DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM PROCEDURA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM PROCEDURA"

Transkrypt

1 Załącznik 2A Instrukcja dla pracowników Urzędów Pocztowych w zakresie obsługi rachunków Pocztowych Kont część 3. DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS, SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM Rozdział 74 Rozdział 75 Rozdział 76 Gospodarka kopertami dla bankowości elektronicznej. Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS na Pocztowym Stanowisku Finansowym z dostępem do strony internetowej Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS w Urzędach Pocztowych na Pocztowym Stanowisku Finansowym bez dostępu do strony internetowej lub na stanowiskach uniwersalnych DZIAŁ VII: BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA POCZTOWY24 I POCZTOWYSMS SPRZEDAś W URZĘDZIE POCZTOWYM PROCEDURA

2

3 Informacje o usługach Pocztowy24 i PocztowySMS Bank umoŝliwia dostęp do rachunków za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej. Usługi te dostępne są dla kaŝdego Posiadacza wymienionych wcześniej rachunków, bez względu na rodzaj takiego rachunku. Umowę o świadczenie usług moŝna podpisać wraz z umową rachunku lub w terminie późniejszym. W podpisywanej w UP umowie o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS Posiadacz moŝe wskazać wyłącznie 1 rachunek, do którego udostępnione zostaną usługi bankowości elektronicznej. JeŜeli Posiadacz rachunku usługą taką będzie chciał objąć więcej rachunków, wówczas dyspozycję taką powinien zgłosić bezpośrednio do Banku za pośrednictwem usługi TELEKONTO. Procedura nie przewiduje, by Posiadacz rachunku mógł w Urzędzie Pocztowym złoŝyć dyspozycję rozszerzenia listy rachunków do objęcia usługami bankowości elektronicznej. Usługi bankowości elektronicznej są dostępne wyłącznie dla Posiadacza lub Współposiadacza rachunku, z tym Ŝe w przypadku rachunku wspólnego kaŝdy ze Współposiadaczy podpisuje osobną umowę o usługi bankowości elektronicznej. W ramach umowy Bank oferuje usługi: 1. Pocztowy24 usługa umoŝliwiająca Klientowi za pośrednictwem sieci Internet i przeglądarki www zlecanie Bankowi do wykonania operacji lub wykonanie innych czynności, w tym: 1) wykonanie przelewu na rachunki w Banku lub innych bankach (z bieŝącą lub przyszłą datą realizacji), w szczególności: a) wykonanie przelewu do ZUS z tytułu regulowania składek ZUS związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których odbiorcą są jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, b) wykonanie przelewu do Urzędu Skarbowego z tytułu regulowania zobowiązań podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których odbiorcami są Urzędy Skarbowe, c) szybkie wykonanie, bez wypełniania danych i uŝycia kodu, przelewu zdefiniowanego na liście Moje płatności, 2) zdefiniowanie, modyfikację i odwołanie zlecenia stałego (realizowanego okresowo), 3) doładowanie dowolnego (z listy dostępnych operatorów) telefonu przedpłaconego, 4) sprawdzenie salda i informacji dotyczących rachunku, 5) przeglądanie historii rachunku i szczegółów operacji, 6) sprawdzenie stanu zleconych operacji, 7) zdefiniowanie zaufanych płatności na liście Moje płatności, 8) zapamiętanie danych odbiorców na Liście odbiorców, co z kolei upraszcza składanie dyspozycji płatniczych, 9) załoŝenie, dopłatę lub likwidację lokaty rachunku, 10) dokonanie zmiany ustawień, w tym: a) aktywację i zablokowanie karty kodów b) zmianę hasła dostępu, c) zmianę danych korespondencyjnych Posiadacza lub rachunku. 2. PocztowySMS usługa umoŝliwiająca Klientowi za pośrednictwem telefonu komórkowego i krótkich wiadomości tekstowych SMS składanie do Banku zapytań o saldo rachunku, numer rachunku i stan wolnych środków na rachunku oraz zlecanie realizacji usługi doładowania telefonu prepaid ze środków na rachunku Posiadacza. Przekazywany Klientowi przez Bank identyfikator www słuŝy (wraz z hasłem) do identyfikacji Klienta podczas logowania do Pocztowego24. Kody zawarte na karcie kodów słuŝą do dodatkowego potwierdzenia złoŝenia dyspozycji, kaŝdy z nich moŝe być wykorzystany tylko 1 raz. Po wykorzystaniu wszystkich kodów z danej karty kodów, Klient po złoŝeniu zamówienia otrzymuje z Banku nową kartę kodów. Opłata za Pocztowy24 pobierana jest na następujących zasadach: a) ze wskazanego przez Klienta rachunku pobierany jest tzw. abonament za usługę, b) opłaty za poszczególne operacje pobierane są w cięŝar rachunków, z których zostały dokonane. W przypadku umowy zawieranej w Urzędzie Pocztowym wszystkie opłaty pobierane będą w cięŝar jednego rachunku tego, do którego zawarta jest umowa o świadczenie usług bankowości elektronicznej Załącznik nr 2 do Załącznika 2A/

4

5 Rozdział 74 Gospodarka kopertami dla bankowości elektronicznej. 1. Bank przekazuje do Pocztowych Stanowisk Finansowych z dostępem do strony internetowej paczki z kopertami zawierającymi kompletny zestaw dokumentów niezbędnych do uruchomienia usług bankowości elektronicznej do rachunku Posiadacza. KaŜda koperta oznakowana jest w sposób umoŝliwiający zidentyfikowanie jej jako koperty dla bankowości elektronicznej. 2. KaŜda koperta zawiera komplet dokumentów dla pojedynczego Klienta. W przypadku rachunku wspólnego kaŝdy ze Współposiadaczy zainteresowany usługami bankowości elektronicznej powinien podpisać oddzielną umowę o świadczenie tych usług, co oznacza konieczność wydania kaŝdemu ze Współposiadaczy oddzielnej koperty dla bankowości elektronicznej. W kaŝdej przesłanej paczce z kopertami dla bankowości elektronicznej umieszczony jest raport, zawierający informację o dostarczonej przesyłce (wzór raportu zawiera zał. 1). 3. Po otrzymaniu paczki wyznaczony przez naczelnika UP pracownik sprawdza, czy jej zawartość jest zgodna z informacjami zawartymi w raporcie, tj. czy zgadza się liczba kopert w paczce i czy kaŝda z nich oznakowana jest jako koperta dla bankowości elektronicznej. Zgodność potwierdza uzupełniając raport, po czym wysyła informację do Banku pocztą elektroniczną na adres: a przypadku, gdy nie posiada dostępu do poczty elektronicznej faksem na numer: Uwaga: JeŜeli występuje niezgodność pomiędzy przesyłką a dołączonym do niej raportem, pracownik UP powinien bez zbędnej zwłoki skontaktować się z Bankiem, telefonując pod nr podany w raporcie lub wysyłając informację na adres jednocześnie podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko i numer telefonu). 4. Otrzymane koperty z kartami oraz hasłami pracownik UP wkłada do szafy zamykanej, dostępnej tylko dla upowaŝnionych osób. Fakt przyjęcia kopert odnotowuje w raporcie dot. stanu posiadanych kopert dla bankowości elektronicznej. Rozpoczynając pracę w danym dniu, pracownik UP przenosi wybraną ilość kopert na swoje stanowisko pracy. Pod koniec dnia pracy, pracownik UP zobowiązany jest ponownie umieścić w szafie zamykanej koperty niewykorzystane w danym dniu pracy. 5. Wydanie koperty Klientowi pracownik UP odnotowuje w raporcie dot. stanu posiadanych kopert dla bankowości elektronicznej. 6. Gdy liczba kopert z hasłem/kopert z kartą, którymi dysponuje Urząd Pocztowy, spadnie do połowy liczby otrzymanych w pierwszej przesyłce, wyznaczony pracownik UP przekazuje na adres poczty elektronicznej lub na numer faksu wniosek o przekazanie uzupełniającej dostawy. Rozdział 74/strona 1/

6 Rozdział 75 Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS na Pocztowym Stanowisku Finansowym z dostępem do strony internetowej Uwaga: JeŜeli na Pocztowym Stanowisku Finansowym nie ma w danym momencie osoby posiadającej pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu Banku lub gdy wystąpienie problemów technicznych uniemoŝliwia w danym momencie dostęp do strony internetowej, wówczas nie naleŝy stosować niniejszej procedury, ale przejść do procedury zawierania umowy o usługi bankowości elektronicznej w Urzędach Pocztowych nie posiadających Pocztowego Stanowiska Finansowego oraz bez dostępu do strony internetowej (procedura ta znajduje się w Rozdziale 76). JeŜeli klient nie jest zainteresowany podpisaniem umowy o usługę Pocztowy24, a jedynie umowę o usługę PocztowySMS, nie wolno wykorzystywać do tego celu formularzy znajdujących się w kopertach. Umowę o usługę PocztowySMS, naleŝy zawrzeć na osobno dostarczonych formularzach. Ilekroć w rozdziale tym mowa o pracowniku UP, rozumieć naleŝy, Ŝe chodzi o pracownika UP na Pocztowym Stanowisku Finansowym, posiadającym pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu i na rzecz Banku. 1. Umowę o usługi bankowości elektronicznej moŝe podpisać: 1) nowy Klient Banku, w przypadku, gdy jednocześnie podpisuje on umowę rachunku stając się Posiadaczem lub Współposiadaczem takiego rachunku, 2) dotychczasowy Klient Banku będący juŝ Posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku, 2. JeŜeli Klient podpisuje jednocześnie umowę o prowadzenie rachunku, do którego zamierza takŝe ustanowić dostęp poprzez bankowość elektroniczną, wówczas w pierwszej kolejności naleŝy przeprowadzić procedurę związaną z otwarciem nowego rachunku, a w drugiej kolejności przystąpić do czynności związanych z podpisaniem przez Klienta umowy o usługi bankowości elektronicznej. 3. W przypadku, gdy Klient zawierający umowę Konta Oszczędnościowego decyduje się na podpisanie umowy o usługi bankowości elektronicznej tylko w zakresie usługi PocztowySMS, naleŝy wykorzystać druk umowy o usługi bankowości elektronicznej dołączony przez Bank do umowy Konta. Umowa ta ma zaznaczoną domyślnie opcję "PocztowySMS". Jednocześnie Pracownik UP nie posiadający systemu zintegrowanego wypełniając e-wniosek o Konto zaznacza ten fakt we wniosku elektronicznym lub Pracownik UP posiadający system zintegrowany w e-wniosku o usługi bankowości elektroniczne. 4. JeŜeli Klient zawierając umowę decyduje się na podpisanie umowy zarówno na usługę Pocztowy24 jak i usługę PocztowySMS, wówczas pracownik UP otwiera w obecności Klienta kopertę dla bankowości elektronicznej. 5. KaŜda z kopert dla bankowości elektronicznej przekazanych przez Bank w paczce do UP zawiera następujące dokumenty: 1) Umowa o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS (2 egzemplarze) 2) Załącznik nr 1 Szczegółowe ustalenia dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS (2 egzemplarze) 3) Załącznik nr 2 Warunki świadczenia usług bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS (1 egzemplarz) 4) Wyciąg z taryfy opłat i prowizji (1 egzemplarz) 5) Koperta z hasłem dostępu dla usługi Pocztowy24 (zamknięta) (1 egzemplarz) 6) Koperta z kartą kodów dla usługi Pocztowy24 (zamknięta) (1 egzemplarz) 7) Lista dokumentów znajdujących się w kopercie 6. Po otwarciu w obecności Klienta koperty dla bankowości elektronicznej, pracownik UP sprawdza kompletność znajdujących się w tej kopercie materiałów, odznaczając poszczególne pozycje na załączonej do koperty liście dokumentów. W przypadku, gdy pracownik UP stwierdzi brak w kopercie jednego lub więcej dokumentów wyszczególnionych na załączonej do koperty liście zobowiązany jest wykonać następujące czynności: 1) odłoŝyć niekompletną kopertę i otworzyć w obecności Klienta inną kopertę dla bankowości internetowej, przeprowadzając ponownie proces oceny kompletności zawartych w kopercie dokumentów, 2) po obsłuŝeniu Klienta, odnotować fakt niekompletności koperty w prowadzonym raporcie dotyczącym stanu posiadanych kopert, 3) pod koniec danego dnia pracy, odesłać do Banku w jednej przesyłce wszystkie niekompletne koperty z danego dnia zgodnie z procedurą przesyłania dokumentów. Rozdział 75/strona 1/

7 7. W przypadku, gdyby okazało się, Ŝe wyjęta z koperty dla bankowości elektronicznej koperta z hasłem dostępu dla usługi Pocztowy24 lub koperta z kartą kodów dla usługi Pocztowy24 nie są zamknięte lub istnieje uzasadnione podejrzenie, Ŝe którakolwiek z tych kopert została naruszona, pracownik UP powinien potraktować taką kopertę dla bankowości elektronicznej jak kopertę z niekompletnymi materiałami i zastosować procedurę opisaną w punkcie Przed przekazaniem Klientowi druku umowy do wypełnienia, w załączniku nr 1 do umowy pracownik UP wpisuje w pkt. 1 numer rachunku, do którego Klient chce ustanowić dostęp poprzez bankowość elektroniczną. Numer ten pracownik UP uzyskuje: 1) W przypadku nowego Klienta - poprzez przepisanie numeru NRB z umowy rachunku, do którego Klient chce ustanowić dostęp poprzez bankowość elektroniczną. 2) W przypadku Klienta posiadającego juŝ rachunek - poprzez odszukanie w systemie okienkowym numeru rachunku tego Klienta (jest to jednocześnie sprawdzenie czy Klient ten faktycznie jest Posiadaczem rachunku) np. w operacji Kontrola salda, 3) w przypadku podpisywania umowy o usługi bankowości elektronicznej w UP bez systemu zintegrowanego dla Klientów zakładających Konto Oszczędnościowe, numer NRB Konta Oszczędnościowego uzyskany po wysłaniu e-wniosku o Konto. Dodatkowo w polu przeznaczonym na wpisanie identyfikatorasms naleŝy wpisać "NKO". 9. Następnie pracownik UP powinien wpisać w Załączniku nr 1 do umowy w pkt. 6 ppkt. 1) litera a) numer koperty z hasłem dostępu, a w literze b) numer koperty z kartą kodów, Numery tych kopert są na nich nadrukowane (zobacz załącznik nr 2). 10. Po wpisaniu w Załączniku nr 1 do umowy numeru rachunku Klienta (punkt 1) i numerów kopert z hasłem dostępu i kartą kodów (punkt 6), pracownik UP wydaje Klientowi do wypełnienia druk umowy o usługi bankowości elektronicznej wraz z Załącznikami nr 1 i nr 2 oraz Wyciągiem z taryfy opłat i prowizji. Uwaga: 1. W przypadku, gdy podpisaniem umowy są zainteresowani Współposiadacze, kaŝdy z nich podpisuje osobną umowę o usługi bankowości elektronicznej. KaŜdemu ze współposiadaczy naleŝy wydać odrębną kopertę dla bankowości elektronicznej. 2. Koperta z hasłem jest mniejsza od koperty z kartą i nie ma napisów. Zdjęcia kopert zawiera załącznik nr 2 do niniejszej procedury, naleŝy wpisać numery z miejsc wskazanych na zdjęciach. 11. Pracownik UP powinien słuŝyć Klientowi pomocą w zakresie informacji o zasadach wypełniania umowy i załącznika nr 1, które to zasady zawiera załącznik nr 5 do niniejszej procedury. 12. Pracownik UP odbiera od Klienta wypełnioną i podpisaną umowę o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS. Po sprawdzeniu jej kompletności i poprawności,(w tym takŝe załącznika nr 1) oraz zgodności podpisów Klienta ze wzorem podpisu na umowie o usługi bankowości elektronicznej, pracownik UP opatruje oba egzemplarze umowy i oba egzemplarze załącznika nr 1 datownikiem i podpisem jako potwierdzenie zgodności danych Klienta oraz autentyczności złoŝonego przez Klienta podpisu oraz odciskiem pieczęci podpisowej i podpisem w miejscu przeznaczonym na podpis osoby reprezentującej Bank. Obok podpisu na oryginale umowy wpisuje numer okręgowy UP. 13. Pracownik UP powinien zarejestrować dane dotyczące umowy o usługi bankowości elektronicznej na stronie internetowej w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 1 do tejŝe umowy. Po zarejestrowaniu umowy na stronie internetowej, zostanie wyświetlony identyfikator www Klienta, który naleŝy wpisać na umowie w miejscu identyfikator www i nr umowy. 14. Pracownik UP informuje Klienta, Ŝe usługa będzie aktywna po otrzymaniu przez Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w umowie, informacji o aktywacji usługi, lub w przypadku braku adresu poczty elektronicznej, aktywacja usługi nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym. Uwaga: Rejestracja umowy na stronie internetowej jest niezbędna do aktywacji przez Bank usługi bankowości elektronicznej dla wskazanego rachunku Posiadacza. Fakt dokonania rejestracji, pracownik UP komunikuje Bankowi poprzez umieszczenie w lewym górnym rogu pierwszej strony Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS tekstu "ZAREJESTROWANO" i opatrzenia go datownikiem. 15. Pracownik UP wydaje Klientowi kopertę dla bankowości elektronicznej zawierającą następujące dokumenty: Rozdział 75/strona 2/

8 1) 1 egzemplarz Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS, 2) 1 egzemplarz Załącznika nr 1 Szczegółowe warunki dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS, 3) 1 egzemplarz Załącznika nr 2 Warunki świadczenia usług bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS, 4) Wyciąg z taryfy opłat i prowizji (1 egzemplarz) 5) kopertę z hasłem dostępu dla usługi Pocztowy24, 6) kopertę z kartą kodów dla usługi Pocztowy Umowę naleŝy zarejestrować równieŝ w Wykazie podpisanych umów o usługi bankowości elektronicznej (załącznik nr 3 do niniejszej procedury). Wykaz ten prowadzić naleŝy w 2 egzemplarzach jeden dla Banku i jeden dla Poczty. 17. Podpisane przez Klienta: jeden egzemplarz Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS oraz jeden egzemplarz Załącznika nr 1 - Szczegółowe warunki dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS pracownik UP zszywa a następnie odsyła do Banku zgodnie z procedurą przesyłania dokumentów. 18. Na koniec kaŝdego dnia pracy pracownik UP wysyła do Banku jeden egzemplarz Wykazu podpisanych umów o usługi bankowości elektronicznej zgodnie z procedurą przesyłania dokumentów. JeŜeli w danym dniu nie dokonano sprzedaŝy Ŝadnej umowy o usługi bankowości elektronicznej, wykaz nie jest przesyłany do Banku. 19. Osoba nadzorująca przeprowadza kontrolę zgodnie z procedurą przeprowadzania kontroli. Uwaga: Pracownik UP nie moŝe zawrzeć umowy, w której jest stroną jako klient. W takiej sytuacji zawarcia umowy musi dokonać inny pracownik UP posiadający upowaŝnienie do działania w imieniu i na rzecz Banku. Rozdział 75/strona 3/

9 Rozdział 76 Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS w Urzędach Pocztowych na Pocztowym Stanowisku Finansowym bez dostępu do strony internetowej lub na stanowiskach uniwersalnych. Uwaga: W Urzędach Pocztowych nie posiadających Pocztowego Stanowiska Finansowego z dostępem do strony internetowej nie następuje zawarcie umowy poprzez podpisanie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS za Bank, a jedynie przekazanie do Banku kompletu wypełnionych przez Klienta dokumentów, po uprzednim sprawdzeniu zgodności wpisanych danych Klienta z jego dokumentem toŝsamości oraz autentyczności podpisu Klienta. PoniŜszą procedurę naleŝy stosować takŝe w przypadku Urzędów Pocztowych posiadających Pocztowe Stanowisko Finansowe z dostępem do strony internetowej, o ile w Urzędzie takim nie ma w danym momencie osoby posiadającej pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu Banku lub gdy wystąpienie problemów technicznych uniemoŝliwia w danym momencie dostęp do strony internetowej. 1. Umowę o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS moŝe podpisać: 1) nowy Klient Banku, w przypadku, gdy jednocześnie podpisuje on umowę rachunku, stając się Posiadaczem lub Współposiadaczem takiego rachunku, 2) dotychczasowy Klient Banku będący juŝ Posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku. 2. W przypadku, gdy Klient wyrazi zainteresowanie podpisaniem umowy rachunku, pracownik UP informuje Klienta o moŝliwości podpisania umowy o usługi bankowości elektronicznej (przekazując informacje dot. zakresu usług). 3. W przypadku, gdy Klient zawierający umowę Konta Oszczędnościowego decyduje się na podpisanie umowy o usługi bankowości elektronicznej tylko w zakresie usługi PocztowySMS, naleŝy wykorzystać druk umowy o usługi bankowości elektronicznej dołączony przez Bank do umowy Konta. Umowa ta ma zaznaczoną domyślnie opcję "PocztowySMS". 4. JeŜeli Klient zawierając decyduje się na podpisanie umowy zarówno na usługę Pocztowy24 jak i usługę PocztowySMS, wówczas pracownik UP przekazuje mu do wypełnienia dwa egzemplarze Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS wraz z załącznikami: 1) Załącznik nr 1 Szczegółowe ustalenia dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS (2 egzemplarze) w przypadku Konta Oszczędnościowego w polu przeznaczonym na wpisanie identyfikatorasms naleŝy wpisać "NKO". 2) Załącznik nr 2 Warunki świadczenia usług bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS (1 egzemplarz), 3) Wyciąg z taryfy opłat i prowizji (1 egzemplarz) Uwaga: W przypadku, gdy korzystaniem z usługi Pocztowy24 i PocztowySMS zainteresowani są Współposiadacze danego rachunku, kaŝdy z nich podpisuje osobną umowę o usługi bankowości elektronicznej. 5. Przed przekazaniem Klientowi do wypełnienia druku Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS, pracownik UP powinien poinformować Klienta, Ŝe: 1) identyfikator www, który posłuŝy Klientowi do zalogowania do Pocztowego24, zostanie mu przekazany bezpośrednio przez Bank jako numer Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS (wpisany na pierwszej stronie umowy w tytule całego dokumentu) na egzemplarzu, który Bank, po podpisaniu, odeśle Klientowi na podany przez niego adres do korespondencji, 2) koperta z hasłem dostępu dla usługi Pocztowy24 zostanie przesłana Klientowi bezpośrednio przez Bank w jednej przesyłce z przeznaczonym dla Klienta egzemplarzem Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS, 3) koperta z kartą kodów dla usługi Pocztowy24 zostanie przesłana Klientowi w oddzielnej przesyłce (ze względu na bezpieczeństwo) na podany przez niego adres do korespondencji. 6. Pracownik UP powinien słuŝyć Klientowi pomocą w zakresie informacji o zasadach wypełniania umowy i załącznika nr 1, które to zasady zawiera załącznik nr 5 do niniejszej procedury. Rozdział 76/strona 1/

10 7. Po wypełnieniu przez Klienta obydwu egzemplarzy Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS i obydwu egzemplarzy Załącznika nr 1 Szczegółowe ustalenia dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS i podpisaniu obu egzemplarzy przez Klienta pracownik UP odbiera od Klienta te dokumenty. Konieczność odebrania od Klienta tych dokumentów, wynika z wymogu przekazania ich do Banku celem podpisania za Bank. Bank odeśle po jednym egzemplarzu podpisanych za Bank: umowy i załącznika nr 1 bezpośrednio do Klienta na podany przez niego adres do korespondencji. Opuszczając Urząd Pocztowy, Klient zatrzymuje dla siebie jedynie Załącznik nr 2 Warunki świadczenia usług bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS oraz Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji. 8. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia przez Klienta obydwu egzemplarzy umowy i obydwu egzemplarzy załącznika nr 1 oraz zgodności podpisów Klienta ze wzorem podpisu w jego dokumencie toŝsamości, pracownik UP opatruje te dokumenty datownikiem i swoim podpisem w przeznaczonych do tego miejscach. Obok podpisu na oryginale umowy wpisuje numer okręgowy UP. Uwaga: Nie naleŝy wypełniać miejsca przeznaczonego na numer Umowy o usługi bankowości elektronicznej. Numer ten zostanie nadany Klientowi przez Bank. Bank odeśle Klientowi ten numer na przeznaczonym dla niego egzemplarzu umowy. 9. Po przyjęciu od Klienta wypełnionych obydwu egzemplarzy Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS wraz z załącznikiem nr 1 i opatrzeniu ich datownikiem i swoim podpisem, pracownik UP dokonuje rejestracji umowy w Wykazie podpisanych umów o usługi bankowości elektronicznej (załącznik nr 3 do niniejszej procedury). Wykaz ten prowadzić naleŝy w 2 egzemplarzach jeden dla Banku i jeden dla Poczty. 10. Osoba nadzorująca przeprowadza kontrolę zgodnie z procedurą przeprowadzania kontroli. 11. Podpisane przez Klienta: dwa egzemplarze Umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS oraz dwa egzemplarze Załącznika nr 1 - Szczegółowe warunki dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS pracownik UP zszywa razem a następnie odsyła do Banku zgodnie z procedurą przesyłania dokumentów. 12. Na koniec kaŝdego dnia pracy pracownik UP wysyła do Banku jeden egzemplarz Wykazu podpisanych umów o usługi bankowości elektronicznej zgodnie z procedurą przesyłania dokumentów. JeŜeli w danym dniu nie dokonano sprzedaŝy Ŝadnej umowy o usługi bankowości elektronicznej, wówczas wykaz nie jest przesyłany do Banku. Uwaga: Pracownik UP nie moŝe być osobą potwierdzającą autentyczność danych i podpisów w Umowie, w której jest stroną jako Klient. W takiej sytuacji potwierdzenie to musi złoŝyć inny pracownik UP. Rozdział 76/strona 2/

11 Załącznik nr 1 Raport bankowości elektronicznej Nr. Utworzony <Data> Kompletował <ID> Przygotował paczkę <ID> Przygotował przesyłkę <ID> Adresat (UP) Wysłana <Data> Przesyłka zawiera: X kopert z zestawem dokumentów dla usługi bankowości elektronicznej. (Informacja dla pracownika Pocztowego Stanowiska Finansowego): Po otrzymaniu i otwarciu przesyłki proszę o wypełnienie poniŝej danych Urzędu Pocztowego:..... (nazwa, adres i numer faksu placówki pocztowej, imię i nazwisko pracownika PSF) i przesłanie niniejszego dokumentu faksem na numer , lub przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: jako temat a naleŝy wpisać numer raportu z tytułu. W razie naruszenia przesyłki proszę o kontakt tel: , adres poczty elektronicznej: Potwierdzam odebranie nienaruszonych... kopert w przesyłce Data imię i nazwisko pracownika UP, datownik, podpis Załącznik nr 1/strona 1

12

13 Załącznik nr 2 1 Wzór koperty z hasłem Te sześć cyfr dla koperty z Hasłem 2. Wzór koperty z kartą Te pięć cyfr dla koperty z kartą Załącznik nr 2/strona 1

14

15 Wzór Załącznik nr 3 Wykaz podpisanych umów o usługi bankowości elektronicznej UP nr... Data Nr rachunku Imię i nazwisko Klienta Pocztowy24 T/N PocztowySMS T/N Załącznik 3/strona 1

16

17 Wypełnianie rejestru na stronie www. Adres strony internetowej, na której naleŝy rejestrować informacje dot. bankowości elektronicznej. https://e-kredyt.pocztowy.pl/p24 lub https://e-kredyt.pocztowy.pl/ewnioski/wniosek.php?id=pw24dd7000 Załącznik nr 4 Zasady dokonywania rejestracji: 1. Wypełniając rejestr naleŝy uzupełnić pola zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy o usługi bankowości elektronicznej. 2. W części zawierającej pozostałe ustalenia pracownik UP powinien m.in.: a. wpisać swój identyfikator, b. wskazać dane UP, w którym pracuje. Załącznik 4/strona 1

18 Zasady wypełniania i podpisywania umowy o usługi bankowości elektronicznej. Umowa: Załącznik nr 5 1. Strona 1 pracownik UP wpisuje numer umowy, który jest równocześnie numerem identyfikatora www, dopiero po zarejestrowaniu umowy na stronie internetowej. 2. W wierszu zawarta dnia... w... pomiędzy naleŝy wpisać datę zawarcia umowy (tj. podpisania umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i Pocztowy SMS przez Klienta) oraz miejsce jej zawarcia. 3. W miejsce reprezentowanym przez naleŝy wpisać imię, nazwisko i stanowisko osoby, która ma pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu Banku, a jeśli nie ma takiej osoby, to pozostawić miejsce puste. 4. W pola imię/imiona Klient powinien wpisać swoje imię/imiona a w pole nazwisko swoje nazwisko. 5. W pole adres zameldowania Klient powinien wpisać adres zameldowania zgodny z podanym w dokumencie toŝsamości. 6. W pole NR PESEL powinien Klient wpisać swój pesel. 7. Podpisy pod umową: w miejscu data i podpis Posiadacza podpisuje się Klient, z którym zawieramy umowę wpisując datę bieŝącego dnia, w miejscu datownik i podpis pracownika UP pracownik obsługujący klienta odciska swój datownik i składa podpis, potwierdzając tym samym, Ŝe klient złoŝył swój podpis w jego obecności, a dane wpisane do umowy zostały przez pracownika sprawdzone z dowodem toŝsamości. To miejsce wypełnia tylko pracownik UP pośredniczący w zawarciu umowy w trybie opisanym w rozdziale 76: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS w Urzędach Pocztowych na Pocztowym Stanowisku Finansowym bez dostępu do strony internetowej lub na stanowiskach uniwersalnych niniejszej instrukcji. 8. W miejscu data i podpis osoby reprezentującej moŝe podpisać się wyłącznie osoba, która ma pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu i na rzecz Banku. To miejsce wypełnia tylko pracownik UP zawierający umowy w trybie opisanym w rozdziale 75: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS na Pocztowym Stanowisku Finansowym z dostępem do strony internetowej. 9. Obok podpisu/pod podpisem na oryginale umowy pracownik UP powinien wpisać numer okręgowy swojego UP. Załącznik nr 1 do umowy: Szczegółowe ustalenia dotyczące świadczenia usług Pocztowy24 i PocztowySMS: 1. W pole imię i nazwisko Posiadacza Klient powinien wpisać swoje imię i nazwisko, 2. W polu Telefon kontaktowy lub adres poczty elektronicznej Posiadacza Klient powinien podać kontaktowy numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Dane te posłuŝą do nawiązania kontaktu z Klientem w okresie późniejszym. 3. Punkt 1 w zaleŝności od tego, jaką opcję wybierze Klient, naleŝy zaznaczyć jego wybór krzyŝykiem (lub w inny czytelny sposób) zaznaczając właściwy prostokąt, a w przypadku wybrania usługi Pocztowy24 i PocztowySMS lub tylko PocztowySMS, naleŝy ustalić z klientem IdentyfikatorSMS wpisując w pole w kaŝdą kratkę osobno ustalony przez Klienta, o długości maksymalnie 8 znaków. MoŜna uŝywać cyfr lub/i liter alfabetu łacińskiego (tj. bez polskich znaków: Ą, Ę, Ó, Ł, ś, Ć, Ś, Ń). Pole powinno być wypełnione czytelnie, w przypadku liter wielkimi literami. 4. W pkt. 3 naleŝy podać numer telefonu komórkowego Klienta, z którego będzie korzystał w ramach usługi PocztowySMS.(Klient moŝe podanić max trzy numery telefonu). Nie naleŝy wypełniać tego pola, gdy Klient nie będzie korzystał z PocztowegoSMS. 5. W pkt. 4 Klient powinien określić numery telefonów komórkowych, które mogą być doładowane w ramach usługi PocztowySMS. 6. W pkt. 5 Klient powinien wybrać wariant cenowy dla usługi PocztowySMS zgodnie z informacjami zawartymi w wydanym mu wyciągu z Taryfy opłat i prowizji. 7. W pkt. 6 pracownik UP powinien zaznaczyć, czy wydał Klientowi koperty z hasłem i kartą kodów (pkt. 1) czy ich nie wydał, poprzez postawienie w odpowiednim miejscu krzyŝyka, lub zaznaczenie prostokąta w inny czytelny sposób. Zaznaczenie tego prostokąta jest informacją wskazującą, Ŝe koperty zostały klientowi wydane. Klient podpisując się pod załącznikiem potwierdza ten zapis. Prostokąt w pkt 1 powinien zaznaczyć pracownik UP pośredniczący w zawarciu umowy w trybie opisanym w rozdziale 76: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 Załącznik 5/strona 1

19 i PocztowySMS w Pocztowych Stanowiskach Finansowych z dostępem do strony internetowej niniejszej instrukcji. Prostokąt w pkt 2 powinien zaznaczyć pracownik UP zawierający umowy w trybie opisanym w rozdziale 75: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS na Pocztowym Stanowisku Finansowym z dostępem do strony internetowej niniejszej instrukcji. 8. W przypadku zaznaczenia prostokąta znajdującego się w pkt. 6 ppkt 1), naleŝy uzupełnić informację hasło dostępu dla usługi Pocztowy24 koperta nr... wpisując numer znajdujący się w okienku koperty z hasłem, zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 2 pkt. 1, w wierszu kartę kodów dla usługi Pocztowy24 koperta nr... numer znajdujący się w okienku koperty z kartą z kodami, zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 2 pkt W punkcie 7 Posiadacz rachunku powinien zaznaczyć krzyŝykiem (lub w inny czytelny sposób) czy rezygnuje z wysyłania wyciągów (jeŝeli rezygnuje zaznacza prostokąt przy wyrazie TAK, jeŝeli nie rezygnuje zaznacza prostokąt przy wyrazie NIE). 10. Podpisy pod załącznikiem: w miejscu data i podpis Posiadacza podpisuje się Klient, z którym zawieramy umowę wpisując datę bieŝącego dnia, w miejscu datownik i podpis pracownika UP pracownik obsługujący Klienta odciska swój datownik i składa podpis, potwierdzając tym samym, Ŝe Klient złoŝył swój podpis w jego obecności, a dane wpisane do umowy zostały przez pracownika sprawdzone z dowodem toŝsamości. To miejsce wypełnia tylko pracownik UP pośredniczący w zawarciu umowy w trybie opisanym w rozdziale 76: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS w Urzędach Pocztowych na Pocztowym Stanowisku Finansowym bez dostępu do strony internetowej lub na stanowiskach uniwersalnych niniejszej instrukcji. 11. W miejscu data i podpis osoby reprezentującej moŝe podpisać się wyłącznie osoba, która ma pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu Banku. To miejsce wypełnia tylko pracownik UP zawierający umowy w trybie opisanym w rozdziale 75: Zawieranie umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS na Pocztowym Stanowisku Finansowym z dostępem do strony internetowej. Załącznik 5/strona 2

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS Słowniczek Przez użyte określenia należy rozumieć: 1. autoryzacja - wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Bank Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus

Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus Podstawowe informacje Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Firmowe Plus Rachunek służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo