UCHWAŁA NrH Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NrH Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NrH Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) - uchwala się, co następuje: 1.1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,32 zł, w tym: a) dochody bieżące ,32 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł Dokonać zmian w tabeli nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,32 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,32 rf, b) wydatki majątkowe ,00 zł Dokonać zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok ~ Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ^fzemysław P, 1

2 Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z usług , , , Pozostała działalność , , Dotaqe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , ,00 Razem: ,32 1 RZEWODNICZĄCY RADY GMIN^ Przemysław

3 Tabela Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 700,00 700, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup materiałów j wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , ,00

4 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja , , , n Vvyiiciyi(/Li^t?iiia uouuuwt? /icmuwiiiisuw ,00 Oł/\ Aijifbi c7br^1na i nr7ahc71^/^1 no , , Realizaq'a zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00-780, , Zakup usług pozostałych ,00-780, , Pozostała działalność 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pomoc społeczna ,00 15 ODD, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 370, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00

5 855 Rodzina , , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , Razem: , , ,32 PRZEWODNICZĄCY Pi-zeniys kuf Paweł ivo/<h

6 Tabela nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.KOLEJOWEJ W TARGÓWCE + PROGI , , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ZAKUP KOMPUTERÓW I PROGRAMÓW KOPMUTEROWYCH , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP BRZÓZE , ,00 Razem , , r RZEWODNICZĄCY RAD\> Przemyślą

7 Lp. Dział Rozdz. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018 Nazwa zadania lnwestvcvineao «%a^b V ^BWl%iS V w%m Bitw b w ^ w JI i v>«rok budżetowy 2018 ( ) Tabela Nr 3a do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty Dochody własne j.s.t. pożyczki Środki pochodzące z dotacji celowej Środki pochodzące z innych źródeł 1 łu/ani Jednostka O ry d 11 Kab yj n a realizująca piuyiain luu koordynująca wykonanie nmn /i uyiaiiiu ramii o Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka Budowa kanalizacji sanitarne] na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.stare Zakole-część północna i Budy Barcząckie - część zachodnia Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w 6210 Gminie Mińsk Mazowiecki Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.słonecznej w Karolinie Ą on nnn eon Ann OZU UUU Gm Zakład Gospodarki Komunalnej 6 ono GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK w tym: GZGK GZGK 1

8 t Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (r\t~7\i C7lr/tlot Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalitapuidai Aoiicni^ciuy iiw] na 1 la tprpnip Lwiwiiiw nminv Ljiiiiiiy GZGK Urząd Gminy Rńwniarks ^amoipzdna dla GZGK Urząd Gminy Urządzenie inkasenckie (1 szt) z drukarką i oprogramowaniem dla GZGK urząa o miny Samochód osobowy dla GZGK Urząd Gminy Raz< im dzia Dokumentacja projektowa chodnika dla pieszych przy ul.mińskiej w Hucie Mińskiei Urząd Gminy Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Pomoc Urząd Gminy Dębe W. - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzlerak finansowa Od Km do km 9+a05 dla Powiatu Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów Projekt I przebudowa ul.lipowe] w Urząd Gminy Targówce -1 etap Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr 203/1, 203/4, 204,1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/ /18, 209/5, n-tafy nącic ntcic ooo/o nnai^ oo^f/o Z14M, 215/5, Zio/5, Zzo/Z, 224/1, 224/2, 224/3, 246/1. 246/5, 247/1, 247/8, 248/3, 304/4, 306/3,1364/8, 1456/3 ul.leśnaw miejscowości Stojadła na odcinku od km do km oraz od km do km łącznej długości 0,813 km ODO Urząd Gminy Przebudowa ul. Huberta w Karolinie Urząd Gminy Przebudowa ul.natolin w Starej Niedziałce Urząd Gminy Przebudowa drogi - część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr 68/16,302,12 ul.kwiatowej w m.targówka od km do km 0+276,5 o dł 276,5 mb w tym: Urząd Gminy Urząd Gminy 2

9 Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna-Iłówiec Nakładka bitumiczna na ul. Jaśminowej w Budach Janowskich Nakładka bitumiczna na ul.słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Nakładka bitumiczna na ul.olszowej w Urząd Gminy Niedziałce Drugiej -1 etap Nakładka bitumiczna na ul.jasnej w Starej Niedziałce Urząd Gminy ^A A<4 A AAC A AA/1 A AA AAA Nakładka bitumiczna na ul.ogrodowej w Urząd Gminy miejscowości Brzóze J^ AA ^ AA4 A AAA A A Cf\ AAA AA AAA A AA AAA Nakładka bitumiczna na ul.długiej w Starej Urząd Gminy Niedziałce Przebudowa ul. Świerkowej w Targówce Urząd Gminy Modernizacja drogi we wsi Kluki - nakładka bitumiczna Nakładka asfaltowa na drodze Zakole Wiktorowo, ul. Sosnowa - Budy Barcząckie, ul. Sosnowa- Barcząca, ul. Wesoła Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiżnie Nakładka asfaltowa na ul.krótkiej, Miłej, Szczęśliwej 1 części ul. Leśnej i Kresowej w Budach Barcząckich Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowej w Maliszewie Nakładka bitumiczna na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie) Nakładka bitumiczna na drodze w miejscowości Ignaców Budowa drogi w Grębiszewie -ul.leśna Budowa stabilizacji betonowej na drodze w Dłużce Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Uaąd Gminy 0 0 Urząd Gminy Urząd Gminy 3

10 A A 42. A A AAAiB A A AA A NaKładKa astaitowa na drodze nr zbo w 6050 miejscowości Józefów AAA 600 AAA i4 A AAA A Projekt utwardzonej nawierzchni na 6050 ul.orzechowej w Królewcu Budowa chodnika dla pieszych na ul.kościelnej w Królewcu (FS +bud2et) Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet) 4 A A A boou Budowa chodnika dla pieszych przy ul.pięknej w Nowych Osinach Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet) f O. Rfin finmfi Rn sn RiiriA\A/R phaihniks dla nipc7vrh nrzu ul.strażackiej w Janowie (FS +budżet) AG 49. CAn ouu CAAIA OUłJ 10 RACA Duoowa cnoufiika uia pieszycn przy ul.kołbielsklej w Stojadłach (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych w Mariance Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wojska Polskiego w m. Anielew Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barcząckie - ul.długa 00. buu CAniR Duuno RACA DUuOWa cnuqnii\3 ula pics^yun w m.chmielew Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina Budowa chodnika dla pieszych w m.karoiina Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Maliszewie \ G 7QA 1*3 7Qn lo ryu 1 lr7ah rsminw (JIZc U Oilllliy A A 1 lr7ah rsrain\/ U UIZcfU \7liniiy Urząd Gminy 0<4 QOA GA Qon z-r yzu 1 Ir7ari Gminu *łu UUU AG nnn HU UUU it A AAA A A AAA lirzad Gminu urząo (jminy Urząd Gminy AG nnn *łu UUU AG nnn HU UUU Urząd Gminu 4

11 Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Prostej w Wólce Mińskiej Urząd Gminy Rn Ron Rnn 1 fi finfin UUU 1 u UUiJU Rl HA\A/0 AKAHAIL/^ AIAC7V/Ah Ar~7l/ tli ouuuwo LrnuuriiKa Ula pi^azycn pr^y ui. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków fio UR. UWIJ UUU lu finfio uuuu DUUUWci UIIUUI1IIVa Ula pi^szyull piz6 WICS Iłówiec Budowa chodnika dla pieszych w m. wiaicn^iiuwi^nd W sironę orauiny i onocnofu R4 UUU finnir Rn^n Duuuwd uiiuuiiii\ci uld picbzyuli w rn. UUU 1 u UUwU Kolonia Janów - ul.wojska Polskiego U*T. fco {I o ~ + uljqd.xsl) hiih^pn Budowa chodnika przy ul.kolejowej w 1 drguwue ipiu er\ii ^ progi t"^! Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ui.wlllowei w Podrudziu Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Modernizacja ui.nadrzecznej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) RO Rnn UUU UUU 1 u UUUU vvyi\oiidivto iiawierzonm dstsuowcj w Clelechowlżnle na drodze o n-rze ew. 107 (Inicjatywa lokalna) 7 A AAA AAA.* A A AAA Budowa drogi asfaltowej na uł.granicznej w m.zakole Wilktorowo (Inicjatywa lokalna) Budowa progu zwalniającego na drodze w Iłówcu, działka nr 162 HU UUU yła nnn HU UUU Urząd Gminy.^n nnn *łu UUU >in nnn HU UUU Urząd Gminy A(\ nnn HU UUU iin nnn HU UUU Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy I R lo Rnn ouu I R Rnn To DUU Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Razem dzia Budowa budynku mieszkalnego, Urząd Gminy wielorodzinnego - komunalnego w Janowie Zakup gruntów Urząd Gminy Razem dzia

12 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-adminitrac]i i geolnformacji Urząd Gminy Razem dzia wymiana pieca gazowego w budynku UG Urząd Gminy Zakup komputerów 1 programów Urząd Gminy komputerowych Zakup oprogramowania SIGMA dla szkół GZOEASz Razem dziai Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Urząd Gminy Brzóze Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Urząd Gminy jednostki OSP w Zamieniu Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz OSP Urząd Gminy Razem dzia Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowe] w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie Przebudowa parkingu wraz z budową odwodnienia terenu Sz.P w Stojadłach Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących Budowa placu zabaw 1 siłowni plenerowej przy Sz.P.w Brzózem (Inicjatywa lokalna) Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy Sz.P. w Stojadłach (Inicjatywa lokalna) Budowa placu zabaw przy Sz.P. w Janowie (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej Sz.P w Hucie Mińskiej Sz.P.w Stojadłach Sz.P. w Zamieniu Sz.P. w Brzózem Sz.P.w Starej Niedziałce Sz.P.w Stojadłach Sz.P. w Janowie Sz.P w Hucie Mińskiej 6

13 s Wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce Sz.P.w Starej Niedziałce Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Sz.P. w Starej Niedziałce Sz.P.w Starej KI larl 7 i :Ur> A Wykonanie chodnika na terenie szkoły w Hucie Mińskiei-droga do przedszkola Sz.P w Hucie Mińskiej Razem dzia 1801 Ol u Z3o cen GGO 19U UUU 4 lu A nnn UUU Dotacja z budżetu dla mieszkańców na Urząd Gminy dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Urząd Gminy Mazowiecki, ul.langiewicza Budowa oświetlenia ulicznego na Urząd Gminy ul.strażackiej w Starej Niedziałce Budowa oświetlenia ulicznego na Urząd Gminy ul.wspólnej w Starym Zakolu Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej Urząd Gminy w Starym Zakolu Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Iłówiec Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej we wsi Osiny Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców- Dzlękowizna Budowa oświetlenia ulicznego Janów- Dzlękowizna- Budy Janowskie Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Budach Barcząckich Budowa oświetlenia ulicznego na ul.wiśniowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie -Stare Zakole (projekt) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego na ul.mazowieckiej w Barczącej (projekt) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach ul.władysława Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Q nnn Q nnn yj UUU 1 lr73h Gmiitw UiA^u oiliiiiy Urząd Gminy 7

14 Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance - 3 lampy Modernizacja oświetlenia ul.wiśniowej i ul.kwiatowej w Stojadłach Budowa oświetlenia na ul.leśnej w Kolonii Janów Budowa oświetlenia we wsi Chochół - projekt Budowa oświetlenia przy ul.pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet) Budowa oświetlenia na ul.grabowej (3 lampy) wraz z projektem I na ul.cichej (2 lampy) w Barczącej Zakup 1 montaż jednej lampy oświetleniowej na ul.leśnej oraz projekt 1 wykonanie oświetlenia na ul.łąkowej w Zamieniu Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta t ul. Działkowej w Kol. Karolina (FS +budżet) Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Starej Niedziałce (FS Budowa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej w Zamieniu Budowa oświetlenia ulicznego ul.mazowiecka Barcząca-Budy Barcząckie -Stare Zakole Termomcdrnlzacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy w tym: wtvm: Razem dział ODO Urząd Gminy Urząd Gminy 8

15 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Urząd Gminy Szkole Podstawowej w Mariance Budowa boiska przy szkole podstawowej w Urząd Gminy Brzózem Budowa zespołu boisk w Janowie Urząd Gminy Razem dzia Ogółem PRZEWODNICZĄCY RADYJSMII " Przemyshy/Powd Wojda 9

16 UZASADNIENIE do uchwały Nr n.l2.ls Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Dochody - Tabela nr 1 Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Oświata i wychowanie Wprowadza się zmiany polegające na: 1/ Zmniejszeniu plan dochodów o zł z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w Szkole Podstawowej w Brzózem, ponieważ rodzice zakupują usługę cateringową bezpośrednio u dostawcy i rozliczenia dokonywane są poza budżetem. 2/ Zwiększeniu planu dochodów o zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację Projektu Erasmus+" w Szkole Podstawowej w Stojadłach. Wydatki - Tabela nr 2 i 3 Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Transport i łączność 1.Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na zimowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych (kwotę tą przenosi się z działu 900" z wydatków na dystrybucje energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych). 2. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Targówka poprzez przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty zł, planowanej na wykonanie progów zwalniających na ul. Kolejowej w Targówce. Dział Gospodarka mieszkaniowa Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi, zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego (kwotę tą przenosi się z działu 757" z wydatków na obsługę długu publicznego). Dział Administracja publiczna 1. Zwiększa się plan wydatków o 1 300,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne informatyka zatrudnionego na umowę-zlecenie na potrzeby jednostek oświatowych (kwota zostaje przeniesiona z działu oświata i wychowanie"); 2. Dokonuje się przeniesienia kwoty zł z wydatków majątkowych planowanych na zakup komputerów i programów komputerowych, na wydatki bieżące związane z zakupem i montażem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, na potrzeby transmisji z obrad sesji Rady Gminy. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dokonuje się korekty plan wydatków, poprzez przeniesienie kwoty zł z wydatków majątkowych, planowanych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóze, na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. Na zakup samochodu dla OS? Brzóze planowana była kwota zł, natomiast samochód został zakupiony za kwotę niższą o zł tj. za zł. Dział Obsługa długu publicznego Zmniejsza się plan wydatków o zł planowanych na zapłatę odsetek od zaciąganych przez gminę kredytów i pożyczek i przenosi się tą kwotę do działu 700" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi, zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego. Dział Oświata i wychowanie Dokonuje się korekty planu wydatków w sposób następujący: 1. Zmniejsza się plan wydatków o zł planowanych na zakup żywności dla uczniów w Szkole Podstawowej w Brzózem, w związku z zakupem usługi cateringowej bezpośrednio u dostawcy posiłków.

17 2. Dokonuje się przeniesienia kwoty zł na zadania oświatowe finansowane w innych działach tj zł na koszty zatrudnienia informatyka (dział 750), zł na finansowanie świetlic szkolnych (dział 854) 3. Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na realizację Projektu Erasmus+" w Szkole Podstawowej w Stojadłach. Dział Pomoc społeczna Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych GOPS (kwota ta zostaje przeniesiona z działu Rodzina" ze środków na dofinansowanie rodzin zastępczych) Dział Rodzina Zmniejsza się plan wydatków o zł planowanych na świadczenia dla rodzin zastępczych i przenosi się ją do działu 852" na wypłatę zasiłków celowych. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejsza się plan wydatków o zł planowanych na bieżące wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych i przenosi się tą kwotę do działu 600" na zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych. PRZEWODNIC *iadvgiiirn Przemysh w Bbwel

Uchwała Nr XLIV/311/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Uchwała Nr XLIV/311/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Uchwała Nr XLIV/311/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

UCHWAŁA NR III RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok UCHWAŁA NR III.17.18 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Uchwała Nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Uchwała Nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/342/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Uchwała Nr XLVII/342/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Uchwała Nr XLVII/342/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/306/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Uchwała Nr XLIII/306/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Uchwała Nr XLIII/306/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/317/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/317/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Uchwała Nr XLV/317/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/205/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 9 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/205/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 9 lutego 2017 r. Uchwała Nr XXIX/205/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr 18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku PROJEKT UCHWAŁA Nr 18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/291/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok

Uchwała Nr XL/291/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok Uchwała Nr XL/291/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/281/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 23 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/281/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 23 listopada 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/281/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/238/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/238/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 22 czerwca 2017 r. Uchwała Nr XXXIV/238/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 11 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 11 lutego 2016 r. Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy owiecki z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok

UCHWAŁA NR V RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok UCHWAŁA NR V.39.19 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 14 kwietnia 2016 r. Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Gminy owiecki z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w okresie od r. do r. Wydatki planowane na 2009 rok w zł

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w okresie od r. do r. Wydatki planowane na 2009 rok w zł Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Wydatki planowane na 2009 rok w zł Wydatki wykonane w 2009 r w zł % wykona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/266/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

UCHWAŁA NR LII/266/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok UCHWAŁA NR LII/266/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2018 roku Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/142/2016 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/142/2016 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/142/2016 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 roku, poz. 1875) - uchwala się, co następuje:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 roku, poz. 1875) - uchwala się, co następuje: PROJEKT UCHWAŁA Nr /17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 31 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 31 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/136/2016 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 13 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/136/2016 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 13 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXII/136/2016 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 30 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 8990 UCHWAŁA NR X.51.2015 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 roku

UCHWAŁA Nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 roku UCHWAŁA Nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 roku PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok. Na podstawie art.l8 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/130/2016 RADY GMINY W SARNAKACH. z dnia 14 października 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/130/2016 RADY GMINY W SARNAKACH. z dnia 14 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 sierpnia 2017 r. Poz. 6848 UCHWAŁA NR XXVI/130/2016 RADY GMINY W SARNAKACH z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IX/55/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IX/55/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591/,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 2248

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 2248 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/167/10 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 listopada 2018 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR LVIII/489/18 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 38 UCHWAŁA NR XXIII/155/16 RADY GMINY ZDUNY w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zduny na rok 2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 roku, poz. 994) - uchwala się, co następuje:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 roku, poz. 994) - uchwala się, co następuje: PROJEKT UCHWAŁA Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/98/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/98/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/98/2015 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/VII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

UCHWAŁA NR 40/VII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy UCHWAŁA NR 40/VII/2019 RADY GMINY PIĄTNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 948 UCHWAŁA NR VI/ 32/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW. z dnia 16 marca 2015 r.

Kielce, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 948 UCHWAŁA NR VI/ 32/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 948 UCHWAŁA NR VI/ 32/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 października 2018 r. Poz. 5311 UCHWAŁA NR L/280/18 RADY GMINY ROKICINY z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIII.77.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/190/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXX/190/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018. UCHWAŁA NR XXX/190/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 26 czerwca 2019 r.

Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 26 czerwca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/163/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/163/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXIII/163/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art.222 ust.4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA NR VIII/43/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok UCHWAŁA NR VIII/43/11 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 173 /2010. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 23 marca 2010 r

Uchwała Nr XXIX / 173 /2010. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 23 marca 2010 r Uchwała Nr XXIX / 173 /2010 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 23 marca 2010 r w sprawie zmian w budżecie na 2010r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U.z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/15/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/15/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/185/2017 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 27 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/185/2017 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 27 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 7219 UCHWAŁA NR XXII/185/2017 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/213/17 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 26 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/213/17 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2017 r. Poz. 8226 UCHWAŁA NR XLVIII/213/17 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII-112/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 125/XXII/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

UCHWAŁA NR 125/XXII/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy UCHWAŁA NR 25/XXII/206 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 listopada 206 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 206

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/189/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 3 października 2017 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/189/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 3 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r. Poz. 10638 UCHWAŁA NR XXV/189/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X I / 65 / 2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 24 listopada 2011 r

Uchwała Nr X I / 65 / 2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 24 listopada 2011 r Uchwała Nr X I / 65 / 2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 24 listopada 2011 r w sprawie zmian w budżecie na 2011 r Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r. Projekt z dnia 20 września 2018 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/151/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXX/151/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok UCHWAŁA NR XXX/151/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/209/18 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 28 marca 2018 r.

Kielce, dnia 11 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/209/18 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 28 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 kwietnia 2018 r. Poz. 1630 UCHWAŁA NR XXXI/209/18 RADY GMINY SECEMIN w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok

UCHWAŁA NR III RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok UCHWAŁA NR III.19.2018 RADY GMINY DOMASZOWICE o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.

UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019. UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2017 r. Uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.

UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r. UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r. Projekt z dnia 12 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 25 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/138/2017 RADY GMINY TOKARNIA. z dnia 10 marca 2017 roku

Kraków, dnia 25 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/138/2017 RADY GMINY TOKARNIA. z dnia 10 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 maja 2017 r. Poz. 3687 UCHWAŁA NR XXIV/138/2017 RADY GMINY TOKARNIA z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/254/2018 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXV/254/2018 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r. UCHWAŁA NR XXXV/254/2018 RADY GMINY LUBRZA z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 105/XVII/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR 105/XVII/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. UCHWAŁA NR 105/XVII/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR X RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR X RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 3949 UCHWAŁA NR X.70.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 2517

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 2517 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXXVII/201/09 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 września 2016 r.

z dnia 30 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XXVI/129/16 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 kwietnia 2018 r. Poz. 2099 UCHWAŁA NR XXXIX/243/2018 RADY GMINY PĘCZNIEW w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1907 UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016 ZARZĄDZENIE NR 9/201 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 października 201 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 201 Na podstawie art. 2 i art 222 ust. ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy

UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XVIII/127/17 RADY GMINY HAŃSK. z dnia 17 lutego 2017 r.

Lublin, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XVIII/127/17 RADY GMINY HAŃSK. z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XVIII/127/17 RADY GMINY HAŃSK z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2017 r. Poz. 4055 UCHWAŁA NR XXXIV/201/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL. z dnia 29 listopada 2016 r.

Szczecin, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 4802 UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/126/16 RADY GMINY NUR. z dnia 24 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/126/16 RADY GMINY NUR. z dnia 24 października 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/126/16 RADY GMINY NUR z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XVIII/141/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE. z dnia 12 września 2014 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE. z dnia 12 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 2576 UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/101/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/101/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XV/101/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 roku UCHWAŁA Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 roku PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.

UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. UCHWAŁA NR 127/XXII/16 RADY GMINY SIEMYŚL w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo