, dopłatę lub likwidację lokaty rachunku, 10) dokonanie zmiany ustawień, w tym: a) aktywację i zablokowanie karty kodów b) zmianę hasła dostępu, c) zmianę danych korespondencyjnych Posiadacza lub rachunku. 2. PocztowySMS usługa umoŝliwiająca Klientowi za pośrednictwem telefonu komórkowego i krótkich wiadomości tekstowych SMS składanie do Banku zapytań o saldo rachunku, numer rachunku i stan wolnych środków na rachunku oraz zlecanie realizacji usługi doładowania telefonu prepaid ze środków na rachunku Posiadacza. Przekazywany Klientowi przez Bank identyfikator www słuŝy (wraz z hasłem) do identyfikacji Klienta podczas logowania do Pocztowego24. Kody zawarte na karcie kodów słuŝą do dodatkowego potwierdzenia złoŝenia dyspozycji, kaŝdy z nich moŝe być wykorzystany tylko 1 raz. Po wykorzystaniu wszystkich kodów z danej karty kodów, Klient po złoŝeniu zamówienia otrzymuje z Banku nową kartę kodów. Opłata za Pocztowy24 pobierana jest na następujących zasadach: a) ze wskazanego przez Klienta rachunku pobierany jest tzw. abonament za usługę, b) opłaty za poszczególne operacje pobierane są w cięŝar rachunków, z których zostały dokonane. W przypadku umowy zawieranej w Urzędzie Pocztowym wszystkie opłaty pobierane będą w cięŝar jednego rachunku tego, do którego zawarta jest umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej Załącznik nr 2 do Załącznika 2A/

4

5 Rozdział 74 Gospodarka kopertami dla bankowości elektronicznej. 1. Bank przekazuje do Pocztowych Stanowisk Finansowych z dostępem do strony internetowej paczki z kopertami zawierającymi kompletny zestaw dokumentów niezbędnych do uruchomienia usług bankowości elektronicznej do rachunku Posiadacza. KaŜda koperta oznakowana jest w sposób umoŝliwiający zidentyfikowanie jej jako koperty dla bankowości elektronicznej. 2. KaŜda koperta zawiera komplet dokumentów dla pojedynczego Klienta. W przypadku rachunku wspólnego kaŝdy ze Współposiadaczy zainteresowany usługami bankowości elektronicznej powinien podpisać oddzielną umowę o świadczenie tych usług, co oznacza konieczność wydania kaŝdemu ze Współposiadaczy oddzielnej koperty dla bankowości elektronicznej. W kaŝdej przesłanej paczce z kopertami dla bankowości elektronicznej umieszczony jest raport, zawierający informację o dostarczonej przesyłce (wzór raportu zawiera zał. 1). 3. Po otrzymaniu paczki wyznaczony przez naczelnika UP pracownik sprawdza, czy jej zawartość jest zgodna z informacjami zawartymi w raporcie, tj. czy zgadza się liczba kopert w paczce i czy kaŝda z nich oznakowana jest jako koperta dla bankowości elektronicznej. Zgodność potwierdza uzupełniając raport, po czym wysyła informację do Banku pocztą elektroniczną na adres: a przypadku, gdy nie posiada dostępu do poczty elektronicznej faksem na numer: Uwaga: JeŜeli występuje niezgodność pomiędzy przesyłką a dołączonym do niej raportem, pracownik UP powinien bez zbędnej zwłoki skontaktować się z Bankiem, telefonując pod nr podany w raporcie lub wysyłając informację na adres jednocześnie podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko i numer telefonu). 4. Otrzymane koperty z kartami oraz hasłami pracownik UP wkłada do szafy zamykanej, dostępnej tylko dla upowaŝnionych osób. Fakt przyjęcia kopert odnotowuje w raporcie dot. stanu posiadanych kopert dla bankowości elektronicznej. Rozpoczynając pracę w danym dniu, pracownik UP przenosi wybraną ilość kopert na swoje stanowisko pracy. Pod koniec dnia pracy, pracownik UP zobowiązany jest ponownie umieścić w szafie zamykanej koperty niewykorzystane w danym dniu pracy. 5. Wydanie koperty Klientowi pracownik UP odnotowuje w raporcie dot. stanu posiadanych kopert dla bankowości elektronicznej. 6. Gdy liczba kopert z hasłem/kopert z kartą, którymi dysponuje Urząd Pocztowy, spadnie do połowy liczby otrzymanych w pierwszej przesyłce, wyznaczony pracownik UP przekazuje na adres poczty elektronicznej lub na numer faksu wniosek o przekazanie uzupełniającej dostawy. Rozdział 74/strona 1/

6 Rozdział 75 Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS na Pocztowym Stanowisku Finansowym z dostępem do strony internetowej Uwaga: JeŜeli na Pocztowym Stanowisku Finansowym nie ma w danym momencie osoby posiadającej pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu Banku lub gdy wystąpienie problemów technicznych uniemoŝliwia w danym momencie dostęp do strony internetowej, wówczas nie naleŝy stosować niniejszej procedury, ale przejść do procedury zawierania umowy o usługi bankowości elektronicznej w Urzędach Pocztowych nie posiadających Pocztowego Stanowiska Finansowego oraz bez dostępu do strony internetowej (procedura ta znajduje się w Rozdziale 76). JeŜeli klient nie jest zainteresowany podpisaniem umowy o usługę Pocztowy24, a jedynie umowę o usługę PocztowySMS, nie wolno wykorzystywać do tego celu formularzy znajdujących się w kopertach. Umowę o usługę PocztowySMS, naleŝy zawrzeć na osobno dostarczonych formularzach. Ilekroć w rozdziale tym mowa o pracowniku UP, rozumieć naleŝy, Ŝe chodzi o pracownika UP na Pocztowym Stanowisku Finansowym, posiadającym pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu i na rzecz Banku. 1. Umowę o usługi bankowości elektronicznej moŝe podpisać: 1) nowy Klient Banku, w przypadku, gdy jednocześnie podpisuje on umowę rachunku stając się Posiadaczem lub Współposiadaczem takiego rachunku, 2) dotychczasowy Klient Banku będący juŝ Posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku, 2. JeŜeli Klient podpisuje jednocześnie umowę o prowadzenie rachunku, do którego zamierza takŝe ustanowić dostęp poprzez bankowość elektroniczną, wówczas w pierwszej kolejności naleŝy przeprowadzić procedurę związaną z otwarciem nowego rachunku, a w drugiej kolejności przystąpić do czynności związanych z podpisaniem przez Klienta umowy o usługi bankowości elektronicznej. 3. W przypadku, gdy Klient zawierający umowę Konta Oszczędnościowego decyduje się na podpisanie umowy o usługi bankowości elektronicznej tylko w zakresie usługi PocztowySMS, naleŝy wykorzystać druk umowy o usługi bankowości elektronicznej dołączony przez Bank do umowy Konta. Umowa ta ma zaznaczoną domyślnie opcję "PocztowySMS". Jednocześnie Pracownik UP nie posiadający systemu zintegrowanego wypełniając e-wniosek o Konto zaznacza ten fakt we wniosku elektronicznym lub Pracownik UP posiadający system zintegrowany w e-wniosku o usługi bankowości elektroniczne. 4. JeŜeli Klient zawierając umowę decyduje się na podpisanie umowy zarówno na usługę Pocztowy24 jak i usługę PocztowySMS, wówczas pracownik UP otwiera w obecności Klienta kopertę dla bankowości elektronicznej. 5. KaŜda z kopert dla bankowości elektronicznej przekazanych przez Bank w paczce do UP zawiera następujące dokumenty: 1) Umowa o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS (2 egzemplarze) 2) Załącznik nr 1 Szczegółowe ustalenia dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS (2 egzemplarze) 3) Załącznik nr 2 Warunki świadczenia usług bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS (1 egzemplarz) 4) Wyciąg z taryfy opłat i prowizji (1 egzemplarz) 5) Koperta z hasłem dostępu dla usługi Pocztowy24 (zamknięta) (1 egzemplarz) 6) Koperta z kartą kodów dla usługi Pocztowy24 (zamknięta) (1 egzemplarz) 7) Lista dokumentów znajdujących się w kopercie 6. Po otwarciu w obecności Klienta koperty dla bankowości elektronicznej, pracownik UP sprawdza kompletność znajdujących się w tej kopercie materiałów, odznaczając poszczególne pozycje na załączonej do koperty liście dokumentów. W przypadku, gdy pracownik UP stwierdzi brak w kopercie jednego lub więcej dokumentów wyszczególnionych na załączonej do koperty liście zobowiązany jest wykonać następujące czynności: 1) odłoŝyć niekompletną kopertę i otworzyć w obecności Klienta inną kopertę dla bankowości internetowej, przeprowadzając ponownie proces oceny kompletności zawartych w kopercie dokumentów, 2) po obsłuŝeniu Klienta, odnotować fakt niekompletności koperty w prowadzonym raporcie dotyczącym stanu posiadanych kopert, 3) pod koniec danego dnia pracy, odesłać do Banku w jednej przesyłce wszystkie niekompletne koperty z danego dnia zgodnie z procedurą przesyłania dokumentów. Rozdział 75/strona 1/

7 7. W przypadku, gdyby okazało się, Ŝe wyjęta z koperty dla bankowości elektronicznej koperta z hasłem dostępu dla usługi Pocztowy24 lub koperta z kartą kodów dla usługi Pocztowy24 nie są zamknięte lub istnieje uzasadnione podejrzenie, Ŝe którakolwiek z tych kopert została naruszona, pracownik UP powinien potraktować taką kopertę dla bankowości elektronicznej jak kopertę z niekompletnymi materiałami i zastosować procedurę opisaną w punkcie Przed przekazaniem Klientowi druku umowy do wypełnienia, w załączniku nr 1 do umowy pracownik UP wpisuje w pkt. 1 numer rachunku, do którego Klient chce ustanowić dostęp poprzez bankowość elektroniczną. Numer ten pracownik UP uzyskuje: 1) W przypadku nowego Klienta - poprzez przepisanie numeru NRB z umowy rachunku, do którego Klient chce ustanowić dostęp poprzez bankowość elektroniczną. 2) W przypadku Klienta posiadającego juŝ rachunek - poprzez odszukanie w systemie okienkowym numeru rachunku tego Klienta (jest to jednocześnie sprawdzenie czy Klient ten faktycznie jest Posiadaczem rachunku) np. w operacji Kontrola salda, 3) w przypadku podpisywania umowy o usługi bankowości elektronicznej w UP bez systemu zintegrowanego dla Klientów zakładających Konto Oszczędnościowe, numer NRB Konta Oszczędnościowego uzyskany po wysłaniu e-wniosku o Konto. Dodatkowo w polu przeznaczonym na wpisanie identyfikatorasms naleŝy wpisać "NKO". 9. Następnie pracownik UP powinien wpisać w Załączniku nr 1 do umowy w pkt. 6 ppkt. 1) litera a) numer koperty z hasłem dostępu, a w literze b) numer koperty z kartą kodów, Numery tych kopert są na nich nadrukowane (zobacz załącznik nr 2). 10. Po wpisaniu w Załączniku nr 1 do umowy numeru rachunku Klienta (punkt 1) i numerów kopert z hasłem dostępu i kartą kodów (punkt 6), pracownik UP wydaje Klientowi do wypełnienia druk umowy o usługi bankowości elektronicznej wraz z Załącznikami nr 1 i nr 2 oraz Wyciągiem z taryfy opłat i prowizji. Uwaga: 1. W przypadku, gdy podpisaniem umowy są zainteresowani Współposiadacze, kaŝdy z nich podpisuje osobną umowę o usługi bankowości elektronicznej. KaŜdemu ze współposiadaczy naleŝy wydać odrębną kopertę dla bankowości elektronicznej. 2. Koperta z hasłem jest mniejsza od koperty z kartą i nie ma napisów. Zdjęcia kopert zawiera załącznik nr 2 do niniejszej procedury, naleŝy wpisać numery z miejsc wskazanych na zdjęciach. 11. Pracownik UP powinien słuŝyć Klientowi pomocą w zakresie informacji o zasadach wypełniania umowy i załącznika nr 1, które to zasady zawiera załącznik nr 5 do niniejszej procedury. 12. Pracownik UP odbiera od Klienta wypełnioną i podpisaną umowę o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS. Po sprawdzeniu jej kompletności i poprawności,(w tym takŝe załącznika nr 1) oraz zgodności podpisów Klienta ze wzorem podpisu na umowie o usługi bankowości elektronicznej, pracownik UP opatruje oba egzemplarze umowy i oba egzemplarze załącznika nr 1 datownikiem i podpisem jako potwierdzenie zgodności danych Klienta oraz autentyczności złoŝonego przez Klienta podpisu oraz odciskiem pieczęci podpisowej i podpisem w miejscu przeznaczonym na podpis osoby reprezentującej Bank. Obok podpisu na oryginale umowy wpisuje numer okręgowy UP. 13. Pracownik UP powinien zarejestrować dane dotyczące umowy o usługi bankowości elektronicznej na stronie internetowej w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 1 do tejŝe umowy. Po zarejestrowaniu umowy na stronie internetowej, zostanie wyświetlony identyfikator www Klienta, który naleŝy wpisać na umowie w miejscu identyfikator www i nr umowy. 14. Pracownik UP informuje Klienta, Ŝe usługa będzie aktywna po otrzymaniu przez Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w umowie, informacji o aktywacji usługi, lub w przypadku braku adresu poczty elektronicznej, aktywacja usługi nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym. Uwaga: Rejestracja umowy na stronie internetowej jest niezbędna do aktywacji przez Bank usługi bankowości elektronicznej dla wskazanego rachunku Posiadacza. Fakt dokonania rejestracji, pracownik UP komunikuje Bankowi poprzez umieszczenie w lewym górnym rogu pierwszej strony Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS tekstu "ZAREJESTROWANO" i opatrzenia go datownikiem. 15. Pracownik UP wydaje Klientowi kopertę dla bankowości elektronicznej zawierającą następujące dokumenty: Rozdział 75/strona 2/

8 1) 1 egzemplarz Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS, 2) 1 egzemplarz Załącznika nr 1 Szczegółowe warunki dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS, 3) 1 egzemplarz Załącznika nr 2 Warunki świadczenia usług bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS, 4) Wyciąg z taryfy opłat i prowizji (1 egzemplarz) 5) kopertę z hasłem dostępu dla usługi Pocztowy24, 6) kopertę z kartą kodów dla usługi Pocztowy Umowę naleŝy zarejestrować równieŝ w Wykazie podpisanych umów o usługi bankowości elektronicznej (załącznik nr 3 do niniejszej procedury). Wykaz ten prowadzić naleŝy w 2 egzemplarzach jeden dla Banku i jeden dla Poczty. 17. Podpisane przez Klienta: jeden egzemplarz Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS oraz jeden egzemplarz Załącznika nr 1 - Szczegółowe warunki dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS pracownik UP zszywa a następnie odsyła do Banku zgodnie z procedurą przesyłania dokumentów. 18. Na koniec kaŝdego dnia pracy pracownik UP wysyła do Banku jeden egzemplarz Wykazu podpisanych umów o usługi bankowości elektronicznej zgodnie z procedurą przesyłania dokumentów. JeŜeli w danym dniu nie dokonano sprzedaŝy Ŝadnej umowy o usługi bankowości elektronicznej, wykaz nie jest przesyłany do Banku. 19. Osoba nadzorująca przeprowadza kontrolę zgodnie z procedurą przeprowadzania kontroli. Uwaga: Pracownik UP nie moŝe zawrzeć umowy, w której jest stroną jako klient. W takiej sytuacji zawarcia umowy musi dokonać inny pracownik UP posiadający upowaŝnienie do działania w imieniu i na rzecz Banku. Rozdział 75/strona 3/

9 Rozdział 76 Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS w Urzędach Pocztowych na Pocztowym Stanowisku Finansowym bez dostępu do strony internetowej lub na stanowiskach uniwersalnych. Uwaga: W Urzędach Pocztowych nie posiadających Pocztowego Stanowiska Finansowego z dostępem do strony internetowej nie następuje zawarcie umowy poprzez podpisanie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS za Bank, a jedynie przekazanie do Banku kompletu wypełnionych przez Klienta dokumentów, po uprzednim sprawdzeniu zgodności wpisanych danych Klienta z jego dokumentem toŝsamości oraz autentyczności podpisu Klienta. PoniŜszą procedurę naleŝy stosować takŝe w przypadku Urzędów Pocztowych posiadających Pocztowe Stanowisko Finansowe z dostępem do strony internetowej, o ile w Urzędzie takim nie ma w danym momencie osoby posiadającej pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu Banku lub gdy wystąpienie problemów technicznych uniemoŝliwia w danym momencie dostęp do strony internetowej. 1. Umowę o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS moŝe podpisać: 1) nowy Klient Banku, w przypadku, gdy jednocześnie podpisuje on umowę rachunku, stając się Posiadaczem lub Współposiadaczem takiego rachunku, 2) dotychczasowy Klient Banku będący juŝ Posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku. 2. W przypadku, gdy Klient wyrazi zainteresowanie podpisaniem umowy rachunku, pracownik UP informuje Klienta o moŝliwości podpisania umowy o usługi bankowości elektronicznej (przekazując informacje dot. zakresu usług). 3. W przypadku, gdy Klient zawierający umowę Konta Oszczędnościowego decyduje się na podpisanie umowy o usługi bankowości elektronicznej tylko w zakresie usługi PocztowySMS, naleŝy wykorzystać druk umowy o usługi bankowości elektronicznej dołączony przez Bank do umowy Konta. Umowa ta ma zaznaczoną domyślnie opcję "PocztowySMS". 4. JeŜeli Klient zawierając decyduje się na podpisanie umowy zarówno na usługę Pocztowy24 jak i usługę PocztowySMS, wówczas pracownik UP przekazuje mu do wypełnienia dwa egzemplarze Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS wraz z załącznikami: 1) Załącznik nr 1 Szczegółowe ustalenia dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS (2 egzemplarze) w przypadku Konta Oszczędnościowego w polu przeznaczonym na wpisanie identyfikatorasms naleŝy wpisać "NKO". 2) Załącznik nr 2 Warunki świadczenia usług bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS (1 egzemplarz), 3) Wyciąg z taryfy opłat i prowizji (1 egzemplarz) Uwaga: W przypadku, gdy korzystaniem z usługi Pocztowy24 i PocztowySMS zainteresowani są Współposiadacze danego rachunku, kaŝdy z nich podpisuje osobną umowę o usługi bankowości elektronicznej. 5. Przed przekazaniem Klientowi do wypełnienia druku Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS, pracownik UP powinien poinformować Klienta, Ŝe: 1) identyfikator www, który posłuŝy Klientowi do zalogowania do Pocztowego24, zostanie mu przekazany bezpośrednio przez Bank jako numer Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS (wpisany na pierwszej stronie umowy w tytule całego dokumentu) na egzemplarzu, który Bank, po podpisaniu, odeśle Klientowi na podany przez niego adres do korespondencji, 2) koperta z hasłem dostępu dla usługi Pocztowy24 zostanie przesłana Klientowi bezpośrednio przez Bank w jednej przesyłce z przeznaczonym dla Klienta egzemplarzem Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS, 3) koperta z kartą kodów dla usługi Pocztowy24 zostanie przesłana Klientowi w oddzielnej przesyłce (ze względu na bezpieczeństwo) na podany przez niego adres do korespondencji. 6. Pracownik UP powinien słuŝyć Klientowi pomocą w zakresie informacji o zasadach wypełniania umowy i załącznika nr 1, które to zasady zawiera załącznik nr 5 do niniejszej procedury. Rozdział 76/strona 1/

10 7. Po wypełnieniu przez Klienta obydwu egzemplarzy Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS i obydwu egzemplarzy Załącznika nr 1 Szczegółowe ustalenia dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS i podpisaniu obu egzemplarzy przez Klienta pracownik UP odbiera od Klienta te dokumenty. Konieczność odebrania od Klienta tych dokumentów, wynika z wymogu przekazania ich do Banku celem podpisania za Bank. Bank odeśle po jednym egzemplarzu podpisanych za Bank: umowy i załącznika nr 1 bezpośrednio do Klienta na podany przez niego adres do korespondencji. Opuszczając Urząd Pocztowy, Klient zatrzymuje dla siebie jedynie Załącznik nr 2 Warunki świadczenia usług bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS oraz Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji. 8. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia przez Klienta obydwu egzemplarzy umowy i obydwu egzemplarzy załącznika nr 1 oraz zgodności podpisów Klienta ze wzorem podpisu w jego dokumencie toŝsamości, pracownik UP opatruje te dokumenty datownikiem i swoim podpisem w przeznaczonych do tego miejscach. Obok podpisu na oryginale umowy wpisuje numer okręgowy UP. Uwaga: Nie naleŝy wypełniać miejsca przeznaczonego na numer Umowy o usługi bankowości elektronicznej. Numer ten zostanie nadany Klientowi przez Bank. Bank odeśle Klientowi ten numer na przeznaczonym dla niego egzemplarzu umowy. 9. Po przyjęciu od Klienta wypełnionych obydwu egzemplarzy Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS wraz z załącznikiem nr 1 i opatrzeniu ich datownikiem i swoim podpisem, pracownik UP dokonuje rejestracji umowy w Wykazie podpisanych umów o usługi bankowości elektronicznej (załącznik nr 3 do niniejszej procedury). Wykaz ten prowadzić naleŝy w 2 egzemplarzach jeden dla Banku i jeden dla Poczty. 10. Osoba nadzorująca przeprowadza kontrolę zgodnie z procedurą przeprowadzania kontroli. 11. Podpisane przez Klienta: dwa egzemplarze Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS oraz dwa egzemplarze Załącznika nr 1 - Szczegółowe warunki dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS pracownik UP zszywa razem a następnie odsyła do Banku zgodnie z procedurą przesyłania dokumentów. 12. Na koniec kaŝdego dnia pracy pracownik UP wysyła do Banku jeden egzemplarz Wykazu podpisanych umów o usługi bankowości elektronicznej zgodnie z procedurą przesyłania dokumentów. JeŜeli w danym dniu nie dokonano sprzedaŝy Ŝadnej umowy o usługi bankowości elektronicznej, wówczas wykaz nie jest przesyłany do Banku. Uwaga: Pracownik UP nie moŝe być osobą potwierdzającą autentyczność danych i podpisów w Umowie, w której jest stroną jako Klient. W takiej sytuacji potwierdzenie to musi złoŝyć inny pracownik UP. Rozdział 76/strona 2/

11 Załącznik nr 1 Raport bankowości elektronicznej Nr. Utworzony <Data> Kompletował <ID> Przygotował paczkę <ID> Przygotował przesyłkę <ID> Adresat (UP) Wysłana <Data> Przesyłka zawiera: X kopert z zestawem dokumentów dla usługi bankowości elektronicznej. (Informacja dla pracownika Pocztowego Stanowiska Finansowego): Po otrzymaniu i otwarciu przesyłki proszę o wypełnienie poniŝej danych Urzędu Pocztowego:..... (nazwa, adres i numer faksu placówki pocztowej, imię i nazwisko pracownika PSF) i przesłanie niniejszego dokumentu faksem na numer , lub przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: jako temat a naleŝy wpisać numer raportu z tytułu. W razie naruszenia przesyłki proszę o kontakt tel: , adres poczty elektronicznej: Potwierdzam odebranie nienaruszonych... kopert w przesyłce Data imię i nazwisko pracownika UP, datownik, podpis Załącznik nr 1/strona 1

12

13 Załącznik nr 2 1 Wzór koperty z hasłem Te sześć cyfr dla koperty z Hasłem 2. Wzór koperty z kartą Te pięć cyfr dla koperty z kartą Załącznik nr 2/strona 1

14

15 Wzór Załącznik nr 3 Wykaz podpisanych umów o usługi bankowości elektronicznej UP nr... Data Nr rachunku Imię i nazwisko Klienta Pocztowy24 T/N PocztowySMS T/N Załącznik 3/strona 1

16

17 Wypełnianie rejestru na stronie www. Adres strony internetowej, na której naleŝy rejestrować informacje dot. bankowości elektronicznej. lub Załącznik nr 4 Zasady dokonywania rejestracji: 1. Wypełniając rejestr naleŝy uzupełnić pola zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy o usługi bankowości elektronicznej. 2. W części zawierającej pozostałe ustalenia pracownik UP powinien m.in.: a. wpisać swój identyfikator, b. wskazać dane UP, w którym pracuje. Załącznik 4/strona 1

18 Zasady wypełniania i podpisywania umowy o usługi bankowości elektronicznej. Umowa: Załącznik nr 5 1. Strona 1 pracownik UP wpisuje numer umowy, który jest równocześnie numerem identyfikatora www, dopiero po zarejestrowaniu umowy na stronie internetowej. 2. W wierszu zawarta dnia... w... pomiędzy naleŝy wpisać datę zawarcia umowy (tj. podpisania umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i Pocztowy SMS przez Klienta) oraz miejsce jej zawarcia. 3. W miejsce reprezentowanym przez naleŝy wpisać imię, nazwisko i stanowisko osoby, która ma pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu Banku, a jeśli nie ma takiej osoby, to pozostawić miejsce puste. 4. W pola imię/imiona Klient powinien wpisać swoje imię/imiona a w pole nazwisko swoje nazwisko. 5. W pole adres zameldowania Klient powinien wpisać adres zameldowania zgodny z podanym w dokumencie toŝsamości. 6. W pole NR PESEL powinien Klient wpisać swój pesel. 7. Podpisy pod umową: w miejscu data i podpis Posiadacza podpisuje się Klient, z którym zawieramy umowę wpisując datę bieŝącego dnia, w miejscu datownik i podpis pracownika UP pracownik obsługujący klienta odciska swój datownik i składa podpis, potwierdzając tym samym, Ŝe klient złoŝył swój podpis w jego obecności, a dane wpisane do umowy zostały przez pracownika sprawdzone z dowodem toŝsamości. To miejsce wypełnia tylko pracownik UP pośredniczący w zawarciu umowy w trybie opisanym w rozdziale 76: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS w Urzędach Pocztowych na Pocztowym Stanowisku Finansowym bez dostępu do strony internetowej lub na stanowiskach uniwersalnych niniejszej instrukcji. 8. W miejscu data i podpis osoby reprezentującej moŝe podpisać się wyłącznie osoba, która ma pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu i na rzecz Banku. To miejsce wypełnia tylko pracownik UP zawierający umowy w trybie opisanym w rozdziale 75: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS na Pocztowym Stanowisku Finansowym z dostępem do strony internetowej. 9. Obok podpisu/pod podpisem na oryginale umowy pracownik UP powinien wpisać numer okręgowy swojego UP. Załącznik nr 1 do umowy: Szczegółowe ustalenia dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS: 1. W pole imię i nazwisko Posiadacza Klient powinien wpisać swoje imię i nazwisko, 2. W polu Telefon kontaktowy lub adres poczty elektronicznej Posiadacza Klient powinien podać kontaktowy numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Dane te posłuŝą do nawiązania kontaktu z Klientem w okresie późniejszym. 3. Punkt 1 w zaleŝności od tego, jaką opcję wybierze Klient, naleŝy zaznaczyć jego wybór krzyŝykiem (lub w inny czytelny sposób) zaznaczając właściwy prostokąt, a w przypadku wybrania usługi Pocztowy24 i PocztowySMS lub tylko PocztowySMS, naleŝy ustalić z klientem IdentyfikatorSMS wpisując w pole w kaŝdą kratkę osobno ustalony przez Klienta, o długości maksymalnie 8 znaków. MoŜna uŝywać cyfr lub/i liter alfabetu łacińskiego (tj. bez polskich znaków: Ą, Ę, Ó, Ł, ś, Ć, Ś, Ń). Pole powinno być wypełnione czytelnie, w przypadku liter wielkimi literami. 4. W pkt. 3 naleŝy podać numer telefonu komórkowego Klienta, z którego będzie korzystał w ramach usługi PocztowySMS.(Klient moŝe podanić max trzy numery telefonu). Nie naleŝy wypełniać tego pola, gdy Klient nie będzie korzystał z PocztowegoSMS. 5. W pkt. 4 Klient powinien określić numery telefonów komórkowych, które mogą być doładowane w ramach usługi PocztowySMS. 6. W pkt. 5 Klient powinien wybrać wariant cenowy dla usługi PocztowySMS zgodnie z informacjami zawartymi w wydanym mu wyciągu z Taryfy opłat i prowizji. 7. W pkt. 6 pracownik UP powinien zaznaczyć, czy wydał Klientowi koperty z hasłem i kartą kodów (pkt. 1) czy ich nie wydał, poprzez postawienie w odpowiednim miejscu krzyŝyka, lub zaznaczenie prostokąta w inny czytelny sposób. Zaznaczenie tego prostokąta jest informacją wskazującą, Ŝe koperty zostały klientowi wydane. Klient podpisując się pod załącznikiem potwierdza ten zapis. Prostokąt w pkt 1 powinien zaznaczyć pracownik UP pośredniczący w zawarciu umowy w trybie opisanym w rozdziale 76: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 Załącznik 5/strona 1

19 i PocztowySMS w Pocztowych Stanowiskach Finansowych z dostępem do strony internetowej niniejszej instrukcji. Prostokąt w pkt 2 powinien zaznaczyć pracownik UP zawierający umowy w trybie opisanym w rozdziale 75: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS na Pocztowym Stanowisku Finansowym z dostępem do strony internetowej niniejszej instrukcji. 8. W przypadku zaznaczenia prostokąta znajdującego się w pkt. 6 ppkt 1), naleŝy uzupełnić informację hasło dostępu dla usługi Pocztowy24 koperta nr... wpisując numer znajdujący się w okienku koperty z hasłem, zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 2 pkt. 1, w wierszu kartę kodów dla usługi Pocztowy24 koperta nr... numer znajdujący się w okienku koperty z kartą z kodami, zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 2 pkt W punkcie 7 Posiadacz rachunku powinien zaznaczyć krzyŝykiem (lub w inny czytelny sposób) czy rezygnuje z wysyłania wyciągów (jeŝeli rezygnuje zaznacza prostokąt przy wyrazie TAK, jeŝeli nie rezygnuje zaznacza prostokąt przy wyrazie NIE). 10. Podpisy pod załącznikiem: w miejscu data i podpis Posiadacza podpisuje się Klient, z którym zawieramy umowę wpisując datę bieŝącego dnia, w miejscu datownik i podpis pracownika UP pracownik obsługujący Klienta odciska swój datownik i składa podpis, potwierdzając tym samym, Ŝe Klient złoŝył swój podpis w jego obecności, a dane wpisane do umowy zostały przez pracownika sprawdzone z dowodem toŝsamości. To miejsce wypełnia tylko pracownik UP pośredniczący w zawarciu umowy w trybie opisanym w rozdziale 76: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS w Urzędach Pocztowych na Pocztowym Stanowisku Finansowym bez dostępu do strony internetowej lub na stanowiskach uniwersalnych niniejszej instrukcji. 11. W miejscu data i podpis osoby reprezentującej moŝe podpisać się wyłącznie osoba, która ma pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu Banku. To miejsce wypełnia tylko pracownik UP zawierający umowy w trybie opisanym w rozdziale 75: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS na Pocztowym Stanowisku Finansowym z dostępem do strony internetowej. Załącznik 5/strona 2

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej.

Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej. Asystentura Comeniusa 2011 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja Dane z formularza posłuŝą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uwaŝne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Biuro Maklerskie OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 1/8 Osoby niebędące Klientami Alior Banku mają możliwość otwarcia

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A.

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Bydgoszcz, Czerwiec 2014r Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Spis treści I II III IV V Postanowienia ogólne.2 Rejestracja użytkowników w Portalu.4 Aktywacja dostępu

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści:. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 18/2007 z dnia 25.06.2007 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SMS BANKING W BANKU SPÓLDZIELCZYM W TERESINIE TERESIN, CZERWIEC 2007 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Otwarcie rachunku brokerskiego online wraz ze Złożeniem zapisu na akcje w ofercie publicznej (Potwierdzenie przelewem) 1/8

Biuro Maklerskie. Otwarcie rachunku brokerskiego online wraz ze Złożeniem zapisu na akcje w ofercie publicznej (Potwierdzenie przelewem) 1/8 Biuro Maklerskie Otwarcie rachunku brokerskiego online wraz ze Złożeniem zapisu na akcje w ofercie publicznej (Potwierdzenie przelewem) 1/8 Osoby niebędące Klientami Alior Banku mają możliwość otwarcia

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1 Niniejszy dokument zawiera: Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed 01.08.2016 strona 1 Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych od 01.08.2016

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 24 do Decyzji DHRT-WWM-60600-158/08( ) z dnia 2009 r. PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP 1. Abonent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym!

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym! Asystentura Comeniusa 2013 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja *Dane z formularza posłużą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uważne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Szanowni Państwo, Certyfikat kwalifikowany, dla którego kończy się okres waŝności, naleŝy odnowić. Odnowienie moŝna

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Konto Firmowe - aneks do umowy

Pocztowe Konto Firmowe - aneks do umowy Aneks do Umowy Aneks do umowy rachunku ma formę pisemną i może dotyczyć: ustanowienia rachunku wspólnego jeśli Posiadacz rachunku indywidualnego chce dopisać Współposiadacza, Pocztowe Konto Firmowe - aneks

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. Regulamin korzystania z aplikacji Asystent Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. 1 1. Aplikacja internetowa o nazwie Asystent oferowana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Szanowni Państwo, Certyfikat kwalifikowany, dla którego kończy się okres waŝności, naleŝy odnowić. Odnowienie moŝna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany. wersja 5.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany. wersja 5.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany wersja 5.3 Spis treści 1. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI... 3 2. WERYFIKACJA TOśSAMOŚCI... 4 3. LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW... 5 4. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba fizyczna. KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba fizyczna. KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elektroniczny. Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2 /

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez Pocztowy24, Pocztowy24Biznes i PocztowySMS zaleŝy w równym stopniu od Banku jak i od Ciebie!

Bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez Pocztowy24, Pocztowy24Biznes i PocztowySMS zaleŝy w równym stopniu od Banku jak i od Ciebie! Bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez Pocztowy24, Pocztowy24Biznes i PocztowySMS zaleŝy w równym stopniu od Banku jak i od Ciebie! Stosuj się do zaleceń oraz korzystaj z serwisu Pocztowy24 i Pocztowy24Biznes

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPRESOWYCH RAT. Postanowienia wstępne

REGULAMIN EKSPRESOWYCH RAT. Postanowienia wstępne REGULAMIN EKSPRESOWYCH RAT 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki i zasady procesu zawierania umów kredytu na zakup towarów/usług w procesie Ekspresowe Raty. 2. UŜyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA

REGULAMIN. świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... REGULAMIN świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA 1 Regulamin określa warunki oraz tryb realizacji usługi Firmowa Poczta, polegającej na odbiorze uporządkowanych przesyłek oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Procedura zamawiania licencji.

Procedura zamawiania licencji. Procedura zamawiania licencji. 1. Przygotowanie. START Przygotowanie danych Proszę pobrać z OWNFZ nowy numer instalacji oraz identyfikator systemu nadawcy NFZ Proszę przygotować dane potrzebne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA MODUŁ E-DORADZTWO OPIS 1. UmoŜliwia pełną obsługę doradczą z zakresu BHP i ppoŝ, prawa pracy oraz doradztwa dla

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Zasady zawierania Umów IKE lub Umów IKZE w trybie korespondencyjnym

Zasady zawierania Umów IKE lub Umów IKZE w trybie korespondencyjnym Zasady zawierania Umów IKE lub Umów IKZE w trybie korespondencyjnym I. Definicje 1 1. Ilekroć w postanowieniach procedury jest mowa o: 1) Funduszu oznacza to PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny, 2) IKE oznacza

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja 1.4

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja 1.4 Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ELEKTRONICZNY FORMULARZ OBSŁUGI ODNOWIEŃ... 3 3. WYSŁANIE ZAMÓWIENIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN MINISTERSTWO FINANSÓW Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złoŝyć wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART PRZEDPŁACONYCH mbank S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich Fritz Group S.A. dokonuje dystrybucji Karty Przedpłaconej mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne Biuro Maklerskie Fundusze Inwestycyjne Przewodnik dla Inwestorów SPIS TREŚCI 1. Pierwsze logowanie do Systemu Bankowości Internetowej Alior Banku 2. Podpisanie Umowy o przyjmowanie i przekazywaniezleceń

Bardziej szczegółowo

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN

PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN ANEKS PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE SPRAWDZIAN 2011 ostatni S_ANEKS_2011_zweryfikowany Strona 1 z 10 INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Bank Spółdzielczy w Konopiskach R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ekonto BS DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KONOPISKACH Konopiska, grudzień 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Zarząd PCC Intermodal S.A. ( Spółka ) na podstawie, art. 397, 398, 399 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Termin składania wniosków do 1 września 2010 roku Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str.

SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. SpiS treści: Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników T-mOBile na kartę Będących klientami t-mobile usługi BankOWe... str. 2 Warunki Oferty promocyjnej BOnuS 50 zł dla użytkowników heyah

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa Alior Banku

Bankowość internetowa Alior Banku Bankowość internetowa Alior Banku Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku możesz w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu, zrealizować dyspozycje, które do tej pory zlecałeś w oddziale.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu Załącznik do Uchwały Nr 24/02/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w śaganiu z dnia 28 września 2012 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo