REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2012 Dyrektora UKS w Katowicach z dnia 2 listopada REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KATOWICACH PAŹDZIERNIK 2012

2 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego... 5 Rozdział IV Zakres nadzoru i stałych uprawnień kierowników komórek organizacyjnych... 9 Rozdział V Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu Rozdział VI Schemat organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach Rozdział VII Postanowienia końcowe

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 41, poz. 214); 2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 13, poz. 62); 3. zarządzenia Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 2); 4. regulaminu organizacyjnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach. 2 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1. Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach; 2. Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach; 3. wicedyrektorze - należy przez to rozumieć Wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach; 4. Głównym Księgowym należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach; 5. komórkach organizacyjnych należy przez to rozumieć ośrodki zamiejscowe, wydziały, oddziały, referaty, sekcje i jednoosobowe stanowiska pracy; 6. kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, kierownika oddziału, kierownika referatu lub kierującego sekcją; 7. pracowniku - należy przez to rozumieć inspektora kontroli skarbowej albo pracownika zatrudnionego w Urzędzie; 8. ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej; 9. regulaminie należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Urzędu; 10. zarządzeniu należy przez to rozumieć zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej. 3

4 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu 3 W skład Urzędu wchodzą, oznaczone indywidualnym symbolem, następujące komórki organizacyjne: 1) Referat Księgowości, którym kieruje Główny Księgowy Urzędu DK1; DK 2) Sekcja Kontroli Wewnętrznej DW 3) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego DH 4) Referat Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych DZ 5) Wydział Spraw Administracyjno Gospodarczych DO 6) Sekcja d/s Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej, którą kieruje Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych 7) Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji DC 8) Referat Kancelaryjno Sekretarski DS 9) Referat Obsługi Prawnej DR 10) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DG DN1; DN 11) Wydział Audytu Środków Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł DE Zagranicznych 12) Komórki kontroli podatkowej 1) Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie, w skład którego wchodzą: a) I Wydział Kontroli Podatkowej W1P1 b) II Wydział Kontroli Podatkowej W1P2 2) III Wydział Kontroli Podatkowej W1P3 3) V Wydział Kontroli Podatkowej W2P2 4) VI Wydział Kontroli Podatkowej W2P3 5) VII Wydział Kontroli Podatkowej W2P4 6) VIII Oddział Kontroli Podatkowej W2P5 7) Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku Białej, w skład którego wchodzą: a) IX Wydział Kontroli Podatkowej W3P1 b) X Wydział Kontroli Podatkowej W3P2 8) IV Wydział Kontroli Podatkowej W3P3 9) XII Oddział Kontroli Podatkowej W4P1 13) Oddział Kontroli Środków Publicznych W3B 14) Oddział Postępowań Przygotowawczych W4M 15) Wydział Analiz, Planowania i Informatyki, w skład którego W4A wchodzi: a) Referat Informatyki W4A1 16) Wydział Realizacyjny W4X 17) Wydział Wywiadu Skarbowego, w skład którego wchodzą: W4Y 1) I Oddział Wywiadu Skarbowego w Bielsku Białej W4Y1 2) II Oddział Wywiadu Skarbowego w Częstochowie W4Y2 4

5 4 1. W Urzędzie, na podstawie odrębnych przepisów, działają: a) Główny Księgowy DK; b) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych DN; c) Rzecznik Dyscyplinarny; d) Komisja Dyscyplinarna; 2. W Urzędzie mogą działać komisje i zespoły powoływane przez Dyrektora. 3. Komisje i zespoły, o których mowa w ust. 2, są powoływane w drodze decyzji, w której określa się cel ich powołania, zakres zadań i tryb pracy. Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego 5 1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: 1) Wicedyrektorzy, W1, W2, W3, W4, 2) Główny Księgowy DK, 3) Sekcja Kontroli Wewnętrznej DW, 4) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego DH, 5) Referat Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych DZ, 6) Wydział Spraw Administracyjno Gospodarczych DO, 7) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych DN, 8) Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji DC, 9) Referat Kancelaryjno Sekretarski DS, 10) Referat Obsługi Prawnej DR, 11) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DG 12) Wydział Audytu Środków Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych DE, 5

6 2. Wicedyrektorowi (W1) podlegają: 1) Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie 2) III Wydział Kontroli Podatkowej W1P3, 3. Wicedyrektorowi (W2) podlegają: 1) V Wydział Kontroli Podatkowej W2P2, 2) VI Wydział Kontroli Podatkowej W2P3, 3) VII Wydział Kontroli Podatkowej W2P4, 4) VIII Oddział Kontroli Podatkowej W2P5, 4. Wicedyrektorowi (W3) podlegają: 1) Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku Białej 2) IV Wydział Kontroli Podatkowej W3P3, 3) Oddział Kontroli Środków Publicznych W3B, 5. Wicedyrektorowi (W4) podlegają: 1) XII Oddział Kontroli Podatkowej W4P1, 2) Oddział Postępowań Przygotowawczych W4M, 3) Wydział Analiz, Planowania i Informatyki W4A, w skład którego wchodzi: a) Referat Informatyki W4A1 4) Wydział Realizacyjny W4X, 5) Wydział Wywiadu Skarbowego W4Y, w skład którego wchodzą: a) I Oddział Wywiadu Skarbowego w Bielsku Białej W4Y1, b) II Oddział Wywiadu Skarbowego w Częstochowie W4Y Urzędem, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy, kieruje Dyrektor przy pomocy wicedyrektorów, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 2. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje wicedyrektor W2, 6

7 3. W czasie nieobecności wicedyrektora W2, Dyrektora zastępuje inny upoważniony wicedyrektor. 4. Zastępujący Dyrektora wicedyrektor uprawniony jest do podejmowania wszelkich czynności, chyba że Dyrektor zastrzeże niektóre czynności do wyłącznej kompetencji. 5. Dyrektor sprawuje ogólny nadzór nad przebiegiem pracy w Urzędzie, reprezentuje Urząd na zewnątrz oraz zapewnia mu warunki do prawidłowej i terminowej realizacji zadań. 6. Dyrektor może wydawać wewnętrzne zarządzenia, decyzje i instrukcje w sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu. 7. Dyrektor może upoważnić wicedyrektorów, Głównego Księgowego, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Urzędu i innych pracowników Urzędu do załatwiania spraw w jego imieniu, a w szczególności do wydawania decyzji, wyników kontroli, postanowień i zaświadczeń Wicedyrektor jest odpowiedzialny przed Dyrektorem za: a) prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań powierzonych na mocy regulaminu oraz zleconych przez Dyrektora; b) bezpieczeństwo informacji, w szczególności ochronę informacji niejawnych, ochronę danych osobowych oraz przestrzeganie tajemnicy skarbowej w podległych komórkach; c) przestrzeganie przepisów dotyczących spraw obronnych, o ochronie osób i mienia, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, d) bieżące informowanie o przebiegu realizacji wykonywanych zadań, e) przestrzeganie przez pracowników zasad etyki zawodowej, dyscypliny pracy i racjonalnego wykorzystania czasu pracy, f) załatwianie innych kategorii spraw lub poszczególnych spraw na podstawie indywidualnego upoważnienia Dyrektora. 2. W czasie nieobecności wicedyrektora zastępuje inny, upoważniony przez Dyrektora, wicedyrektor, z zastrzeżeniem ust. 3. 7

8 3. W sprawach należących do właściwości Wydziału wywiadu skarbowego nadzorującego wicedyrektora zastępuje naczelnik Wydziału wywiadu skarbowego. 4. Wicedyrektor, w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych, podpisuje: a) korespondencję o charakterze porządkowym oraz informacyjnym w ramach Urzędu; b) polecenia wyjazdów służbowych pracowników w zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora; c) korespondencję kierowaną do organów administracji publicznej w związku z powierzonymi do prowadzenia postępowaniami kontrolnymi; d) wnioski o udzielenie urlopu kierownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych, e) wnioski o awansowanie, nagradzanie lub ukaranie pracowników, 5. Wicedyrektor podpisuje także dokumenty, do wydania których został upoważniony przez Dyrektora. 6. Wicedyrektor parafuje projekty pism, w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych, zastrzeżone do podpisu Dyrektora Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm). 2. Główny Księgowy kieruje Referatem Księgowości (DK1). 3. Główny Księgowy podpisuje także dokumenty, do wydania których został upoważniony przez Dyrektora. 4. Główny Księgowy parafuje projekty pism, w zakresie działania podległej komórki organizacyjnej, zastrzeżone do podpisu Dyrektora. 8

9 Rozdział IV Zakres nadzoru i stałych uprawnień kierowników komórek organizacyjnych 9 1. Kierownik komórki organizacyjnej bezpośrednio kieruje pracą komórki organizacyjnej i jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe realizowanie przydzielonych zadań. 2. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje wyznaczony przez niego pracownik. 3. Do zadań kierownika komórki organizacyjnej, w zakresie jej działania, należy w szczególności: a) przydział zadań dla poszczególnych stanowisk pracy; b) przydzielanie podległym pracownikom spraw do załatwienia oraz przekazywanie informacji niezbędnych do ich prowadzenia; c) zapewnianie skutecznego przepływu informacji wewnątrz jak i na zewnątrz Urzędu; d) ocena proponowanego rozstrzygnięcia w zakresie merytorycznym i formalnoprawnym, przed przekazaniem do zatwierdzenia przełożonemu; e) informowanie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizowaniu zadań; f) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Dyrektora, wicedyrektora lub Głównego Księgowego; g) wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego w sprawach osobowych, w tym przedstawianie wniosków o awansowanie, nagradzanie lub ukaranie pracowników; h) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i racjonalnego wykorzystania czasu pracy; i) egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących tajemnic określonych przepisami prawa, spraw obronnych, ochrony osób i mienia, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; j) parafowanie poleceń wyjazdów służbowych pracowników, 9

10 k) nadzór nad poprawnością dokumentów wychodzących z komórek organizacyjnych, w tym wstępne aprobowanie pism przedstawianych do podpisu przełożonym, l) przygotowywanie na polecenie przełożonego materiałów i informacji z działalności nadzorowanej komórki, m) koordynowanie prac i współdziałanie z właściwymi komórkami Urzędu w sprawach wynikających z zakresu zadań nadzorowanej komórki, n) stworzenie podległym pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o) akceptowanie kart urlopowych podległych pracowników. 4. Do zadań naczelników i kierowników komórek organizacyjnych kontroli podatkowej należy również: a) podpisywanie zlecenia do wystawienia postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego i upoważnia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, b) aprobowanie w oparciu o przedstawione akta kontroli wszystkich projektów postanowień, decyzji i wyników kontroli przygotowanych przez inspektorów kontroli skarbowej, c) aprobowanie wniosków inspektorów o przedłużanie ważności prowadzonego postępowania kontrolnego i kontroli podatkowej, d) prowadzenie postępowań kontrolnych, e) współpraca z innymi organami w zakresie spraw związanych z nadzorowanymi kontrolami i monitorowanie przebiegu postępowania odwoławczego w tych sprawach, f) wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonych. 5. Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy kierowanie Sekcją ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej (DN1) oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Kierownik komórki organizacyjnej podpisuje pisma: a) do wydania których został pisemnie upoważniony przez Dyrektora; 10

11 b) o charakterze porządkowym lub informacyjnym w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w szczególności korespondencję w ramach Urzędu. 2. Kierownik komórki organizacyjnej parafuje projekty pism, w zakresie działania podległej komórki organizacyjnej, zastrzeżone do podpisu przełożonych. Rozdział V Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu 11 Do zakresu działania Referatu Księgowości (DK1), którym kieruje Główny Księgowy (DK) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 13 załącznika do zarządzenia, 2) gospodarka mandatami karnymi, 3) rozliczanie funduszu płac i funduszu premiowego, 4) windykacja należności i terminowe rozliczanie zobowiązań oraz osób odpowiedzialnych za mienie, 5) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe dysponowanie środkami publicznymi, 6) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 12 Do zakresu działania Sekcji Kontroli Wewnętrznej (DW) należy: 1) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 2) prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych Dyrektora, 3) ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji otrzymanych przez Urząd, 4) prowadzenie postępowań wyjaśniających zleconych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub Dyrektora, 11

12 5) prowadzenie kontroli wewnętrznych planowanych i doraźnych zleconych przez Dyrektora, mając na uwadze art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz.1505 ze zm.), 6) opracowywanie projektów planów kontroli wewnętrznych, stosownie do wytycznych Dyrektora, 7) ujawnianie i sygnalizowanie zagrożeń, w szczególności zapobieganie i ujawnianie możliwości popełnienia nadużyć i przestępstw, o których mowa w art Kodeksu karnego, przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 8) sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie działania Sekcji, 9) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 13 Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Audytu Wewnętrznego (DH) należy: 1) wspieranie Dyrektora Urzędu w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej, 2) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w Urzędzie, 3) przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie: realizacja zadań zapewniających oraz świadczenie usług doradczych na rzecz Dyrektora Urzędu, 4) sporządzanie planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego, 5) współpraca z Komitetem Audytu i komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów, 6) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 12

13 14 Do zakresu działania Referatu Obsługi Prawnej (DR) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 10 załącznika do zarządzenia, 2) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych dotyczących działalności Urzędu, 3) współpraca z pracownikami Urzędu w przygotowywaniu projektów decyzji i wyników kontroli, 4) sprawowanie nadzoru nad jednolitością orzecznictwa Urzędu, 5) sygnalizowanie Dyrektorowi występowania problemów wymagających kompleksowego i systemowego rozstrzygnięcia lub zasięgnięcia opinii Ministerstwa Finansów lub innych organów, 6) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 15 Do zakresu działań Wydziału Spraw Administracyjno Gospodarczych (DO), należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 11 załącznika do zarządzenia, 2) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej i projektowotechnicznej dotyczącej administrowanych lokali i zainstalowanych maszyn i urządzeń, w tym sieci komputerowej, 3) kontrola prawidłowości wykonywania przez zleceniobiorców zadań, w zakresie usług porządkowych, usług zabezpieczenia i ochrony mienia, 4) sprawy związane z zamówieniami publicznymi: 1) zapewnienie ścisłego przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych w obszarze wydatkowania środków publicznych, 2) przygotowania postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowej oraz realizacja zamówień publicznych, 3) archiwowanie dokumentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 13

14 5) obsługa transportowa Urzędu, w tym zarządzanie czasem pracy kierowców, kontrola kart drogowych, zużycia paliwa, 6) obsługa administracyjna, w szczególności: a) prowadzenie zbioru aktów prawnych, b) organizowanie dostępu do informacji ekonomicznej i prawnej, w szczególności prowadzenie biblioteki i czytelni, 7) utrzymanie technicznej sprawności budynków zajmowanych przez Urząd, 8) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 16 Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (DG) należy: 1) wykonywanie zadań przypisanych służbie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów prawa pracy, w szczególności: a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, b) bieżące informowanie Dyrektora Urzędu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, c) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Urzędu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, d) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz udział w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, e) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, f) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, g) organizowanie i zapewnienie właściwego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, 14

15 h) organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników oraz współpraca z lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną, i) współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania badań i pomiarów, j) przedstawianie Dyrektorowi Urzędu wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach pracy, k) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 17 Do zakresu działania Referatu Kancelaryjno Sekretarskiego (DS) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 12 załącznika do zarządzenia, 2) obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej Urzędu, 3) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zadań Referatu, 4) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 18 Do zakresu działania Referatu Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych (DZ) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 8 załącznika do zarządzenia, 2) planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych, 3) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 15

16 19 Do zakresu działania Sekcji ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej (DN1) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228), 2) prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu, 3) ewidencjonowanie, przechowywanie i obsługa dokumentów oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu, 4) opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz nadzór nad jego realizacją oraz organizacja szkoleń w zakresie spraw obronnych, 5) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, 6) zapewnienie ochrony danych osobowych poprzez organizację, opracowanie wewnętrznych procedur i szkolenie pracowników, 7) sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. okresowe kontrole stanu zabezpieczenia ppoż., przeglądy urządzeń ppoż., prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu ppoż, 8) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 20 Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska d/s Komunikacji (DC) należy: 1) publiczne prezentowanie działań Urzędu, 2) organizowanie kontaktów publicznych Urzędu, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu, 3) współudział w realizacji obowiązków nałożonych na organy administracji rządowej w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 4) ewidencja krytyki prasowej, sporządzanie projektów sprostowań i informacji, określonych uregulowaniami prawa prasowego, z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, 16

17 5) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz dokumentacji związanej z udzieleniem bądź odmową udzielenia informacji publicznej, 6) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 21 Do zakresu działania komórek kontroli podatkowej (W1P1, W1P2, W1P3, W2P2, W2P3, W2P4, W2P5, W3P1, W3P2, W3P3, W4P1) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 2 załącznika do zarządzenia, 2) kontrola handlu elektronicznego (e-handel) wobec osób i podmiotów wykorzystujących internet w swojej działalności gospodarczej, 3) kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz osób zobowiązanych do ich składania na podstawie odrębnych przepisów, 4) w ramach prowadzonych postępowań kontrolnych rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej, 5) ujawnianie nieprawidłowości dotyczących ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, 6) ujawnianie w toku prowadzonych postępowań kontrolnych przestępstw i wykroczeń skarbowych, 7) ujawnianie składników majątkowych podmiotów zobowiązanych do uiszczania należności publicznych lub podejrzanych o czyny zagrożone karą grzywny lub karami pieniężnymi, w celu zapewnienia skuteczności poboru tych należności oraz wykonania orzeczeń lub mandatów karnych, 8) sprawdzanie prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahentów kontrolowanego na zlecenie innych organów kontroli skarbowej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami kontrolnymi, 17

18 9) prowadzenie przesłuchań świadków w ramach pomocy prawnej na zlecenie innych organów kontroli skarbowej, 10) współpraca z organami policji i prokuratury w zakresie ujawniania i eliminowania przestępstw, 11) przekazywanie uzyskanych w trakcie postępowań kontrolnych materiałów i informacji o nieprawidłowościach innych niż podatkowe, a będących w sferze zainteresowania Urzędu wyspecjalizowanym komórkom organizacyjnym, 12) opracowywanie informacji z realizacji zadań i planów kontroli oraz innych niezbędnych analiz i informacji oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Analiz, Planowania i Informatyki, 13) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę wymienionych komórek. 22 Do zakresu działania Oddziału Kontroli Środków Publicznych (W3B) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 załącznika do zarządzenia, 2) ujawnianie w toku postępowań kontrolnych przestępstw i wykroczeń skarbowych, 3) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę wymienionych komórek. 23 Do zakresu działania Wydziału Audytu Środków Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych (DE) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 4 załącznika do zarządzenia, 2) ujawnianie w toku postępowań kontrolnych przestępstw i wykroczeń skarbowych, 3) przekazywanie do Ministerstwa Finansów informacji o przeprowadzonych audytach i kontrolach oraz ich wynikach, 18

19 4) opracowywanie informacji o realizacji zadań oraz innych potrzebnych analiz i informacji, 5) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę wymienionych komórek Do zakresu działania Wydziału Wywiadu Skarbowego (W4Y), w skład którego wchodzą I Oddział Wywiadu Skarbowego (W4Y1) oraz II Oddział Wywiadu Skarbowego (W4Y2) należy wykonywanie zadań, o których mowa w Rozdziale 4 ustawy o kontroli skarbowej. 2. I Oddział Wywiadu Skarbowego (W4Y1) oraz II Oddział Wywiadu Skarbowego (W4Y2) podlegają Wydziałowi Wywiadu Skarbowego (W4Y) i wykonują zadania zlecone przez naczelnika tego Wydziału. 25 Do zakresu działania Oddziału Postępowań Przygotowawczych (W4M) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 5 załącznika do zarządzenia, 2) analiza materiałów kontroli skarbowych pod kątem możliwości wykorzystania w postępowaniu przygotowawczym, 3) prowadzenie postępowań mandatowych, 4) szkolenie służb kontrolnych w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego, 5) współdziałanie w sporządzaniu zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 6) współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej na zasadach, określonych w odrębnych przepisach, 7) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę wymienionej komórki. 26 Do zakresu działania Wydziału Analiz, Planowania i Informatyki (W4A), w skład którego wchodzi Referat Informatyki (W4A1) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 1 i pkt 9 załącznika do zarządzenia, 19

20 2) monitorowanie przebiegu realizacji planu kontroli i przekazywanie informacji w tym zakresie kierownictwu Urzędu, 3) współpraca z organami administracji państwowej w zakresie koordynacji czynności kontrolnych, 4) dokonywanie okresowych analiz dotyczących rozpatrywania doniesień, stopnia ich wykorzystania oraz uzyskanych efektów w wyniku podjętych kontroli, 5) analiza efektywności prowadzonych kontroli pod kątem oceny pracy komórek organizacyjnych kontroli skarbowej i inspektorów, 6) analizowanie informacji zawartych w prasie, dotyczących zdarzeń mających związek z zakresem działania kontroli skarbowej, 7) ewidencjonowanie sprawozdań z kontroli koordynowanych, prowadzonych przez Urząd oraz współdziałanie w tym zakresie z kierownikami komórek, 8) prowadzenie programu karta kontroli, 9) kontrolowanie wykorzystania i prawidłowego stosowania sprzętu i oprogramowania komputerowego, 10) prowadzenie obsługi internetowej Urzędu, w szczególności zapewnienie dostępu do informacji przekazywanych pocztą elektroniczną, 11) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę wymienionych komórek. 27 Do zakresu działania Wydziału Realizacyjnego (W4X) należy, w szczególności, wykonywanie zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 14b, art. 10 ust. 2 pkt 13 i art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy o kontowi skarbowej z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 11d ust. 1, art. 11e ust. 1 i art. 11f ust. 1 tej ustawy. 20

21 Rozdział VI Schemat organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach D Dyrektor W1 Wicedyrektor W2 Wicedyrektor W3 Wicedyrektor W4 Wicedyrektor DK Główny Księgowy Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie W2P2 V Wydział Kontroli Podatkowej Ośrodek Zamiejcowy w Bielsku - Białej W4P1 XII Oddział Kontroli Podatkowej DK1 Referat Księgowości W1P1 I Wydział Kontroli Podatkowej W2P3 VI Wydział Kontroli Podatkowej W3P1 IX Wydział Kontroli Podatkowej W4M Oddział Postępowań Przygotowawczych DW Sekcja Kontroli Wewnętrznej W1P2 II Wydział Kontroli Podatkowej W2P4 VII Wydział Kontroli Podatkowej W3P2 X Wydział Kontroli Podatkowej W4A Wydział Analiz, Planowania i Informatyki DH Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego W1P3 III Wydział Kontroli Podatkowej W2P5 VIII Oddział Kontroli Podatkowej W3P3 IV Wydział Kontroli Podatkowej W4A1 Referat Informatyki DZ Referat Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych W3B Oddział Kontroli Środków Publicznych W4X Wydział Realizacyjny DO Wydział Spraw Administracyjno- Gospodarczych W4Y Wydział Wywiadu Skarbowego DN Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych W4Y1 I Oddział Wywiadu Skarbowego DN1 Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej W4Y2 II Oddział Wywiadu Skarbowego DC Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji DS Referat Kancelaryjno-Sekretarski DR Referat Obsługi Prawnej DG Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DE Wydział Audytu Środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych 21

22 Rozdział VII Postanowienia końcowe 28 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga Dyrektor. 29 Zmiana regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. 22

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: Decyzja uwzględnia standardy kontroli zarządczej: A3, A4 DECYZJA Nr 4 NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO W PRUSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. 445000-UOGR.0210.4.2016 zmieniająca decyzję w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 10.09.2012 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności pracowników OSiR

w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności pracowników OSiR ZARZĄDZENIE NR 6/2012 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 10 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr P.021.3.2015 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Transportu Kolejowego Szczegółowy podział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego Zaopiniowany przez Radę Naukową w dniu 5 lutego 2014 r. Wprowadzony w życie z dniem 1 marca 2014 r. I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Zatwierdzony Zarządzeniem nr 22 / 2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 z dnia 10 marca 2014r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 13/10 Głównego Inspektora Pracy z dnia 13 maja 2010 r. uwzględniający zmiany dokonane zarządzeniem GIP z dnia 28 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzna, w tym podział funkcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie, zwany dalej GOK, działa na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zwany dalej ZKM utworzony został Uchwałą Nr XLVI/ 346 / 92 Rady Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo