OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE I Definicje...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI Ochrona ubezpieczeniowa Warunki odmienne i ich zakres Zasady ustalania sk adki Taryfa sk adek Postanowienia koƒcowe OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE I Definicje ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA II 1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia II 2. Miejsce ubezpieczenia II 3. Jak ustala si sum ubezpieczenia? II 4. Co nie mo e byç obj te ubezpieczeniem? II 5. Za jakie szkody Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci? II 6. Postanowienia dotyczàce ubezpieczenia mienia od po aru i innych zdarzeƒ losowych II 7. Postanowienia dotyczàce ubezpieczenia mienia od kradzie y z w amaniem i rabunku II 8. Wymogi zabezpieczenia mienia II 9. Postanowienia dotyczàce ubezpieczenia elementów sta ych od st uczenia ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ III 1. Definicje III 2. Jaki jest zakres ubezpieczenia? III 3. Jakie sà ograniczenia odpowiedzialnoêci? ROZDZIAL IV POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ IV 1. Zawarcie, zmiana i rozwiàzanie umowy ubezpieczenia IV 2. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialnoêci IV 3. Sk adka ubezpieczeniowa

2 IV 4. Obowiàzki ubezpieczajàcego i skutki ich niedope nienia IV 5. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoêci odszkodowania IV 6. Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie IV 7. Wyp ata odszkodowania IV 8. Fa szywe roszczenia IV 9. Regres ubezpieczeniowy IV10. Cesja praw z umowy ubezpieczenia IV 11. Postanowienia koƒcowe Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia Klauzula nr 1 Ubezpieczenie sprz tu elektronicznego Klauzula nr 2 Ubezpieczenie przenoênego sprz tu elektronicznego Klauzula nr 3 Ubezpieczenie danych i noêników danych oraz dokumentów niezb dnych do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej Klauzula nr 4 Ubezpieczenie mienia w asnego w transporcie krajowym Klauzula nr 5 Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH AUTOCASCO W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI.60 I Postanowienia ogólne II S ownik poj ç III Przedmiot ubezpieczenia IV Zakres ubezpieczenia V Wy àczenia odpowiedzialnoêci VI Zasady ustalania wartoêci pojazdu VII Zasady zawierania umowy ubezpieczenia VIII Okres ubezpieczenia IX Sk adka ubezpieczeniowa X Odstàpienie od umowy ubezpieczenia XI Rozwiàzanie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia XII Zwrot sk adki XIII Cesja praw z umowy XIV Post powanie w przypadku powstania szkody XV Zasady ustalania wysokoêci i wyp aty odszkodowaƒ XVI Zasady likwidacji szkód powsta ych poza granicami Polski XVII Post powanie regresowe XVIII Postanowienia koƒcowe

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI.83 I Postanowienia ogólne II Przedmiot i zakres ubezpieczenia III Wy àczenia odpowiedzialnoêci IV Umowa na rzecz osoby trzeciej V Umowa ubezpieczenia i sk adka VI Rodzaje i wysokoêç Êwiadczeƒ VII Zasady ustalania wysokoêci i wyp aty Êwiadczeƒ VIII Post powanie w razie wypadku IX Postanowienia koƒcowe

4 4

5 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI. Strony umowy ubezpieczenia (Jednostki spó dzielczoêci Samopomocy Ch opskiej i inni przedsi biorcy, zwani dalej Ubezpieczajàcym,) 1 Ochrona ubezpieczeniowa 1. Ochronà ubezpieczeniowà w systemie scalonym w ramach Umowy ubezpieczenia (dalej Umowa) obj te zostaje / mo e zostaç na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla Spó dzielczoêci" wraz z klauzulami dodatkowymi, zatwierdzonych uchwa à Zarzàdu Generali TU S.A. Nr GNL/ob/31/8/2007, z dnia 8 sierpnia 2007r (dalej OWU): 1) mienie od po aru i innych zdarzeƒ losowych, 2) mienie od kradzie y z w amaniem i rabunku, 3) szyby i inne przedmioty szklane od st uczenia, 4) odpowiedzialnoêç cywilnà, 5) sprz t elektroniczny, 6) mienie w transporcie krajowym, 7) maszyny elektryczne od szkód elektrycznych, 8) pojazdy mechaniczne w zakresie autocasco, na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Autocasco zatwierdzonych uchwa à uchwa à Zarzàdu Generali TU S.A. Nr GNL/ob/31/8/2007, z dnia 8 sierpnia 2007 r. (dalej OWU AC), 9) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego (NNW). na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków systemem scalonym Generali dla Spó dzielczoêci, zatwierdzonych uchwa à Zarzàdu Generali TU S.A. Nr GNL/ob/31/8/2007, z dnia 8 sierpnia 2007r. (dalej OWU NNW), W sk ad produktu Generali dla Spó dzielczoêci wchodzà OWU mienia w systemie scalonym Generali dla Spó dzielczoêci, klauzule dodatkowe nr 1, 2, 3, 4, 5, oraz ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Autocasco i ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. 2. Umow w zakresie okreêlonym w ust. 1 mo e równie zawrzeç przedsi biorca, jeêli struktura posiadanego majàtku pozwala na ustalenie sk adki w sposób okreêlony w 5 ust. 2 niniejszej umowy ubezpieczenia. 3. Mienie i zdarzenia nie obj te ochronà ubezpieczeniowà zgodnie z ust. 1, na wniosek Ubezpieczajàcego mogà byç ubezpieczone w ramach odr bnej umowy ubezpieczenia. 5

6 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości. 2 Warunki odmienne i ich zakres 1. Dla ubezpieczeƒ, o których mowa w 1, ustala si odmienne warunki w nast pujàcym zakresie: 1) w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà mienie (np. budynki, towary, urzàdzenia) nabyte oraz przyj te przez Ubezpieczajàcego w posiadanie zale ne na podstawie umów agencji, komisu, najmu, dzier awy, zastawu, sprzeda y warunkowej, leasingu, je eli przedmiot tych umów, a szczególnie wartoêç brutto majàtku trwa ego, wartoêç sprzeda y Êrodków obrotowych stanowià podstaw ustalenia sk adki za ubezpieczenia w trybie 4 i 5 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia, a sk adka zosta a op acona. Wykaz tego mienia do àcza si do wniosku o ubezpieczenie mienia lub noty rozliczenia sk adki. b) Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà mienie b dàce przedmiotem sprzeda y warunkowej lub komisowej, je eli mienie to zosta o ubezpieczone w Generali przez jednostk b dàcà jego w aêcicielem, c) wy àcza si z ochrony ubezpieczeniowej mienie ruchome (np. wyposa enie, towary, urzàdzenia) zbyte oraz przekazane przez Ubezpieczajàcego innym podmiotom w posiadanie zale ne na podstawie umów agencji, najmu, dzier awy, zastawu, leasingu itp. - od momentu dokonania czynnoêci prawnej rozporzàdzajàcej. Ubezpieczajàcy z zachowaniem trybu okreêlonego w 4 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia mo e domagaç si odpowiedniego pomniejszenia wymiaru sk adki za okres od dnia przekazania, jeêli wartoêç przekazanego mienia stanowi a podstaw ustalenia sk adki, Wy àczenie to nie dotyczy wyposa enia, od którego wartoêci Ubezpieczajàcy uiszcza dodatkowo sk adk uzupe niajàcà w wysokoêci 2%; wykaz wyposa enia za àcza si do wniosku lub noty - rozliczenia sk adki. WartoÊç tego mienia zg oszonego do ubezpieczenia stanowi sum ubezpieczenia, do której ograniczona jest odpowiedzialnoêç Generali, d) wy àcza si z ochrony ubezpieczeniowej mienie przyj te przez Ubezpieczajàcego na sk ad (przechowywanie, konsygnacja, komis), ubezpieczeniu mienia od kradzie y z w amaniem i rabunku wartoêci pieni ne obj te sà ochronà w wyodr bnionych ewidencyjnie kasach,pod warunkiem zadeklarowania wartoêci Êrodków pieni nych zgodnie z 5 ust. 3 pkt 7 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia, w przypadku braku takiej deklaracji odpowiedzialnoêç Generali za szkody powsta e w wartoêciach pieni nych ograniczona jest do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych USD ustalonej wg kursu Êredniego walut obcych NBP z dnia powstania szkody. 2) ponadto w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: a) górnà granic odpowiedzialnoêci Generali za szkod b dàcà nast pstwem jednego przypadku w amania (rabunku) - bez wzgl du na rodzaj przedmiotu 6

7 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości kradzie y - stanowi 3-krotna wartoêç sk adki nominalnej ustalonej za okres 12 miesi cznego okresu ubezpieczenia, b) Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà szkody spowodowane przez sprawc, który ukry si w lokalu przed jego zamkni ciem, je eli pozostawi Êlady, które mogà byç u yte jako dowód potajemnego ukrycia si, zgodnie z 14 pkt 1 ppkt b, 3) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: a) Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà odpowiedzialnoêç cywilnà Ubezpieczajàcego za szkody wymienione w 28 OWU (odpowiedzialnoêç deliktowa) w zwiàzku z prowadzeniem dzia alnoêci gospodarczej lub posiadaniem nieruchomoêci, b) sum gwarancyjnà za ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej, o której mowa pod lit. a, ustala si na kwot z. Suma ta stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Generali za szkody powsta e ze wszystkich zdarzeƒ w trzymiesi cznym okresie ubezpieczenia. Ka dorazowa wyp ata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wyp aconà kwot, a do jej wyczerpania. Na wniosek Ubezpieczajàcego suma ta mo e byç podwy szona do pierwotnej wysokoêci (doubezpieczona) po op aceniu dodatkowej sk adki, liczonej wed ug zasad podanych w 5 ust. 7 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia, 4) w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia sumę ubezpieczenia na poszczególne trzymiesi czne okresy okreêla Ubezpieczajàcy. Zadeklarowana do ubezpieczenia suma stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Generali za szkody powsta e w trzymiesi cznym okresie ubezpieczenia. Ka dorazowa wyp ata odszkodowania powoduje zmniejszenie zadeklarowanej sumy ubezpieczenia o kwot wyp aconych odszkodowaƒ, a do jej wyczerpania. Suma mo e byç podniesiona do pierwotnej wysokoêci (doubezpieczona) po op aceniu dodatkowej sk adki liczonej wed ug zasad podanych w 5 ust. 8 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia. 5) w ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym: wysokoêç odszkodowania w mieniu przeznaczonym do odsprzeda y ustala si : a) wed ug ceny zakupu brutto okreêlonej w fakturze (z uwzgl dnieniem naliczonego podatku VAT), b) wysokoêç szkody w mieniu przemieszczanym z zak adów produkcyjnych do w asnej sieci handlowej (przesuni cie) ustala si wed ug ceny zakupu okreêlonej w fakturze. 2. W zakresie nie uregulowanym w ust. 1 stosuje si odpowiednie postanowienia OWU, przy czym: 1) w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych: a) w ubezpieczeniu mienia od po aru i innych zdarzeƒ losowych Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà mienie w zakresie pe nym, okreêlonym w 12. ust. 1,2,3 i 4 OWU, oraz obj te zostajà ochronà ubezpieczeniowà od rozmro enia towary handlowe, przechowywane w urzàdzeniach 7

8 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości. ch odniczych, jeêli uleg y zepsuciu wskutek rozmro enia b dàcego nast pstwem niezapowiedzianej przez zak ad energetyczny przerwy w dostawie pràdu trwajàcej ponad 2 godziny, lub uszkodzenia urzàdzeƒ w wyniku wy adowaƒ atmosferycznych, b) w odniesieniu do budynków i budowli, maszyn i innych urzàdzeƒ stanowiàcych Êrodki trwa e ubezpieczone w wartoêci rzeczywistej ( 8, ust. 4, pkt 4 OWU), których faktyczna wartoêç jest wy sza od wartoêci wynikajàcej z ewidencji ksi gowej netto po potraceniu amortyzacji górnà granic odpowiedzialnoêci Generali stanowi faktycznà wartoêç tego mienia ustalonà na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Wykaz budynków i budowli lub innych Êrodków trwa ych z podaniem ich wartoêci brutto lub wartoêci rzeczywistej ustalonych przez rzeczoznawc za àcza si do wniosku o ubezpieczenie lub noty rozliczenia sk adki. W przypadku braku wyceny rzeczoznawcy i nie z o enia wykazu, o którym wy ej mowa, górnà granic odpowiedzialnoêci Generali jest kwota stanowiàca 25% wartoêci ewidencyjnej poczàtkowej budynku, budowli lub innego Êrodka trwa ego, 2) w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych autocasco Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà pojazdy mechaniczne wraz z wyposa eniem ( 4 OWU AC) w zakresie przewidzianym 6 OWU AC z zastrze eniem, i w przypadku pojazdów, których okres eksploatacji nie przekracza 10 lat, postanowienia 23 ust. 2 OWU AC nie majà zastosowania, 3) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego, które obejmuje nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków w zwiàzku z ruchem pojazdu, polegajàce na uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia, powodujàce trwa y uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç ubezpieczonego - kierowcy i /lub pasa erów pojazdu mechanicznego wysokoêç Êwiadczenia wynosi 2,500 z w razie zgonu poszkodowanej osoby lub 50 z za ka dy procent trwa ego uszczerbku na zdrowiu - do maksymalnej kwoty z Umow zawiera si na okres ubezpieczenia oznaczony w polisie, jednak e nie d u szy ni do dnia wyp aty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka, którego dotyczy suma ubezpieczenia. 2. Umow ubezpieczenia uwa a si za zawartà po op aceniu przez Ubezpieczajàcego sk adki w terminie wskazanym w polisie i dor czeniu przez Generali polisy. 3. Z zastrze eniem postanowieƒ 36 OWU, OWU AC oraz 10, OWU NNW w przypadku nie z o enia przez Ubezpieczajàcego lub Generali pisemnego oêwiadczenia o rezygnacji z kontynuowania umowy, najpóêniej na 30 dni przed up ywem okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega przed u eniu na nast pne 12 miesi cy, co Generali potwierdza polisà. 4. Z zastrze eniem postanowieƒ 36 OWU, OWU AC oraz 10, OWU NNW umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu: 1) z up ywem okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia (polisie), z zastrze eniem ust. 3, 8

9 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 2) W przypadku, gdy sk adka op acana jest w ratach oraz gdy Ubezpieczajàcy nie op aci kolejnej raty sk adki we wskazanym w polisie terminie, Generali wezwie Ubezpieczajàcego do zap aty wymagalnej raty z zagro eniem, e brak zap aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoêci. W przypadku braku p atnoêci w/w terminie odpowiedzialnoêç Generali koƒczy si z ostatnim dniem wyznaczonego terminu Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany rzetelnie przedstawiaç Generali dane organizacyjno-majàtkowe majàce wp yw na zakres ubezpieczenia, rozmiar ryzyka i wymiar sk adki oraz niezw ocznie zawiadamiaç Generali o wszelkich zmianach w tym zakresie i uwzgl dniç te dane przy ustalaniu sk adki. 2. Je eli w okresie ubezpieczenia nastàpi wy àczenie z u ytkowania cz Êci mienia (zamkni cie obiektu), Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany powiadomiç o tym Generali w okresie 30 dni od daty wy àczenia z u ytkowania. W porozumieniu z Generali, Ubezpieczajàcy mo e uzgodniç dalsze warunki ubezpieczenia danego mienia w tym dodatkowe zabezpieczenia i wartoêç ubezpieczeniowà (sum ubezpieczenia). 5 Zasady ustalania składki 1. Sk adka za ubezpieczenie ustalana jest wed ug nast pujàcych zasad: 1) na poczàtku okresu ubezpieczenia Generali ustala wysokoêç sk adki zaliczkowej za ubezpieczenie, którym jest 12 miesi czny okres ubezpieczenia w wysokoêci czterokrotnoêci sk adki naliczonej za trzy miesiàce na podstawie danych zwiàzanych z prowadzonà dzia alnoêcià oraz posiadanym mieniem, zawartych we wniosku o ubezpieczenie ustalonej proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Sk adka zaliczkowa p atna jest w czterech równych ratach w wysokoêci okreêlonej w umowie ubezpieczenia (polisie), 2) ustalenie wysokoêci sk adki ostatecznej nast puj w terminie do koƒca 13 miesiàca bie àcego okresu ubezpieczenia na podstawie faktycznych przychodów osiàgni tych przez Ubezpieczajàcego w okresie ubezpieczenia i podanych w nocie rozliczeniowej, 3) je eli sk adka ostateczna przekracza sk adk zaliczkowà Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do dop acenia ró nicy sk adki w ciàgu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wysokoêci dop aty, 4) w przypadku, gdy sk adka zaliczkowa przekracza sk adk ostatecznà, Generali dokonuje zwrotu nadp aty lub na wniosek Ubezpieczajàcego lub zalicza jà na poczet wp aty sk adki zaliczkowej na kolejny okres ubezpieczenia. 2. Podstawà ustalania sk adki za ubezpieczenie w zakresie okreêlonym w 1 i 2 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia jest: 1) w działalności gospodarczej: a) wartoêç brutto w asnego majàtku trwa ego wed ug ewidencji ksi gowej (z wy àczeniem wartoêci pojazdów, o których mowa pod lit. c) oraz posiadanego obcego majàtku trwa ego; w przypadku, gdy wartoêç majàtku 9

10 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości. trwa ego w za àczonym do wniosku/noty wykazie okreêlonym w 2 ust. 2 pkt 2b niniejszych szczególnych warunków jest wy sza od wartoêci ewidencyjnej brutto, sk adk uiszcza si od wartoêci brutto majàtku trwa ego wycenionego przez rzeczoznawc, b) planowana wartoêç sprzeda y brutto lub wartoêç sprzeda y brutto, tj. àcznie z nale nym podatkiem VAT, wed ug ewidencji ksi gowej, wykonana w poprzednich trzech miesiàcach w handlu, w produkcji i us ugach oraz wartoêç przesuni ç z dzia alnoêci produkcyjnej i hurtowej do w asnej dzia alnoêci handlowej (tzw. sprzeda wewn trzna) z wy àczenie sprzeda y wewn trznej pieczywa, c) wartoêç brutto/netto pojazdów mechanicznych obj tych ubezpieczeniem AC wed ug wartoêci rynkowej tych pojazdów stan na poczàtku okresu ubezpieczenia. Wykaz pojazdów z podaniem ich wartoêci rynkowej za àcza si do wniosku o ubezpieczenie. 2) w działalności pozagospodarczej (szkoleniowej, socjalnej, leczniczej, administracyjnej) - wartoêç brutto majàtku trwa ego wed ug ewidencji ksi gowej oraz przychody z tej dzia alnoêci, 3) w wyodrębnionych ewidencyjnie kasach wartoêç przychodów Êrodków pieni nych, bàdê indywidualnie zadeklarowana suma ubezpieczenia, 4) w ubezpieczeniu szyb i innych szklanych przedmiotów od stłuczenia - indywidualnie zadeklarowana suma ubezpieczenia, z zastrze eniem ust Jako podstaw ustalenia sk adek za trzy miesiàce przyjmuje si planowanà lub faktycznà wartoêç sprzeda y brutto oraz przesuni ç (tzw. sprzeda y wewn trznej) w dzia alnoêci gospodarczej, przychodów w dzia alnoêci pozagospodarczej, Êrodków pieni nych w kasach w poprzednich trzech miesiàcach oraz jednà czwartà wartoêci brutto majàtku trwa ego wed ug ewidencji ksi gowej i ustaleƒ rzeczoznawcy stan na poczàtku okresu ubezpieczenia. W przypadku pojazdów mechanicznych za podstaw ustalenia sk adki za trzy miesiàce przyjmuj si jednà czwartà ich wartoêci rynkowej ustalonej zgodnie z OWU AC stan na poczàtek okresu ubezpieczenia i z uwzgl dnieniem przebiegu szkodowego. Taryfa składek Stawki taryfowe dla ustalenia sk adki za ubezpieczenie okreêlone w 1 ust 1 wynoszà: 1) od wartoêci sprzeda y brutto w detalu, gastronomii, skupie i us ugach, z zastrze eniem ust. 4: a) do z 0,18% b) powy ej z 0,16% 2) od wartoêci sprzeda y brutto, z zastrze eniem ust. 4: a) w hurcie (sprzeda magazynowa i przesuni cia) 0,08% b) w produkcji ( àcznie z przesuni ciami z tej dzia alnoêci do dzia alnoêci handlowej) 0,08% c) w sk adnicach maszyn i narz dzi rolniczych 0,05% 3) od wyodr bnionej ewidencyjnie wartoêci sprzeda y brutto us ug przewozowo-spedycyjnych oraz hotelarskich 0,08% 10

11 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 4) wartoêç brutto majàtku trwa ego oraz przychodów z dzia alnoêci pozagospodarczej (ust. 2 pkt 2) 0,08% 5) od wartoêci ewidencyjnej brutto i wartoêci brutto ustalonej przez rzeczoznawc ubezpieczanego majàtku trwa ego b dàcego w posiadaniu Ubezpieczajàcego: a) u ytkowanego na rachunek w asny 0,15% b) wydzier awionego innym podmiotom 0,25% 6) od wartoêci rynkowej pojazdów silnikowych wykazanych w za àczniku do wniosku: a) w jednostce, w której nie wystàpi y szkody AC w roku poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia 2,50% b) w jednostce, w której wystàpi y w roku poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia szkody z tytu u AC, lecz nie przekroczy y 3-krotnej wartoêci sk adki czàstkowej 3,50% c) w jednostce, w której wystàpi y w roku poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia szkody z tytu u AC przekraczajàce 3-krotnà wartoêç sk adki czàstkowej 4,50% 7) od wartoêci przychodów Êrodków pieni nych w kasach wyodr bnionych ewidencyjnie 0,04% W przypadku odr bnego zadeklarowania sumy ubezpieczenia wartoêci pieni nych: - do z sumy ubezpieczenia 1,15% - do z sumy ubezpieczenia 0,75% - do z sumy ubezpieczenia 0,60% 8) w ubezpieczeniu szyb - od zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sk adka wynosi 1,4 %. 4. W razie wy àczenia z ochrony ubezpieczenia mienia systemem scalonym ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym, stawki okreêlone w ust. 3 pkt. 1 i 2 wynoszà: 1) pkt 1a - 0,15% 2) pkt 1b - 0,13% 3) pkt 2a - 0,06% 4) pkt 2b - 0,06% 5) pkt 2c - 0,03% 5. Sk adka za ubezpieczenie stanowi sum sk adek czàstkowych wyliczonych wed ug stawek taryfowych okreêlonych w ust. 3 z zastrze eniem ust Sk adk ubezpieczeniowà obliczonà wed ug zasad okreêlonych w ust. 1-5: 1) obni a si jednostkom, w których w okresie ostatnich 12 miesi cy poprzedzajàcych zawarcie Umowy, wartoêç zg oszonych szkód po odliczeniu kwot odszkodowaƒ odmówionych, w stosunku do wartoêci nominalnej sk adki, to jest bez uwzgl dnienia ewentualnych zwy ek i obni ek wynosi a: a) mniej ni 50% - o 30% 11

12 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości. b) mniej ni 60% - o 20% c) mniej ni 70% - o 15% d) mniej ni 80% - o 10% 2) w przypadku, gdy szkodowoêç by a ni sza ni 50% a) w ostatnich 24 miesiàcach poprzedzajàcych zawarcie Umowy sk adk nominalnà obni a si o 40% b) w ostatnich 36 miesiàcach poprzedzajàcych zawarcie Umowy sk adk nominalnà obni a si o 50% 3) W razie gdy w okresie pierwszych 6 miesi cy okresu ubezpieczenia szkodowoêç przekroczy 100%, wskaêniki obni ek o których mowa w pkt 1 i 2 za kolejny szeêciomiesi czny okres ubezpieczenia ulegajà zmniejszeniu o 50%. 4) Podwy sza si jednostkom, w których w ostatnim 12 miesi cznym okresie ubezpieczenia, poprzedzajàcych zawarcie ubezpieczenia, wartoêç szkód po odliczeniu kwot odszkodowaƒ odmówionych, w stosunku do wartoêci nominalnej sk adki, to jest bez uwzgl dnienia ewentualnych zwy ek i obni ek wynosi a: a) od 201 do 300% - o 50% b) od 301 do 400% - o 70% c) powy ej 401% - o 100% 7. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej - w razie wyczerpania sumy gwarancyjnej - z tytu u doubezpieczenia, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej uchwa y, ustala si stawk w wysokoêci 0,20% od kwoty doubezpieczenia. OdpowiedzialnoÊç Generali z tytu u doubezpieczenia rozpoczyna si od dnia nast pnego po op aceniu sk adki. 8. W ubezpieczeniu szyb - w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia - z tytu u doubezpieczenia, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 4 niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia, ustala si stawk w wysokoêci 1,5% od kwoty doubezpieczenia. OdpowiedzialnoÊç Generali z tytu u doubezpieczenia rozpoczyna si od dnia nast pnego po op aceniu sk adki. 6 Postanowienia końcowe 1. Generali zapewnia ciàg oêç ochrony ubezpieczeniowej, co potwierdza Ubezpieczajàcemu polisà, je eli mienie by o obj te ochronà wg OWU w poprzedzajàcym 12 miesi cznym okresie i jeêli Ubezpieczajàcy: 1) nie z o y pisemnego oêwiadczenia w trybie okreêlonym w 3 ust 3 i 4 Umowy, 2) wp aci sk adk za pierwsze trzy miesiàce dwunastomiesi cznego okresu ubezpieczenia w terminie do koƒca pierwszego miesiàca okresu ubezpieczenia. 7 W kwestiach nie uregulowanych w umowie ubezpieczenia obowiàzujà postanowienia OWU. 12

13 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE 1 1. Przez umow ubezpieczenia, zawartà na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla Spó dzielczoêci, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna, zwane dalej Generali, udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadajàcym osobowoêci prawnej, prowadzàcym dzia alnoêç gospodarczà lub spo ecznà zwanym dalej Ubezpieczajàcym. 2. Umowa ubezpieczenia mo e byç równie zawarta przez Ubezpieczajàcego we w asnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby (Ubezpieczonego). W takim przypadku postanowienia OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego. 3. Ochrona ubezpieczeniowa mo e obejmowaç: 1) mienie zg oszone przez Ubezpieczajàcego w zakresie szkód spowodowanych przez a) po ar i inne zdarzenia losowe, b) kradzie z w amaniem i rabunek, c) st uczenie sta ych elementów, 2) odpowiedzialnoêç cywilnà Ubezpieczajàcego oraz osób wymienionych w 27 pkt 2 b) z tytu u czynu niedozwolonego, w zwiàzku z prowadzonà dzia alnoêcià gospodarczà lub spo ecznà, 3) sprz t elektroniczny, 4) mienie w transporcie krajowym, 5) maszyny elektryczne od szkód elektrycznych, 6) pojazdy mechaniczne (AC), 7) Nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mecha-nicznego (NNW). 4. Po op aceniu dodatkowej sk adki zakres ochrony ubezpieczeniowej mo e zostaç poszerzony o ryzyka oferowane w ramach klauzul dodatkowych. Klauzule zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowieƒ OWU, wymagajà zachowania formy pisemnej, pod rygorem ich niewa noêci. 5. Wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w ramach opcji oferowanych przez OWU i klauzule dodatkowe, dokonuje Ubezpieczajàcy, z zastrze eniem e zawarcie umowy ubezpieczenie mienia od po aru i innych zdarzeƒ losowych jest warunkiem obj cia ochronà ubezpieczeniowà w ramach pozosta ych opcji ubezpieczenia. 13

14 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 6. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy. Polisa, Wniosek o ubezpieczenie mienia oraz OWU, klauzule dodatkowe oraz ich zmiany, stanowià integralne cz Êci umowy ubezpieczenia. 2 Definicje W umowie ubezpieczenia oraz w OWU wymienione poni ej terminy definiuje si nast pujàco: 1) osoba trzecia osoba pozostajàca poza stosunkiem ubezpieczenia; 2) szkoda: a) osobowa uszkodzenie cia a, rozstrój zdrowia lub Êmierç, b) rzeczowa bezpoêrednia utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia; 3) osoby bliskie ma onek, konkubina, konkubent, rodzeƒstwo, wst pni, zst pni, teêciowie, zi ciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie i przysposobieni, o ile osoby te pozostajà we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczajàcym; 4) franszyza redukcyjna kwota, o którà zmniejsza si wysokoêç wyp acanego odszkodowania. Wszystkie szkody, których wartoêç nie przekracza kwoty franszyzy redukcyjnej nie sà obj te ubezpieczeniem; 5) podlimit ustalony limit kwotowy dotyczàcy okreêlonego ryzyka, w granicach sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej ograniczajàcy odpowiedzialnoêç Generali z tytu u tego ryzyka; 6) lokal budynek lub trwale wyodr bnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia u ytkowane wy àcznie przez Ubezpieczajàcego; 7) remont wykonywanie w istniejàcym budynku robót budowlanych polegajàcych w szczególnoêci na wymianie pokrycia lub konstrukcji dachu, rozbudowie lub przebudowie budynku oraz wymianie instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej lub wentylacyjnej; 8) monitoring system antyw amaniowy wywo ujàcy alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia, z czasem reakcji nie d u szym ni 10 minut od momentu odebrania zg oszenia; 9) stały dozór ca odobowy dozór pe niony przez pracowników Ubezpieczajàcego lub pracowników agencji ochrony mienia b dàcych w wieku mi dzy 18 a 60 lat; w godzinach zamkni cia miejsca ubezpieczenia osoby pe niàce sta y dozór obowiàzane sà dokonywaç cogodzinnego obchodu ubezpieczonego mienia i sporzàdzania raportu w ksià ce dy urów; 10) zamek wielozapadkowy zamek, którego klucz posiada w opatce wi cej ni jedno obienie prostopad e do trzonu; 11) pracownik osoba zatrudniona przez Ubezpieczajàcego na podstawie umowy o prac, powo ania, wyboru, mianowania lub spó dzielczej umowy o prac, lub te Êwiadczàca prac na podstawie umowy cywilnoprawnej, je eli Ubezpieczajàcy, na rzecz którego Êwiadczy prac jest w stosunku do niej p atnikiem sk adek z tytu u ubezpieczeƒ spo ecznych; 14

15 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 12) cena nabycia rzeczywista cena zakupu sk adnika majàtku, obejmujàca kwot nale nà sprzedajàcemu (bez naliczonego podatku od towarów i us ug), a w przypadku importu powi kszona o obcià enia o charakterze publicznoprawnym oraz powi kszona o koszty bezpoêrednio zwiàzane z zakupem i przystosowaniem sk adnika majàtku do stanu zdatnego do u ytkowania, àcznie z kosztami transportu, jak te za adunku i wy adunku, a pomniejszona o zmniejszenie ceny (rabaty, opusty itp.) i odzyski. Je eli nie jest mo liwe ustalenie ceny nabycia sk adnika majàtku, a w szczególnoêci otrzymanego w formie darowizny jego wyceny dokonuje si wed ug ceny zakupu takiego samego lub podobnego przedmiotu; 13) koszt wytworzenia obejmuje koszty bezpoêrednie produkcji poszczególnych produktów gotowych i pó produktów oraz przypadajàcà na okres ich wytwarzania uzasadnionà cz Êç kosztów poêrednich produkcji; do kosztów wytworzenia, po których wycenia si aktywa, nie zalicza si kosztów ogólnych zarzàdu, to jest kosztów dzia ania jednostki jako ca oêci oraz zarzàdzania nià, kosztów sprzeda y produktów, towarów i innych rzeczowych sk adników majàtku, jak te pozosta ych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych. Je eli nie jest mo liwe ustalenie kosztu wytworzenia sk adnika majàtku, jego wyceny dokonuje si wed ug ceny sprzeda y takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonej o przeci tnie osiàgany przy sprzeda y produktów zysk, a w przypadku produkcji w toku tak e z uwzgl dnieniem stopnia jego przetworzenia; 14) nowa wartość odtworzeniowa wartoêç odtworzenia lub zastàpienia utraconego lub uszkodzonego mienia (z w àczeniem kosztów transportu lub monta u) odpowiadajàca aktualnym kosztom odbudowy, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materia ów i technologii w odniesieniu do budynków i budowli, a w przypadku pozosta ego mienia z zachowaniem rodzaju, typu, modelu oraz takich samych, a je eli nie jest to mo liwe zbli onych parametrów technicznych i u ytkowych.dla rzeczowych sk adników majàtku obrotowego jest to najwy sza przewidywana w okresie ubezpieczenia wartoêç odpowiadajàca ich cenie nabycia lub kosztowi ich wytworzenia; 15) wartość rzeczywista nowa wartoêç odtworzeniowa pomniejszona o stopieƒ zu ycia technicznego; 16) wartość księgowa brutto ksi gowa wartoêç poczàtkowa mienia z uwzgl dnieniem dokonanych przeszacowaƒ jego wartoêci, ale bez uwzgl dniania odpisów amortyzacyjnych; 17) wózki jezdniowe wózki o nap dzie spalinowym lub elektrycznym s u àce do transportu lub za adunku w miejscu ubezpieczenia, które nie podlegajà rejestracji zgodnie z ustawà Prawo o ruchu drogowym ; 18) wojna wojna domowa, konflikt zbrojny z innym paƒstwem bez wzgl du na to, czy wypowiedziano wojn, bunt, przewrót, dzia anie si zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego lub wyjàtkowego oraz inne zdarzenia o podobnym charakterze; 19) zamieszki gwa towne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko w adzy, których celem jest zmiana istniejàcego porzàdku prawnego; 15

16 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 20) strajk przerwa w pracy podj ta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spe nienia àdaƒ o charakterze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym; 21) terroryzm/sabotaż nielegalne akcje indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek politycznych, religijnych lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom: a) w celu zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego (terroryzm), b) w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu publicznego, zak adów produkcyjnych lub us ugowych (sabota ); 22) polisa dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia. ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie okreêlone w polisie. 2. Ubezpieczajàcy, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zobowiàzany jest wskazaç Generali we wniosku zg oszone do ubezpieczenia mienie, stanowiàce w asnoêç osoby trzeciej. 4 Ubezpieczajàcy mo e zg osiç do ubezpieczenia nast pujàce rodzaje mienia: 1) budynki obiekty budowlane trwale zwiàzane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocà przegród budowlanych, posiadajàce fundamenty i dach, wraz ze stolarkà okiennà, drzwiowà, w tym drzwiami wraz z zamkami i szybami w oknach i drzwiach oraz wewn trznymi ok adzinami Êcian, pod óg, sufitów i pow okami malarskimi, jak te instalacjami i urzàdzeniami technicznymi zapewniajàcymi mo liwoêç u ytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem takimi, jak przy àcza i urzàdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia Êcieków, elementy urzàdzeƒ wodnokanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i grzewczych oraz urzàdzenia zabezpieczajàce i instalacje sygnalizacji alarmowej, je eli znajdujà si one w miejscu ubezpieczenia; 2) budowle obiekty budowlane trwale zwiàzane z gruntem, a nie b dàce budynkami, stanowiàce ca oêç technicznà i u ytkowà, wraz z instalacjami i urzàdzeniami, w tym ogrodzenia, mury, bramy, przejazdy, place postojowe, place pod Êmietniki, drogi, chodniki i oêwietlenie nieruchomoêci itp., je eli znajdujà si one w miejscu ubezpieczenia; 3) maszyny, urządzenia, wyposażenie maszyny, urzàdzenia techniczne, narz dzia, oprzyrzàdowanie, sta e elementy wyposa enia oraz Êrodki transportu wewn trznego, wykorzystywane przez Ubezpieczajàcego do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej, nie b dàce rzeczowymi sk adnikami majàtku obrotowego; 16

17 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 4) rzeczowe składniki majątku obrotowego (Êrodki obrotowe) wyroby gotowe lub w toku produkcji, materia y i surowce w trakcie przerobu, pó produkty i pó fabrykaty, zapasy i opakowania oraz wszelkie towary handlowe nabyte w celu dalszej sprzeda y; 5) nakłady inwestycyjne poniesione przez Ubezpieczajàcego wydatki na wykoƒczenie wn trz oraz wszelkie wydatki na wykoƒczeniowe roboty budowlane, instalacyjne, remonty kapitalne i adaptacyjne w budynkach, budowlach i lokalach, nie b dàcych w asnoêcià Ubezpieczajàcego, a zajmowanych przez niego na podstawie umowy najmu, dzier awy lub innego tytu u prawnego, poniesione dla potrzeb prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej lub w celu podniesienia standardu tych pomieszczeƒ. W przypadku ubezpieczenia mienia od kradzie y z w amaniem pod poj ciem nak adów inwestycyjnych rozumie si tak e nak ady poniesione przez Ubezpieczajàcego na zaadaptowanie w asnych pomieszczeƒ do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej; 6) mienie osób trzecich mienie nale àce do osób trzecich przyj te w celu wykonania us ugi (np. naprawy, remontu, przetworzenia, badania, czyszczenia, farbowania, prania), dalszej sprzeda y, w ramach umowy komisu lub przechowania; 7) wartości pieniężne krajowe i zagraniczne Êrodki pieni ne, czeki, weksle i inne dokumenty zast pujàce w obrocie gotówk, jak te znaczki skarbowe i op aty sàdowej, blankiety wekslowe oraz znaczki pocztowe; 8) mienie osobiste pracowników mienie nale àce do pracowników Ubezpieczajàcego, które za jego zezwoleniem znajduje si w miejscu pracy. W szczególnoêci sà to: odzie, obuwie, rowery, wózki inwalidzkie, przedmioty i w asne narz dzia niezb dne do wykonywania pracy, z wy àczeniem komputerów przenoênych, telefonów komórkowych, sprz tu fotograficznego i video, wartoêci pieni nych, kosztownoêci oraz wyrobów futrzarskich. II.2. Miejsce ubezpieczenia 5 1. Miejsce, w którym mienie obj to ochronà ubezpieczeniowà, okreêlone jest w polisie. 2. Ubezpieczeniem jest obj te mienie znajdujàce si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Maszyny, urzàdzenia i wyposa enie, za wyjàtkiem przenoênego sprz tu elektronicznego i przedmiotów ubezpieczenia nale àcych do przedsi biorstw zajmujàcych si wynajmem maszyn i sprz tu oraz wypo yczaniem artyku ów przeznaczenia osobistego i u ytku domowego, obj te sà ponadto ubezpieczeniem od po aru i innych zdarzeƒ losowych w miejscu wykonywania zlecenia zwiàzanego z prowadzonà dzia alnoêcià Ubezpieczajàcego, innym ni okreêlone w polisie miejsce ubezpieczenia, znajdujàcym si na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 17

18 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 2. Mienie osobiste pracowników jest obj te ubezpieczeniem od po aru i innych zdarzeƒ losowych w ka dym miejscu wykonywania przez pracownika obowiàzków s u bowych na polecenie Ubezpieczajàcego, znajdujàcym si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Je eli ubezpieczone mienie znajduje si w ró nych miejscach ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy musi do àczyç do wniosku ubezpieczeniowego szczegó owy wykaz ubezpieczanych lokalizacji, pod rygorem braku odpowiedzialnoêci Generali za szkody powsta e w miejscach niezg oszonych do ubezpieczenia. 2. Pod rygorem braku odpowiedzialnoêci Generali, w przypadku ubezpieczenia mienia znajdujàcego si w ró nych lokalizacjach, Ubezpieczajàcy ma obowiàzek prowadzenia centralnej ksi gowoêci dla ca ego ubezpieczonego mienia oraz odr bnej ewidencji dla mienia znajdujàcego si w poszczególnych miejscach ubezpieczenia. 3. W przypadku uruchomienia przez Ubezpieczajàcego nowej lokalizacji znajdujàce si tam mienie zostaje obj te ochronà ubezpieczeniowà z chwilà uruchomienia nowej lokalizacji, z zastrze eniem e: 1) Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zg osiç do Generali nowà lokalizacj oraz podaç aktualne sumy ubezpieczenia nie póêniej ni w ciàgu 30 dni od daty uruchomienia nowej lokalizacji, 2) Od momentu uruchomienia do czasu zg oszenia nowej lokalizacji, odpowiedzialnoêç Generali jest ograniczona do podlimitu PLN na jednà nowà lokalizacj, nie wi cej jednak ni suma ubezpieczenia okreêlona w polisie oraz do zakresu ryzyk wymienionych w polisie. 4. W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczajàcego obowiàzku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za mienie znajdujàce si w nowych lokalizacjach. II.3. Jak ustala się sumę ubezpieczenia? 8 1. OkreÊlone w polisie sumy ubezpieczenia, ustalone dla poszczególnych rodzajów mienia stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci Generali w odniesieniu do ka dego rodzaju mienia, z zastrze eniem postanowieƒ zawartych w 46 ust. 5 i W ramach sum ubezpieczenia mogà zostaç ustalone podlimity, stanowiàce dla poszczególnych rodzajów ryzyk lub mienia górnà granic odpowiedzialnoêci Generali. W odniesieniu do ka dej jednostki Êrodka trwa ego górnà granicà odpowiedzialnoêci jest jej indywidualna nowa wartoêç odtworzeniowa, rzeczywista lub ksi gowa brutto, w zale noêci od wybranego przez Ubezpieczajàcego sposobu ustalania sum ubezpieczenia, o których mowa w ust Sumy ubezpieczenia ustalane sà na podstawie zadeklarowanej przez Ubezpieczajàcego wartoêci mienia zg oszonego do ubezpieczenia. 4. Podana przez Ubezpieczajàcego suma ubezpieczenia dla budynków, budowli, 18

19 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości maszyn, urzàdzeƒ i wyposa enia oraz rzeczowych sk adników majàtku obrotowego powinna odpowiadaç w przypadku ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych, wed ug wyboru Ubezpieczajàcego, ich nowej wartoêci odtworzeniowej, wartoêci rzeczywistej lub wartoêci ksi gowej brutto. 5. W pozosta ych przypadkach Ubezpieczajàcy wyznacza sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia i ubezpieczanych ryzyk kierujàc si przewidywanà maksymalnà szkodà, która mo e powstaç wskutek zajêcia jednego zdarzenia, niezale nie od faktycznej, ca kowitej wartoêci ubezpieczanego mienia. 6. Je eli do wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczajàcy nie do àczy zestawienia ubezpieczanych przedmiotów przyjmuje si, e ubezpieczeniem jest obj te ca e mienie znajdujàce si w miejscu ubezpieczenia. 7. Sumy ubezpieczenia ustala si : 1) bez uwzgl dnienia kwoty podatku od towarów i us ug (VAT) w przypadku Ubezpieczajàcych b dàcych p atnikami podatku VAT, 2) z uwzgl dnieniem kwoty podatku od towarów i us ug (VAT) w przypadku Ubezpieczajàcych nie b dàcych p atnikami podatku VAT. 8. Sum ubezpieczenia zmniejsza si o wyp acone odszkodowania. Za zgodà Generali i po op aceniu dodatkowej sk adki suma ubezpieczenia mo e zostaç podwy szona do pierwotnej wysokoêci. OdpowiedzialnoÊç Generali do pierwotnej sumy ubezpieczenia rozpoczyna si od dnia nast pnego po dniu op acenia dodatkowej sk adki. II.4. Co nie może być objęte ubezpieczeniem? 9 Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody powsta e: 1) w dokumentach, planach i r kopisach oraz jakichkolwiek danych zgromadzonych na noênikach danych, a tak e programach komputerowych indywidualnych i produkcji seryjnej; 2) w dzie ach sztuki, przedmiotach zabytkowych i o wartoêci kolekcjonerskiej; 3) w modelach, prototypach, wzorach, eksponatach; 4) w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego, statkach powietrznych i wodnych, przyczepach i naczepach samochodowych i campingowych, które mogà byç przedmiotem ubezpieczenia casco, je eli nie sà rzeczowymi sk adnikami majàtku obrotowego lub nie stanowià mienia osób trzecich; 5) w drzewostanach, roêlinach na pniu, uprawach (w tym w szklarniach i namiotach foliowych) oraz inwentarzu ywym; 6) w budynkach i budowlach znajdujàcych si w stadium budowy lub remontu oraz maszynach i urzàdzeniach znajdujàcych si w stadium monta u; 7) w budynkach i budowlach wybudowanych bez wymaganych zezwoleƒ lub nie spe niajàcych warunków prawa budowlanego; 8) w budynkach o charakterze tymczasowym np. namiotach, barakach; 19

20 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 9) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz maszynach i urzàdzeniach przeznaczonych do z omowania; 10) w mieniu nie u ytkowanym lub wy àczonym z eksploatacji powy ej 30 dni, za wyjàtkiem przerw konserwacyjnych, technologicznych lub wynikajàcych z planu pracy; 11) w towarach przeterminowanych bàdê wycofanych z obrotu oraz w przedmiotach nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny; 12) w losach loteryjnych, etonach, kartach telefonicznych, biletach komunikacji miejskiej oraz innych biletach upowa niajàcych do wst pu lub przejazdu; 13) w mieniu u ywanym, przechowywanym lub sk adowanym niezgodnie z przeznaczeniem, obowiàzujàcymi przepisami prawa lub instrukcjà wydanà przez producenta; 14) w mieniu znajdujàcym si w z ym stanie technicznym spowodowanym brakiem konserwacji lub przeprowadzaniem konserwacji niezgodnie z przepisami prawa lub instrukcjà wydanà przez producenta. II.5. Za jakie szkody Generali nie ponosi odpowiedzialności? Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody powsta e wskutek: 1) umyêlnego dzia ania lub zaniechania albo ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, osób bliskich lub osób, za które Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoêç; a tak e wyrzàdzone przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby, za które Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoêç, b dàce pod wp ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych; 2) konfiskaty, zaw aszczenia, nacjonalizacji, zaj cia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, niezale nie od jego formy, wydanego przez w adze paƒstwowe, publiczne, lokalne, celne albo inne uprawnione w adze; 3) wojny, zamieszek, strajków, sabota u lub aktu terroryzmu; 4) dzia ania energii jàdrowej, promieni jonizujàcych, laserowych lub maserowych, pola magnetycznego albo elektromagnetycznego, a tak e ska enia lub zanieczyszczenia odpadami przemys owymi (materia ami lub substancjami). 2. Generali nie ponosi równie odpowiedzialnoêci za szkody, których wartoêç w momencie ustalenia wysokoêci odszkodowania nie przekracza wartoêci okreêlonej w polisie franszyzy redukcyjnej. II.6. Postanowienia dotyczące ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 11 Ubezpieczenie mienia od po aru i innych zdarzeƒ losowych mo e zostaç zawarte w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Ryzyko powodzi mo e zostaç w àczone 20

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA. www.hdi-asekuracja.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA. www.hdi-asekuracja.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA www.hdi-asekuracja.pl Ogólne warunki ubezpieczenia HDI Firma SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zasady ogólne 5 2 Definicje 7 ROZDZIAŁ 2 UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo