Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego... 5 Rozdział IV Zakres nadzoru i stałych uprawnień kierowników komórek organizacyjnych... 9 Rozdział V Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu Rozdział VI Schemat organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi Rozdział VII Postanowienia końcowe

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553); 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 13, poz. 62); 3) zarządzenia Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 2); 4) regulaminu organizacyjnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi. 2 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi; 2) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi; 3) wicedyrektorze należy przez to rozumieć Wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi; 4) Głównym Księgowym należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi; 5) komórkach organizacyjnych należy przez to rozumieć ośrodek zamiejscowy, wydziały, oddziały, referaty, sekcje i jednoosobowe stanowiska pracy; 6) kierowniku komórki organizacyjnej należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, kierownika oddziału, kierownika referatu lub kierującego sekcją; 7) pracowniku należy przez to rozumieć inspektora kontroli skarbowej albo pracownika zatrudnionego w Urzędzie; 8) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej; 9) regulaminie należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Urzędu; 10) zarządzeniu należy przez to rozumieć zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej. 3

4 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu 3 W skład Urzędu wchodzą, oznaczone indywidualnym symbolem, następujące komórki organizacyjne: 1) Referat Obsługi Prawnej DR; 2) Referat Kontroli Wewnętrznej DW; 3) Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego DH; 4) Referat Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych DZ; 5) Referat Kancelaryjno Sekretarski DS; 6) Referat Księgowości DK1; 7) Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych DN1; 8) Administrator Bezpieczeństwa Informacji DD; 9) Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji DC; 10) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DG; 11) Wydział Wywiadu Skarbowego W1Y, w skład którego wchodzi Oddział Wywiadu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim W1Y1; 12) Wydział Postępowań Przygotowawczych W1M; 13) Wydział Analiz i Planowania W1A; 14) Referat Informatyki W1I; 15) Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych W2E; 16) Wydział Kontroli Środków Publicznych W3B; 17) Oddział Spraw Administracyjno-Gospodarczych W3O; 18) Ośrodek Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim w skład którego wchodzi: a) IV Wydział Kontroli W2P3, b) V Wydział Kontroli W2P4; 19) Komórki kontroli podatkowej: a) III Wydział Kontroli W1P1, b) VIII Wydział Kontroli W1P2, c) I Wydział Kontroli w Sieradzu W2P1, d) II Wydział Kontroli w Sieradzu W2P2, 4

5 e) IX Wydział Kontroli W2P5, f) VI Wydział Kontroli W3P1, g) VII Wydział Kontroli W3P2, h) X Wydział Kontroli W3P3, i) XI Wydział Kontroli W3P W Urzędzie, na podstawie odrębnych przepisów, działają: 1) Główny Księgowy DK; 2) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych DN; 3) Administrator Bezpieczeństwa Informacji DD; 4) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DG; 5) Rzecznik Dyscyplinarny; 6) Komisja Dyscyplinarna. 2. W Urzędzie mogą działać komisje i zespoły powoływane przez Dyrektora. 3. Komisje i zespoły, o których mowa w ust. 2, są powoływane w drodze decyzji, w której określa się cel ich powołania, zakres zadań i tryb pracy. Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego 5 1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: 1) Wicedyrektorzy W1, W2, W3; 2) Referat Obsługi Prawnej DR; 3) Referat Kontroli Wewnętrznej DW; 4) Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego DH; 5) Referat Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych DZ; 6) Referat Kancelaryjno Sekretarski DS; 7) Główny Księgowy DK; 8) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych DN; 9) Administrator Bezpieczeństwa Informacji DD; 10) Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji DC; 11) Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DG. 5

6 2. Wicedyrektorowi (W1) podlegają: 1) Wydział Wywiadu Skarbowego W1Y; 2) Wydział Postępowań Przygotowawczych W1M; 3) Wydział Analiz i Planowania W1A; 4) Referat Informatyki W1I; 5) III Wydział Kontroli W1P1; 6) VIII Wydział Kontroli W1P2. 3. Wicedyrektorowi (W2) podlegają: 1) I Wydział Kontroli w Sieradzu W2P1; 2) II Wydział Kontroli w Sieradzu W2P2; 3) Ośrodek Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim; 4) IX Wydział Kontroli W2P5; 5) Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych W2E. 4. Wicedyrektorowi (W3) podlegają: 1) VI Wydział Kontroli W3P1; 2) VII Wydział Kontroli W3P2; 3) X Wydział Kontroli W3P3; 4) XI Wydział Kontroli W3P4; 5) Wydział Kontroli Środków Publicznych W3B; 6) Oddział Spraw Administracyjno-Gospodarczych W3O Urzędem, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy, kieruje Dyrektor przy pomocy wicedyrektorów, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wicedyrektor W1. 3. W czasie nieobecności wicedyrektora W1 Dyrektora zastępuje inny upoważniony wicedyrektor. 6

7 4. Zastępujący Dyrektora wicedyrektor uprawniony jest do podejmowania wszelkich czynności, chyba że Dyrektor zastrzeże niektóre czynności do wyłącznej kompetencji. 5. Dyrektor reprezentuje Urząd na zewnątrz oraz podejmuje działania w celu zapewnienia warunków do prawidłowej i terminowej realizacji zadań. 6. Dyrektor może wydawać wewnętrzne zarządzenia, decyzje, polecenia i instrukcje w sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu. 7. Dyrektor może upoważnić wicedyrektorów, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu i innych pracowników Urzędu do załatwiania spraw w jego imieniu, a w szczególności do wydawania decyzji, wyników kontroli, postanowień i zaświadczeń Wicedyrektor jest odpowiedzialny przed Dyrektorem za: 1) prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań powierzonych na mocy regulaminu oraz zleconych przez Dyrektora; 2) bezpieczeństwo informacji, w szczególności ochronę informacji niejawnych, ochronę danych osobowych oraz przestrzeganie tajemnicy skarbowej w podległych komórkach organizacyjnych; 3) przestrzeganie w podległych komórkach organizacyjnych przepisów dotyczących spraw obronnych, o ochronie osób i mienia, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) sprawowanie kontroli funkcjonalnej w podległych komórkach organizacyjnych; 5) rozpatrywanie skarg i wniosków składanych w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym, przygotowawczym i kontrolą podatkową oraz udzielanie na nie odpowiedzi; 6) dokonywanie bieżącej kontroli prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań oraz wykonywania innych zadań przez podległe komórki organizacyjne; 7) informowanie Dyrektora o stopniu realizacji zadań, zagrożeniach i zakłóceniach w ich wykonywaniu; 8) dokonywanie weryfikacji merytorycznej i formalnej projektów decyzji, postanowień, wyników kontroli oraz innych dokumentów przedkładanych Dyrektorowi do podpisu; 7

8 9) dokonywanie analizy wyników prowadzonych postępowań kontrolnych i przedstawianie Dyrektorowi wniosków; 10) udzielanie urlopów wypoczynkowych podległym kierownikom komórek organizacyjnych; 11) opracowywanie projektów opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, obowiązków i uprawnień podległych kierowników komórek organizacyjnych; 12) terminowe informowanie Dyrektora o zdarzeniach mających wpływ na sytuację prawną pracowników; 13) nadzorowanie wykonywania przez podległych kierowników komórek organizacyjnych kontroli dyscypliny pracy oraz racjonalnego wykorzystywania czasu pracy podległych pracowników. 2. Wicedyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje inny, upoważniony przez Dyrektora, wicedyrektor, z zastrzeżeniem ust W sprawach należących do właściwości Wydziału Wywiadu Skarbowego nadzorującego wicedyrektora zastępuje naczelnik Wydziału Wywiadu Skarbowego. 4. Wicedyrektor, w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych: 1) podpisuje polecenia wyjazdów służbowych pracowników na obszarze kraju; 2) wnioskuje w sprawach osobowych, w tym o awansowanie, nagradzanie lub ukaranie pracowników. 5. Wicedyrektor podpisuje także dokumenty, do wydania których został upoważniony przez Dyrektora. 6. Wicedyrektor parafuje projekty pism, w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych, zastrzeżone do podpisu Dyrektora Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 2. Główny Księgowy kieruje Referatem Księgowości (DK1). 3. Główny Księgowy podpisuje także dokumenty, do wydania których został upoważniony przez Dyrektora. 4. Główny Księgowy parafuje projekty pism, w zakresie działania podległej komórki organizacyjnej, zastrzeżone do podpisu Dyrektora. 8

9 Rozdział IV Zakres nadzoru i stałych uprawnień kierowników komórek organizacyjnych 9 1. Kierownik komórki organizacyjnej bezpośrednio kieruje pracą komórki organizacyjnej i jest odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy, jakość i terminowość zadań realizowanych przez podległych pracowników. 2. Kierownika komórki organizacyjnej w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik wyznaczony przez nadzorujących pracę komórki organizacyjnej. 3. Do zadań kierownika komórki organizacyjnej, w zakresie jej działania, należy: 1) przydzielanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy; 2) przydzielanie podległym pracownikom spraw do załatwienia oraz przekazywanie informacji niezbędnych do ich prowadzenia; 3) zapewnienie efektywnego obiegu informacji służbowych; 4) dokonywanie weryfikacji merytorycznej i formalnej projektów decyzji, postanowień, wyników kontroli oraz innych dokumentów przedkładanych Dyrektorowi lub wicedyrektorowi do podpisu; 5) na bieżąco informowanie bezpośredniego przełożonego o stopniu realizacji zadań, zagrożeniach i zakłóceniach w ich wykonywaniu; 6) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Dyrektora, wicedyrektora lub Głównego Księgowego; 7) wnioskowanie w sprawach osobowych, w tym o awansowanie, nagradzanie lub ukaranie pracowników; 8) kontrolowanie dyscypliny pracy i racjonalnego wykorzystania czasu pracy podległych pracowników; 9) egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących tajemnic określonych przepisami prawa, spraw obronnych, ochrony osób i mienia, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 10) weryfikowanie prawidłowości danych zawartych w kartach kontroli i kartach ustaleń; 11) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie zmian prawa, interpretacji przepisów i orzecznictwa; 12) udzielanie urlopów wypoczynkowych podległym pracownikom; 9

10 13) opracowywanie projektów opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, obowiązków i uprawnień podległych pracowników; 14) sprawowanie nadzoru nad mieniem kierowanej komórki organizacyjnej i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi komórkami Urzędu; 15) delegowanie do wyjazdów służbowych na obszarze właściwości miejscowej Urzędu podległych pracowników; 16) terminowe informowanie Dyrektora o zdarzeniach mających wpływ na sytuację prawną pracowników; 17) gromadzenie i przekazywanie do Wydziału Analiz i Planowania informacji istotnych dla typowania podmiotów, które mogą być ujęte w planie kontroli; 18) występowanie z wnioskami o wszczęcie postępowania kontrolnego; 19) kierowanie przebiegiem postępowań kontrolnych, przygotowawczych i kontroli podatkowych; 20) kierowanie przebiegiem wykonywania audytów, o których mowa w art. 3a ustawy oraz dokonywanie weryfikacji merytorycznej i formalnej materiałów gromadzonych w ramach tych audytów; 21) kierowanie wniosków do właściwych organów o dokonanie zabezpieczenia majątkowego oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Ordynacja podatkowa; 22) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 4. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy kierowanie Sekcją ds. Ochrony Informacji Niejawnych (DN1) oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Kierownik komórki organizacyjnej podpisuje pisma: 1) do wydania których został pisemnie upoważniony przez Dyrektora; 2) o charakterze porządkowym lub informacyjnym w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w szczególności korespondencję w ramach Urzędu. 2. Kierownik komórki organizacyjnej parafuje projekty pism, w zakresie działania podległej komórki organizacyjnej, zastrzeżone do podpisu przełożonych. 10

11 Rozdział V Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu 11 Do zakresu działania Wydziału Analiz i Planowania (W1A) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia; 2) prowadzenie dla potrzeb Urzędu ewidencji postępowań sądowo-administracyjnych wszczętych wobec lub przez Dyrektora; 3) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki Do zakresu działania Wydziałów Kontroli (W1P1, W1P2, W2P1, W2P2, W2P3, W2P4, W2P5, W3P1, W3P2, W3P3 i W3P4) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 2 lit. a - h oraz j załącznika do zarządzenia; 2) w ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w 2 pkt 2 lit. a c załącznika do zarządzenia: a) badanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego, b) ujawnianie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej; 3) kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób niebędących pracownikami albo funkcjonariuszami resortu finansów, obowiązanych do ich składania w przypadkach i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów; 4) wnioskowanie do właściwych organów o dokonanie zabezpieczenia majątkowego oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Ordynacja podatkowa; 5) ujawnianie składników majątkowych podmiotów zobowiązanych do uiszczenia należności publicznych lub podejrzanych o czyny zagrożone karą grzywny lub karami pieniężnymi, w celu zapewnienia skuteczności poboru tych należności oraz wykonania orzeczeń lub mandatów karnych; 11

12 6) wnioskowanie o wszczęcie postępowań przygotowawczych w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli skarbowej oraz sporządzanie zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa stwierdzonego w toku prowadzonego postępowania kontrolnego; 7) prowadzenie postępowań mandatowych, w szczególności w zakresie ujawniania nieprawidłowości związanych z ewidencjonowaniem obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych; 8) współudział przy opracowywaniu projektu planu kontroli; 9) prowadzenie ewidencji dokumentujących przebieg i wyniki kontroli, a także sposób wykorzystania przez właściwe organy i instytucje ustaleń kontroli; 10) opracowywanie okresowych i doraźnych sprawozdań i informacji z realizacji zadań objętych zakresem działania komórki; 11) monitorowanie negatywnych zjawisk ujawnianych w toku prowadzonych czynności kontrolnych oraz przedstawianie przełożonym informacji i analiz w przedmiotowym zakresie; 12) wykonywanie zadań w ramach współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego; 13) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 2. Do zakresu działania XI Wydziału Kontroli (W3P4), oprócz zadań wymienionych w ust. 1, należy ponadto prowadzenie działań analitycznych wobec podmiotów działających w obszarach podwyższonego ryzyka popełnienia oszustw podatkowych, w celu typowania jednostek do kontroli. 13 Do zakresu działania Wydziału Kontroli Środków Publicznych (W3B) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 lit. a - i załącznika do zarządzenia; 2) przygotowywanie projektów not sygnalizacyjnych informujących o ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowościach; 3) analizowanie sposobu wykorzystania skierowanych not sygnalizacyjnych; 4) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 12

13 14 Do zakresu działania Wydziału Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych (W2E) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 4 załącznika do zarządzenia; 2) kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, a także kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z przedmiotowych środków; 3) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 15 Do zakresu działania Wydziału Postępowań Przygotowawczych (W1M) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 5 załącznika do zarządzenia; 2) zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej ujawnionych w ramach kontroli skarbowej; 3) koordynowanie realizacji zadań Urzędu w zakresie postępowań przygotowawczych oraz ujawniania nieprawidłowości związanych z ewidencjonowaniem obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych; 4) prowadzenie postępowań mandatowych, w szczególności w zakresie ujawniania nieprawidłowości związanych z ewidencjonowaniem obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych; 5) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności publiczno-prawnych innych niż podatkowe; 6) występowanie o zabezpieczenia majątkowe na poczet grożących grzywien i kar pieniężnych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe; 7) prowadzenie kontroli doraźnych i innych czynności w ramach pomocy prawnej, zleconych przez inne organy; 8) monitorowanie negatywnych zjawisk ujawnianych w toku prowadzonych czynności oraz przedstawianie przełożonym informacji i analiz w przedmiotowym zakresie; 9) wykonywanie zadań w ramach współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego; 10) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 13

14 16 1. Do zakresu działania Wydziału Wywiadu Skarbowego (W1Y) należy wykonywanie zadań, o których mowa w Rozdziale 4 ustawy. 2. Oddział Wywiadu Skarbowego (W1Y1) podlega Wydziałowi Wywiadu Skarbowego i wykonuje zadania zlecone przez naczelnika tego Wydziału. 17 Do zakresu działania Referatu Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych (DZ) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 8 załącznika do zarządzenia; 2) prowadzenie baz danych dotyczących kwalifikacji oraz szkoleń i staży odbytych przez pracowników Urzędu; 3) merytoryczne i formalne weryfikowanie oraz ujednolicanie formy i treści projektów zakresów czynności, obowiązków i uprawnień pracowników Urzędu, sporządzanych dla tych samych stanowisk pracy; 4) terminowe informowanie Dyrektora o zdarzeniach mających wpływ na sytuację prawną pracowników Urzędu; 5) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 18 Do zakresu zadań Referatu Informatyki (W1I) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 9 załącznika do zarządzenia; 2) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 19 Do zakresu działania Referatu Obsługi Prawnej (DR) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 10 załącznika do zarządzenia; 2) proponowanie tematyki szkoleń w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa oraz ich prowadzenie; 3) opiniowanie, na polecenie Dyrektora, projektów aktów prawnych; 4) współudział w tworzeniu i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów wewnętrznego kierowania w zakresie ich zgodności z przepisami prawa; 5) opracowywanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych i porozumień z państwowymi jednostkami organizacyjnymi; 14

15 6) analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz przedkładanie stosownych informacji Dyrektorowi; 7) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 20 Do zakresu działania Oddziału Spraw Administracyjno Gospodarczych (W3O) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 11 lit. a - c oraz e załącznika do zarządzenia; 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 3) realizacja zadań rzeczowych związanych z wydatkami środków publicznych w terminach określonych przepisami, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny; 4) obsługa spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Urzędu; 5) prowadzenie magazynu zapasów materiałowych, inwentarzowych i druków; 6) utrzymanie czystości budynków i otoczenia; 7) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 21 Do zakresu działania Referatu Kancelaryjno Sekretarskiego (DS) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 12 załącznika do zarządzenia; 2) obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej Urzędu; 3) koordynacja wykorzystania pojazdów Urzędu; 4) prowadzenie archiwum zakładowego oraz organizowanie prac związanych z przekazywaniem akt do archiwum przez poszczególne komórki organizacyjne; 5) prowadzenie biblioteki Urzędu; 6) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 22 Do zakresu działania Referatu Księgowości (DK1) należy: 1) wykonywanie zadań, o których mowa w 2 pkt 13 załącznika do zarządzenia; 2) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 15

16 23 Do zakresu działania Referatu Kontroli Wewnętrznej (DW) należy: 1) wspomaganie Dyrektora w realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem w Urzędzie prawidłowej realizacji standardów kontroli zarządczej, w tym: a) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu w celu zbadania prawidłowości wykonywania zadań przez te komórki lub zatrudnionych w nich pracowników, b) weryfikowanie poprawności sprawozdań finansowych i dotyczących rejestracji czasu pracy sporządzanych w Urzędzie, c) przygotowywanie projektów aktów wewnętrznego kierowania we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi lub pracownikami Urzędu, d) sygnalizowanie nieskuteczności i niespójności aktów wewnętrznego kierowania, e) udostępnianie pracownikom informacji związanych z zadaniami Urzędu, w tym: - udostępnianie na stronie intranetowej Urzędu wydanych przez Dyrektora aktów wewnętrznego kierowania, - udostępnianie na stronie intranetowej Urzędu wzorów pism procesowych w postępowaniach kontrolnych, kontroli podatkowej, postępowaniach przygotowawczych oraz wzorów innych pism, f) przedkładanie propozycji odpowiednich zmian prawnych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Urzędu; 2) rejestrowanie skarg i wniosków napływających do Urzędu oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków; 3) rejestrowanie sprzeciwów, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wnoszonych na czynności w kontroli podatkowej; 4) prowadzenie ewidencji aktów wewnętrznego kierowania; 5) koordynacja i komunikacja wewnętrzna w zakresie kompletowania materiałów związanych z kontrolami zewnętrznymi Urzędu w szczególności: gromadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów, nadzór nad terminowością odpowiedzi oraz monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i zaleceń wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli; 16

17 6) koordynacja pozyskiwania informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych w związku z zapytaniami organów zewnętrznych oraz przygotowywanie projektów zbiorczych informacji dla tych organów; 7) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego (DH) wspiera Dyrektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej, a w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności. 2. Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy: 1) przeprowadzanie zadań audytowych, w tym: a) zadań zapewniających - mających na celu dostarczenie niezależnej i obiektywnej oceny funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, b) czynności doradczych - działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu; 2) przeprowadzanie audytów zleconych; 3) opracowywanie planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań i informacji z wykonania planu audytu wewnętrznego; 4) współpraca z Komitetem Audytu i komórką audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów; 5) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 25 Do zakresu działania Sekcji ds. Ochrony Informacji Niejawnych (DN1) należy: 1) prowadzenie bieżących i okresowych kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych; 2) nadzór nad systemami alarmowymi i systemem CCTV; 3) organizacja i planowanie procesu funkcjonowania Urzędu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i wojny; 4) bieżące monitorowanie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem Urzędu; 5) opracowywanie projektów planów, zarządzeń, instrukcji, itp. z zakresu obronności i obrony cywilnej; 17

18 6) organizacja i prowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu obronności i obrony cywilnej pracowników Urzędu; 7) opracowanie instrukcji kancelarii tajnej i jej aktualizacja; 8) weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji; 9) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez nadzorujących pracę komórki. 26 Do zakresu działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (DD) należy: 1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez: a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych, b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz przestrzegania zasad w niej określonych, c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych; 3) prowadzenie ewidencji upoważnień udzielanych pracownikom w zakresie danych osobowych; 4) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 18

19 27 Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska ds. Komunikacji (DC) należy: 1) prezentowanie i wyjaśnianie działań Urzędu na zewnątrz; 2) organizowanie kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz środowisk opiniotwórczych, stowarzyszeń i organizacji zawodowych; 3) projektowanie i koordynowanie zadań mających na celu promowanie pozytywnego wizerunku Urzędu; 4) realizacja obowiązków nałożonych na organy administracji rządowej w zakresie udostępniania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym: a) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udostępnienia informacji publicznej; 5) monitorowanie w środkach masowego przekazu informacji i opinii dotyczących działalności oraz zadań realizowanych przez Urząd; 6) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do realizacji zadań; 7) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 28 Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (DG) należy: 1) wykonywanie zadań służby bhp, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.); 2) przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bhp dla nowozatrudnionych pracowników Urzędu; 3) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora. 19

20 Rozdział VI Schemat organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi D Dyrektor DR Referat Obsługi Prawnej W1 Wicedyrektor W2 Wicedyrektor W3 Wicedyrektor DW Referat Kontroli Wewnętrznej W1Y Wydział Wywiadu Skarbowego W2P1 I Wydział Kontroli w Sieradzu W3P1 VI Wydział Kontroli DH Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego W1Y1 Oddział Wywiadu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim W2P2 II Wydział Kontroli w Sieradzu W3P2 VII Wydział Kontroli DZ Referat Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych W1M Wydział Postępowań Przygotowawaczych Ośrodek Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim W3P3 X Wydział Kontroli DS Referat Kancelaryjno - Sekretarski W1A Wydział Analiz i Planowania W2P3 IV Wydział Kontroli W3P4 XI Wydział Kontroli DK Główny Księgowy W1I W1P1 Referat Informatyki III Wydział Kontroli W2P5 W2P4 V Wydział Kontroli IX Wydział Kontroli W3B W3O Wydział Kontroli Środków Publicznych Oddział Spraw Administracyjno- Gospodarczych DN DK1 DN1 Referat Księgowości Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych W1P2 VIII Wydział Kontroli W2E Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Innych Źródeł Zagranicznych DD DC Administrator Bezpieczeństwa Informacji Jednoosobowe Stanowisko ds. Komunikacji DG Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2012 Dyrektora UKS w Katowicach z dnia 2 listopada 2012. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KATOWICACH PAŹDZIERNIK 2012 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: Decyzja uwzględnia standardy kontroli zarządczej: A3, A4 DECYZJA Nr 4 NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO W PRUSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. 445000-UOGR.0210.4.2016 zmieniająca decyzję w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 10 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak:

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności pracowników OSiR

w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności pracowników OSiR ZARZĄDZENIE NR 6/2012 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie, zwany dalej Regulaminem, określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr P.021.3.2015 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Transportu Kolejowego Szczegółowy podział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 10.09.2012 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 5 4 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 30/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 marca 2016 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE W regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2012 r. Poz. 7

DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2012 r. Poz. 7 DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Warszawa, dnia 2 kwietnia 2012 r. Poz. 7 ZARZĄDZENIE NR 1 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 87/15 z dnia 22.01.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Spis treści: I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo