1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:"

Transkrypt

1 Decyzja uwzględnia standardy kontroli zarządczej: A3, A4 DECYZJA Nr 4 NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO W PRUSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r UOGR zmieniająca decyzję w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Celnemu w Pruszkowie. Na podstawie 16 ust. 1 zarządzenia Nr 61 Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r., poz. 61 ze zm.) postanawia się, co następuje: 1. W Regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do decyzji Nr 11 Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Celnemu w Pruszkowie ( UOGR ), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Urząd Celny w Pruszkowie, jest jednostką organizacyjną Służby Celnej zapewniającą obsługę Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie, wykonującą zadania określone w ustawie o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych w szczególności w ustawie Prawo celne, w ustawie o podatku akcyzowym, w ustawie o grach hazardowych, działającą zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie. ; 2) w 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) kierownikach komórek organizacyjnych rozumie się przez to kierowników oddziałów, kierowników referatów, kierowników zmian; ; 3) 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

2 PION WSPARCIA PION komórka organizacyjna SYMBOL 1) Referat Ogólny UOGR 2) Sekcja Informatyki UITS PION KONTROLI 3) Referat Kontroli Przedsiębiorców UKPR 4) Referat Dochodzeniowo-Śledczy UDSR 5) Referat Oceny Ryzyka UORR PION POSTĘPOWANIA 6) Referat Akcyzy i Gier UAGR 7) Referat Przeznaczeń Celnych i Obsługi Przedsiębiorców UPCR b) ust. 3 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: a) Sekcja Obsługi Zgłoszeń Celnych i Przyjmowania Deklaracji Podatku Akcyzowego od Samochodów Osobowych Płock ul. Królewiecka /OOZS c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5.Tworzy się następujące piony merytoryczne: 1) pion wsparcia obejmujący komórki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 1-2; 2) pion kontroli obejmujący komórki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 3-5; 3) pion postępowania obejmujący komórki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 6-7. ; 4) w 6 ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 15) współpraca z Referatem Ogólnym w zakresie realizacji procesów zarządczych w urzędzie; ; 5) w 7: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) prowadzenie postępowania z zakresu skarg, wniosków i petycji dotyczących działania urzędu i podległych oddziałów; ; b) w ust. 1 po pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 16 w brzmieniu: 16) wspomaganie naczelnika urzędu w realizowaniu procesów zarządczych w urzędzie i podległych komórkach organizacyjnych. ;

3 6) uchyla się 8; 7) w 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) kontrola prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin; ; 8) w 12 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 12. Do zakresu zadań Referatu Oceny Ryzyka należy w szczególności: ; 9) w 13: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz dopłatami, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą paliwową; ; b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) dokonywanie rejestracji oraz prowadzenie rejestru podmiotów zobowiązanych do rejestracji w podatku akcyzowym oraz prowadzenie rejestru podatników podatku od wydobycia niektórych kopalin; ; 9) w 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Oddział Celny w Płocku realizuje w szczególności zadania określone w 15 ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 14-15, 23-24, 26-28, 33-39, 41-54, 56. ; 10) w 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W Oddziale Celnym I w Pruszkowie ustala się czas pracy w systemie zmianowym w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach z zastrzeżeniem ust. 4, 5 oraz 7. Czynności wynikające z zakresu działania Miejsca Wyznaczonego w Błoniu wykonywane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach oraz w soboty w godzinach 9:00 14:00. ; 11) w 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Punkty przyjmowania zgłoszeń celnych i deklaracji uproszczonych nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych o których stanowi ust. 3-4, w Oddziale Celnym w Płocku zlokalizowane są w siedzibie Sekcji Obsługi Zgłoszeń Celnych i Przyjmowania Deklaracji Podatku Akcyzowego od Samochodów Osobowych przy ul. Królewieckiej 27 w Płocku. ;

4 12) w 21 ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) wyznaczanie funkcjonariuszy do kierowania sekcjami z zastrzeżeniem 23 ust. 2 pkt 2; ; 13) w 23: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Kierownicy oddziałów celnych i ich zastępcy stosownie do realizowanych obowiązków wymienionych w ust. 1 posiadają uprawnienia do: 1) podpisywania pism w sprawach należących do właściwości oddziału, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do podpisu Naczelnika i jego zastępców oraz parafują pisma w sprawach wymagających decyzji lub podpisu przełożonego; 2) wyznaczania funkcjonariuszy do kierowania sekcjami oraz do pełnienia służby w obsługiwanych przez oddział celny miejscach uznanych/wyznaczonych, w których mogą być dokonywane czynności przewidziane w przepisach prawa celnego. Wyznaczają liderów w miejscach, w których pełni służbę co najmniej dwóch funkcjonariuszy oraz wyznaczają funkcjonariuszy do pełnienia służby poza czasem pracy oddziału; 3) ustalania zakresów czynności dla podległych funkcjonariuszy; 4) przekazywania przełożonym informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości w służbie oraz o ważnych wydarzeniach związanych z działalnością oddziału; 5) współdziałania z właściwymi organami i instytucjami w celu ochrony porządku prawnego w zakresie właściwości oddziału; 6) powoływania biegłych i rzeczoznawców w zakresie prowadzonych postępowań, w uzgodnieniu z nadzorującym członkiem kierownictwa; 7) podpisywania wniosków, po przeprowadzeniu wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, w sprawach skutkujących wydatkowaniem środków publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami lub potrzebami stwierdzonymi w podległym oddziale; 8) opisywania i podpisywania pod względem merytorycznym faktur i innych dowodów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków finansowych przez podległą komórkę organizacyjną oraz kwalifikują wydatek do wydatku strukturalnego; 9) wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego (delegacje) dla funkcjonariuszy podległego oddziału; 10) akceptacji wniosków urlopowych dla funkcjonariuszy podległego oddziału; 11) wnioskowania do Naczelnika o podjęcie prac przez komisję powołaną decyzją Dyrektora do przeprowadzania przeglądów oraz likwidacji środków trwałych. ;

5 b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Kierownicy zmian stosownie do realizowanych obowiązków wymienionych w ust. 3 posiadają uprawnienia do: 1) podpisywania pism w sprawach należących do właściwości oddziału, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do podpisu Naczelnika, jego zastępców, kierownika oddziału, zgodnie z decyzją w sprawie upoważnienia niektórych funkcjonariuszy celnych i pracowników Urzędu Celnego w Pruszkowie do załatwiania spraw i wydawania rozstrzygnięć w imieniu Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie; 2) parafowania pism w sprawach wymagających decyzji lub podpisu przełożonego; 3) przekazywania kierownikowi oddziału informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości w służbie oraz o ważnych wydarzeniach związanych z działalnością komórki. ; 14) w 24: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kierownicy referatów odpowiadają za: 1) sprawną, efektywną i terminową realizację zadań referatu oraz podejmowane decyzje; 2) sprawowany nadzór nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie przestrzegania przepisów bhp, ppoż., polityki bezpieczeństwa informacji, dyscypliny służby, wykonywania przez podległych funkcjonariuszy zadań i czynności w ramach przyjętych do realizacji zakresów czynności; 3) przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych w komórce organizacyjnej w zakresie, częstotliwości i terminach określonych w odrębnych decyzjach; 4) organizowanie szkoleń wewnętrznych dla podległych funkcjonariuszy; 5) prawidłowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych SC i ich ochronę; 6) wyposażenie pomieszczeń służbowych oraz mienie będące w posiadaniu podległej komórki organizacyjnej; 7) dopuszczenie do pracy w systemach informatycznych wyłącznie funkcjonariuszy posiadających stosowne uprawnienia w określonym zakresie; 8) dopuszczenie do informacji objętych tajemnicą skarbową i celną wyłącznie uprawnionych funkcjonariuszy; 9) właściwą organizację stanowisk pracy w kierowanym referacie / sekcji, zgodną z zasadami bhp oraz podejmowane działania w celu wykonania obowiązków osoby kierującej pracownikami, określonych w szczególności w art. 212 Kodeksu Pracy. ; b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

6 2. Kierownicy referatów stosownie do realizowanych obowiązków wymienionych w ust. 1 posiadają uprawnienia do: 1) podpisywania pism w sprawach należących do właściwości komórki, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do podpisu Naczelnika i jego zastępców oraz parafują pisma w sprawach wymagających decyzji lub podpisu przełożonego; 2) ustalania zakresów czynności dla podległych funkcjonariuszy; 3) przekazywania przełożonym informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości służbie oraz o ważnych wydarzeniach związanych z działalnością komórki; 4) powoływania biegłych i rzeczoznawców w zakresie prowadzonych postępowań, w uzgodnieniu z nadzorującym członkiem kierownictwa; 5) podpisywania wniosków, po przeprowadzeniu wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, w sprawach skutkujących wydatkowaniem środków publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami lub potrzebami stwierdzonymi w podległej komórce; 6) opisywania i podpisywania pod względem merytorycznym faktur i innych dowodów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków finansowych przez podległą komórkę; 7) akceptowania wniosków urlopowych funkcjonariuszy podległej komórki; 8) wnioskowania do Naczelnika o podjęcie prac przez komisję powołaną decyzją Dyrektora do przeprowadzania przeglądów oraz likwidacji środków trwałych wykorzystywanych w podległej komórce organizacyjnej. ; 15) po 24 dodaje się 24 a w brzmieniu: 1. Osoby wyznaczone do kierowania sekcjami odpowiadają za: 1) sprawne, efektywne i terminowe wykonywanie zadań komórki organizacyjnej; 2) planowanie służby i podejmowane decyzje; 3) odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń, dokumentacji, systemów elektronicznych; 4) właściwe wykorzystanie sprzętu technicznego; 5) prawidłowe wprowadzanie danych do systemów; 6) współdziałanie z kierownikami innych komórek w zakresie realizowanych zadań; 7) przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych w zakresie, częstotliwości i terminach określonych w odrębnych decyzjach; 8) dopuszczenie do pracy w systemach informatycznych wyłącznie funkcjonariuszy posiadających stosowne uprawnienia; 9) przestrzeganie przepisów przez funkcjonariuszy kierowanej komórki w zakresie:

7 a) wykonywania przez nich zadań i czynności w ramach przyjętych do realizacji zakresów czynności, b) przestrzegania przez nich przepisów bhp, ppoż., c) przestrzegania przez nich polityki bezpieczeństwa informacji, d) przestrzegania przez nich dyscypliny służby. 2. Osoby wyznaczone do kierowania sekcjami stosownie do realizowanych obowiązków wymienionych w ust. 1 posiadają uprawnienia do: 1) podpisywania pism w sprawach należących do właściwości komórki, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do podpisu Naczelnika i jego zastępców oraz parafują pisma w sprawach wymagających decyzji lub podpisu przełożonego; 2) przekazywania przełożonym informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości w służbie oraz o ważnych wydarzeniach związanych z działalnością komórki; 3) powoływania biegłych i rzeczoznawców w zakresie prowadzonych postępowań, w uzgodnieniu z nadzorującym członkiem kierownictwa; 4) podpisywania wniosków, po przeprowadzeniu wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, w sprawach skutkujących wydatkowaniem środków publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami lub potrzebami komórki; 5) opisywania i podpisywania pod względem merytorycznym faktur i innych dowodów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków finansowych w związku z działalnością komórki; 6) akceptowania wniosków urlopowych funkcjonariuszy kierowanej komórki; 7) wnioskowania do Naczelnika o podjęcie prac przez komisję powołaną decyzją Dyrektora do przeprowadzania przeglądów oraz likwidacji środków trwałych wykorzystywanych w komórce; 8 ) wydawania instrukcji funkcjonariuszom kierowanej komórki odnośnie sposobów wykonania przydzielonych im zadań; 9) kontrolowania prawidłowości i terminowości wykonywanych zadań; 10) kontrolowania przestrzegania przez funkcjonariuszy kierowanej komórki : a) dyscypliny pracy, b) zasad bhp, ppoż., c) polityki bezpieczeństwa informacji, w tym przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych, tajemnicy skarbowej i celnej; 11) organizowania szkoleń wewnętrznych. ; 16) uchyla się 25 pkt 2; 17) w 26 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) Referat Oceny Ryzyka (UORR); ;

8 18) załącznik do regulaminu organizacyjnego schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie nadane w załączniku do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem 1 pkt 6 oraz 16, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. Na oryginale podpis: Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie /-/ podinsp. Iwona Pofelska

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO III PORT LOTNICZY W WARSZAWIE. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO III PORT LOTNICZY W WARSZAWIE. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załącznik do decyzji Nr 2 Naczelnika Urzędu Celnego III Port Lotniczy w Warszawie z dnia 7 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO III PORT LOTNICZY W WARSZAWIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 30/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2016 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE W regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO w LUBLINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO w LUBLINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Spis treści REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO w LUBLINIE... 1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Naczelnik... 2 Rozdział 3. Zastępcy Naczelnika... 3 Rozdział 4. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności pracowników OSiR

w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności pracowników OSiR ZARZĄDZENIE NR 6/2012 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r.

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r. DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Gdańsku. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 2 z dnia r. Naczelnika Urzędu Celnego w Gdańsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Gdańsku. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 2 z dnia r. Naczelnika Urzędu Celnego w Gdańsku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Gdańsku Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 2 z dnia 08.04.2014 r. Naczelnika Urzędu Celnego w Gdańsku ROZDZIAŁ I str. 3 Właściwość rzeczowa i miejscowa str. 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 5/13 ważny od 31.07.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Pile

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 5/13 ważny od 31.07.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Pile Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 5/13 ważny od 31.07.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Pile 1 R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Celnego w Pile określa strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego zał. Nr 1 do Decyzji nr 2 Naczelnika Urzędu Celnego w Słupsku z dnia 02.04.2014 zawierający zmiany wprowadzone Decyzją Nr 7 Naczelnika Urzędu Celnego

Bardziej szczegółowo

Wzór karty opisu stanowiska służbowego. Wartość stanowiska służbowego 3

Wzór karty opisu stanowiska służbowego. Wartość stanowiska służbowego 3 Wzór karty opisu stanowiska służbowego Załącznik nr 1 Kategoria stanowiska służbowego 1 Stanowisko służbowe 2 Wartość stanowiska służbowego 3 Kod stanowiska Zastępstwo 5 służbowego 4 Zadania realizowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2012 Dyrektora UKS w Katowicach z dnia 2 listopada 2012. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KATOWICACH PAŹDZIERNIK 2012 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. DECYZJA NR /IKAW DYREKTORA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU z dnia maja 2011 r.

PROJEKT. DECYZJA NR /IKAW DYREKTORA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU z dnia maja 2011 r. PROJEKT DECYZJA NR /IKAW DYREKTORA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU z dnia maja 2011 r. Decyzja uwzględnia standardy kontroli finansowej C 10, D 25, D 26 w sprawie wprowadzenia w Izbie Celnej we Wrocławiu i podległych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku. Katowice, dnia 28 stycznia 2015 r. AD.0443.1.2015 Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku. I. Informacje ogólne. Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII-178/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku

Uchwała Nr XIII-178/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku Uchwała Nr XIII-178/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie nadania Straży Miejskiej w Wołominie regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h,

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. 1 1. Wydatki ze środków publicznych mogą być ponoszone przez Starostwo na cele

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 5 4 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y A D M I N I S T R A C J I O G Ó L N O U C Z E L N I A N E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y A D M I N I S T R A C J I O G Ó L N O U C Z E L N I A N E J Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2016 Rektora UKSW w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Ogólnouczelnianej UKSW z dnia 9 września 2016 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y A D M I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r. Poz. 78. z dnia 13 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r. Poz. 78. z dnia 13 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r. Poz. 78 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 77 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 1 Naczelnika Urzędu Celnego w Elblągu z dnia 20 stycznia 2014 roku. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Celnemu w Elblągu

Decyzja nr 1 Naczelnika Urzędu Celnego w Elblągu z dnia 20 stycznia 2014 roku. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Celnemu w Elblągu Decyzja nr 1 Naczelnika Urzędu Celnego w Elblągu z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Celnemu w Elblągu Na podstawie 16 ust. 1 Zarządzenia nr 28 Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra, instrukcji obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SEKRETARZ GMINY RADCA PRAWNY

SEKRETARZ GMINY RADCA PRAWNY ZAŁĄCZNIK Nr 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY W 1 WÓJT GMINY SG 1 SEKRETARZ GMINY Rp 1/3 RADCA PRAWNY RF 1 SKARBNIK GMINY STANOWISKA: ZK - ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010/ 2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji Nr8/13 Naczelnika Urzędu Celnego w Kaliszu z dnia 31 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Kaliszu

Załącznik nr 1 do Decyzji Nr8/13 Naczelnika Urzędu Celnego w Kaliszu z dnia 31 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Kaliszu Załącznik nr 1 do Decyzji Nr8/13 Naczelnika Urzędu Celnego w Kaliszu z dnia 31 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Celnego w Kaliszu R o z d z i a ł I WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA I MIEJSCOWA 1. Urząd Celny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI z dnia... 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r. Dz.Urz.WUG.06.7.42 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU Załącznik do Zarządzenia Nr 1 REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU 1 1. Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad wykonywania kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 25

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 25 Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 25 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 91 z dnia 30.09.2015 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 91 z dnia 30.09.2015 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 91 z dnia 30.09.2015 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni ROZDZIAŁ I... 4 Właściwość rzeczowa i miejscowa... 4 ROZDZIAŁ II... 4 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 10 / 2015

DECYZJA Nr 10 / 2015 DECYZJA Nr 10 / 2015 Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku - Białej z dnia 02 października 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Celnemu w Bielsku - Białej. (335000-UOGR.0210.10.2015)

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, dnia... r. Na podstawie...

Zduńska Wola, dnia... r. Na podstawie... strona 1 z 10 Zastępca Prezydenta Miasta Zduńska Wola Na podstawie... upoważniam Pana/ią do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Miasta. strona 2 z 10 Na podstawie... upoważniam Pana/ią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. z dnia ) Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. z dnia ) Postanowienia ogólne Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego numer z dnia ) Postanowienia ogólne 1 Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-10-22 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Izba Celna w Kielcach

KARTA USŁUGI Izba Celna w Kielcach Co chcę załatwić? Uzyskać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, nabytego w kraju UE i przywiezionego w celu rejestracji pojazdu na terenie Polski.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Regulamin organizacyjny Urzędu Celnego w Wałbrzychu

Tekst jednolity. Regulamin organizacyjny Urzędu Celnego w Wałbrzychu Tekst jednolity Załącznik do Decyzji Nr 3 /UOGS Naczelnika Urzędu Celnego w Wałbrzychu z dnia 30 września 2014 r. Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 9/UOGS Naczelnika Urzędu Celnego w Wałbrzychu z dnia 26 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r. Załącznik do Decyzji nr 1 Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r. Warszawa, dnia 1 lipca 2017 1 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

URZĄD CELNY II W ŁODZI

URZĄD CELNY II W ŁODZI Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 11 Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2016 roku. URZĄD CELNY II W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO II W ŁODZI Strona 1 z 17 Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO W RYBNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO W RYBNIKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU CELNEGO W RYBNIKU Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone: - Decyzją nr 3 Naczelnika Urzędu Celnego w Rybniku z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniającą Decyzję nr 9 Naczelnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12 z dnia 29.01.2016 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni. Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12 z dnia 29.01.2016 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Gdyni Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12 z dnia 29.01.2016 r. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni ROZDZIAŁ I... 4 Właściwość rzeczowa i miejscowa... 4 ROZDZIAŁ II... 4 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r.

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór formularza opisu stanowiska pracy OPIS STANOWISKA PRACY

Wzór formularza opisu stanowiska pracy OPIS STANOWISKA PRACY załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wzór formularza opisu stanowiska pracy OPIS STANOWISKA PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W TCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W TCZEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W TCZEWIE I. Postanowienia ogólne. 1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Poznań..2008r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Kancelaria Sejmiku, działa na podstawie: 1. Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Krasnegostawu z dnia roku

Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Krasnegostawu z dnia roku Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 13.02.2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznego Straży Miejskiej w Krasnymstawie Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 758

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 758 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 758 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630)

Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630) Warszawa, dnia 27 lipca 2009 r. Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o Służbie Celnej jest aktem normatywnym, który w sposób kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził:

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. świrki i Wigury 17, 40-063 Katowice, http://www.sl.mofnet.gov.pl/us/katowice1.htm REGULAMIN ORGANIZACYJNY - ZMIANY ZARZĄDZENIE NR 57/2011 obowiązuje od: 24.11.2011

Bardziej szczegółowo