Ekonomia i prawo w turystyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomia i prawo w turystyce"

Transkrypt

1 Maria Wajgner, Renata Tyli ska Ekonomia i prawo w turystyce Poradnik metodyczny dla nauczyciela

2 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa 2010 ISBN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , , Podręcznik i wszystkie pomoce dydaktyczne są chronione prawem. Każdorazowe ich wykorzystanie w innych niż zastrzeżone prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia wydawnictwa. Skład: WMC s.c.; Warszawa ul. Frascati 1;

3 Spis treści Wskazówki metodyczne 5 Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego 9 Przykładowe scenariusze lekcji 26 Przykładowe testy 104 Bibliografia 128 3

4 4

5 Wskazówki metodyczne Przekazujemy Państwu pakiet edukacyjny Ekonomia i prawo w turystyce, który składa się z dwóch części: podręcznika z ćwiczeniami dla ucznia, poradnika dla nauczyciela. Pakiet przeznaczony jest do kształcenia w ramach zajęć edukacyjnych z ekonomii i prawa uczniów technikum obsługi turystycznej. Może być również wykorzystywany w programach nauczania w szkołach turystycznych różnego typu. Podręcznik Ekonomia i prawo w turystyce został napisany w oparciu o aktualną podstawę programową oraz zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik obsługi turystycznej. Może być stosowany w kształceniu na podstawie różnych, dostępnych programów nauczania tego zawodu, w tym również programów modułowych. Podręcznik zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu: pojęć ekonomicznych i prawnych, prawa cywilnego, prawa pracy, turystycznej działalności gospodarczej, funkcjonowania oraz finansów przedsiębiorstwa turystycznego. Niektóre treści podręcznika przekazywane są wprost, do innych dochodzi się po wykonaniu ćwiczeń mających na celu ukształtowanie określonych umiejętności, postaw i zachowań, po analizie tekstów prawnych oraz tekstów zaczerpniętych z prasy hotelarsko-turystycznej. Istotną jego zaletą jest przejrzystość oraz prosta budowa. Poradnik dla nauczyciela jest ściśle skorelowany z podręcznikiem i stanowi pomoc w organizowaniu procesu kształcenia. Zawiera on między innymi: wskazówki metodyczne, propozycję nauczycielskiego planu wynikowego, przykładowe scenariusze lekcji uzupełniające propozycje zawarte w podręczniku, ćwiczenia, testy, krzyżówki, bibliografię. 5

6 Zamieszczone w poradniku propozycje mogą zostać bezpośrednio wykorzystane przez nauczyciela do własnego planowania i organizowania procesu kształcenia lub też mogą stanowić podstawę do własnych koncepcji. Przykładowe scenariusze zajęć pomogą Państwu w znalezieniu odpowiedniej metody przeprowadzenia lekcji. Do nauczyciela jako organizatora procesu kształcenia należy tworzenie własnych scenariuszy w zależności od potrzeb zespołu klasowego, możliwości i predyspozycji uczniów. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. Proponowane ćwiczenia pozwolą sprawdzić wiedzę i umiejętności oraz wskazać te tematy, które sprawiają uczniom najwięcej trudności. Należy zwracać uwagę na kształtowanie umiejętności posługiwania się kategoriami prawnymi, analizowania i interpretowania norm prawnych oraz odwoływania się do tekstów źródłowych. Należy podkreślać, że wiedza z zakresu prawa i ekonomii umożliwia zrozumienie mechanizmów funkcjonowania państwa i jest potrzebna do uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym. Ze względu na specyficzną terminologię ekonomiczną oraz prawną celowe jest również zastosowanie metod podających: wykładu informacyjnego, pogadanki. Nauczycielski Plan wynikowy został opracowany chronologicznie na podstawie materiału nauczania przewidzianego programem nauczania dla przedmiotu Ekonomia i prawo w turystyce. Kolejność ujętych w planie bloków tematycznych należy traktować w sposób elastyczny. W planowaniu i organizacji procesu kształcenia z ekonomii i prawa w turystyce szczególny nacisk należy położyć na aktywność oraz otwarcie społeczne uczniów. Trudna wiedza ekonomiczna, a zwłaszcza prawnicza stanowić powinny tło dla metod aktywizujących pozwalających na wyzwalanie przeżyć emocjonalnych, które pomogą nie tylko bardziej zrozumieć i zapamiętać treści kształcenia, ale przede wszystkim nadadzą procesowi kształcenia wymiar dynamiczny. Uczeń będzie miał szansę sam kreować swoje umiejętności, zainteresowania, spostrzegawczość, a także otwartość i tolerancję na różnice w poglądach innych osób. Dominującymi metodami kształcenia na zajęciach z ekonomii i prawa powinny stać się takie metody, jak: różne formy dyskusji, gry symulacyjne, dydaktyczne i decyzyjne, metoda sytuacyjna, studium przypadków, 6

7 burza mózgów, metoda projektów, inscenizacja, wycieczki dydaktyczne, film dydaktyczny. Należy zwrócić uwagę na pracę z tekstem (kodeksem, ustawą, rozporządzeniem). Pozwoli to na wykształcenie w uczniach poszukiwania odpowiedzi na zadane pytanie, problem prawny. Bardzo ważne jest również wprawienie uczniów do korzystania z gotowych wzorów umów i pism procesowych w sposób twórczy, a nie tylko mechaniczny. Najbardziej odpowiednim narzędziem pomiaru dydaktycznego stopnia przyswojenia podstawowych wiadomości z zakresu ekonomii i prawa w turystyce może być test osiągnięć szkolnych (wielostopniowy, wielozadaniowy) składający się z zadań typu wyboru wielokrotnego, zadań prawda fałsz czy na dobieranie. W badaniach sumatywnych wskazane jest dołączenie zadań otwartych połączonych z analizą odpowiednich casusów, np. z prawa pracy. Chociaż testy są powszechnie uznawane za nowoczesne i często stosowane na poszczególnych etapach kształcenia uczniów jako bardzo dobre narzędzie pomiaru dydaktycznego, to nie mogą być one jedynym źródłem informacji o poziomie wiedzy i umiejętności ucznia. Szczególnej uwadze poleca się szerokie możliwości stosowania metody projektów oraz różnych form metod plakatowych. Wskazane są również symulacyjne sprawdziany praktyczne. Nauczyciel powinien także stosować formy ustne, zwracając dużą uwagę na sposób wypowiedzi, dobór argumentów, sprawność prezentacji. Nie powinien również rezygnować z prac pisemnych, które pozwolą uczniom na zaprezentowanie umiejętności precyzyjnego, logicznego formułowania sądów. Bardzo ważna jest również umiejętność odnalezienia przez ucznia właściwych przepisów, które pomogą w rozstrzygnięciu konkretnej sprawy, prawidłowa interpretacja tych przepisów, wskazanie organu właściwego do rozstrzygania konkretnej sprawy i zaproponowanie odpowiedniej treści rozstrzygnięcia. Podczas oceniania ucznia należy zwrócić uwagę na dokładność i czas realizacji zadania, na prawidłowy dobór aktów prawnych oraz poprawność wnioskowań prawniczych. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia niejako wymusza zróżnicowane formy organizacyjne pracy uczniów. Umiejętne przechodzenie od pracy jednolitej całej grupy uczniów, przez jednolitą i zróżnicowaną pracę w mniejszych zespołach, aż do zróżnicowanej pracy indywidualnej daje szanse pełnej aktywności oraz postrzegania jednostki jako cząstki w zespole, której wkład 7

8 w wykonanie wspólnego zadania wpływa na procesy integrujące i wyzwalające więzi społeczne. Projektując proces dydaktyczny, należy uwzględnić samokształcenie uczniów, z wykorzystywaniem materiałów typu: podręczniki, czasopisma, teksty zaczerpnięte z prasy hotelarskiej, foldery, normy, instrukcje, poradniki, filmy dydaktyczne. Aktywizujące formy i techniki nauczania zakładają zasadniczą zmianę roli nauczyciela na lekcji. Nauczyciel przestaje być centralną postacią na zajęciach, jedynym i niepodważalnym źródłem informacji, czyli tzw. odpytywaczem. Staje się natomiast organizatorem swobodnej wymiany opinii i poglądów oraz inspiratorem ciekawych i oryginalnych rozwiązań. Źródła atrakcyjności lekcji z ekonomii i prawa w turystyce tkwią zarówno w charakterze treści nauczania, jak i w umiejętnościach nauczyciela. Nauczyciel powinien inicjować działania uczniów, motywować ich do pracy oraz prawidłowo kierować ich działalnością poznawczą. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy nauczyciel prawidłowo dobiera metody nauczania, dostosowując je do celów lekcji. Dla zapewnienia dobrej organizacji oraz skutecznej realizacji procesu kształcenia wymagane jest zabezpieczenie odpowiedniej bazy techniczno-dydaktycznej. Zajęcia powinny odbywać się w przewidzianej w podstawie programowej pracowni. 8

9 Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego do przedmiotu EKONOMIA I PRAWO W TURYSTYCE na podstawie programu nauczania: 341{04}/MEN/ Nr lekcji Temat lekcji 1 Omówienie programu nauczania i wymagań edukacyjnych w roku szkolnym 20../.. 2 Potrzeby ludzkie 3 Sposoby zaspokajania potrzeb 4 Istota i cel działalności gospodarczej 5 Czynniki wytwórcze 6 Podstawowe systemy gospodarki narodowej PODSTAWOWE /A+B/ Uczeń: identyfikuje wymagania podstawowe. WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE /C+D/ Uczeń: charakteryzuje wymagania ponadpodstawowe. I. PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE identyfikuje pojęcie: potrzeba, rozróżnia potrzeby naturalne i wyższego rzędu, wymienia cechy potrzeb, definiuje termin: piramida potrzeb Maslowa. identyfikuje pojęcia: dobra, usługi, rozróżnia sposoby zaspokajania potrzeb. definiuje termin: działalność gospodarcza. rozróżnia rodzaje czynników wytwórczych, identyfikuje pojęcia: środki produkcji, środki pracy, przedmioty pracy. definiuje pojęcie: system społeczno-gospodarczy, rozróżnia rodzaje systemów społeczno-gospodarczych, wymienia cechy gospodarki rynkowej. wyjaśnia cechy potrzeb, charakteryzuje piramidę potrzeb Maslowa, klasyfikuje potrzeby wg hierarchii Maslowa. klasyfikuje dobra i usługi, porównuje cechy dóbr i usług. wyjaśnia ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. charakteryzuje czynniki wytwórcze, dobiera czynniki wytwórcze do rodzaju działalności. charakteryzuje systemy społeczno- -gospodarcze, porównuje sposoby rozwiązywania problemów gospodarczych w poszczególnych systemach ekonomicznych, wyjaśnia mechanizm gospodarki rynkowej. 9

10 7 Rynek rodzaje rynków 8 Elementy rynku 9 Mechanizm rynkowy 10 Przyczyny zmian popytu 11 Przyczyny zmian podaży 12 Równowaga rynkowa 13 Obieg produktu i dochodu w gospodarce 14 Mierniki aktywności gospodarczej identyfikuje pojęcia: rynek, rynek usług turystycznych, rozróżnia kryteria klasyfikacji rynku. wymienia elementy rynku, identyfikuje pojęcia: popyt, podaż, cena, rozróżnia pojęcia: popyt i wielkość popytu, rozróżnia pojęcia: podaż i wielkość podaży. definiuje termin: mechanizm rynkowy. wymienia czynniki kształtujące popyt, formułuje prawo popytu, interpretuje krzywą popytu. wymienia czynniki kształtujące podaż, formułuje prawo podaży, interpretuje krzywą podaży. definiuje pojęcia: równowaga rynkowa, cena równowagi rynkowej, wyznacza cenę równowagi rynkowej. rozróżnia ogniwa występujące w gospodarce, wymienia strumienie przepływające pomiędzy ogniwami. wymienia rodzaje wskaźników stosowanych do oceny makroekonomicznych efektów gospodarowania, definiuje Produkt Narodowy Brutto, Dochód Narodowy, Produkt Krajowy Brutto. klasyfikuje rynek według różnych kryteriów, omawia różne rodzaje rynków. wyjaśnia pojęcie: wielkość popytu, wyjaśnia pojęcie: wielkość podaży, wskazuje popytową i podażową stronę rynku. wyjaśnia działanie mechanizmu rynkowego w różnych sytuacjach, analizuje zależności pomiędzy elementami rynku. wyjaśnia prawo popytu, charakteryzuje czynniki kształtujące popyt, przewiduje zmiany popytu, analizuje zmiany popytu na podstawie wykresu. wyjaśnia prawo podaży, charakteryzuje czynniki kształtujące podaż, przewiduje zmiany podaży, analizuje zmiany podaży na podstawie wykresu. wyjaśnia stan równowagi rynku, wyjaśnia mechanizm ustalania cen w gospodarce rynkowej, wyjaśnia sytuacje nadwyżki popytu i nadwyżki podaży, rysuje krzywą popytu i krzywą podaży, analizuje stan równowagi rynkowej i jej brak. charakteryzuje ogniwa występujące w gospodarce, wyjaśnia obieg produktu i dochodu w gospodarce. analizuje sytuację w Polsce na podstawie wskaźników, analizuje sytuację na świecie na podstawie wskaźników, porównuje poziom życia mieszkańców w wybranych krajach na podstawie wielkości PKB per capita. 10

11 15 Bezrobocie rodzaje bezrobocia definiuje pojęcie: bezrobocie, rozróżnia rodzaje bezrobocia. charakteryzuje przyczyny bezrobocia, analizuje skutki bezrobocia. 16 Stopa bezrobocia identyfikuje wskaźnik: stopa bezrobocia. oblicza stopę bezrobocia na podstawie danych, porównuje poziom bezrobocia w wybranych krajach, analizuje bezrobocie w Polsce na podstawie stopy bezrobocia. 17 Inflacja pojęcie i rodzaje definiuje pojęcie: inflacja, rozróżnia rodzaje inflacji, identyfikuje wskaźnik: stopa inflacji. charakteryzuje przyczyny inflacji, analizuje skutki inflacji, analizuje sytuację w Polsce na podstawie wskaźników: stopy inflacji i stopy bezrobocia. 18 Europejska klasyfikacja działalności gospodarczej 19 Powtórzenie z zakresu wiadomości wstępnych. 20 Sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu wiadomości wstępnych. identyfikuje skrót: EKD wymienia części PKD, odczytuje symbole PKD dla poszczególnych rodzajów działalności związanej z turystyką. rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. charakteryzuje strukturę PKD, wyjaśnia znaczenie klasyfikowania działalności. analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. II. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYWILNEGO 21 Przedmiot i źródła prawa cywilnego wymienia źródła prawa cywilnego, wymienia cechy charakterystyczne dla prawa cywilnego. 22 Zdolność prawna osoby fizycznej definiuje pojęcia: osoba fizyczna, zdolność prawna osoby fizycznej. wyznacza początek i koniec osoby fizycznej. 11

12 23 Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej 24 Osoba prawna i jej cechy 25 Przedstawicielstwo i jego rodzaje 26 Przedawnienie roszczeń 27 Pojęcie i rodzaje rzeczy definiuje pojęcia: zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej, ubezwłasnowolnienie, wymienia czynności, które może podejmować osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz niemająca zdolności do czynności prawnych, wyróżnia rodzaje ubezwłasnowolnienia. definiuje pojęcie: osoba prawna, wymienia osoby prawne. definiuje pojęcie: przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, wyróżnia rodzaje przedstawicielstwa. definiuje pojęcie: roszczenie, wymienia terminy przedawnienia roszczeń. definiuje pojęcia i terminy: prawo rzeczowe, rzecz, wymienia cechy wyróżniające prawo rzeczowe, wymienia właściwości rzeczy, klasyfikuje rzeczy. 28 Własność wymienia uprawnienia wynikające z prawa własności, wymienia sposoby nabycia i utraty własności, wylicza ograniczone prawa rzeczowe. 29 Współwłasność i jej rodzaje 30 Powtórzenie wiadomości z zakresu podstawowych zagadnień prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego definiuje pojęcie: współwłasność, wymienia uprawnienia współwłaściciela rzeczy. rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. wyjaśnia różnice między zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych osoby fizycznej, charakteryzuje czynniki wpływające na zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej: wiek, ubezwłasnowolnienie. wyjaśnia różnice między osobą fizyczną a prawną, charakteryzuje cechy osoby prawnej, charakteryzuje rodzaje osób prawnych. charakteryzuje rodzaje pełnomocnictwa, sporządza pełnomocnictwo. analizuje skutki przedawnienia roszczeń. charakteryzuje części składowe rzeczy oraz jej przynależności. analizuje uprawnienia właściciela rzeczy w przypadku naruszenia prawa własności, porównuje własność do użytkowania wieczystego. analizuje rodzaje współwłasności. analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. 12

13 31 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego 32 Pojęcie i źródła zobowiązań 33 Rodzaje odpowiedzialności cywilnej definiuje terminy i pojęcia: zobowiązanie, świadczenie, wierzytelność, dług, wymienia źródła zobowiązań. definiuje terminy: odpowiedzialność cywilna, szkoda, wymienia rodzaje odpowiedzialności cywilnej, wymienia zasady dotyczące odpowiedzialności cywilnej. analizuje źródła zobowiązań. charakteryzuje rodzaje odpowiedzialności cywilnej, porównuje rodzaje odpowiedzialności cywilnej, analizuje zasady odpowiedzialności biura podróży. 34 Powtórzenie wiadomości z zakresu zobowiązań rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. III. PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TURYSTYCE 35 Źródła prawa gospodarczego 36 Przepisy międzynarodowe dotyczące działalności turystycznej 37/38 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne definiuje termin: prawo gospodarcze, wymienia źródła prawa gospodarczego, wymienia najważniejsze dyrektywy związane z branżą turystyczną, wymienia dokumenty dotyczące rozwoju polityki turystycznej. definiuje pojęcia: działalność gospodarcza, przedsiębiorca, rozróżnia podmioty prowadzące działalność gospodarczą. omawia uchwały Rady w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw, charakteryzuje dyrektywy z dziedziny statystyki, omawia dyrektywę dotyczącą higieny wytwarzania i obrotu żywnością. wskazuje uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, planuje działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, analizuje plusy i minusy samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. 13

14 39 Działalność gospodarcza pod szczególnym nadzorem 40/41 Zakładanie własnej firmy wszystko w jednym okienku 42 Krok po kroku do założenia własnej firmy bank, inspekcje i straże 43 Krajowy Rejestr Sądowy 44/45 Jak założyć biuro podróży? 46 Powtórzenie wiadomości z zakresu zakładania działalności gospodarczej 47 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu zakładania działalności gospodarczej definiuje pojęcia: koncesja, zezwolenie, licencja, wymienia działalność gospodarczą, która wymaga uzyskania koncesji, rozróżnia rodzaje działalności gospodarczej, które wymagają uzyskania zezwolenia, licencji, zgody, identyfikuje działalność regulowaną. interpretuje pojęcia i terminy: REGON, NIP, KRUS, PESEL, CEIDG. określa czynności niezbędne do uzyskania rachunku bankowego. określa funkcje Krajowego Rejestru Sądowego. definiuje pojęcia i terminy: biuro podróży, usługi turystyczne, impreza turystyczna, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, agent turystyczny, wymienia warunki, które musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. omawia warunki uzyskania koncesji, wyznacza warunki uzyskania zezwolenia, licencji, zgody. omawia procedurę postępowania przy uruchamianiu działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, sporządza wybrane dokumenty związane z uruchamianiem działalności gospodarczej. wyjaśnia konieczność zgłoszenia działalności gospodarczej w PIP, PIS, straży pożarnej. omawia rejestry KRS. omawia procedurę postępowania przy zakładaniu biura turystycznego, wypełnia wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, omawia działalność agenta turystycznego, wyznacza obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o usługach turystycznych. analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. 14

15 48/49 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej spółka cywilna 50/51 Osobowe spółki handlowe: spółka jawna klasyfikuje spółki, wyjaśnia cechy charakterystyczne dla spółek osobowych, wymienia cechy wyróżniające spółkę cywilną spośród pozostałych spółek. wymienia cechy charakterystyczne dla spółki jawnej, podaje podstawę prawną działania spółek handlowych. określa zasady zakładania spółki cywilnej, wskazuje cele założenia spółki, sporządza umowę spółki cywilnej. odróżnia spółki osobowe od spółek kapitałowych, określa zasady zakładania spółki jawnej. 52/53 Osobowe spółki handlowe: spółka partnerska wymienia osoby mogące założyć spółkę partnerską. omawia cel oraz zasady zakładania i rozwiązywania spółki partnerskiej. 54/55 Osobowe spółki handlowe: spółka komandytowa definiuje pojęcia: komplementariusz, komandytariusz, suma komandytowa. omawia sposób zakładania spółki komandytowej, określa cel założenia spółki komandytowej. 56/57 Osobowe spółki handlowe: spółka koman- dytowo- -akcyjna definiuje pojęcie: akcjonariusz, wymienia cechy charakterystyczne dla spółki komandytowo-akcyjnej. określa zasady odpowiedzialności komplementariuszy i akcjonariuszy w spółce, omawia sposób zakładania spółki. 58 Spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymienia cechy charakterystyczne dla spółek kapitałowych, wymienia organy spółki z o.o. określa sposób rozwiązania spółki. porównuje spółki osobowe do spółek kapitałowych, wymienia kroki niezbędne do założenia spółki, określa przeznaczenie spółki z o.o. 59 Spółki kapitałowe: spółka akcyjna wymienia cechy charakterystyczne dla spółki akcyjnej, wymienia przyczyny powodujące rozwiązanie spółki akcyjnej. omawia sposób zakładania spółki akcyjnej, porównuje spółki kapitałowe, porównuje spółki kapitałowe do osobowych. 60 Powtórzenie wiadomości z zakresu form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. 15

16 61 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej 62/63 Podmioty rynku turystycznego 64 Obiekty noclegowe wymienia podmioty rynku turystycznego, rozróżnia rodzaje biur podróży, wymienia dostawców dóbr i usług turystycznych. wyróżnia rodzaje obiektów hotelarskich. charakteryzuje biura podróży. charakteryzuje obiekty hotelarskie, porównuje obiekty hotelarskie. 65 Przedsiębiorstwa przewozowe wyróżnia rodzaje przedsiębiorstw przewozowych. charakteryzuje przedsiębiorstwa przewozowe. 66 Obiekty gastronomiczne 67 Uprawnienia do świadczenia usług turystycznych wymienia rodzaje bazy gastronomicznej, wyróżnia inne przedsiębiorstwa działające na rzecz turystów. wyznacza wymagania niezbędne dla uzyskania licencji zawodowej w zakresie świadczenia usług turystycznych. charakteryzuje bazę gastronomiczną, charakteryzuje inne przedsiębiorstwa działające na rzecz turystów. omawia zadania pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego, wyjaśnia sytuacje szczególne dotyczące zawieszenia uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. 68 Powtórzenie wiadomości z zakresu podmiotów rynku turystycznego 69 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu podmiotów rynku turystycznego rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. 16

17 IV. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO 70 Majątek i kapitał podmiotu gospodarczego definiuje pojęcia: majątek, kapitał, bilans, rozróżnia terminy: majątek trwały i majątek obrotowy, rozróżnia terminy: kapitał własny i kapitał obcy. 71 Majątek trwały rozróżnia elementy majątku trwałego. 72 Amortyzacja środków trwałych 73 Metody amortyzacji 74 Majątek obrotowy identyfikuje termin: wartość początkowa środka trwałego, rozróżnia terminy: umorzenie środków trwałych, amortyzacja środków trwałych, definiuje pojęcie: stawka amortyzacji. rozróżnia metody amortyzacji środków trwałych. rozróżnia elementy majątku obrotowego. wyjaśnia pojęcia: majątek, aktywa, kapitał, pasywa, bilans, charakteryzuje składniki majątku przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania. klasyfikuje majątek trwały przedsiębiorstwa, charakteryzuje elementy majątku trwałego. oblicza stawkę amortyzacji, oblicza roczną i miesięczną kwotę odpisu amortyzacyjnego. wyjaśnia metody amortyzacji środków trwałych, stosuje metody amortyzacji środków trwałych. klasyfikuje majątek obrotowy przedsiębiorstwa, charakteryzuje elementy majątku obrotowego. 75 Formy organizacyjne kapitału rozróżnia formy organizacyjne kapitału, rozróżnia kapitały własne i obce podmiotów gospodarczych. charakteryzuje formy organizacyjne kapitału, klasyfikuje kapitały własne podmiotu gospodarczego, klasyfikuje kapitały obce podmiotu gospodarczego. 76 Inwestycje definiuje pojęcie: inwestowanie, rozróżnia rodzaje inwestycji. klasyfikuje inwestycje ze względu na różne kryteria, charakteryzuje rodzaje inwestycji. 77 Metody pozyskiwania kapitału obcego 78 Klasyfikacja kredytów rozróżnia metody pozyskiwania kapitału obcego, rozróżnia pojęcia: pożyczka, kredyt, kredyt kupiecki. rozróżnia kryteria klasyfikacji kredytów. charakteryzuje metody pozyskiwania kapitału obcego, porównuje kredyt z pożyczką. klasyfikuje kredyty ze względu na różne kryteria. 17

18 79 Umowa kredytowa wymienia elementy wniosku kredytowego, definiuje umowę kredytową, opisuje elementy umowy kredytowej. wyjaśnia termin: zdolność kredytowa, porównuje warunki udzielenia kredytu przez różne banki, oblicza koszt kredytu. 80 Leasing rozróżnia pojęcie: leasing. klasyfikuje leasing, charakteryzuje rodzaje leasingu. 81 Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych 82 Powtórzenie wiadomości z zakresu finansów przedsiębiorstwa turystycznego 83 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstwa turystycznego 84 Przychody i koszty działalności 85 Ustalenie wyniku finansowego 86 System podatkowy rozróżnia programy finansowania turystyki, identyfikuje warunki uzyskania środków finansowych z funduszy unijnych. rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. rozróżnia pojęcia: przychody i koszty działalności, wymienia rodzaje przychodów podmiotu gospodarczego, wymienia rodzaje kosztów podmiotu gospodarczego. definiuje pojęcia: wynik finansowy, zysk, strata, omawia procedurę ustalenia wyniku finansowego. rozróżnia pojęcia: podatek, system podatkowy, wymienia cechy podatku. ocenia możliwości uzyskania środków finansowych z funduszy unijnych na potrzeby przedsiębiorstwa turystycznego. analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. charakteryzuje przychody z działalności podmiotu gospodarczego, klasyfikuje koszty działalności podmiotu gospodarczego, charakteryzuje przychody i koszty działalności turystycznej. oblicza wynik finansowy przedsiębiorstwa. klasyfikuje podatki, wyjaśnia znaczenie podatków dla gospodarki. 87 Podatek VAT identyfikuje pojęcia: podatek VAT, wartość dodana, wymienia stawki podatku VAT, rozróżnia terminy: podatek należny, podatek naliczony. charakteryzuje podatek VAT, wyjaśnia mechanizm naliczania podatku VAT, oblicza kwotę podatku VAT odprowadzaną przez podatnika do urzędu skarbowego. 18

19 88 Podatek akcyzowy akcyza identyfikuje pojęcia: podatek akcyzowy, wymienia przykłady towarów objęte akcyzą. charakteryzuje podatek akcyzowy, wyjaśnia mechanizm naliczania podatku akcyzowego, oblicza cenę sprzedaży towaru opodatkowanego podatkiem akcyzowym. 89 Podatek dochodowy identyfikuje pojęcie: podatek dochodowy, identyfikuje przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym, rozróżnia rodzaje podatku dochodowego. charakteryzuje podatek dochodowy od osób fizycznych, wyjaśnia formy opodatkowania podatkiem od osób fizycznych, charakteryzuje podatek dochodowy od osób prawnych. 90 Podatki lokalne 91 Powtórzenie wiadomości z zakresu systemu finansowego 92 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu systemu finansowego identyfikuje pojęcie: podatek lokalny, rozróżnia podatki lokalne. rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. charakteryzuje podatki lokalne. analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. 93/94 Istota i rodzaje operacji gospodarczych V. OPERACJE GOSPODARCZE określa istotę rachunkowości, identyfikuje pojęcia: zdarzenie gospodarcze, operacja gospodarcza, rozróżnia kategorie i rodzaje operacji gospodarczych, klasyfikuje operacje gospodarcze, charakteryzuje operacje gospodarcze różnych rodzajów i kategorii, wyjaśnia różnicę między zdarzeniem gospodarczym a operacją gospodarczą. 95/96 Dokumentacja księgowa operacji gospodarczych identyfikuje pojęcie: dowód księgowy, wymienia elementy prawidłowo sporządzonego dowodu księgowego, rozróżnia rodzaje dowodów księgowych, rozróżnia rodzaje kontroli dokumentów księgowych. klasyfikuje dowody księgowe według różnych kryteriów, charakteryzuje dowody księgowe, stosuje zasady poprawiania błędnych zapisów w dowodach księgowych, wyjaśnia, na czym polega kontrola dokumentów księgowych. 19

20 97 Formy ewidencji w biurach podróży: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienia formy ewidencji i formy opodatkowania podatkiem dochodowym, rozróżnia formy opodatkowania. charakteryzuje formy opodatkowania, oblicza podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. 98 Karta podatkowa 99/101 Księga przychodów i rozchodów 102/103 Pełna księgowość 104 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 105/106 Rozliczenia pieniężne podmiotu gospodarczego 107 Współpraca biura podróży z biurem rachunkowym rozróżnia formę opodatkowania według karty podatkowej. rozróżnia strukturę księgi przychodów i rozchodów, opisuje zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. identyfikuje pojęcie: pełna księgowość, rozróżnia rodzaje ksiąg rachunkowych, wymienia obowiązki podmiotów prowadzących pełną księgowość, rozróżnia konta ksiąg pomocniczych. identyfikuje pojęcia: rozrachunki, należności, zobowiązania, rozróżnia pojęcia: wierzyciel, dłużnik. identyfikuje pojęcia: rozliczenia pieniężne, rozliczenia gotówkowe, rozliczenia bezgotówkowe, rozróżnia formy rozliczeń gotówkowych, rozróżnia formy rozliczeń bezgotówkowych. wymienia zadania biura rachunkowego, rozróżnia obowiązki biura rachunkowego i jego klienta. charakteryzuje formę opodatkowania według karty podatkowej. wyjaśnia zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, sporządza zapisy w księdze przychodów i rozchodów na podstawie dokumentów księgowych, oblicza dochód i podatek na podstawie zapisów w księdze. wyjaśnia zasady prowadzenie pełnej księgowości, charakteryzuje księgi rachunkowe, wyjaśnia metody prowadzenia ksiąg pomocniczych. wyjaśnia istotę rozrachunków. charakteryzuje rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe. wyjaśnia zalety korzystania z usług biura rachunkowego. 20

21 108/109 Współpraca biura podróży z bankiem 110 Powtórzenie wiadomości z zakresu operacji gospodarczych 111 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu operacji gospodarczych 112 Rodzaje umów cywilnoprawnych 113/114 Umowa o świadczenie usług turystycznych 115 Umowa o dzieło 116 Umowa-zlecenie formułuje zakres współpracy biura podróży z bankiem, opisuje funkcje rachunku bankowego, identyfikuje pojęcie: kurs walutowy. rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. VI. UMOWY CYWILNOPRAWNE W TURYSTYCE wymienia rodzaje umów cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym, klasyfikuje umowy cywilnoprawne. definiuje terminy: umowa o świadczenie usług turystycznych, umowa o pojedyncze świadczenie, wymienia najważniejsze elementy umowy o świadczenie usług turystycznych. definiuje termin: umowa o dzieło, wymienia przykłady umowy o dzieło, wykazuje cechy charakterystyczne dla umowy o dzieło. definiuje termin: umowa-zlecenie, wykazuje cechy charakterystyczne dla umowy-zlecenia. charakteryzuje możliwości, jakie daje firmie współpraca z bankiem, charakteryzuje zasady korzystania z rachunku bankowego, posługuje się tabelami kursu walut NBP. analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. wyjaśnia znaczenie zasady swobody umów w obrocie gospodarczym. analizuje cechy charakterystyczne dla umowy o świadczenie usług turystycznych. sporządza umowę o dzieło. sporządza umowę-zlecenie, porównuje umowę-zlecenie do umowy o dzieło, porównuje umowę-zlecenie do umowy o pracę. 21

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Maria Wajgner Renata Tylińska EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Plan wynikowy 1 2 Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego do przedmiotu EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE (Podstawy ekonomiczne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Maria Wajgner Renata Tylińska EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Gospodarka i organizacje jako podmiot zainteresowania ekonomii 1.2.

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Zna miejsce zgłoszenia do systemu statystyki państwowej

Zna miejsce zgłoszenia do systemu statystyki państwowej L.p. NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu prowadzenie na podstawie programu nr 321[07]/T-4, SP-2, SP-1/MEiN/2006.03.23 klasy 3 TRA Nazwa jednostki Osiągnięcia ucznia dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymienia podmioty tworzące gospodarkę rynkową Charakteryzuje cechy gospodarki rynkowej

Wymienia podmioty tworzące gospodarkę rynkową Charakteryzuje cechy gospodarki rynkowej l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 1 Lekcja organizacyjna 2 Konsument XXI wieku Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy Zakres rozszerzony Zna zakres materiału nauczania w bieżącym roku szkolnym Zna formy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W HOTELARSTWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W HOTELARSTWIE WYMAGANIA EUKAYJNE Z RZEMIOTU OSTAWY ZIAŁALNOŚI GOSOARZEJ W HOTELARSTWIE Wymagania edukacyjne Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi Rozróżnić składniki majątku przedsiębiorstwa Wskazać źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Piotr L. Wilczyński Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.10 Temat zajęć: Rachunkowość w przedsiębiorstwie 1. Cele lekcji: Uczeń: definiuje pojęcie rachunkowość przedsiębiorstwa, wymienia i charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji:

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji: Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji: Uczeń: zna rodzaje form opodatkowania: podatkiem PIT na zasadach ogólnych

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. PRZEDMIOT NAUCZANIA: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW KLASA: IV Technikum Ekonomiczne CZAS: 2 GODZINY LEKCYJNE

KONSPEKT LEKCJI. PRZEDMIOT NAUCZANIA: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW KLASA: IV Technikum Ekonomiczne CZAS: 2 GODZINY LEKCYJNE KONSPEKT LEKCJI PRZEDMIOT NAUCZANIA: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW KLASA: IV Technikum Ekonomiczne CZAS: 2 GODZINY LEKCYJNE TEMAT LEKCJI: USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego dla klas drugich i trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego dla klas drugich i trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego dla klas drugich i trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Ponadpodstawowy. Charakteryzuje poszczególne rodzaje rachunków bankowych

Ponadpodstawowy. Charakteryzuje poszczególne rodzaje rachunków bankowych EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAM: 23 02/T-5, SP/MEN/1998.02.24 KLASA 4 TE1, 4 TE2 ROK SZKOLNY 2011/2012 ALEKSANDRA WOŁOSZYK L.p. Nazwa jednostki dydaktycznej Podstawowy Poziom wymagań Ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania a podstawa programowa

Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo a podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Temat lekcji Treści z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne. redakcja naukowa Sławomir Sojak Założenie własnej rmy i jej utrzymanie nie jest zadaniem łatwym. Książka ma uświadomić czytelnikom trudności oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, 41-800 Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z PRZEDMIOTU ZASADY RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z PRZEDMIOTU ZASADY RACHUNKOWOŚCI Ewa Rzuczkowska Ostrów Maz, 13.02.2004r. ul.lipowa 18 m 11 07-300 Ostrów Maz nauczyciel w ZS nr 2 w Ostrowi Maz. KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z PRZEDMIOTU ZASADY RACHUNKOWOŚCI W KLASIE PIERWSZEJ TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa a program nauczania

Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce a program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Treści z podstawy programowej przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Zawód: Technik rachunkowości 431103 Zawód: Technik rachunkowości 431103 Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie stacjonarne/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - symbol 431103

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń powinien: ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, ćwiczyć umiejętności autoprezentacji, prezentować efekty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.4 Temat zajęć: Kto ustala ceny, czyli popyt, podaż i równowaga rynkowa 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: popyt, podaż, cena,

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE

Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości z podziałem na dwa zakresy wymagań. Wiadomości i umiejętności ucznia dzieli się

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

3.12 Powtórzenie wiadomości - Instytucje rynkowe

3.12 Powtórzenie wiadomości - Instytucje rynkowe Być przedsiębiorczym nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.12 Powtórzenie wiadomości - Instytucje rynkowe Anna Kolano al. T.

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji klasa III Technikum

Scenariusz lekcji klasa III Technikum Scenariusz lekcji klasa III Technikum Temat lekcji: Instrumenty marketingu mix Wymiar 1x 45 minut Metody lekcji: aktywizujące praca w grupie, pogadanka, prezentacja, praca z tekstem, praktyczne - ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Sylabus gry terenowej Skarbiec

Sylabus gry terenowej Skarbiec Sylabus gry terenowej Skarbiec realizowanej w ramach konferencji upowszechniającej projekt Przedsiębiorcze szkoły 17 listopada 2010 W ramach gry terenowej Skarbiec zespoły uczniowskie będą rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: Rachunkowość finansowa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu działalność gospodarcza w branży fotograficznej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu działalność gospodarcza w branży fotograficznej Wymagania edukacyjne z przedmiotu działalność gospodarcza w branży fotograficznej Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejetności zawartych w minimum programowym w klasie

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II SEMESTR I l.p Zagadnienia. 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Wymagania dla ucznia wyjaśnia, czym jest przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO, FINANSOWEGO I PRAWA PRACY

PODSTAWY PRAWA ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO, FINANSOWEGO I PRAWA PRACY PODSTAWY PRAWA ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO, FINANSOWEGO I PRAWA PRACY Tomasz Kruk SPIS TREŚCI Część I. Prawo handlowe Zakres unormowań prawnych prawa handlowego Źródła prawa handlowego Spółki osobowe Spółki

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy Podstawy prawa transportowego Klasa 1 TLS Na podstawie programu Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny TS/PZS1/PG/2015 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Łukasz Łoncki Rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Uwzględniono zmiany w ustawie o rachunkowości wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Uwzględniono zmiany w ustawie o rachunkowości wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Uwzględniono zmiany w ustawie o rachunkowości wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Janina Burek Wprowadzenie zmian do wydania VII www.wydawnictwojak.pl

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- ćwiczenia.

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- ćwiczenia. KONSPEKT LEKCJI Przedmiot: Rachunkowość handlowa. TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- ćwiczenia. I. Cel ogólny lekcji: Kształtowanie umiejętności prawidłowego klasyfikowania źródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Sylabus gry terenowej Zamach na GPW

Sylabus gry terenowej Zamach na GPW Sylabus gry terenowej Zamach na GPW realizowanej w ramach konferencji upowszechniającej projekt Przedsiębiorcze szkoły 17 listopada 2011 W ramach gry terenowej Zamach na GWP zespoły uczniowskie będą rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo