W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),"

Transkrypt

1 W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku obrad tj. zmian statutu Spółdzielni. 1) W 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Zorza w Myślenicach zwana dalej Spółdzielnią działa na podstawie przepisów: 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222), 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), 3) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r., poz. 150) 4) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892), 5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774), 6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135), 7) innych ustaw oraz postanowień niniejszego statutu. 2) W 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna z tym, że takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 3) W 6 uchyla się ust. 4; 4) 9 otrzymuje brzmienie: 1. Zarząd, nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, osoby spełniającej wymogi statutu, która: 1) ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy, 2) ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy, 1

2 3) przedłożyła prawomocny wyrok sądowy orzekający o przyznaniu po rozwodzie lub po unieważnieniu małżeństwa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo też umowę z byłym małżonkiem w sprawie podziału majątku dorobkowego, na mocy której przypadło jej prawo do tego lokalu, 4) przedłożyła prawomocny wyrok sądowy orzekający o przyznaniu jej prawa do odrębnej własności lokalu po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa albo też umowę z byłym małżonkiem w sprawie podziału majątku dorobkowego, na mocy której przypadło jej prawo do tego lokalu, 5) nabyła w drodze umowy, dziedziczenia lub zapisu ekspektatywę odrębnej własności lokalu i złożyła deklarację członkowską, 6) ubiega się o członkostwo w związku z posiadaniem lub nabyciem ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, 7) ubiega się o członkostwo w celu zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu na podstawie art. 10 lub art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 8) ubiega się o członkostwo na podstawie postanowień art. 14 ust. 1 lub art. 15 ust. 1-3 i 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 9) została wskazana przez członka Spółdzielni na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jako osoba uprawniona do ustanowienia na jej rzecz odrębnej własności lokalu, 10) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2. W sytuacji przewidzianej w ust. 1 pkt 1, 2 i 6 jeżeli zgłasza się kilku uprawnionych o wyborze jednego z nich rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Spółdzielnię do wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 3. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu. 4. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 5) W 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 9, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Sposób wyliczenia kosztów określa Rada Nadzorcza. 2

3 6) W 13 ust. 1, 2 i 8 otrzymują brzmienie: 1. Wpisowe wynosi 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r., poz. 2008) obowiązującego w dacie podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków. 2. Udział wynosi 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r., poz. 2008), obowiązującego w dacie podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków. Członek zobowiązany jest wnieść do Spółdzielni następującą ilość udziałów: 1) Członek ubiegający się lub nabywający lokal mieszkalny -jeden udział, 2) Członek ubiegający się lub nabywający lokal o innym przeznaczeniu 10 udziałów. Małżonek członka ubiegający się o przyjęcie do Spółdzielni zobowiązany jest wpłacić jeden udział. 8. Po ustaniu członkostwa zwrot udziału następuje w kwocie nominalnej po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. Jeżeli udziały nie zostaną przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni ich wypłata następuje w terminie 3 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 7) W 13 uchyla się ust. 3; 8) W 17 1 uchyla się ust. 2; 9) W 20 uchyla się ust. 3; 10) W 28 uchyla się pkt 6; 11) W 29 uchyla się ust. 5; 12) W 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Po wyczerpaniu listy członków zarejestrowanych w Spółdzielni, Spółdzielnia ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu na warunkach określonych w ) W 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część. 14) Uchyla się 65 1 ; 15) Uchyla się 67; 16) Uchyla się 68; 17) 69 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 3

4 5. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przez Spółdzielnię z przyczyn określonych w 62 statutu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o budowę lokalu. 18) W 71 uchyla się ust. 1; 19) Uchyla się 71 1 ; 20) 76 otrzymuje brzmienie: 1. W razie rozwiązania umowy o budowę lokalu, do którego miała być ustanowiona odrębna własność lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesiony wkład budowlany albo jego wniesioną część. 2. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przez Spółdzielnię z przyczyn określonych w 62 ust. 2 lub 49 ust. 3 statutu, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wniesiony wkład budowlany albo jego wniesioną część w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o budowę lokalu. 21) W 79 uchyla się ust. 2; 22) W Rozdziale V tytuł punktu C. otrzymuje brzmienie: C. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. 23) Uchyla się 91 1 ; 24) 93 otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w 91 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 25) W Rozdziale V uchyla się punkt E.; 26) 113 otrzymuje brzmienie: Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, o których mowa w 110 obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzenia ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, anteny zbiorczej, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni. 27) W 116 ust. 2 pkt 4) i 5) otrzymują brzmienie: 4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 5) odpis na fundusz remontowy i koszty konserwacji tego lokalu, 4

5 28) W 116 uchyla się ust. 2 pkt 7); 29) W 116 ust. 3 pkt 4) i 5) otrzymują brzmienie: 4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 5) odpis na fundusz remontowy i koszty konserwacji, 30) W 117 uchyla się ust. 3 pkt 3); 31) W 117 uchyla się ust. 3 pkt 5); 32) W 125 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2.Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 33) Uchyla się Rozdział IX; 34) 134 otrzymuje brzmienie: 1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym, może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka na warunkach prawa odrębnej własności lokalu przy zachowaniu kolejności zawartych umów z członkami oczekującymi. 2. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom Spółdzielnia może lokal, o którym mowa w ust. 1 zadysponować na rzecz osób nie będących członkami Spółdzielni, poprzez zawarcie umowy na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą na prawo odrębnej własności lokalu. 35) W 142 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków na piśmie, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Pisemne zawiadomienie następuje poprzez: 1) doręczenie pisemnej informacji członkowi do lokalu mieszkalnego poprzez osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółdzielni; w przypadku nieobecności członka za doręczenie zawiadomienia uznaje się jego odbiór przez pełnoletnią osobę wspólnie z nim zamieszkałą, 2) wysłanie zawiadomienia listem poleconym, jeżeli doręczenie w miejscu zamieszkania okaże się niemożliwe lub jeżeli członek nie zamieszkuje w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni; zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego adresu do korespondencji, odmowy jego przyjęcia lub nie podjęcia przesyłki mają moc prawną doręczenia. 5

6 36) W 145 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny upoważniony członek Spółdzielni. 37) W 146 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Uchwały zapadają większością głosów z wyjątkiem spraw dla których ustawa prawo spółdzielcze wymaga większości kwalifikowanej, a mianowicie: 1) Większości 3/4 głosów dla uchwały w przedmiocie likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni po jej postawieniu w stan likwidacji, 2) większości 2/3 głosów dla uchwały w przedmiocie zmiany statutu, odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji oraz połączenia Spółdzielni. 38) W 147 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Jeżeli podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały stanowią załącznik do protokołu, przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia podpisują uchwały oraz wszystkie załączniki. 39) W 163 uchyla się ust. 2; 40) 174 otrzymuje brzmienie: Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Może być ona przeznaczona na: 1) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym członków-w części dotyczącej pożytków z mienia Spółdzielni oraz przychodów z własnej działalności gospodarczej, 2) zwiększenie funduszu remontowego na rzecz członków Spółdzielni, 3) pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, 4) zwiększenie funduszu zasobowego. 41) 176 otrzymuje brzmienie: Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie planów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 42) W 179 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. 6

7 43) W 179 uchyla się ust. 4; 44) W 181 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 5. Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej. 6. Lustratora wyznacza związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Kryteria kwalifikacyjne lustratorów oraz tryb przeprowadzania lustracji określa Krajowa Rada Spółdzielcza. 7

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań Strona /stron 1/8 Regulamin Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 26.02.2013 roku /tekst jednolity/ Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Jamka

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa: RADA NADZORCZA Spółdzielni Mleszkanłowel w Gorlicach Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2011 z dnia 24.01.2011r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANOWIENIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zasad przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity.

REGULAMIN. zasad przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity. REGULAMIN zasad przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin został opracowany na podstawie : 1. Statutu Spółdzielni uchwalonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedstawiamy projekt STATUTU SM Nowy Bieżanów Rozdział 1, od 1 do 12 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów w Krakowie, zwana dalej Spółdzielnią.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... XI XV XVII Rozdział I. Istota spółdzielni mieszkaniowej... 1 1. Pojęcie spółdzielni... 1 2. Działalność spółdzielni... 5 3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Tęcza w Turku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni

Uchwała nr /2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Tęcza w Turku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Uchwała nr /2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Tęcza w Turku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Stosownie do przepisu art. 12 a ustawy z dnia 16 września 1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116) tekst jednolity z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 07.02.2011r. SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Sopocie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu

UCHWAŁA NR... / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Sopocie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu UCHWAŁA NR... / 2018 PROJEKT Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Sopocie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Na podstawie 21 pkt. 12 Statut, art. 38 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy określa. 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W OTWOCKU

PROJEKT ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W OTWOCKU Warszawa, 18 kwietnia 2018 r. PROJEKT ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W OTWOCKU Poniżej przedstawiamy zestawienie proponowanych zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Otwocku

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy wspólnota mieszkaniowa to jedyny twór prawny w którym przyjdzie nam funkjonować gdy kupimy mieszkanie? Otóż coraz większą popularnością zaczynają ponownie cieszyć się spółdzielnie mieszkaniowe. Czym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

R E G U L A M I N. przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy Załącznik nr 1 do Uch. R.N. Nr 15/2009 z dnia 16.12.2009r. 1 R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU Podstawa prawna: - Statut S.M. Makoszowianka 2 1. 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań

R e g u l a m i n. przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań R e g u l a m i n przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań Podstawa prawna : 1. Ustawa-Prawo Spółdzielcze (Dz.Ustaw z 2003 Nr 188 poz 1848 z późniejszymi zmianami ) 2.Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia...

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... 2013 roku w sprawie: zmiany STATUTU Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 15/XII/2010 z dnia r.

REGULAMIN. Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 15/XII/2010 z dnia r. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych obowiązujący w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyjmowania członków, ustanowienia praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku

REGULAMIN. przyjmowania członków, ustanowienia praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku REGULAMIN przyjmowania członków, ustanowienia praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku l. Przyjmowanie członków 1. Podstawy prawne Regulaminu: 1) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze z dnia r. Dz. U. z 2018 r. poz t.j

1. Prawo spółdzielcze z dnia r. Dz. U. z 2018 r. poz t.j Regulamin w sprawie nabycia i utraty członkostwa oraz określający zasady i kolejność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Podstawa prawna: 1. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW.

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW. R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA I ZAMIANY SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW PRAW DO LOKALI W SM PARKITKA Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej BACIECZKI w Białymstoku

REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej BACIECZKI w Białymstoku 1 REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej BACIECZKI w Białymstoku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim 4 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki otrzymuje brzmienie 1. Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA Regulamin niniejszy określa: R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne - zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu.

Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu. Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu. Podstawa prawna: 1. Prawo spółdzielcze Ustawa z 16.09.1982 r (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 2005.04.28 zm. przen. Dz.U.02.240.2058

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW

I. ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/02/2009 Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2009 r. R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania tytułów prawnych do lokali i dokonywania zamian mieszkań w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N w sprawie przyjęć w poczet członków, ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zamiany mieszkań w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu

Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu (PROJEKT) Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu zał. Nr do Uchwały Nr.. Zebrania Przedstawicieli Członków PSM z dnia 1. w 4 ust. 2 wykreśla się punkty nr 3 i nr 6. 2. w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2018 z dnia r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bartoszycach 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2018 z dnia r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bartoszycach 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2018 z dnia 18.08.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bartoszycach W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bartoszycach wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności

Bardziej szczegółowo

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach Zmiany statutu Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach 1. Treść 7 otrzymuje brzmienie: 1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustanawiania spółdzielczych praw do lokali oraz odrębnej własności lokali i zamiany lokali mieszkalnych

Regulamin ustanawiania spółdzielczych praw do lokali oraz odrębnej własności lokali i zamiany lokali mieszkalnych Regulamin ustanawiania spółdzielczych praw do lokali oraz odrębnej własności lokali i zamiany lokali mieszkalnych Podstawa prawna: 1. Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie RSM Praga

Zmiany w Statucie RSM Praga Załącznik do Uchwały Nr 92/2015 Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2015 r. Zmiany w Statucie RSM Praga 1. W 2 pkt 1 słowa (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) zastępuje się słowami (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy rozliczeń finansowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Rozdział I Postanowienia ogólne.

R e g u l a m i n. Rozdział I Postanowienia ogólne. R e g u l a m i n rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Legionowie

Propozycje zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Legionowie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 07/2018 z dnia 08.06.2018r. Propozycje zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Legionowie 1. Treść 7 otrzymuje brzmienie : 1. Członkiem Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu

R e g u l a m i n. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu Niniejszy regulamin zgodnie ze statutem WSM określa tryb przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze Art. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Przetarg pisemny ograniczony

REGULAMIN. I. Przetarg pisemny ograniczony REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO NA USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH WOLNYCH W SENSIE PRAWNYM I NIEOGTRANICZONEGO NA USTANOWIENIE I PRZNIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami. REGULAMIN Rozliczeń finansowych spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku

Uchwała nr 13/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku *projekt Uchwała nr 13/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku i ustalenia tekstu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa:

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa: REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH, BUDOWLANYCH ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. Podstawy prawne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały U C H W A Ł A Nr 12 Walnego Zgromadzenia Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego się w częściach w dniach 15,16 i 17 maja 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmian statutu Zgierskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. Rada Nadzorcza działając na podstawie 33 ust. 1 pkt. 23, oraz 91 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie z dnia 26.11.2015 r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Statutu w 2018 r.

Zmiany do Statutu w 2018 r. Zmiany do Statutu w 2018 r. 1. W 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: Spółdzielnia prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze zwanej dalej UPS (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 1666-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7 /2018. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok z siedzibą Białymstoku z dnia 14 czerwca 2018r.

Uchwała nr 7 /2018. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok z siedzibą Białymstoku z dnia 14 czerwca 2018r. Uchwała nr 7 /2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok z siedzibą Białymstoku z dnia 14 czerwca 2018r. W sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin opracowany został na podstawie:

I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin opracowany został na podstawie: REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, ZAMIANY MIESZKAŃ I PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZRZESZENI W ELBLĄGU I Postanowienia ogólne. 1

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI SOSNOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 21,22,23, r. w sprawie: zmian w Statucie RSM Motor

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 21,22,23, r. w sprawie: zmian w Statucie RSM Motor Wnioskodawca uchwały: Rada Nadzorcza RSM Motor UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 21,22,23,24-05-2018 r. w sprawie: zmian w Statucie RSM Motor Na podstawie 86 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Z M I A N S T A T U T U Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

P R O J E K T Z M I A N S T A T U T U Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 05082010 P R O J E K T Z M I A N S T A T U T U Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L.P. NR PRZEPISU 1 3 2 4. OBOWIĄZUJĄCA TREŚĆ STATUTU Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 9 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy

Proponowane zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy Proponowane zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy 2 Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu, ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U. z 1995r. nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013 Uchwała nr 1 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012. Uchwała nr 2 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT Załącznik do Uchwały R.N. nr 49/IX/2018 z dn. 13 grudnia 2018 r. REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW REGULAMIN przyjmowania członków, lokatorskiego prawa do lokalu, przekształceń praw do lokalu, zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich Niniejszy regulamin opracowany został na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie z dnia. w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie

UCHWAŁA NR Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie z dnia. w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie UCHWAŁA NR Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie z dnia w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie 1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej " Na Kozłówce ", stosownie do 67 ust.1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Na Kozłówce , stosownie do 67 ust.1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje: R E G U L A M I N Przyjmowania w poczet członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali, zamiany lokali oraz zasad przekształceń praw do lokali mieszkalnych ze spółdzielczych lokatorskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lipca 2017 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lipca 2017 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie zasad ustanawiania członkostwa, praw do lokali oraz zamiany tych praw.

R E G U L A M I N w sprawie zasad ustanawiania członkostwa, praw do lokali oraz zamiany tych praw. R E G U L A M I N w sprawie zasad ustanawiania członkostwa, praw do lokali oraz zamiany tych praw. I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowią: ustawa prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1596 USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, ZAMIANY MIESZKAŃ, NAJMU LOKALI.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, ZAMIANY MIESZKAŃ, NAJMU LOKALI. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, ZAMIANY MIESZKAŃ, NAJMU LOKALI. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r z późniejszymi zmianami, Statut

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... VII XIX Prawo spółdzielcze... 1 Część I. Spółdzielnie... 3 Tytuł I. Przepisy wspólne... 3 Dział I. Spółdzielnia i jej statut... 3 Art. 1. [Definicja]... 3 Art. 2. [Podstawy

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI A. Przyjmowanie w poczet członków. 6 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 2. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała

Bardziej szczegółowo

Gryfino, ul. Sienkiewicza 6b/1 tel fax REGULAMIN

Gryfino, ul. Sienkiewicza 6b/1 tel fax REGULAMIN TarasB Pólnoc C - 74-101 Gryfino, ul. Sienkiewicza 6b/1 tel. 416-45-70 fax 416-26-26 REGULAMIN przyjmowania członków, zawierania umów z członkami Spółdzielni o budowę lokalu, ustanawiania praw do lokali,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych

REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych w Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych

Bardziej szczegółowo

brzmienie od

brzmienie od brzmienie od 2013-07-16 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116) Zmiany aktu: 2013-07-16

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

9 września 2017 r. 9 września 2019 r.

9 września 2017 r. 9 września 2019 r. Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze. Dz.U.2017.1596 z dnia 2017.08.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TERESA W TYCHACH (tekst jednolity ustalony r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TERESA W TYCHACH (tekst jednolity ustalony r.) Z a ł ą c z n i k do Uchwały Nr 27/06/2018 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej TERESA w Tychach z dnia 27.06.2018 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TERESA W TYCHACH (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIECIU

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIECIU P-XV/R/SM-01 R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIECIU Podstawa prawna: 59 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo