UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:"

Transkrypt

1 UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, Warszawa, wpisana pod nr KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości ,00 złotych, którą reprezentują: Joao Bras Jorge Wiceprezes Zarządu i Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu zwana dalej Bankiem, Zamawiającym lub Stroną oraz, którą reprezentują: zwany dalej Wykonawcą lub Stroną, przy czym Zamawiający i Wykonawca mogą być dalej łącznie określani jako Strony, zawarły niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, o następującej treści: 1

2 1. Postanowienia wstępne 1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się świadczeniem usług w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń i gwarantuje Zamawiającemu rzetelną oraz terminową realizację Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Art. 6c ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 103 poz z późn.zm.). 3. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że szkolenia będące przedmiotem Umowy realizowane są w ramach projektu Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A. współfinansowanego w 60% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. 4. Projekt, o którym mowa w ust. 3) powyżej realizowany jest w partnerstwie z Wojciechem Marjankowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą The TOWER z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50, NIP , REGON , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr , prowadzonej przez Prezydenta m. stołecznego Warszawy ( Lider projektu ), pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 5. Wszelkie ustalenia dotyczące terminów realizacji Umowy oraz inne ustalenia niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy będą przeprowadzane wyłącznie pomiędzy Bankiem i Wykonawcą. 6. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego jest Pani Anna Pawłowska-Żyła, tel.: , 7. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony Wykonawcy jest. 2. Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook, dla pracowników Banku ( Szkolenia ) zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Szkolenia będą przeprowadzane zgodnie z terminami, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy ( Harmonogram ). Każdorazowo Zamawiający prześle zlecenie wykonania Szkolenia drogą elektroniczną na adres: 3. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną, na adres wskazany w 1 ust. 6, Umowy propozycji programów, testów wiedzy i materiałów szkoleniowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania Umowy. 2

3 4. Bank ma prawo dokonać modyfikacji w otrzymanych programach, testach wiedzy i materiałach szkoleniowych i przesłać drogą elektroniczną swoje uwagi do Wykonawcy, na adres wskazany w 1 ust. 7, najpóźniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pierwszego Szkolenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego i dokonać odpowiednich modyfikacji w programach, testach wiedzy i materiałach szkoleniowych począwszy od pierwszego Szkolenia. 6. Bank ma prawo dokonać zmiany w strukturze zaplanowanych grup szkoleniowych ze względu na ich tematykę i poziom zaawansowania. Zmiana dokonana może być w ramach określonych niniejszą umową tematów. 7. W całym okresie obwiązywania Umowy, programy, testy wiedzy i materiały szkoleniowe, mogą ulegać modyfikacjom zgodnie ze wskazówkami Banku lub z inicjatywy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy Wykonawca jednostronnie wprowadzi zmiany do materiałów szkoleniowych, każdorazowo muszą one zostać zweryfikowane przez Bank. Po przeprowadzonej weryfikacji Zamawiający prześle w trybie roboczym akceptację proponowanych zmian lub odrzuci zaproponowaną modyfikację, odpowiednio uzasadniając swoje stanowisko. 8. Programy, testy wiedzy i materiały szkoleniowe, o których mowa w ust. 3-6 powyżej stanowią odrębne utwory w rozumieniu obowiązującego prawa autorskiego. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże program, testy i materiały szkoleniowe dotyczące przedmiotu Umowy w stanie wolnym od obciążeń osób trzecich. 9. Strony mają prawo do zmiany Harmonogramu o ile zawiadomią drugą Stronę nie później niż 14 dni przed upływem terminów wynikających z Harmonogramu. W takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich starań do ustalenia nowych terminów. Jednakże przy drugiej zmianie terminów proponowanej przez Wykonawcę, Zamawiający wskaże nowy termin Szkolenia, który jest dla Wykonawcy wiążący. Kolejna zmiana terminu przez Wykonawcę jest niedopuszczalna. 10. Podczas realizacji pierwszego Szkolenia poza jego uczestnikami obecny będzie również trener Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić propozycję zmian do Szkolenia, a Wykonawca ma obowiązek zmiany te uwzględnić przy realizacji następnego Szkolenia. 3. Wynagrodzenie i płatności 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w oparciu o stawkę określoną w Załączniku nr 2 do Umowy. Wszelkie koszty okołoszkoleniowe, w szczególności: koszty zakwaterowania, diet, przejazdu Trenera do miejsca realizacji Umowy, koszty dostarczenia materiałów szkoleniowych zostały uwzględnione w jednostkowym wynagrodzeniu określonym w Załączniku nr 2. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z wykonywaniem Umowy. 2. W ramach wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 2 i z chwilą jego zapłaty Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do programów, testów i materiałów szkoleniowych opracowanych przez Wykonawcę i wykorzystywanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na niżej wymienionych polach eksploatacji: 1) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu i intranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie wszelką dostępną techniką, w tym za pomocą druku, 3

4 technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, 2) inkorporowanie do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego, 3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie utworu końcowego, a także jego publiczne udostępnienie w taki sposób, aby można było mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz także nadanie utworu końcowego za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie utworu końcowego za pośrednictwem satelity, 4) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim egzemplarzy utworu końcowego. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych następuje przeniesienie prawa własności ich nośnika, chyba że przekazanie następuje drogą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający udziela licencji wyłącznej na rzecz Wykonawcy na korzystanie z ww. utworu na polach eksploatacji wskazanych powyżej w pkt 1)-4). Udzielenie licencji nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Licencji nie można wypowiedzieć, a w przypadkach, kiedy z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wypowiedzenie licencji będzie dopuszczalne, termin wypowiedzenia wynosi 10 lat. Wykonawcy przysługuje prawo do modyfikacji utworu oraz wykonywania praw zależnych co najmniej na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1)-4), jak również uprawnienie do udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich. W toku świadczenia usług Wykonawca może korzystać z danych, programów komputerowych, projektów, wzorów użytkowych, narzędzi, modeli, systemów oraz innych metodologii i know-how, które stanowią jego własność lub z których korzysta na podstawie licencji. W związku z tym wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące w/w materiałów (w tym wszelkich usprawnień dokonanych lub wiedzy zdobytej w trakcie świadczenia usług) oraz dokumentacji roboczej zebranej w związku ze świadczeniem usług pozostaną własnością Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w Załączniku nr 2, zawiera podatek od towarów i usług VAT. 4. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w cyklach miesięcznych za realizację Szkolenia dla grup szkoleniowych, dla których Szkolenie zostało przeprowadzone w miesiącu poprzedzającym wystawienie faktury. Po prawidłowo zrealizowanym Szkoleniu dla każdej grupy szkoleniowej Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia prawidłowo wypełnionej dokumentacji Szkolenia, w szczególności dziennika zajęć przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, zawierającego m.in. listy obecności podpisane przez uczestników ( Dziennik zajęć ), analizę wyników testów wiedzy, zestawienia ocen szkolenia przez uczestników, kserokopie wydanych zaświadczeń o uczestnictwie w Szkoleniu. 5. Wykonawca prześle drogą elektroniczną na adres Zamawiającego wskazany w 1 ust. 6 Umowy: 1) skan podpisanej przez uczestników Szkolenia listy osób uczestniczących w zrealizowanym Szkoleniu, 2) zestawienie ocen uczestników z Arkuszy Oceny Szkolenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy ( Arkusz Oceny Szkolenia ) oraz wyników testów wiedzy uczestników, w postaci plików MS Excel, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia przeprowadzenia Szkolenia. 6. Wykonawca, przekaże osobiście lub pocztą na adres Lidera projektu: 1) oryginał Dziennika zajęć, 2) oryginały ankiet i testów wiedzy wypełnionych przez uczestników Szkolenia, 3) kserokopie wydanych zaświadczeń o uczestnictwie w Szkoleniu, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia przeprowadzenia Szkolenia. 7. Zamawiający upoważnia Lidera projektu do odbioru i weryfikacji poprawności dokumentacji szkolenia, o której mowa w ust Za prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy uważa się, każdorazowo: 4

5 1) pozytywną ocenę Szkolenia wystawioną przez jego uczestników w Arkuszu Oceny Szkolenia (minimum 3.0 w pięciostopniowej skali ocen) oraz 2) pozytywne wyniki testów wiedzy uczestników (uzyskanie z testu końcowego przez min. 80% uczestników o 40% więcej poprawnych odpowiedzi w porównaniu z testem wstępnym). 9. W przypadku negatywnej oceny Szkolenia (poniżej 3.0 w pięciostopniowej skali ocen) wystawionej przez jego uczestników w Arkuszu Oceny Szkolenia i/lub uzyskania z testu końcowego przez więcej niż 20% uczestników mniej niż 40% poprawnych odpowiedzi w porównaniu z testem wstępnym, Wykonawca zobowiązuje się powtórzyć Szkolenie na własny koszt. 10. Każdorazowo końcowa ocena ze szkolenia będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna z wszystkich ocen możliwych do uzyskania przedstawionych w punkcie nr 2 Arkusza Oceny Szkolenia w zakresie kryteriów zawartych w Pkt. 1 Program i 2.Ocena Trenera. 11. Ewentualne zastrzeżenia Zamawiającego, w odniesieniu do faktur VAT i ich zgodności z wykonanymi usługami, upoważniają go do wstrzymania płatności i zobowiązują Wykonawcę do niezwłocznego ustosunkowania się na piśmie do wniesionych zastrzeżeń. 12. Wstrzymanie płatności z przyczyn, o których mowa w ust. 11 nie oznacza, iż Zamawiający pozostaje w zwłoce lub opóźnieniu z regulowaniem płatności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 13. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 powyżej zapłata prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT dokonana będzie w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu płatności w przypadku braku na koncie projektu środków z dotacji przekazywanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 15. W sytuacji opisanej powyżej Bank ma obowiązek poinformować Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem. 16. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 17. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa w 5, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i płatnego na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 5

6 4. Realizacja przedmiotu Umowy 1. Wykonawca zapewni najwyższą jakość wykonania Umowy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się: 1) opracować na podstawie wskazówek Zamawiającego ramowy program szkolenia, 2) opracować i przeprowadzić wśród uczestników wstępne i końcowe testy wiedzy, 3) zapewnić drukowane materiały szkoleniowe, o których mowa w 2. ust. 6 wszystkim uczestnikom Szkolenia, 4) po przeprowadzeniu pierwszego Szkolenia przekazać 1 egzemplarz materiałów szkoleniowych Zamawiającemu, a w przypadku, gdy podczas realizacji Umowy materiały szkoleniowe ulegną zmianie Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przekazania Zamawiającemu, 5) prowadzić dokumentację Szkoleń, w szczególności Dzienniki zajęć przygotowywane dla każdej grupy szkoleniowej, 6) wystawić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 wszystkim uczestnikom Szkolenia, którzy osiągną minimum 80% frekwencję, zaświadczenia o udziale w Szkoleniu ( Zaświadczenie o uczestnictwie w Szkoleniu ), 7) sprawdzić wstępne i końcowe testy wiedzy uczestników, przeprowadzić ich analizę i zaprezentować wyniki w Dzienniku zajęć w formie tabelarycznej wraz z komentarzem trenera/ trenerów dotyczących wyników i oceny postępów uczestników, 8) oznakować wszystkie dokumenty związane z realizacją Szkoleń oraz pomieszczenia w których odbywać będą się zajęcia logotypami UE, PO KL, PARP oraz informacją o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi w Załącznikach nr 6 i 7, 9) przeprowadzić obiektywną ocenę tego szkolenia z wykorzystaniem Arkusza Oceny Szkolenia, 10) przekazać Zamawiającemu oraz Liderowi projektu, na zasadach określonych w 3 ust. 5-7 dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy (Dzienniki zajęć, listy obecności, wypełnione przez uczestników Arkusze Oceny Szkolenia oraz wstępne i końcowe testy wiedzy, kserokopie wydanych Zaświadczeń o uczestnictwie w Szkoleniu), 11) umożliwić przeprowadzenie, przez Zamawiającego, PARP, instytucje kontrolne wyznaczone przez PARP lub inne uprawnione podmioty, kontroli w zakresie sposobu i terminowości wykonywania przez Wykonawcę usług przewidzianych Umową oraz zapewnić, przez okres wynikający z przepisów prawa krajowego, Zamawiającemu i instytucjom kontrolującym wgląd we wszystkie dokumenty, w tym finansowe związane z realizacją przedmiotu Umowy (bez względu na rodzaj nośnika, na którym są przechowywane), 12) przechowywać dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz dostępność instytucjom określonym w ust ) Zapewnić salę wykładową wraz ze sprzętem umożliwiającym realizację szkolenia oraz catering dla uczestników spotkania. 14) opracować koncepcję i narzędzia do ewaluacji Szkolenia, 15) zebrać od uczestników Szkolenia wypełnione i podpisane przez nich Kwestionariusze danych osobowych wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały niezbędne, w swojej ocenie, do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia Szkolenia. 6

7 5. Kary umowne i rozwiązanie Umowy 1. Do czasu wykonania całości przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów Umowy, a w szczególności w przypadku: 1) wykonywania usługi Szkolenia niezgodnie z Załącznikiem nr 1, tj. w szczególności w razie zmiany zakresu szkolenia bez konsultacji z Zamawiającym, 2) przeprowadzenia Szkolenia przez innego trenera niż wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, 3) trzykrotnego niepoinformowania Zamawiającego najpóźniej na trzy dni robocze o braku możliwości organizacji Szkolenia w terminie ustalonym w Harmonogramie, 4) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy, względnie w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie wobec niego postępowania naprawczego. 2. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w 1 ust. 2 okaże się nieprawdziwe, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 4. W przypadku niedotrzymania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, terminów uzgodnionych w trybie operacyjnym, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 200 PLN za każdą pierwszą, drugą i trzecią pełną godzinę opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu z zastrzeżeniem ustępu poniżej. 5. W przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w ustępie powyżej przekroczy trzy godziny, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy powtórzenia Szkolenia na koszt Wykonawcy w innym terminie oraz zapłaty kary Umownej w wysokości 1000 PLN. 6. Jeśli opóźnienie przekroczy 7 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub zlecenia wykonania przedmiotu Umowy innym wykonawcom, którzy zapewnią terminowe wykonanie Szkolenia. W tym przypadku, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty poniesione przez Zamawiającego związane ze zleceniem wykonania przedmiotu Umowy innym wykonawcom. W przypadku, gdy koszty poniesione przez Zamawiającego związane z zaangażowaniem innych wykonawców przewyższą wartość niezapłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę. 7. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 7

8 6. Siła wyższa 1. Strony Umowy będą zwolnione ze spełnienia wzajemnych świadczeń lub ich części wynikających z Umowy, jeżeli w ich spełnieniu przeszkodzi działanie siły wyższej tj. okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidzianych przez Strony w chwili zawarcia Umowy, na której powstanie oraz przebieg, żadna ze Stron nie mogła mieć wpływu. Każda ze Stron będzie sama ponosić swoje koszty związane ze skutkami siły wyższej. Zwykłe i uwarunkowane porą roku czynniki atmosferyczne, z którymi należało się liczyć w momencie podpisania Umowy, nie będą uważane za czynniki uniemożliwiające właściwe wywiązywanie się przez Strony z obowiązków wynikających z Umowy. 2. W przypadku działania siły wyższej terminy wynikające z Umowy będą przedłużane o dodatkowy czas niezbędny do usunięcia jej skutków. 7. Poufność 1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim, z wyjątkiem swoich doradców prawnych i ekonomicznych, a w przypadku Zamawiającego również podmiotów blisko powiązanych z Zamawiającym w rozumieniu Ustawy Prawo bankowe, żadnych informacji związanych z działalnością drugiej Strony, ani z przedmiotem i zakresem Umowy, jak również ze sposobem jej wykonania, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu bądź jej rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej na piśmie. 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie pozbawiają Stron prawa do podawania do publicznej wiadomości informacji, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa. 3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę, Strona zainteresowana, przed podjęciem jakichkolwiek działań, winna zwrócić się do drugiej Strony o udzielenie stosownej interpretacji na piśmie. 4. Strony niezwłocznie powiadomią się o wszelkich naruszeniach poufności odnoszących się do przedmiotu Umowy lub do innych informacji stanowiących własność Stron, oraz udzielą sobie pomocy w ramach postępowania w takiej sprawie, prowadzonego przez jedną ze Stron. 5. Bank nie będzie przekazywał Wykonawcy jakichkolwiek danych objętych tajemnicą bankową lub danych osobowych jego klientów. 8. Rozstrzyganie sporów 1. Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy. 8

9 2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą ugodową, Strony poddadzą rozstrzygnięcie sporu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 9. Postanowienia końcowe 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy z niej wynikających. 3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym upływa okres wypowiedzenia. 4. Każda zmiana Umowy lub jej załączników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowa będzie wykonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Integralną częścią Umowy są wymienione załączniki: 1) Załącznik nr 1 Specyfikacja Szkolenia wraz z Harmonogramem, 2) Załącznik nr 2 Wynagrodzenie, 3) Załącznik nr 3 Arkusz oceny szkolenia, 4) Załącznik nr 4 Dziennik Zajęć, 5) Załącznik nr 5 Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 6) Załącznik nr 6 Strona tytułowa materiałów szkoleniowych, 7) Załącznik nr 7 Tabliczka informacyjna na salę szkoleniową, 8) Załącznik nr 8 Kwestionariusz danych osobowych. WYKONAWCA: BANK: 9

10 Załącznik nr 1 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. SPECYFIKACJA SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM 1. Miejsce przeprowadzenia Szkolenia : 2. Zakres Szkolenia 10

11 Załącznik nr 2 do Umowy nr /1398/11 z dnia 2012 r. WYNAGRODZENIE 1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej.. złotych brutto (słownie:.), stanowiącej iloczyn kosztu szkolenia za dzień szkoleniowy i liczby faktycznie zrealizowanych dni szkoleniowych. 2. Koszt Szkolenia za dzień szkoleniowy wynosi odpowiednio: 3. Przez dzień szkoleniowy Strony rozumieją 8 godz. zajęć, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy. 11

12 Załącznik nr 3 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Arkusz Oceny Szkolenia Tytuł szkolenia Data Trener (trenerzy) prowadzący Określ, w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami - zakreślając jedną z podanych odpowiedzi zgodnie z poniższą skalą: Zdecydowanie nie Raczej nie Średnio Raczej tak Zdecydowanie tak 1. Program Treść szkolenia jest dla mnie użyteczna 1.2. Program szkolenia był ułożony w sposób logiczny i spójny 2. Ocena trenera (-ów) 2.1. Trenerzy przekazywali wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały 2.2. Trenerzy angażowali grupę do aktywnego uczestnictwa 2.3. Trenerzy stwarzali warunki umożliwiające wyrażanie własnego zdania oraz zachęcali do zadawania pytań 2.4. Trenerzy przestrzegali zasad, ustalonych z grupą na początku szkolenia (czas, długość przerw itp.) 3. Organizacja 3.1. Informacja o szkoleniu została wysłana z odpowiednim wyprzedzeniem 3.2. Informacja o szkoleniu zawierała odpowiednie informacje, była przejrzysta Kontakt z opiekunem szkolenia był na satysfakcjonującym poziomie Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 12

13 Załącznik nr 4 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Dziennik zajęć Dziennik zajęd./2011 Termin szkolenia (miesiąc/rok). Tytuł szkolenia. Nr/Symbol GRUPY Data rozpoczęcia szkolenia:.. dzieo/miesiąc/rok Data zakooczenia szkolenia:. dzieo/miesiąc/rok. Trener prowadzący Miejsce realizacji szkolenia:. 13

14 HARMONOGRAM SZKOLENIA GRUPA/ symbol: Szkolenie: Organizator szkolenia: Miejsce realizacji szkolenia: Termin kursu od: do: Kolejny dzieo kursu Data Dzieo tygodnia Godziny zajęd Liczba godzin szkolenia od do (bez przerwy) przerwa 2 przerwa obiadowa 2 przerwa 2 2 przerwa 2 przerwa obiadowa 2 przerwa 2 RAZEM LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 16 14

15 LISTA OBECNOŚCI NA SZKOLENIU GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: Podpis uczestnika Lp. Nazwisko i imię uczestnika XNUC Dzieo 1 Dzieo 2 data:. data: Liczba osób obecnych: 15

16 LISTA POTWIERDZAJĄCA ODBIÓR MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: Lp. Nazwisko i imię uczestnika Data odbioru Podpis uczestnika

17 PROGRAM SZKOLENIA GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: CELE SZKOLENIA CZAS TRWANIA PROGRAM MATERIAŁY 17

18 ZREALIZOWANY PROGRAM SZKOLENIA: GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ temat: Data Liczba godzin szkolenia Zakres tematyczny zajęd Imię i nazwisko trenera prowadzącego szkolenie Podpis prowadzącego szkolenie 18

19 ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW ANKIET OCENY SZKOLENIA GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ temat: Data:.. OSOBY ŚREDNIA 1.1 Treśd szkolenia jest użyteczna OCENY 1.2 Program szkolenia ułożony w sposób logiczny i spójny OCENY 2.1 Trenerzy przekazywali wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały OCENY 2.2 Trenerzy angażowali grupę do aktywnego uczestnictwa OCENY 2.3 Trenerzy stwarzali warunki uczestnictwa umożliwiające wyrażanie własnego zdania oraz zachęcali do zadawania pytao OCENY 2.4 Trenerzy przestrzegali zasad ustalonych z grupą na początku szkolenia OCENY 3.1 Informacja o szkoleniu została wysłana z odpowiednim wyprzedzeniem OCENY 3.2 Informacja o szkoleniu zawierała odpowiednie informacje, była przejrzysta OCENY 3.3 Kontakt z opiekunem szkolenia był na satysfakcjonującym poziomie OCENY Średnie oceny od poszczególnych osób Średnia ocena w zakresie pkt. 1 Program i 2. Ocena Trenera/ Trenerów Poziom szkolenia łatwy odpowiedni trudny niedostosowany liczba odpowiedzi z ankiet: 19

20 ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW TESTÓW WIEDZY GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: Lp. Nazwisko i imię uczestnika liczba punktów test wstępny maksymalna liczba punktów % poprawnych odpowiedzi liczba punktów test koocowy maksymal na liczba punktów % poprawnych odpowiedzi Przyrost wiedzy Uczestnicy, którzy z testu koocowego uzyskali o 40% więcej poprawnych odpowiedzi niż na teście wstępnym Liczba % 20

21 LISTA POTWIERDZAJĄCA UKOOCZENIE SZKOLENIA ORAZ ODBIÓR ZAŚWIADCZEO O UKOOCZENIU SZKOLENIA GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: Lp. Nazwisko i imię uczestnika Data odbioru Podpis uczestnika

22 % Liczba godzin szkolenia Liczba godzin nieobecności Liczba godzin obecności ZALICZENIE SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: a/ zestawienie obecności L. P. imię i nazwisko uczestnika b/ liczba uczestników którzy rozpoczęli szkolenie którzy zakooczyli szkolenie (min. 80% obecności) 22

23 Załącznik nr 5 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Zaświadczenie o uczestnictwie w Szkoleniu ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU w ramach projektu nr UDA-POKL /10 AKADEMIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. Pan/i.. był/a uczestnikiem szkolenia:.. zorganizowanego przez w dniach od. do. r. w wymiarze.godzin Trener.. Warszawa, dnia. r. Nr ewid... Biuro projektu: The Tower, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa, tel , faks:

24 Załącznik nr 6 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Strona tytułowa materiałów szkoleniowych tytuł szkolenia MATERIAŁY SZKOLENIOWE 24

25 Załącznik nr 7 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Tabliczka informacyjna na salę szkoleniową.tytuł szkolenia. SALA SZKOLENIOWA 25

26 Załącznik nr 8 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Kwestionariusz danych osobowych KWESTIONARIUSZ PRACOWNIKA Dane uczestników projektu (pracowników instytucji, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS) Lp. Nazwa: 1 Tytuł projektu: Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A. 2 Nr projektu: UDA POKL /10 3 Priorytet 2 Rozwój Zasobów Ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 4 Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 5 Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Dane uczestnika Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Wiek w chwili przystępowania do 4 projektu 5 PESEL Nazwa instytucji 6 (miejsce pracy) 7 8 Wykształcenie Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Kobieta Mężczyzna Brak Podstawowe Gimnazjalne Ponadgimnazjalne Pomaturalne Wyższe Nie dotyczy Nie dotyczy 26

27 Dane kontaktowe 9 Ulica 10 Nr domu 11 Nr lokalu 12 Miejscowość 13 Obszar 14 Kod pocztowy 15 Województwo 16 Powiat 17 Telefon stacjonarny 18 Telefon komórkowy 19 Adres poczty elektronicznej ( ) Obszar miejski Obszar wiejski Dane dotyczące zatrudnienia Szczegóły wsparcia (Wypełnia organizator) 20 Zatrudniony w 21 Rodzaj przyznanego wsparcia Wykorzystanie we wsparciu 22 technik: e-learning/blended learning Data rozpoczęcia udziału w 23 projekcie Data zakończenia udziału w 24 projekcie Zakończenie udziału osoby we 25 wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa mikroprzedsiębiorstwie małym przedsiębiorstwie średnim przedsiębiorstwie w dużym przedsiębiorstwie w administracji publicznej w organizacji pozarządowej Tak Nie Tak Nie X OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A., ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A., ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania... Miejscowośd i data CZYTELNY podpis uczestnika Projektu 27

UMOWA NR / /11. Dnia roku w Warszawie:

UMOWA NR / /11. Dnia roku w Warszawie: UMOWA NR / /11 Dnia roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / /12. Dnia roku w Warszawie:

UMOWA NR / /12. Dnia roku w Warszawie: UMOWA NR / /12 Dnia roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje.

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje. U M O W A Uczestnictwa w Projekcie pt. GAWIN II Grafika, Animacja i Wideo w Internecie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu nr./bo/ii/2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.01-06-136/13 Zawarta w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Obryte 20.09.

Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Obryte 20.09. Człowiek najlepszą inwestycją OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Kształcenie rodziców szansą większych możliwości

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich Załącznik nr 6 Dotyczy projektu Budujemy drogi specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na UMOWA O DZIEŁO NR. Wzór umowy Zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. Zawarta w Lublinie w dniu..

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną :

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną : Numer ZP.PR.251/1/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa dotycząca wykonania usługi badania rynku Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 4 do umowy o doradztwo. (imię i nazwisko) Bydgoszcz, dnia.... DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/ny, deklaruję udział w Projekcie Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA Ogólne warunki umowy Zawarta w dniu. w Warszawie w wyniku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy dla dwóch poniższych obszarów usług:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy dla dwóch poniższych obszarów usług: Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AS/516/11 Warszawa, dnia 31 sierpnia 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA zawarta w dniu.. 2011 r. w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt Załącznik nr 7 Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 czerwca 1956r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA ZLECENIA Nr... Zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, wpisaną postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Umowa Nr - wzór

Załącznik Nr 4. Umowa Nr - wzór Umowa Nr - wzór Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz UMOWA Nr ZP.272.46.2011.... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz W dniu.. pomiędzy: Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIA NR /15/DZP

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIA NR /15/DZP ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIA NR /15/DZP zawarta w Olsztynie w dniu r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, utworzonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników w Zakładach Aktywności Zawodowej w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13

PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13 PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13 zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 Strona1 UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 zawarta w Obornikach w dniu...roku, pomiędzy: Agatą Melara prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13 Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy.../teo/auipe/2012 Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 2.1 UMOWA zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Samodzielnym Oddziałem w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra, KRS 0000122355, NIP 9290118015

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010 UMOWA Nr. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu. r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała Miejskim Zarządem Oświaty, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Jana Solicha Dyrektora, działającego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło:

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło: ... (pieczęć jednostki zamawiającej) UMOWA O DZIEŁO NR... zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA Nr. zawarta w Opolu, w dniu.. pomiędzy: Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez., zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w.,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa - Zlecenie nr rej./ /KSP/2013 zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej zwaną w dalszej treści umowy Zlecającym oraz Panią/Panem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo