Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Mysłowicach Nr 39/13 z dnia r. Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach Symbol Hasło Kat. archiwalna klasyfikacyjny klasyfikacyjne w jedn. macierzystej w innych jedn. Uwagi i przykłady Zarządzanie. 00 Organy jednoosobowe i kolegialne. 000 Zjazdy, narady, konferencje Organizacja zjazdów, narad i konferencji własnych Narady pracowników własnej jednostki. A Bc Protokoły, informacje 001 Komisje, zespoły i inne organy kolegialne 0010 Powoływanie i organizacja pracy komisji, zespołów i innych organów kolegialnych Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych. A Bc 01 Organizacja. 010 Przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania. B-10 Bc 011 Organizacja jednostek pomocniczych i podległych Przepisy ogólne i podstawy prawne działania. A Bc 0111 Statuty i regulaminy organizacyjne. A Bc 0112 Podziały czynności. B-10 Bc 0113 Upoważnienia dyrektora MOPS do wykonywania zadań Upoważnienia pracowników MOPS do wykonywania zadań. 012 Akty normatywne organów gminy oraz realizacja uchwał i zarządzeń Uchwały rady gminy. A Bc 0121 Zarządzenia Prezydenta Miasta. A Bc 013 Akty normatywne MOPS Zarządzenia dyrektora MOPS. A Bc 0131 Pisma okólne dyrektora MOPS. A Bc 02 Prognozowanie, planowanie, sprawozdawczość i statystyka. 020 Planowanie i sprawozdawczość Plany i sprawozdania własne. A Bc 0201 Plany i sprawozdania jednostek podległych. A Bc A Bc 1

2 0202 Plany i sprawozdania zbiorcze. A Bc 021 Statystyka Źródłowe materiały statystyczne Statystyczne opracowania cząstkowe Statystyczne materiały końcowe. A Bc 03 Informatyka. 030 Projektowanie i koordynowanie systemów i programów Wdrażanie i eksploatacja systemów i programów. A Bc 0301 Licencje oprogramowania. Okres przechowywania liczy się od roku, w którym zaprzestano eksploatacji programu 0302 Ustalanie uprawnień dostępu do danych Redagowanie stron internetowych. A Bc 031 Tworzenie i eksploatacja baz danych Zakup, wdrażanie i aktualizacja zewnętrznych baz danych. BE-5 Bc 0311 Bazy danych własne - projekty i instrukcje ich prowadzenia. A Bc 0312 Ewidencja baz danych. A Bc 032 Elektroniczne archiwizowanie danych na nośnikach informatycznych Archiwizowanie oprogramowania. A 0321 Archiwizowanie danych z pamięci serwerów sieciowych - w cyklu tygodniowym. 04 Obsługa prawna, skargi i wnioski. 040 Przepisy prawne dotyczące obsługi prawnej oraz skarg i wniosków. B-10 Bc 041 Prowadzenie spraw cywilnych Rejestr spraw cywilnych Zastępstwo sądowe. B-3 Bc 042 Opinie prawne Opinie prawne dla organów gminy i komórek organizacyjnych Ośrodka Interpretacje prawne własne. A Bc 0422 Interpretacje prawne obce Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami BE-5 Bc gminy a organami powiatu i samorządu wojewódzkiego Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami BE-5 gminy a organami administracji rządowej. 043 Skargi i wnioski Rejestr skarg i wniosków. A Bc 0431 Rozpatrywanie skarg. BE-5 Bc 0432 Rozpatrywanie wniosków. BE-5 Bc 2

3 05 Wydawnictwa i publikacje, popularyzacja. 050 Dzienniki, czasopisma, ogłoszenia, wywiady Prenumerata dzienników i czasopism. B-2 Bc 0501 Wywiady i informacje dla prasy, radia i telewizji. A Bc 0502 Wycinki prasowe dotyczące działalności Ośrodka. A Bc 051 Wystawy, pokazy, imprezy Techniczna obsługa wystaw, pokazów i imprez. B-2 Bc 0511 Plany i programy wystaw, pokazów i imprez. A Bc 06 Współdziałanie, kontakty. 060 Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami Współdziałanie ze związkami zawodowymi i organizacjami A Bc społecznymi Współdziałanie z organizacjami społecznymi, instytucjami, BE-5 Bc jednostkami samorządu terytorialnego i innymi. 061 Kontakty zagraniczne Wyjazdy za granicę - sprawozdania. A Bc 0611 Administracyjna obsługa wyjazdów za granicę Przyjmowanie przedstawicieli i gości z zagranicy - programy A Bc i sprawozdania. 07 Biurowość, archiwum, biblioteka. 070 Przepisy prawne dotyczące biurowości, archiwów B-10 Bc zakładowych, bibliotek. 071 Instrukcje, rejestry, regulaminy Instrukcje kancelaryjne. A Bc 0711 Instrukcje obiegu wybranych rodzajów dokumentacji. A Bc 0712 Jednolity rzeczowy wykaz akt. A Bc 0713 Środki ewidencji i kontroli obiegu dokumentów Instrukcje i regulaminy archiwum zakładowego. A Bc 072 Archiwum zakładowe Wykaz spisów zdawczo - odbiorczych. A Bc 0721 Spisy zdawczo - odbiorcze dokumentacji przekazywanej do A Bc archiwum zakładowego Spisy zdawczo - odbiorcze dokumentacji przekazywanej do A Bc archiwum państwowego Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji z archiwum zakładowego Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, protokoły zniszczeń. 073 Biblioteka Ośrodka Ewidencja zasobu bibliotecznego, inwentaryzacje. B-50 Bc B-2 Bc Okres przechowywania liczy się od 1 stycznia roku następnego po oddaniu dokumentacji. A Bc 3

4 0731 Zakup książek i wydawnictw. B-2 Bc Zamówienia i ich realizacja 0732 Ewidencje wypożyczeń Brakowanie zbiorów, weryfikacja przydatności. B-3 Bc 074 Formularze i druki Wzory formularzy i druków własnych. A Bc Obowiązujących i stosowanych w Ośrodku. Projekty wzorów - kat. Bc 0741 Druki powszechnego użytku. B-3 Bc 0742 Druki ścisłego zarachowania. B-3 Bc 075 Pieczęcie, tablice informacyjne Ośrodka Pieczęcie - wzory i ewidencja. A Bc 0751 Tablice urzędowe - wzory treści i formy. A Bc 076 Opłaty pocztowe, telefoniczne Opłaty pocztowe. B-3 Bc 0761 Wydruki z taryfikacją rozmów wychodzących z Ośrodka. B-3 Bc 08 Nadzór, kontrole, badania. 080 Zasady i tryb postępowania w sprawach nadzoru, kontroli i badań Organizacja jednostek kontrolnych. BE-10 Bc Dotyczy kom. organizacyjnych i samodzielnych stanowisk zajmujących się przeprowadzaniem kontroli 0801 Książki kontroli Nadzór uprawnionych organów nad przestrzeganiem prawa przez Ośrodek. 081 Kontrole, inspekcje, lustracje Plany kontroli, inspekcji i lustracji oraz sprawozdania z ich realizacji. BE-5 Bc 0811 Kontrole zewnętrzne własnej jednostki. A Bc Protokoły, wnioski, zalecenia, wystąpienia pokontrolne, sprawozdania z wykonania zaleceń Kontrole wewnętrzne. A Bc 082 Audyt wewnętrzny Zasady i metodyka audytu wewnętrznego. B-10 Bc Zbiór aktów normatywnych i innych aktów prawnych, procedury itp Plany audytu wewnętrznego i sprawozdania z jego realizacji. A Bc 0822 Audyt wewnętrzny planowy i pozaplanowy. BE-10 Bc Programy protokoły, notatki, oświadczenia, notatki z czynności sprawdzających 1 KADRY 10 Ogólne zasady pracy i płac, ewidencja osobowa. 100 Zbiór przepisów prawnych dotyczących pracy i płac oraz spraw osobowych. B-10 Bc 101 Ogólne zasady pracy i płacy Taryfikatory kwalifikacyjne. A Bc 1011 Regulaminy pracy, czas pracy. A Bc 1012 Analizy, oceny, sprawozdawczość. A Bc 102 Ewidencja osobowa, legitymacje, zaświadczenia. 4

5 1020 Akta osobowe pracowników Ośrodka. BE-50 Bc Sposób prowadzenia akt osobowych określa rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r Ewidencja akt osobowych. B-50 Bc 1022 Legitymacje służbowe Sprawy wojskowe pracowników Świadectwa pracy, zaświadczenia. 103 Sprawy pracownicze Alimenty i inne potrącenia Zasiłki rodzinne. 11 Zatrudnienie i wynagradzanie. 110 Przepisy prawne dotyczące zatrudnienia i wynagradzania. B-10 Bc 111 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka Zapotrzebowanie i nabór pracowników. B-2 Bc 1111 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. B-2 Bc 1112 Zatrudnianie w godzinach nadliczbowych. B-2 Bc 1113 Zatrudnianie w ramach wolontariatu. B-2 Bc 112 Nagradzanie i awansowanie pracowników Ośrodka Nagradzanie pracowników. B-2 Bc 1121 Awansowanie pracowników. B-2 Bc 1122 Nagrody jubileuszowe. B-2 Bc 1123 Dyplomy, listy, podziękowania. B-2 Bc 113 Opiniowanie pracowników Opiniowanie pracowników Ośrodka Przeglądy kadrowe. 114 Prace dodatkowe pracowników Ewidencja pracowników wykonujących prace dodatkowe. Dotyczy pracowników tak własnych jak i jednostek zewnętrznych 1141 Prace zlecone Umowy o dzieło Umowy zlecenie Umowy zlecenie z odprowadzaną składką ZUS. B-50 Bc 12 Szkolenie pracowników. 120 Przepisy prawne dotyczące szkolenia pracowników. B-10 Bc 121 Ośrodki doskonalenia kadr pracowniczych Dokumentacja szkolenia. dzienniki zajęć, listy obecnosci 1211 Obsługa techniczno-kancelaryjna kursów. B5 Bc 5

6 122 Formy i metody szkolenia Kursy. Protokoły i świadectwa kat.b Praktyki szkoleniowe. B-3 Bc 1222 Samokształcenie, dokształcanie. B-3 Bc 1123 Superwizje, warsztaty. B-3 Bc 13 Dyscyplina pracy, urlopy, kary. 130 Przepisy prawne dotyczące dyscypliny pracy, urlopów, B-10 Bc karania pracowników. 131 Dyscyplina pracy Karty ewidencji czasu pracy. B-10 Bc Okres przechowywania liczy się od daty zwolnienia pracownika Listy obecności pracowników. B-3 Bc 1312 Absencja chorobowa. B-3 Bc 1313 Książki wyjść poza Ośrodek. B-3 Bc 1314 Ewidencja delegacji służbowych. B-3 Bc 1315 Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej. B-3 Bc 132 Urlopy pracownicze Plany i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych pracowników Ośrodka. B-3 Bc 1321 Urlopy okolicznościowe. B5 Bc 133 Kary porządkowe i dyscyplinarne Upomnienia. B* Bc * Zgodnie z przepisami kodeksu pracy 1331 Zacieranie nałożonych kar. 134 Postępowanie dyscyplinarne. BE-5 Bc 14 Sprawy socjalno- bytowe. 140 Przepisy prawne dotyczące spraw socjalno-bytowych pracowników. B-10 Bc 1400 Dojazdy do pracy - dopłaty do biletów. B-3 Bc 1401 Opieka nad emerytami, rencistami i osobami niepełnosprawnymi. 141 Wypoczynek pracowników i ich rodzin Obozy, kolonie dla dzieci i młodzieży. B-3 Bc 1411 Wyjazdy śródroczne młodzieży szkolnej ( zielone szkoły ). B-3 Bc 142 Sport, oświata, kultura Imprezy sportowe dla pracowników. B-3 Bc 1421 Imprezy kulturalno-oświatowe dla pracowników. B-3 Bc 143 Plan działalności Komisji Socjalnej. A Bc 144 Decyzje, protokoły z Komisji Socjalnej. A Bc 15 Emerytury, renty, ubezpieczenia. 150 Przepisy prawne emerytalno - rentowe i ubezpieczeniowe. B-10 Bc 151 Emerytury i renty. 6

7 1510 Ewidencja emerytów i rencistów. B-10 Bc 1511 Wnioski o emerytury. B-10 Bc 1512 Wnioski o renty. B-10 Bc 152 Ubezpieczenia społeczne Składki ubezpieczenia społecznego. B-10 Bc 1521 Zbiorowe ubezpieczenia pracowników. B-3 Bc 1522 Legitymacje ubezpieczeniowe. 16 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 160 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. B-10 Bc 161 Stan bezpieczeństwa i higieny pracy Przeglądy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku. B-3 Bc 1611 Analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. BE-5 Bc 162 Środki ochronne Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej. B-3 Bc Karty ewidencyjne Urządzenia ochronne i sanitarne. B3 Bc 163 Wypadki przy pracy, choroby zawodowe Wypadki przy pracy. B-10 Bc Wypadki śmiertelne, zbiorowe - kat..a 1631 Wypadki w drodze do i z pracy. B-10 Bc 1632 Analizy i oceny wypadkowości i chorób. B-10 Bc 1633 Profilaktyka zapobiegawcza i badania okresowe. 2 Środki rzeczowe. 20 Administracja nieruchomościami. 200 Administrowanie nieruchomościami Ewidencja nieruchomości, lokali i pomieszczeń użytkowanych B-10 Bc przez urząd własny Ewidencja nieruchomości, lokali i pomieszczeń przekazanych B-10 Bc w użytkowanie innym jednostkom organizacyjnym Nabywanie, zbywanie, zamiana nieruchomości, lokali, B-25 Bc pomieszczeń Podatki, opłaty i czynsze za lokale, pomieszczenia i nieruchomości własne Podatki, opłaty i czynsze za lokale, pomieszczenia i nieruchomości jednostek podległych Gospodarka nieruchomościami lokalami i pomieszczeniami. B-3 Bc Podział na poszczególne obiekty 2006 Eksploatacja nieruchomości, lokali i pomieszczeń. B-3 Bc 2007 Eksploatacja urządzeń techniczno - instalacyjnych. B-3 Bc Przeglądy, konserwacja, dozór techniczny 201 Ochrona obiektów i mienia Ochrona przeciwpożarowa w obiektach własnych. 7

8 2011 Ochrona (strzeżenie ) obiektów własnych. B-3 Bc 2012 Ochrona mienia własnego. B-3 Bc 21 Gospodarka środkami ruchomymi. 210 Zaopatrzenie w materiały i pomoce biurowe Ewidencja ruchomości, narzędzi, materiałów i pomocy biurowych Upłynnianie ruchomości, narzędzi, materiałów i pomocy biurowych. 211 Meble i sprzęt biurowy Zapotrzebowania, zamówienia, przydziały. B-3 Bc 2111 Konserwacja i naprawy. B-3 Bc 2112 Kasacja i upłynnianie. 212 Maszyny i urządzenia Zapotrzebowania, zamówienia, przydziały. B-3 Bc 2121 Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna Ewidencja maszyn i urządzeń. 213 Gospodarka materiałowa i narzędziowa Ewidencja materiałów i narzędzi Rozliczenia zużycia. 214 Inwentaryzacja Inwentaryzacja w Ośrodku Komisje inwentaryzacyjne-własne. 22 Inwestycje i remonty budowlane. 220 Przepisy prawne dotyczące inwestycji i remontów. B-10 Bc 221 Przygotowanie inwestycji i remontów Opinie i uzgodnienia projektów inwestycyjnych i remontów kapitalnych Zlecenia na wykonanie dokumentacji Plany inwestycyjne i remontowe. 222 Inwestycje budowlane. Podział podteczek na obiekty 223 Remonty. Podział podteczek na obiekty 23 Transport własny. 231 Zakup i ewidencja środków transportu Zakupy środków transportu Ewidencja środków transportu. B-10 Bc 232 Eksploatacja środków transportu. Podział podteczek na środek transportu 3 Budżet, podatki, rachunkowość. 8

9 30 Planowanie i wykonanie budżetu. 300 Przepisy prawne dotyczące planowania budżetowego. B-10 Bc 301 Budżet Ośrodka Budżet Ośrodka i jego zmiany. A Bc 3011 Ustalenie układu wykonawczego budżetu Ośrodka. BE-5 Bc 3012 Analizy i weryfikacja planów finansowych dysponentów A Bc budżetu Rozliczanie dochodów i wydatków jednostek budżetowych Ewidencja dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w zakresie zadań własnych gminy Ewidencja dochodów budżetowych według źródeł ich powstania w zakresie zadań zleconych Ewidencja wykorzystania środków budżetowych według dysponentów w zakresie zadań własnych Ewidencja wykorzystania środków budżetowych według dysponentów w zakresie zadań zleconych. 302 Realizacja budżetu Ośrodka Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu. A Bc 303 Gospodarka pozabudżetowa Opracowania i materiały w sprawach planowania i realizacji środków pozabudżetowych Rozliczanie dotacji ze źródeł pozabudżetowych Ewidencja wykorzystania środków na realizację zadań gospodarki pozabudżetowej. 304 Finansowanie inwestycji i remontów Plany finansowania inwestycji i ich realizacja Finansowanie remontów kapitalnych Finansowanie remontów bieżących. 305 Fundusze specjalne i celowe, środki specjalne, pożyczki Ewidencja funduszy specjalnych i celowych Realizacja funduszy specjalnych i celowych - sprawozdania roczne. A Bc Fundusz Sponsorów, PFRON, Fundusz Świadczeń Socjalnych 3052 Ewidencja przychodów i rozchodów funduszy Ewidencja przychodów i rozchodów środków specjalnych. 31 Podatki i opłaty. 310 Akta podatkowo-wymiarowe Podatek od nieruchomości. B-10 Bc 9

10 3101 Podatek od osób fizycznych. 32 Rachunkowość, księgowość, obsługa kasowa. 320 Przepisy prawne dotyczące rachunkowości, księgowości B-10 Bc i obsługi kasowej. 321 Plan kont. A Bc 322 Księgowość Księgi rachunkowe Dowody księgowe Księgi rachunkowe zadań zleconych i powierzonych Dowody księgowe (zadania zlecone) Księgi rachunkowe innych należności. Należności z tytułu dzierżaw, opłat, sprzedaży 3225 Dowody księgowe innych należności Rozrachunki i roszczenia sporne Wezwania do zapłaty i wyjaśnienia dotyczące zobowiązań i należności Zobowiązania, umowy, poręczenia. B-10 Bc 323 Płace Dokumentacja służąca sporządzaniu list płac Listy płac. B-50 Bc 3232 Karty wynagrodzeń. B-50 Bc 3233 Zaświadczenia o wysokości zarobków. B-3 Bc 3234 Listy premii i nagród. B-50 Bc 324 Rozliczenia, diety, ubezpieczenia Rozliczenia delegacji służbowych Dokumentacja wynagrodzeń za umowy zlecenia i umowy o dzieło Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych Ustalanie i odprowadzanie składek ubezpieczenia społecznego pracowników. 325 Obsługa kasowa Raporty i dowody kasowe Uzgodnienia sald Depozyty kasowe, wpłaty wadium Rewizje i lustracje kasy. 326 Nadzór Głównego księgowego Wytyczne i wyjaśnienia dla jednostek organizacyjnych Harmonogramy wydatków i dochodów Sprawy bankowe podległych jednostek Badanie bilansów. A Bc 10

11 3264 Inne sprawy dotyczące księgowości budżetu gminy. 327 Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Statuty, regulaminy, sprawozdania Kasy Zapomogowo- A Bc Pożyczkowej Dokumentacja księgowa. 33 Zamówienia publiczne. 330 Rejestr zamówień publicznych. B-10 Bc 331 Dokumentacja zamówień publicznych 332 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych. B-10 Bc 333 Umowy zawarte poza trybem zamówień publicznych. B-10 Bc 334 Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień powyżej A Bc 14 tyś. Euro 335 Wnioski do Prezesa UZP. 4 Ochrona danych osobowych, sprawy wojskowe, obrona cywilna. Sprawy wojskowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, 40 ochrona informacji niejawnych. 400 Wnioski o zgłoszeniu zbioru danych osobowych do rejestracji. 401 Wnioski i informacja o zbieraniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych. 402 Organizacja zabezpieczenia danych osobowych. 41 Szkolenia obronne i ćwiczenia. 410 Szkolenie obronne. 411 Ćwiczenia obronne. 42 Świadczenia na rzecz obronności. B-10 Bc 5 Zdrowie, pomoc społeczna, osoby niepełnosprawne. 50 Pomoc społeczna, sprawy osób niepełnosprawnych, opieka nad dziećmi. Przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej 500 i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 501 Świadczenia pomocy społecznej Zasiłki celowe. B-10 Bc Zasiłki wkłada się do teczek podopiecznych, które kwalifikuje się jak w klasie

12 5011 Zasiłki stałe. B-10 Bc Zasiłki wkłada się do teczek podopiecznych, które kwalifikuje się jak w klasie Zasiłki okresowe. B-10 Bc Zasiłki wkłada się do teczek podopiecznych, które kwalifikuje się jak w klasie Składki na ubezpieczenia społeczne. B-10 Bc Zasiłki wkłada się do teczek podopiecznych, które kwalifikuje się jak w klasie Pomoc rzeczowa. B-5/ B-10 Bc Należy wybrać odpowiednio B5 lub B10, w kontekście przepisu art.104 ust. 7 ustawy z 12 marca 2004 r o pomocy społecznej 5015 Dodatkowe świadczenia. 502 Działalność opiekuńcza i usługi opiekuńcze. Wywiady wraz z dokumentacją. Teczki osobowe podopiecznych kwalifikuje 5020 Wywiady środowiskowe. się od 3 do 5% do kat. A, a okres przechowywania liczy się od daty zamknięcia teczki Wywiady środowiskowe (rodzinne). BE-5 Bc Wywiad środowiskowe alimentacyjne. BE-5 Bc Wywiad w rozumieniu art. 103 ustawy o pomocy społecznej 5021 Decyzje administracyjne Mieszkania chronione. B-5/ B-10 Bc Jak przy klasie Interwencje kryzysowe. BE-10 Bc 5024 Sprawianie pogrzebów. B-5/ B-10 Bc Jak przy klasie Pomoc uchodźcom. BE-10 Bc 5026 Pomoc dla osób starszych. B-10 Bc Zasiłki wkłada się do teczek podopiecznych, które kwalifikuje się jak w klasie Pomoc bezdomnym. B10 Bc 5028 Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Poradnictwo specjalistyczne. BE-10 Bc 503 Sprawy osób niepełnosprawnych Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. B-50 Bc 5031 Legitymacje dla osób niepełnosprawnych. 504 Zatrudnianie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi Rehabilitacja zawodowa i społeczna. B-10 Bc Spółdzielnie inwalidzkie, WTZ, warsztaty pracy chronionej 5041 Pomoc dla osób niepełnosprawnych. B-10 Bc 505 Opieka nad dziećmi Rodziny zastępcze. BE-50 Bc Dla każdego dziecka osobna teczka Pogotowia rodzinne Odpłatność rodzin naturalnych Pomoc dla dzieci Placówki opiekuńczo-wychowawcze Odpłatność rodziców za pobyt w placówce opiekuńczowychowawczej Monitowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. BE-10 Bc 5053 Usamodzielniani wychowankowie. B-10 Bc 506 Zapobieganie patologiom społecznym. 12

13 5060 Zwalczanie i zapobieganie alkoholizmowi. BE-10 Bc 5061 Dodatkowe zadania podejmowane w ramach profilaktyki BE-10 Bc alkoholowej. 507 Praca socjalna. 508 Współpraca z organizacjami i instytucjami w obszarze BE-10 Bc pomocy społecznej. 509 Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej i PCPR BE-10 Bc w obszarze pomocy społecznej. 51 Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 510 Realizacja świadczeń rodzinnych B-10 Bc 5100 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych B-10 Bc 5101 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka B-10 Bc 5102 Zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tytułu B-10 Bc urodzenia się dziecka 5103 Rejestr odwołań B-10 Bc 511 Świadczenia opiekuńcze Świadczenia pielęgnacyjne B-10 Bc 5111 Zasiłki pielęgnacyjne B-10 Bc 5112 Specjalny zasiłek opiekuńczy B-10 Bc 512 Obsługa świadczeń rodzinnych 5120 Listy wypłat ze składką ZUS. B-50 Bc 5121 Listy wypłat bez składki ZUS Rozliczenia składek do ZUS. B-10 Bc 5123 Zgłoszenia świadczeniobiorców do ZUS B-10 Bc 5124 Obsługa finansowa świadczeń. B-10 Bc 5125 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń B-10 Bc rodzinnych i opiekuńczych -tytuły wykonawcze i upomnienia 5126 Zaświadczenia dla świadczeniobiorców W tym kartoteki świadczeń 5127 Informowanie jednostek zewnętrznych o osobach korzystających Na przykład ZUS,Policja, Urząd Pracy ze świadczeń lub dodatków Teczki zbiorcze na dokumentację wnioskodawców świadczeń BE-10 Bc rodzinnych i opiekuńczych. 52 Obsługa pozostałych świadczeń. 520 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące A Bc zagadnień z zakresu pozostałych świadczeń. 521 Zaliczka alimentacyjna Zaliczka alimentacyjna. B-10 Bc 5211 Rejestr odwołań. B-10 Bc 5212 Listy wypłat zaliczki alimentacyjnej Windykacja i egzekucja nienależnie pobranej zaliczki B-10 Bc 13

14 alimentacyjnej-upomnienia i tytuły wykonawcze 5214 Egzekucja zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych. B-10 Bc 5215 Planowanie i sprawozdawczość w zakresie zaliczki A Bc alimentacyjnej Zaświadczenia w sprawach zaliczki alimentacyjnej Teczki zbiorcze na dokumentację wniosków zaliczki BE-10 Bc alimentacyjnej. 522 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. B-10 Bc 5221 Rejestr odwołań. B-10 Bc 5222 Listy wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. B-10 Bc 5224 Wpływanie na aktywizację zawodową dłużników B-10 Bc alimentacyjnych 5225 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń B-10 Bc z funduszu alimentacyjnego-upomnienia i tytuły wykonawcze 5226 Egzekucja świadczeń z funduszu alimentacyjnego - B-10 Bc upomnienia i tytuły wykonawcze 5227 Planowanie i sprawozdawczość w zakresie świadczeń z funduszu A Bc alimentacyjnego 5228 Teczki zbiorcze na dokumentację wniosków świadczenia alimentacyjnego. BE-10 Bc 6 Zatrudnienie i sprawy socjalne. 60 Zatrudnienie bezrobotnych. 600 Prace interwencyjne. B-3 Bc 601 Prace publiczne. 7 Programy i projekty współfinansowane ze środków Bc zewnętrznych Unia Europejska. 70 Wyjaśnienia interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące A Bc zagadnień z zakresu programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 71 Wnioskowanie o udział w programach i projektach ze A Bc środków zewnętrznych. 72 Realizacja programów i projektów finansowanych ze A Bc środków zewnętrznych. 73 Projekty współfinansowane z Funduszu Unii Europejskiej. B-12 Bc 14

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załącznik do zarządzenia nr 1500/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 grudnia 2009 r. 1 KADRY Symbole klasyfikacyjne JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 10 OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC, EWIDENCJA OSOBOWA

Bardziej szczegółowo

0000 Zespół, komisje stałe B25 Skład, protokoły, wnioski 0001 Komisje, zespoły doraźne B25. 0002 Narady pracownicze B5 Protokoły, wnioski i uchwały

0000 Zespół, komisje stałe B25 Skład, protokoły, wnioski 0001 Komisje, zespoły doraźne B25. 0002 Narady pracownicze B5 Protokoły, wnioski i uchwały Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna I II III IV W komórce macierzystej 0 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Uwagi 00 Własne komisje i zespoły (stałe i doraźne) 000 Zespoły i komisje

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. Gimnazjum Nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. Gimnazjum Nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT dla Gimnazjum Nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach SYMBOLE KLASYFIKACYJNE KATEGORIA ARCHIWALNA II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Załącznik Nr 8 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Symbole

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. Kategoria archiwalna ZARZĄDZANIE

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. Kategoria archiwalna ZARZĄDZANIE 1 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr17/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02-11-2011 Symbole klasyfikacyjne Hasła

Bardziej szczegółowo

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Symbol klasyfikacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną 5011 zasiłki okresowe Nazwa ewidencji

Bardziej szczegółowo

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ II stopnia podziału Symbole klasyfikacyjne III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału Hasła klasyfikacyjne 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 300 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń

Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń Lp. Symbol klasyfikacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną Nazwa ewidencji 1. 5011 zasiłki okresowe 2. 5012 zasiłki celowe 3. 5012.1. zasiłek celowy specjalny

Bardziej szczegółowo

Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej dla Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz Rejestrów prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu

Wykaz Rejestrów prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu Wykaz Rejestrów prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Symbol klasyfikacyjny Hasło klasyfikacyjne Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon, e- mail,

Bardziej szczegółowo

0 ZARZĄDZANIE 00 Organizacja

0 ZARZĄDZANIE 00 Organizacja symbole klasyfikacyj I stopni a II podzia stopnia łu podziału Iv stopnia III oznaczenie stopnia podział podział kategorii uszczegółowienie hasła u u Hasło klasyfikacyjne archiwalnej klasyfikacyjnego 1

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne I II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE. Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą

Symbole klasyfikacyjne I II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE. Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą Załącznik Nr 7 Symbole klasyfikacyjne I II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE Kat.w komórce meryt. uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZARZĄDZANIE 00 Organy kolegialne 000 Rada pedagogiczna 0000 Organizacja pracy rady

Bardziej szczegółowo

128a. Errata brakująca część tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Rozporządzenia. Załącznik Nr 2. Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy...

128a. Errata brakująca część tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Rozporządzenia. Załącznik Nr 2. Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy... 128a Errata brakująca część tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Rozporządzenia 7222 Pomiary ruchu drogowego 7223 Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa 7224 Wypadki drogowe 7225 Okresowe kontrole stanu

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi I II III IV W komórce W innych macierzystej komórkach 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZARZĄDZANIE 00 ORGANY

Bardziej szczegółowo

45 Świadczenia z pomocy społecznej

45 Świadczenia z pomocy społecznej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 21 marca 2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OSTRÓDZIE SPIS KLAS

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu (8) z dnia po zmianach. Stan: r. 1 ZARZĄDZANIE URZĘDAMI ORGANÓW RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ

Załącznik do komunikatu (8) z dnia po zmianach. Stan: r. 1 ZARZĄDZANIE URZĘDAMI ORGANÓW RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 1 Załącznik do komunikatu (8) z dnia 2011-04-13 po zmianach. Stan: 1.02.2012 r. 1 ZRZĄDZNIE URZĘDMI ORGNÓW RZĄDOWEJ DMINISTRCJI ZESPOLONEJ Komórki merytoryczne oraz uszczegółowienie haseł klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji ośrodków pomocy społecznej w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji ośrodków pomocy społecznej w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji ośrodków pomocy społecznej w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH CENTRUM EDUKCJI NUCZYCIELI W SUWŁKCH ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax 87 5670328, 87 5657858 e-mail: cen@cen.suwalki.pl www.cen.suwalki.pl P l a c ó w k a a k r e d y t o w a n a p r z e

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załącznik do zarządzenia nr 1500/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 grudnia 2009 r. 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ Symbole klasyfikacyjne JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I 30 PLANOWANIE I WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi I II III IV W komórce W innych macierzystej komórkach 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZARZĄDZANIE 00 ORGANY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 462/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 462/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 462/214 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 214 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 214 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Hasła klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Symbole klasyfikacyjne I II III IV Hasła klasyfikacyjne Oznaczenie kategorii archiwalnej Uszczegółowienie hasła klasyfikacyjnego 1 2 3 4 5 6 7 0 ZARZĄDZANIE 00 Gremia kolegialne 000 Własne komisje i zespoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT dla MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE w TORUNIU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT dla MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE w TORUNIU Załącznik do zarządzenia nr 26/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok WYDATKI Analiza opisowa budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Ogółem plan Ogółem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku)

Rozszerzony Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku) Załącznik do Zarządzenia nr 33 /2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 21 grudnia 2006 roku Rozszerzony Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (obowiązuje od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R.

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. Załącznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na początek roku x -9 509 981-12 192 456 1. - środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO. Im. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO. Im. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Załącznik nr 2 Do zarządzenia Dyrektora nr... Z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Im. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1.1 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik nr 3

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Strona 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu z dnia 22.10.2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 1 Podstawa prawna: SKOROWIDZ HASEŁ KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Strona 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Szkoły Podstawowej nr 4 im.

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik Nr 2 do zarządzenia Dyrektora OSiR w Olsztynie Nr 52/2011 z dnia 14.06.2011 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE OSIR I JEGO ORGNIZCJ 00 Organizacja,

Bardziej szczegółowo

Hasło klasyfikacyjne. Symbole klasyfikacyjne I II III IV

Hasło klasyfikacyjne. Symbole klasyfikacyjne I II III IV Symbole klasyfikacyjne I II III IV Hasło klasyfikacyjne 1 2 3 4 5 0 ZARZĄDZANIE 00 Organy kolegialne 000 Udział w obradach organów kolegialnych Gminy 001 Własne komisje i zespoły (stałe i doraźne) 002

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Jednolity Rzeczowy wykaz akt

Jednolity Rzeczowy wykaz akt Jednolity Rzeczowy wykaz akt JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdyni Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 28 z dnia 31.12.2012 w sprawie wprowadzenia zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. 1 KADRY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna 10 OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6892 UCHWAŁA NR XXVII-276-16 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa: - cele i zadania biblioteki - zasady wykonywania funkcji kierowniczych - strukturę

Bardziej szczegółowo

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5.1. GMINA MIASTO SŁUPSK Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł 75011-OK/G Urzędy wojewódzkie 520 200 Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r.

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. w sprawie nadania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 5404 UCHWAŁA NR XVIII/54/2016 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 646/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 646/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 maja 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 646/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 92 ust.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach

Jednolity rzeczowy wykaz akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2014/2015 z dnia 23.06.2015 Jednolity rzeczowy wykaz akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach Sejny, 29.05.2015 r. SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Szkole

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt

Jednolity rzeczowy wykaz akt Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie -Koźlu. z dnia 29.12.2015 r. Jednolity rzeczowy wykaz akt Opis klas pierwszego i drugiego rzędu 0 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zatwierdzono do stosowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku.

Niniejszy dokument zatwierdzono do stosowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku. Obowiązuje od: 01 czerwca 2012 r. Strona 1 z 12 Jednolity rzeczowy wykaz akt Symbole klasyfikacyjne I II III IV 0 Z A R Z A D Z A N I E 00 Organy kolegialne 000 Hasła klasyfikacyjne Kolegia, komisje, zespoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do zarządzenia nr OPS.021.7.2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 czerwca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-244/06 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 listopada 2006 ROKU w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6888 UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo