Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów..."

Transkrypt

1 Wprowadzenie... Wykaz skrótów... VII XIX Prawo spółdzielcze... 1 Część I. Spółdzielnie... 3 Tytuł I. Przepisy wspólne... 3 Dział I. Spółdzielnia i jej statut... 3 Art. 1. [Definicja]... 3 Art. 2. [Podstawy działalności] Art. 3. [Majątek] Art. 4. (uchylony) Art. 5. [Statut] Dział II. Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni Art. 6. [Założyciele; ich czynności] Art. 7. [Wpis] Art. 8. (uchylony) Art. 8a. (uchylony) Art. 9. (uchylony) Art. 10. (uchylony) Art. 11. [Osobowość prawna] Art. 12. (uchylony) Art. 12a. [Zmiana statutu] Art. 13. (uchylony) Art. 14. [Publikacje] Dział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki Art. 15. [Członkostwo] Art. 16. [Deklaracja] Art. 16a. [Spadkobierca, dziedziczenie udziałów] Art. 17. [Uzyskanie członkostwa] Art. 18. [Prawa i obowiązki członka spółdzielni] Art. 19. [Wpisowe] Art. 20. [Udziały i wkłady] Art. 21. [Zwrot wpłat] Art. 22. [Wystąpienie] Art. 23. (uchylony) Art. 24. [Wykluczenie; wykreślenie] Art. 25. [Śmierć] Art. 26. [Wypłata udziału] Art. 27. [Egzekucja z udziałów] Art. 28. [Przedłużenie odpowiedzialności] Art. 29. [Przedawnienie] Art. 30. [Rejestr członków] Art. 31. [Odpis statutu] Art. 32. [Postępowanie wewnątrzspółdzielcze] Art (uchylone) Dział IV. Organy spółdzielni Art. 35. [Organy spółdzielni] Rozdział 1. Walne zgromadzenie Art. 36. [Uczestnictwo] Art. 37. [Zebranie przedstawicieli] Art. 38. [Kompetencje] XI

2 Art. 39. [Zwoływanie] Art. 40. [Zawiadomienie] Art. 41. [Uchwały; protokoły] Art. 42. [Zaskarżenie uchwały] Art. 43. (uchylony) Rozdział 2. Rada nadzorcza Art. 44. [Zadania] Art. 45. [Skład; kadencja] Art. 46. [Zakres działania] Art. 46a. [Organ przejmujący kompetencje rady] Art. 47. (uchylony) Rozdział 3. Zarząd Art. 48. [Zadania] Art. 49. [Skład] Art. 50. [Zawieszenie w czynnościach] Art. 51. (uchylony) Art. 52. [Podstawy zatrudnienia] Art. 53. (uchylony) Art. 54. [Reprezentacja] Art. 55. [Pełnomocnictwo] Rozdział 4. Przepisy wspólne dla rady i zarządu Art. 56. [Zakaz łączenia funkcji] Art. 57. [Kierownicy; związki rodzinne] Art. 58. [Odpowiedzialność] Rozdział 5. Zebrania grup członkowskich Art. 59. [Zebrania grup członkowskich] Dział V. (uchylony) Art (uchylone) Dział VI. (uchylony) Art. 66. (uchylony) Dział VII. Gospodarka spółdzielni Art. 67. [Zasady] Art. 68. [Odpowiedzialność] Art (uchylone) Art. 75. [Nadwyżka bilansowa] Art. 76. [Odpis na fundusz zasobowy] Art. 77. [Podział nadwyżki] Art. 78. [Fundusze własne] Art (uchylone) Art. 82. [Koszt przychodów] Art. 83. (pominięty) Art (uchylone) Art. 87. [Rachunkowość] Art. 88. (uchylony) Art. 88a. [Badanie sprawozdań finansowych] Art. 89. [Jawność sprawozdań] Art. 90. [Straty] Dział VIII. Lustracja Art. 91. [Cel; lustrator] Art. 92. [Kompetencje] Art. 93. [Protokół; wnioski] Art. 93a. [Lustracja] XII

3 Art (uchylone) Dział IX. Łączenie się spółdzielni Art. 96. [Uchwała] Art. 97. [Treść] Art. 98. [Rozliczenia] Art. 99. [Znaczenie wpisu] Art [Członkostwo] Art [Sukcesja] Art [Przejęcie funkcji; zarejestrowanie] Dział X. (uchylony) Art (uchylone) Dział XI. Podział spółdzielni Art [Uchwała walnego zgromadzenia] Art. 108a. [Uchwała o podziale spółdzielni] Art. 108b. [Rozwinięcie] Art [Statut, organy] Art [Zarejestrowanie] Art [Sukcesja] Art [Rozliczenia; członkostwo] Dział XII. Likwidacja spółdzielni Art [Podstawy] Art [Uchwała związku] Art [Wykreślenie] Art [Przywrócenie działalności] Art [Połączenie] Art [Likwidator] Art [Kompetencje] Art [Wygaśnięcie pełnomocnictw] Art [Reprezentacja] Art [Obowiązki likwidatora] Art [Pokrycie strat] Art [Bieg przedawnienia i terminu zawitego] Art [Kolejność zaspokajania należności] Art [Sprawozdanie likwidatora] Art [Wykreślenie z rejestru] Art [Odpowiedzialność likwidatora] Art [Przechowywanie dokumentów] Dział XIII. Upadłość spółdzielni Art [Ogłoszenie] Art [Wniosek] Art [Zarządzenie sądu] Art [Wykreślenie bez postępowania] Art [Organy spółdzielni] Art [Wymagalność udziałów] Art [Wniosek o wykreślenie] Art [Odesłanie] Tytuł II. Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy Dział I. Spółdzielnie produkcji rolnej Rozdział 1. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne Oddział 1. Przedmiot działalności i członkostwo XIII

4 Art [Przedmiot działalności] Art [Członkostwo] Art (uchylony) Oddział 2. Wkłady gruntowe i pieniężne Art [Wkład gruntowy] Art [Działka przyzagrodowa] Art [Użytkowanie] Art [Wartość] Art [Nabycie użytkowania] Art (uchylony) Art [Rozporządzanie] Art [Wycofanie wkładu gruntowego; rozliczenia] Art [Działka zamienna] Art (uchylony) Art [Następcy; właściciele] Art [Wkład pieniężny] Art [Zwrot] Art [Wkład nadobowiązkowy] Art. 154a. [Powiększenie wkładów z dochodu] Oddział 3. Praca Art [Spółdzielcy] Art [Domownicy] Art [Inne osoby] Art [Wynagrodzenie spółdzielcy] Art [Wynagrodzenie domowników] Art [Urlop wypoczynkowy] Art [Macierzyństwo] Art [Emeryci] Oddział 4. Dochodzenie i ochrona roszczeń z tytułu pracy Art [Droga sądowa] Art [Przedawnienie] Art [Ochrona wynagrodzenia] Oddział 5. Fundusze spółdzielni, dochód i jego podział Art [Dochód ogólny] Art [Fundusze własne] Art [Podział dochodu ogólnego] Art (uchylone) Art [Dochód podzielny] Art [Gospodarka spółdzielni] Rozdział 2. (uchylony) Art (uchylone) Rozdział 3. Inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną Art [Inne spółdzielnie] Rozdział 4. (uchylony) Art (uchylony) Dział II. Spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych) Art [Spółdzielnie kółek rolniczych] Dział III. Spółdzielnie pracy Art [Przedmiot działalności] Art. 181a. [Spółdzielnie inwalidów i rękodzieła] Art [Spółdzielczy stosunek pracy] Art [Wynagrodzenie] Art [Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy] XIV

5 Art [Skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wynagrodzenia] Art [Wygaśnięcie umowy, rozwiązanie umowy w czasie trwania członkostwa] Art [Wypowiedzenie umowy] Art [Bezskuteczność wypowiedzenia, przywrócenie do pracy] Art [Przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy] Art [Związek zawodowy, szczególna ochrona trwałości stosunku pracy] Art [Forma i treść oświadczenia spółdzielni] Art [Ustanie przyczyn] Art [Wykluczenie] Art [Wykreślenie członka] Art [Opinia związku] Art [Bezzasadne wykluczenie lub wykreślenie] Art [Droga sądowa] Art [Rozwinięcie] Art [Odesłanie] Art [Kandydaci] Art [Inne stosunki zatrudnienia] Art [Praca nakładcza] Art [Treść statutu] Dział IV. (uchylony) Dział V. (uchylony) Art. 203a 203d. (uchylone) Dział VI. Przekształcenia spółdzielni pracy Art. 203e. [Określenia ustawowe] Art. 203f. [Spółka przekształcona] Art. 203g. [Dzień przekształcenia] Art. 203h. [Prawa i obowiązki spółki] Art. 203i. [Odpowiednie zastosowanie przepisów] Art. 203j. [Procedura przekształcenia] Art. 203k. [Uchwała] Art. 203l. [Plan przekształcenia] Art. 203m. [Zadania biegłego rewidenta] Art. 203n. [Zawiadomienie członków] Art. 203o. [Uchwała walnego zgromadzenia] Art. 203p. [Oświadczenie o uczestnictwie] Art. 203q. [Umowa; statut] Art. 203r. [Wniosek o wpis] Art. 203s. [Umowa spółki] Art. 203t. [Tryb zawiadamiania i wzywania członków] Art. 203u. [Zaskarżanie uchwał] Art. 203w. [Roszczenie o wypłatę] Art. 203x. [Zgoda] Część II. Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza Tytuł I. Związki spółdzielcze Art [Związki rewizyjne] Art. 240a. (uchylony) Art [Rejestr] Art [Likwidacja] Art [Związki gospodarcze] Art (uchylone) Art [Odesłanie] Tytuł II. Krajowy Samorząd Spółdzielczy Art [Kongres Spółdzielczości] XV

6 Art. 258a. [Kompetencje] Art [Krajowa Rada Spółdzielcza] Art. 259a. [Osobowość prawna; statut] Art (uchylone) Art [Pokrycie wydatków] Art. 266a. [Dofinansowanie] Art (uchylony) Część IIa. Przepisy karne Art. 267a. (uchylony) Art. 267b. [Niezgłoszenie wniosku o upadłość] Art. 267c. [Niewykonanie obowiązków związanych z lustracją] Art. 267d. [Ogłaszanie nieprawdziwych danych] Część III. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących Art (pominięte) Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe Art (pominięte) Art [Derogacja] Art [Wejście w życie] Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Cel i przedmiot działalności] Art. 2. [Lokal; dom jednorodzinny] Art. 3. [Członkostwo] Art. 4. [Opłaty] Art. 5. [Przeznaczenie pożytków] Art. 6. [Zasady gospodarowania] Art [Udostępnienie lokalu] Art. 7. [Opróżnienie lokalu] Art. 8. [Ustawa i statut] Rozdział 1 1. Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej Art [Prawo do odpisów i kopii] Art [Rada nadzorcza] Art [Walne zgromadzenie] Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] Art [Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, warunki] Art. 10. [Umowa o budowę lokalu] Art. 11. [Wygaśnięcie prawa] Art (uchylony) Art. 12. [Przesłanki nabycia własności lokalu] Art [Ograniczenia statutowe] Art (uchylony) Art [Zakaz wyodrębniania na własność] Art. 13. [Skutki rozwodu] Art. 14. [Śmierć małżonka] Art. 15. [Osoby bliskie] Art. 16. [Skutki likwidacji spółdzielni] Art [Roszczenie do spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego] Art. 17. (uchylony) XVI

7 Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art [Umowa, treść prawa] Art [Zbycie prawa] Art (uchylony) Art (uchylony) Art (uchylony) Art [Rejestr lokali] Art [Rozliczenie kosztów budowy] Art (uchylony) Art [Kilku spadkobierców] Art [Przesłanki przymusowej sprzedaży lokalu] Art [Wartość prawa] Art [Hipoteka] Art [Egzekucja] Art [Umowa przeniesienia własności] Art [Miejsca postojowe] Art [Wynajmowanie lokalu] Art [Odrębna własność lokalu] Art [Przekształcenie prawa] Art [Odesłanie] Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] Art. 19. [Ekspektatywa odrębnej własności lokalu] Art. 20. [Wypowiedzenie umowy o budowę] Art. 21. [Ustanowienie własności lokalu] Art. 22. [Udziały w nieruchomości wspólnej] Art. 23. [Członkostwo] Art. 24. [Zaskarżenie uchwały] Art [Uchwała właścicieli] Art. 25. (uchylony) Art. 26. [Właściciele niebędący członkami] Art. 27. [Odesłanie do ustawy o własności lokali] Art [Odesłanie] Rozdział 3 1. Przepisy karne Art (utracił moc) Art [Nieudostępnienie odpisów i kopii] Art [Tryb orzekania] Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących Art (pominięte) Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe Art. 35. [Własność działek budowlanych] Art. 36. [Dopuszczalność wyodrębnienia lokali] Art. 37. (uchylony) Art. 38. (uchylony) Art. 39. [Ustanowienie odrębnej własności lokalu] Art. 40. [Mienie spółdzielni] Art. 41. [Scalenie, podział, rozgraniczenie] Art. 42. [Oznaczenie lokali i udziałów w nieruchomości] Art. 43. [Uchwała zarządu spółdzielni] Art. 44. [Hipoteki na nieruchomościach spółdzielni] Art. 45. [Hipoteki na prawach własnościowych] Art. 46. (uchylony) Art [Przeznaczenie wpływów z wpłat] Art. 47. (uchylony) Art. 48. [Mieszkania zakładowe] Art [Śmierć członka rodziny] XVII

8 Art. 49. [Orzeczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu] Art [Bezczynność spółdzielni, powództwo] Art. 50. (uchylony) Art. 51. (uchylony) Art. 52. [Prawo do domu jednorodzinnego] Art. 53. [Mieszkania rotacyjne] Art. 54. [Zmiana statutów spółdzielni] Art [Odesłanie] Art [Niestosowanie prawa spółdzielczego] Art. 55. [Wejście w życie] Indeks XVIII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... XI XV XVII Rozdział I. Istota spółdzielni mieszkaniowej... 1 1. Pojęcie spółdzielni... 1 2. Działalność spółdzielni... 5 3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze

1. Prawo spółdzielcze 1. Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) Tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1443) 1 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 201) Spis treści Art. Część I. Spółdzielnie.............................

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Autor: Henryk Cioch. Wykaz skrótów. Od autora. Wprowadzenie

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Autor: Henryk Cioch. Wykaz skrótów. Od autora. Wprowadzenie PRAWO SPÓŁDZIELCZE Autor: Henryk Cioch Wykaz skrótów Od autora Wprowadzenie 1. Historia spółdzielczości w Polsce 2. Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce 2.1. Zmiany w systemie prawnym dla spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Ewa Bończak-Kucharczyk Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...11 Wstęp...13 Rozdział 1 Cele i zadania prac legislacyjnych w latach 2000 2009...

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze

1. Prawo spółdzielcze 1. Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) Tekst jednolity z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1848) 1 (zm.: Dz.U. 2002, Nr 240, poz. 2058; 2004, Nr 99, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE W 2018r.

WALNE ZGROMADZENIE W 2018r. WALNE ZGROMADZENIE W 2018r. SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2017 ROK USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2017 O ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH PROTOKÓŁ Z LUSTRACJI ZA OKRES 2014-2016 HARMONOGRAM PRAC WALNE ZGROMADZENIE

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Administracja Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze

1. Prawo spółdzielcze 1. Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) Tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1443) 1 Spis treści Art. Część I. Spółdzielnie.............................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116) tekst jednolity z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 873) Przepisy obowiązujące a nie zawatre w treści usatwy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT Załącznik do Uchwały R.N. nr 49/IX/2018 z dn. 13 grudnia 2018 r. REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Art. 5. Postanowienia statutu spółdzielni

Art. 5. Postanowienia statutu spółdzielni Prawo spółdzielcze. Dz.U.2017.1560 t.j. z dnia 2017.08.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2017 r. Wejście w życie: 1 stycznia 1983 r. Spis treści CZĘŚĆ I Przepisy wspólne Dział I Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Sopocie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu

UCHWAŁA NR... / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Sopocie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu UCHWAŁA NR... / 2018 PROJEKT Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Sopocie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Na podstawie 21 pkt. 12 Statut, art. 38 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze

1. Prawo spółdzielcze 1. Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) Tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 1560) 1 (zm.: Dz.U. 2017, poz. 1596) Spis treści Część I. Spółdzielnie..............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze z dnia r. Dz. U. z 2018 r. poz t.j

1. Prawo spółdzielcze z dnia r. Dz. U. z 2018 r. poz t.j Regulamin w sprawie nabycia i utraty członkostwa oraz określający zasady i kolejność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Podstawa prawna: 1. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4.

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17 1. [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony) 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Mieszkanie rodzinne w ujęciu prawnoporów- nawczym ROZDZIAŁ 2. Pojęcie i cel spółdzielni mieszkaniowej

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Mieszkanie rodzinne w ujęciu prawnoporów- nawczym ROZDZIAŁ 2. Pojęcie i cel spółdzielni mieszkaniowej Wykaz skrótów.................................. 11 Wstęp........................................ 15 ROZDZIAŁ 1. Mieszkanie rodzinne w ujęciu prawnoporównawczym............................. 23 1.1. Wprowadzenie................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim 4 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krzemionki otrzymuje brzmienie 1. Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Przedmiot działalności spółdzielni; zakaz odnoszenia korzyści majątkowych kosztem członków

Art. 1. Przedmiot działalności spółdzielni; zakaz odnoszenia korzyści majątkowych kosztem członków Spółdzielnie mieszkaniowe. Dz.U.2018.845 t.j. z dnia 2018.05.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 czerwca 2018 r. Wejście w życie: 24 kwietnia 2001 r. Spis treści Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW

I. ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/02/2009 Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2009 r. R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania tytułów prawnych do lokali i dokonywania zamian mieszkań w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze

1. Prawo spółdzielcze 1. Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) Tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2016, poz. 21) 1 Spis treści CZĘŚĆ I. SPÓŁDZIELNIE.......................... 1 203x

Bardziej szczegółowo

Prawo spółdzielcze. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 188 poz. 1848, Tekst ujednolicony

Prawo spółdzielcze. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 188 poz. 1848, Tekst ujednolicony Prawo spółdzielcze Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 188 poz. 1848, Tekst ujednolicony (Dz.U. z 1995 r., Nr 54, poz. 288, zm.: Dz.U. z 1995 r., Nr 133, poz. 654; Dz.U. z 1996

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia...

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... 2013 roku w sprawie: zmiany STATUTU Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Przedmiot działalności spółdzielni; zakaz odnoszenia korzyści majątkowych kosztem członków

Art. 1. Przedmiot działalności spółdzielni; zakaz odnoszenia korzyści majątkowych kosztem członków Spółdzielnie mieszkaniowe. Dz.U.2013.1222 t.j. z dnia 2013.10.17 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2017 r. Wejście w życie: 24 kwietnia 2001 r. Spis treści Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy rozliczeń finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustanawiania spółdzielczych praw do lokali oraz odrębnej własności lokali i zamiany lokali mieszkalnych

Regulamin ustanawiania spółdzielczych praw do lokali oraz odrębnej własności lokali i zamiany lokali mieszkalnych Regulamin ustanawiania spółdzielczych praw do lokali oraz odrębnej własności lokali i zamiany lokali mieszkalnych Podstawa prawna: 1. Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Tęcza w Turku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni

Uchwała nr /2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Tęcza w Turku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Uchwała nr /2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Tęcza w Turku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Stosownie do przepisu art. 12 a ustawy z dnia 16 września 1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Załącznik do Uchwały nr 8 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2010 r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią : 1) ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848; ze zmianami Dz. U.: z 2004 r. Nr 99, poz. 1001; z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024;

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze

1. Prawo spółdzielcze 1. Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) Tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1285) 1 Spis treści CZĘŚĆ I. SPÓŁDZIELNIE.......................... 1

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001; z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024;

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Legionowie

Propozycje zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Legionowie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 07/2018 z dnia 08.06.2018r. Propozycje zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Legionowie 1. Treść 7 otrzymuje brzmienie : 1. Członkiem Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały 88 1. Członek spółdzielni obowiązany jest wnieść wpisowe i udziały członkowskie. 2. Wpisowe wynosi 20 zł, a udział 30zł. 3.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. RADA NADZORCZA

DZIAŁ II. RADA NADZORCZA DZIAŁ II. RADA NADZORCZA 100 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza składa się z 7 Członków wybranych spośród Członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie.

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001; z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001; z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024;

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XIX Kodeks cywilny... 1 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe... 3 Tytuł I. Własność... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 126 139. (uchylone)...

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa:

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa: REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH, BUDOWLANYCH ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. Podstawy prawne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N w sprawie przyjęć w poczet członków, ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zamiany mieszkań w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Po nowelizacji z 20 lipca 2017 r.

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Po nowelizacji z 20 lipca 2017 r. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych Po nowelizacji z 20 lipca 2017 r. Powody zmian Trzy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Wnioski i postulaty p. senator Lidii Staroń zgłoszone podczas prac w Senacie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy opracowany

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 14.08.2008/

LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 14.08.2008/ 61-139 Poznań ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 14.08.2008/ I. Akty prawne Wymienione

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 21; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 996 i poz

USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 21; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 996 i poz Prawo spółdzielcze. Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 października 2016 r. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 21; zm.:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210)

USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) tj. z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 288) tj. z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu]

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] 1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII

Spis treści. Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Przedmowa............................................. XV Wykaz skrótów.......................................... XIX Wykaz literatury......................................... XXIII Ustawa o Bankowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 1666-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 951) CZĘŚĆ l SPÓŁDZIELNIE. Tytuł l.

USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 951) CZĘŚĆ l SPÓŁDZIELNIE. Tytuł l. Dziennik Ustaw rok 2003 nr 188 poz. 1848 wersja obowiązująca od 2013-01-01 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 951) CZĘŚĆ l SPÓŁDZIELNIE Tytuł l

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 1

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 1 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 1 tekst jednolity z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1848) Art. 1. [Definicja] Część I. Spółdzielnie Tytuł I. Przepisy wspólne Dział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Prawo spółdzielcze. Dz.U.2017.1560 t.j. z dnia 2017.08.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2017 r. Wejście w życie: 1 stycznia 1983 r. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 19 z dnia 29.08.2013 roku REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE Niniejszy regulamin został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Prawo spółdzielcze. Dz.U.2018.1285 t.j. z dnia 2018.07.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 28 czerwca 2019r. Wejście w życie: 1 stycznia 1983 r. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Prawo spółdzielcze. Dz.U.2018.1285 t.j. z dnia 2018.07.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 3 lipca 2018 r. tekst jednolity Wejście w życie: 1 stycznia 1983 r. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Prawo spółdzielcze. Dz.U.2018.1285 t.j. z dnia 2018.07.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 3 lipca 2018 r. tekst jednolity Wejście w życie: 1 stycznia 1983 r. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach

Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach Zmiany statutu Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach 1. Treść 7 otrzymuje brzmienie: 1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności

Bardziej szczegółowo

Prawo spółdzielcze. Część I. SPÓŁDZIELNIE. Tytuł I. Przepisy wspólne. Dział I. Spółdzielnia i jej statut.

Prawo spółdzielcze. Część I. SPÓŁDZIELNIE. Tytuł I. Przepisy wspólne. Dział I. Spółdzielnia i jej statut. Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) tj. z dnia 10 maja 1995 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 288) tj. z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1848) tj. z dnia 24 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 07.02.2011r. SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH I. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia. 15 grudnia 2000r, o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.nr 4 z 2001 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Statutu w 2018 r.

Zmiany do Statutu w 2018 r. Zmiany do Statutu w 2018 r. 1. W 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: Spółdzielnia prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze zwanej dalej UPS (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zasad przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity.

REGULAMIN. zasad przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity. REGULAMIN zasad przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Tekst jednolity. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin został opracowany na podstawie : 1. Statutu Spółdzielni uchwalonego

Bardziej szczegółowo

w Wodzisławiu Śl. z dnia r.

w Wodzisławiu Śl. z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śl. z dnia 16.11.2018r. Zmiany dotyczą statutu : Tytuł I. Część ogólna Rozdział I Postanowienia wstępne.

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 6

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 6 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Dz.U. z 2016r., poz. 21; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Dział I Spółdzielnia i jej statut Art. 1. [Definicja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 55/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie z dnia 10 kwietnia 2014r.

UCHWAŁA NR 55/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie z dnia 10 kwietnia 2014r. UCHWAŁA NR 55/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie: przyjęcia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi oraz zasad gospodarki finansowej w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich

REGULAMIN zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi oraz zasad gospodarki finansowej w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich REGULAMIN zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi oraz zasad gospodarki finansowej w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich Podstawa prawna Rozdział I 1 Działalność finansowa Koneckiej

Bardziej szczegółowo