OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA"

Transkrypt

1 MF OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA SPIS TREÂCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ...2 DEFINICJE...2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ Z TYTU U PROWADZENIA DZIA ALNOÂCI GOSPODARCZEJ LUB U YTKOWANIA MIENIA...11 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...11 Wy àczenia...12 Suma gwarancyjna...14 OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela...14 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH...4 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia...4 Zakres ubezpieczenia...5 Wy àczenia...5 Suma ubezpieczenia...6 Ubezpieczenie na sumy sta e...6 Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko...7 Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoêci odszkodowania...7 UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE Y Z W AMANIEM I RABUNKU...8 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia...8 Zakres ubezpieczenia...8 Wy àczenia...8 Suma ubezpieczenia...8 Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoêci odszkodowania...9 UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD ST UCZENIA LUB P KNI CIA...14 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia...14 Zakres ubezpieczenia...15 Wy àczenia...15 Suma ubezpieczenia...15 Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoêci odszkodowania...15 POSTANOWIENIA WSPÓLNE...15 Wy àczenia generalne...15 Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia...16 Sk adka ubezpieczeniowa...16 Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialnoêci...17 Prawa i obowiàzki stron umowy...17 Wyp ata odszkodowania...19 Regres ubezpieczeniowy...20 WygaÊni cie stosunku ubezpieczeniowego...20 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMU...10 Postanowienia koƒcowe...20 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia...10 Zakres ubezpieczenia...10 Wy àczenia...10 Suma ubezpieczenia...10 Ustalenie rozmiaru szkody i wysokoêci odszkodowania...11 ZA ÑCZNIK nr 1 - minimalne wymogi zabezpieczenia mienia przed kradzie à z w amaniem...21 ZA ÑCZNIK nr 2 - klauzule dodatkowe...23 PMF/OW028/ Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera umowy ubezpieczenia: 1) mienia: a) od ognia i innych zdarzeƒ losowych, b) od kradzie y z w amaniem i rabunku, c) od wandalizmu, d) szyb i innych przedmiotów od st uczenia lub p kni cia, 2) odpowiedzialnoêci cywilnej z tytu u prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej lub u ytkowania mienia, z przedsi biorcami oraz jednostkami organizacyjnymi nie b dàcymi osobami prawnymi zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi. 2. Umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta z Ubezpieczajàcym spe niajàcym jednoczeênie poni sze warunki: 1) àczna wartoêç posiadanego mienia, które mo e byç obj te ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeƒ losowych nie przekracza PLN, 2) obrót z prowadzonej dzia alnoêci osiàgni ty w ostatnim roku podatkowym bezpoêrednio poprzedzajàcym rok, w którym zostaje zawarta umowa ubezpieczenia (lub planowany obrót w przypadku rozpocz cia dzia alnoêci gospodarczej) nie przekracza PLN, 3) rozliczenie z podatku dochodowego nast puje na podstawie prowadzonych ksiàg rachunkowych, ksià ki przychodów i rozchodów, w formie rycza tu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. 3. Warunek okreêlony w ust. 2 pkt 2) powy ej nie dotyczy jednostek organizacyjnych nie b dàcych osobami prawnymi. 2 Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jest zawarcie co najmniej jednego spoêród okreêlonych poni ej ubezpieczeƒ: 1) mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych, 2) mienia od kradzie y z w amaniem i rabunku, 3) odpowiedzialnoêci cywilnej Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Dodatkowe klauzule umowne uzgodnione i podpisane przez strony powinny byç sporzàdzone na piêmie i w pe nym brzmieniu do àczone do umowy, pod rygorem niewa noêci. UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ 4 Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 808 kc (Ubezpieczonego) i w takim wypadku postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosuje si odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto umow. DEFINICJE 5 W niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie nast pujàce poj cia: 1) budowle trwale zwiàzane z gruntem obiekty budowlane inne ni budynki, wraz z instalacjami i urzàdzeniami, stanowiàce ca oêç technicznà i u ytkowà, 2) budynki trwale zwiàzane z gruntem obiekty budowlane, wydzielone z przestrzeni za pomocà przegród budowlanych, posiadajàce fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi instalacjami, urzàdzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi na sta e elementami wykoƒczeniowymi, stanowiàce ca oêç technicznà i u ytkowà, 3) czyste straty finansowe straty finansowe nie wynikajàce ze szkód w mieniu lub na osobie, 4) data poczàtkowa data rozpocz cia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela w pierwszej umowie ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczajàcego z Ubezpieczycielem przy zachowaniu takich samych warunków i ciàg oêci ubezpieczenia; w przypadku zmiany warunków lub przerwania ciàg oêci ubezpieczenia za dat poczàtkowà uwa a si dat rozpocz cia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela w nowej lub zmienionej umowie, 5) deszcz nawalny opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o wspó czynniku nat enia co najmniej 4 wed ug stosowanej przez niego skali; w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku mo liwoêci uzyskania opinii IMiGW, Ubezpieczyciel mo e stwierdziç fakt wystàpienia deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bàdê w bezpoêrednim sàsiedztwie, 6) dym i sadza zawiesina czàsteczek w gazie, b dàca bezpoêrednim skutkiem spalania, która nagle wydoby a si ze znajdujàcego si w miejscu ubezpieczenia ubezpieczonego mienia, 7) franszyza redukcyjna ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pomniejszajàca àczne odszkodowanie za wszystkie szkody w mieniu wynik e z jednego wypadku, 8) grad opad atmosferyczny sk adajàcy si z bry ek lodu, 9) huk ponaddêwi kowy dzia anie fali uderzeniowej wywo anej przez samolot podczas przekraczania pr dkoêci dêwi ku, 10) huragan dzia anie wiatru o pr dkoêci nie mniejszej ni 17,5 m/sek., potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGiW), w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku mo liwoêci uzyskania opinii IMiGW, Ubezpieczyciel mo e stwierdziç fakt wystàpienia huraganu na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bàdê w bezpoêrednim sàsiedztwie, 11) instalacje elektryczne urzàdzenia, przewody i linie elektryczne (elektroenergetyczne) wchodzàce w sk ad obiektów budowlanych, 12) kradzie z w amaniem dokonanie albo usi owanie dokonania zaboru mienia z lokalu: a) po uprzednim usuni ciu si à przez sprawc zabezpieczenia lub otworzeniu wejêcia przy u yciu narz dzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bàdê klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszed wskutek w amania do innego lokalu lub w wyniku rabunku, 2 PMF/OW028/0609

3 b) przez sprawc, który ukry si w lokalu przed jego zamkni ciem, jeêli pozostawi Êlady mogàce s u yç jako dowód jego ukrycia si, 13) lawina gwa towne zsuwanie lub staczanie si mas Êniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich, 14) lokal przestrzeƒ wydzielona trwa ymi Êcianami, stanowiàca funkcjonalnà lub gospodarczà ca oêç, s u àca zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczajàcego, u ytkowana na mocy posiadanego przez niego tytu u prawnego, sk adajàca si z jednego lub wi kszej liczby pomieszczeƒ, 15) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa enie rzeczowe ruchome sk adniki majàtku wykorzystywane w prowadzonej dzia alnoêci, nie stanowiàce elementów budynku i nie b dàce Êrodkami obrotowymi ani nak adami inwestycyjnymi, 16) mienie pracownicze mienie osobistego u ytku pracowników Ubezpieczajàcego, które zwyczajowo znajduje si w miejscu pracy, z wy àczeniem wartoêci pieni nych i pojazdów, 17) nak ady inwestycyjne wydatki poniesione na remonty kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoƒczenie budynków lub lokali, 18) napór Êniegu bezpoêrednie dzia anie ci aru Êniegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub budowl oraz przewrócenie si mienia sàsiedniego na ubezpieczony budynek lub budowl wskutek bezpoêredniego dzia ania ci aru Êniegu lub lodu, powodujàce uszkodzenie ich elementów noênych lub zawalenie si ; za elementy noêne uwa a si elementy konstrukcji przenoszàce obcià enia obiektu takie jak: fundamenty, Êciany noêne, filary, s upy, kolumny, belkowania, belki, stropy, sklepienia, wiàzary i wi êby dachowe, 19) osoby bliskie ma onek, osoby pozostajàce w konkubinacie, rodzeƒstwo, wst pni, zst pni, teêciowie, zi ciowie i synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiajàcy, 20) osoby trzecie wszystkie podmioty pozostajàce poza stosunkiem ubezpieczeniowym, nawet je eli pozostawa y lub pozostajà w stosunkach umownych z osobami obj tymi ubezpieczeniem, 21) osuni cie si ziemi nie spowodowany dzia alnoêcià ludzkà ruch ziemi na stokach, 22) powódê zalanie terenów w nast pstwie podniesienia si wody w korytach wód p ynàcych i stojàcych lub podniesienie si poziomu morskich wód przybrze nych, 23) po ar dzia anie ognia, który przedosta si poza palenisko lub powsta bez paleniska i móg rozprzestrzeniç si o w asnej sile, 24) pracownik osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac, powo ania, wyboru, mianowania lub spó dzielczej umowy o prac, 25) produkt rzecz ruchoma, chocia by zosta a po àczona z innà rzeczà, a tak e energia i zwierz ta, 26) przedsi biorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie b dàca osobà prawnà, której odr bne ustawy przyznajà zdolnoêç prawnà, prowadzàca we w asnym imieniu dzia alnoêç gospodarczà lub zawodowà, 27) przepi cie gwa towny wzrost napi cia w sieci elektrycznej lub elektronicznej wskutek wy adowaƒ atmosferycznych, 28) rabunek zabór mienia przy u yciu lub groêbie PMF/OW028/0609 natychmiastowego u ycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomnoêci lub bezbronnoêci, 29) rozmro enie utrata przydatnoêci do spo ycia Êrodków obrotowych na skutek ich zepsucia w wyniku podwy szenia si (wzrostu) temperatury przechowywania w urzàdzeniu ch odniczym w bezpoêrednim nast pstwie: a) uszkodzenia urzàdzenia ch odniczego, w którym przechowywane sà ubezpieczone Êrodki obrotowe w wyniku uderzenia pioruna, b) przerwy w dostawie pràdu elektrycznego przez zak ad energetyczny trwajàcej nieprzerwanie przynajmniej 2 godziny, 30) sieç elektroniczna urzàdzenia wraz z uk adami po àczeƒ mi dzy nimi, s u àce do przesy ania i przetwarzania wszelkiego rodzaju danych, g osu, wizji oraz innych rodzajów przekazu za pomocà sygna ów elektronicznych (napi cia lub pràdu o amplitudzie sta ej, zmiennej lub nieciàg ej), 31) sieç elektryczna (elektroenergetyczna) cz Êç systemu elektroenergetycznego obejmujàca linie przesy owe napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo rozdzielcze, 32) sp yw wód po zboczach zalanie terenów wskutek dzia ania wód sp ywajàcych po stokach lub zboczach, 33) sta y dozór ca odobowy bezpoêredni dozór pe niony w miejscu ubezpieczenia przez osoby zatrudnione u Ubezpieczajàcego lub w agencji ochrony mienia, z którà Ubezpieczajàcy podpisa umow o dozór mienia; osoba sprawujàca dozór musi posiadaç zakres obowiàzków zawierajàcy przynajmniej procedury dotyczàce sposobu zachowania w przypadku naruszenia zabezpieczeƒ lub próby w amania, 34) szkoda utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia bezpoêrednio wskutek obj tego umowà ubezpieczenia zdarzenia, majàcego charakter nadzwyczajny, niespodziewany i niezale ny od woli Ubezpieczajàcego; za jednà szkod uwa ane sà wszystkie uszkodzenia, utrata lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powsta e wskutek tej samej przyczyny i majàce miejsce w tym samym czasie; przez przyczyn rozumiane jest ubezpieczone zdarzenie, które bezpoêrednio powoduje powstanie szkody, 35) szkoda na osobie strata wynikajàca ze Êmierci, uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia, a tak e utracone korzyêci poniesione przez poszkodowanego, które móg by osiàgnàç, gdyby nie dozna uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia, 36) szkoda w mieniu definicja ma zastosowanie wy àcznie do ubezpieczeƒ odpowiedzialnoêci cywilnej strata wynikajàca z uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomej albo nieruchomoêci poszkodowanego, a tak e utracone korzyêci poszkodowanego, które by móg osiàgnàç, gdyby nie zosta o zniszczone lub uszkodzone jego mienie, 37) szkody wodociàgowe szkody powsta e wskutek: a) wydostania si wody, pary wodnej lub cieczy wskutek uszkodzenia urzàdzeƒ sieci wodociàgowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej, b) cofni cia si wody lub Êcieków z urzàdzeƒ publicznej sieci kanalizacyjnej, 3 Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

4 c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urzàdzeniach sieci okreêlonych w ppkt a) powy ej, d) samoczynnego uruchomienia si instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wy àczeniem przypadków b dàcych nast pstwem po aru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, o ile zdarzenia wymienione w podpunktach a), b) i d) powy ej nie wystàpi y w nast pstwie: huraganu, powodzi, sp ywu wód po zboczach, gradu, deszczu nawalnego, Êniegu, osuni cia si ziemi, zapadania si ziemi, lawiny, trz sienia ziemi, dymu, huku ponaddêwi kowego, uderzenia pojazdu, 38) Êrodki obrotowe materia y, wytworzone lub przetworzone produkty gotowe albo znajdujàce si w toku produkcji, pó produkty, surowce, towary nabyte w celu sprzeda y, 39) terroryzm nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego przy u yciu przemocy dla osiàgni cia celów politycznych lub spo ecznych, 40) trz sienie ziemi nie wywo ane przez dzia alnoêç cz owieka zaburzenie systemu równowagi we wn trzu ziemi, któremu towarzyszà wstrzàsy i drgania gruntu, 41) uderzenie pioruna bezpoêrednie wy adowanie elektrycznoêci atmosferycznej na Êrodek transportu i/lub ubezpieczone mienie, 42) uderzenie pojazdu uderzenie przez pojazd drogowy w ubezpieczone mienie; definicja nie obejmuje pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczajàcego lub osob, za którà ponosi on odpowiedzialnoêç oraz szkód w pojazdach lub ich adunku, 43) upadek drzewa nie b dàce nast pstwem dzia alnoêci ludzkiej przewrócenie si rosnàcych drzew lub ich cz Êci na ubezpieczone mienie, 44) upadek statku powietrznego katastrofa bàdê przymusowe làdowanie statku powietrznego lub innego obiektu latajàcego, a tak e upadek jego cz Êci lub adunku, 45) urzàdzenia elektryczne (elektroenergetyczne) maszyny, osprz t, aparaty przeznaczone bezpoêrednio lub poêrednio do wytwarzania, przesy ania, przetwarzania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej, 46) utrata mienia brak mienia niezale nie od tego czy powsta wskutek dzia ania cz owieka czy te si przyrody, 47) wandalizm rozmyêlne bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie dzia ajàce z zamiarem jego zniszczenia lub uszkodzenia; definicja nie obejmuje st uczenia szyb, jeêli nie zosta y ubezpieczone na postawie warunków ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od st uczenia, 48) wartoêci pieni ne: a) krajowe i zagraniczne znaki pieni ne, b) czeki, z wyjàtkiem czeków zakreêlonych, skasowanych lub opatrzonych indosem pe nomocniczym, zawierajàcym wzmiank wartoêç do inkasa, nale noêç do inkasa lub innà o podobnym charakterze, c) weksle, z wyjàtkiem weksli opatrzonych indosem pe nomocniczym, zawierajàcym wzmiank wartoêç do inkasa lub innà o podobnym charakterze, d) inne dokumenty zast pujàce w obrocie gotówk, z wy àczeniem kart p atniczych, kredytowych, charge i debetowych, e) z oto, srebro, platyna i pozosta e metale z grupy platynowców oraz wyroby z tych metali, a tak e kamienie szlachetne i per y, f) wszelkiego rodzaju karty telefoniczne (w tym karty dla telefonii komórkowej) oraz druki Êcis ego zarachowania (w szczególnoêci bony towarowe, bilety), 49) wartoêç odtworzeniowa wartoêç odpowiadajàca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.: a) w przypadku budynku lub budowli wartoêç odpowiadajàca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z uwzgl dnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykoƒczenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materia ów, b) w przypadku maszyn, urzàdzeƒ oraz wyposa enia s u àcych prowadzeniu dzia alnoêci wartoêç odpowiadajàca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach z uwzgl dnieniem kosztów transportu i monta u, 50) wartoêç rzeczywista wartoêç odtworzeniowa pomniejszona o zu ycie techniczne, 51) wprowadzenie rzeczy do obrotu chwila, w której posiadanie rzeczy trwale lub na okreêlony czas zosta o przeniesione na osob trzecià, 52) wybuch gwa towna zmiana stanu równowagi uk adu z jednoczesnym wyzwoleniem si gazów, py ów lub pary, wywo anym ich w aêciwoêcià rozprzestrzeniania si ; w odniesieniu do naczyƒ ciênieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg y rozdarciu w takich rozmiarach, i wskutek ujêcia gazów, py ów, pary lub cieczy nastàpi o nag e wyrównanie ciênieƒ; za wybuch uwa a si równie implozj polegajàcà na gwa townym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró niowego ciênieniem zewn trznym, 53) wy àczenie z eksploatacji zaprzestanie sta e lub czasowe prowadzenia w lokalu dzia alnoêci gospodarczej, oêwiatowej, religijnej itp. albo wykorzystywania lokalu na cele mieszkalne lub biurowe, 54) wypadek: a) w ubezpieczeniu mienia wystàpienie obj tego ubezpieczeniem zdarzenia, b) w ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej Êmierç, rozstrój zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, 55) zapadanie si ziemi obni enie poziomu terenu z powodu zawalenia si powsta ych bez udzia u cz owieka, pustych przestrzeni w gruncie, 56) zu ycie techniczne trwa e zmiany fizykochemiczne zachodzàce w czasie eksploatacji. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA 6 1. Przedmiotem ubezpieczenia mo e byç okreêlone w umowie ubezpieczenia: 1) nast pujàce, wykorzystywane w zwiàzku z prowadzonà dzia alnoêcià, mienie stanowiàce w asnoêç Ubezpieczajàcego lub mienie b dàce na podstawie tytu u 4 PMF/OW028/0609

5 prawnego w jego posiadaniu: a) budynki, budowle i lokale, b) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa enie, c) Êrodki obrotowe, dla których prowadzona jest ewidencja zakupu i sprzeda y, d) wartoêci pieni ne, e) nak ady inwestycyjne, 2) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczajàcemu w celu wykonania us ugi lub sprzeda y, 3) mienie pracownicze. 2. Mienie jest obj te ochronà ubezpieczeniowà na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia, a mienie pracownicze równie w innym miejscu, w którym praca jest Êwiadczona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na polecenie Ubezpieczajàcego. ZAKRES UBEZPIECZENIA 7 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody b dàce bezpoêrednim nast pstwem przewidzianego w umowie zdarzenia. 2. Ubezpieczyciel obejmuje ochronà ubezpieczeniowà mienie Ubezpieczajàcego w zakresie: 1) standardowym, 2) pe nym. 3. Zakres standardowy obejmuje szkody powsta e wskutek nast pujàcych zdarzeƒ: 1) po aru, 2) uderzenia pioruna, 3) wybuchu, 4) upadku statku powietrznego, 5) huraganu, 6) gradu, 7) deszczu nawalnego, 8) powodzi, 9) lawiny, 10) naporu Êniegu. 4. Zakres pe ny obejmuje szkody powsta e wskutek zdarzeƒ wymienionych w ust. 3 powy ej oraz wskutek: 1) trz sienia ziemi, 2) dymu i sadzy, 3) huku ponaddêwi kowego, 4) uderzenia pojazdu, 5) szkód wodociàgowych, 6) osuni cia si ziemi, 7) zapadania si ziemi, 8) sp ywu wód po zboczach, 9) upadku drzewa, 10) przepi cia, przy czym odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela za szkody wynik e z przepi cia ograniczona jest do kwoty PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i dotyczy wy àcznie szkód w maszynach, urzàdzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych oraz elektronicznych. 5. Na wniosek Ubezpieczajàcego i za op atà dodatkowej sk adki umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych mo e zostaç rozszerzona o ryzyko rozmro enia, przy czym limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela za szkody wynik e wskutek rozmro enia wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie PMF/OW028/0609 ubezpieczenia i dotyczy wy àcznie szkód w Êrodkach obrotowych, których w aêciwoêci naturalne nakazujà przechowywanie ich w urzàdzeniach ch odniczych w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza lub ni szej. 6. Na wniosek Ubezpieczajàcego i za op atà dodatkowej sk adki do umowy ubezpieczenia, zgodnie z Za àcznikiem nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, mogà zostaç w àczone nast pujàce klauzule: 1) ubezpieczenia maszyn i urzàdzeƒ poza miejscem ubezpieczenia, 2) utraty dokumentów niezb dnych do refundacji leków Ubezpieczone mienie obj te jest tak e ochronà od szkód powsta ych bezpoêrednio wskutek: 1) akcji gaêniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w zwiàzku z wystàpieniem zdarzeƒ w miejscu okreêlonym w umowie ubezpieczenia, obj tych zakresem ubezpieczenia, 2) zanieczyszczenia lub ska enia spowodowanego zdarzeniami obj tymi umowà ubezpieczenia. 2. Na zasadach okreêlonych w 15 Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Ubezpieczajàcego tak e koszty dodatkowe. WY ÑCZENIA 9 1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody: 1) w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdujàcym si w nich mieniu, 2) w nieu ytkowanych lokalach oraz w znajdujàcym si w nich mieniu, jeêli by y one wy àczone z eksploatacji przez okres d u szy ni 60 dni, chyba e Ubezpieczyciel zosta o tym fakcie pisemnie powiadomiony i pisemnie potwierdzi ochron ubezpieczeniowà, 3) w namiotach oraz w znajdujàcym si w nich mieniu, 4) w szklarniach, inspektach oraz w znajdujàcym si w nich mieniu, a tak e drzewach, krzewach, uprawach na pniu, 5) w zwierz tach, 6) w mieniu podczas robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z póêniejszymi zmianami, chyba e roboty te nie mia y wp ywu na powstanie lub wysokoêç szkody, 7) w mieniu sk adowanym niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba e sposób sk adowania nie mia wp ywu na powstanie lub wysokoêç szkody, 8) w Êrodkach obrotowych, których posiadanie nie zosta o potwierdzone dowodem zakupu, 9) w mieniu o przekroczonym terminie wa noêci lub wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody, 10) w mieniu, którego zakup udokumentowany jest dowodem uznanym przez Ubezpieczyciela za fa szywy, 11) w pojazdach mechanicznych podlegajàcych rejestracji, chyba e stanowià fabrycznie nowe Êrodki obrotowe lub fabrycznie nowe mienie przyj te od osób trzecich w celu wykonania us ugi lub sprzeda y, chyba e umówiono si inaczej, 12) w aktach, dokumentach, r kopisach i danych na noênikach wszelkiego rodzaju, prototypach, wzorach i eksponatach muzealnych lub zabytkowych, antykach i dzie ach sztuki, 13) w programach komputerowych, chyba e stanowià Êrodki obrotowe, 5 Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

6 14) w mieniu pracowniczym w sytuacjach okreêlonych przepisami o Êwiadczeniach z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 15) których rozmiar wraz z kosztami usuni cia pozosta oêci po szkodzie nie przekracza 200 PLN. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje równie szkód powsta ych wskutek: 1) wybuchu: a) wywo anego przez Ubezpieczajàcego, b) w silniku, gdy wybuch zwiàzany jest z jego naturalnà funkcjà, c) lampy kineskopowej u producenta lamp, d) w cz Êciach u ytkowych àczników elektrycznych, 2) uderzenia pioruna w urzàdzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych, chyba e ubezpieczenie zawarto w zakresie pe nym, 3) dzia ania wody na budowle i urzàdzenia wodne, z wyjàtkiem szkód spowodowanych wyst pujàcà w obr bie koryta rzeki lub innego naturalnego lub sztucznego zbiornika wodnego falà powodziowà o takiej wielkoêci i sile dzia ania, jaka nie zosta a przewidziana przy projektowaniu budowli lub urzàdzenia wodnego jako zbyt rzadko wyst pujàca, 4) zapadania si ziemi, gdy sà to szkody górnicze, tj. szkody zwiàzane z ruchem zak adu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku z póêniejszymi zmianami, 5) powodzi, deszczu nawalnego oraz szkód wodociàgowych w Êrodkach obrotowych oraz pozosta ym mieniu ruchomym wy àczonym z u ytkowania, w przypadku przechowywania ni ej ni 14 cm nad pod ogà znajdujàcà si poni ej poziomu gruntu, chyba e zalanie mienia nastàpi o bezpoêrednio z góry, 6) systematycznego zawilgocenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu nieszczelnoêci urzàdzeƒ sieci wodociàgowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, a tak e dzia ania wód gruntowych, zagrzybienia lub przemarzania Êcian, 7) gradu, deszczu nawalnego, Êniegu, jeêli do powstania szkody przyczyni si z y stan dachu bàdê niezabezpieczone lub nieprawid owo zabezpieczone otwory dachowe albo inne elementy budynku; wy àczenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdujàcym si w lokalach najmowanych, je eli do obowiàzków Ubezpieczajàcego nie nale y dbanie o stan techniczny budynku lub lokalu oraz jeêli do dnia powstania szkody Ubezpieczajàcy nie wiedzia o istniejàcych zaniedbaniach w tym zakresie lub o nich wiedzia i posiada dowody wyst powania do najmujàcego z àdaniem ich usuni cia, 8) dzia ania ciênienia gazu w cz Êciach u ytkowych àczników elektrycznych, 9) przepi cia w bezpiecznikach, wk adkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, arówkach, lampach, grzejnych urzàdzeniach elektrycznych. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, chyba e strony w umowie ustali y odr bny, ni szy limit odpowiedzialnoêci z zastrze eniem Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie odr bne limity odpowiedzialnoêci ulegajà obni eniu o kwoty wyp aconych odszkodowaƒ (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczyciela oraz po op aceniu dodatkowej sk adki mo e przywróciç sum ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialnoêci do poprzedniej wysokoêci. 3. Sum ubezpieczenia ustala Ubezpieczajàcy wed ug wartoêci ubezpieczonego mienia, zgodnie z zasadami okreêlonymi w ust. 4 i 5 poni ej, bez podatku od towarów i us ug podlegajàcego odliczeniu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, chyba e umówiono si inaczej. 4. Sum ubezpieczenia dla budynków, budowli, lokali, maszyn, urzàdzeƒ oraz wyposa enia ustala Ubezpieczajàcy wed ug: 1) wartoêci rzeczywistej, lub 2) wartoêci odtworzeniowej, wy àcznie je eli stopieƒ zu ycia technicznego nie przekracza 50%. 5. Podstaw okreêlenia sumy ubezpieczenia w pozosta ych grupach mienia stanowi: 1) dla Êrodków obrotowych wartoêç odpowiadajàca cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia, 2) dla nak adów inwestycyjnych wartoêç odpowiadajàca poniesionym lub przewidywanym w okresie ubezpieczenia wydatkom, 3) dla z ota, srebra, kamieni szlachetnych, pere oraz platyny i pozosta ych metali z grupy platynowców wartoêç odpowiadajàca cenie sprzeda y netto, tj. bez mar y i prowizji, natomiast dla wyrobów z tych metali i kamieni szlachetnych oraz pere wartoêç odpowiadajàca cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia, 4) dla pozosta ych wartoêci pieni nych wartoêç nominalna (wartoêç nominalnà waluty obcej przelicza si na z ote wed ug Êredniego kursu og oszonego przez Prezesa NBP), 5) dla mienia przyj tego od osób trzecich w celu wykonania us ugi lub sprzeda y wartoêç rzeczywista (w komisach bez uwzgl dnienia prowizji lub mar y, nie wy sza ni wartoêç oznaczona w dowodzie przyj cia), 6) dla mienia pracowniczego wartoêç rzeczywista mienia przypadajàca na jednego pracownika pomno ona przez liczb pracowników. UBEZPIECZENIE NA SUMY STA E Na sumy sta e mo e byç ubezpieczone nast pujàce mienie: 1) budynki, budowle i lokale, 2) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa enie, 3) Êrodki obrotowe, 4) wartoêci pieni ne, 5) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczajàcemu w celu wykonania us ugi lub sprzeda y. 2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç najwy szej dziennej wartoêci mienia przewidywanej w okresie ubezpieczenia (ubezpieczenie na sumy sta e), ustalonej przy zachowaniu zasad okreêlonych w PMF/OW028/0609

7 UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO Na pierwsze ryzyko mo e byç ubezpieczone mienie pracownicze oraz nak ady inwestycyjne. 2. Sum ubezpieczenia mienia ustala Ubezpieczajàcy kierujàc si szacowanà wysokoêcià maksymalnej szkody, jaka mo e powstaç wskutek jednego zdarzenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko), przy zachowaniu zasad okreêlonych w Sum ubezpieczenia mienia pracowniczego przypadajàcà na jednego pracownika ustala Ubezpieczajàcy wed ug wysokoêci prawdopodobnej maksymalnej straty, jaka mo e powstaç wskutek jednego zdarzenia obj tego zakresem ubezpieczenia. Ca kowita suma ubezpieczenia mienia pracowniczego odpowiada iloczynowi kwoty przyj tej jako suma ubezpieczenia przypadajàca na jednego pracownika i liczby pracowników. USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia okreêla si na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania: 1) dla budynków, budowli i lokali wed ug wartoêci kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzgl dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia ów, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà poszkodowanego: a) przy ubezpieczeniu wed ug wartoêci rzeczywistej z potràceniem stopnia zu ycia technicznego, b) przy ubezpieczeniu wed ug wartoêci odtworzeniowej w pe nej wysokoêci, 2) dla maszyn, urzàdzeƒ oraz wyposa enia wed ug ceny zakupu, kosztów naprawy bàdê wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy, powi kszonej o koszty transportu i monta u, z uwzgl dnieniem zasad podanych w pkt 1), ppkt a) i b) powy ej, 3) dla Êrodków obrotowych wed ug cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia, 4) dla nak adów inwestycyjnych wed ug wartoêci kosztów ich remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzgl dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia ów, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà poszkodowanego, 5) dla z ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere, a tak e platyny i pozosta ych metali z grupy platynowców wed ug wartoêci odpowiadajàcej cenie sprzeda y netto, tj. bez mar y i prowizji, natomiast w wyrobach z tych metali, kamieni szlachetnych i pere wed ug ceny ich zakupu lub kosztów wytworzenia, 6) dla pozosta ych wartoêci pieni nych wed ug wartoêci nominalnej (wartoêç nominalnà waluty obcej przelicza si na z ote wed ug Êredniego kursu og oszonego przez Prezesa NBP, obowiàzujàcego w dniu ustalenia wysokoêci odszkodowania), 7) dla mienia przyj tego od osób trzecich w celu wykonania us ugi lub sprzeda y wed ug wartoêci kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów z potràceniem zu ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia lub utraty PMF/OW028/0609 wed ug wartoêci rzeczywistej mienia, (w komisach bez uwzgl dnienia prowizji lub mar y, nie wy szej ni wartoêç oznaczona w dowodzie przyj cia), 8) dla mienia pracowniczego wed ug wartoêci kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów z potràceniem zu ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia lub utraty wed ug wartoêci rzeczywistej mienia, z zastrze eniem e w odniesieniu do mienia jednego pracownika do wysokoêci nie przekraczajàcej kwoty przyj tej jako cz Êç sumy ubezpieczenia przypadajàcej na jednego pracownika. 2. Rozmiar szkody zmniejsza si o wartoêç pozosta oêci, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku, przeróbki lub sprzeda y. 14 Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów wynikajàcych z braku cz Êci zamiennych lub materia ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà. 15 W granicach sum ubezpieczenia lub odr bnie ustalonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialnoêci okreêlonych dla poszczególnych przedmiotów lub grup mienia z zachowaniem postanowieƒ 10 14, odszkodowanie obejmuje udokumentowane koszty powsta e wskutek: 1) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia w bezpoêrednim nast pstwie zdarzeƒ wymienionych w umowie ubezpieczenia, w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody, pomniejszonej o rozmiar pozosta oêci po szkodzie, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku, przeróbki lub sprzeda y, 2) zastosowania wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody obj tej zakresem ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego ubezpieczonego mienia przed takà szkodà, je eli Êrodki te by y celowe, chocia by okaza y si bezskuteczne, 3) usuni cia pozosta oêci po szkodzie w granicach 10% wysokoêci szkody Je eli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego na sumy sta e jest ni sza od jego wartoêci w dniu szkody, wówczas kwota ustalona zgodnie z postanowieniami zostaje pomniejszona w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia przedmiotu pozostaje do jego wartoêci w dniu szkody, z zastrze eniem ust. 2 4 poni ej. 2. W przypadku ubezpieczenia mienia na sumy sta e wed ug wartoêci odtworzeniowej zasada, o której mowa w ust. 1 powy ej, b dzie mia a zastosowanie jedynie wówczas, je eli wartoêç przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 3. Zasada, o której mowa w ust. 1 powy ej, nie b dzie mia a zastosowania w przypadku ubezpieczenia mienia na pierwsze ryzyko. 4. Postanowienia ust. 1 3 powy ej stosuje si odpowiednio w umowie ubezpieczenia, w której sumy ubezpieczenia zosta y okreêlone dla grup mienia. 17 Odszkodowanie stanowi kwot obliczonà zgodnie z postanowieniami pomniejszonà o franszyz redukcyjnà ustalonà w umowie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ca ego obj tego ochronà ubezpieczeniowà mienia. 7 Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

8 UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE Y Z W AMANIEM I RABUNKU PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA 18 Przedmiotem ubezpieczenia mo e byç okreêlone w umowie ubezpieczenia: 1) nast pujàce, wykorzystywane w zwiàzku z prowadzonà dzia alnoêcià mienie stanowiàce w asnoêç Ubezpieczajàcego lub mienie b dàce na podstawie tytu u prawnego w jego posiadaniu: a) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa enie, b) Êrodki obrotowe, dla których prowadzona jest ewidencja zakupu i sprzeda y, c) wartoêci pieni ne, d) nak ady inwestycyjne (dotyczy wn trz budynków i lokali), 2) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczajàcemu w celu wykonania us ugi lub sprzeda y, 3) mienie pracownicze. 19 Mienie jest obj te ochronà ubezpieczeniowà na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia, a ponadto: 1) mienie pracownicze równie w innym miejscu, w którym praca jest Êwiadczona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na polecenie Ubezpieczajàcego, 2) wartoêci pieni ne w czasie transportu równie w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwiàzanym z wykonywanym przez Ubezpieczajàcego lub w jego imieniu transportem tych wartoêci. ZAKRES UBEZPIECZENIA Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody b dàce bezpoêrednim nast pstwem przewidzianego w umowie zdarzenia. 2. Mienie, o którym mowa w 18, obj te jest ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta ych wskutek: 1) kradzie y z w amaniem, z zastrze eniem 21, 2) rabunku. 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç za uszkodzenie zabezpieczeƒ lokalu, w którym znajduje si ubezpieczone mienie tak e w przypadku, jeêli w amanie by o nieskuteczne, tzn. jeêli sprawca nie dosta si do ubezpieczonego lokalu, jednak e w kwocie nie przekraczajàcej PLN. 4. Na wniosek Ubezpieczajàcego i za op atà dodatkowej sk adki do umowy ubezpieczenia, zgodnie z Za àcznikiem nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, mogà zostaç w àczone nast pujàce klauzule: 1) ubezpieczenia maszyn i urzàdzeƒ poza miejscem ubezpieczenia, 2) utraty dokumentów niezb dnych do refundacji leków Za op atà dodatkowej sk adki umowà ubezpieczenia mogà byç obj te wartoêci pieni ne w czasie transportu (przenoszenia lub przewo enia, z wy àczeniem przewo enia Êrodkami komunikacji zbiorowej) od szkód powsta ych bezpoêrednio wskutek: a) rabunku, b) zniszczenia lub uszkodzenia Êrodka transportu w wyniku wypadku Êrodka transportu, po aru, wybuchu lub uderzenia pioruna w pojazd, c) zdarzeƒ powodujàcych Êmierç, uszkodzenie cia a lub rozstrój zdrowia osoby sprawujàcej piecz nad ubezpieczonym mieniem, uniemo liwiajàcych ochron powierzonego mienia. 2. WartoÊci pieni ne mogà byç ubezpieczone w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powy ej, pod warunkiem zawarcia z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia mienia, spoêród wymienionego w 18, od kradzie y z w amaniem i rabunku. WY ÑCZENIA 22 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 1) akt, dokumentów, r kopisów i danych na noênikach wszelkiego rodzaju, prototypów, wzorów i eksponatów muzealnych lub zabytkowych, antyków i dzie sztuki, 2) programów komputerowych, chyba e stanowià Êrodki obrotowe, 3) wszelkiego rodzaju kart p atniczych, kredytowych, charge i debetowych, 4) telefonów komórkowych stanowiàcych Êrodki obrotowe, 5) pojazdów mechanicznych podlegajàcych rejestracji, chyba e stanowià fabrycznie nowe Êrodki obrotowe lub fabrycznie nowe mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczajàcemu w celu wykonania us ugi lub sprzeda y, chyba e umówiono si inaczej, 6) mienia znajdujàcego si w nieu ytkowanym lokalu, jeêli by on wy àczony z eksploatacji przez okres d u szy ni 60 dni, chyba e Ubezpieczyciel zosta o tym fakcie pisemnie powiadomiony i pisemnie potwierdzi ochron ubezpieczeniowà, 7) mienia o przekroczonym terminie wa noêci lub wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody, 8) szkód w mieniu, którego zakup potwierdzony jest dowodem uznanym przez Ubezpieczyciela za fa szywy, 9) szkód w Êrodkach obrotowych, których posiadanie nie zosta o potwierdzone dowodem zakupu, 10) szkód w przedmiotach ze z ota, srebra, wyrobach z tych metali oraz kamieniach szlachetnych, pó szlachetnych, syntetycznych, per ach, platynie i pozosta ych metalach z grupy platynowców, powsta ych bez wejêcia sprawcy do ubezpieczonego lokalu, 11) szkód w lokalach zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotyczàcymi minimalnych wymogów zabezpieczenia okreêlonych w Za àczniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, o ile mia o to wp yw na powstanie lub rozmiar szkody, 12) mienia w obiektach budowlanych o charakterze tymczasowym, nie po àczonych trwale z gruntem oraz o lekkiej konstrukcji, Êcianach drewnianych, blaszanych lub plastikowych w tym w budkach i kioskach, 13) szkód, których rozmiar wraz z kosztami usuni cia pozosta oêci po szkodzie nie przekracza 200 PLN. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, 8 PMF/OW028/0609

9 chyba e strony w umowie ustali y odr bny, ni szy limit odpowiedzialnoêci. 2. Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie odr bne limity odpowiedzialnoêci ulegajà obni eniu o kwoty wyp aconych odszkodowaƒ (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczyciela oraz po op aceniu dodatkowej sk adki mo e przywróciç sum ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialnoêci do poprzedniej wysokoêci. 3. Sum ubezpieczenia ustala Ubezpieczajàcy wed ug wartoêci ubezpieczonego mienia, zgodnie z zasadami okreêlonymi w ust. 4 i 5 poni ej, bez podatku od towarów i us ug podlegajàcego odliczeniu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, chyba e umówiono si inaczej. 4. Sum ubezpieczenia dla maszyn, urzàdzeƒ oraz wyposa enia ustala Ubezpieczajàcy wed ug: 1) wartoêci rzeczywistej lub 2) wartoêci odtworzeniowej, wy àcznie je eli stopieƒ zu ycia technicznego nie przekracza 50%. 5. Podstaw okreêlenia sumy ubezpieczenia w pozosta ych grupach mienia stanowi: 1) dla Êrodków obrotowych wartoêç odpowiadajàca cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia, 2) dla nak adów inwestycyjnych wartoêç odpowiadajàca poniesionym lub przewidywanym w okresie ubezpieczenia wydatkom, 3) dla z ota, srebra, kamieni szlachetnych, pere oraz platyny i pozosta ych metali z grupy platynowców wartoêç odpowiadajàca cenie sprzeda y netto, tj. bez mar y i prowizji, natomiast dla wyrobów z tych metali i kamieni szlachetnych oraz pere wartoêç odpowiadajàca cenie ich zakupu lub kosztom wytworzenia, 4) dla pozosta ych wartoêci pieni nych wartoêç nominalna (wartoêç nominalnà waluty obcej przelicza si na z ote wed ug Êredniego kursu og oszonego przez Prezesa NBP), 5) dla mienia przyj tego od osób trzecich w celu wykonania us ugi lub sprzeda y wartoêç rzeczywista (w komisach bez uwzgl dnienia prowizji lub mar y, nie wy sza ni wartoêç oznaczona w dowodzie przyj cia), 6) dla mienia pracowniczego wartoêç rzeczywista mienia przypadajàca na jednego pracownika pomno ona przez liczb pracowników. 6. Sum ubezpieczenia wartoêci pieni nych ustala si odr bnie dla kradzie y z w amaniem, rabunku w lokalu oraz w czasie transportu, z zastrze eniem postanowieƒ 9 Za àcznika nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 7. W ubezpieczeniu wartoêci pieni nych granicà odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia okreêlona w umowie, pod warunkiem, e nie przekracza ona limitów dla przechowywania lub transportowania wartoêci pieni nych okreêlonych w Za àczniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest wy sza, granic odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela stanowi podany w Za àczniku nr 1 limit odpowiedzialnoêci. USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia okreêla si w granicach sum ubezpieczenia na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania: 1) dla maszyn, urzàdzeƒ oraz wyposa enia wed ug ceny zakupu, kosztów naprawy bàdê wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy, powi kszonej o koszty transportu i monta u: a) przy ubezpieczeniu wed ug wartoêci rzeczywistej z potràceniem stopnia zu ycia technicznego, b) przy ubezpieczeniu wed ug wartoêci odtworzeniowej w pe nej wysokoêci, 2) dla Êrodków obrotowych wed ug cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia, 3) dla nak adów inwestycyjnych wed ug wartoêci kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzgl dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia ów, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà poszkodowanego, 4) dla z ota, srebra, kamieni szlachetnych i pere, a tak e platyny i pozosta ych metali z grupy platynowców wed ug wartoêci odpowiadajàcej cenie sprzeda y netto, tj. bez mar y i prowizji, natomiast w wyrobach z tych metali, kamieni szlachetnych i pere wed ug ceny ich zakupu lub kosztu wytworzenia, 5) dla pozosta ych wartoêci pieni nych wed ug wartoêci nominalnej (wartoêç nominalnà waluty obcej przelicza si na z ote wed ug Êredniego kursu og oszonego przez Prezesa NBP, obowiàzujàcego w dniu ustalenia wysokoêci odszkodowania), 6) dla mienia przyj tego od osób trzecich w celu wykonania us ugi lub sprzeda y wed ug wartoêci kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów z potràceniem zu ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia lub utraty wed ug wartoêci rzeczywistej mienia (w komisach bez uwzgl dnienia prowizji lub mar y, nie wy szej ni wartoêç oznaczona w dowodzie przyj cia), 7) dla mienia pracowniczego wed ug wartoêci kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów z potràceniem zu ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia lub utraty wed ug wartoêci rzeczywistej mienia, z zastrze eniem e w odniesieniu do mienia jednego pracownika do wysokoêci nie przekraczajàcej kwoty przyj tej jako cz Êç sumy ubezpieczenia przypadajàcej na jednego pracownika. 2. Rozmiar szkody zmniejsza si o wartoêç pozosta oêci, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku, przeróbki lub sprzeda y Zwrot kosztów remontu lub naprawy nie mo e przekroczyç sumy ubezpieczenia okreêlonej w umowie dla danego przedmiotu lub grupy mienia. 2. W przypadku kradzie y z w amaniem z dokonaniem zaboru mienia bez wejêcia sprawcy do lokalu wysokoêç odszkodowania nie mo e przekroczyç 5% sumy ubezpieczenia. 26 Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów PMF/OW028/ Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

10 wynikajàcych z braku cz Êci zamiennych lub materia ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà. 27 W granicach sumy ubezpieczenia lub odr bnie ustalonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialnoêci okreêlonych dla poszczególnych przedmiotów lub grup mienia, z zachowaniem postanowieƒ 23 26, odszkodowanie obejmuje udokumentowane koszty powsta e wskutek: 1) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia w bezpoêrednim nast pstwie kradzie y z w amaniem lub rabunku, w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody, pomniejszonej o rozmiar pozosta oêci po szkodzie, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku, przeróbki lub sprzeda y, 2) zastosowania wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody obj tej zakresem ubezpieczenia, je eli Êrodki te by y celowe, chocia by okaza y si bezskuteczne, 3) usuni cia pozosta oêci po szkodzie w granicach 10% wysokoêci szkody, 4) naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeƒ przeciwkradzie owych, àcznie z kosztami usuni cia uszkodzeƒ Êcian, stropów, dachów, pod óg, sufitów, okien, drzwi i okiennic. 28 Odszkodowanie stanowi kwot obliczonà zgodnie z postanowieniami pomniejszonà o franszyz redukcyjnà ustalonà w umowie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ca ego obj tego ochronà ubezpieczeniowà mienia. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMU PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia mo e byç okreêlone w umowie ubezpieczenia: 1) nast pujàce, wykorzystywane w zwiàzku z prowadzonà dzia alnoêcià mienie stanowiàce w asnoêç Ubezpieczajàcego lub mienie b dàce na podstawie tytu u prawnego w jego posiadaniu: a) budynki, budowle i lokale, b) maszyny, urzàdzenia oraz wyposa enie, c) Êrodki obrotowe, dla których prowadzona jest ewidencja zakupu i sprzeda y, d) nak ady inwestycyjne, 2) mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczajàcemu w celu wykonania us ugi lub sprzeda y. 2. Warunkiem zawarcia z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia mienia od wandalizmu jest ubezpieczenie mienia wymienionego w ust. 1 powy ej od ognia i innych zdarzeƒ losowych lub od kradzie y z w amaniem i rabunku. 30 Mienie jest obj te ochronà ubezpieczeniowà na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia. ZAKRES UBEZPIECZENIA Mienie, o którym mowa w 29, obj te jest ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta ych bezpoêrednio wskutek wandalizmu. 2. Na wniosek Ubezpieczajàcego i za op atà dodatkowej sk adki do umowy ubezpieczenia, zgodnie z Za àcznikiem nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, mo e zostaç w àczona klauzula utraty dokumentów niezb dnych do refundacji leków. WY ÑCZENIA 32 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) w aktach, dokumentach, r kopisach i danych na noênikach wszelkiego rodzaju, prototypach, wzorach i eksponatach muzealnych lub zabytkowych, antykach i dzie ach sztuki, 2) w programach komputerowych, chyba e stanowià Êrodki obrotowe, 3) we wszelkiego rodzaju kartach p atniczych, kredytowych, charge i debetowych, 4) w telefonach komórkowych stanowiàcych Êrodki obrotowe, 5) w pojazdach mechanicznych podlegajàcych rejestracji, chyba e stanowià fabrycznie nowe Êrodki obrotowe lub fabrycznie nowe mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczajàcemu w celu wykonania us ugi lub sprzeda y, 6) w nieu ytkowych lokalach oraz w znajdujàcym si w nich mieniu, jeêli by y one wy àczone z eksploatacji przez okres d u szy ni 60 dni, chyba e Ubezpieczyciel zosta o tym fakcie pisemnie powiadomiony i pisemnie potwierdzi ochron ubezpieczeniowà, 7) w mieniu o przekroczonym terminie wa noêci lub wycofanym z obrotu przed powstaniem szkody, 8) w mieniu, którego zakup potwierdzony jest dowodem uznanym przez Ubezpieczyciela za fa szywy, 9) w Êrodkach obrotowych, których posiadanie nie zosta o potwierdzone dowodem zakupu, 10) w budynkach i budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdujàcym si w nich mieniu, 11) w namiotach oraz w znajdujàcym si w nich mieniu, 12) w szklarniach, inspektach oraz w znajdujàcym si w nich mieniu, a tak e drzewach, krzewach, uprawach na pniu, 13) w zwierz tach, 14) w mieniu podczas robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z póêniejszymi zmianami, chyba e roboty te nie mia y wp ywu na powstanie lub wysokoêç szkody, 15) polegajàcych na utracie mienia, 16) polegajàcych na pomalowaniu, porysowaniu powierzchni, umieszczaniu napisów, 17) w elementach szklanych, 18) których rozmiar wraz z kosztami usuni cia pozosta oêci po szkodzie nie przekracza 400 PLN. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia mienia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, chyba e strony w umowie ustali y odr bny, ni szy limit odpowiedzialnoêci. 2. Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie odr bne limity odpowiedzialnoêci ulegajà obni eniu o kwoty 10 PMF/OW028/0609

11 wyp aconych odszkodowaƒ (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczyciela oraz po op aceniu dodatkowej sk adki mo e przywróciç sum ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialnoêci do poprzedniej wysokoêci Sum ubezpieczenia mienia ustala Ubezpieczajàcy kierujàc si szacowanà wysokoêcià maksymalnej szkody w mieniu, jaka mo e powstaç wskutek jednego zdarzenia obj tego ubezpieczeniem w okresie ubezpieczenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko), bez uwzgl dnienia podlegajàcego odliczeniu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami podatku od towarów i us ug, chyba e umówiono si inaczej. Suma ubezpieczenia jest àczna dla wszystkich kategorii ubezpieczonego mienia wymienionego w Maksymalna suma ubezpieczenia mienia od wandalizmu nie mo e przekroczyç PLN. USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA Rozmiar szkody dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia okreêla si w granicach sum ubezpieczenia na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania: 1) dla budynków, budowli i lokali wed ug wartoêci kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzgl dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia ów, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà poszkodowanego: a) przy ubezpieczeniu wed ug wartoêci rzeczywistej z potràceniem stopnia zu ycia technicznego, b) przy ubezpieczeniu wed ug wartoêci odtworzeniowej w pe nej wysokoêci, 2) dla maszyn, urzàdzeƒ oraz wyposa enia wed ug ceny zakupu, kosztów naprawy bàdê wytworzenia rzeczy tego samego rodzaju, typu lub mocy, powi kszonej o koszty transportu i monta u, z uwzgl dnieniem zasad podanych w pkt 1) ppkt a) i b) powy ej, 3) dla Êrodków obrotowych wed ug cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia, 4) dla nak adów inwestycyjnych wed ug wartoêci kosztów remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzgl dnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materia ów, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà poszkodowanego, 5) dla mienia przyj tego od osób trzecich w celu wykonania us ugi lub sprzeda y wed ug wartoêci kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów z potràceniem zu ycia technicznego, a w przypadku ich zniszczenia lub utraty wed ug wartoêci rzeczywistej mienia (w komisach bez uwzgl dnienia prowizji lub mar y, nie wy szej ni wartoêç oznaczona w dowodzie przyj cia). 2. Rozmiar szkody zmniejsza si o wartoêç pozosta oêci, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku, przeróbki lub sprzeda y. 36 Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów wynikajàcych z braku cz Êci zamiennych lub materia ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà. 37 W granicach sumy ubezpieczenia lub odr bnie ustalonych przez strony w umowie limitów odpowiedzialnoêci, z zachowaniem postanowieƒ odszkodowanie obejmuje udokumentowane koszty powsta e wskutek: 1) zniszczenia lub uszkodzenia mienia w bezpoêrednim nast pstwie wandalizmu, w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody, pomniejszonej o rozmiar pozosta oêci po szkodzie, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku, przeróbki lub sprzeda y, 2) zastosowania wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody obj tej zakresem ubezpieczenia, je eli Êrodki te by y celowe, chocia by okaza y si bezskuteczne, 3) usuni cia pozosta oêci po szkodzie w granicach 10% wysokoêci szkody. 38 Odszkodowanie stanowi kwot obliczonà zgodnie z postanowieniami pomniejszonà o franszyz redukcyjnà ustalonà w umowie ubezpieczenia, nie mniej ni 200 PLN. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ca ego obj tego ochronà ubezpieczeniowà mienia. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ Z TYTU U PROWADZENIA DZIA ALNOÂCI GOSPODARCZEJ LUB U YTKOWANIA MIENIA PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoêç cywilna osób obj tych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrzàdzone osobom trzecim (poszkodowanym) w zwiàzku z: 1) posiadaniem i u ytkowaniem nieruchomoêci, w tym stanowiàcych w asnoêç osób trzecich, z których osoby obj te ubezpieczeniem korzysta y na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego, 2) posiadaniem i u ytkowaniem stacjonarnych maszyn, urzàdzeƒ i instalacji wszelkiego typu, 3) prowadzeniem dzia alnoêci gospodarczej okreêlonej w umowie ubezpieczenia, z wy àczeniem szkód wyrzàdzonych przez rzecz wprowadzonà do obrotu z zastrze eniem oraz Na wniosek Ubezpieczajàcego i za op atà dodatkowej sk adki, zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powy ej mo e zostaç rozszerzony niezale nie od êród a obowiàzku odszkodowawczego (czyny niedozwolone, niewykonanie lub nienale yte wykonanie zobowiàzania), o: 1) ryzyko wyrzàdzenia szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, oddanych w u ytkowanie osobom obj tym ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego, 2) odpowiedzialnoêç cywilnà osób obj tych ubezpieczeniem za szkody na osobie, wyrzàdzone pracownikom Ubezpieczajàcego, a wynikajàce z wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 roku o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych z póêniejszymi zmianami (OC pracodawcy), 3) ryzyko wyrzàdzenia szkód w rzeczach stanowiàcych PMF/OW028/ Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

12 przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoêci w ramach us ug wykonywanych przez osoby obj te ubezpieczeniem powsta ych w trakcie ich wykonywania, 4) ryzyko wyrzàdzenia szkód w mieniu lub na osobie przez rzecz wprowadzonà do obrotu (OC za produkt), 5) ryzyko wyrzàdzenia szkód w mieniu lub na osobie powsta e po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub us ugi w u ytkowanie odbiorcy, wynik e z nienale ytego wykonania zobowiàzania pracy lub us ugi przez osoby obj te ubezpieczeniem, niezale nie od êród a obowiàzku odszkodowawczego, pod warunkiem wczeêniejszego lub równoczesnego w àczenia OC za produkt o którym mowa w pkt 4) powy ej. 40 Zakresem ubezpieczenia obj te sà szkody wyrzàdzone nieumyêlnie, w tym wskutek ra àcego niedbalstwa. 41 Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody b dàce nast pstwem wypadku, który mia miejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzgl du na czas zg oszenia roszczeƒ przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody b dàce nast pstwem tego samego wypadku, albo wynikajàce z tej samej przyczyny, niezale nie od liczby osób poszkodowanych, uwa a si za jeden wypadek i przyjmuje si, e mia y miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 42 Za osoby obj te ubezpieczeniem uwa a si : 1) Ubezpieczajàcego, a w razie zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej Ubezpieczonego, 2) obecnych i by ych pe nomocników oraz pracowników Ubezpieczajàcego albo Ubezpieczonego, w zakresie szkód wyrzàdzonych w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków s u bowych na jego rzecz lub czynnoêci obj tych zakresem umocowania. WY ÑCZENIA 43 Umowà ubezpieczenia nie sà obj te roszczenia o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania umów Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialnoêci cywilnej za szkody: 1) za które osoba obj ta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przej cia odpowiedzialnoêci cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu w asnej odpowiedzialnoêci cywilnej wynikajàcej z ustawy, 2) wyrzàdzone osobom bliskim wobec osób obj tych ubezpieczeniem, 3) powodujàce roszczenia pomi dzy osobami obj tymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia, 4) polegajàce na wystàpieniu czystych strat finansowych, 5) zwiàzane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych, 6) w wartoêciach pieni nych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo dzie ach sztuki, 7) w mieniu nale àcym do osób zatrudnionych przez Ubezpieczajàcego, bez wzgl du na podstaw prawnà zatrudnienia, 8) wynik ych z przeniesienia chorób zakaênych, o których istnieniu osoba obj ta ubezpieczeniem wiedzia a lub przy zachowaniu nale ytej starannoêci mog a si dowiedzieç, 9) wyrzàdzone b dami w sztuce lekarskiej oraz wadliwoêcià wykonanych Êwiadczeƒ medycznych, 10) powsta e wskutek osiadania gruntu, osuni cia si ziemi, zalania przez wody stojàce lub p ynàce, a tak e wskutek cofni cia si cieczy we wszelkich systemach kanalizacyjnych, 11) wynik e z powolnego dzia ania ha asu, wibracji, ciep a, wody, zagrzybienia lub innych podobnych czynników, 12) pokrywane na podstawie prawa geologicznego lub górniczego, 13) wynik e z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci, 14) wyrzàdzone przez dostarczonà lub wyprodukowanà energi, 15) wynik e z oddzia ywania energii jàdrowej, ska enia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 16) powsta e bezpoêrednio lub poêrednio z wydobywania, przetwarzania, produkcji, dystrybucji, przechowywania azbestu lub produktów zawierajàcych azbest, 17) powsta e w wyniku bójki lub rozboju, 18) w produkcie wprowadzonym do obrotu, 19) pokrywane na podstawie gwarancji, r kojmi za wady lub przepisów ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, 20) których przyczynà by a jawna wada rzeczy lub wykonanej pracy albo us ugi, w zwiàzku z którà zosta a obni ona jej cena, 21) wyrzàdzone przez rzecz nie posiadajàcà wa nego atestu, certyfikatu, aprobaty technicznej, dopuszczajàcych jà do obrotu, o ile sà one wymagane przez przepisy obowiàzujàce w danym kraju, 22) wyrzàdzone przez nie przetworzone produkty rolne, leêne lub hodowlane albo zwierzyn ownà, 23) wyrzàdzone przez produkty zmodyfikowane genetycznie, 24) wyrzàdzone przez formaldehyd lub hormonalne Êrodki antykoncepcyjne, 25) wyrzàdzone przez rzeczy przeznaczone do u ytku w lotnictwie lub zastosowania na statkach powietrznych, 26) spowodowane przez wirus HIV, 27) powsta e w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, 28) powsta e wskutek bezpoêredniego lub poêredniego oddzia ywania wyrobów tytoniowych, 29) wynik e z u ywania produktów wykonanych ca kowicie lub cz Êciowo z azbestu, 30) polegajàce na koniecznoêci poniesienia kosztów na usuni cie i zastàpienie wadliwej rzeczy przez rzecz wolnà od wad, 31) powsta e poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 32) w mieniu znajdujàcym si w pieczy, pod dozorem lub kontrolà osób obj tych ubezpieczeniem, 33) wyrzàdzone osobom trzecim przez podwykonawców 12 PMF/OW028/0609

13 osób obj tych ubezpieczeniem, 34) bezpoêrednio lub poêrednio wynik e z emisji, wycieku lub innej formy przedostania si do powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznych, za które uwa a si jakiekolwiek sta e, ciek e, gazowe lub termiczne Êrodki dra niàce lub zanieczyszczajàce, 35) wynik e z dzia ania Êrodków wybuchowych, fajerwerków, m otów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów, 36) wyrzàdzone podczas prac adunkowych, 37) poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwoêci dostarczonych przez Ubezpieczajàcego maszyn, urzàdzeƒ, komponentów lub cz Êci sk adowych innych produktów, 38) wyrzàdzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej, 39) wyrzàdzone w podziemnych instalacjach lub urzàdzeniach. 2. Ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej w zwiàzku z posiadaniem i u ytkowaniem nieruchomoêci stanowiàcych w asnoêç osób trzecich, z których osoby obj te ubezpieczeniem korzysta y na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego (OC najemcy), o którym mowa w 39 ust. 1 pkt 1), nie obejmuje: 1) szkód w gruntach wszelkiego rodzaju, 2) szkód w urzàdzeniach i instalacjach wszelkiego rodzaju oraz przedmiotach ze szk a, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, chyba e stanowià sk adowà nieruchomoêci u ytkowanej przez Ubezpieczajàcego jako najemc, 3) szkód wynik ych ze zu ycia rzeczy w trakcie ich u ytkowania Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien, nawiàzek i kar administracyjnych lub sàdowych oraz innych kar o charakterze pieni nym na o onych na osoby obj te ubezpieczeniem. 2. Zakresem ubezpieczenia nie sà równie obj te koszty poniesione przez osoby obj te ubezpieczeniem lub osoby trzecie na wycofanie wadliwej rzeczy z rynku. 46 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, bez wzgl du na wysokoêç zg oszonego roszczenia, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) w zakresie obj tym systemem ubezpieczeƒ obowiàzkowych, 2) powsta e wskutek uchybieƒ w wykonywaniu czynnoêci zawodowych przez osoby obj te ubezpieczeniem, w szczególnoêci w zwiàzku z wykonywaniem zawodu lekarza, architekta i projektanta, nauczyciela, pracownika ochrony, zarzàdcy nieruchomoêci, rzeczoznawcy majàtkowego, geodety, komornika, 3) zwiàzane z u ytkowaniem statków oraz urzàdzeƒ latajàcych i p ywajàcych, 4) w adunku, wynik e z niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy przewozu lub spedycji, 5) wyrzàdzone w zwiàzku z wykonywaniem czynnoêci ycia prywatnego O ile zakres ochrony nie zosta rozszerzony zgodnie z 39 ust. 2 ubezpieczenie nie obejmuje równie szkód: 1) w rzeczach ruchomych osób trzecich, oddanych w u ytkowanie osób obj tych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego, 2) na osobie wyrzàdzonych pracownikom Ubezpieczajàcego (OC pracodawcy), 3) w rzeczach stanowiàcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoêci wykonywanych przez osoby obj te ubezpieczeniem, powsta e w czasie ich wykonywania, 4) w mieniu lub na osobie przez rzecz wprowadzonà do obrotu (OC za produkt), 5) w mieniu lub na osobie powsta e po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub us ugi w u ytkowanie odbiorcy, wynik ych z nienale ytego wykonania zobowiàzania pracy lub us ugi przez osoby obj te ubezpieczeniem. 2. W zakresie ryzyka OC za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, oddanych w u ytkowanie osób obj tych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego ubezpieczenie, o którym mowa w 39 ust. 2 pkt 1) nie obejmuje: a) szkód w przedmiotach za szk a, ceramiki, terakoty lub tworzyw sztucznych, chyba e stanowià cz Êç sk adowà rzeczy ruchomych osób trzecich, oddanych w u ytkowanie osób obj tych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego, b) szkód wynik ych ze zu ycia rzeczy w trakcie ich u ytkowania, c) szkód w pojazdach mechanicznych, d) szkód w sprz cie elektronicznym lub komputerowym. 3. W zakresie ryzyka OC pracodawcy, o którym mowa w 39 ust. 2 pkt 2), ubezpieczenie nie obejmuje: a) szkód wynik ych z wypadków majàcych miejsce przed datà poczàtkowà, b) szkód powsta ych wskutek stanów chorobowych, nie wynikajàcych z wypadków, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 roku o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych z póêniejszymi zmianami, c) Êwiadczeƒ przys ugujàcych poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w ppkt b) powy ej. 4. W zakresie ryzyka OC za szkody w rzeczach poddanych obróbce, naprawie lub innym czynnoêciom, o którym mowa w 39 ust. 2 pkt 3), ubezpieczenie nie obejmuje: a) szkód w rzeczach, z których osoby obj te ubezpieczeniem korzysta y na podstawie umowy najmu, dzier awy, u yczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego, b) utraty rzeczy nie wynikajàcej z ich zniszczenia lub uszkodzenia, c) szkód w wartoêciach pieni nych i wszelkiego rodzaju dokumentach, d) szkód wyrzàdzonych podczas prac adunkowych wszelkiego rodzaju. PMF/OW028/ Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

14 SUMA GWARANCYJNA W umowie ubezpieczenia ustala si ogólnà sum gwarancyjnà, która stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela z zastrze eniem ust. 2 i 3 poni ej. 2. Sum gwarancyjnà ustala si dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie rocznym, àcznie dla szkód w mieniu i na osobie. 3. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela za szkody: 1) w rzeczach ruchomych osób trzecich, oddanych w u ytkowanie osób obj tych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego ograniczona jest maksymalnie do limitu PLN dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie rocznym, jednak nie wi cej ni suma gwarancyjna okreêlona w umowie ubezpieczenia, 2) na osobie wyrzàdzone pracownikom Ubezpieczajàcego (OC pracodawcy) ograniczona jest maksymalnie do limitu PLN dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie rocznym, jednak nie wi cej ni suma gwarancyjna okreêlona w umowie ubezpieczenia, 3) w rzeczach stanowiàcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoêci w ramach us ug wykonywanych przez osoby obj te ubezpieczeniem powsta e w trakcie ich wykonywania ograniczona jest maksymalnie do limitu PLN dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie rocznym, jednak nie wi cej ni suma gwarancyjna okreêlona w umowie ubezpieczenia. 4. Je eli suma gwarancyjna jest ni sza ni wysokoêç limitów, zapisy okreêlone w ust. 3 powy ej nie majà zastosowania Po wyp acie odszkodowania suma gwarancyjna zmniejsza si o kwot wyp aconego odszkodowania (konsumpcja sumy gwarancyjnej). 2. Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczyciela oraz po op aceniu dodatkowej sk adki mo e przywróciç sum gwarancyjnà do poprzedniej wysokoêci. 3. W razie wyczerpania sumy gwarancyjnej umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si, z zastrze eniem ust. 2 powy ej. 4. Zasady okreêlone w ust. 1 3 powy ej stosuje si odpowiednio do odr bnych limitów, o których mowa w 48 ust. 3. ODPOWIEDZIALNOÂå UBEZPIECZYCIELA W granicach udzielonej ochrony Ubezpieczyciel ma obowiàzek dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podj cia decyzji o uznaniu roszczenia i wyp acie odszkodowania albo prowadzeniu obrony Ubezpieczajàcego przed nieuzasadnionym roszczeniem. 2. W ka dym czasie Ubezpieczyciel ma prawo wyp aciç odszkodowanie w wysokoêci sumy gwarancyjnej lub mniejszej sumy, którà mogà byç zaspokojone roszczenia wynikajàce z wypadku, zwalniajàc si z obowiàzku dalszego prowadzenia obrony oraz ponoszenia innych kosztów Ubezpieczyciel wyp aca osobie uprawnionej nale ne odszkodowanie ustalone wed ug zasad ustawowej odpowiedzialnoêci cywilnej osób obj tych ubezpieczeniem. 2. Ubezpieczyciel pokrywa tak e: 1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powo anych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okolicznoêci lub rozmiaru szkody, 2) niezb dne koszty obrony sàdowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodà; je eli w wyniku wypadku powodujàcego odpowiedzialnoêç Ubezpieczajàcego obj tà ochronà ubezpieczeniowà zostanie przeciwko sprawcy szkody wdro one post powanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, je eli za àda powo ania obroƒcy lub wyrazi zgod na pokrycie tych kosztów, 3) niezb dne koszty dzia aƒ podj tych przez Ubezpieczajàcego po wystàpieniu wypadku w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, je eli Êrodki te by y w aêciwe, chocia by okaza y si bezskuteczne. 3. Za koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) powy ej, Ubezpieczyciel odpowiada ponad sum gwarancyjnà. W przypadku, gdy àczna wysokoêç roszczeƒ wynikajàcych z wypadku jest wy sza ni suma gwarancyjna, Ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma gwarancyjna do wysokoêci roszczeƒ, niezale nie od liczby wdro onych post powaƒ sàdowych; wyp ata przez Ubezpieczyciela sumy gwarancyjnej oraz obliczonej zgodnie z powy szà zasadà cz Êci kosztów zwalnia go z obowiàzku dokonywania dalszych wyp at. 4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 3) powy ej, pokrywane sà w ramach sumy gwarancyjnej. 5. Zasady okreêlone w ust. 1 2 powy ej stosuje si odpowiednio do limitów, o których mowa w 48 ust Kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) powy ej, Ubezpieczyciel nie pokrywa je eli z okolicznoêci wynika, e roszczenie nie jest obj te ochronà ubezpieczeniowà. 7. Odszkodowanie pomniejsza si o franszyz redukcyjnà, je eli zosta a ona wprowadzona do umowy, z zastrze eniem ust. 8 poni ej. 8. Franszyza redukcyjna dla szkód: 1) w rzeczach ruchomych osób trzecich, oddanych w u ytkowanie osób obj tych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego wynosi PLN, 2) w rzeczach stanowiàcych przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynnoêci w ramach us ug wykonywanych przez osoby obj te ubezpieczeniem powsta e w trakcie ich wykonywania wynosi 10% wysokoêci szkody, nie mniej ni 500 PLN, 3) w mieniu po wykonaniu pracy lub us ugi wynik ych z nienale ytego wykonania zobowiàzania wynosi 500 PLN. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD ST UCZENIA LUB P KNI CIA PRZEDMIOT I MIEJSCE UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç zainstalowane zgodnie z ich przeznaczeniem, stanowiàce w asnoêç 14 PMF/OW028/0609

15 Ubezpieczajàcego lub b dàce w jego posiadaniu na podstawie tytu u prawnego: 1) sta e oszklenie zewn trzne i wewn trzne budynków, budowli oraz lokali, 2) szklane lub kamienne ok adziny Êcienne, 3) szklane lub kamienne elementy stanowiàce cz Êç sk adowà mebli, gablot, kontuarów, 4) zamocowane na sta e lustra i witra e niezabytkowe, 5) szklane lub kamienne budowle, 6) szyldy, reklamy, tablice Êwietlne i rurki neonowe, 7) lady ch odnicze pod warunkiem, e sà wykonane ze szk a, minera ów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych. 2. Ochronà ubezpieczeniowà jest obj te mienie znajdujàce si na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia. ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmioty wymienione w umowie ubezpieczenia sà obj te ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta ych wskutek ich st uczenia lub p kni cia. 2. W granicach sumy ubezpieczenia ochronà ubezpieczeniowà sà obj te koszty ustawienia rusztowaƒ lub drabin umo liwiajàcych demonta, wstawienie lub napraw przedmiotów obj tych ubezpieczeniem w przypadku ich st uczenia lub p kni cia. WY ÑCZENIA 54 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) w szklanych i kamiennych wyk adzinach pod ogowych, 2) w szybach zainstalowanych w Êrodkach transportowych, urzàdzeniach technicznych i ró nego rodzaju instalacjach, 3) w mieniu znajdujàcym si w lokalu zamkni tym i nieu ytkowanym, jeêli by on wy àczony z eksploatacji przez okres d u szy ni 60 dni, chyba e Ubezpieczyciel zosta o tym fakcie pisemnie powiadomiony i pisemnie potwierdzi ochron ubezpieczeniowà, 4) polegajàcych na poplamieniu, zmianie barwy, zadrapaniu, porysowaniu lub odpryêni ciu kawa ków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów, 5) b dàcych nast pstwem niew aêciwego dzia ania lub wady urzàdzeƒ oêwietleniowych, 6) powsta ych wskutek wymiany, wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu, prac konserwacyjnych lub naprawczych, a tak e zaistnia ych podczas transportu, 7) których rozmiar wraz z kosztami usuni cia pozosta oêci po szkodzie nie przekracza 100 PLN. SUMA UBEZPIECZENIA Sum ubezpieczenia ustala Ubezpieczajàcy wed ug wysokoêci prawdopodobnej maksymalnej szkody w ubezpieczonym mieniu, jaka mo e powstaç wskutek jednego zdarzenia obj tego ubezpieczeniem w okresie ubezpieczenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko), bez uwzgl dnienia podlegajàcego odliczeniu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami podatku od towarów i us ug, chyba e umówiono si inaczej. PMF/OW028/ Suma ubezpieczenia powinna uwzgl dniaç przewidywane koszty demonta u, monta u i transportu, ustawienia rusztowaƒ lub drabin oraz wykonania znaków reklamowych i informujàcych na przedmiotach obj tych ubezpieczeniem. 3. Suma ubezpieczenia ulega obni eniu o kwoty wyp aconych odszkodowaƒ (konsumpcja sumy ubezpieczenia). Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczyciela oraz po op aceniu dodatkowej sk adki mo e przywróciç sum ubezpieczenia do poprzedniej wysokoêci. USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA Rozmiar szkody ustala si w granicach sumy ubezpieczenia, przyjmujàc wartoêç przedmiotów tego samego rodzaju, gatunku, materia u i wymiarów wed ug kosztów zakupu lub naprawy, udokumentowanych rachunkiem, z uwzgl dnieniem zakresu rzeczywistych uszkodzeƒ, na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania, z w àczeniem: 1) niezb dnych kosztów demonta u i monta u, 2) kosztów transportu, 3) kosztów wykonania napisów, ozdób i liter wed ug wzorów istniejàcych w dniu powstania szkody, 4) kosztów ustawienia rusztowaƒ lub drabin. 2. Rozmiar szkody zmniejsza si o wartoêç pozosta oêci, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku, przeróbki lub sprzeda y. 3. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów wynikajàcych z braku cz Êci zamiennych lub materia ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà Odszkodowanie obejmuje: 1) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów wskutek ich st uczenia lub p kni cia, 2) koszty wynik e z zastosowania wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà, je eli Êrodki te by y w aêciwe, chocia by okaza y si bezskuteczne, 3) koszty usuni cia pozosta oêci po szkodzie w granicach do 10% wysokoêci szkody, 4) koszty, o których mowa w 56 ust Odszkodowanie dla poszczególnych przedmiotów ustala si w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody w granicach okreêlonej w umowie sumy ubezpieczenia. 58 Odszkodowanie stanowi kwot obliczonà zgodnie z postanowieniami 56 i 57 pomniejszonà o franszyz redukcyjnà ustalonà w umowie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ca ego obj tego ochronà ubezpieczeniowà mienia. POSTANOWIENIA WSPÓLNE WY ÑCZENIA GENERALNE Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoêci za szkody wyrzàdzone umyêlnie lub wskutek ra àcego 15 Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

16 niedbalstwa przez Ubezpieczajàcego, osob z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoêç, przy czym w ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej nie stosuje si wy àczenia ra àcego niedbalstwa. 2. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrzàdzone umyêlnie przez Ubezpieczajàcego, osob z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoêç, przy czym ÊwiadomoÊç wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu lub wadliwoêci wykonanej pracy albo us ugi uwa a si za równoznacznà z winà umyêlnà. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje równie szkód: 1) powsta ych w zwiàzku z dzia aniami wojennymi, stanem wojennym lub wyjàtkowym, wojnà domowà, zamieszkami spo ecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami i niepokojami spo ecznymi oraz sabota em, 2) powsta ych w zwiàzku z terroryzmem, 3) powsta ych wskutek dzia ania energii jàdrowej lub ska enia radioaktywnego, 4) w mieniu skonfiskowanym, zaj tym lub zarekwirowanym przez wszelkie organy administracji rzàdowej lub samorzàdowej. 4. Ponadto z ubezpieczenia sà wy àczone jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialnoêç, jak równie koszty zapobie enia, usuni cia lub minimalizacji rozmiarów zdarzenia, wynikajàce z: faktycznej lub spodziewanej niemo noêci odczytania lub nieprawid owego odczytania danych przez stanowiàcy w asnoêç Ubezpieczajàcego lub innych osób jakikolwiek sprz t elektroniczny lub oprogramowanie, a w szczególnoêci komputer, system komputerowy oraz ich cz Êci lub urzàdzenia, system telekomunikacyjny lub podobny oraz ich cz Êci lub urzàdzenia, a tak e uk ady peryferyjne, procesory, mikroprocesory, uk ady elektroniczne, uk ady scalone lub urzàdzenia mechaniczne wspomnianego wy ej sprz tu. Nieodczytanie lub nieprawid owe odczytanie zapisu danych odnosi si w szczególnoêci do braku mo liwoêci lub niemo noêci znalezienia, zapami tania, gromadzenia, zapisywania, zachowania, prawid owego przetworzenia lub interpretacji jakichkolwiek danych elektronicznych, instrukcji lub polecenia, b dàcych nast pstwem potraktowania jakiegokolwiek zapisu danych niezgodnie z intencjà lub w sposób wczeêniej zamierzony. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie pisemnego wniosku pe niàcego równoczeênie rol polisy b dàcej potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. Wniosek pe niàcy równoczeênie rol polisy powinien zawieraç co najmniej nast pujàce dane: 1) nazw i adres Ubezpieczajàcego, 2) nazw i adres Ubezpieczonego, 3) NIP lub REGON, 4) rodzaj prowadzonej dzia alnoêci, 5) okres ubezpieczenia, 6) miejsce ubezpieczenia, 7) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 8) wysokoêç sumy ubezpieczenia, 9) wysokoêç sumy gwarancyjnej, 10) opis stanu zabezpieczenia mienia, 11) przyczyn, liczb i wielkoêç szkód w okresie ostatnich 4 lat. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA Sk adk ubezpieczeniowà oblicza si w dniu zawarcia umowy, po dokonaniu oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela. 2. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeƒ losowych sk adka mo e ulec: 1) obni eniu ze wzgl du na: a) stopieƒ bezpieczeƒstwa po arowego budynków, b) zastosowane urzàdzenia s u àce do wykrywania i alarmowania o po arze, c) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, 2) podwy szeniu ze wzgl du na: a) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, b) sposób rozliczania przez Ubezpieczajàcego podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub rycza tu ewidencjonowanego. 3. W ubezpieczeniu od kradzie y z w amaniem i rabunku sk adka mo e ulec: 1) obni eniu ze wzgl du na: a) wysokoêç sumy ubezpieczenia, b) stosowane zabezpieczenia przeciwkradzie owe, c) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, 2) podwy szeniu ze wzgl du na: a) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, b) sposób rozliczania przez Ubezpieczajàcego podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub rycza tu ewidencjonowanego. 4. W ubezpieczeniu od wandalizmu sk adka mo e ulec: 1) obni eniu ze wzgl du na podwy szenie franszyzy redukcyjnej, 2) podwy szeniu ze wzgl du na: a) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, b) sposób rozliczania przez Ubezpieczajàcego podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub rycza tu ewidencjonowanego. 5. W ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej z tytu u prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej lub u ytkowania mienia sk adka mo e ulec: 1) obni eniu ze wzgl du na: a) ni szà ni standardowa sum gwarancyjnà, b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, 2) podwy szeniu ze wzgl du na: a) wy szà ni standardowa sum gwarancyjnà, b) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia. 6. W poszczególnych ubezpieczeniach wchodzàcych w sk ad pakietu, dodatkowo sk adka mo e ulec: 1) obni eniu ze wzgl du na: a) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia u Ubezpieczyciela, b) krótszy ni 12 miesi czny okres ubezpieczenia, c) iloêç wykupionych ubezpieczeƒ w ramach jednego pakietu, 2) podwy szeniu ze wzgl du na roz o enie p atnoêci sk adki na raty. 16 PMF/OW028/0609

17 7. Ubezpieczyciel mo e w przypadkach uzasadnionych rodzajem lub rozmiarem prowadzonej dzia alnoêci, rodzajem ubezpieczonego mienia, sumà ubezpieczenia, Êrodkami zabezpieczenia mienia, zg oszonymi szkodami lub innymi wa nymi czynnikami majàcymi wp yw na ocen ryzyka, wyznaczyç sk adk ubezpieczeniowà uwzgl dniajàc powy sze czynniki Sk adka jest p atna jednorazowo w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba e strony ustali y odmienny tryb p atnoêci sk adki. 2. Na wniosek Ubezpieczajàcego sk adka mo e byç roz o ona na raty. Terminy p atnoêci kolejnych rat i ich wysokoêç okreêla si w umowie ubezpieczenia. 3. Obowiàzek zap aty sk adki obcià a Ubezpieczajàcego. 63 Je eli w okresie obj tym umowà ubezpieczenia mienia na sumy sta e nastàpi wzrost wartoêci ubezpieczonego mienia, Ubezpieczajàcy powinien zg osiç ten fakt Ubezpieczycielowi i dokonaç podwy szenia sumy ubezpieczenia op acajàc dodatkowà sk adk. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI Okres ubezpieczenia oznacza si w umowie. 2. Za poczàtek okresu ubezpieczenia uwa a si dat uzgodnionà przez strony umowy. 3. Umow ubezpieczenia zawiera si na jeden rok. 4. W umowie ubezpieczenia ustala si wspólnà dat zakoƒczenia okresu ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczeƒ zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ 65 ust. 8. W razie koniecznoêci wyrównania okresów ubezpieczenia w ramach poszczególnych rodzajów ubezpieczenia zawiera si ubezpieczenia krótkoterminowe OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si od dnia i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem e sk adka lub jej pierwsza rata zosta a zap acona w dniu zawarcia umowy lub najpóêniej na dzieƒ przed rozpocz ciem okresu ubezpieczenia, chyba e zosta wyznaczony inny termin zap aty, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2 8 poni ej. 2. Je eli zap ata sk adki lub jej pierwszej raty zosta a odroczona w stosunku do poczàtku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel zgodnie z umowà ponosi odpowiedzialnoêç przed zap aceniem sk adki lub jej pierwszej raty, niezap acenie sk adki lub pierwszej raty sk adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela b dzie traktowane jako odstàpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z up ywem dnia wyznaczonego w umowie jako termin p atnoêci sk adki lub pierwszej raty sk adki (o godzinie 0:00 dnia nast pujàcego po tym terminie), bez koniecznoêci sk adania odr bnego oêwiadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzajàcego stanowi zawiadomienie Ubezpieczajàcego o odstàpieniu od umowy. 3. W odniesieniu do skutków prawnych niezap acenia kolejnej raty sk adki w terminie wyznaczonym przez PMF/OW028/0609 Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie majà postanowienia ust. 2 powy ej. 4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 powy ej, Ubezpieczyciel mo e cofnàç oêwiadczenie o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia zawiadamiajàc o tym niezw ocznie Ubezpieczajàcego na piêmie. 5. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa àdania zap aty sk adki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udziela ochrony ubezpieczeniowej. 6. W razie wyznaczenia terminu zap aty sk adki lub pierwszej raty sk adki przed poczàtkiem okresu ubezpieczenia, do skutków opóênienia w zap acie majà odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1 5 powy ej. 7. Je eli zap ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap aty uwa a si dzieƒ uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednià kwotà. 8. Za zap at sk adki lub kolejnej raty sk adki nie uwa a si zap aty kwoty ni szej ni wynikajàcej z umowy ubezpieczenia. 9. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si z up ywem okresu ubezpieczenia, chyba e stosunek ubezpieczeniowy wygas przed tym terminem. PRAWA I OBOWIÑZKI STRON UMOWY Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest udzieliç Ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub skierowane do niego w innej formie pisemnej oraz podaç Ubezpieczycielowi wszystkie znane mu okolicznoêci istotne dla oceny ryzyka i ustalenia sk adki. Je eli Ubezpieczyciel zawar umow ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne. 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest niezw ocznie zg aszaç Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, o które Ubezpieczyciel zapytywa we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest informowaç Ubezpieczyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby. 4. Je eli Ubezpieczajàcy dzia a przez pe nomocnika, to obowiàzki okreêlone w ust. 1 3 powy ej cià à równie na pe nomocniku i obejmujà tak e okolicznoêci znane pe nomocnikowi. 67 Je eli Ubezpieczajàcy lub jego pe nomocnik poda do wiadomoêci Ubezpieczyciela niezgodne z prawdà informacje i okolicznoêci, o których mowa w 66 ust. 1, lub nie dope ni obowiàzku, o którym mowa w 66 ust. 2, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoêci, chyba e okolicznoêci te nie majà wp ywu na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku obj tego umowà Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do usuni cia szczególnych zagro eƒ mienia lub takich, których usuni cia domaga si Ubezpieczyciel; za szczególne zagro enia 17 Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

18 uwa a si zw aszcza przyczyn powsta ej w okresie wczeêniejszym szkody. 2. Je eli Ubezpieczajàcy nie wykona powy szego obowiàzku w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialnoêci za szkody powsta e po wyznaczonym terminie, chyba e niewykonanie obowiàzku nie mia o wp ywu na powstanie lub rozmiar szkody Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zapewnienia nale ytego zabezpieczenia mienia, w tym do przestrzegania obowiàzujàcych przepisów majàcych na celu zapobieganie powstaniu szkody. 2. Mienie uwa a si za nale ycie zabezpieczone, je eli spe nione zosta y nast pujàce warunki: 1) Ubezpieczajàcy stosuje si do obowiàzujàcych przepisów o ochronie przeciwpo arowej, o budowie i eksploatacji urzàdzeƒ technicznych, o wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urzàdzeniami oraz do innych przepisów majàcych na celu zapobieganie powstaniu szkody, a tak e do wymogów zawartych w umowie ubezpieczenia, 2) Ubezpieczajàcy przestrzega wymogów zabezpieczenia mienia okreêlonych w Za àczniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia mienia od kradzie y z w amaniem i rabunku. Utrzymuje ubezpieczone budynki, budowle i lokale wraz z ich zabezpieczeniami w nale ytym stanie technicznym oraz stosuje powszechnie przyj te Êrodki ostro noêci, a tak e obowiàzujàce przepisy dotyczàce ochrony osób i mienia. 3. W ubezpieczeniu od szkód wodociàgowych do obowiàzków Ubezpieczajàcego nale y w szczególnoêci dbanie o konserwacj przewodów i urzàdzeƒ doprowadzajàcych i odprowadzajàcych wod, par wodnà, lub ciecze oraz zastosowanie w terminie odpowiednich Êrodków ochronnych w celu zabezpieczenia przed mrozem w aêciwych przewodów i urzàdzeƒ. 4. W ubezpieczeniu wartoêci pieni nych obowiàzkiem Ubezpieczajàcego jest tak e przestrzeganie zasad dotyczàcych ich zabezpieczenia okreêlonych w Rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 14 paêdziernika 1998 roku w sprawie szczegó owych zasad i wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç ochrona wartoêci pieni nych przechowywanych i transportowanych przez przedsi biorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. 1998, Nr 129, poz. 858 z póêniejszymi zmianami). 5. Je eli Ubezpieczajàcy nie dope ni obowiàzków okreêlonych w ust. 1 4 powy ej, a ich niedope nienie mia o wp yw na powstanie szkody lub jej rozmiar, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, przy czym w przypadku szkody w wartoêciach pieni nych przechowywanych lub transportowanych niezgodnie z wymogami okreêlonymi w ust. 2 i 4 powy ej odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela ograniczona jest do limitu okreêlonego w 9 Za àcznika nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia W razie zajêcia wypadku obj tego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest u yç wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà. 2. Je eli Ubezpieczajàcy nie dope ni obowiàzku okreêlonego w ust. 1 powy ej, odszkodowanie nie nale y si. 3. Ponadto do obowiàzków Ubezpieczajàcego nale y: 1) zawiadomiç Ubezpieczyciela o szkodzie niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomoêci, 2) niezw ocznie powiadomiç miejscowà jednostk policji o ka dej szkodzie, która mog a powstaç w wyniku przest pstwa, 3) pozostawiç bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba e zmiana jest niezb dna w celu zabezpieczenia mienia pozosta ego po szkodzie lub zmniejszenia szkody; Ubezpieczyciel nie mo e powo ywaç si na to postanowienie, je eli nie rozpoczà likwidacji szkody w ciàgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, 4) stosowaç si do zaleceƒ Ubezpieczyciela, udzielaç mu informacji i niezb dnych pe nomocnictw, 5) umo liwiç Ubezpieczycielowi dokonanie czynnoêci niezb dnych do ustalenia okolicznoêci powstania szkody, zasadnoêci i wysokoêci roszczenia oraz udzieliç w tym celu pomocy i wyjaênieƒ, a w szczególnoêci udost pniç pe nà dokumentacj ksi gowà ubezpieczonego mienia lub wykaz mienia, o ile by wymagany, 6) wype niç wszelkie wymagane przez Ubezpieczyciela dokumenty niezb dne do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania. 4. W razie niedope nienia przez Ubezpieczajàcego obowiàzków wymienionych w ust. 3 powy ej Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, je eli niedope nienie obowiàzków mia o wp yw na ustalenie okolicznoêci powstania szkody, jej rozmiaru, bàdê te na ustalenie wysokoêci odszkodowania W razie zg oszenia roszczenia osoby trzeciej o naprawienie szkody Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zaniechania dzia aƒ zmierzajàcych do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeƒ bàdê zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela. 2. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczajàcego roszczenia osoby poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody nie ma wp ywu na odpowiedzialnoêç Ubezpieczyciela W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zwi kszyç sk adk, poczynajàc od dnia, gdy zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W wypadku takim Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczajàcego do zap aty podwy szonej sk adki, a Ubezpieczajàcy mo e w ciàgu 14 dni od otrzymania wezwania od umowy odstàpiç. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o po wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie. 18 PMF/OW028/0609

19 2. Je eli ujawniona okolicznoêç pociàga za sobà takie zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, e Ubezpieczyciel nie zawar by umowy, gdyby o tej okolicznoêci wiedzia, mo e on w ciàgu miesiàca od ujawnienia rzeczonej okolicznoêci od umowy odstàpiç. W razie odstàpienia od umowy Ubezpieczycielowi nale y si sk adka tylko za czas trwania umowy. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o ju po wypadku lub w ciàgu ostatniego miesiàca przed wypadkiem, a przyczynà wypadku by a wy àcznie ujawniona okolicznoêç, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania. WYP ATA ODSZKODOWANIA Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do udokumentowania zasadnoêci zg oszonego roszczenia. 2. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi dokumenty niezb dne do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania. 3. Wraz z dokumentami Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest przedstawiç wyliczenie rozmiaru szkody sporzàdzone na w asny koszt. 4. WysokoÊç kosztów naprawy powinna byç udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà poszkodowanego, który szkod usunà w asnymi si ami. 5. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przed o onych przez Ubezpieczajàcego rachunków, kosztorysów, kalkulacji i innych dokumentów zwiàzanych z ustaleniem rozmiaru szkody. 74 Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si : 1) wartoêci naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, zabytkowej lub pamiàtkowej, 2) podatku od towarów i us ug podlegajàcego odliczeniu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, chyba e suma ubezpieczenia zosta a ustalona w wysokoêci obejmujàcej podatek od towarów i us ug, wówczas rozmiar szkody b dzie równie obejmowa ten podatek Je eli przeciwko sprawcy wypadku wszcz te zosta o post powanie karne albo je eli osoba poszkodowana wystàpi z roszczeniem o odszkodowanie na drog sàdowà, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest niezw ocznie zawiadomiç o tym Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest dor czyç Ubezpieczycielowi orzeczenie sàdu w terminie umo liwiajàcym mu zaj cie stanowiska odnoênie wniesienia Êrodka odwo awczego Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia na w asny koszt niezale nego eksperta w celu okreêlenia przyczyny, rozmiaru szkody i nale nego odszkodowania oraz w celu udzielenia Ubezpieczajàcemu instrukcji i wskazówek dotyczàcych post powania zmierzajàcego do z agodzenia skutków wypadku lub zminimalizowania rozmiarów szkody. 2. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany dostarczyç Ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego ekspertowi wszystkie dokumenty, które Ubezpieczyciel lub wyznaczony ekspert uwa a za niezb dne do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania Ubezpieczyciel wyp aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sàdu. 2. Ubezpieczyciel wyp aca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 3. Je eli w terminie okreêlonym w ust. 2 powy ej wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela albo wysokoêci odszkodowania okaza o si niemo liwe, odszkodowanie wyp aca si w terminie 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu nale ytej starannoêci, wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe, jednak e bezspornà cz Êç odszkodowania Ubezpieczyciel wyp aca w terminie okreêlonym w ust. 2 powy ej. 4. O ile nie umówiono si inaczej, suma pieni na wyp acona przez Ubezpieczyciela nie mo e byç wy sza od poniesionej szkody. 5. Je eli ten sam przedmiot ubezpieczony jest od tego samego ryzyka w kilku zak adach ubezpieczeƒ na sumy, które àcznie przewy szajà jego wartoêç ubezpieczeniowà, ka dy z zak adów ubezpieczeƒ odpowiada do wysokoêci szkody w takim stosunku, w jakim przyj ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 6. Je eli w sprawie powsta ej szkody zosta o wdro one post powanie karne, którego wynik mo e mieç istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela lub wysokoêci odszkodowania, bezspornà cz Êç odszkodowania wyp aca si w terminie okreêlonym w ust. 2 powy ej, natomiast pozosta a cz Êç odszkodowania jest wyp acana w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Ubezpieczyciela informacji o wynikach post powania przygotowawczego lub uprawomocnieniu si orzeczenia sàdowego. 78 Wraz z wyp atà odszkodowania raty sk adki stajà si wymagalne i Ubezpieczyciel potràca kwot nale nych rat z kwoty odszkodowania. 79 Je eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoêci odszkodowania, mo e w ciàgu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zg osiç na piêmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ubezpieczyciela. 80 Je eli po wyp acie odszkodowania Ubezpieczajàcy odzyska utracone przedmioty, zobowiàzany jest zwróciç odszkodowanie wyp acone za te przedmioty albo zrzec si praw do tych przedmiotów na rzecz Ubezpieczyciela. PMF/OW028/ Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

20 REGRES UBEZPIECZENIOWY Z dniem wyp aty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przys ugujàce Ubezpieczajàcemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkod do wysokoêci wyp aconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 powy ej, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeêli sprawcà szkody jest osoba, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoêç, chyba e osoba ta wyrzàdzi a szkod umyêlnie. 3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç czynnoêci niezb dnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela. 4. W razie niewykonania obowiàzków okreêlonych w ust. 3 powy ej, a tak e w razie zrzeczenia si przez Ubezpieczajàcego bez zgody Ubezpieczyciela praw przys ugujàcych mu do osób trzecich z tytu u szkód, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, a w przypadku gdy odszkodowanie zosta o ju wyp acone podlega zwrotowi w ca oêci lub cz Êci. WYGAÂNI CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d u szy ni szeêç miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku op aty sk adki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zwrot sk adki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia nastàpi po potràceniu kosztów manipulacyjnych w wysokoêci 20% zwracanej sk adki. 3. JeÊli nie umówiono si inaczej, zwrot sk adki nast puje po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela orygina u polisy. 83 Ka da ze stron mo e w ciàgu miesiàca od daty wyp aty odszkodowania albo daty dor czenia odmowy wyp aty odszkodowania wypowiedzieç umow ubezpieczenia, z zachowaniem miesi cznego okresu wypowiedzenia. 84 W razie wypowiedzenia umowy sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy nie wyp acono odszkodowania. POSTANOWIENIA KO COWE Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny byç sk adane na piêmie za pokwitowaniem lub przes ane listem poleconym. 2. Je eli Ubezpieczajàcy zmieni siedzib i nie zawiadomi o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane do ostatniej znanej siedziby Ubezpieczajàcego wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone gdyby Ubezpieczajàcy nie zmieni siedziby W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej, Kodeksu Cywilnego i inne obowiàzujàce przepisy prawa polskiego. 2. W razie wàtpliwoêci co do treêci terminów finansowych u ytych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, za miarodajne uwa a si definicje zawarte w wydanych przez Ministra Finansów regulacjach dotyczàcych prowadzenia rachunkowoêci, obowiàzujàcych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Skargi i za alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia b dàcych osobami fizycznymi, rozpatrywane sà niezw ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub upe nomocnionego pracownika, po przes aniu ich pisemnie na adres siedziby Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu skargi lub za alenia, stanowisko Ubezpieczyciela przes ane b dzie pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treêci skargi lub za alenia Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia rozstrzyga sàd wed ug w aêciwoêci ogólnej albo sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory. 89 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ycie z dniem 15 wrzeênia 2006 roku i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie. Prezes Zarzàdu Cz onek Zarzàdu Piotr Maria Âliwicki Jaros aw Piàtkowski 20 PMF/OW028/0609

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA BIZNES

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA BIZNES OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA BIZNES SPIS TREÂCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...OWU/2 UMOWA UBEZPIECZENIA NA CUDZY RACHUNEK...OWU/2 DEFINICJE WSPÓLNE...OWU/2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezb dnik podró nika

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. 1168 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych ubezpieczenia od odpowiedzialnoêci cywilnej u ytkowników statków powietrznych, przewoêników i innych

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY 1) Dane Ubezpieczaj cego: Nazwa / Imi i nazwisko: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY Siedziba i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 81 6507 Poz. 682 682 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się z Materiałami do postępowania dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r. Strona 1 z 5 Wrocław, 10.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU CONCORDIA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU CONCORDIA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU CONCORDIA FIRMA OGÓLNE ZASADY UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Concordia Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 239 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 marca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 239 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 marca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 23 1430 Poz. 239 239 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policj niejawnego nadzorowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI...................................... 5 Ochrona ubezpieczeniowa................................................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO lokalizacja na terenie miast: Płock, Warszawa, Radom Zamawiający: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 17

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ adres jednostki 43-170 ŁAZISKA GÓRNE, UL. ENERGETYKÓW 5 kierownik / dyrektor jednostki WIOLETTA TOKARZ nr telefonu 32-326-23-40 nr faksu 32-326-23-42

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Firma MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Firma B-MF-01/16 Spis treści Strony TABELA INFORMACYJNA REGULUJĄCA ZAGADNIENIA WYMIENIONE W ART. 17 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 94 7151 Poz. 784 784 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej dla sprz tu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA U B E Z P I E C Z E N I A

SIGNAL IDUNA U B E Z P I E C Z E N I A SIGNAL IDUNA U B E Z P I E C Z E N I A zawsze bezpiecznie Ubezpieczenie PAKIET DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia budynków, lokali mieszkalnych i ruchomoêci domowych PAKIET DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I DOMÓW JEDNORODZINNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I DOMÓW JEDNORODZINNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I DOMÓW JEDNORODZINNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I DOMÓW JEDNORODZINNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817 Dziennik Ustaw Nr 156 12917 Poz. 1816 i 1817 4. W cz Êci niejawnej komisja przetargowa dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz okreêlenia kolejnoêci pozosta ych ofert. 5. W toku dokonywania

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 Na podstawie art. 3b 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

PZU DORADCA. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia mieszkaƒ

PZU DORADCA. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia mieszkaƒ Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia mieszkaƒ zatwierdzone uchwa à Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna Nr UZ/189/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. ze zmianami zatwierdzonymi uchwa à

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO SPIS TREÂCI ROZDZIA I POSTANOWIENIA WST PNE 3 Definicje 3 ROZDZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA 4 II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105

Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105 Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105 nowa nika pieni nego w zamian za wy ywienie oraz wysokoêci tego równowa nika (Dz. U. Nr 166, poz. 1367 oraz z 2005 r. Nr 154, poz. 1293) 3 otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy audytu energetycznego. Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OWU Mienia Klauzula ubezpieczenia utraty zysku w następstwie przerwy w działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 do OWU Mienia Klauzula ubezpieczenia utraty zysku w następstwie przerwy w działalności gospodarczej Załącznik nr 2 do OWU Mienia Klauzula ubezpieczenia utraty zysku w następstwie przerwy w działalności gospodarczej Obowiązuje od 1.04.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne...............................................................

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac (Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo