Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym 2010-2011"

Transkrypt

1 Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla klas drugich gimnazjum w roku szkolnym L.p. Temat i cele projektu Opiekun Czy współczesny człowiek też jest człowiekiem witruwiańskim? przybliżenie postaci Leonarda da Vinci i Witruwiusza, zapoznanie z regułą Witruwiusza, przeprowadzenie eksperymentu: sprawdzenie, czy reguła Witruwiusza jest 1. aktualna dziś. A.Peplińska Sprawdzenie czy rozpiętość ramion u każdego współczesnego człowieka jest taka jak wzrost (człowieka dorosłego, dziecka czy nastolatka) Miłość niejedno ma imię motyw miłości w literaturze. poszerzenie wiedzy na temat motywu miłości w literaturze, kształcenie umiejętności dostrzegania uniwersalnych wartości wpisanych w dzieło literackie, rozwijanie kreatywności. Zadania: przygotowanie i opracowanie ankiety na temat wyboru wartości, prezentacja wyników ankiety w formie plakatu i filmu, stworzenie prezentacji multimedialnej o symbolach miłości, opracowanie albumu z wierszami o tematyce miłosnej, napisanie scenariusza przedstawienia kabaretowego pt.: Miłość niejedno ma imię i jego prezentacja w szkole. Poszukujemy matematyki w różnych dziedzinach sztuki. zapoznanie się z pojęciem fraktali, geometrią chaosu i przedstawienie ją w formie plakatu, znalezienie przykładów form architektonicznych, których modelami były poznane bryły: wykonanie ich fotografii i opracowanie ich przy pomocy wybranego programu graficznego, dla każdej z figur przestrzennych ułożenie zadania - wraz z rozwiązaniem - które ma związek z podanym przykładem z dziedziny architektury. zebranie informacji na temat złotej liczby i złotej proporcji, poznanie związku pomiędzy złotym podziałem a wielkimi dziełami sztuki, sprawdzenie jak kompozytorzy stosują matematykę w swoich utworach: przedstawienie związku między budową i kształtem instrumentów muzycznych a matematyką. Matematyka oczami Guliwera pokazanie występowania dużych i małych liczb w realnym świecie, zapisywanie liczb stosując zapis wykładniczy, i dokonywania na nich obliczeń, wskazywanie powiązania matematyki z innymi dziedzinami wiedzy (posługiwanie się skalą czytając mapę (plan) i samodzielnie ją tworząc), poszukiwania informacji i spojrzenia na świat oczami literackiego Guliwera, by dostrzegać to co wielkie i to co niezwykle małe. Projekt kartki okolicznościowej usystematyzowanie wiadomości o symetriach, bryłach, wielokątach foremnych, ale również poszerzenie ich w znacznym stopniu, zapoznanie się z pojęciem fraktal, geometrią chaosu, składanie bryły w technice orgiami, D.Badzio

2 oszacowanie kosztów kartki okolicznościowej i sporządzenie kosztorysu, wykorzystanie techniki orgiami do dowodzenia twierdzeń matematycznych. wyszukanie siatek modeli z książek, Internetu. Moja szkoła z matematyką w tle kształtowanie i rozwijanie umiejętności zbierania, porządkowania, selekcjonowania, opracowywania i analizowania zebranych danych, rozwijanie umiejętności wykonywania obliczeń w tym obliczeń procentowych, kształcenie umiejętności przedstawiania zebranych danych w postaci diagramów, tabel, wykresów opisów słownych, rozwijanie umiejętności odczytywania danych przedstawionych na wykresach, diagramach, rozwijanie umiejętności analizowania wykresów, diagramów wprowadzenie do postaw wnioskowania. Jakie mniejszości narodowe mieszkają na terenie Polski? rozwijanie postawy tolerancji dla odmiennych kultur i szacunku dla osób należących do innych narodowości, kształtowanie przekonania o walorach społeczeństwa wielokulturowego, kształtowanie otwartego społeczeństwa. Cele praktyczne i zadania: -zbadanie jaką wiedzę na temat mniejszości narodowych posiadają uczniowie i nauczyciele szkoły, wyjaśnienie znaczenia terminu mniejszość narodowa, opracowanie albumów o mniejszościach narodowych i ich sytuacji w dawnej i obecnej Polsce, przygotowanie planszy z mapą konturową Polski na której zaznaczone będą tereny zamieszkiwane przez mniejszości narodowe w granicach stanowionych po II wojnie światowej, badanie losów osób należących do mniejszości narodowych żyjących w najbliższej okolicy, odszukanie w międzynarodowych dokumentach i w konstytucji RP zapisów o prawach mniejszości narodowych, przygotowanie scenariusza inscenizacji prezentującej daną mniejszość (stroje, potrawy, język, religia, sylwetki przedstawicieli) Dlaczego nie powinniśmy używać dopalaczy? propagowanie wzorców zdrowego stylu życia, kształtowanie świadomości odpowiedzialności za swoje zdrowie, poznanie skutków działania na organizm substancji chemicznych znanych jako dopalacze W jakim banku w Puławach najlepiej założyć konto dla nastolatka? propagowanie idei oszczędzania, poznanie oferty banków dla młodzieży w wieku do 18 lat, kształtowanie świadomości planowania swoich wydatków. Jak odnajdywać i promować szkolne talenty? promowanie zainteresowań i osiągnięć uczniów, poznanie miejsc w których uczniowie mogą realizować swoje pasje, poznanie osób, dzięki którym uczniowie realizują swoje zainteresowania. Jaki wpływ ma Internet na nasze życie? uczniowie znają i nazywają podstawowe usługi internetowe, pokazanie i propagowanie pozytywnych efektów korzystania z Internetu, R.Lis K.Kitka K.Kitka M.Słomka M.Słomka

3 pokazanie negatywnych efektów korzystania z Internetu. W jaki sposób poeta szuka inspiracji do pisania wierszy? Na przykładzie poezji i życia Wisławy Szymborskiej poznanie wybranych wierszy W. Szymborskiej, poznanie szczegółów życia W. Szymborskiej, poznanie twórczości W. Szymborskiej niezwiązanej z pisaniem poezji, będącej innym sposobem na wyrażanie siebie, odnalezienie związków pomiędzy życiem i twórczością W. Szymborskiej. uczeń odszukuje i prezentuje w postaci pokazu w PowerPoint ciekawostki dotyczące życia W.Szymborskiej, uczeń dokonuje wyboru wierszy W.Szymborskiej ukazujących zainteresowania poetki i prezentuje wybór w formie recytacji lub artystycznego odczytania utworów, uczeń odszukuje i prezentuje w postaci pokazu w PowerPoint bądź plakatu formy twórczości W.Szymborskiej nie-pisarskie np. pocztówki wykonywane dla przyjaciół, serwetki artystyczne, obrazki połączone z życzeniami wysyłane znajomym, uczeń ukazuje poetkę jako artystę dnia codziennego wskazuje w znalezionych materiałach Jej twórczą naturę. Wskazuje związki pomiędzy twórczością poetki a Jej osobowością. Zadanie prezentuje w postaci krótkiej pogadanki połączonej z materiałami wizualnymi np. plakatem, zdjęciami pokazującymi wybrane epizody z życia W.Szymborskiej oraz jej twórczość nie-pisarską. Dlaczego uczymy się o solach? Uczeń dostrzega sole w otaczającym nas świecie oraz wie: jakie sole używane są w życiu codziennym, jakie jest zastosowanie najważniejszych z nich, które sole spożywane zagrażają życiu człowieka, które sole zagrażają środowisku naturalnemu. Uczniowie zgromadzą i zaprezentują w wybrany przez siebie sposób informacje dotyczące następujących szczegółowych tematów: sole w przyrodzie minerały sole w rolnictwie sole w budownictwie sole w medycynie sole w kuchni sole w łazience sole szkodliwe dla człowieka Zadania uczniów: przygotują wystawę minerałów z opisem (jeżeli nie będą w stanie to wykonają album minerałów), sporządzą mapę złóż minerałów w Polsce, zaprezentują (w wymyślonej przez siebie formie) rodzaje nawozów sztucznych, ich skład zastosowanie, przygotują pytania i przeprowadzą wywiad z rolnikiem lub pracownikiem IUNG w Puławach, sporządzą prezentację artykułów spożywczych (opakowań), których podstawowymi składnikami są sole (podanie wzorów chemicznych, nazw systematycznych i zwyczajowych), przygotują prezentację opakowań środków czystości, kosmetyków np. w formie wystawy sklepowej, wystawka niektórych opakowań leków, których składnikami są sole, M.Wąsała B.Księżak

4 przygotują wykaz soli trujących i sporządzą dla nich karty charakterystyk. Zaczarowany świat chemii - pokaz ciekawych eksperymentów i wystawa plakatu chemicznego prezentacja chemii jako poezji, czarów i magii, uczeń potrafi zaprezentować siebie, swoją wiedzę i umiejętności, uczeń promuje szkołę w ramach Dni Otwartych. Uczeń: zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, bardzo dobrze współpracuje w zespole, dba o porządek, gospodaruje oszczędnie odczynnikami, prawidłowo i bezpiecznie wykonuje doświadczenia, radzi sobie ze stresem i nieprzewidzianymi sytuacjami, umie sugestywnie przedstawić chemię nie tylko jako wiedzę tajemną, lecz także jako dziedzinę nauk ścisłych bardzo związaną z życiem codziennym, wykorzystuje swoje różnorodne uzdolnienia i predyspozycje, jest twórczy, przekazuje zaproszonym gościom, swoim nauczycielom i kolegom, jak wielką radością może być wspólna zabawa w chemię. Zadania: przygotowanie zaproszeń na pokazy, przygotowanie pracowni chemicznej na pokazy, przygotowanie scenariusza pokazów chemicznych, przygotowanie ciekawych doświadczeń chemicznych ich opisów i sposobów wykonania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sporządzenie wykazu odczynników chemicznych potrzebnych do eksperymentów oraz szkła i sprzętu laboratoryjnego, przygotowanie wystawy plakatu chemicznego, przeprowadzenie pokazów w ramach Dni Otwartych Co wydarzyło się w Górach Izerskich? kwaśne deszcze, ich powstawanie i wpływ na środowisko. Uczeń dowie się: co to są kwaśne opady, jak powstają kwaśne opady, jaki jest wpływ kwaśnych opadów na rośliny, budowle, organizm człowieka, jak można zmniejszyć zagrożenie dla środowiska. kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji, przedstawienie w ciekawej formie źródeł i rodzajów zanieczyszczeń powietrza, które powodują kwaśne opady przedstawienie powstawania tych opadów ( z równaniami reakcji) przeprowadzenie doświadczeń pokazujących wpływ gazów powodujących kwaśny opad np. SO 2 na rośliny, pokazanie wpływu kwaśnych opadów na środowisko ( np. Lasy Izerskie) i na organizm człowieka, pobranie próbek wody deszczowej w określonych odstępach czasu w pobliżu Zakładów Azotowych i w mieście, pomiar kwasowości opadów w rejonie Zakładów Azotowych i w mieście, przedstawienie wyników pomiarów w tabeli i na wykresie, wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych pomiarów Zadania: zebranie informacji na temat kwaśnych opadów, zaplanowanie doświadczeń, B.Księżak B.Księżak

5 pobranie materiału do badań (próbki wody deszczowej), przeprowadzenie doświadczeń, sporządzenie dokumentacji doświadczeń obserwacje i wnioski na kartach pracy, przedstawienie wyników pomiarów w tabeli i na wykresie, wykonanie prezentacji dotyczącej badanego problemu Jak zaplanować wycieczkę do Niemiec? rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, budzenie zainteresowań geografią oraz kulturą Niemiec, umiejętność dokonywania wyboru (miejsce docelowe, transport ), analiza ofert biur podróży, sporządzenie planu trasy, obliczenie kosztów, opracowanie planu, stworzenie słowniczka niezbędnych zwrotów. Czy filcowanie może być popularne w naszych czasach? filcowanie wcześniej i dzisiaj (historia filcu), tradycje filcowania w Polsce, spotkanie z filcem poznanie różnych technik filcowania, jak to się dzieje czy to chemia?, organizacja warsztatu Zróbmy sobie kulkę. W jaki sposób zachęcić uczniów szkoły podstawowej do czytania książek? Cel edukacyjny: kształtowanie w uczniach postawy aktywnego odbiorcy i twórcy kultury. Cel praktyczny: zorganizowanie kilku spotkań młodszych uczniów z książką (bajką, baśnią) Jak zmieniła się książka? Od zwojów do e-booka. Cel edukacyjny: kształcenie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji Cel praktyczny: przygotowanie krótkiej i zwięzłej prezentacji multimedialnej o książce, przygotowanie wystawy przedstawiającej wszystkie formy dokumentów pisanych Jak uatrakcyjnić stronę internetową biblioteki? Cel edukacyjny: kształcenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej Cel praktyczny: umieszczanie na stronie internetowej biblioteki aktualnych informacji o W jaki sposób zachęcisz absolwentów klas VI do nauki w naszym gimnazjum? uczeń potrafi zareklamować swoja szkołę, uczeń posługuje się różnymi metodami reklamy (formami przekazu)-j. polski, uczeń umie pracować w grupie. Narodziny kropli który moment zjawiska fizycznego przedstawia jego początek? zaobserwowanie momentu startowego procesu (kilku) i uwiecznienie go na zdjęciach, obserwowanie różnych ciekawych zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie i próba wyjaśnienia przebiegu tych zjawisk, wykonanie galerii zdjęć przedstawiających ciekawe zjawiska fizyczne i przedstawienie ich w formie wystawy obok sali fizycznej i jako prezentację multimedialną z opisem tych zjawisk. H.Bilotserkovets H.Bilotserkovets J.Żmudzka J.Żmudzka J.Żmudzka S.Wójtowicz M.Kareta 23. Jaki wpływ ma muzyka rockowa na dzisiejszą młodzież? M.Kareta

6 zbadanie jaki procent młodych ludzi słucha muzyki rockowej zbadanie, czy słuchanie przez młodzież muzyki rockowej ma wpływ na ich zachowanie, ubiór, poglądy itp. Jakie jest miejsce Polski w Unii Europejskiej? poznanie geograficznego miejsca Polski w Unii Europejskiej poznanie najważniejszych instytucji władzy w UE oraz miejsca ich występowania kompetencje najważniejszych instytucji władzy w UE, udział Polski i Polaków w tych instytucjach Poznajemy sąsiadów Polski umiejętność dokonania geograficznej charakterystyki wybranego państwa poznanie krajów sąsiadujących z Polską poznanie obyczajów występujących w innych krajach Zapożyczenia z języka angielskiego L.Rukasz L.Rukasz 26. poznanie pojęć: zapożyczenie językowe, internacjonalizm, neologizm, anglicyzm, kalka językowa. zapoznanie się z celowością funkcjonowania anglicyzmów w języku. rozwijanie świadomości językowej oraz propagowanie dbałości o język ojczysty. Cele praktyczne i zadania: zebranie informacji na temat zapożyczeń językowych oraz procesów, które nimi kierują. sprawdzenie czy anglicyzmy są potrzebne i czy wzbogacają/zubożają nasz język. zbadanie, w której sferze życia zapożyczenia są najczęstsze oraz dlaczego? przygotowanie i przeprowadzenie ankiety przeznaczonej dla rówieśników i dorosłych dotyczącej częstotliwości używania anglicyzmów oraz ewolucji ich funkcjonowania w języku polskim. prezentacja wyników ankiety w wybranej formie: plakat, gazetka szkolna, film, prezentacja multimedialna. opracowanie i zredagowanie ilustrowanego mini-słownika tematycznego najczęstszych anglicyzmów we współczesnym języku polskim. Ł.Koczkodaj

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod To jest chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Spis treści 1. Wstęp podstawowe założenia reformy programowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jako metoda Projekt edukacyjny jako metoda Metoda projektu jest jedną z aktywizujących metod kształcenia lub szerzej strategią dydaktyczną Metody aktywizujące to metody nauczania zwiększające czynny udział uczących

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Działanie 2. Wolontariat.

Działanie 1. Klub Młodych Ekologów.  Działanie 2. Wolontariat. Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Opiekun - Katarzyna Ciepiela, nauczyciel chemii i fizyki Podczas zajęć Klubu Młodych Ekologów uczniowie prowadzili obserwacje w terenie, sporządzali zielniki w oparciu

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo