Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego... 5 Rozdział IV Zakres nadzoru i stałych uprawnień kierowników komórek organizacyjnych... 9 Rozdział V Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu Rozdział VI Schemat organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi Rozdział VII Postanowienia końcowe

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553); 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 13, poz. 62); 3) zarządzenia Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 2); 4) regulaminu organizacyjnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi. 2 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi; 2) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi; 3) wicedyrektorze należy przez to rozumieć Wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi; 4) Głównym Księgowym należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi; 5) komórkach organizacyjnych należy przez to rozumieć ośrodek zamiejscowy, wydziały, oddziały, referaty, sekcje i jednoosobowe stanowiska pracy; 6) kierowniku komórki organizacyjnej należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, kierownika oddziału, kierownika referatu lub kierującego sekcją; 7) pracowniku należy przez to rozumieć inspektora kontroli skarbowej albo pracownika zatrudnionego w Urzędzie; 8) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej; 9) regulaminie należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Urzędu; 10) zarządzeniu należy przez to rozumieć zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej. 3

4 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu 3 W skład Urzędu wchodzą, oznaczone indywidualnym symbolem, następujące komórki organizacyjne: 1) Referat Obsługi Prawnej DR; 2) Referat Kontroli Wewnętrznej DW; 3) Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego DH; 4) Referat Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych DZ; 5) Referat Kancelaryjno Sekretarski DS; 6) Referat Księgowości DK1; 7) Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych DN1; 8) Administrator Bezpieczeństwa Informacji DD; 9) Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji DC; 10) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DG; 11) Wydział Wywiadu Skarbowego W1Y, w skład którego wchodzi Oddział Wywiadu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim W1Y1; 12) Wydział Postępowań Przygotowawczych W1M; 13) Wydział Analiz i Planowania W1A; 14) Referat Informatyki W1I; 15) Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych W2E; 16) Wydział Kontroli Środków Publicznych W3B; 17) Oddział Spraw Administracyjno-Gospodarczych W3O; 18) Ośrodek Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim w skład którego wchodzi: a) IV Wydział Kontroli W2P3, b) V Wydział Kontroli W2P4; 19) Komórki kontroli podatkowej: a) III Wydział Kontroli W1P1, b) VIII Wydział Kontroli W1P2, c) I Wydział Kontroli w Sieradzu W2P1, d) II Wydział Kontroli w Sieradzu W2P2, 4

5 e) IX Wydział Kontroli W2P5, f) VI Wydział Kontroli W3P1, g) VII Wydział Kontroli W3P2, h) X Wydział Kontroli W3P3, i) XI Wydział Kontroli W3P W Urzędzie, na podstawie odrębnych przepisów, działają: 1) Główny Księgowy DK; 2) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych DN; 3) Administrator Bezpieczeństwa Informacji DD; 4) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DG; 5) Rzecznik Dyscyplinarny; 6) Komisja Dyscyplinarna. 2. W Urzędzie mogą działać komisje i zespoły powoływane przez Dyrektora. 3. Komisje i zespoły, o których mowa w ust. 2, są powoływane w drodze decyzji, w której określa się cel ich powołania, zakres zadań i tryb pracy. Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego 5 1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: 1) Wicedyrektorzy W1, W2, W3; 2) Referat Obsługi Prawnej DR; 3) Referat Kontroli Wewnętrznej DW; 4) Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego DH; 5) Referat Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych DZ; 6) Referat Kancelaryjno Sekretarski DS; 7) Główny Księgowy DK; 8) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych DN; 9) Administrator Bezpieczeństwa Informacji DD; 10) Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji DC; 11) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DG. 5

6 2. Wicedyrektorowi (W1) podlegają: 1) Wydział Wywiadu Skarbowego W1Y; 2) Wydział Postępowań Przygotowawczych W1M; 3) Wydział Analiz i Planowania W1A; 4) Referat Informatyki W1I; 5) III Wydział Kontroli W1P1; 6) VIII Wydział Kontroli W1P2. 3. Wicedyrektorowi (W2) podlegają: 1) I Wydział Kontroli w Sieradzu W2P1; 2) II Wydział Kontroli w Sieradzu W2P2; 3) Ośrodek Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim; 4) IX Wydział Kontroli W2P5; 5) Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych W2E. 4. Wicedyrektorowi (W3) podlegają: 1) VI Wydział Kontroli W3P1; 2) VII Wydział Kontroli W3P2; 3) X Wydział Kontroli W3P3; 4) XI Wydział Kontroli W3P4; 5) Wydział Kontroli Środków Publicznych W3B; 6) Oddział Spraw Administracyjno-Gospodarczych W3O Urzędem, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy, kieruje Dyrektor przy pomocy wicedyrektorów, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wicedyrektor W1. 3. W czasie nieobecności wicedyrektora W1 Dyrektora zastępuje inny upoważniony wicedyrektor. 6

7 4. Zastępujący Dyrektora wicedyrektor uprawniony jest do podejmowania wszelkich czynności, chyba że Dyrektor zastrzeże niektóre czynności do wyłącznej kompetencji. 5. Dyrektor reprezentuje Urząd na zewnątrz oraz podejmuje działania w celu zapewnienia warunków do prawidłowej i terminowej realizacji zadań. 6. Dyrektor może wydawać wewnętrzne zarządzenia, decyzje, polecenia i instrukcje w sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu. 7. Dyrektor może upoważnić wicedyrektorów, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu i innych pracowników Urzędu do załatwiania spraw w jego imieniu, a w szczególności do wydawania decyzji, wyników kontroli, postanowień i zaświadczeń Wicedyrektor jest odpowiedzialny przed Dyrektorem za: 1) prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań powierzonych na mocy regulaminu oraz zleconych przez Dyrektora; 2) bezpieczeństwo informacji, w szczególności ochronę informacji niejawnych, ochronę danych osobowych oraz przestrzeganie tajemnicy skarbowej w podległych komórkach organizacyjnych; 3) przestrzeganie w podległych komórkach organizacyjnych przepisów dotyczących spraw obronnych, o ochronie osób i mienia, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) sprawowanie kontroli funkcjonalnej w podległych komórkach organizacyjnych; 5) rozpatrywanie skarg i wniosków składanych w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym, przygotowawczym i kontrolą podatkową oraz udzielanie na nie odpowiedzi; 6) dokonywanie bieżącej kontroli prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań oraz wykonywania innych zadań przez podległe komórki organizacyjne; 7) informowanie Dyrektora o stopniu realizacji zadań, zagrożeniach i zakłóceniach w ich wykonywaniu; 8) dokonywanie weryfikacji merytorycznej i formalnej projektów decyzji, postanowień, wyników kontroli oraz innych dokumentów przedkładanych Dyrektorowi do podpisu; 7

8 9) dokonywanie analizy wyników prowadzonych postępowań kontrolnych i przedstawianie Dyrektorowi wniosków; 10) udzielanie urlopów wypoczynkowych podległym kierownikom komórek organizacyjnych; 11) opracowywanie projektów opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, obowiązków i uprawnień podległych kierowników komórek organizacyjnych; 12) terminowe informowanie Dyrektora o zdarzeniach mających wpływ na sytuację prawną pracowników; 13) nadzorowanie wykonywania przez podległych kierowników komórek organizacyjnych kontroli dyscypliny pracy oraz racjonalnego wykorzystywania czasu pracy podległych pracowników. 2. Wicedyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje inny, upoważniony przez Dyrektora, wicedyrektor, z zastrzeżeniem ust W sprawach należących do właściwości Wydziału Wywiadu Skarbowego nadzorującego wicedyrektora zastępuje naczelnik Wydziału Wywiadu Skarbowego. 4. Wicedyrektor, w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych: 1) podpisuje polecenia wyjazdów służbowych pracowników na obszarze kraju; 2) wnioskuje w sprawach osobowych, w tym o awansowanie, nagradzanie lub ukaranie pracowników. 5. Wicedyrektor podpisuje także dokumenty, do wydania których został upoważniony przez Dyrektora. 6. Wicedyrektor parafuje projekty pism, w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych, zastrzeżone do podpisu Dyrektora Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 2. Główny Księgowy kieruje Referatem Księgowości (DK1). 3. Główny Księgowy podpisuje także dokumenty, do wydania których został upoważniony przez Dyrektora. 4. Główny Księgowy parafuje projekty pism, w zakresie działania podległej komórki organizacyjnej, zastrzeżone do podpisu Dyrektora. 8

9 Rozdział IV Zakres nadzoru i stałych uprawnień kierowników komórek organizacyjnych 9 1. Kierownik komórki organizacyjnej bezpośrednio kieruje pracą komórki organizacyjnej i jest odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy, jakość i terminowość zadań realizowanych przez podległych pracowników. 2. Kierownika komórki organizacyjnej w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik wyznaczony przez nadzorujących pracę komórki organizacyjnej. 3. Do zadań kierownika komórki organizacyjnej, w zakresie jej działania, należy: 1) przydzielanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy; 2) przydzielanie podległym pracownikom spraw do załatwienia oraz przekazywanie informacji niezbędnych do ich prowadzenia; 3) zapewnienie efektywnego obiegu informacji służbowych; 4) dokonywanie weryfikacji merytorycznej i formalnej projektów decyzji, postanowień, wyników kontroli oraz innych dokumentów przedkładanych Dyrektorowi lub wicedyrektorowi do podpisu; 5) na bieżąco informowanie bezpośredniego przełożonego o stopniu realizacji zadań, zagrożeniach i zakłóceniach w ich wykonywaniu; 6) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Dyrektora, wicedyrektora lub Głównego Księgowego; 7) wnioskowanie w sprawach osobowych, w tym o awansowanie, nagradzanie lub ukaranie pracowników; 8) kontrolowanie dyscypliny pracy i racjonalnego wykorzystania czasu pracy podległych pracowników; 9) egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących tajemnic określonych przepisami prawa, spraw obronnych, ochrony osób i mienia, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 10) weryfikowanie prawidłowości danych zawartych w kartach kontroli i kartach ustaleń; 11) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie zmian prawa, interpretacji przepisów i orzecznictwa; 12) udzielanie urlopów wypoczynkowych podległym pracownikom; 9

10 13) opracowywanie projektów opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, obowiązków i uprawnień podległych pracowników; 14) sprawowanie nadzoru nad mieniem kierowanej komórki organizacyjnej i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi komórkami Urzędu; 15) delegowanie do wyjazdów służbowych na obszarze właściwości miejscowej Urzędu podległych pracowników; 16) terminowe informowanie Dyrektora o zdarzeniach mających wpływ na sytuację prawną pracowników; 17) gromadzenie i przekazywanie do Wydziału Analiz i Planowania informacji istotnych dla typowania podmiotów, które mogą być ujęte w planie kontroli; 18) występowanie z wnioskami o wszczęcie postępowania kontrolnego; 19) kierowanie przebiegiem postępowań kontrolnych, przygotowawczych i kontroli podatkowych; 20) kierowanie przebiegiem wykonywania audytów, o których mowa w art. 3a ustawy oraz dokonywanie weryfikacji merytorycznej i formalnej materiałów gromadzonych w ramach tych audytów; 21) kierowanie wniosków do właściwych organów o dokonanie zabezpieczenia majątkowego oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Ordynacja podatkowa; 22) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 4. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy kierowanie Sekcją ds. Ochrony Informacji Niejawnych (DN1) oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Kierownik komórki organizacyjnej podpisuje pisma: 1) do wydania których został pisemnie upoważniony przez Dyrektora; 2) o charakterze porządkowym lub informacyjnym w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w szczególności korespondencję w ramach Urzędu. 2. Kierownik komórki organizacyjnej parafuje projekty pism, w zakresie działania podległej komórki organizacyjnej, zastrzeżone do podpisu przełożonych. 10

11 Rozdział V Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu 11 Do zakresu działania Wydziału Analiz i Planowania (W1A) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia; 2) prowadzenie dla potrzeb Urzędu ewidencji postępowań sądowo-administracyjnych wszczętych wobec lub przez Dyrektora; 3) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki Do zakresu działania Wydziałów Kontroli (W1P1, W1P2, W2P1, W2P2, W2P3, W2P4, W2P5, W3P1, W3P2, W3P3 i W3P4) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 2 lit. a - h oraz j załącznika do zarządzenia; 2) w ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w 2 pkt 2 lit. a c załącznika do zarządzenia: a) badanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego, b) ujawnianie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej; 3) kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób niebędących pracownikami albo funkcjonariuszami resortu finansów, obowiązanych do ich składania w przypadkach i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów; 4) wnioskowanie do właściwych organów o dokonanie zabezpieczenia majątkowego oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Ordynacja podatkowa; 5) ujawnianie składników majątkowych podmiotów zobowiązanych do uiszczenia należności publicznych lub podejrzanych o czyny zagrożone karą grzywny lub karami pieniężnymi, w celu zapewnienia skuteczności poboru tych należności oraz wykonania orzeczeń lub mandatów karnych; 11

12 6) wnioskowanie o wszczęcie postępowań przygotowawczych w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli skarbowej oraz sporządzanie zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa stwierdzonego w toku prowadzonego postępowania kontrolnego; 7) prowadzenie postępowań mandatowych, w szczególności w zakresie ujawniania nieprawidłowości związanych z ewidencjonowaniem obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych; 8) współudział przy opracowywaniu projektu planu kontroli; 9) prowadzenie ewidencji dokumentujących przebieg i wyniki kontroli, a także sposób wykorzystania przez właściwe organy i instytucje ustaleń kontroli; 10) opracowywanie okresowych i doraźnych sprawozdań i informacji z realizacji zadań objętych zakresem działania komórki; 11) monitorowanie negatywnych zjawisk ujawnianych w toku prowadzonych czynności kontrolnych oraz przedstawianie przełożonym informacji i analiz w przedmiotowym zakresie; 12) wykonywanie zadań w ramach współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego; 13) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 2. Do zakresu działania XI Wydziału Kontroli (W3P4), oprócz zadań wymienionych w ust. 1, należy ponadto prowadzenie działań analitycznych wobec podmiotów działających w obszarach podwyższonego ryzyka popełnienia oszustw podatkowych, w celu typowania jednostek do kontroli. 13 Do zakresu działania Wydziału Kontroli Środków Publicznych (W3B) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 lit. a - i załącznika do zarządzenia; 2) przygotowywanie projektów not sygnalizacyjnych informujących o ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowościach; 3) analizowanie sposobu wykorzystania skierowanych not sygnalizacyjnych; 4) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 12

13 14 Do zakresu działania Wydziału Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych (W2E) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 4 załącznika do zarządzenia; 2) kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, a także kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z przedmiotowych środków; 3) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 15 Do zakresu działania Wydziału Postępowań Przygotowawczych (W1M) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 5 załącznika do zarządzenia; 2) zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej ujawnionych w ramach kontroli skarbowej; 3) koordynowanie realizacji zadań Urzędu w zakresie postępowań przygotowawczych oraz ujawniania nieprawidłowości związanych z ewidencjonowaniem obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych; 4) prowadzenie postępowań mandatowych, w szczególności w zakresie ujawniania nieprawidłowości związanych z ewidencjonowaniem obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych; 5) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności publiczno-prawnych innych niż podatkowe; 6) występowanie o zabezpieczenia majątkowe na poczet grożących grzywien i kar pieniężnych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe; 7) prowadzenie kontroli doraźnych i innych czynności w ramach pomocy prawnej, zleconych przez inne organy; 8) monitorowanie negatywnych zjawisk ujawnianych w toku prowadzonych czynności oraz przedstawianie przełożonym informacji i analiz w przedmiotowym zakresie; 9) wykonywanie zadań w ramach współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego; 10) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 13

14 16 1. Do zakresu działania Wydziału Wywiadu Skarbowego (W1Y) należy wykonywanie zadań, o których mowa w Rozdziale 4 ustawy. 2. Oddział Wywiadu Skarbowego (W1Y1) podlega Wydziałowi Wywiadu Skarbowego i wykonuje zadania zlecone przez naczelnika tego Wydziału. 17 Do zakresu działania Referatu Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych (DZ) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 8 załącznika do zarządzenia; 2) prowadzenie baz danych dotyczących kwalifikacji oraz szkoleń i staży odbytych przez pracowników Urzędu; 3) merytoryczne i formalne weryfikowanie oraz ujednolicanie formy i treści projektów zakresów czynności, obowiązków i uprawnień pracowników Urzędu, sporządzanych dla tych samych stanowisk pracy; 4) terminowe informowanie Dyrektora o zdarzeniach mających wpływ na sytuację prawną pracowników Urzędu; 5) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 18 Do zakresu zadań Referatu Informatyki (W1I) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 9 załącznika do zarządzenia; 2) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 19 Do zakresu działania Referatu Obsługi Prawnej (DR) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 10 załącznika do zarządzenia; 2) proponowanie tematyki szkoleń w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa oraz ich prowadzenie; 3) opiniowanie, na polecenie Dyrektora, projektów aktów prawnych; 4) współudział w tworzeniu i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów wewnętrznego kierowania w zakresie ich zgodności z przepisami prawa; 5) opracowywanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych i porozumień z państwowymi jednostkami organizacyjnymi; 14

15 6) analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz przedkładanie stosownych informacji Dyrektorowi; 7) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 20 Do zakresu działania Oddziału Spraw Administracyjno Gospodarczych (W3O) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 11 lit. a - c oraz e załącznika do zarządzenia; 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 3) realizacja zadań rzeczowych związanych z wydatkami środków publicznych w terminach określonych przepisami, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny; 4) obsługa spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Urzędu; 5) prowadzenie magazynu zapasów materiałowych, inwentarzowych i druków; 6) utrzymanie czystości budynków i otoczenia; 7) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 21 Do zakresu działania Referatu Kancelaryjno Sekretarskiego (DS) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 12 załącznika do zarządzenia; 2) obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej Urzędu; 3) koordynacja wykorzystania pojazdów Urzędu; 4) prowadzenie archiwum zakładowego oraz organizowanie prac związanych z przekazywaniem akt do archiwum przez poszczególne komórki organizacyjne; 5) prowadzenie biblioteki Urzędu; 6) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 22 Do zakresu działania Referatu Księgowości (DK1) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 13 załącznika do zarządzenia; 2) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 15

16 23 Do zakresu działania Referatu Kontroli Wewnętrznej (DW) należy: 1) wspomaganie Dyrektora w realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem w Urzędzie prawidłowej realizacji standardów kontroli zarządczej, w tym: a) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu w celu zbadania prawidłowości wykonywania zadań przez te komórki lub zatrudnionych w nich pracowników, b) weryfikowanie poprawności sprawozdań finansowych i dotyczących rejestracji czasu pracy sporządzanych w Urzędzie, c) przygotowywanie projektów aktów wewnętrznego kierowania we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi lub pracownikami Urzędu, d) sygnalizowanie nieskuteczności i niespójności aktów wewnętrznego kierowania, e) udostępnianie pracownikom informacji związanych z zadaniami Urzędu, w tym: - udostępnianie na stronie intranetowej Urzędu wydanych przez Dyrektora aktów wewnętrznego kierowania, - udostępnianie na stronie intranetowej Urzędu wzorów pism procesowych w postępowaniach kontrolnych, kontroli podatkowej, postępowaniach przygotowawczych oraz wzorów innych pism, f) przedkładanie propozycji odpowiednich zmian prawnych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Urzędu; 2) rejestrowanie skarg i wniosków napływających do Urzędu oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków; 3) rejestrowanie sprzeciwów, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wnoszonych na czynności w kontroli podatkowej; 4) prowadzenie ewidencji aktów wewnętrznego kierowania; 5) koordynacja i komunikacja wewnętrzna w zakresie kompletowania materiałów związanych z kontrolami zewnętrznymi Urzędu w szczególności: gromadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów, nadzór nad terminowością odpowiedzi oraz monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i zaleceń wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli; 16

17 6) koordynacja pozyskiwania informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych w związku z zapytaniami organów zewnętrznych oraz przygotowywanie projektów zbiorczych informacji dla tych organów; 7) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego (DH) wspiera Dyrektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej, a w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności. 2. Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy: 1) przeprowadzanie zadań audytowych, w tym: a) zadań zapewniających - mających na celu dostarczenie niezależnej i obiektywnej oceny funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, b) czynności doradczych - działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu; 2) przeprowadzanie audytów zleconych; 3) opracowywanie planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań i informacji z wykonania planu audytu wewnętrznego; 4) współpraca z Komitetem Audytu i komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów; 5) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 25 Do zakresu działania Sekcji ds. Ochrony Informacji Niejawnych (DN1) należy: 1) prowadzenie bieżących i okresowych kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych; 2) nadzór nad systemami alarmowymi i systemem CCTV; 3) organizacja i planowanie procesu funkcjonowania Urzędu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i wojny; 4) bieżące monitorowanie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem Urzędu; 5) opracowywanie projektów planów, zarządzeń, instrukcji, itp. z zakresu obronności i obrony cywilnej; 17

18 6) organizacja i prowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu obronności i obrony cywilnej pracowników Urzędu; 7) opracowanie instrukcji kancelarii tajnej i jej aktualizacja; 8) weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji; 9) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 26 Do zakresu działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (DD) należy: 1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez: a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych, b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz przestrzegania zasad w niej określonych, c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych; 3) prowadzenie ewidencji upoważnień udzielanych pracownikom w zakresie danych osobowych; 4) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 18

19 27 Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska ds. Komunikacji (DC) należy: 1) prezentowanie i wyjaśnianie działań Urzędu na zewnątrz; 2) organizowanie kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz środowisk opiniotwórczych, stowarzyszeń i organizacji zawodowych; 3) projektowanie i koordynowanie zadań mających na celu promowanie pozytywnego wizerunku Urzędu; 4) realizacja obowiązków nałożonych na organy administracji rządowej w zakresie udostępniania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym: a) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udostępnienia informacji publicznej; 5) monitorowanie w środkach masowego przekazu informacji i opinii dotyczących działalności oraz zadań realizowanych przez Urząd; 6) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do realizacji zadań; 7) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 28 Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (DG) należy: 1) wykonywanie zadań służby bhp, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.); 2) przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bhp dla nowozatrudnionych pracowników Urzędu; 3) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 19

20 Rozdział VI Schemat organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi D Dyrektor DR Referat Obsługi Prawnej W1 Wicedyrektor W2 Wicedyrektor W3 Wicedyrektor DW Referat Kontroli Wewnętrznej W1Y Wydział Wywiadu Skarbowego W2P1 I Wydział Kontroli w Sieradzu W3P1 VI Wydział Kontroli DH Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego W1Y1 Oddział Wywiadu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim W2P2 II Wydział Kontroli w Sieradzu W3P2 VII Wydział Kontroli DZ Referat Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych W1M Wydział Postępowań Przygotowawaczych Ośrodek Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim W3P3 X Wydział Kontroli DS Referat Kancelaryjno - Sekretarski W1A Wydział Analiz i Planowania W2P3 IV Wydział Kontroli W3P4 XI Wydział Kontroli DK Główny Księgowy W1I W1P1 Referat Informatyki III Wydział Kontroli W2P5 W2P4 V Wydział Kontroli IX Wydział Kontroli W3B W3O Wydział Kontroli Środków Publicznych Oddział Spraw Administracyjno- Gospodarczych DN DK1 DN1 Referat Księgowości Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych W1P2 VIII Wydział Kontroli W2E Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych DD DC Administrator Bezpieczeństwa Informacji Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji DG Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 20

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo