Proces audytu systemów informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces audytu systemów informatycznych"

Transkrypt

1 Proces audytu systemów informatycznych 1. Zarządzanie złożonością problemu Prowadzenie audytu systemów informatycznych jest procesem bardzo złożonym. Poczynając od planowania badania, poprzez zebranie wystarczających dowodów, tworzenie bieżąco dokumentacji audytowej, a kończąc na przekazaniu rekomendacji w raporcie końcowym, audytor podejmuje profesjonalne osądy. Aby podejmowane przez niego decyzje były trafne, konieczne jest zrozumienie kompleksowości badanego systemu, poziomu istotności z punktu widzenia celów audytowych oraz uwzględnienia odpowiednich typów ryzyka. Pierwszym krokiem w zrozumieniu kompleksowości systemu 1 jest jego podział na podsystemy(moduły). Podsystem należy rozumieć jako logiczny komponent głównego systemu, który wykonuje określone funkcje na rzecz systemu głównego. Proces dekompozycji systemu w podsystemy nazywany jest faktoryzacją(ang. factoring). Faktoryzacja jest procesem, który kończy się w momencie uzyskania podsystemów wystarczająco szczegółowych tak, aby mogły odrębnie zostać poddane badaniu. Istnieje wiele metod wykorzystywanych podczas faktoryzacji systemu poddawanego badaniu. W ujęciu ogólnym podział dokonywany jest w oparciu o strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa(ang. managerial functions). Poszczególne podsystemy uzyskiwane w wyniku dekompozycji, korespondują z hierarchią organizacji wykorzystywaną podczas zarządzania technologią informatyczną(tabela 1). W ujęciu szczegółowym uwzględnia się elementy systemu poddawanego badaniu, klasyfikując je ze względu na realizowane przez niego funkcje. Można zatem wyróżnić podsystemy poprzez elementy brzegowe, wejściowe, komunikacyjne, przetwarzające itd. Charakterystykę poszczególnych podsystemów w ujęciu szczegółowym prezentuje tabela 2. 1 Szczególnie w przypadku zintegrowanych systemów informatycznych. Mariusz Zarzycki, 1

2 Tabela 1. Główne rodzaje podsystemów w oparciu o strukturę organizacyjną Podsystem zarządzania. Charakterystyka podsystemu. Zarząd (ang. Top Management) Zarządzanie systemami informacyjnymi (ang. Information systems management) Zarządzanie rozwojem systemów (ang. Systems development management) Zarządzanie programowaniem (ang. Programming management) Administrowanie danymi (ang. Data administration) Zarządzanie zapewnieniem jakości (ang. Quality assurance management) Zarządzanie bezpieczeństwem (ang. Security administration) Zarządzanie operacjami Zarząd musi zapewnić, aby systemy informacyjne były poprawnie zarządzane. Jest on odpowiedzialny przede wszystkim za długoterminowe decyzje dotyczące tego, jak systemy informacyjne będą wykorzystane w organizacji. Rozumiane jako ogólna odpowiedzialność za planowanie i kontrolę wszelkich czynności wykonywanych przez system informacyjny. W praktyce przekłada się na dekompozycję długofalowych planów zarządu na krótkoterminowe cele do realizacji. Rozumiane jako odpowiedzialność za projektowanie, implementację i utrzymanie systemów informatycznych. Rozumiane jako odpowiedzialność za programowanie nowych systemów, utrzymanie starych oraz ogólne wsparcie programowe. Planowanie i kontrola aspektów związanych z kontrolą danych. Zapewnienie odpowiednio wysokich standardów w stosunku do rozwoju, implementacji, przetwarzania i utrzymania systemów. Kontrola dostępu i fizyczne bezpieczeństwo związane z informacyjną funkcją systemu. Rozumiane jako odpowiedzialność za planowanie i kontrolę codziennych operacji zachodzących w systemach. (ang. Operations management) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Weber R., Information Systems Control and Audit, Prentice Hall, NJ 1999, s. 39. W następnej kolejności, audytor zmuszony jest zidentyfikować wszystkie zdarzenia zachodzące w danym podsystemie. Szczególną uwagę należy zwrócić na zdarzenia niecelowe, którym podczas badania należy dokładnie się przyjrzeć. W celu identyfikacji tych zdarzeń, należy w przypadku: ujęcia ogólnego podjąć decyzję co do określonych funkcji, jakie powinny być realizowane w ramach danego podsystemu; ujęcia szczegółowego dokładnie zapoznać się z przebiegiem transakcji; często wykorzystywane są tutaj walk-through techniques, które identyfikują elementarne składniki podsystemu, biorące udział w przetwarzaniu transakcji z jednoczesnym, dogłębnym zrozumieniem procesów zachodzących w danym elemencie podsystemu. Po dokonaniu wystarczająco szczegółowej faktoryzacji, audytor musi dokonać oceny istotności 2. Sprowadza się to do ustalenia, co z punktu widzenia celów audytowych jest istotne, a co nie. Ocena istotności umożliwia określenie priorytetów prac i zwiększenie efektywności audytu. Obejmuje ona rozważenie wywieranego na organizację wpływu 2 Różnica w określania istotności w zależności od rodzaju audytu została zasygnalizowana w rozdziale drugim. Mariusz Zarzycki, 2

3 błędów, zaniedbań, nieprawidłowości lub czynów niedozwolonych, które mogą wyniknąć ze słabości kontroli w audytowanym obszarze 3. Tabela 2. Elementy, wedle których identyfikuje się podsystemy w ujęciu szczegółowym Rodzaj elementu. Charakterystyka podsystemu. Elementy brzegowe(ang. Boundary) Elementy wejściowe(ang. Input) Elementy komunikacyjne(ang. Communications) Elementy przetwarzające(ang. Processing) Baza danych(ang. Database) Elementy wyjściowe(ang. Output) Podsystem zawierający komponenty, które stanowią interfejs pomiędzy użytkownikiem a systemem. Podsystem zawierający komponenty, które biorą udział w przygotowywaniu, wprowadzaniu komend i danych do systemu. Podsystem zawierający komponenty, które transmitują dane pomiędzy podsystemem a systemem głównym. Podsystem zawierający komponenty wykorzystywane do podejmowania decyzji, obliczeń, klasyfikacji, zamówień, podsumowań danych w systemie. Podsystem zawierający komponenty, które definiują, dodają, udzielają dostępu, modyfikują i kasują dane z systemu. Podsystem zawierający komponenty, które odbierają oraz prezentują dane użytkownikom systemu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Weber R., Information Systems Control and Audit, Prentice Hall, NJ 1999, s Podczas oceny istotności należy rozważyć 4 : możliwy do zaakceptowania przez kierownictwo, audytora i odpowiednie organy nadzorcze poziom błędów, zdolność do kumulowania się małych błędów i słabości(tworzenie tzw. efektu kumulatywnego). Planując prace audytowe należy określić cele kontrolne i opierając się na istotności ustalić, które mechanizmy kontrolne powinny być poddane badaniu. W przypadku audytu informatycznego(choć nie tylko) mamy do czynienia z dwoma rodzajami ryzyka. Pierwsze z nich(ryzyko w ujęciu ogólnym) skojarzone jest z audytowanym obszarem i zostało omówione wcześniej. Drugi rodzaj ryzyka skojarzony jest z możliwością fałszywego wyciągnięcia wniosków na skutek subiektywnego osądu, jakiego w badaniu dokonuje audytor. Ten drugi rodzaj ryzyka nazywany jest ryzykiem audytu, na który składają się elementy zaprezentowane na poniższym rysunku. 3 Forystek M., op.cit., s Forystek M., op.cit., s Mariusz Zarzycki, 3

4 Ryzyko audytu (ang. audit risk) Rysunek 1. Elementy wchodzące w skład modelu ryzyka audytu. = Ryzyko nieodłączne(wewnętrzne) (ang. inherent risk) Prawdopodobieństwo wystąpienia strat materialnych lub oszustw wewnątrz środowiska organizacji. X Ryzyko kontroli (ang. control risk) Prawdopodobieństwo, że system kontroli wewnętrznej nie wykryje na czas błędów. X Ryzyko niewykrycia, (przeoczenia) (ang. detection risk) Prawdopodobieństwo, że zastosowane procedury audytowe nie ujawnią błędu, który może mieć istotny wpływ na analizowany obszar. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Hunton J.E., Bryant S.M., Bagranoff N.A., Core Concepts of Information Technology Auditing, Wiley, 2004, s. 49. M. Forystek 5 przedstawia definicję ryzyka nieodłącznego, stwierdzając, iż jest to podatność na wystąpienie istotnego błędu, który sam lub w połączeniu z innymi błędami będzie miał istotny wpływ na analizowany obszar, przy braku mechanizmów kontrolnych. Podczas rozważania ryzyka nieodłącznego należy wziąć, według autora, pod uwagę następujące kwestie: wyniki oraz daty poprzednich audytów w danym obszarze, poziom skomplikowania systemów, podatność na utratę lub sprzeniewierzenie aktywów kontrolowanych przez system, sytuacje, różniące się od codziennych działań, związanych z przetwarzaniem danych(np. użycie systemów operacyjnych do wprowadzania zmian do danych). Oceniając ryzyko nieodłączne, audytorzy biorą pod uwagę czynniki widoczne w najbliższym otoczeniu danej organizacji, tj. branży, rodzaju zarządzania. Dla poszczególnych segmentów uwzględniane mogą być analizy systemów rachunkowości, systemów strategicznych, systemów, w których zachodzą krytyczne operacje czy najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów 6. Oceniając ryzyko kontroli związane z danym segmentem audytu, poddaje się pod rozwagę wiarygodność oraz skuteczność mechanizmów kontrolnych występujących zarówno po stronie systemów zarządzania, jak i programów komputerowych 7. Dopóki odpowiednie mechanizmy kontrolne nie zostaną jednoznacznie zidentyfikowane jako efektywne, ryzyko kontroli należy traktować jako wysokie. Wysoki poziom ryzyka wewnętrznego oraz ryzyka kontroli narzuca audytorowi konieczność zgromadzenia odpowiedniej ilości dowodów audytowych. 5 Forystek M., op.cit., s Porównaj tabela Weber R., Information Systems Control and Audit, Prentice Hall, NJ 1999, s Analogia do przeprowadzanej wcześniej faktoryzacji. Mariusz Zarzycki, 4

5 Ryzyko niewykrycia jest odwrotnie proporcjonalne do wypadkowej ryzyka nieodłącznego i ryzyka kontroli. Na przykład, jeżeli poziom ryzyka nieodłącznego i ryzyka kontroli jest wysoki, to aby ograniczyć ryzyko badania do akceptowalnego, niskiego poziomu, poziom akceptowalnego ryzyka przeoczenia powinien być niski. 2. Etapy procesu audytowego W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma podejściami dotyczącymi stricte procesu audytowego. Stowarzyszenie do Spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych ISACA 8 proponuje uwzględnić w procesie audytu informatycznego cztery główne kroki, w skład których wchodzą między innymi następujące zadania do wykonania: szacowanie ryzyka i wstępne planowanie audytu, zapoznanie się z audytowanym obszarem(zrozumienie natury procesów i ryzyka poprzez wywiady i pozyskanie odpowiednich dokumentów), szczegółowe planowanie audytu, przeprowadzenie szczegółowych prac audytowych, ocena zaplanowanych, przewidzianych mechanizmów kontrolnych pod kątem ich adekwatności w stosunku do potrzeb, ocena zgodności zastanej praktyki z planami i przewidywaniami, przygotowanie i prezentacja raportu. J.E Hunton, S.M. Bryant, N.A. Bagranoff 9 wymieniają w procesie audytowym takie kroki, jak: planowanie, szacowanie ryzyka, przygotowanie programu audytowego, zbieranie dowodów, formułowanie konkluzji oraz dostarczanie opinii poaudytowej. Weber R. 10 analogicznie, traktuje, proces audytowy jako sekwencję konkretnych kroków do wykonania(patrz schemat blokowy przedstawiony na rysunku 2) ISACA Audit Guidelines [cit ], 9 Hunton J.E, Bryant S.M., Bagranoff N.A., op.cit., s Weber.R., op.cit., s Niektóre z elementów dotycząc stricte audytu finansowego, np. ograniczone testy dowodowe. Mariusz Zarzycki, 5

6 Rysunek 2. Schemat blokowy reprezentujący proces audytowy według Webera Źródło: Opracowanie własne na podstawie Weber R., Information Systems Control and Audit, Prentice Hall, NJ 1999, s. 48. W ogólnym uproszczeniu audyt można traktować jako proces składający się z poniższych etapów: przygotowania do badania, które uwzględnia w sobie m.in. planowanie badania oraz opracowanie programu audytowego, przeprowadzanie badania, uwzględniającego m.in. wszelkiego rodzaju testy mechanizmów kontrolnych, przedstawienie raportu końcowego z wykonanej pracy. Mariusz Zarzycki, 6

7 2.1. Przygotowanie do badania Standardy audytowania systemów informatycznych ISACA 12, opisane wcześniej, stanowią, iż audytor systemów informatycznych ma za zadanie opracować plan pracy audytu systemów informatycznych w sposób zapewniający realizację celów audytu przy zachowaniu zgodności z ogólnie panującymi standardami audytowania. W standardzie dokładnie precyzuje się fazę planowania jako zadanie składające się z : ustanowienia zakresu i celów badania z punktu widzenia pracy audytora, wykonania wstępnego oszacowania mechanizmów kontrolnych pod kątem zastosowania w procesach poddawanych audytowi, zrozumienia organizacji, tj, zgromadzenia wiedzy na temat środowiska operacyjnego, w tym finansowego organizacji, wszelkich rodzajów ryzyka wewnętrznego, specyficznego dla danej branży, zidentyfikowania zakresu zależności badanej organizacji od usług realizowanych przez firmy zewnętrzne, opracowania programu audytowego zawierającego wykaz specyficznych procedur, które audytor będzie stosował w trakcie przeprowadzania badania, opracowania i przedstawienia planu audytu wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami wykorzystywanymi do ich opracowania. Ze względu na fakt, iż w większości przypadków podczas rozpoczynania audytu wiedza na temat poddawanego badaniu obszaru jest niepełna, zgromadzenie odpowiednich informacji o organizacji, procedurach, regulaminach, ustawach, rozporządzeniach, procesach oraz pracownikach, wykonujących określone zadania, jest niezbędna 13. Główne źródła pozyskiwania informacji można podzielić na 14 : źródła pochodzące z audytowanego obszaru, tj. prezentacje własne jednostek, schematy procesów, systemy samooceny, przegląd katalogów istniejących 12 ISACA Audit Guidelines, Standard Planowanie Audytu. Porównaj również J.E Hunton, S.M. Bryant, N.A. Bagranoff, op.cit., s Rodzaj oraz ilość zdobywanej wiedzy o organizacji uzależniony jest również od faktu, czy badanie wykonywane jest przez audytorów zewnętrznych czy wewnętrznych. Różnice opisane są szczegółowo przez Webera Weber R., op.cit., s. 47. Porównaj również z National State Auditors Association and the U. S. General Accounting Office A Joint Initiative, Management Planning Guide for Information Systems Security Auditing, Grudzień Nisbet A., Metodologia przeprowadzania audytu Citigroup, Materiały konferencyjne IIA/ISACA Konferencja Grudzień Mariusz Zarzycki, 7

8 problemów, wskaźniki jakości i wydajności, kluczowe trendy operacyjne i finansowe, protokoły ze spotkań kierownictwa, źródła pochodzące z działalności audytowej, tj. wyniki śledzenia procesu, notatki z monitorowania działalności, problemy znajdujące się pod ścisłą obserwacją członków zarządu, raporty dotyczące odstępstw od standardów, śledzenie wykonywanych działań korekcyjnych, materiały robocze z poprzednich audytów, wyniki innych audytów, źródła zewnętrzne, tj. sprawozdania władz nadrzędnych, biuletyny informacyjne, czasopisma. Rysunek 3 przedstawia sekwencję zdarzeń, jaką ISACA zaleca, określając ogólne podejście do procesu audytowego(etapu planowania). Rysunek 3. Sekwencje zdarzeń podczas planowania audytu Źródło: Opracowanie własne na podstawie ISACA Audit Guidelines, [cit ], s Audytor gromadząc potrzebną wiedzę na temat organizacji, w celu opracowania planu i programu audytu, poza zidentyfikowaniem podstawowego ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych, określa procesy i zasoby informatyczne podlegające audytowi. Kwestia zdobywanej wiedzy uzależniona jest od charakterystyki badanej organizacji, jednakże przy założeniu badania ZSI musi ona być bardzo obszerna i szczegółowa. Kompleksowość ZSI wymaga od audytora zrozumienia wszelkich zdarzeń, operacji, transakcji zachodzących w systemie i mogących mieć wpływ na przedmiot audytu. Jak widać na rysunku 3, w celu zaobserwowania ustalonych procedur w organizacji stosuje się między innymi wstępne wywiady mające na celu ustalenie osób kontaktowych, pomocnych podczas zbierania Mariusz Zarzycki, 8

9 dowodów audytowych. Gromadzenie dowodów może się również odbywać przy zastosowaniu wszelkiego rodzaju kontrolnych kwestionariuszy, tzw. list kontrolnych 15. Dokumentami wyjściowymi, powstałymi w procesie planowania oraz będącymi odpowiedzią na zlecenie audytu, są 16 : zawiadomienie o audycie przed rozpoczęciem audytu należy przygotować stosowne pismo do osób odpowiedzialnych za obszary, które mają być poddane audytowi; pismo powinno zawierać powołanie się na regulację umocowującą audyt, cel audytu, zakres audytu, badany okres czasu, dane o personelu audytowym, daty rozpoczęcia i zakończenia audytu, szczególne wymagania dotyczące prowadzenia audytu; w ramach szczegółowych wymagań zawrzeć można prośbę o przesłanie lub wskazanie miejsca przechowywania aktualnych wersji regulacji obejmujących badany obszar(schemat organizacyjny, regulaminy, procedury), szczegółowy plan audytu w formie papierowej lub elektronicznej, zawiera listę prac do wykonania, listę osób i innych zasobów wymaganych do wykonania prac, harmonogram pracy i budżet, formularze realizacji audytu, program audytowy określa krok po kroku zadania do wykonania, niezbędne dla osiągnięcia celów audytu; powinien posiadać formę, która pozwala na określenie pracy już wykonanej oraz pozostałej do wykonania(np. arkusz Microsoft Project) i najczęściej występuje w postaci tabeli zawierającej numer referencyjny, zagrożenia, cele/mechanizmy kontrolne, sposoby testowania, uwagi; program audytowy należy modyfikować zgodnie z postępem w wykonywanych pracach audytowych, wypełnione kwestionariusze, 15 Na podstawie Hunton J.E., Bryant S.M., Bagranoff N.A., op.cit., s. 63 oraz ISACA Audit Guidelines, [cit ], s Narzędzie w postaci kwestionariusza umożliwia audytorowi zadawanie pytań dotyczących wewnętrznych mechanizmów kontrolnych stosownych do eliminowania zagrożeń w aplikacjach, procesach oraz pytań ułatwiających identyfikację ryzyka związanego z dokonywaniem zmian w organizacji oraz chociażby, z logicznym dostępem do danych. Przykładami pytań spotykanych w kwestionariuszach są: 1) Czy, aby dokonać zmiany w organizacji, potrzebna jest odpowiednia autoryzacja? 2) Kto wykonuje zadania objęte danym celem kontrolnym? 3) Gdzie i kiedy wykonywane są określone operacje? 4) Na podstawie jakich danych wejściowych wykonywane są zadania? 5) Jakie są rezultaty działań? 6) Czy są ustalone określone procedury dotyczące wykonywania danej operacji?. Do głównych zalet kwestionariuszy można zaliczyć: uwzględnienie konkretnych mechanizmów kontrolnych podczas określania ryzyka, możliwość uzyskania pełniejszej informacji, poprzez porównanie różnych wersji udzielonych odpowiedzi. Kwestionariusze są również często stosowane podczas opracowywania diagramów odzwierciedlających zachodzące operacje w badanej organizacji. 16 Na podstawie Forystek M., op.cit., s , ISACA Audit Guidelines [cit ] s oraz Hunton J.E., Bryant S.M., Bagranoff N.A., op.cit., s Mariusz Zarzycki, 9

10 dokumentacja badanego obszaru(regulaminy, procedury, schematy przepływów). W chwili osiągnięcia przez audytora wystarczającej wiedzy związanej z występującym w organizacji czy w ZSI ryzykiem oraz mechanizmami kontrolnymi, następuje przejście do drugiej fazy procesu audytowego. Etap ten przeprowadzanie audytu - przedstawia się jako ocenę wykrytych podczas planowania regulacji, kryteriów, ich efektywności oraz skuteczności. Ocenie poddaje się również spójność stosowanej struktury kontrolni wewnętrznej Przeprowadzanie badania 17 Standardowa procedura przeprowadzania badania składa się z czterech etapów: oceny mechanizmów kontrolnych, oceny zgodności, dowodzenia ryzyka oraz określania osiągania celów. Celem pierwszego etapu, tj. oceny mechanizmów kontrolnych, jest oszacowanie mechanizmów kontrolnych pod kątem ich skuteczności i sprawności 18. Oceny dokonuje się poprzez weryfikację i analizę określonych regulaminów oraz procedur skorelowanych z wymaganiami uznanymi powszechnie za wzorcowe. Ocena mechanizmów kontrolnych przedstawiona jest na rysunku 46. Oceniając skuteczność mechanizmów kontrolnych należy przyjąć za kryterium ich adekwatność do potrzeb i warunków, w jakich działa organizacja. W zależności od skuteczności stosowanych przez organizację procedur kontrolnych, następnym krokiem podczas przeprowadzania badania jest ocena zgodności(ang. compliance testing), przedstawiona na rysunku 5, bądź wykonanie wzmocnionych, dodatkowych testów dowodowych(ang. significant substantive testing). 17 Fragmenty rozdziału opracowano w znacznym stopniu na podstawie: ISACA Audit Guidelines [cit ], s oraz Forystek M. op.cit., s Skuteczne i sprawne mechanizmy kontrolne to takie, które są efektywne kosztowo i dostarczają racjonalnego zapewnienia, że cele kontrolne będą zrealizowane. Mariusz Zarzycki, 10

11 Rysunek 4. Sekwencje zdarzeń podczas oceny mechanizmów kontrolnych 19 Źródło: Opracowanie własne na podstawie ISACA Audit Guidelines [cit ], s Celem pierwszej z możliwości jest ustalenie, czy zachodzi zgodność pomiędzy ustalonymi mechanizmami kontrolnymi, a faktycznymi działaniami wynikającymi z procedur formalnych i nieformalnych. W trakcie ustaleń sprawdza się, czy rzeczywiste procedury i kompensacyjne mechanizmy kontrolne są skorelowane z procedurami ustalonymi w pierwszym etapie audytu 20 oraz czy działania w nich określone wykonywane są w usystematyzowany i ścisły sposób. Testowanie zgodności przedstawiono na rysunku 5. Rysunek 5. Sekwencje zdarzeń podczas testowania zgodności Źródło: Opracowanie własne na podstawie ISACA Audit Guidelines [cit ,] s Przykładem próby dokonania oceny mechanizmów kontrolnych podczas audytu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej jest weryfikacja, czy istnieje wykaz odpowiednich reguł dotyczących ruchu sieciowego, uwzględniającego filtrowanie odpowiednich portów, aplikacji, protokołów itd. Przykładem firewall a realizującego wszystkie wymienione aspekty jest Microsoft ISA Server Weryfikacja ta musi określić również osoby mogące dokonywać modyfikacji w konfiguracji ściany ogniowej. 20 Jest to bardzo istotny element, że badanie przeprowadza się w stosunku do ustanowionych mechanizmów kontrolnych. Nie uwzględnia się mechanizmów kontrolnych, które powinny istnieć, a nie są stosowane w organizacji. Mariusz Zarzycki, 11

12 Konkluzję testowania zgodności stanowi dokumentacja, ustosunkowująca się do poprawności i konsekwencji w stosowaniu ustalonych procedur mechanizmów kontrolnych przez badaną organizację. Bazując na ustalonym poziomie istotności audytor określa poziom stosownych, dodatkowych testów dowodowych, niezbędnych do uzyskania zapewnienia, że proces kontroli jest adekwatny do potrzeb organizacji. Celem wykonywania dodatkowych testów jest dostarczenie ostatecznego zapewnienia, że mechanizmy kontrolne wspierają lub nie osiąganie celów gospodarczych 21. Aby uzyskać potrzebne dowody należy zastosować odpowiednie metody analityczne umożliwiające między innymi selekcję materiałów źródłowych w poszukiwaniu dowodów wzrostu ryzyka 22 spowodowanego niewłaściwym funkcjonowaniem systemu kontroli 23. Dodatkowe testy przeprowadza się, gdy: wykryto całkowity brak odpowiednich mechanizmów kontrolnych, istniejące mechanizmy kontrolne uznane zostały za niewystarczające, testy zgodności pokazują, iż mechanizmy kontrolne nie zostały odpowiednio wdrożone. Schemat blokowy przedstawiony na rysunku 6 prezentuje poszczególne kroki podczas udowadniania ryzyka. Udowadnianie ryzyka jest ostatnią fazą operacyjną w ramach etapu przeprowadzania badania. Po jej zakończenia audytor analizuje zebrane dowody w celu przedstawienia wniosków na temat skuteczności i efektywności istniejącego w organizacji systemu kontroli. 21 Forystek M., op.cit., s W wielu przypadkach pierwsze etapy audytu wykazują, że badany system kontroli ma słabości, tzn. że stosowane mechanizmy kontrolne są niewystarczające lub, że ustanowione mechanizmy kontrolne w praktyce nie działają lub że działają wadliwie. Pierwsza wada systemu kontroli powinna zostać wykryta w trakcie I etapu badania oceny mechanizmów kontrolnych, drugi z mankamentów powinien być wykryty w trakcie II etapu badania oceny zgodności. 22 Konieczne jest wykazanie relacji pomiędzy słabościami systemu kontroli a nie osiąganiem celów. 23 Faza, w której dokonuje się selekcji materiałów źródłowych w poszukiwaniu dowodów wzrostu ryzyka spowodowanego niewłaściwym funkcjonowaniem systemu kontroli nosi nazwę fazy udowadniania ryzyka. Mariusz Zarzycki, 12

13 Rysunek 6. Sekwencje zdarzeń podczas udowadniania ryzyka Źródło: Opracowanie własne na podstawie ISACA Audit Guidelines [cit ] s W celu określenia prawdopodobieństwa osiągnięcia zaplanowanych celów, audytor ustosunkowuje się do 24 : błędów struktury na ile budowa systemu kontroli jest zgodna z uznanymi za wzorcowe dobrymi praktykami i zapewnia efektywne i skuteczne działanie, błędów realizacji na ile prowadzone działania są niezgodne z wymaganiami ustanowionego środowiska kontrolnego oraz dowodów potwierdzających, że istniejące błędy wpływają na osiąganie przez proces założonych celów Przygotowywanie raportu 25 Uwieńczeniem całego procesu audytowego jest przedstawienie przez audytora raportu z wykonanej pracy. Podobnie jak w przypadku braku jednoznacznych standardów określających, jak przygotowywać program audytowy, tak i w stosunku do procesu raportowania nie ma dokładnych wytycznych określających, jak ma on wyglądać. Sposób przygotowania raportu uzależniony jest ściśle od badanej jednostki oraz od rodzaju audytu. W przypadku audytu wewnętrznego sposób ten powinien być jednoznacznie opisany w regulaminach organizacyjnych dotyczących audytu. W przypadku audytu zewnętrznego, regulacje dotyczące nie tylko procesu raportowania, ale i całego procesu audytowego powinny zawierać się w umowie audytowej. Raport jest formalnym dokumentem 24 Forystek M., op.cit., s Fragmenty rozdziału opracowano w znacznym stopniu na podstawie: ISACA Audit Guidelines s , Forystek M., op.cit., s oraz Huston J.E, Bryant S.M., Bagranoff N.A., op.cit., s Mariusz Zarzycki, 13

14 przedstawiającym cele audytowe, wykonane prace, wnioski oraz rekomendacje. Stanowi on główny produkt prac audytowych, poprzez który oceniani są audytorzy przeprowadzający badanie 26. Rysunek 7 przedstawia propozycje dotyczące struktury procesu raportowania audytowego. Rysunek 7. Proces przygotowywania raportu audytowego Wybranie spostrzeżeń. Spotkanie podsumowujące Formułowanie rekomendacji Formułowanie oceny Raport końcowy Opinia kierownictwa Spotkanie końcowe Raport wstępny Uwarunkowania Oszustwa Zdarzenia późniejsze Ograniczenia Źródło: Opracowanie własne na podstawie Forystek M, Audyt informatyczny, InfoAudit, Warszawa 2005, s Proces przygotowywania raportu rozpoczyna się od dokonania selekcji informacji, uzyskanych o badanym obszarze, w celu wybrania spostrzeżeń mających znaleźć się w raporcie. Wybrane spostrzeżenia powinny 27 : być istotne z punktu widzenia przedmiotu audytu, wynikać z wykrytych w czasie badania błędów i ich potencjalnej ważności w stosunku do zaobserwowanych słabości w istniejących w organizacji mechanizmach kontrolnych. Zgodnie z zasadami zachowania jakości audytu 28 wybrane spostrzeżenia audytowe powinny być bieżąco omawiane z kierownictwem jednostki audytowanej. Spotkanie podsumowujące na zakończenie prac audytowych pomiędzy przeprowadzającym audyt a zarządzającym jednostką audytowaną ma na celu 29 : przekazanie kierownictwu badanego obszaru wyników przeprowadzanego audytu, poddanie wstępnej dyskusji spostrzeżeń audytowych, wstępne wyjaśnienie nasuwających się wątpliwości dotyczących badanego obszaru, 26 Konieczne jest zachowanie odpowiedniej formy raportu, sformułowań w nich używanych, tak, aby był on zrozumiały dla kierownictwa badanej organizacji. Standard ISACA (Forma i zawartość raportu) stwierdza: Zadaniem Audytora Systemów Informatycznych (Audytora SI) jest dostarczenie określonym odbiorcom odpowiednio sformułowanego raportu dotyczącego wykonanych prac audytowych. Raport z audytu ma przedstawiać obszar, cele, okres oraz rodzaj i zakres wykonanej pracy audytorskiej. Ma wskazywać badaną organizację, odbiorcę raportu oraz wszelkie zastrzeżenia co do jego obiegu. Dodatkowo ma przedstawiać wyniki, wnioski i rekomendacje oraz wszelkie opinie audytora wobec badanego obszaru. 27 Forystek M., op.cit., s Patrz COBIT Audit Guidelines [cit ], 29 Forystek M., op.cit., s Mariusz Zarzycki, 14

15 umożliwienie przedstawienia nowych faktów mających wpływ na ustalenia audytu, uzgodnienie realizacji najpilniejszych rekomendacji, przyspieszenie procesu tworzenia planu realizacji rekomendacji, wcześniejsze przygotowanie do realizacji zaleceń, uniknięcie późniejszych wątpliwości i wadliwej interpretacji wyników audytu. Na podstawie ustaleń wynikających z rozmów z kierownictwem jednostki badanej, audytor formułuje rekomendacje, w których sugeruje się korekcyjne rozwiązania w stosunku do źle działających mechanizmów kontrolnych. Podczas przygotowywania rekomendacji audytorzy opierają się na analizach kosztów i korzyści zastosowania mechanizmów kontrolnych,, analizy SWOT, priorytetach działań oraz ewentualnych harmonogramach prac do wykonania w ramach rekomendacji. Przypisywanie priorytetów prac uwzględnionych w rekomendacjach przeprowadzane jest ściśle z uwzględnieniem takich kryteriów, jak oczekiwane korzyści i łatwość wdrożenia proponowanych rozwiązań. Formułowanie przez audytora określonych rekomendacji w stosunku do zastanego w badanej organizacji stanu mechanizmów kontrolnych może mieć znaczący wpływ na wprowadzane przez organizację inicjatywy czy projekty. Reasumując, sformułowane rekomendacje muszą spełniać kilka warunków 30 : muszą być opłacalne koszt proponowanych mechanizmów kontrolnych w żadnym wypadku nie może przekraczać wartości ewentualnych strat, co więcej koszt nie powinien przekraczać różnicy pomiędzy ryzykiem istniejącym a akceptowanym, muszą być realizowalne audytor nie może rozpatrywać badanego obszaru w oderwaniu od wszelkich powiązań, współzależności itp., muszą być skuteczne zalecenia muszą skutecznie zmniejszać ryzyko, a ich wdrożenie nie może zmniejszać ryzyka w jednym obszarze, podwyższając go w innym. Jednym z elementów prezentowanych zarówno we wstępnym, jak i w końcowym raporcie jest opinia audytowa. Międzynarodowe standardy przyjmują trzy główne rodzaje opinii, podczas opracowania których bierze się pod uwagę między innymi takie czynniki, jak: charakter analizowanych mechanizmów kontrolnych oraz ograniczenia systemu kontroli. Pierwsza z nich to opinia bez zastrzeżeń(satysfakcjonująca)(ang. unqualified opinion), występująca w przypadku braku jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie do zgodności stosowanych mechanizmów kontrolnych z akceptowalnymi praktykami kontrolnymi. 30 Forystek M., op.cit., s Mariusz Zarzycki, 15

16 Oznacza to, że według opinii audytora brak jest istotnych słabości, które mogłyby udaremnić realizację celów kontrolnych. Kolejnym rodzajem opinii jest opinia z zastrzeżeniem(ang. qualified opinion). Jak można przypuszczać, w tym wypadku analiza mechanizmów kontrolnych wykryła pojedyncze luki(słabości) w istniejącym systemie kontroli, które wedle audytora mogą stanowić zagrożenie, uniemożliwiające realizację celów kontrolnych. Trzecim rodzajem opinii audytowej jest opinia negatywna, niesatysfakcjonująca(ang. adverse opinion), wydawana w sytuacji, gdy analiza systemu kontroli wykryła słabości istotne z punktu widzenia celów kontroli. Rodzą one wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń, które uniemożliwić mogą spełnienie celów kontrolnych. W praktyce spotyka się również przypadki odmowy wyrażenia opinii(ang. disclaimer of opinion). Możliwe jest to wtedy, gdy na podstawie przeprowadzonej pracy audytor nie jest w stanie wydać jakiejkolwiek opinii(na przykład w przypadku braku możliwości zebrania odpowiednich dowodów audytowych). Kolejnym etapem procesu przygotowywania raportu audytowego jest przygotowanie raportu wstępnego. Wytyczne ISACA określają, co powinien zawierać, w minimalnym zakresie, raport wstępny. Generalnie, powinien on jasno określać audytowaną jednostkę, odbiorców raportu oraz wszelkie zastrzeżenia co do jego obiegu(klauzule zastrzeżone, tajne). Do obowiązkowych elementów zalicza się 31 : nazwę badanej organizacji, tytuł, podpis oraz datę generowania raportu, określenie celów kontrolnych oraz stwierdzenie, że audytor wykonał zadanie, by wyrazić opinię na temat ich skuteczności, stwierdzenie, że audyt nie jest przeznaczony do wykrywania wszystkich słabości w procedurach kontrolnych w sposób ciągły w danym przedziale czasu, a testy wykonane na procedurach kontrolnych oparte są na próbach, osoby upoważnione do zapoznawania się z raportem oraz zastrzeżenie odpowiedzialności za wykorzystanie go do jakichkolwiek innych celów lub przez jakąkolwiek inną osobę, zakres audytu z uwzględnieniem badanego obszaru, okresu czasowego, systemów informatycznych itp., wszelkie standardy użyte przez audytora podczas formułowania opinii, 31 ISACA Guidelines [cit ], oraz Hunton J.E., Bryant S.M., Bagranoff N.A, op.cit., s. 212 oraz Forystek M., op.cit., s Mariusz Zarzycki, 16

17 stwierdzenie, że utrzymanie skutecznej kontroli wewnętrznej jest obowiązkiem kierownictwa, wyjaśnienia na temat czynników wpływających na dostarczone zapewnienie oraz, w razie potrzeby, inne informacje, paragraf określający zastrzeżenia do wydanej opinii, opinię uwzględniającą wszelkie istotne aspekty, budowę i działania procedur kontrolnych, ich skuteczność, w odniesieniu do obszaru badanej działalności, adnotację mówiącą, że ze względu na wbudowane ograniczenia 32 każdego systemu kontroli, zawsze mogą wystąpić niewykryte nieprawidłowości. Forma samego raportu wstępnego i końcowego jest dowolna, jednakże należy pamiętać, iż ma ona być czytelna dla ostatecznego odbiorcy, którym jest kierownictwo badanej organizacji. Proces przygotowywania raportu kończy się zaprezentowaniem raportu końcowego, który posiada identyczną co do elementów treści formę, jak raport wstępny. Różnice pomiędzy wstępną a końcową wersją polegają jedynie na tym, że: raport końcowy nie może ulec zmianie, w przeciwieństwie do raportu wstępnego wzbogacanego o sugestie ze strony właściwych odbiorców, raport końcowy zawiera odpowiedzi kierownictwa jednostki badanej na spostrzeżenia i rekomendacje audytowe. Ważnym elementem procesu tworzenia raportów jest zachowanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa uwzględniającego obieg tak newralgicznego z punktu widzenia organizacji dokumentu, jakim jest raport z przeprowadzonego badania. Szczególny nacisk należy położyć na zapewnienie odpowiedniego dostępu do raportu jedynie osobom zainteresowanym problemem. Dostęp powinien uwzględniać przypadki, w których zarówno audytorzy, jak i reprezentanci jednostki badanej mają wgląd jedynie do elementów raportu im 32 Patrz Forystek M., op.cit., s Często w trakcie badania mogą wystąpić ograniczenia uniemożliwiające audytorowi zebranie wystarczających dowodów. Fakt ten, wpływający na wzrost ryzyka, należy koniecznie odnotować w raporcie. Prezentując informacje związane z ograniczeniami należy uwzględnić takie aspekty, jak: istotę, harmonogram i przyczyny osłabienia niezależności i obiektywizmu, kroki podjęte w celu zapewnienia, że obiektywizm nie został istotnie osłabiony w ciągu prac audytowych i przygotowywania raportu, fakt, że informacja o potencjalnym osłabieniu niezależności została przekazana komisji rewizyjnej lub ekwiwalentnemu ciału. Jeżeli podczas badania okaże się, że prawdopodobnie źle funkcjonują ogólne mechanizmy kontrolne(czyli szwankuje organizacja podstawowych procesów zarządczych), wówczas audytor powinien przedstawić taką opinię, nawet, jeśli tego typu zagadnienia nie były wyraźnie określone w uzgodnionym zakresie prac audytowych. Mariusz Zarzycki, 17

18 przeznaczonych 33. Zabezpieczenie raportu przed niekontrolowanym dostępem oraz jakimikolwiek zmianami jest szczególnie istotne w początkowej fazie jego tworzenia 34. Podczas przeprowadzania badania często mają miejsce zdarzenia, do których audytor nie ma obowiązku odnosić się w swojej pracy. Forystek 35 zalicza do nich: zdarzenia późniejsze(wynikłe) oraz oszustwa. Zdarzenia późniejsze to wszelkie zdarzenia mające poważny wpływ na przedmiot badania, wynikłe później w stosunku do czasu lub okresu badania, ale powstałe przed datą wydania raportu 36. Oszustwo w ogólnym rozumieniu zdefiniować można jako akt bezprawny mający na celu wprowadzanie w błąd 37, udawanie kogoś innego, manipulację, zafałszowanie lub zmianę danych lub dokumentów, tworzenie pozorów bądź aranżowanie fałszywych instytucji, sytuacji. Wytyczne ISACA 38, ujęte w standardzie ( Nieprawidłowości i akty bezprawne) jasno precyzują: co należy rozumieć pod pojęciem nieprawidłowości oraz działań niedozwolonych, jak planować badanie, aby wykrywać akty bezprawne, odpowiedzialność kierownictwa i audytora SI, procedury reagowania na wystąpienie nieprawidłowości lub aktów nielegalnych, sposób uwzględniania w raporcie informacji o nieprawidłowościach oraz działaniach bezprawnych. Uogólniając, audytor nie ponosi explicite odpowiedzialności za zapobieganie oraz wykrywanie aktów bezprawnych. Niemniej jednak powinien projektować procedury do ich wykrywania opierając się na oszacowanym poziomie ryzyka i możliwości ich wystąpienia. Odkrycie takich działań wymaga szczególnie ostrożnego zachowania i podjęcia stosownych kroków. Audytor systemów informatycznych powinien zawrzeć w raporcie opis zdarzeń i okoliczności towarzyszących nieprawidłowości lub aktowi bezprawnemu. Spostrzeżenia powinny być przedstawione odpowiedniemu kierownictwu, wyższemu niż to, które jest uwikłane w sytuację uznaną za podejrzaną. Jeżeli uwikłane są wszystkie poziomy 33 Forystek M., op.cit., s Dostęp do raportu powinna mieć wyłącznie kadra kierownicza, audytorzy, którzy są za niego odpowiedzialni, oraz wyznaczeni pracownicy. 34 Wykorzystywanie narzędzi elektronicznego przekazu rodzi niebezpieczeństwo niekontrolowanego dostępu. 35 Forystek M., op.cit., s Tamże. Przed wydaniem raportu audytor powinien zasięgnąć u kierownictwa badanego obszaru informacji, czy są świadomi jakichkolwiek zdarzeń powstałych po zakończeniu prac audytowych, które mogłyby mieć poważny wpływ na przedmiot badania. Zgodnie ze standardami audytor nie ma obowiązku wykrywania tych zdarzeń, niemniej jednak, zawsze powinien rozważyć zawarcie wzmianki o tego typu przypadkach w raporcie. 37 W odróżnieniu od oszustwa błąd oznacza niezamierzoną pomyłkę. 38 Standardy, wytyczne i procedury audytowania i kontrolowania systemów informatycznych [cit ], s. 20. Mariusz Zarzycki, 18

19 kierownictwa, wówczas spostrzeżenia powinny być przedstawione organizacyjnym ciałom regulującym, takim jak zarząd czy rada nadzorcza 39. Analizując oszustwa należy również uwzględnić ich ewentualne przyczyny, tj. niezadowolenie pracowników, potencjalne ograniczenia zatrudnienia, outsourcing, restrukturyzację, istnienie majątku łatwo podatnego na zmianę przeznaczenia, słabą wydajność finansową/operacyjną organizacji, postawę kierownictwa, nieprawidłowości lub akty bezprawne charakterystyczne dla konkretnej branży albo pojawiające się w podobnych organizacjach. Akty bezprawne, masowo występujące w ostatnich czasach spowodowały, iż temat oszustw, również, a może i przede wszystkim tych z użyciem komputerów stanowi obiekt zainteresowań audytorów oraz innych instytucji. Zdarzenia mające miejsce w ostatnich latach wpłynęły na rozszerzenie odpowiedzialności audytora co do detekcji oszustw podczas badania 40. Szczególnym przypadkiem przeprowadzania audytu jest audyt śledczy mający na celu wykrycie przestępstw związanych z funkcjonowaniem i użytkowaniem systemów informatycznych. Audytor w tym miejscu występuje jako organ wykonawczy, działający na zlecenie np. prokuratury. 3. Komputerowe techniki wspomagania audytu 41 Istnieją dwa podejścia do prowadzenia badania w środowisku informatycznym: audytowanie obok komputera(ang. auditing around the computer) oraz audyt z użyciem komputera(ang. auditing with computer). Zarówno pierwsza, jak i druga metoda ma na celu ciągłe zwiększanie efektywności oraz podnoszenie jakości badań. Audyt obok komputera(ang. auditing around the computer) dotyczy przypadków, w których audytor bada informacje wejściowe i wyjściowe systemu informatycznego, ale nie 39 Standardy, wytyczne i procedury audytowania i kontrolowania systemów informatycznych [cit ], s. 23. Audytor powinien używać profesjonalnego osądu, kiedy informuje o zajściu nieprawidłowości lub aktu bezprawnego. Audytor SI powinien przedyskutować spostrzeżenia oraz naturę, czas i obszar jakichkolwiek dalszych procedur z kierownictwem odpowiedniego poziomu. Szczególnie ważnym jest, aby audytor SI zachował niezależność. Określając odpowiednie osoby, którym raportować nieprawidłowość lub działania bezprawne, audytor SI powinien uwzględnić prawdopodobieństwo uwikłania także najwyższego kierownictwa. W sytuacjach, gdy od audytora SI jest wymagane ujawnienie potencjalnych lub zidentyfikowanych nieprawidłowości lub aktów bezprawnych, powinna być najpierw zaciągnięta opinia prawna. 40 Chodzi o afery w takich instytucjach jak Enron, Global Crossing, Adelphia, WorldCom, Tyco(patrz w dalszej części pracy Ustawa Sarbanes-Oxley). Patrz Champlain J.J., op.cit., s Autor przedstawia metody detekcji oszustw zaistniałych z użyciem komputerów. Na podstawie przeprowadzonych badań zarówno praktycznych, jak i literaturowych postuluje on 13 kroków mających na celu wykrycie oszustw komputerowych(ang. e-crime, cybercrime, etc). 41 ISACA Use of Computer assisted Audit Techniques, [cit ], oraz Forystek M., op.cit., s , Hunton J.E., Bryant S.M., Bagranoff N.A., op.cit., s Mariusz Zarzycki, 19

20 testuje bezpośrednio procesu przetwarzania. Oznacza to, że audytor prowadzi badanie tak, jakby w badanej jednostce nie były wykorzystywane systemy informatyczne. Jeśli badane elementy są przechowywane wyłącznie w systemie informatycznym, audytowanie wokół komputera wymaga, aby były drukowane różnorodne dokumenty, dzienniki, księgi i sprawozdania. Może to być kosztowne i czasochłonne. Ponadto, audytowanie wokół komputera można stosować, jeśli audytor ma pewność, że przygotowane wydruki odzwierciedlają rzeczywiste dokumenty 42. Pod pojęciem audytowania z komputerem, które jest często nazywane w praktyce komputerowymi technikami i narzędziami wspomagania audytu(ang. computer assisted audit tools and techniques(caats)) rozumie się wszelkiego rodzaju programy, techniki bądź narzędzia komputerowe, które wykorzystywane są przez audytora podczas procedur audytowych do przetwarzania danych przechowywanych w systemach informatycznych badanej jednostki. Narzędzia CAATs mogą być wykorzystywane do przeprowadzania wielu rodzajów procedur audytowych, chociażby 43 : testowania szczegółów transakcji i sald dla ponownego przeliczania zysków lub do wybrania z zapisów komputerowych faktur z określoną wartością, procedur analitycznych dla identyfikacji niespójności przetwarzania, próbkowania, testowania mechanizmów kontroli ogólnej dla testowania konfiguracji systemu operacyjnego lub procedur dostępu do funkcji, kodu lub danych, weryfikacji poprawności sumowania lub kontroli sensowności danych, testowania mechanizmów kontroli w systemach informatycznych. Generalnie, komputerowe narzędzia wspomagania audytu można podzielić na dwa rodzaje 44 : narzędzia zwiększające wydajność w codziennych pracach audytorskich, do których zalicza się wszelkiego rodzaju elektroniczną korespondencję/dokumentację 45, narzędzia zarządzania dokumentami 46, narzędzia pracy grupowej 47, branżowe 42 Porównaj Weber. R., op.cit., s. 56. Forystek M., op.cit., s Autor prezentuje przypadki, w których stosować można audytowanie wokół komputera. Wymienia między innymi niski poziom ryzyka wewnętrznego, wsadowe przetwarzanie transakcji i inne. 43 Forystek M., op.cit., s. 221 za Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. 44 Załącznik 2 prezentuje przykłady narzędzi wykorzystywanych do zautomatyzowania poszczególnych etapów prac audytowych. 45 Porównaj możliwości J.E.Hunton, S.M.Bryant, N.A. Bagranoff, op.cit., s Wszelkie oprogramowanie umożliwiające w trybie on-line zarządzanie dokumentami z uwzględnieniem chociażby kontrolowanego dostępu do tych dokumentów, śledzenia zmian i różnic. Mariusz Zarzycki, 20

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

COBIT DLA (NIE)OPORNYCH AUDYTORÓW ogólna procedura audytu M.Forystek, 03.10.2000, 09.01.2002

COBIT DLA (NIE)OPORNYCH AUDYTORÓW ogólna procedura audytu M.Forystek, 03.10.2000, 09.01.2002 COBIT DLA ()OPORNYCH AUDYTORÓW ogólna procedura audytu M.Forystek, 03.10.2000, 09.01.2002 Coraz większa liczba audytorów spotyka się z problemem dokonania oceny systemu informatycznego. W znacznej mierze

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie audytem IT

Zarządzanie audytem IT Przewodnik Audytu Technologicznego IPPF Praktyczny Przewodnik Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Globalny Przewodnik Audytu Technologicznego (GTAG ) 4: Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Styczeń 2013 GTAG

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 2 do do zarządzenia nr 7/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Marta Łobzowska Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego 1 Streszczenie Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu

Bardziej szczegółowo

Badanie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych

Badanie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych Strona1 Badanie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych -- Raport końcowy -- Opracowanie: dr Piotr Koryś i dr Cezary Trutkowski przy wsparciu zespołu Programu Przeciw

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo