Akademia Morska w Gdyni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska w Gdyni"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa 2. Kod przedmiotu: 4_6_28_2_5_4_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 2 semestr: 4 8. Liczba punktów ECTS: 8 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Andrzej Pogorzelski wykładowca dr Andrzej Pogorzelski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Definiuje i klasyfikuje analizę finansową, wymienia stosowane w niej ogólne kryteria oceny przedsiębiorstwa Akademia Morska w Gdyni Kategoryzuje i powiązuje efekty ekonomiczno finansowe ze źródłami tych efektów oraz zasoby płatnicze z zobowiązaniami przedsiębiorstwa Interpretuje i nadaje rangę różnym kategoriom efektów ekonomiczno finansowych i ich źródłom oraz zasobom płatniczym i zobowiązaniom przedsiębiorstwa Rozróżnia składniki sprawozdania finansowego oraz definiuje i wyjaśnia główne elementy treści sprawozdania finansowego Wyjaśnia cel prezentacji struktury i zmian kategorii bilansowych jako czynników kształtujących efektywność i wypłacalność przedsiębiorstwa Wyjaśnia i wybiera zakres analizy efektywności Wyjaśnia i wybiera zakres analizy wypłacalności Wymienia i ilustruje sposoby prezentacji wyników analizy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Ustala wartość typowych pozycji bilansowych i wynikowych dla potrzeb zaplanowanej analizy sprawozdania finansowego Wykonuje obliczenia wskazanego zestawu wskaźników udziału i wskaźników dynamiki kategorii bilansowych i wynikowych. Wykonuje obliczenia wskazanego zestawu wskaźników efektywności Porządkuje kategorie bilansowe i wynikowe i powiązuje je z pomiarem efektywności i wypłacalności przedsiębiorstwa Kategoryzuje cechy strukturalne i zmiany kategorii bilansowych i wynikowych dla potrzeb oceny stopnia efektywności i wypłacalności przedsiębiorstwa Wyjaśnia znaczenie wartości liczbowych wskaźników mierzących wybrane aspekty efektywności Wyjaśnia znaczenie wartości liczbowych wskaźników mierzących wybrane aspekty wypłacalności Porządkuje i ilustruje wnioski cząstkowe Umiejętności Uzasadnia przyjęte w analizie kumulacje i wyłączenia pozycji bilansowych i wynikowych Wybiera i porządkuje wskaźniki udziału i dynamiki kategorii bilansowych i wynikowych. Oblicza typowe wskaźniki efektywności i ocenia wybrane aspekty efektywności Interpretuje i ocenia kategorie bilansowe i wynikowe dla potrzeb pomiaru efektywności i wypłacalności przedsiębiorstwa Interpretuje i ocenia cechy strukturalne i zmiany kategorii bilansowych i wynikowych z punktu widzenia efektywności i wypłacalności przedsiębiorstwa Interpretuje i ocenia wybrane aspekty efektywności Interpretuje i ocenia wybrane aspekty wypłacalności Streszcza i integruje wnioski cząstkowe, ocenia syntetycznie przedsiębiorstwo z uzasadnieniem Podaje analityczną interpretację przyjętych do analizy kategorii bilansowych i wynikowych Interpretuje strukturę i zmiany kategorii bilansowych i wynikowych z punktu widzenia efektywności i wypłacalności. Wybiera wskaźniki efektywności oraz ocenia wybrane aspekty efektywności

2 Akademia Morska w Gdyni strona: 2 Wykonuje obliczenia wskazanego zestawu wskaźników wypłacalności Prezentuje podstawowe wskaźniki w formie zbiorczych zestawień uwzględniających porównania w czasie i porównania zewnętrzne Zna miejsce analizy finansowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Pyta i odpowiada oraz wyjaśnia i raportuje podstawowe elementy analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw Przekazuje podstawową wiedzę o metodach analizy i o sytuacji badanego przedsiębiorstwa Oblicza typowe wskaźniki wypłacalności i ocenia wybrane aspekty wypłacalności Porządkuje wnioski cząstkowe Kompetencje społeczne Wymienia zawody i stanowiska wymagające wiedzy i umiejętności z zakresu analizy finansowej Planuje i organizuje analizę sprawozdania finansowego Przekazuje wiedzę w sposób usystematyzowany Wybiera i oblicza wskaźniki wypłacalności, komentuje ich użyteczność oraz ocenia wybrane aspekty wypłacalności Streszcza i integruje wnioski cząstkowe, ocenia syntetycznie zdolność przedsiębiorstwa do przetrwania i rozwoju Wskazuje kompetencje z zakresu analizy finansowej potrzebne w wybranych zawodach i stanowiskach. Wskazuje ograniczenia i wady standardowych analiz oraz formułuje wnioski wariantowo Przekazuje wiedzę z uwzględnieniem elementów dyskusyjnych Doskonali nabytą wiedzę i umiejętności Uzupełnia nabytą wiedzę i umiejętności Uzupełnia wiedzę i umiejętności o elementy niestandardowe Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Nie dotyczy dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Nie dotyczy Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, zna przykłady zachowań odwrotnych Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, potrafi skomentować skutki przykładowych zachowań odwrotnych 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Cel, zakres i znaczenie analizy finansowej przedsiębiorstwa Kryteria oceny przedsiębiorstwa (w ujęciu ogólnym - efektywność i wypłacalność) oraz technika ich stosowania (wskaźniki) Treść i wartość informacyjna sprawozdania finansowego jako głównego źródła analizy Przygotowanie analizy efektywności i wypłacalności - struktura i zmiany kategorii bilansowych i wynikowych Analiza efektywności - zyskowność kapitału własnego Analiza efektywności - przychodowość / obrotowość aktywów Analiza efektywności - zyskowność aktywów Analiza efektywności - zyskowność sprzedaży (przychodów) Finansowanie a efektywność postulowane relacje między pasywami i aktywami, kapitał obrotowy, wpływ struktury finansowania na zyskowność kapitału własnego Analiza wypłacalności w długim horyzoncie czasu Analiza płynności finansowej - aktywa obrotowe netto i wskaźniki płynności finansowej Analiza płynności finansowej - cykl konwersji środków pieniężnych Analiza efektywności i wypłacalności na podstawie przepływów pieniężnych Syntetyzowanie wyników analiz cząstkowych Profesjonalizm i etyka jako czynniki determinujące wiarygodność diagnoz ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstw 0 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1.Bednarski L., `Analiza finansowa w przedsiębiorstwie`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Jerzemowska M. (red.) Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1. Sprawozdanie finansowe. Tom 2. Wskaźniki finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.

3 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur uzupełniających: 1.Pogorzelski A., `Bilans i rachunek zysków i strat jako przedmiot analizy`, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Stępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa Waśniewski T., Skoczylas W., `Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie`, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin końcowy Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Indywidualna umowa prowadzącego ze studentem co do terminu odpracowania zajęć 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Nie dotyczy

4 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bazy danych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_4_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 2 semestr: 4 8. Liczba punktów ECTS: 5 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. mgr Lidia Rosicka wykładowca mgr Lidia Rosicka wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Dariusz Barbucha 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza podaje definicje: klucza głównego i obcego, zależności funkcyjnej między atrybutami, dziedziny, ograniczeń itp. Akademia Morska w Gdyni wymienia rodzaje szkodliwych zależności funkcyjnych podaje przykłady rzadziej spotykanych zależności między danymi wymienia moduły składowe systemu zarządzania bazą danych i ich zakres działania wymienia typy danych, rodzaje formularzy, rodzaje zapytań opisuje zasady transformowania klas i związków na tabele rbd. wyszukuje w systemie bd, plikach pomocy i Internecie informacje o zaawansowanych typach formularzy i zapytań tłumaczy charakter błędów w modelu danych uzasadnia wybór typu danych, rodzaju formularza w specyficznych sytuacjach wymienia słowa kluczowe i składnię języka SQL podaje we właściwej kolejności etapy tworzenia aplikacji identyfikuje i definiuje w systemie tabele, dziedziny atrybutów, klucze, ograniczenia buduje formularze z użyciem kreatora i wykonuje proste ulepszenia formułuje proste zapytania (SQL, QBE) podaje, lub potrafi znaleźć sformułowania w SQL specyficzne dla SZBD przedstawia konsekwencje braku etapu projektowania bazy danych Umiejętności definiuje bardziej skomplikowane ograniczenia spójnościowe buduje formularze z rozbudowaną funkcjonalnością formułuje zaawansowane zapytania w SQL i QBE wyjaśnia pojęcia związane z SQL: strukturalny, deklaratywny wyjaśnia znaczenie etapu identyfikacji funkcji i obiektów ocenia poprawność modeli danych buduje formularze wykorzystujące język VBA lub złożone makra proponuje ciekawe funkcjonalności i realizuje je formułując odpowiednie zestawy zapytań wskazuje proste błędy w definicjach tabel proponuje strukturę tabel i listę funkcji dla prostej aplikacji wydajniej bardziej świadomie pracuje z systemami informatycznymi w firmie wskazuje zależności między atrybutami i proponuje poprawne modyfikacje w definicjach tabel identyfikuje klasy obiektów, związki między nimi oraz wskazuje właściwą transformację do tabel rbd Kompetencje społeczne wydobywa danych z systemów firmowych za pomocą pytań ad hoc w SQL identyfikuje i nazywa szkodliwe zależności funkcyjne oraz proponuje prawidłowy zestaw tabel twórczo modeluje dane i związki zarówno na poziomie pojęciowym i relacyjnym pracuje w roli konsultanta/pośrednika między pracownikami wykonującymi pewne zadania a projektantami, analitykami, programistami systemów informatycznych 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

5 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak wymagań brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 System Zarządzania Bazami Danych - definicja, podstawowe komponenty Relacyjne bazy danych, operacje relacyjne, języki operowania danymi QBE, SQL Utrzymywanie spójności danych w rbd: więzy dziedzinowe, wierszowe i inne, więzy integralności referencyjnej Utrzymywanie spójności danych w rbd: normalizacja tabel relacyjnych Elementy interfejsu użytkownika - formularze Projektowanie aplikacji z bazą danych Przegląd funkcjonalności jednoużytkownikowego SZBD (access, open source base) Formułowanie zapytań w języku QBE Definiowanie reguł spójności danych Zasady normalizacji, definiowanie tabel rbd Formułowanie zapytań w języku SQL, środowisko klient-serwer Budowanie interfejsu użytkownika aplikacji z bd - formularze Indywidualny bądź grupowy projekt aplikacji z bazą danych na wybrany/zadany temat - na studiach niestacjonarnych praca domowa 0 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Connolly T.,Begg C., Systemy baz danych, RM, 2004 Banachowski L. i in., Bazy danych, Wykłady i ćwiczenia, PJWSTK, 2003 Forte S., Access 2000, Księga eksperta, Helion 2001 lub nowsze 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: Callahan E., Microsoft Access 2002 Visual Basic for applications krok po kroku, RM Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Kolokwia w czasie semestru Projekt Egzamin testowy Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: praca we własnym zakresie, konsultacje 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

6 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bazy danych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_4_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 2 semestr: 4 8. Liczba punktów ECTS: 5 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. mgr Lidia Rosicka wykładowca mgr Lidia Rosicka wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Dariusz Barbucha 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza podaje definicje: klucza głównego i obcego, zależności funkcyjnej między atrybutami, dziedziny, ograniczeń itp. Akademia Morska w Gdyni wymienia rodzaje szkodliwych zależności funkcyjnych podaje przykłady rzadziej spotykanych zależności między danymi wymienia moduły składowe systemu zarządzania bazą danych i ich zakres działania wymienia typy danych, rodzaje formularzy, rodzaje zapytań opisuje zasady transformowania klas i związków na tabele rbd. wyszukuje w systemie bd, plikach pomocy i Internecie informacje o zaawansowanych typach formularzy i zapytań tłumaczy charakter błędów w modelu danych uzasadnia wybór typu danych, rodzaju formularza w specyficznych sytuacjach wymienia słowa kluczowe i składnię języka SQL podaje we właściwej kolejności etapy tworzenia aplikacji identyfikuje i definiuje w systemie tabele, dziedziny atrybutów, klucze, ograniczenia buduje formularze z użyciem kreatora i wykonuje proste ulepszenia formułuje proste zapytania (SQL, QBE) podaje, lub potrafi znaleźć sformułowania w SQL specyficzne dla SZBD przedstawia konsekwencje braku etapu projektowania bazy danych Umiejętności definiuje bardziej skomplikowane ograniczenia spójnościowe buduje formularze z rozbudowaną funkcjonalnością formułuje zaawansowane zapytania w SQL i QBE wyjaśnia pojęcia związane z SQL: strukturalny, deklaratywny wyjaśnia znaczenie etapu identyfikacji funkcji i obiektów ocenia poprawność modeli danych buduje formularze wykorzystujące język VBA lub złożone makra proponuje ciekawe funkcjonalności i realizuje je formułując odpowiednie zestawy zapytań wskazuje proste błędy w definicjach tabel proponuje strukturę tabel i listę funkcji dla prostej aplikacji wydajniej bardziej świadomie pracuje z systemami informatycznymi w firmie wskazuje zależności między atrybutami i proponuje poprawne modyfikacje w definicjach tabel identyfikuje klasy obiektów, związki między nimi oraz wskazuje właściwą transformację do tabel rbd Kompetencje społeczne wydobywa danych z systemów firmowych za pomocą pytań ad hoc w SQL identyfikuje i nazywa szkodliwe zależności funkcyjne oraz proponuje prawidłowy zestaw tabel twórczo modeluje dane i związki zarówno na poziomie pojęciowym i relacyjnym pracuje w roli konsultanta/pośrednika między pracownikami wykonującymi pewne zadania a projektantami, analitykami, programistami systemów informatycznych 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

7 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak wymagań brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 System Zarządzania Bazami Danych - definicja, podstawowe komponenty Relacyjne bazy danych, operacje relacyjne, języki operowania danymi QBE, SQL Utrzymywanie spójności danych w rbd: więzy dziedzinowe, wierszowe i inne, więzy integralności referencyjnej Utrzymywanie spójności danych w rbd: normalizacja tabel relacyjnych Elementy interfejsu użytkownika - formularze Projektowanie aplikacji z bazą danych Przegląd funkcjonalności jednoużytkownikowego SZBD (access, open source base) Formułowanie zapytań w języku QBE Definiowanie reguł spójności danych Zasady normalizacji, definiowanie tabel rbd Formułowanie zapytań w języku SQL, środowisko klient-serwer Budowanie interfejsu użytkownika aplikacji z bd - formularze Indywidualny bądź grupowy projekt aplikacji z bazą danych na wybrany/zadany temat - na studiach niestacjonarnych praca domowa 8 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Connolly T.,Begg C., Systemy baz danych, RM, 2004 Banachowski L. i in., Bazy danych, Wykłady i ćwiczenia, PJWSTK, 2003 Forte S., Access 2000, Księga eksperta, Helion 2001 lub nowsze 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: Callahan E., Microsoft Access 2002 Visual Basic for applications krok po kroku, RM Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Kolokwia w czasie semestru Projekt Egzamin testowy Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: praca we własnym zakresie, konsultacje 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

8 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bazy danych 2. Kod przedmiotu: 4_6_28_2_5_4_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 2 semestr: 4 8. Liczba punktów ECTS: 6 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. mgr Lidia Rosicka wykładowca mgr Lidia Rosicka wykładowca dr Dariusz Barbucha wykładowca mgr Ireneusz Meyer 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza podaje definicje: klucza głównego i obcego, zależności funkcyjnej między atrybutami, dziedziny, ograniczeń itp. Akademia Morska w Gdyni wymienia rodzaje szkodliwych zależności funkcyjnych podaje przykłady rzadziej spotykanych zależności między danymi wymienia moduły składowe systemu zarządzania bazą danych i ich zakres działania opisuje typy danych i rodzaje zapytań opisuje zasady transformowania klas i związków na tabele rbd. wyszukuje w systemie bd, plikach pomocy i Internecie informacje o zaawansowanych typach zapytań tłumaczy charakter błędów w modelu danych uzasadnia wybór typu danych, rodzaju formularza w specyficznych sytuacjach wymienia słowa kluczowe i podstawową składnię języka SQL podaje we właściwej kolejności etapy tworzenia aplikacji definiuje w SZBD tabele bazy danych prawidłowo wybierając dziedziny atrybutów definiuje w SZBD klucze główne i obce oraz dodatkowe ograniczenia opisuje lub potrafi znaleźć sformułowania specyficzne dla SZBD przedstawia konsekwencje braku etapu projektowania bazy danych Umiejętności uzasadnia wybór typu danych dla atrybutów w mniej oczywistych przypadkach wskazuje i definiuje w systemie bardziej skomplikowane ograniczenia na dane wyjaśnia pojęcia związane z SQL: strukturalny, deklaratywny wyjaśnia znaczenie etapu identyfikacji funkcji i obiektów ocenia poprawność modeli danych podaje przykłady uzasadniające znaczenie warunków spójnościowych dla integralności bazy danych formułuje proste zapytania SQL formułuje zaawansowane zapytania w SQL proponuje ciekawe funkcjonalności i realizuje je formułując odpowiednie zestawy zapytań wskazuje proste błędy w definicjach tabel proponuje strukturę tabel i listę funkcji dla prostej aplikacji wskazuje zależności między atrybutami i proponuje poprawne modyfikacje w definicjach tabel identyfikuje klasy obiektów, związki między nimi oraz wskazuje właściwą transformację do tabel rbd identyfikuje i nazywa szkodliwe zależności funkcyjne oraz proponuje prawidłowy zestaw tabel twórczo modeluje dane i związki zarówno na poziomie pojęciowym i relacyjnym przestrzega zasad uczciwości intelektualnej 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak wymagań dodatkowe: Kompetencje społeczne współpracuje w zespole na partnerskich zasadach wykazuje kreatywność w zespołowej pracy nad projektem

9 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 System Zarządzania Bazami Danych - definicja, podstawowe komponenty Relacyjne bazy danych, operacje relacyjne, języki definiowania i operowania danymi, język SQL Utrzymywanie spójności danych w rbd: więzy dziedzinowe, wierszowe i inne, więzy integralności referencyjnej Utrzymywanie spójności danych w rbd: normalizacja tabel relacyjnych Projektowanie aplikacji z bazą danych, aplikacje jedno i wielowarstwowe Praca z SZBD klient- serwer. Formułowanie zapytań w języku SQL Definiowanie reguł spójności danych Zasady normalizacji, definiowanie tabel rbd Realizacja w zespołach projektu aplikacji z bazą danych (bez interfejsu użytkownika) 0 6 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Connolly T.,Begg C., Systemy baz danych, RM, 2004 Banachowski L. i in., Bazy danych, Wykłady i ćwiczenia, PJWSTK, Zalecana lista lektur uzupełniających: Rankins R., Jensen P., Bertucci P., Microsoft SQL Serwer 2000, księga eksperta, Helion 2003 Perkins J., Postgresql, Mikom Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin testowy Zaliczenie końcowe Projekt Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: we własnym zakresie przy wykorzystaniu materiałów ćwiczeniowych dostępnych w systemie ilias, konsultacje z prowadzącym przedmiot w jego godzinach konsultacji 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

10 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bazy danych I 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_4_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w Transporcie i Handlu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 2 semestr: 4 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. mgr Lidia Rosicka wykładowca mgr Lidia Rosicka wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca mgr Ireneusz Meyer 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza podaje definicje: klucza głównego i obcego, zależności funkcyjnej między atrybutami, dziedziny, ograniczeń itp. Akademia Morska w Gdyni wymienia rodzaje szkodliwych zależności funkcyjnych podaje przykłady rzadziej spotykanych zależności między danymi wymienia moduły składowe systemu zarządzania bazą danych i ich zakres działania zna i rozumie zasady transformowania klas i związków na tabele rbd. tłumaczy charakter błędów w modelu danych wymienia typy danych, rodzaje formularzy, rodzaje zapytań wymienia słowa kluczowe i składnię języka SQL podaje we właściwej kolejności etapy tworzenia aplikacji identyfikuje i definiuje w systemie tabele, dziedziny atrybutów, klucze, ograniczenia buduje formularze z użyciem kreatora i wykonuje proste ulepszenia formułuje proste zapytania (SQL, QBE) bazując na intuicji wskazuje proste błędy w definicjach tabel proponuje strukturę tabel i listę funkcji dla prostej aplikacji wyszukuje w systemie bd, plikach pomocy i Internecie informacje o zaawansowanych typach formularzy i zapytań opisuje lub potrafi znaleźć sformułowania specyficzne dla SZBD przedstawia konsekwencje braku etapu projektowania bazy danych Umiejętności definiuje bardziej skomplikowane ograniczenia spójnościowe buduje formularze z rozbudowaną funkcjonalnością formułuje zaawansowane zapytania w SQL i QBE wskazuje zależności między atrybutami i proponuje poprawne modyfikacje w definicjach tabel identyfikuje klasy obiektów, związki między nimi oraz wskazuje właściwą transformację do tabel rbd tłumaczy mechanizmy realizujące funkcjonalności formularza wyjaśnia pojęcia związane z SQL: strukturalny, deklaratywny wyjaśnia znaczenie etapu identyfikacji funkcji i obiektów ocenia poprawność modeli danych buduje formularze wykorzystujące język VBA lub złożone makra proponuje ciekawe funkcjonalności i realizuje je formułując odpowiednie zestawy zapytań identyfikuje i nazywa szkodliwe zależności funkcyjne oraz proponuje prawidłowy zestaw tabel twórczo modeluje dane i związki zarówno na poziomie pojęciowym i relacyjnym przestrzega zasad uczciwości intelektualnej 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak wymagań dodatkowe: Kompetencje społeczne współpracuje w zespole na partnerskich zasadach wykazuje kreatywność w zespołowej pracy nad projektem

11 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 System Zarządzania Bazami Danych - definicja, podstawowe komponenty Relacyjne bazy danych, operacje relacyjne graficzny język operowania danymi w rbd: QBE Utrzymywanie spójności danych w rbd: więzy dziedzinowe, wierszowe i inne, więzy integralności referencyjnej Utrzymywanie spójności danych w rbd: normalizacja tabel relacyjnych Język baz danych SQL Formularze MS Access Projektowanie aplikacji z bazą danych, aplikacje jedno i wielowarstwowe Wykorzystanie makr i języka Visual Basic w budowaniu aplikacji z bd Infrastruktura SZBD:Fizyczna organizacja danych w systemach baz danych Zasady tworzenia i rodzaje indeksów Optymalizacja zapytań Przegląd funkcjonalności jednoużytkownikowego SZBD (access, base) Formułowanie zapytań w języku QBE Definiowanie reguł spójności danych Zasady normalizacji, definiowanie tabel rbd Formułowanie zapytań w języku SQL Budowanie interfejsu użytkownika aplikacji z bd - formularze Indywidualny bądź grupowy projekt aplikacji z bazą danych na wybrany/zadany temat (plus praca domowa) 0 2 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Forte S., Access 2000, Księga eksperta, helion 2001 Connolly T.,Begg C., Systemy baz danych, RM, 2004 Banachowski L. i in., Bazy danych, Wykłady i ćwiczenia, PJWSTK, Zalecana lista lektur uzupełniających: Callahan E., Access 2002 Visual Basic for Applications krok po kroku, RM Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin testowy Zaliczenie końcowe Projekt Uczestnictwo w zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: we własnym zakresie przy wykorzystaniu materiałów ćwiczeniowych dostępnych w systemie ilias, konsultacje z prowadzącym przedmiot w jego godzinach konsultacji 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak

12 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo informacyjne organizacji 2. Kod przedmiotu: 4_6_19_3_5_4_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes Elektroniczny 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 2 semestr: 4 8. Liczba punktów ECTS: 1 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Janusz Żółkiewicz wykładowca dr inż. Janusz Żółkiewicz 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Wymienia podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Akademia Morska w Gdyni Objaśnia podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Klasyfikuje pojęcia wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Charakteryzuje podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Analizuje podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rozwija pojęcia wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rozróżnia - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Umiejętności Porównuje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Projektuje - wykorzystując takie pojęcia jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Formułuje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rekomenduje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Wdraża- w oparciu o wiedzę zdobytą na wykładzie.

13 Akademia Morska w Gdyni strona: 8 Kompetencje społeczne Ma świadomość zdobytej wiedzy i umiejętności. Zadaje pytania, odpowiada na pytania, jest aktywny. Śledzi pracę grupy (zespołu). Postępuje zgodnie, jest kreatywny i pomysłowy - w odniesieniu do zdobytej wiedzy i umiejętności. Dyskutuje w celu lepszego zrozumienia, prowokuje dyskusje. Współpracuje z grupą (zespołem) w realizacji zadań, pomaga innym. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu + uczenie na odległość 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Krytykuje, dokonuje ocen, podejmuje wyzwania, współpracuje - w zakresie wynikającym ze zdobytej wiedzy i umiejętności. Wyszukuje informacje (źródła) pogłębiające lub poszerzające zdobytą wiedzę. Modyfikuje, integruje, osądza, pracę grupy (zespołu), szanuje opinię innych. 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Pojęcia podstawowe: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, podmioty bezpieczeństwa, zagrożenia, standardy bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka i jego rodzaje Polityka bezpieczeństwa organizacji Standardy bezpieczeństwa: TCSEC (ang.: Trusted Computer Security Evaluation Criteria Orange Book), ITSEC (ang.: Information Technology Security Evaluation Criteria), Polska Norma PN-I pt. Technika informatyczna. Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych Bezpieczeństwo informacji, zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowo-sprzętowe) Bezpieczeństwo systemu informacyjnego (SI); podmioty bezpieczeństwa informacyjnego w SI; bezpieczeństwo baz danych i SZBD; zagrożenia sieciowe i ochrona sieciowa; istota audytu i miejsce audytu polityce bezpieczeństwa Ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem informacji: Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o podpisie elektronicznym, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo telekomunikacyjne Informacja niejawna, tajna, tajemnice. Tajemnice państwowe, bankowe skarbowe, statystyczne Istota danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych z roku Wytyczne z roku 2003 dotyczące 2 2 ochrony danych osobowych. Dane osobowe w handlu elektronicznym, ustawa z roku Przestępczość komputerowa Istota i technologie audytu informatycznego. 2 2 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Donald L. Pipkin. Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. WNT. Warszawa Janusz Żółkiewicz. Materiały do wykładu z Bezpieczeństwa Informacji. AM w Gdyni. Ilias. Gdynia Zalecana lista lektur uzupełniających: Strebe M. Bezpieczeństwo sieci. Mikom Fisher B. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków. Barta J.,P. Figielski, R. Markiewicz. Ochrona danych osobowych. Zakamycze. Kraków Liderman K. Analiza ryzyka i ochrona informacji. MIKOM-PWN. Warszawa E. Schetina, K. Green, J. Carlson. Bezpieczeństwo w sieci. Helion. Gliwice D. Harley, R. Slade, U. E. Gattiker. Wirusy cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa J. Scambray, S. McClure, G. Kurtz. Hakerzy - cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

14 Akademia Morska w Gdyni strona: Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin pisemny Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Praca zaliczeniowa (10 stron) 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia:

15 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo informacyjne organizacji 2. Kod przedmiotu: 4_6_19_3_5_4_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes Elektroniczny 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 2 semestr: 4 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Janusz Żółkiewicz wykładowca dr inż. Janusz Żółkiewicz 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Wymienia podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Akademia Morska w Gdyni Objaśnia podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Klasyfikuje pojęcia wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Charakteryzuje podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Analizuje podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rozwija pojęcia wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rozróżnia - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Umiejętności Porównuje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Projektuje - wykorzystując takie pojęcia jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Formułuje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rekomenduje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Wdraża- w oparciu o wiedzę zdobytą na wykładzie.

16 Akademia Morska w Gdyni strona: 10 Kompetencje społeczne Ma świadomość zdobytej wiedzy i umiejętności. Zadaje pytania, odpowiada na pytania, jest aktywny. Śledzi pracę grupy (zespołu). Postępuje zgodnie, jest kreatywny i pomysłowy - w odniesieniu do zdobytej wiedzy i umiejętności. Dyskutuje w celu lepszego zrozumienia, prowokuje dyskusje. Współpracuje z grupą (zespołem) w realizacji zadań, pomaga innym. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu + uczenie na odległość 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Krytykuje, dokonuje ocen, podejmuje wyzwania, współpracuje - w zakresie wynikającym ze zdobytej wiedzy i umiejętności. Wyszukuje informacje (źródła) pogłębiające lub poszerzające zdobytą wiedzę. Modyfikuje, integruje, osądza, pracę grupy (zespołu), szanuje opinię innych. 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Pojęcia podstawowe: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, podmioty bezpieczeństwa, zagrożenia, standardy bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka i jego rodzaje Polityka bezpieczeństwa organizacji Standardy bezpieczeństwa: TCSEC (ang.: Trusted Computer Security Evaluation Criteria Orange Book), ITSEC (ang.: Information Technology Security Evaluation Criteria), Polska Norma PN-I pt. Technika informatyczna. Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych Bezpieczeństwo informacji, zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowo-sprzętowe) Bezpieczeństwo systemu informacyjnego (SI); podmioty bezpieczeństwa informacyjnego w SI; bezpieczeństwo baz danych i SZBD; zagrożenia sieciowe i ochrona sieciowa; istota audytu i miejsce audytu polityce bezpieczeństwa Ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem informacji: Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o podpisie elektronicznym, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo telekomunikacyjne Informacja niejawna, tajna, tajemnice. Tajemnice państwowe, bankowe skarbowe, statystyczne Istota danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych z roku Wytyczne z roku 2003 dotyczące 4 2 ochrony danych osobowych. Dane osobowe w handlu elektronicznym, ustawa z roku Przestępczość komputerowa Istota i technologie audytu informatycznego. 3 2 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Donald L. Pipkin. Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. WNT. Warszawa Janusz Żółkiewicz. Materiały do wykładu z Bezpieczeństwa Informacji. AM w Gdyni. Ilias. Gdynia Zalecana lista lektur uzupełniających: Strebe M. Bezpieczeństwo sieci. Mikom Fisher B. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków. Barta J.,P. Figielski, R. Markiewicz. Ochrona danych osobowych. Zakamycze. Kraków Liderman K. Analiza ryzyka i ochrona informacji. MIKOM-PWN. Warszawa E. Schetina, K. Green, J. Carlson. Bezpieczeństwo w sieci. Helion. Gliwice D. Harley, R. Slade, U. E. Gattiker. Wirusy cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa J. Scambray, S. McClure, G. Kurtz. Hakerzy - cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

17 Akademia Morska w Gdyni strona: Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin pisemny Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Praca zaliczeniowa (10 stron) 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia:

18 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo informacyjne organizacji 2. Kod przedmiotu: 4_6_30_2_5_4_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie Informacją w Administracji Publicznej 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 2 semestr: 4 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Janusz Żółkiewicz wykładowca dr inż. Janusz Żółkiewicz 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Wymienia podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Akademia Morska w Gdyni Objaśnia podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Klasyfikuje pojęcia wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Definiuje podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Analizuje podstawowe pojęcia z wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rozwija pojęcia wykładu, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rozróżnia - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Umiejętności Porównuje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Projektuje - w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte na wykładzie. Formułuje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Rekomenduje - pojęcia z wykładów, takie jak: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, standardy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji-zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowe i sprzętowe), istota danych osobowych, przestępczość komputerowa, istota i technologie audytu informatycznego. Wdraża- w oparciu o wiedzę zdobytą na wykładzie.

19 Akademia Morska w Gdyni strona: 12 Kompetencje społeczne Ma świadomość zdobytej wiedzy i umiejętności. Zadaje pytania, odpowiada na pytania, jest aktywny. Śledzi pracę grupy (zespołu). Postępuje zgodnie, jest kreatywny i pomysłowy - w odniesieniu do zdobytej wiedzy i umiejętności. Dyskutuje w celu lepszego zrozumienia, prowokuje dyskusje. Współpracuje z grupą (zespołem) w realizacji zadań, pomaga innym. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu + uczenie na odległość 12. Wymagania wstępne i Brakuje dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Nie dotyczy Krytykuje, dokonuje ocen, podejmuje wyzwania, współpracuje - w zakresie wynikającym ze zdobytej wiedzy i umiejętności. Wyszukuje informacje (źródła) pogłębiające lub poszerzające zdobytą wiedzę. Modyfikuje, integruje, osądza, pracę grupy (zespołu), szanuje opinię innych. 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Pojęcia podstawowe: bezpieczeństwo, polityka bezpieczenstwa, podmioty bezpieczeństwa, zagrożenia, standardy bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka i jego rodzaje Polityka bezpieczeństwa organizacji. Polska Norma PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Technika bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem. 3 Standardy bezpieczeństwa: TCSEC (ang.: Trusted Computer Security Evaluation Criteria Orange Book), ITSEC (ang.: Information Technology Security Evaluation Criteria) Bezpieczeństwo informacji, zagrożenia zewnętrzne (fizyczne) i wewnętrzne (programowo-sprzętowe) Bezpieczeństwo systemu informacyjnego (SI); podmioty bezpieczeństwa informacyjnego w SI; bezpieczeństwo baz danych i SZBD; zagrożenia sieciowe i ochrona sieciowa; istota audytu i miejsce audytu polityce bezpieczeństwa Ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem informacji: Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o podpisie elektronicznym, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo telekomunikacyjne Informacja niejawna, tajna, tajemnice. Tajemnice państwowe, bankowe skarbowe, statystyczne Istota danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych z roku Wytyczne z roku 2003 dotyczące 0 2 ochrony danych osobowych. Dane osobowe w handlu elektronicznym, ustawa z roku Przestępczość komputerowa Istota i technologie audytu informatycznego. 0 2 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Donald L. Pipkin. Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. WNT. Warszawa Janusz Żółkiewicz. Materiały do wykładu z Bezpieczeństwa Informacji. AM w Gdyni. Ilias. Gdynia Zalecana lista lektur uzupełniających: Strebe M. Bezpieczeństwo sieci. Mikom Fisher B. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Kantor Wydawniczy Zakamycze Kraków. Barta J.,P. Figielski, R. Markiewicz. Ochrona danych osobowych. Zakamycze. Kraków Liderman K. Analiza ryzyka i ochrona informacji. MIKOM-PWN. Warszawa E. Schetina, K. Green, J. Carlson. Bezpieczeństwo w sieci. Helion. Gliwice D. Harley, R. Slade, U. E. Gattiker. Wirusy cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa J. Scambray, S. McClure, G. Kurtz. Hakerzy - cała prawda. Wydawnictwo Translator. Warszawa Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej

20 Akademia Morska w Gdyni strona: 13 1 Egzamin pisemny Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Nie dotyczy 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Nie dotyczy

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_2_6_1_849 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo