Parafka. Strona 1 z 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parafka. Strona 1 z 7"

Transkrypt

1 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości), zwana dalej Bankiem, a Klient:... zamieszkały w, legitymujący się dowodem osobistym.., o numerze PESEL, nazwisko panieńskie matki., zwany dalej Klientem. (i) Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawierana jest na podstawie łączącej Strony Umowy o zawieranie Umów Produktowych wraz z umową o Bankowość elektroniczną Getinonline (dalej Umowa o Bankowość Elektroniczną ), (ii) Na podstawie Wniosku o kartę kredytową złożonego przez Klienta (dalej Wniosek ), Strony zawierają Umowę (dalej Umowa o kartę kredytową lub Umowa ) następującej treści: 1. Postanowienia wstępne 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Umowie zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie kart kredytowych Getinonline (dalej Regulamin ), a w zakresie w nim nieokreślonym w Regulaminie korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline. 2. Bank dokonuje doręczeń na adres Klienta wskazany we Wniosku, chyba że Strony ustaliły inny sposób doręczenia. W celu umożliwienia Bankowi realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, jak również z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity DzU Nr 46 z 2010 r., poz. 276), Klient, w przypadku zaistnienia zmian jego (lub Użytkownika) danych personalnych, adresowych, a także zmian w zakresie innych informacji przekazywanych Bankowi w składanych dokumentach i oświadczeniach, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o takich zmianach, nie później niż 14 dni po ich zaistnieniu, chyba że niniejsza Umowa przewiduje inny termin poinformowania Banku. 2. Zobowiązania Banku, Limity Karty 1. Bank zobowiązuje się do: a) wydawania, na wniosek Klienta, Kart uprawniających do korzystania z przyznanego Limitu Karty, b) obsługi i rozliczania Transakcji dokonanych przy użyciu Kart wydanych przez Bank na podstawie niniejszej Umowy. 2. Bank przyznaje Limit Karty w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia Umowy (słownie: ) PLN. 3. Z dniem podpisania Umowy Bank udostępnia w Rachunku Karty Limit Karty. 4. Przyznany Klientowi Limit Karty ma charakter odnawialny. Każda Transakcja (wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami) zmniejsza dostępny Limit Karty, każda spłata zwiększa dostępny Limit Karty. Spłaty w wysokości wyższej od Zadłużenia zwiększają dostępne środki na Rachunku Karty. Takie nadpłaty nie podlegają oprocentowaniu. 5. Bank przyznaje następujące parametry karty kredytowej: a) Limit dzienny kwotowy dla operacji bezgotówkowych PLN b) Limit dzienny kwotowy dla operacji gotówkowych wypłaty w bankomatach PLN c) Limit dzienny ilościowy dla operacji bezgotówkowych d) Limit dzienny ilościowy dla operacji gotówkowych 3. Zobowiązania Klienta 1. Klient zobowiązuje się do zapłaty swoich zobowiązań wynikających z wykonanych Transakcji wraz z należnymi Bankowi odsetkami, opłatami i prowizjami związanymi z Umową o kartę kredytową. 2. Początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego (przyjętego na potrzeby dokonywania rozliczeń Banku z Klientem) przypada w dniu miesiąca, a termin spłaty przypada każdego 29 dnia po zakończeniu cyklu i podawany jest na Wyciągu. 3. Klient w terminie spłaty określonym w Wyciągu zobowiązany jest do wpłaty Kwoty Minimalnej na Rachunek Karty wskazany w Wyciągu. 4. Wysokość Kwoty Minimalnej wskazanej w Wyciągu wynosi 3% wartości Transakcji, opłat i prowizji powiększonej o odsetki naliczone za bieżący okres rozliczeniowy, nie mniej niż 30,00 PLN. 5. Niezależnie od spłaty Kwoty Minimalnej, Klient może w dowolnym momencie trwania Umowy dokonywać częściowych lub całościowych spłat wykorzystanego Limitu Karty (spłata kredytu przed terminem). W takim wypadku Klient nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od spłaconej części kredytu za okres po dokonaniu spłaty. Za dokonanie częściowej lub całościowej spłaty Limitu Karty Bank nie pobiera prowizji. 6. Dokonane przez Klienta wpłaty przeznaczone są na spłatę Zadłużenia wskazanego w Wyciągach kolejno z następujących tytułów: a) odsetek, b) prowizji i opłat, c) zadłużenia z tytułu Transakcji gotówkowych, d) zadłużenia z tytułu Transakcji bezgotówkowych. Datą dokonania spłaty jest data wpływu środków na rachunek wskazany przez Bank w Wyciągu. W przypadku przekroczenia kwoty przyznanego Limitu Karty, Klient jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty przekroczenia Limitu Karty. 7. Za czynności związane z wydaniem, obsługą i używaniem Karty oraz Limitu Karty są pobierane opłaty i prowizje określone w Umowie oraz Tabeli opłat i prowizji. Kwotą należnych opłat i prowizji jest obciążany Rachunek Karty. 4. Zasady używania, Karty Dodatkowe 1. Kartą Główną ( Karta ) może posługiwać się wyłącznie Klient, a Kartą Dodatkową Użytkownik, któremu została ona wydana. 2. Bank, na wniosek Klienta, wydaje Kartę Dodatkową wskazanej przez Klienta osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych ( Użytkownik ). 3. Klient, wnioskując o wydanie Karty Dodatkowej, upoważnia przyszłego Użytkownika Karty Dodatkowej do dysponowania, przy użyciu Karty Dodatkowej, środkami udostępnionymi w ramach Limitu Karty. 4. Transakcje dokonywane przez Użytkownika dokonywane są w imieniu i na rzecz Klienta. 5. Przed pierwszym użyciem Karty Klient (Użytkownik) zobowiązany jest: a) podpisać Kartę w sposób trwały niezwłocznie po jej otrzymaniu na pasku do podpisu znajdującym się na odwrocie, w sposób zgodny ze wzorem podpisu złożonym odpowiednio: w Umowie o Bankowość Elektroniczną (Klient) albo w Aneksie do Umowy o kartę kredytową (Użytkownik), b) aktywować Kartę. 6. Brak podpisu na Karcie uprawnia Akceptantów do odmowy przyjęcia zapłaty za pomocą Karty. 7. Aktywacji Karty można dokonać drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center pod numerem telefonu oraz lub drogą internetową za pośrednictwem Systemu transakcyjnego po zalogowaniu się w Witrynie internetowej. Brak aktywacji Karty nie zwalnia Klienta z ponoszenia opłat określonych w Tabeli opłat i prowizji. 8. Bank wydaje Kartę na czas określony. Termin ważności Karty podany jest na jej awersie w postaci cyfrowej, oznaczającej miesiąc i rok ważności Karty. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej ważności. 9. Szczegółowe zasady wydawania oraz wznawiania Kart określone są w Regulaminie. 10. Karta jest instrumentem płatniczym umozliwiającym Klientowi i Użytkownikowi dokonywanie następujących Transakcji: a) bezgotówkowe polegające na dokonaniu zapłaty za towary lub usługi, b) gotówkowe polegające na wypłacie gotówki. 11. Poza Transakcjami wskazanymi w ust. 10 Bank oferuje dodatkowe usługi nie stanowiące Zleceń Płatniczych, udostępniane Klientowi przy użyciu Karty na zasadach określonych w Komunikacie Banku. 12. Kartą można dokonywać Transakcji do wysokości ustalonych dziennych limitów Transakcji gotówkowych oraz dziennych limitów Transakcji bezgotówkowych, nie więcej niż do wysokości przyznanego Limitu Karty. 13. Dzienne limity Transakcji gotówkowych oraz Transakcji bezgotówkowych mogą zostać ustanowione indywidualnie dla każdej Karty w momencie składania Wniosku i później zmieniane na wniosek Klienta. Zasady zmiany limitów określone są w Regulaminie. 14. Zmiana limitów następuje w przeciągu dwóch Dni Roboczych. 15. Kartą można dokonywać Transakcji w następujących punktach i urządzeniach: a) terminale płatnicze w punktach handlowo-usługowych bądź kasach banków, b) samoobsługowe terminale płatnicze, c) bankomaty, d) Internet. Strona 1 z 7

2 16. Punkty i urządzenia, w których można dokonywać Transakcji z użyciem Karty, oznaczone są znakiem zgodnym ze znakiem (logo) organizacji rozliczeniowej umieszczonym na Karcie. Zakres Transakcji możliwych do dokonania z użyciem Karty w danym punkcie lub urządzeniu może obejmować tylko niektóre Transakcje, w zależności od organizacji rozliczeniowej, rodzaju i kwoty dokonywanej Transakcji. W przypadku zmiany sposobu oznaczeń punktów i/lub urządzeń, Bank niezwłocznie informuje o powyższym Klienta, wskazując aktualny sposób oznaczenia w Witrynie internetowej. 17. Z Rachunku Karty można dokonywać przelewów na dowolny rachunek bankowy. Przelewy można zlecać w systemie Bankowości telefonicznej za pośrednictwem Contact Center i Bankowości internetowej po zalogowaniu się w Witrynie internetowej. Przelewy takie traktowane są jak Transakcje bezgotówkowe. 18. Klient jest uprawniony do zasilania Rachunku przelewami z banków krajowych i zagranicznych, przekazywanych w walucie innej niż waluta w jakiej prowadzony jest Rachunek. W takim przypadku Klient upoważnia Bank do skupu walut, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami określonymi w Regulaminie realizacji w Getin Noble Banku S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich. Bank dokona skupu waluty po kursie kupna dewiz z Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Banku S.A. obowiązującej w dniu realizacji transakcji, z zastrzeżeniem sytuacji gdy kurs został ustalony w drodze negocjacji z Bankiem. 19. Kartą można dokonywać Transakcji na odległość (bez fizycznego przedstawienia Karty), np. płatności w Internecie, zamówień telefonicznych. Operacje takie są traktowane jak Transakcje bezgotówkowe. 20. W przypadku zamówień lub zleceń składanych telefonicznie, listownie lub jeśli wynika to z umowy między sprzedawcą a Klientem podanie sprzedawcy numeru i daty ważności Karty jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta zlecenia dokonania Transakcji. 21. Informacja o Transakcjach dokonanych przez Klienta dostępna jest drogą internetową za pośrednictwem Systemu transakcyjnego, drogą telefoniczną za pośrednictwem Contact Center oraz na Wyciągu. 5. Dokonywanie i potwierdzanie Transakcji 1. Potwierdzeniem zlecenia dokonania Transakcji jest: a) Transakcja dokonana w terminalu płatniczym fizyczne przedstawienie Karty i złożenie podpisu na dokumencie obciążeniowym zgodnego z wzorem podpisu Klienta (Użytkownika) lub użycie Kodu identyfikacyjnego; w niektórych przypadkach (w zależności od treści umów pomiędzy akceptantem karty a organizacją rozliczeniową) może być wymagane jednoczesne złożenie podpisu oraz wprowadzenie Kodu identyfikacyjnego, b) Transakcja dokonana w bankomacie lub samoobsługowym terminalu płatniczym fizyczne użycie Karty i wprowadzenie Kodu identyfikacyjnego, c) Transakcja dokonana bez fizycznego użycia Karty podanie numeru i daty ważności Karty oraz kodu weryfikującego (trzy ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie Karty obok paska do podpisu), d) Transakcja dokonana zbliżeniowo (dotyczy wyłącznie tych kart, dla których Bank udostępnił taką funkcjonalność) zbliżenie Karty do terminala płatniczego akceptującego płatności zbliżeniowe; w niektórych przypadkach może być dodatkowo wymagane złożenie podpisu i/lub elektroniczna identyfikacja Klienta (lub Użytkownika). 2. W przypadku Kart wyposażonych w funkcjonalność zbliżeniową, sposób dokonania Transakcji zbliżeniowych uzależniony jest od kwoty, której wysokość ustalana jest dla danego kraju przez organizacje płatnicze. Transakcje zbliżeniowe do wysokości tej kwoty dokonywane są poprzez samo zbliżenie Karty, natomiast Transakcje zbliżeniowe przekraczające tę kwotę wymagają dodatkowo potwierdzenia Kodem identyfikacyjnym. W zależności od technicznych możliwości urządzenia akceptującego karty zbliżeniowe, urządzenie może dodatkowo wymagać potwierdzenia Transakcje zbliżeniowej Kodem identyfikacyjnym niezależnie od kwoty Transakcji bądź przeprowadzenia Transakcji bez wykorzystania funkcjonalności zbliżeniowej. 3. Autoryzacja Klienta może dotyczyć także kolejnych Transakcji. 4. Transakcja dokonana Kartą jest nieodwołalna po dokonaniu przez Klienta Karty jej Autoryzacji, za wyjątkiem niezrealizowanych jeszcze Transakcji określonych w ust. 2, pod warunkiem, że Klienta powiadomił Akceptanta o odwołaniu zgody, a Akceptant wyraził zgodę na odwołanie. 5. Bank wykonuje Transakcje dokonane przez Klienta w oparciu o Unikatowy identyfikator. 6. Bank ma prawo do odmowy dokonania Transakcji autoryzowanej przez Klienta/Użytkownika: a) w przypadku posłużenia się Kartą uszkodzoną, nieaktywną, nieważną, zastrzeżoną lub zablokowaną, b) jeśli dokonanie Operacji spowodowałoby przekroczenie dziennych limitów Transakcji lub dostępnych środków na Rachunku, c) w przypadkach określonych w Umowie Rachunku lub Regulaminie Rachunku. 7. O odmowie dokonania Transakcji Bank informuje Klienta poprzez wyświetlenie komunikatu z odmową na urządzeniu, w którym Transakcja jest dokonywana jak również jeżeli to możliwe o przyczynach odmowy i o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba ze powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów. Klienta może również uzyskać informacje o powodzie odmowy dokonania Transakcji poprzez Contact Center. 8. Transakcje wykonane zgodnie z podanym przez Zleceniodawcę Unikatowym identyfikatorem traktuje się jako wykonane prawidłowo, bez względu na dostarczone przez Zleceniodawcę inne dane beneficjenta. 9. Potwierdzając zlecenie dokonania Transakcji, Klient wyraża zgodę na obciążenie Rachunku Karty kwotą tej Transakcji wraz z opłatami i prowizjami. 10. Potwierdzenie zlecenia dokonania Transakcji Kartą Dodatkową przez Użytkownika jest równoznaczne z obciążeniem Rachunku Karty kwotą tej Transakcji wraz z opłatami i prowizjami. 11. Bank, na podstawie ustawy, o której mowa w 1 ust. 2, i w sytuacjach w niej wskazanych, ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy przeprowadzenia Transakcji, c) rozwiązania Umowy, d) nienaliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Po upływie okresu ważności Karty (wskazanego na Karcie), Bank wznawia Kartę, o ile żadna ze Stron nie zrezygnuje ze wznowienia Karty na zasadach określonych w ust. 3 Umowy (poniżej). Rezygnacja z wznowienia Karty jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy w zakresie tej Karty z dniem upływu ważności Karty. 2. Okres ważności Karty wynosi 3 lata. 3. Karta jest wznawiana automatycznie bez konieczności ponownego składania wniosku, chyba że: a) Karta została zastrzeżona w terminie najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu ważności Karty, b) Klient złożył w Banku pisemną rezygnację ze wznowienia Karty, w terminie najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu ważności Karty, c) Bank poinformuje pisemnie Klienta, na ostatni podany przez niego adres do korespondencji, o zamiarze jej nieprzedłużania, na co najmniej 45 dni przed upływem okresu ważności aktualnie posiadanej Karty, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązku wskazanego w 1 ust. 2, Bank może doręczyć oświadczenie na podany w Umowie adres Klienta, lub poinformować go telefonicznie. 4. Rezygnacja ze wznowienia Karty Głównej oznacza rozwiązanie Umowy o Kartę z dniem upływu terminu ważności Karty Głównej. 5. Bank może dokonać wznowienia Karty z zachowaniem dotychczasowego numeru Karty oraz Kodu identyfikacyjnego lub może dokonać wznowienia Karty z nowym numerem oraz nowym Kodem identyfikacyjnym. 6. Z zastrzeżeniem ust. 8 10, wznowiona Karta jest przesyłana na ostatni wskazany adres do korespondencji obowiązujący w dniu wznowienia Karty. Bank wysyła Kartę ze stosownym wyprzedzeniem tak, aby doręczenie wznowionej Karty nastąpiło przed upływem ważności dotychczasowej Karty. O zmianie adresu do wysyłki wznowionej Karty Klient (lub Użytkownik) zobowiązany jest powiadomić Bank nie później niż na 45 dni przed upływem terminu ważności Karty. W przypadku zakładanej przez Klienta (lub Użytkownika) zmiany adresu w terminie późniejszym niż określony w poprzednim zdaniu, powinien on poinformować o tym Bank ze stosownym wyprzedzeniem tak, aby możliwe było doręczenie Karty na jego aktualny adres. Brak takiego powiadomienia z winy Klienta (lub Użytkownika), zwalnia Bank z odpowiedzialności za terminowe doręczenie wznowionej Karty. 7. Jeżeli dane dotyczące Klienta (lub Użytkownika) uległy zmianie i informacja o zmianie dotarła do Banku najpóźniej na 45 dni przed upływem terminu ważności Karty, wówczas Bank dokonuje wznowienia Karty w oparciu o nowe dane Klienta (lub Użytkownika). 8. W przypadku niepoinformowania Banku o zmianie adresu Klienta oraz w przypadku zwrotu do Banku przesyłki zawierającej wznowioną Kartę albo powiadomienie wskazane w ust. 3 lit. c, wskutek braku możliwości jej doręczenia z przyczyn wskazanych wyżej (tj. w przypadku, gdy Klient nie przebywa pod wskazanym Bankowi adresem i brak jest osoby uprawnionej do odbioru przesyłek w tym miejscu), Bank podejmie czynności zmierzające do nawiązania kontaktu z Klientem (i ustalenia adresu Klienta do doręczeń), w szczególności za pomocą środków porozumiewania się na odległość (na wskazane lub znane Bankowi: adres , numery telefoniczne Klienta) lub pod inne, znane Bankowi adresy Klienta. 9. Bank, po wyczerpaniu środków wskazanych w poprzednim zdaniu, może wstrzymać wysłanie kolejnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 lit. c lub wznowienia Karty, a Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem upływu ważności dotychczasowej Karty Głównej. 10. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wydania lub wznowienia Karty w przypadku braku zdolności kredytowej Klienta Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z funkcjonowaniem Karty za pośrednictwem Systemu transakcyjnego, wskazanych w Umowie numerów telefonicznych, sms oraz adresów poczty elektronicznej, a w szczególności do informowania Klienta w ten sposób o: a) terminach kolejnych spłat Kwoty Minimalnej i całkowitego Zadłużenia, b) zaległościach oraz wszelkich kosztach wynikających z opóźnień w terminach kolejnych spłat bieżącej Kwoty Minimalnej i całkowitego Zadłużenia. Strona 2 z 7

3 2. Nieotrzymanie informacji, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Klienta z zapłaty bieżącej Kwoty Minimalnej lub całości Zadłużenia we wskazanych w Wyciągu i Umowie terminach Bank dokonuje obciążenia Rachunku kwotą Transakcji najpóźniej następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Zlecenia płatniczego z organizacji płatniczej, poprzez którą Transakcja została rozliczona. 2. Transakcje dokonane w walucie innej niż złote polskie przeliczane są na złote polskie według następujących zasad: a) dla kart Visa operacje dokonane w walucie innej niż złote polskie przeliczane są bezpośrednio z tej waluty na złote polskie przez organizację Visa według kursu tej organizacji, b) dla kart MasterCard operacje dokonane w euro przeliczane są bezpośrednio na złote polskie według kursu walut Banku, natomiast Transakcje dokonane w pozostałych walutach obcych przeliczane są najpierw z tych walut na euro przez organizację MasterCard według kursu tej organizacji, a następnie z euro na złote polskie według kursu walut Banku. 3. Zasady, terminy i sposób przeliczania Transakcji zostały określone w Regulaminie. 4. Bank zastrzega sobie prawo do skorygowania błędnego zapisu księgowego dokonanego na Rachunku Karty, bez odrębnej Dyspozycji Klienta. 5. Operacje dokonywane przez użytkownika Karty dokonywane są w imieniu i na rzecz Klienta. 6. Do kwoty Transakcji wyrażonej w złotych polskich Bank dolicza opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji Roczna stopa oprocentowania kredytu zaciągniętego przy użyciu Karty ( Kredyt ) jest ustalana według wskaźnika: a) dla operacji bezgotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia niniejszej Umowy wynosi %, b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia niniejszej Umowy wynosi %. 2. Odsetki naliczane są od faktycznie wykorzystanego Kredytu według zmiennej stopy procentowej. 3. Bank nalicza odsetki od kwoty Kredytu za każdy dzień, zaczynając od dnia zaksięgowania operacji w Banku do dnia zaksięgowania całkowitej spłaty zadłużenia. Odsetki od operacji bezgotówkowych nie są pobierane, jeśli zadłużenie zostało spłacone w całości najpóźniej w ostatnim dniu terminu spłaty Kwoty Minimalnej wskazanym w Wyciągu. 4. Zmiana wysokości stopy kredytu lombardowego NBP jest równoznaczna ze zmianą wysokości oprocentowania, obliczoną z zastosowaniem wskaźnika opisanego w ust. 1. W takim wypadku nowe oprocentowanie zostaje ustalone poprzez użycie wskaźnika określonego w ust. 1 z zastosowaniem nowej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. 5. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego jest równa czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP i w dniu zawarcia Umowy wynosi %. Oprocentowanie z tytułu zadłużenia przeterminowanego pobierane jest począwszy od dnia następującego po terminie płatności wynikającym z Umowy i wskazanym w Wyciągu, aż do dnia całkowitej spłaty zadłużenia. Każda zmiana wysokości stopy kredytu lombardowego NBP powoduje zmianę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego do czterokrotności nowej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 6. O każdej zmianie oprocentowania Bank informuje Klienta w formie elektronicznej poprzez Komunikat zawierający informację o zmianie dostępny w Systemie transakcyjnym lub poprzez doręczenie informacji o zmianie na adres Klienta. 7. Zmienione oprocentowanie obowiązuje Klienta, od chwili dokonania przez Bank zmiany. W przypadku, gdyby ze względu na zmiany wysokości odsetek maksymalnych określonych w art k.c., wysokość rocznej stopy oprocentowania, o której mowa w 9 ust. 1 lub ust. 5 Umo wy przekroczyła wysokość odsetek maksymalnych, od dnia wejścia w życie zmiany wysokości odsetek maksymalnych, Bank będzie pobierać odsetki w wysokości obniżonej do ich poziomu. W razie jednak ponownego podwyższenia odsetek maksymalnych, od dnia wejścia w życie przedmiotowych zmian Bank pobierać będzie odsetki w wysokości dostosowanej do tego wzrostu, nie większe jednak niż określone w Tabeli oprocentowania, z uwzględnieniem zmian oprocentowania dokonanych zgodnie z ust Koszty kredytu 1. Roczna rzeczywista stopa oprocentowania Kredytu udzielanego w ramach Limitu Karty wynosi %. 2. Całkowita kwota do zapłaty wynosi PLN. 3. Roczna rzeczywista stopa oprocentowania kredytu oraz całkowita kwota do zapłaty obliczone są zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 z r., poz. 715), przy przyjęciu następujących założeń: a) wysokość przyznanego kredytu wynosi PLN, b) kredyt zostanie w całości wykorzystany w połowie pierwszego cyklu rozliczeniowego w wyniku dokonania operacji bezgotówkowej, c) kredyt będzie spłacany w równych ratach przez okres 12 miesięcy, a po tym okresie nastąpi rezygnacja z Karty, d) spłaty kredytu będą dokonywane co miesiąc w dniu wskazanym w Wyciągu jako termin spłaty, e) Klient rachunku nie będzie dokonywał żadnych innych wpłat ani wypłat, f) w trakcie okresu spłaty nie zmieni się oprocentowanie Limitu Karty oraz pobierane przez Bank opłaty i prowizje związane z wydaniem, obsługą i używaniem Karty oraz Limitu Karty. 4. Realna dla Klienta rzeczywista roczna stopa oprocentowania może różnić się od stopy podanej powyżej, a jej wysokość zależy od faktycznej kwoty i okresu wykorzystywania Kredytu, ilości, wartości i terminów wypłat i wpłat na rachunek Karty oraz od obowiązujących w okresie kredytowania stop procentowych, prowizji, opłat i innych kosztów. 11. Opłaty związane z korzystaniem z Karty. Koszty ponoszone przez Klienta w przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy 1. Za czynności związane z wydaniem, obsługą i używaniem Karty oraz Limitu Karty są pobierane opłaty i prowizje określone w Umowie i Tabeli opłat i prowizji. Kwotą należnych opłat i prowizji jest obciążany rachunek Karty. Od dnia zawarcia Umowy Bank pobiera następujące opłaty i prowizje, które według stanu z dnia zawarcia Umowy wynoszą: Opłata roczna za wydanie i obsługę karty głównej Opłata roczna za wydanie i obsługę karty dodatkowej Opłata za zastrzeżenie karty zgubionej lub skradzionej Potwierdzenie transakcji Opłata za sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie Opłata za zmianę numeru PIN Prowizja za transakcje gotówkowe i bezgotówkowe Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanych zagranicą - dla kart wydanych w systemie VISA - dla kart wydanych w systemie MasterCard Opłata za wypłatę gotówki w kraju Opłata za wypłatę gotówki za granicą Opłata za zmianę limitu karty na wniosek Klienta Opłata za dokonanie przelewu z rachunku karty kredytowej Opłata za wydanie karty w trybie ekspresowym Opłata za kopię Wyciągu Opłata za zaświadczenie (wydawane na wniosek Klienta) o stanie zadłużenia i/lub zamknięciu Rachunku Karty 2. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Klient jest zobowiązany do ponoszenia następujących kosztów: Opłata za wystawiony monit papierowy Opłata za wystawione wezwanie do zapłaty oraz ostateczne wezwanie do zapłaty Opłata za monit telefoniczny Opłata za monit SMS Opłata za wizytę terenową Opłata za wystawienie BTE Bank może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów telefonicznych, SMS-ów), wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwań do zapłaty) i wizytami terenowymi. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta. Każde kolejne działanie jest podejmowane przez Bank nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, z wyjątkiem sytuacji, gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem telefonicznym (rozmowy telefoniczne, SMS-y) oraz pisemnym (monity papierowe, wezwania do zapłaty), przy czym łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem telefonicznym i pisemnym nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 200,00 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego, przy czym Bank pobiera opłatę max. za 3 pierwsze monity telefoniczne wykonane w danym miesiącu. Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w postaci wizyt negocjatora terenowego, z zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie wyżej wymienione czynności nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 400,00 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi. 3. Zmiana wysokości opłat i prowizji lub wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nieujęte w Tabeli opłat i prowizji są możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: Strona 3 z 7

4 a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowoskutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank, c) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany, d) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank. 4. Bank poinformuje Klienta o wprowadzeniu zmian w Tabeli opłat i prowizji nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Klientowi tę datę. 5. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Tabeli opłat i prowizji Klienta nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę. 6. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Tabeli opłat i prowizji Klient zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Klienta. 7. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, o której mowa w ustępach poprzedzających, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 8. Ponadto, w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Klient, w razie przegrania ewentualnego sporu z Bankiem w sądzie, może być, z uwzględnieniem ust. 3 i 4 zobowiązany do poniesienia: a) kosztów procesu, w tym: kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej, której wysokość w jednej instancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30,00 PLN i nie więcej niż ,00 PLN. Np. w przypadku dochodzenia na drodze postępowania sądowego roszczenia w wysokości 10000,00 PLN opłata sądowa wynosi 500,00 PLN. W przypadku dochodzenia roszczeń na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wysokość opłaty stałej wynosi 50,00 PLN, niezależnie od wartości przedmiotu sporu; kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych na rzecz Banku, których wysokość w jednej instancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być niższa niż 60,00 PLN, ani wyższa niż 43200,00 PLN. Np. w przypadku dochodzenia roszczenia w wysokości 10000,00 PLN koszt zastępstwa procesowego przed sądem pierwszej instancji wynosi 1200,00 PLN; b) kosztów postępowania egzekucyjnego, w tym: opłaty egzekucyjnej, która, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosi 15% wartości egzekwowanego roszczenia, jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, określanego przez GUS. Opłata egzekucyjna przy egzekwowaniu roszczenia w wysokości 10000,00 PLN wyniosłaby 1500,00 PLN; kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym, których wysokość, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być ustalona przez organ egzekucyjny w zależności od wysokości egzekwowanego roszczenia i sposobu egzekucji. Koszt zastępstwa nie może być niższy niż 15,00 PLN i wyższy niż ,00 PLN. Koszt zastępstwa prawnego przy egzekwowaniu roszczenia w wysokości ,00 PLN wyniósłby 300,00 PLN lub 600,00 PLN w przypadku egzekucji z nieruchomości; c) innych poniesionych i udokumentowanych przez Bank kosztów związanych z realizacją zabezpieczeń Kredytu, których nie da się wykazać kwotowo w Umowie, z uwagi na niemożność określenia wysokości ewentualnego przyszłego zobowiązania związanego z niewykonaniem obowiązków wynikających z Umowy. 9. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego, w razie tylko częściowego uwzględnienia żądań powoda, koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak nałożyć na jedną ze Stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania, albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od Strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli Strony nie postanowiły inaczej. Zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał żądanie przy pierwszej czynności procesowej. 10. Na zasadach określonych w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd może zwolnić Stronę od kosztów sądowych w całości lub w części, jeśli Strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia Strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. 12. Wyciągi 1. Bank raz w miesiącu doręcza Klientowi Wyciąg z rachunku Karty. 2. Wyciąg, o którym mowa w ust. 1, może być w zależności od Dyspozycji Klienta: a) pobrany w formie pliku dostępnego w Systemie transakcyjnym, b) wysyłany pocztą na wskazany adres do korespondencji. 3. Zmiana sposobu przekazywania Wyciągów następuje poprzez złożenie przez Klienta właściwej Dyspozycji i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 4. W ciągu 14 dni od daty otrzymania Wyciągu Klient pisemnie lub telefonicznie zgłasza do Banku niezgodności w Wyciągu, w szczególności: a) Transakcje kwestionowane przez Klienta lub Użytkownika, b) Transakcje błędnie lub nieprawidłowo rozliczone, c) Transakcje dokonane z użyciem utraconej lub zastrzeżonej Karty. 13. Reklamacje Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w Regulaminie Klient zobowiązany jest do: a) przechowywania Karty, danych Karty oraz Kodu identyfikacyjnego z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania Karty razem z Kodem identyfikacyjnym, c) nieudostępniania Karty oraz Kodu identyfikacyjnego innym osobom. 2. W przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Bankowi celem dokonania zastrzeżenia Karty. 15. Zablokowanie Karty 1. Zablokowanie Karty polega na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania Transakcji do czasu odblokowania Karty. 2. Zastrzeżenie Karty polega na uniemożliwieniu dokonywania Transakcji. Zastrzeżenie Karty jest nieodwołalne, a zastrzeżona Karta nie może być dalej używana. W przypadku odnalezienia, zwrotu lub odzyskania Karty, powinna ona zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 3. Zablokowania, odblokowania lub zastrzeżenia swojej Karty Klient może dokonać: a) telefonicznie pod całodobowo czynnym numerem telefonu Contact Center podanym w Witrynie internetowej, b) za pośrednictwem Bankowości Internetowej (o ile Bank udostępnił taką funkcjonalność). 4. Warunkiem przyjęcia zastrzeżenia Karty telefonicznie za pośrednictwem Contact Center jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby, na rzecz której została wydana zastrzegana Karta, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. 5. Bank umożliwia telefoniczne zablokowanie lub zastrzeżenie Karty przez osobę inną niż Klient: a) na podstawie dyspozycji tej osoby, o ile poda wszystkie informacje dotyczące Klienta niezbędne do zablokowania lub zastrzeżenia Karty, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki, b) na podstawie informacji od tej osoby o znalezieniu Karty, wraz z podaniem jej numeru oraz daty ważności. 6. Bank ma prawo do zablokowania Karty wyłącznie w przypadku: a) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty, b) uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji, c) zwiększenia ryzyka utraty przez Klienta zdolności kredytowej w sytuacji, gdy korzystanie z Karty jest związane z korzystaniem przez Klienta z udzielonego mu kredytu. 7. Zablokowanie Karty z przyczyn określonych w ust. 5 następuje do momentu wyjaśnienia okoliczności, które były powodem zablokowania Karty. W celu wyjaśnienia okoliczności, Bank ma prawo do telefonicznego skontaktowania się z Klientem lub Użytkownikiem. 8. Bank może zastrzec Kartę wyłącznie w przypadku: Strona 4 z 7

5 a) wprowadzenie w błąd Banku co do tożsamości, zdolności do czynności prawnych, lub zdolności kredytowej Klienta, poprzez podanie nieprawdziwych danych osobowych lub podanie nieprawdziwych lub zatajenie danych dotyczących dochodów lub zobowiązań Klienta, b) przekazanie przez Klienta lub Użytkownika osobom trzecim informacji dotyczących Karty pozwalających na dokonywanie Transakcji bez fizycznego użycia Karty, c) śmierć Klienta lub Użytkownika, d) zajęcie Rachunku Karty przez organ egzekucyjny, e) zamknięcie lub zastrzeżenie Rachunku Karty, f) rozwiązanie Umowy z upływem terminu wypowiedzenia dokonanego przez Bank lub Klienta, g) zaistnieniu przesłanek o których jest mowa w ustawie z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010 r., poz. 276). 9. Bank niezwłocznie informuje Klienta o zablokowaniu lub zastrzeżeniu Karty z przyczyn określonych w ust. 4, 5 i Zastrzeżenie Karty dotyczy jedynie Karty wskazanej w zastrzeżeniu i nie powoduje utraty prawa do używania innych kart kredytowych wydanych przez Bank do Rachunku. 11. Postanowienia zawarte w ust. 8 nie naruszają uprawnień Banku do wypowiedzenia Umowy w sytuacjach wskazanych w 18 Umowy. 12. Po zastrzeżeniu Karty Bank umożliwia wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej Bank prowadzi licznik odmów udzielenia Autoryzacji Transakcji, których odmowa została spowodowana wprowadzeniem błędnego Kodu identyfikacyjnego podczas elektronicznej identyfikacji Klienta lub Użytkownika. 2. Bank dokonuje Zablokowania Karty w momencie, gdy w ciągu dnia zarejestruje trzy odmowy udzielenia Autoryzacji Transakcji z powodów określonych w ust. 1. Karta jest zablokowana do końca dnia, w którym nastąpiło jej zablokowanie z podanego powodu. Odblokowanie Karty następuje automatycznie w następnym Dniu Roboczym, jeżeli wcześniej Karta nie została zastrzeżona. 3. Bank może podjąć decyzję o zablokowaniu Karty, obniżeniu Limitu Karty, limitów i kwot dokonywanych Transakcji określonych w Umowie bez zgody Klienta w przypadku braku terminowej spłaty Kwoty Minimalnej, istniejącego przekroczenia dostępnego Limitu Karty lub stwierdzenia zagrożenia terminowości spłat. 4. Bank może podjąć decyzję o ponownym przeprowadzeniu badania zdolności kredytowej Klienta/ów na zasadach ogólnych warunkując odblokowanie Karty, gdy zablokowanie nastąpiło wskutek sytuacji wymienionej w 15 ust Warunkiem przyjęcia Zastrzeżenia Karty telefonicznie jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby na rzecz której została wydana zastrzegana Karta, 2. Zastrzeżenie Karty dotyczy jedynie Karty wskazanej w zastrzeżeniu i nie powoduje utraty prawa używania innych Kart wydanych do Rachunku Karty Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych. 2. W odniesieniu do Dyspozycji, do których mają zastosowanie przepisy Ustawy o usługach płatniczych (dalej: UUP ), Bank ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji, dla których był podany prawidłowy Unikatowy identyfikator, według zasad określonych w art UUP, z zastrzeżeniem ust. 3. Zasady te zostały szczegółowo opisane w ust Odpowiedzialności, o której mowa w pkt poprzednim Bank nie ponosi, gdy roszczenia Klienta z tytułu stwierdzenia niezgodności w zestawieniu transakcji lub nieprawidłowości przy wykonywaniu Dyspozycji wygasły, ze względu na niepowiadomienie Banku o wystąpieniu tych niezgodności lub nieprawidłowości w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku kwotą kwestionowanej Dyspozycji albo od dnia, w którym Dyspozycja miała być wykonana. 4. W przypadku, gdy Dyspozycja jest inicjowana przez Klienta, Bank ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji, z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w ust. 3 lub b) gdy dla Dyspozycji nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa lub d) gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji wynika z innych niż UUP przepisów prawa, chyba, że Bank udowodni, że rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy został uznany nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Dyspozycji albo nie później niż do końca drugiego Dnia Roboczego po otrzymaniu Dyspozycji, Jeżeli Bank otrzymał tę Dyspozycję w postaci papierowej. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim, niezwłocznie przywraca rachunek do stanu, jaki istniałby gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji. Jeżeli rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy został uznany nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu Dyspozycji albo nie później niż do końca drugiego Dnia Roboczego po otrzymaniu Dyspozycji, jeżeli Bank otrzymał tę Dyspozycję w postaci elektronicznej to odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Dyspozycji ponosi wobec Odbiorcy jego dostawca usług płatniczych. Jeżeli dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim, niezwłocznie przekazuje do dyspozycji Odbiorcy kwotę Dyspozycji, albo w przypadku gdy Odbiorca korzysta z rachunku płatniczego (w rozumieniu UUP) uznaje rachunek płatniczy Odbiorcy odpowiednią kwotą w celu doprowadzenie tego rachunku do stanu jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji. 5. W przypadku, gdy Dyspozycja jest inicjowana przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie Dyspozycji Bankowi to jest w terminie uzgodnionym między Odbiorcą a jego dostawcą usług płatniczych, umożliwiając w przypadku Dyspozycji będących poleceniami zapłaty rozrachunek tych Dyspozycji w uzgodnionym terminie płatności. Odpowiedzialność powyższą dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi z zastrzeżeniem sytuacji: a) opisanej w ust. 3 lub b) gdy dla Dyspozycji nie został podany prawidłowy Unikatowy identyfikator lub c) gdy wystąpiła siła wyższa lub d) gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji wynika z innych niż UUP przepisów prawa, Jeżeli dostawca usług płatniczych Odbiorcy ponosi odpowiedzialność opisaną w poprzednich zdaniach tego ustępu, niezwłocznie przekazuje ponownie Dyspozycję Bankowi. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Dyspozycji, za którą dostawca usług płatniczych Odbiorcy nie ponosi odpowiedzialności zgodnie ze zdaniami poprzednimi niniejszego ustępu, odpowiedzialność wobec Klienta rachunku ponosi Bank. W takim przypadku stosuje się ust. 4 zdanie W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Dyspozycji: a) zainicjowanej przez Klienta Bank, bez względu na odpowiedzialność ponoszoną nam mocy ust. pkt 4 zdanie 1 na wniosek Klienta podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia Dyspozycji i powiadomienia Klienta o ich wyniku; b) zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem dostawca usług płatniczych Odbiorcy, bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na podstawie ust. 5 zdanie 1, podejmuje na wniosek Odbiorcy niezwłoczne starania w celu prześledzenia Dyspozycji i powiadamia Odbiorcę o ich wyniku. 7. Odpowiedzialność określona w ust. 4, 5 i 6 obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony odpowiednio Klient lub Odbiorca w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Dyspozycji. 8. W przypadku wystąpienia Niedopuszczalnego salda debetowego oraz braku Wolnych środków na Rachunku, Bank ma prawo pobrać bez odrębnej Dyspozycji Klienta należną kwotę zadłużenia przeterminowanego z innego rachunku bankowego prowadzonego na podstawie niniejszej Umowy, o ile na rachunku tym będą znajdowały się środki pieniężne (saldo dodatnie), na co Klient wyraża zgodę. 9. Dyspozycje są realizowane przez Bank w dniu ich złożenia lub najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dniu złożenia Dyspozycji, chyba że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 10. Dyspozycje, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, Bank realizuje w dniu ich złożenia lub najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po złożeniu po dniu złożenia Dyspozycji, chyba, że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. Warunkiem wykonania Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP jest zapewnienie Wolnych środków na Rachunku wystarczających do realizacji Dyspozycji, przy czym warunkiem realizacji Dyspozycji z terminem wykonania późniejszym niż dzień jej złożenia w Banku jest zapewnienie wystarczających Wolnych środków na Rachunku, od dnia poprzedzającego realizację Dyspozycji, aż do momentu jej realizacji. 11. Bank, wykonując Dyspozycję złożoną w walucie kraju będącego Państwem członkowskim przez Klienta bądź w Jego imieniu, zapewnia, aby rachunek dostawcy usług płatniczych Odbiorcy, który to dostawca prowadzi działalność na terenie Państwa członkowskiego, został uznany kwotą Transakcji Płatniczej nie później niż: 1) do końca następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji, jeżeli Transakcja Płatnicza: a) jest realizowana w euro lub b) jest realizowana w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich lub c) obejmuje nie więcej niż jedno przeliczenie waluty między: euro a złotymi polskimi, jeżeli przeliczenie waluty jest dokonane w Rzeczypospolitej Polskiej, euro a walutą innego niż Rzeczpospolita Polska Państwa członkowskiego spoza obszaru euro, jeżeli przeliczenie waluty jest dokonywane w tym Państwie członkowskim, Strona 5 z 7

6 euro a złotymi polskimi lub euro a walutą innego niż Rzeczypospolita Polska Państwa członkowskiego spoza obszaru euro, dokonywanego w Państwie członkowskim z obszaru euro, w przypadku przelewów transgranicznych zainicjowanych w euro, 2) do końca czwartego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank Dyspozycji do których mają zastosowanie przepisy UUP, lecz nie spełniających warunków opisanych w pkt 1). 12. Termin określony w ust. 11 pkt 1) może zostać przedłużony o kolejny Dzień Roboczy w przypadku gdy Bank otrzymał Dyspozycję w postaci papierowej. 13. Dyspozycje, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, są realizowane przez Bank w dniu złożenia w Banku Dyspozycji lub najpóźniej następnego Dnia Roboczego. 14. W odniesieniu do Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP Bank odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie Dyspozycji Klienta. 15. W przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP przez Bank, Bank naliczy odsetki od kwoty Dyspozycji, w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia oraz wypłaci je na rachunek wskazany przez Klienta. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Klienta przekracza kwotę tak ustalonych odsetek ustawowych, Klient ma możliwość dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron. 2. Klient może w każdym momencie trwania Umowy złożyć oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenia Umowy przez Klienta wynosi 1 miesiąc. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 3. Bank może wypowiedzieć Umowę za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym z ważnych powodów, za które uznaje się: a) wprowadzenie Banku w błąd co do tożsamości lub zdolności kredytowej Klienta, poprzez podanie nieprawdziwych danych osobowych lub podanie nieprawdziwych bądź zatajenie danych dotyczących dochodów lub zobowiązań Klienta, b) brak spłaty dwóch kolejnych Kwot Minimalnych rat, po uprzednim wezwaniu Klienta, w trybie określonym w Umowie, do zapłaty zaległych kwot w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy, c) niedotrzymanie przez Klienta warunków wydania Karty Na podstawie przepisów ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania pierwszej Karty, o ile Kartą nie zostały wykonane żadne operacje. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie Bankowi przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, pisemnego oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oświadczenia na adres Banku. W przypadku odstąpienia Bank zwraca Klientowi opłatę za wydanie Karty, jeśli została pobrana, oraz ma prawo obciążyć Klienta kosztami poniesionymi w związku z wydaniem Karty. 2. Na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienia od Umowy dokonuje się przez złożenie Bankowi pisemnego oświadczenia na adres wskazany w wręczanym Klientowi wzorze oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W przypadku odstąpienia, Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Klient zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, o których mowa powyżej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych Bankowi przez Klienta. Bankowi nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez Bank na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych (o ile wystąpiły). Jeżeli Klient nie dokona wpłaty środków opisanych powyżej w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zobowiązanie do zwrotu tych środków Bank potraktuje jako zobowiązanie przeterminowane, od którego od 31 dnia będzie naliczał odsetki zgodnie z zasadami opisanymi w 9 niniejszej Umowy. 3. W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Banku, Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy na zasadach i w sposób określony w ust Klient oświadcza, że otrzymał tekst Umowy oraz Regulamin, oraz że zapoznał się z nimi i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych. 2. W zakresie nieuregulowanym Umową, stosuje się postanowienia zawarte w Regulaminie. 3. Bank uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Zasady i terminy zmiany treści Regulaminu określone są w Regulaminie. 4. Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek stwierdzonej nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji na zasadach określonych w regulaminie Rachunku. 5. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 6. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy o Bankowość Elektroniczną i Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline obowiązujące w Banku. 8. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Klientowi w języku polskim. 9. Umowa oraz inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 10. Strony ustalają, że zmiana Umowy odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu Systemów Bankowości internetowej i Bankowości telefonicznej, o ile Bank dopuszcza taką funkcjonalność dla danej zmiany bądź czynności. Postanowień zawartych w poprzednim zdaniu nie stosuje się do Aneksu związanego z wydaniem Karty Dodatkowej. 11. Każdorazowo po zmianie Umowy Klientowi prezentowany jest w Systemie transakcyjnym tekst jednolity Umowy, uwzględniający dokonane zmiany. 12. Zmiana Umowy dokonana w formie elektronicznej obowiązuje z chwilą, gdy Klient prawidłowo złoży wniosek i zatwierdzi tekst zmiany, a Bank prześle Klientowi elektroniczny komunikat potwierdzający dokonanie zmiany. 13. Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał Formularz informacyjny, o którym w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz, że zapoznał się ze wzorem niniejszej Umowy, Regulaminem, Tabelą opłat i prowizji oraz Tabelą oprocentowania i akceptuje ich treść. 14. Klientowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8000 PLN. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 15. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 16. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.* OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Oświadczam, że w trybie art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe poddaję się egzekucji świadczeń pieniężnych w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy o kartę kredytową GET według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Na mocy niniejszego oświadczenia Getin Noble Bank SA będzie mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty (słownie: ) złotych oraz będzie mógł wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w terminie do 2 lat od wygaśnięcia Umowy o kartę kredytową GET. Niniejszym akceptuję powyższe warunki UMOWY O KARTĘ KREDYTOWĄ GET, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.** * Postanowienie stosuje się do umów zawieranych w formie pisemnej. Strona 6 z 7

7 ** Wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy Debetu piśmie formie pisemnej. Umowa zawierana elektronicznie jest autoryzowana przez Klienta w sposób określony w Umowie o zawieranie umów produktowych wraz z umową o Bankowość elektroniczną - Getinonline. KLIENT «.IMIĘ.» «.NAZWISKO.» ` PODPISY STRON GETIN NOBLE BANK SA /data i czytelny podpis Klienta/ /data, pieczęć i podpisy osób działających za Bank/ Strona 7 z 7

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 6

Parafka. Strona 1 z 6 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank oraz zasady korzystania z tych kart, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Visa Platinum Kredyt Noble Bank określa warunki w zakresie wydawania przez Getin Noble Bank S.A. kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Niniejszy Regulamin karty kredytowej KIS określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA NR o udostępnienie bankowości telefonicznej i internetowej witryna Getinonline i wykonywanie czynności bankowych

UMOWA RAMOWA NR o udostępnienie bankowości telefonicznej i internetowej witryna Getinonline i wykonywanie czynności bankowych UMOWA RAMOWA NR o udostępnienie bankowości telefonicznej i internetowej witryna Getinonline i wykonywanie czynności bankowych Strony umowy: 1. Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla klientów firmowych w Getin Banku Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych dla klientów firmowych w Getin Banku Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych dla klientów firmowych w Getin Banku Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 02.04.2016 r. 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa o kartę płatniczą Visa

Umowa o kartę płatniczą Visa Umowa o kartę płatniczą Visa zawarta w dniu... pomiędzy: Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Sopocie 81-743, ul. Władysława IV 22 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z

Strona 1 z Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 05.05.2016 r. I. OPŁATY: 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo