OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE I Definicje...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI Ochrona ubezpieczeniowa Warunki odmienne i ich zakres Zasady ustalania sk adki Taryfa sk adek Postanowienia koƒcowe OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE I Definicje ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA II 1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia II 2. Miejsce ubezpieczenia II 3. Jak ustala si sum ubezpieczenia? II 4. Co nie mo e byç obj te ubezpieczeniem? II 5. Za jakie szkody Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci? II 6. Postanowienia dotyczàce ubezpieczenia mienia od po aru i innych zdarzeƒ losowych II 7. Postanowienia dotyczàce ubezpieczenia mienia od kradzie y z w amaniem i rabunku II 8. Wymogi zabezpieczenia mienia II 9. Postanowienia dotyczàce ubezpieczenia elementów sta ych od st uczenia ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ III 1. Definicje III 2. Jaki jest zakres ubezpieczenia? III 3. Jakie sà ograniczenia odpowiedzialnoêci? ROZDZIAL IV POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ IV 1. Zawarcie, zmiana i rozwiàzanie umowy ubezpieczenia IV 2. Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialnoêci IV 3. Sk adka ubezpieczeniowa

2 IV 4. Obowiàzki ubezpieczajàcego i skutki ich niedope nienia IV 5. Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoêci odszkodowania IV 6. Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie IV 7. Wyp ata odszkodowania IV 8. Fa szywe roszczenia IV 9. Regres ubezpieczeniowy IV10. Cesja praw z umowy ubezpieczenia IV 11. Postanowienia koƒcowe Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia Klauzula nr 1 Ubezpieczenie sprz tu elektronicznego Klauzula nr 2 Ubezpieczenie przenoênego sprz tu elektronicznego Klauzula nr 3 Ubezpieczenie danych i noêników danych oraz dokumentów niezb dnych do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej Klauzula nr 4 Ubezpieczenie mienia w asnego w transporcie krajowym Klauzula nr 5 Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH AUTOCASCO W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI.60 I Postanowienia ogólne II S ownik poj ç III Przedmiot ubezpieczenia IV Zakres ubezpieczenia V Wy àczenia odpowiedzialnoêci VI Zasady ustalania wartoêci pojazdu VII Zasady zawierania umowy ubezpieczenia VIII Okres ubezpieczenia IX Sk adka ubezpieczeniowa X Odstàpienie od umowy ubezpieczenia XI Rozwiàzanie lub wypowiedzenie umowy ubezpieczenia XII Zwrot sk adki XIII Cesja praw z umowy XIV Post powanie w przypadku powstania szkody XV Zasady ustalania wysokoêci i wyp aty odszkodowaƒ XVI Zasady likwidacji szkód powsta ych poza granicami Polski XVII Post powanie regresowe XVIII Postanowienia koƒcowe

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI.83 I Postanowienia ogólne II Przedmiot i zakres ubezpieczenia III Wy àczenia odpowiedzialnoêci IV Umowa na rzecz osoby trzeciej V Umowa ubezpieczenia i sk adka VI Rodzaje i wysokoêç Êwiadczeƒ VII Zasady ustalania wysokoêci i wyp aty Êwiadczeƒ VIII Post powanie w razie wypadku IX Postanowienia koƒcowe

4 4

5 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI. Strony umowy ubezpieczenia (Jednostki spó dzielczoêci Samopomocy Ch opskiej i inni przedsi biorcy, zwani dalej Ubezpieczajàcym,) 1 Ochrona ubezpieczeniowa 1. Ochronà ubezpieczeniowà w systemie scalonym w ramach Umowy ubezpieczenia (dalej Umowa) obj te zostaje / mo e zostaç na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla Spó dzielczoêci" wraz z klauzulami dodatkowymi, zatwierdzonych uchwa à Zarzàdu Generali TU S.A. Nr GNL/ob/31/8/2007, z dnia 8 sierpnia 2007r (dalej OWU): 1) mienie od po aru i innych zdarzeƒ losowych, 2) mienie od kradzie y z w amaniem i rabunku, 3) szyby i inne przedmioty szklane od st uczenia, 4) odpowiedzialnoêç cywilnà, 5) sprz t elektroniczny, 6) mienie w transporcie krajowym, 7) maszyny elektryczne od szkód elektrycznych, 8) pojazdy mechaniczne w zakresie autocasco, na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Autocasco zatwierdzonych uchwa à uchwa à Zarzàdu Generali TU S.A. Nr GNL/ob/31/8/2007, z dnia 8 sierpnia 2007 r. (dalej OWU AC), 9) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego (NNW). na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków systemem scalonym Generali dla Spó dzielczoêci, zatwierdzonych uchwa à Zarzàdu Generali TU S.A. Nr GNL/ob/31/8/2007, z dnia 8 sierpnia 2007r. (dalej OWU NNW), W sk ad produktu Generali dla Spó dzielczoêci wchodzà OWU mienia w systemie scalonym Generali dla Spó dzielczoêci, klauzule dodatkowe nr 1, 2, 3, 4, 5, oraz ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Autocasco i ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. 2. Umow w zakresie okreêlonym w ust. 1 mo e równie zawrzeç przedsi biorca, jeêli struktura posiadanego majàtku pozwala na ustalenie sk adki w sposób okreêlony w 5 ust. 2 niniejszej umowy ubezpieczenia. 3. Mienie i zdarzenia nie obj te ochronà ubezpieczeniowà zgodnie z ust. 1, na wniosek Ubezpieczajàcego mogà byç ubezpieczone w ramach odr bnej umowy ubezpieczenia. 5

6 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości. 2 Warunki odmienne i ich zakres 1. Dla ubezpieczeƒ, o których mowa w 1, ustala si odmienne warunki w nast pujàcym zakresie: 1) w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà mienie (np. budynki, towary, urzàdzenia) nabyte oraz przyj te przez Ubezpieczajàcego w posiadanie zale ne na podstawie umów agencji, komisu, najmu, dzier awy, zastawu, sprzeda y warunkowej, leasingu, je eli przedmiot tych umów, a szczególnie wartoêç brutto majàtku trwa ego, wartoêç sprzeda y Êrodków obrotowych stanowià podstaw ustalenia sk adki za ubezpieczenia w trybie 4 i 5 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia, a sk adka zosta a op acona. Wykaz tego mienia do àcza si do wniosku o ubezpieczenie mienia lub noty rozliczenia sk adki. b) Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà mienie b dàce przedmiotem sprzeda y warunkowej lub komisowej, je eli mienie to zosta o ubezpieczone w Generali przez jednostk b dàcà jego w aêcicielem, c) wy àcza si z ochrony ubezpieczeniowej mienie ruchome (np. wyposa enie, towary, urzàdzenia) zbyte oraz przekazane przez Ubezpieczajàcego innym podmiotom w posiadanie zale ne na podstawie umów agencji, najmu, dzier awy, zastawu, leasingu itp. - od momentu dokonania czynnoêci prawnej rozporzàdzajàcej. Ubezpieczajàcy z zachowaniem trybu okreêlonego w 4 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia mo e domagaç si odpowiedniego pomniejszenia wymiaru sk adki za okres od dnia przekazania, jeêli wartoêç przekazanego mienia stanowi a podstaw ustalenia sk adki, Wy àczenie to nie dotyczy wyposa enia, od którego wartoêci Ubezpieczajàcy uiszcza dodatkowo sk adk uzupe niajàcà w wysokoêci 2%; wykaz wyposa enia za àcza si do wniosku lub noty - rozliczenia sk adki. WartoÊç tego mienia zg oszonego do ubezpieczenia stanowi sum ubezpieczenia, do której ograniczona jest odpowiedzialnoêç Generali, d) wy àcza si z ochrony ubezpieczeniowej mienie przyj te przez Ubezpieczajàcego na sk ad (przechowywanie, konsygnacja, komis), ubezpieczeniu mienia od kradzie y z w amaniem i rabunku wartoêci pieni ne obj te sà ochronà w wyodr bnionych ewidencyjnie kasach,pod warunkiem zadeklarowania wartoêci Êrodków pieni nych zgodnie z 5 ust. 3 pkt 7 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia, w przypadku braku takiej deklaracji odpowiedzialnoêç Generali za szkody powsta e w wartoêciach pieni nych ograniczona jest do kwoty stanowiàcej równowartoêç w z otych USD ustalonej wg kursu Êredniego walut obcych NBP z dnia powstania szkody. 2) ponadto w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: a) górnà granic odpowiedzialnoêci Generali za szkod b dàcà nast pstwem jednego przypadku w amania (rabunku) - bez wzgl du na rodzaj przedmiotu 6

7 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości kradzie y - stanowi 3-krotna wartoêç sk adki nominalnej ustalonej za okres 12 miesi cznego okresu ubezpieczenia, b) Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà szkody spowodowane przez sprawc, który ukry si w lokalu przed jego zamkni ciem, je eli pozostawi Êlady, które mogà byç u yte jako dowód potajemnego ukrycia si, zgodnie z 14 pkt 1 ppkt b, 3) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: a) Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà odpowiedzialnoêç cywilnà Ubezpieczajàcego za szkody wymienione w 28 OWU (odpowiedzialnoêç deliktowa) w zwiàzku z prowadzeniem dzia alnoêci gospodarczej lub posiadaniem nieruchomoêci, b) sum gwarancyjnà za ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej, o której mowa pod lit. a, ustala si na kwot z. Suma ta stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Generali za szkody powsta e ze wszystkich zdarzeƒ w trzymiesi cznym okresie ubezpieczenia. Ka dorazowa wyp ata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wyp aconà kwot, a do jej wyczerpania. Na wniosek Ubezpieczajàcego suma ta mo e byç podwy szona do pierwotnej wysokoêci (doubezpieczona) po op aceniu dodatkowej sk adki, liczonej wed ug zasad podanych w 5 ust. 7 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia, 4) w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia sumę ubezpieczenia na poszczególne trzymiesi czne okresy okreêla Ubezpieczajàcy. Zadeklarowana do ubezpieczenia suma stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Generali za szkody powsta e w trzymiesi cznym okresie ubezpieczenia. Ka dorazowa wyp ata odszkodowania powoduje zmniejszenie zadeklarowanej sumy ubezpieczenia o kwot wyp aconych odszkodowaƒ, a do jej wyczerpania. Suma mo e byç podniesiona do pierwotnej wysokoêci (doubezpieczona) po op aceniu dodatkowej sk adki liczonej wed ug zasad podanych w 5 ust. 8 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia. 5) w ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym: wysokoêç odszkodowania w mieniu przeznaczonym do odsprzeda y ustala si : a) wed ug ceny zakupu brutto okreêlonej w fakturze (z uwzgl dnieniem naliczonego podatku VAT), b) wysokoêç szkody w mieniu przemieszczanym z zak adów produkcyjnych do w asnej sieci handlowej (przesuni cie) ustala si wed ug ceny zakupu okreêlonej w fakturze. 2. W zakresie nie uregulowanym w ust. 1 stosuje si odpowiednie postanowienia OWU, przy czym: 1) w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych: a) w ubezpieczeniu mienia od po aru i innych zdarzeƒ losowych Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà mienie w zakresie pe nym, okreêlonym w 12. ust. 1,2,3 i 4 OWU, oraz obj te zostajà ochronà ubezpieczeniowà od rozmro enia towary handlowe, przechowywane w urzàdzeniach 7

8 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości. ch odniczych, jeêli uleg y zepsuciu wskutek rozmro enia b dàcego nast pstwem niezapowiedzianej przez zak ad energetyczny przerwy w dostawie pràdu trwajàcej ponad 2 godziny, lub uszkodzenia urzàdzeƒ w wyniku wy adowaƒ atmosferycznych, b) w odniesieniu do budynków i budowli, maszyn i innych urzàdzeƒ stanowiàcych Êrodki trwa e ubezpieczone w wartoêci rzeczywistej ( 8, ust. 4, pkt 4 OWU), których faktyczna wartoêç jest wy sza od wartoêci wynikajàcej z ewidencji ksi gowej netto po potraceniu amortyzacji górnà granic odpowiedzialnoêci Generali stanowi faktycznà wartoêç tego mienia ustalonà na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Wykaz budynków i budowli lub innych Êrodków trwa ych z podaniem ich wartoêci brutto lub wartoêci rzeczywistej ustalonych przez rzeczoznawc za àcza si do wniosku o ubezpieczenie lub noty rozliczenia sk adki. W przypadku braku wyceny rzeczoznawcy i nie z o enia wykazu, o którym wy ej mowa, górnà granic odpowiedzialnoêci Generali jest kwota stanowiàca 25% wartoêci ewidencyjnej poczàtkowej budynku, budowli lub innego Êrodka trwa ego, 2) w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych autocasco Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà pojazdy mechaniczne wraz z wyposa eniem ( 4 OWU AC) w zakresie przewidzianym 6 OWU AC z zastrze eniem, i w przypadku pojazdów, których okres eksploatacji nie przekracza 10 lat, postanowienia 23 ust. 2 OWU AC nie majà zastosowania, 3) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego, które obejmuje nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków w zwiàzku z ruchem pojazdu, polegajàce na uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia, powodujàce trwa y uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç ubezpieczonego - kierowcy i /lub pasa erów pojazdu mechanicznego wysokoêç Êwiadczenia wynosi 2,500 z w razie zgonu poszkodowanej osoby lub 50 z za ka dy procent trwa ego uszczerbku na zdrowiu - do maksymalnej kwoty z Umow zawiera si na okres ubezpieczenia oznaczony w polisie, jednak e nie d u szy ni do dnia wyp aty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka, którego dotyczy suma ubezpieczenia. 2. Umow ubezpieczenia uwa a si za zawartà po op aceniu przez Ubezpieczajàcego sk adki w terminie wskazanym w polisie i dor czeniu przez Generali polisy. 3. Z zastrze eniem postanowieƒ 36 OWU, OWU AC oraz 10, OWU NNW w przypadku nie z o enia przez Ubezpieczajàcego lub Generali pisemnego oêwiadczenia o rezygnacji z kontynuowania umowy, najpóêniej na 30 dni przed up ywem okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega przed u eniu na nast pne 12 miesi cy, co Generali potwierdza polisà. 4. Z zastrze eniem postanowieƒ 36 OWU, OWU AC oraz 10, OWU NNW umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu: 1) z up ywem okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia (polisie), z zastrze eniem ust. 3, 8

9 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 2) W przypadku, gdy sk adka op acana jest w ratach oraz gdy Ubezpieczajàcy nie op aci kolejnej raty sk adki we wskazanym w polisie terminie, Generali wezwie Ubezpieczajàcego do zap aty wymagalnej raty z zagro eniem, e brak zap aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoêci. W przypadku braku p atnoêci w/w terminie odpowiedzialnoêç Generali koƒczy si z ostatnim dniem wyznaczonego terminu Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany rzetelnie przedstawiaç Generali dane organizacyjno-majàtkowe majàce wp yw na zakres ubezpieczenia, rozmiar ryzyka i wymiar sk adki oraz niezw ocznie zawiadamiaç Generali o wszelkich zmianach w tym zakresie i uwzgl dniç te dane przy ustalaniu sk adki. 2. Je eli w okresie ubezpieczenia nastàpi wy àczenie z u ytkowania cz Êci mienia (zamkni cie obiektu), Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany powiadomiç o tym Generali w okresie 30 dni od daty wy àczenia z u ytkowania. W porozumieniu z Generali, Ubezpieczajàcy mo e uzgodniç dalsze warunki ubezpieczenia danego mienia w tym dodatkowe zabezpieczenia i wartoêç ubezpieczeniowà (sum ubezpieczenia). 5 Zasady ustalania składki 1. Sk adka za ubezpieczenie ustalana jest wed ug nast pujàcych zasad: 1) na poczàtku okresu ubezpieczenia Generali ustala wysokoêç sk adki zaliczkowej za ubezpieczenie, którym jest 12 miesi czny okres ubezpieczenia w wysokoêci czterokrotnoêci sk adki naliczonej za trzy miesiàce na podstawie danych zwiàzanych z prowadzonà dzia alnoêcià oraz posiadanym mieniem, zawartych we wniosku o ubezpieczenie ustalonej proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Sk adka zaliczkowa p atna jest w czterech równych ratach w wysokoêci okreêlonej w umowie ubezpieczenia (polisie), 2) ustalenie wysokoêci sk adki ostatecznej nast puj w terminie do koƒca 13 miesiàca bie àcego okresu ubezpieczenia na podstawie faktycznych przychodów osiàgni tych przez Ubezpieczajàcego w okresie ubezpieczenia i podanych w nocie rozliczeniowej, 3) je eli sk adka ostateczna przekracza sk adk zaliczkowà Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do dop acenia ró nicy sk adki w ciàgu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wysokoêci dop aty, 4) w przypadku, gdy sk adka zaliczkowa przekracza sk adk ostatecznà, Generali dokonuje zwrotu nadp aty lub na wniosek Ubezpieczajàcego lub zalicza jà na poczet wp aty sk adki zaliczkowej na kolejny okres ubezpieczenia. 2. Podstawà ustalania sk adki za ubezpieczenie w zakresie okreêlonym w 1 i 2 niniejszych postanowieƒ szczególnych do umowy ubezpieczenia jest: 1) w działalności gospodarczej: a) wartoêç brutto w asnego majàtku trwa ego wed ug ewidencji ksi gowej (z wy àczeniem wartoêci pojazdów, o których mowa pod lit. c) oraz posiadanego obcego majàtku trwa ego; w przypadku, gdy wartoêç majàtku 9

10 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości. trwa ego w za àczonym do wniosku/noty wykazie okreêlonym w 2 ust. 2 pkt 2b niniejszych szczególnych warunków jest wy sza od wartoêci ewidencyjnej brutto, sk adk uiszcza si od wartoêci brutto majàtku trwa ego wycenionego przez rzeczoznawc, b) planowana wartoêç sprzeda y brutto lub wartoêç sprzeda y brutto, tj. àcznie z nale nym podatkiem VAT, wed ug ewidencji ksi gowej, wykonana w poprzednich trzech miesiàcach w handlu, w produkcji i us ugach oraz wartoêç przesuni ç z dzia alnoêci produkcyjnej i hurtowej do w asnej dzia alnoêci handlowej (tzw. sprzeda wewn trzna) z wy àczenie sprzeda y wewn trznej pieczywa, c) wartoêç brutto/netto pojazdów mechanicznych obj tych ubezpieczeniem AC wed ug wartoêci rynkowej tych pojazdów stan na poczàtku okresu ubezpieczenia. Wykaz pojazdów z podaniem ich wartoêci rynkowej za àcza si do wniosku o ubezpieczenie. 2) w działalności pozagospodarczej (szkoleniowej, socjalnej, leczniczej, administracyjnej) - wartoêç brutto majàtku trwa ego wed ug ewidencji ksi gowej oraz przychody z tej dzia alnoêci, 3) w wyodrębnionych ewidencyjnie kasach wartoêç przychodów Êrodków pieni nych, bàdê indywidualnie zadeklarowana suma ubezpieczenia, 4) w ubezpieczeniu szyb i innych szklanych przedmiotów od stłuczenia - indywidualnie zadeklarowana suma ubezpieczenia, z zastrze eniem ust Jako podstaw ustalenia sk adek za trzy miesiàce przyjmuje si planowanà lub faktycznà wartoêç sprzeda y brutto oraz przesuni ç (tzw. sprzeda y wewn trznej) w dzia alnoêci gospodarczej, przychodów w dzia alnoêci pozagospodarczej, Êrodków pieni nych w kasach w poprzednich trzech miesiàcach oraz jednà czwartà wartoêci brutto majàtku trwa ego wed ug ewidencji ksi gowej i ustaleƒ rzeczoznawcy stan na poczàtku okresu ubezpieczenia. W przypadku pojazdów mechanicznych za podstaw ustalenia sk adki za trzy miesiàce przyjmuj si jednà czwartà ich wartoêci rynkowej ustalonej zgodnie z OWU AC stan na poczàtek okresu ubezpieczenia i z uwzgl dnieniem przebiegu szkodowego. Taryfa składek Stawki taryfowe dla ustalenia sk adki za ubezpieczenie okreêlone w 1 ust 1 wynoszà: 1) od wartoêci sprzeda y brutto w detalu, gastronomii, skupie i us ugach, z zastrze eniem ust. 4: a) do z 0,18% b) powy ej z 0,16% 2) od wartoêci sprzeda y brutto, z zastrze eniem ust. 4: a) w hurcie (sprzeda magazynowa i przesuni cia) 0,08% b) w produkcji ( àcznie z przesuni ciami z tej dzia alnoêci do dzia alnoêci handlowej) 0,08% c) w sk adnicach maszyn i narz dzi rolniczych 0,05% 3) od wyodr bnionej ewidencyjnie wartoêci sprzeda y brutto us ug przewozowo-spedycyjnych oraz hotelarskich 0,08% 10

11 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 4) wartoêç brutto majàtku trwa ego oraz przychodów z dzia alnoêci pozagospodarczej (ust. 2 pkt 2) 0,08% 5) od wartoêci ewidencyjnej brutto i wartoêci brutto ustalonej przez rzeczoznawc ubezpieczanego majàtku trwa ego b dàcego w posiadaniu Ubezpieczajàcego: a) u ytkowanego na rachunek w asny 0,15% b) wydzier awionego innym podmiotom 0,25% 6) od wartoêci rynkowej pojazdów silnikowych wykazanych w za àczniku do wniosku: a) w jednostce, w której nie wystàpi y szkody AC w roku poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia 2,50% b) w jednostce, w której wystàpi y w roku poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia szkody z tytu u AC, lecz nie przekroczy y 3-krotnej wartoêci sk adki czàstkowej 3,50% c) w jednostce, w której wystàpi y w roku poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia szkody z tytu u AC przekraczajàce 3-krotnà wartoêç sk adki czàstkowej 4,50% 7) od wartoêci przychodów Êrodków pieni nych w kasach wyodr bnionych ewidencyjnie 0,04% W przypadku odr bnego zadeklarowania sumy ubezpieczenia wartoêci pieni nych: - do z sumy ubezpieczenia 1,15% - do z sumy ubezpieczenia 0,75% - do z sumy ubezpieczenia 0,60% 8) w ubezpieczeniu szyb - od zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sk adka wynosi 1,4 %. 4. W razie wy àczenia z ochrony ubezpieczenia mienia systemem scalonym ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym, stawki okreêlone w ust. 3 pkt. 1 i 2 wynoszà: 1) pkt 1a - 0,15% 2) pkt 1b - 0,13% 3) pkt 2a - 0,06% 4) pkt 2b - 0,06% 5) pkt 2c - 0,03% 5. Sk adka za ubezpieczenie stanowi sum sk adek czàstkowych wyliczonych wed ug stawek taryfowych okreêlonych w ust. 3 z zastrze eniem ust Sk adk ubezpieczeniowà obliczonà wed ug zasad okreêlonych w ust. 1-5: 1) obni a si jednostkom, w których w okresie ostatnich 12 miesi cy poprzedzajàcych zawarcie Umowy, wartoêç zg oszonych szkód po odliczeniu kwot odszkodowaƒ odmówionych, w stosunku do wartoêci nominalnej sk adki, to jest bez uwzgl dnienia ewentualnych zwy ek i obni ek wynosi a: a) mniej ni 50% - o 30% 11

12 Postanowienia szczególne do umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie OWU mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości. b) mniej ni 60% - o 20% c) mniej ni 70% - o 15% d) mniej ni 80% - o 10% 2) w przypadku, gdy szkodowoêç by a ni sza ni 50% a) w ostatnich 24 miesiàcach poprzedzajàcych zawarcie Umowy sk adk nominalnà obni a si o 40% b) w ostatnich 36 miesiàcach poprzedzajàcych zawarcie Umowy sk adk nominalnà obni a si o 50% 3) W razie gdy w okresie pierwszych 6 miesi cy okresu ubezpieczenia szkodowoêç przekroczy 100%, wskaêniki obni ek o których mowa w pkt 1 i 2 za kolejny szeêciomiesi czny okres ubezpieczenia ulegajà zmniejszeniu o 50%. 4) Podwy sza si jednostkom, w których w ostatnim 12 miesi cznym okresie ubezpieczenia, poprzedzajàcych zawarcie ubezpieczenia, wartoêç szkód po odliczeniu kwot odszkodowaƒ odmówionych, w stosunku do wartoêci nominalnej sk adki, to jest bez uwzgl dnienia ewentualnych zwy ek i obni ek wynosi a: a) od 201 do 300% - o 50% b) od 301 do 400% - o 70% c) powy ej 401% - o 100% 7. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej - w razie wyczerpania sumy gwarancyjnej - z tytu u doubezpieczenia, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej uchwa y, ustala si stawk w wysokoêci 0,20% od kwoty doubezpieczenia. OdpowiedzialnoÊç Generali z tytu u doubezpieczenia rozpoczyna si od dnia nast pnego po op aceniu sk adki. 8. W ubezpieczeniu szyb - w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia - z tytu u doubezpieczenia, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 4 niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia, ustala si stawk w wysokoêci 1,5% od kwoty doubezpieczenia. OdpowiedzialnoÊç Generali z tytu u doubezpieczenia rozpoczyna si od dnia nast pnego po op aceniu sk adki. 6 Postanowienia końcowe 1. Generali zapewnia ciàg oêç ochrony ubezpieczeniowej, co potwierdza Ubezpieczajàcemu polisà, je eli mienie by o obj te ochronà wg OWU w poprzedzajàcym 12 miesi cznym okresie i jeêli Ubezpieczajàcy: 1) nie z o y pisemnego oêwiadczenia w trybie okreêlonym w 3 ust 3 i 4 Umowy, 2) wp aci sk adk za pierwsze trzy miesiàce dwunastomiesi cznego okresu ubezpieczenia w terminie do koƒca pierwszego miesiàca okresu ubezpieczenia. 7 W kwestiach nie uregulowanych w umowie ubezpieczenia obowiàzujà postanowienia OWU. 12

13 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE 1 1. Przez umow ubezpieczenia, zawartà na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla Spó dzielczoêci, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna, zwane dalej Generali, udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadajàcym osobowoêci prawnej, prowadzàcym dzia alnoêç gospodarczà lub spo ecznà zwanym dalej Ubezpieczajàcym. 2. Umowa ubezpieczenia mo e byç równie zawarta przez Ubezpieczajàcego we w asnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby (Ubezpieczonego). W takim przypadku postanowienia OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego. 3. Ochrona ubezpieczeniowa mo e obejmowaç: 1) mienie zg oszone przez Ubezpieczajàcego w zakresie szkód spowodowanych przez a) po ar i inne zdarzenia losowe, b) kradzie z w amaniem i rabunek, c) st uczenie sta ych elementów, 2) odpowiedzialnoêç cywilnà Ubezpieczajàcego oraz osób wymienionych w 27 pkt 2 b) z tytu u czynu niedozwolonego, w zwiàzku z prowadzonà dzia alnoêcià gospodarczà lub spo ecznà, 3) sprz t elektroniczny, 4) mienie w transporcie krajowym, 5) maszyny elektryczne od szkód elektrycznych, 6) pojazdy mechaniczne (AC), 7) Nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mecha-nicznego (NNW). 4. Po op aceniu dodatkowej sk adki zakres ochrony ubezpieczeniowej mo e zostaç poszerzony o ryzyka oferowane w ramach klauzul dodatkowych. Klauzule zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowieƒ OWU, wymagajà zachowania formy pisemnej, pod rygorem ich niewa noêci. 5. Wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w ramach opcji oferowanych przez OWU i klauzule dodatkowe, dokonuje Ubezpieczajàcy, z zastrze eniem e zawarcie umowy ubezpieczenie mienia od po aru i innych zdarzeƒ losowych jest warunkiem obj cia ochronà ubezpieczeniowà w ramach pozosta ych opcji ubezpieczenia. 13

14 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 6. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy. Polisa, Wniosek o ubezpieczenie mienia oraz OWU, klauzule dodatkowe oraz ich zmiany, stanowià integralne cz Êci umowy ubezpieczenia. 2 Definicje W umowie ubezpieczenia oraz w OWU wymienione poni ej terminy definiuje si nast pujàco: 1) osoba trzecia osoba pozostajàca poza stosunkiem ubezpieczenia; 2) szkoda: a) osobowa uszkodzenie cia a, rozstrój zdrowia lub Êmierç, b) rzeczowa bezpoêrednia utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia; 3) osoby bliskie ma onek, konkubina, konkubent, rodzeƒstwo, wst pni, zst pni, teêciowie, zi ciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie i przysposobieni, o ile osoby te pozostajà we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczajàcym; 4) franszyza redukcyjna kwota, o którà zmniejsza si wysokoêç wyp acanego odszkodowania. Wszystkie szkody, których wartoêç nie przekracza kwoty franszyzy redukcyjnej nie sà obj te ubezpieczeniem; 5) podlimit ustalony limit kwotowy dotyczàcy okreêlonego ryzyka, w granicach sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej ograniczajàcy odpowiedzialnoêç Generali z tytu u tego ryzyka; 6) lokal budynek lub trwale wyodr bnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia u ytkowane wy àcznie przez Ubezpieczajàcego; 7) remont wykonywanie w istniejàcym budynku robót budowlanych polegajàcych w szczególnoêci na wymianie pokrycia lub konstrukcji dachu, rozbudowie lub przebudowie budynku oraz wymianie instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej lub wentylacyjnej; 8) monitoring system antyw amaniowy wywo ujàcy alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia, z czasem reakcji nie d u szym ni 10 minut od momentu odebrania zg oszenia; 9) stały dozór ca odobowy dozór pe niony przez pracowników Ubezpieczajàcego lub pracowników agencji ochrony mienia b dàcych w wieku mi dzy 18 a 60 lat; w godzinach zamkni cia miejsca ubezpieczenia osoby pe niàce sta y dozór obowiàzane sà dokonywaç cogodzinnego obchodu ubezpieczonego mienia i sporzàdzania raportu w ksià ce dy urów; 10) zamek wielozapadkowy zamek, którego klucz posiada w opatce wi cej ni jedno obienie prostopad e do trzonu; 11) pracownik osoba zatrudniona przez Ubezpieczajàcego na podstawie umowy o prac, powo ania, wyboru, mianowania lub spó dzielczej umowy o prac, lub te Êwiadczàca prac na podstawie umowy cywilnoprawnej, je eli Ubezpieczajàcy, na rzecz którego Êwiadczy prac jest w stosunku do niej p atnikiem sk adek z tytu u ubezpieczeƒ spo ecznych; 14

15 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 12) cena nabycia rzeczywista cena zakupu sk adnika majàtku, obejmujàca kwot nale nà sprzedajàcemu (bez naliczonego podatku od towarów i us ug), a w przypadku importu powi kszona o obcià enia o charakterze publicznoprawnym oraz powi kszona o koszty bezpoêrednio zwiàzane z zakupem i przystosowaniem sk adnika majàtku do stanu zdatnego do u ytkowania, àcznie z kosztami transportu, jak te za adunku i wy adunku, a pomniejszona o zmniejszenie ceny (rabaty, opusty itp.) i odzyski. Je eli nie jest mo liwe ustalenie ceny nabycia sk adnika majàtku, a w szczególnoêci otrzymanego w formie darowizny jego wyceny dokonuje si wed ug ceny zakupu takiego samego lub podobnego przedmiotu; 13) koszt wytworzenia obejmuje koszty bezpoêrednie produkcji poszczególnych produktów gotowych i pó produktów oraz przypadajàcà na okres ich wytwarzania uzasadnionà cz Êç kosztów poêrednich produkcji; do kosztów wytworzenia, po których wycenia si aktywa, nie zalicza si kosztów ogólnych zarzàdu, to jest kosztów dzia ania jednostki jako ca oêci oraz zarzàdzania nià, kosztów sprzeda y produktów, towarów i innych rzeczowych sk adników majàtku, jak te pozosta ych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych. Je eli nie jest mo liwe ustalenie kosztu wytworzenia sk adnika majàtku, jego wyceny dokonuje si wed ug ceny sprzeda y takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonej o przeci tnie osiàgany przy sprzeda y produktów zysk, a w przypadku produkcji w toku tak e z uwzgl dnieniem stopnia jego przetworzenia; 14) nowa wartość odtworzeniowa wartoêç odtworzenia lub zastàpienia utraconego lub uszkodzonego mienia (z w àczeniem kosztów transportu lub monta u) odpowiadajàca aktualnym kosztom odbudowy, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materia ów i technologii w odniesieniu do budynków i budowli, a w przypadku pozosta ego mienia z zachowaniem rodzaju, typu, modelu oraz takich samych, a je eli nie jest to mo liwe zbli onych parametrów technicznych i u ytkowych.dla rzeczowych sk adników majàtku obrotowego jest to najwy sza przewidywana w okresie ubezpieczenia wartoêç odpowiadajàca ich cenie nabycia lub kosztowi ich wytworzenia; 15) wartość rzeczywista nowa wartoêç odtworzeniowa pomniejszona o stopieƒ zu ycia technicznego; 16) wartość księgowa brutto ksi gowa wartoêç poczàtkowa mienia z uwzgl dnieniem dokonanych przeszacowaƒ jego wartoêci, ale bez uwzgl dniania odpisów amortyzacyjnych; 17) wózki jezdniowe wózki o nap dzie spalinowym lub elektrycznym s u àce do transportu lub za adunku w miejscu ubezpieczenia, które nie podlegajà rejestracji zgodnie z ustawà Prawo o ruchu drogowym ; 18) wojna wojna domowa, konflikt zbrojny z innym paƒstwem bez wzgl du na to, czy wypowiedziano wojn, bunt, przewrót, dzia anie si zbrojnych, wprowadzenie stanu wojennego lub wyjàtkowego oraz inne zdarzenia o podobnym charakterze; 19) zamieszki gwa towne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko w adzy, których celem jest zmiana istniejàcego porzàdku prawnego; 15

16 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 20) strajk przerwa w pracy podj ta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spe nienia àdaƒ o charakterze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym; 21) terroryzm/sabotaż nielegalne akcje indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek politycznych, religijnych lub ideologicznych skierowane przeciwko osobom lub obiektom: a) w celu zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego (terroryzm), b) w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu publicznego, zak adów produkcyjnych lub us ugowych (sabota ); 22) polisa dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia. ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie okreêlone w polisie. 2. Ubezpieczajàcy, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zobowiàzany jest wskazaç Generali we wniosku zg oszone do ubezpieczenia mienie, stanowiàce w asnoêç osoby trzeciej. 4 Ubezpieczajàcy mo e zg osiç do ubezpieczenia nast pujàce rodzaje mienia: 1) budynki obiekty budowlane trwale zwiàzane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocà przegród budowlanych, posiadajàce fundamenty i dach, wraz ze stolarkà okiennà, drzwiowà, w tym drzwiami wraz z zamkami i szybami w oknach i drzwiach oraz wewn trznymi ok adzinami Êcian, pod óg, sufitów i pow okami malarskimi, jak te instalacjami i urzàdzeniami technicznymi zapewniajàcymi mo liwoêç u ytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem takimi, jak przy àcza i urzàdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia Êcieków, elementy urzàdzeƒ wodnokanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i grzewczych oraz urzàdzenia zabezpieczajàce i instalacje sygnalizacji alarmowej, je eli znajdujà si one w miejscu ubezpieczenia; 2) budowle obiekty budowlane trwale zwiàzane z gruntem, a nie b dàce budynkami, stanowiàce ca oêç technicznà i u ytkowà, wraz z instalacjami i urzàdzeniami, w tym ogrodzenia, mury, bramy, przejazdy, place postojowe, place pod Êmietniki, drogi, chodniki i oêwietlenie nieruchomoêci itp., je eli znajdujà si one w miejscu ubezpieczenia; 3) maszyny, urządzenia, wyposażenie maszyny, urzàdzenia techniczne, narz dzia, oprzyrzàdowanie, sta e elementy wyposa enia oraz Êrodki transportu wewn trznego, wykorzystywane przez Ubezpieczajàcego do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej, nie b dàce rzeczowymi sk adnikami majàtku obrotowego; 16

17 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 4) rzeczowe składniki majątku obrotowego (Êrodki obrotowe) wyroby gotowe lub w toku produkcji, materia y i surowce w trakcie przerobu, pó produkty i pó fabrykaty, zapasy i opakowania oraz wszelkie towary handlowe nabyte w celu dalszej sprzeda y; 5) nakłady inwestycyjne poniesione przez Ubezpieczajàcego wydatki na wykoƒczenie wn trz oraz wszelkie wydatki na wykoƒczeniowe roboty budowlane, instalacyjne, remonty kapitalne i adaptacyjne w budynkach, budowlach i lokalach, nie b dàcych w asnoêcià Ubezpieczajàcego, a zajmowanych przez niego na podstawie umowy najmu, dzier awy lub innego tytu u prawnego, poniesione dla potrzeb prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej lub w celu podniesienia standardu tych pomieszczeƒ. W przypadku ubezpieczenia mienia od kradzie y z w amaniem pod poj ciem nak adów inwestycyjnych rozumie si tak e nak ady poniesione przez Ubezpieczajàcego na zaadaptowanie w asnych pomieszczeƒ do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej; 6) mienie osób trzecich mienie nale àce do osób trzecich przyj te w celu wykonania us ugi (np. naprawy, remontu, przetworzenia, badania, czyszczenia, farbowania, prania), dalszej sprzeda y, w ramach umowy komisu lub przechowania; 7) wartości pieniężne krajowe i zagraniczne Êrodki pieni ne, czeki, weksle i inne dokumenty zast pujàce w obrocie gotówk, jak te znaczki skarbowe i op aty sàdowej, blankiety wekslowe oraz znaczki pocztowe; 8) mienie osobiste pracowników mienie nale àce do pracowników Ubezpieczajàcego, które za jego zezwoleniem znajduje si w miejscu pracy. W szczególnoêci sà to: odzie, obuwie, rowery, wózki inwalidzkie, przedmioty i w asne narz dzia niezb dne do wykonywania pracy, z wy àczeniem komputerów przenoênych, telefonów komórkowych, sprz tu fotograficznego i video, wartoêci pieni nych, kosztownoêci oraz wyrobów futrzarskich. II.2. Miejsce ubezpieczenia 5 1. Miejsce, w którym mienie obj to ochronà ubezpieczeniowà, okreêlone jest w polisie. 2. Ubezpieczeniem jest obj te mienie znajdujàce si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Maszyny, urzàdzenia i wyposa enie, za wyjàtkiem przenoênego sprz tu elektronicznego i przedmiotów ubezpieczenia nale àcych do przedsi biorstw zajmujàcych si wynajmem maszyn i sprz tu oraz wypo yczaniem artyku ów przeznaczenia osobistego i u ytku domowego, obj te sà ponadto ubezpieczeniem od po aru i innych zdarzeƒ losowych w miejscu wykonywania zlecenia zwiàzanego z prowadzonà dzia alnoêcià Ubezpieczajàcego, innym ni okreêlone w polisie miejsce ubezpieczenia, znajdujàcym si na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 17

18 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 2. Mienie osobiste pracowników jest obj te ubezpieczeniem od po aru i innych zdarzeƒ losowych w ka dym miejscu wykonywania przez pracownika obowiàzków s u bowych na polecenie Ubezpieczajàcego, znajdujàcym si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Je eli ubezpieczone mienie znajduje si w ró nych miejscach ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy musi do àczyç do wniosku ubezpieczeniowego szczegó owy wykaz ubezpieczanych lokalizacji, pod rygorem braku odpowiedzialnoêci Generali za szkody powsta e w miejscach niezg oszonych do ubezpieczenia. 2. Pod rygorem braku odpowiedzialnoêci Generali, w przypadku ubezpieczenia mienia znajdujàcego si w ró nych lokalizacjach, Ubezpieczajàcy ma obowiàzek prowadzenia centralnej ksi gowoêci dla ca ego ubezpieczonego mienia oraz odr bnej ewidencji dla mienia znajdujàcego si w poszczególnych miejscach ubezpieczenia. 3. W przypadku uruchomienia przez Ubezpieczajàcego nowej lokalizacji znajdujàce si tam mienie zostaje obj te ochronà ubezpieczeniowà z chwilà uruchomienia nowej lokalizacji, z zastrze eniem e: 1) Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zg osiç do Generali nowà lokalizacj oraz podaç aktualne sumy ubezpieczenia nie póêniej ni w ciàgu 30 dni od daty uruchomienia nowej lokalizacji, 2) Od momentu uruchomienia do czasu zg oszenia nowej lokalizacji, odpowiedzialnoêç Generali jest ograniczona do podlimitu PLN na jednà nowà lokalizacj, nie wi cej jednak ni suma ubezpieczenia okreêlona w polisie oraz do zakresu ryzyk wymienionych w polisie. 4. W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczajàcego obowiàzku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za mienie znajdujàce si w nowych lokalizacjach. II.3. Jak ustala się sumę ubezpieczenia? 8 1. OkreÊlone w polisie sumy ubezpieczenia, ustalone dla poszczególnych rodzajów mienia stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci Generali w odniesieniu do ka dego rodzaju mienia, z zastrze eniem postanowieƒ zawartych w 46 ust. 5 i W ramach sum ubezpieczenia mogà zostaç ustalone podlimity, stanowiàce dla poszczególnych rodzajów ryzyk lub mienia górnà granic odpowiedzialnoêci Generali. W odniesieniu do ka dej jednostki Êrodka trwa ego górnà granicà odpowiedzialnoêci jest jej indywidualna nowa wartoêç odtworzeniowa, rzeczywista lub ksi gowa brutto, w zale noêci od wybranego przez Ubezpieczajàcego sposobu ustalania sum ubezpieczenia, o których mowa w ust Sumy ubezpieczenia ustalane sà na podstawie zadeklarowanej przez Ubezpieczajàcego wartoêci mienia zg oszonego do ubezpieczenia. 4. Podana przez Ubezpieczajàcego suma ubezpieczenia dla budynków, budowli, 18

19 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości maszyn, urzàdzeƒ i wyposa enia oraz rzeczowych sk adników majàtku obrotowego powinna odpowiadaç w przypadku ubezpieczenia od po aru i innych zdarzeƒ losowych, wed ug wyboru Ubezpieczajàcego, ich nowej wartoêci odtworzeniowej, wartoêci rzeczywistej lub wartoêci ksi gowej brutto. 5. W pozosta ych przypadkach Ubezpieczajàcy wyznacza sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia i ubezpieczanych ryzyk kierujàc si przewidywanà maksymalnà szkodà, która mo e powstaç wskutek zajêcia jednego zdarzenia, niezale nie od faktycznej, ca kowitej wartoêci ubezpieczanego mienia. 6. Je eli do wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczajàcy nie do àczy zestawienia ubezpieczanych przedmiotów przyjmuje si, e ubezpieczeniem jest obj te ca e mienie znajdujàce si w miejscu ubezpieczenia. 7. Sumy ubezpieczenia ustala si : 1) bez uwzgl dnienia kwoty podatku od towarów i us ug (VAT) w przypadku Ubezpieczajàcych b dàcych p atnikami podatku VAT, 2) z uwzgl dnieniem kwoty podatku od towarów i us ug (VAT) w przypadku Ubezpieczajàcych nie b dàcych p atnikami podatku VAT. 8. Sum ubezpieczenia zmniejsza si o wyp acone odszkodowania. Za zgodà Generali i po op aceniu dodatkowej sk adki suma ubezpieczenia mo e zostaç podwy szona do pierwotnej wysokoêci. OdpowiedzialnoÊç Generali do pierwotnej sumy ubezpieczenia rozpoczyna si od dnia nast pnego po dniu op acenia dodatkowej sk adki. II.4. Co nie może być objęte ubezpieczeniem? 9 Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody powsta e: 1) w dokumentach, planach i r kopisach oraz jakichkolwiek danych zgromadzonych na noênikach danych, a tak e programach komputerowych indywidualnych i produkcji seryjnej; 2) w dzie ach sztuki, przedmiotach zabytkowych i o wartoêci kolekcjonerskiej; 3) w modelach, prototypach, wzorach, eksponatach; 4) w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego, statkach powietrznych i wodnych, przyczepach i naczepach samochodowych i campingowych, które mogà byç przedmiotem ubezpieczenia casco, je eli nie sà rzeczowymi sk adnikami majàtku obrotowego lub nie stanowià mienia osób trzecich; 5) w drzewostanach, roêlinach na pniu, uprawach (w tym w szklarniach i namiotach foliowych) oraz inwentarzu ywym; 6) w budynkach i budowlach znajdujàcych si w stadium budowy lub remontu oraz maszynach i urzàdzeniach znajdujàcych si w stadium monta u; 7) w budynkach i budowlach wybudowanych bez wymaganych zezwoleƒ lub nie spe niajàcych warunków prawa budowlanego; 8) w budynkach o charakterze tymczasowym np. namiotach, barakach; 19

20 Ogólne warunki Ubezpieczenia mienia w systemie scalonym Generali dla spółdzielczości 9) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz maszynach i urzàdzeniach przeznaczonych do z omowania; 10) w mieniu nie u ytkowanym lub wy àczonym z eksploatacji powy ej 30 dni, za wyjàtkiem przerw konserwacyjnych, technologicznych lub wynikajàcych z planu pracy; 11) w towarach przeterminowanych bàdê wycofanych z obrotu oraz w przedmiotach nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny; 12) w losach loteryjnych, etonach, kartach telefonicznych, biletach komunikacji miejskiej oraz innych biletach upowa niajàcych do wst pu lub przejazdu; 13) w mieniu u ywanym, przechowywanym lub sk adowanym niezgodnie z przeznaczeniem, obowiàzujàcymi przepisami prawa lub instrukcjà wydanà przez producenta; 14) w mieniu znajdujàcym si w z ym stanie technicznym spowodowanym brakiem konserwacji lub przeprowadzaniem konserwacji niezgodnie z przepisami prawa lub instrukcjà wydanà przez producenta. II.5. Za jakie szkody Generali nie ponosi odpowiedzialności? Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody powsta e wskutek: 1) umyêlnego dzia ania lub zaniechania albo ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, osób bliskich lub osób, za które Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoêç; a tak e wyrzàdzone przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby, za które Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoêç, b dàce pod wp ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych; 2) konfiskaty, zaw aszczenia, nacjonalizacji, zaj cia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, niezale nie od jego formy, wydanego przez w adze paƒstwowe, publiczne, lokalne, celne albo inne uprawnione w adze; 3) wojny, zamieszek, strajków, sabota u lub aktu terroryzmu; 4) dzia ania energii jàdrowej, promieni jonizujàcych, laserowych lub maserowych, pola magnetycznego albo elektromagnetycznego, a tak e ska enia lub zanieczyszczenia odpadami przemys owymi (materia ami lub substancjami). 2. Generali nie ponosi równie odpowiedzialnoêci za szkody, których wartoêç w momencie ustalenia wysokoêci odszkodowania nie przekracza wartoêci okreêlonej w polisie franszyzy redukcyjnej. II.6. Postanowienia dotyczące ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 11 Ubezpieczenie mienia od po aru i innych zdarzeƒ losowych mo e zostaç zawarte w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Ryzyko powodzi mo e zostaç w àczone 20

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA Program ubezpieczenia Concordia Spółdzielca jest skierowany do przedsiębiorstw działających na zasadach prawa spółdzielczego. 1. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się z Materiałami do postępowania dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO SPIS TREÂCI ROZDZIA I POSTANOWIENIA WST PNE 3 Definicje 3 ROZDZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA 4 II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ adres jednostki 43-170 ŁAZISKA GÓRNE, UL. ENERGETYKÓW 5 kierownik / dyrektor jednostki WIOLETTA TOKARZ nr telefonu 32-326-23-40 nr faksu 32-326-23-42

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom Zamawiający: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 17

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych dotyczący szkód powstałych w 2014r. i zgłoszonych w okresie 01.01.2014-31.03.2016r. Łódź, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. 1168 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych ubezpieczenia od odpowiedzialnoêci cywilnej u ytkowników statków powietrznych, przewoêników i innych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO SPIS TREÂCI ROZDZIA I POSTANOWIENIA WST PNE 3 Definicje 3 ROZDZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA 4 II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW W BUDOWIE LEW BUDOWNICZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW W BUDOWIE LEW BUDOWNICZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW W BUDOWIE LEW BUDOWNICZY Rozdzia I Ustalenia wst pne 1 1. Przez umow ubezpieczenia, zawartà na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia budynków w budowie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezb dnik podró nika

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OWU Mienia Klauzula ubezpieczenia utraty zysku w następstwie przerwy w działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 do OWU Mienia Klauzula ubezpieczenia utraty zysku w następstwie przerwy w działalności gospodarczej Załącznik nr 2 do OWU Mienia Klauzula ubezpieczenia utraty zysku w następstwie przerwy w działalności gospodarczej Obowiązuje od 1.04.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne...............................................................

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r. Strona 1 z 5 Wrocław, 10.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim Za cznik nr 15 Warunki umowy dla zadania nr 1 po zmianach pomi dzy: Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o. NIP 6610000438, REGON, 290513358,

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA MF OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA SPIS TREÂCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ...2 DEFINICJE...2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ Z TYTU U PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych i przewozu drogowego towarów w relacjach międzynarodowych 30.09.2013 2 Reklamacje

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 7 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Gminą Krzywcza, z siedzibą Krzywcza 36 1, 37-755 Krzywcza, nr ewidencyjny REGON: 650900393, NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 06.12.2013

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 06.12.2013 Strona 1 z 5 Wrocław, 06.12.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc im dr O. Sokołowskiego w Zakopanem ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16)

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16) Aneks nr 1 do SIWZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276 Rachunek bankowy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Projekt umowy

Załącznik nr 1 Projekt umowy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na rok 2011/2013 Nr ZP/NIFC-13/2011 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo