ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa:"

Transkrypt

1 RADA NADZORCZA Spółdzielni Mleszkanłowel w Gorlicach Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2011 z dnia r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANOWIENIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORLICACH UL. POD LODOWNIĄ 12 POSTANOWIENIA I OGÓLNE l. Ilekroć w regulaminie jest mowa: - o Członku Spółdzielni - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną, - o Spółdzielni - należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorlicach ul. Pod Lodownią 12 - "u sm" - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz z późniejszymi zmianami/; PRZYJMOWANIE II CZŁONKÓW 2. l. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w szczególności: 1) osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba pełnoletnia, ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo, 3) osoba małoletnia. 2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. 3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2, me może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby, która: 1) nabyła własnościowe prawo do lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy,

2 2 2) nabyła prawo odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy, 3) przedłożyła prawomocny wyrok sądowy orzekający o przyznaniu jej po rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa lub separacji, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, albo też umowę z byłym małżonkiem w sprawie' podziału majątku dorobkowego, na mocy której przypadło jej prawo do tego lokalu, 4) przedłożyła prawomocny wyrok sądowy orzekający o przyznaniu jej spółdzielczego własnościowego prawa lub prawa odrębnej własności lokalu po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, albo też umowę z byłym małżonkiem w sprawie podziału majątku dorobkowego, na mocy której przypadło jej prawo do tego lokalu, 5) nabyła w drodze umowy, dziedziczenia lub zapisu ekspektatywę odrębnej własności lokalu, 6) ubiega się o członkostwo w celu zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu na podstawie art. 10 lub art. 18 usm, 7) ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, 8) jest małżonkiem Członka Spółdzielni, jeżeli temu małżonkowi albo obojgu małżonkom przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu, 9) ubiega się o członkostwo na podstawie postanowień art. 14 ust. 1 lub art. 15 ust. 1-3 i ust. 7 usm, 10) została wskazana przez członka spółdzielni na podstawie art. 21 ust. 2 usm, jako osoba uprawniona do ustanowienia na jej rzecz odrębnej własności lokalu. 2. W sytuacji przewidzianej w ust. 1 pkt. 2, 7 i 9, jeżeli zgłasza się kilku uprawnionych, o wyborze jednego z nich rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do Sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 3. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków małżonka, dziecka lub innej osoby bliskiej byłego członka, która ubiega się o przyjęcie w poczet członków na skutek wykluczenia tego członka ze Spółdzielni, jeżeli przyczyny, które spowodowały to wykluczenie, dotyczą osoby ubiegającej się o przyjęcie do Spółdzielni. 4. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający dane przewidziane w art. 30 Prawa Spółdzielczego. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Deklaracja podpisana przez przystępującego powinna zawierać imię, nazwisko i adres przystępującego - a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę, siedzibę i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, ilość zadeklarowanych udziałów, wskazanie czy przystępujący ubiega się o ustanowienie prawa do lokalu, określenie rodzaju prawa do tego lokalu oraz dane dotyczące wkładu, osobę, której Spółdzielnia zobowiązana jest po śmierci członka wypłacić udziały. Zmiany danych zawartych w deklaracji powinny być dokonywane w formie pisemnej. 3. W imieniu osoby fizycznej nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, deklarację członkowską podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. 6.

3 3 l. Organem właściwym do przyjmowania w poczet członków Spółdzielni jest Zarząd. 2. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu z podaniem daty uchwały o przyjęciu. 3. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w Decyzja o przyjęciu w poczet członków osób, którym przysługują roszczenia o przyjęcie wynikające z niniejszego Regulaminu powinna być podjęta w ciągu miesiąca, a w pozostałych przypadkach w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. 2. Osobę, która złożyła deklarację, należy zawiadomić o treści uchwały Zarządu w ciągu 2 tygodni od daty podjęcia decyzji. 3. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia w poczet członków powinno zawierać uzasadnienie i pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia. 4. Rada Nadzorcza obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w ciągu trzech miesięcy od dnia jego wniesienia. Uchwała Rady Nadzorczej kończy postępowanie przed organami Spółdzielni. 5. Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni na podstawie 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu musi odpowiadać liczbie lokali przewidzianych do budowy. III WPISOWE I UDZIAŁY Wpisowe wynosi 15 %, a udział 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za. pracę (Dz.U. Nr 200, poz z późno zm.), obowiązującego w miesiącu, w którym osoba ubiegąjąca się o członkostwo w Spółdzielni złożyła deklarację. 2. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny jest zobowiązany zadeklarować: l) osoba fizyczna, co najmniej jeden udział, 2) osoba prawna, co najmniej pięć udziałów. 3. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal o Innym przeznaczeniu jest obowiązany zadeklarować, co najmniej pięć udziałów. 4. Małżonek członka Spółdzielni ubiegający się o członkostwo wnosi jeden udział. 5. Członek Spółdzielni ubiegający się o garaż, co najmniej dwa udziały. 6. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek obowiązany jest wpłacić w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa, pod rygorem wykreślenia z rejestru członków. 7. Nie wpłacenie wpisowego lub udziału może spowodować wykreślenie z rejestru członków. 8. W razie ustania członkostwa Spółdzielnia zwraca wpłacone udziały osobie uprawnionej. 9. Zwrot udziału byłego członka następuje w ciągu dwunastu miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. 10. Jeżeli z zatwierdzonego sprawozdania będzie wynikało, że Spółdzielnia poniosła straty, na pokrycie których nie wystarcza fundusz zasobowy, kwota podlegającego do zwrotu udziału ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia funduszu udziałowego wskutek pokrycia strat ze środków tego funduszu.

4 4 11. Udział wypłaca się za zaliczeniem pocztowym lub w kasie Spółdzielni. W przypadku śmierci udziały zostają wypłacone osobie wskazanej w deklaracji. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku. 12. Wpisowe nie podlega zwrotowi. IV PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe. Członkowi Spółdzielni przysługuje: 1) prawo zawarcia umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni, 2) prawo zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni, 3) prawo żądania zawarcia umowy: a. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, b. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokali i innym przeznaczeniu, c. przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, do którego członkowi lub osobie nie będącej członkiem Spółdzielni przysługuje prawo do miejsca postojowego w tym garażu, 4) prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat obciążających członków za używanie lokali, 5) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni, 6) czynne i bierne prawo wyborczego organów Spółdzielni z wyłączeniem członków, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, 7) prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni, 8) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 9) prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu, 10) prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia, 11) prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego Zgromadzenia, 12) prawo zgłaszania w trybie przewidzianym w Statucie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, 13) prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, 14) prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów, 15) prawo do przeglądania rejestru członków Spółdzielni, 16)prawo do przeglądania sprawozdań rocznych i bilansów, protokołów lustracji, wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji, 17)prawo zaskarżenia do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich sprzeczności z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzących w interesy Spółdzielni albo mających na celu pokrzywdzenie jej członka,

5 5 18)prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem, a Spółdzielnią, 19)prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu, 20)korzystanie z innych praw określonych w Statucie, 21)prawo do odpłatnego korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi z wszelkich urządzeń i usług wg zasad określonych w Statucie i regulaminach wydanych na j ego podstawie, 22) prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta na Walnym Zgromadzeniu. 2. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje z celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. 3. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązane Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy, 4. Szczegółowe zasady udostępniania dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 5. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt z wyjątkiem Statutu i regulaminów pokrywa wnioskujący o ich otrzymanie. 6. Statut Spółdzielni, regulaminy i protokoły obrad organów Spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni. 10. Członek Spółdzielni jest obowiązany: 1) stosować się do postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów, a w szczególności regulaminu porządku domowego oraz uchwał organów Spółdzielni, 2) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, a jeżeli ubiega się o zawarcie ze spółdzielnią umowy o budowę lokalu lub o ustanowienie na jego rzecz spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu także wkład mieszkaniowy lub budowlany w wymaganej wysokości, 3) uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez regularne uiszczanie opłat, 4) zawiadamiać spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji i we wniosku złożonym w związku z ubieganiem się o zawarcie umowy o budowę lokalu, 5) zawiadamiać spółdzielnię o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu, 6) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 7) utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym i sanitarnym, 8) zawiadomić Spółdzielnię o wynajmowaniu lub oddaniu w bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego, jeżeli miałoby ono wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, 9) udostępnić niezwłocznie lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, 10) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,

6 6 11) po wczesmej szym uzgodnieniu terminu udostępnić lokal w celu zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni, 12) udostępnić lokal w celu kontroli sprawności technicznej zainstalowanych w tym lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz dokonania odczytu wskazań tych urządzeń, 13) pokrywać koszty zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal poprzez wniesienie wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego określonego w umowie, 14) współdziałać w ochronie wspólnego majątku członków, 15) wykonywać inne obowiązki określone w Statucie. V USTANOWIENIE PRAW DO LOKALI 11. Wyróżnia się trzy tytuły prawne do lokali w Spółdzielni: 1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 3) prawo odrębnej własności lokalu Prawo do lokalu powstaje na podstawie : 1) przydziału dokonanego przez Spółdzielnię 2) zawarcia umowy między członkiem a Spółdzielnią o ustanowienie tego prawa. 2. Spółdzielnia zawiera umowę z członkiem o : 1) ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 2) ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu (w formie aktu notarialnego), 3) przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu w przypadku gdy lokatorowi przysługuje lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. 3. Szczegółowe zasady ustanawiania praw do lokali określa Statut Spółdzielni. VI ZAMIANA LOKALI Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może być dokonywana pomiędzy uprawnionymi lokatorami w następujących formach: 11zamiana cywilna, 2/ zamiana spółdzielcza. 2. Zamiana cywilna występuje przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

7 Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na inny lokal mieszkalny również o statusie lokatorskim. 2. Zamiana ta polega na ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do innego mieszkania w zamian za rezygnację z prawa do dotychczas zajmowanego lokalu i pozostawienie go do dyspozycji Spółdzielni Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i członkiem innej Spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu Spółdzielni. 2. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni a najemcą lokalu stanowiącego własność innego podmiotu / gminy / wymaga zgody Spółdzielni i właściciela lokalu wynajętego. 3. Zamiany opisane w ust. 1 i ust. 2 winny być dokonywane w formie prawem przewidzianej dla tego rodzaju czynności Zamiana spółdzielcza dokonywana między członkami Spółdzielni lub między członkami Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu uzależniona jest od zgody Zarządu Spółdzielni. 2. Spółdzielnia jest obowiązana umożliwić członkom dokonania zamiany lokali mieszkalnych między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeżeli spełniają wymogi Statutu. 17. Przy rozliczeniach z członkami w związku z zamianą mieszkań oraz przy określeniu zobowiązań z tego tytułu stosuje się odpowiednie postanowienia Statutu o wnoszeniu i zwrocie wkładów. POSTANOWIENIA VII KOŃCOWE Niniej szy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 2. Traci moc dotychczas obowiązujący "Regulamin przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej", uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu roku. 3. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu roku, Uchwałą Nr2/2011 SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ '~::~rtjif '.. ", T~_~~ 'r A P Z RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorlicach RAD( A PRZEWODNICZĄCY NADZORCZEJ PRZEWODNICZA ~lrr.a'1~ mgr~yna Mocarska RADY CV

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań Strona /stron 1/8 Regulamin Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 26.02.2013 roku /tekst jednolity/ Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Jamka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia...

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... 2013 roku w sprawie: zmiany STATUTU Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 07.02.2011r. SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy określa. 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

R E G U L A M I N. przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy Załącznik nr 1 do Uch. R.N. Nr 15/2009 z dnia 16.12.2009r. 1 R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU Podstawa prawna: - Statut S.M. Makoszowianka 2 1. 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 9 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedstawiamy projekt STATUTU SM Nowy Bieżanów Rozdział 1, od 1 do 12 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów w Krakowie, zwana dalej Spółdzielnią.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań

R e g u l a m i n. przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań R e g u l a m i n przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań Podstawa prawna : 1. Ustawa-Prawo Spółdzielcze (Dz.Ustaw z 2003 Nr 188 poz 1848 z późniejszymi zmianami ) 2.Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW.

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW. R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA I ZAMIANY SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW PRAW DO LOKALI W SM PARKITKA Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty" w Olsztynie

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty" w Olsztynie Podstawa prawna: a) Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności

Bardziej szczegółowo

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE Ilekroć w regulaminie jest mowa: R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. - o ustawie

Bardziej szczegółowo

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 6. 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu.

Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu. Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu. Podstawa prawna: 1. Prawo spółdzielcze Ustawa z 16.09.1982 r (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI A. Przyjmowanie w poczet członków. 6 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 2. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie jest mowa : 1. O członku spółdzielni należy

Bardziej szczegółowo

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami. REGULAMIN Rozliczeń finansowych spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW REGULAMIN przyjmowania członków, lokatorskiego prawa do lokalu, przekształceń praw do lokalu, zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich Niniejszy regulamin opracowany został na

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH Załącznik nr uchwały nr /2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych z dnia 24 kwietnia 2015 r. STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 2005.04.28 zm. przen. Dz.U.02.240.2058

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIECIU

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIECIU P-XV/R/SM-01 R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIECIU Podstawa prawna: 59 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych

REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych w Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej " Na Kozłówce ", stosownie do 67 ust.1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Na Kozłówce , stosownie do 67 ust.1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje: R E G U L A M I N Przyjmowania w poczet członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali, zamiany lokali oraz zasad przekształceń praw do lokali mieszkalnych ze spółdzielczych lokatorskich

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. II. Członkowie Spółdzielni.

Z A S A D Y. II. Członkowie Spółdzielni. Z A S A D Y postępowania w sprawach członkostwa oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. Rada Nadzorcza działając na podstawie 33 ust. 1 pkt. 23, oraz 91 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasady przyjmowania członków

Regulamin. Zasady przyjmowania członków Regulamin Przyjmowania członków spółdzielni oraz oddawania, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne 1 Członkami Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... XI XV XVII Rozdział I. Istota spółdzielni mieszkaniowej... 1 1. Pojęcie spółdzielni... 1 2. Działalność spółdzielni... 5 3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu

Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu (PROJEKT) Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu zał. Nr do Uchwały Nr.. Zebrania Przedstawicieli Członków PSM z dnia 1. w 4 ust. 2 wykreśla się punkty nr 3 i nr 6. 2. w rozdziale

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy rozliczeń finansowych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia Ogólne..... str. 2 II. Członkowie..... str. 3 III. Prawa i Obowiązki Członków..... str. 5 IV. Postępowanie Wewnątrzspółdzielcze.....

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy wspólnota mieszkaniowa to jedyny twór prawny w którym przyjdzie nam funkjonować gdy kupimy mieszkanie? Otóż coraz większą popularnością zaczynają ponownie cieszyć się spółdzielnie mieszkaniowe. Czym

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MISTRZEJOWICE

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MISTRZEJOWICE STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MISTRZEJOWICE (tekst jednolity) S P I S T R E Ś C I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI... 6 II.1.Przyjmowanie w poczet członków.... 6 II.2. Wpisowe

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia Ogólne..... str. 2 II. Członkowie..... str. 3 III. Prawa i Obowiązki Członków..... str. 5 IV. Postępowanie Wewnątrzspółdzielcze.....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże członkom oraz osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce S P I S T R E Ś C I ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 2 ROZDZIAŁ II Członkowie spółdzielni... 4 A. Przyjmowanie w poczet członków. 4 B. Wpisowe i udziały. 5 C.

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2009r.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2009r. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2009r. S P I S T R E Ś C I ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA Regulamin niniejszy określa: R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne - zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ. Szczecin, marzec 1998 r.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ. Szczecin, marzec 1998 r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ w Spółdzielni Mieszkaniowej STER " Szczecin, marzec 1998 r. I. PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW. 1 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Uchwalony przez Walne Zgromadzenie S.M. Bocianek w Kielcach w dniu 21 czerwca 2012r. Uchwałą nr 9 /12 - Spis treści - Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Uchwalony przez Walne Zgromadzenie S.M. Bocianek w Kielcach w dniu 28 maja 2015 r. uchwałą nr 9/2015 - Spis treści - Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Gryfino, ul. Sienkiewicza 6b/1 tel fax REGULAMIN

Gryfino, ul. Sienkiewicza 6b/1 tel fax REGULAMIN TarasB Pólnoc C - 74-101 Gryfino, ul. Sienkiewicza 6b/1 tel. 416-45-70 fax 416-26-26 REGULAMIN przyjmowania członków, zawierania umów z członkami Spółdzielni o budowę lokalu, ustanawiania praw do lokali,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 S P I S T R E Ś C I ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 ROZDZIAŁ II Członkowie spółdzielni... 3 A. Przyjmowanie w poczet członków. 3 B. Wpisowe i udziały. 5 C. Prawa i obowiązku członków. 5 D. Ustanie członkostwa

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ "PRZYJAŹŃ" W KRZESZOWICACH UL. DŁUGA 18A

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH UL. DŁUGA 18A STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ "PRZYJAŹŃ" W KRZESZOWICACH UL. DŁUGA 18A TEKST JEDNOLITY UCHWALONY W DNIU 29 LISTOPADA 2007 R. PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW (UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. VI. Wkłady ----------------------------------------------------------------------------13

SPIS TREŚCI. VI. Wkłady ----------------------------------------------------------------------------13 SPIS TREŚCI Spis treści ---------------------------------------------------------------------------------- 1 I. Postanowienia ogólne ----------------------------------------------------------- 3 II. Cel

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIONIERSKA ROZDZIAŁ I

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIONIERSKA ROZDZIAŁ I STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIONIERSKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIERSKA w Ustrzykach Dolnych. 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionierska

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie I. Postanowienia ogólne Statutu oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe zwana dalej Spółdzielnią. 2. Siedzibą Spółdzielni jest Włocławek. 3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie o wpisaniu zmian w statucie do KRS z dnia 28.07.2011r. STATUT Z G I E R S K I E J SPÓŁDZIELNIMIESZKANIOWEJ

Postanowienie o wpisaniu zmian w statucie do KRS z dnia 28.07.2011r. STATUT Z G I E R S K I E J SPÓŁDZIELNIMIESZKANIOWEJ Postanowienie o wpisaniu zmian w statucie do KRS z dnia 28.07.2011r. STATUT Z G I E R S K I E J SPÓŁDZIELNIMIESZKANIOWEJ 0 spis treści 1. Postanowienia ogólne... str.3 2. Członkowie... str.5 3. Prawa i

Bardziej szczegółowo

PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STATUT PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Jednolity tekst Pruszków, dnia 27.05.2014 r. SPIS TREŚCI Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Członkowie, ich prawa i obowiązki 4 A. Członkostwo w Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH I. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia. 15 grudnia 2000r, o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.nr 4 z 2001 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Uchwalony przez Walne Zgromadzenie S.M. Bocianek w Kielcach w dniu 28 maja 2015 r. uchwałą nr 9/2015 - Spis treści - Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZSM Romet Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Romet" S T A T U T. zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET

ZSM Romet Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Romet  S T A T U T. zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET Statut spółdzielni S T A T U T zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET Tekst uchwalony na ZPCz. 21.12.2007r oraz na ZPCz 17.06.2008r 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółdzielnia nosi nazwę : Zakładowa Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Członkowie, ich prawa i obowiązki III. Tytuły prawne do lokali

SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Członkowie, ich prawa i obowiązki III. Tytuły prawne do lokali SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne...2 II. Członkowie, ich prawa i obowiązki...4 A. Członkostwo w Spółdzielni...4 B. Prawa i obowiązki członków...5 C. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze...9 D. Wpisowe

Bardziej szczegółowo

STATUT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A Myślenice

STATUT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A Myślenice STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A 32-400 Myślenice CZERWIEC 2016 SPIS TREŚCI str. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa POD LODOWNIĄ 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorlicach może używać skrótu: S.M. POD LODOWNIĄ 2. 1. Siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka w Krakowie Kraków 2012r.

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka w Krakowie Kraków 2012r. STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka w Krakowie Kraków 2012r. S p i s t r e ś c i SPIS TREŚCI... 2 ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 5 CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI... 5 A. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, zamiany lokali mieszkalnych i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo w Elblągu Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KROWODRZA

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KROWODRZA STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KROWODRZA tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2013 r. obowiązuje od 22 lipca 2013 r. S P I S T R E Ś C I ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków

R E G U L A M I N. Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali, oraz zmiany tytułów praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim w Krakowie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu]

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] 1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TARAS PÓŁNOC W GRYFINIE STATUT 2010 SM "TARAS PÓŁNOC" strona 1 ZAŁĄCZNIK do Uchwały Zarządu nr 1/2011 z dnia 25.01.2011 r. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE Tekst jednolity STATUT 2010 SM "TARAS

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego KATOWICE STATUT

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego KATOWICE STATUT Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 40-282 KATOWICE STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach TEKST JEDNOLITY przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Nowym Mieście Lubawskim 2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne str. 3 II. Członkowie str. 4 III. Prawa i obowiązki członków str. 7 A. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

Bardziej szczegółowo

STATUT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A

STATUT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A CZERWIEC 2014 SPIS TREŚCI str. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Słowniczek. 4. ROZDZIAŁ II Członkowie spółdzielni... 8 A. Przyjmowanie w poczet członków. 8 B. Wpisowe i

S P I S T R E Ś C I. Słowniczek. 4. ROZDZIAŁ II Członkowie spółdzielni... 8 A. Przyjmowanie w poczet członków. 8 B. Wpisowe i S P I S T R E Ś C I Słowniczek. 4 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 6 ROZDZIAŁ II Członkowie spółdzielni... 8 A. Przyjmowanie w poczet członków. 8 B. Wpisowe i 10 udziały. C. Prawa i obowiązku członków.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY BIEŻANÓW W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY BIEŻANÓW W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY BIEŻANÓW W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów w Krakowie, zwana dalej Spółdzielnią. 2. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADZIEJA w Tarnowie.

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADZIEJA w Tarnowie. STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADZIEJA w Tarnowie. S P I S T R E Ś C I ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ II Członkowie Spółdzielni... 4 A. Przyjmowanie w poczet członków. 4 B. Wpisowe i udziały.

Bardziej szczegółowo

A. Przepisy prawne. 1.Ustawa Prawo Spółdzielcze /Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami/.

A. Przepisy prawne. 1.Ustawa Prawo Spółdzielcze /Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami/. R E G U L A M I N WNOSZENIA I ROZLICZANIA WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHODZIEŻY A. Przepisy prawne 1.Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo