UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:"

Transkrypt

1 UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, Warszawa, wpisana pod nr KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości ,00 złotych, którą reprezentują: Joao Bras Jorge Wiceprezes Zarządu i Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu zwana dalej Bankiem, Zamawiającym lub Stroną oraz, którą reprezentują: zwany dalej Wykonawcą lub Stroną, przy czym Zamawiający i Wykonawca mogą być dalej łącznie określani jako Strony, zawarły niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, o następującej treści: 1

2 1. Postanowienia wstępne 1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się świadczeniem usług w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń i gwarantuje Zamawiającemu rzetelną oraz terminową realizację Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Art. 6c ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 103 poz z późn.zm.). 3. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że szkolenia będące przedmiotem Umowy realizowane są w ramach projektu Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A. współfinansowanego w 60% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. 4. Projekt, o którym mowa w ust. 3) powyżej realizowany jest w partnerstwie z Wojciechem Marjankowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą The TOWER z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50, NIP , REGON , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr , prowadzonej przez Prezydenta m. stołecznego Warszawy ( Lider projektu ), pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 5. Wszelkie ustalenia dotyczące terminów realizacji Umowy oraz inne ustalenia niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy będą przeprowadzane wyłącznie pomiędzy Bankiem i Wykonawcą. 6. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego jest Pani Anna Pawłowska-Żyła, tel.: , 7. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony Wykonawcy jest. 2. Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook, dla pracowników Banku ( Szkolenia ) zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Szkolenia będą przeprowadzane zgodnie z terminami, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy ( Harmonogram ). Każdorazowo Zamawiający prześle zlecenie wykonania Szkolenia drogą elektroniczną na adres: 3. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną, na adres wskazany w 1 ust. 6, Umowy propozycji programów, testów wiedzy i materiałów szkoleniowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania Umowy. 2

3 4. Bank ma prawo dokonać modyfikacji w otrzymanych programach, testach wiedzy i materiałach szkoleniowych i przesłać drogą elektroniczną swoje uwagi do Wykonawcy, na adres wskazany w 1 ust. 7, najpóźniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pierwszego Szkolenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego i dokonać odpowiednich modyfikacji w programach, testach wiedzy i materiałach szkoleniowych począwszy od pierwszego Szkolenia. 6. Bank ma prawo dokonać zmiany w strukturze zaplanowanych grup szkoleniowych ze względu na ich tematykę i poziom zaawansowania. Zmiana dokonana może być w ramach określonych niniejszą umową tematów. 7. W całym okresie obwiązywania Umowy, programy, testy wiedzy i materiały szkoleniowe, mogą ulegać modyfikacjom zgodnie ze wskazówkami Banku lub z inicjatywy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy Wykonawca jednostronnie wprowadzi zmiany do materiałów szkoleniowych, każdorazowo muszą one zostać zweryfikowane przez Bank. Po przeprowadzonej weryfikacji Zamawiający prześle w trybie roboczym akceptację proponowanych zmian lub odrzuci zaproponowaną modyfikację, odpowiednio uzasadniając swoje stanowisko. 8. Programy, testy wiedzy i materiały szkoleniowe, o których mowa w ust. 3-6 powyżej stanowią odrębne utwory w rozumieniu obowiązującego prawa autorskiego. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże program, testy i materiały szkoleniowe dotyczące przedmiotu Umowy w stanie wolnym od obciążeń osób trzecich. 9. Strony mają prawo do zmiany Harmonogramu o ile zawiadomią drugą Stronę nie później niż 14 dni przed upływem terminów wynikających z Harmonogramu. W takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich starań do ustalenia nowych terminów. Jednakże przy drugiej zmianie terminów proponowanej przez Wykonawcę, Zamawiający wskaże nowy termin Szkolenia, który jest dla Wykonawcy wiążący. Kolejna zmiana terminu przez Wykonawcę jest niedopuszczalna. 10. Podczas realizacji pierwszego Szkolenia poza jego uczestnikami obecny będzie również trener Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić propozycję zmian do Szkolenia, a Wykonawca ma obowiązek zmiany te uwzględnić przy realizacji następnego Szkolenia. 3. Wynagrodzenie i płatności 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w oparciu o stawkę określoną w Załączniku nr 2 do Umowy. Wszelkie koszty okołoszkoleniowe, w szczególności: koszty zakwaterowania, diet, przejazdu Trenera do miejsca realizacji Umowy, koszty dostarczenia materiałów szkoleniowych zostały uwzględnione w jednostkowym wynagrodzeniu określonym w Załączniku nr 2. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z wykonywaniem Umowy. 2. W ramach wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 2 i z chwilą jego zapłaty Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do programów, testów i materiałów szkoleniowych opracowanych przez Wykonawcę i wykorzystywanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na niżej wymienionych polach eksploatacji: 1) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu i intranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie wszelką dostępną techniką, w tym za pomocą druku, 3

4 technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, 2) inkorporowanie do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego, 3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie utworu końcowego, a także jego publiczne udostępnienie w taki sposób, aby można było mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz także nadanie utworu końcowego za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie utworu końcowego za pośrednictwem satelity, 4) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim egzemplarzy utworu końcowego. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych następuje przeniesienie prawa własności ich nośnika, chyba że przekazanie następuje drogą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający udziela licencji wyłącznej na rzecz Wykonawcy na korzystanie z ww. utworu na polach eksploatacji wskazanych powyżej w pkt 1)-4). Udzielenie licencji nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Licencji nie można wypowiedzieć, a w przypadkach, kiedy z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wypowiedzenie licencji będzie dopuszczalne, termin wypowiedzenia wynosi 10 lat. Wykonawcy przysługuje prawo do modyfikacji utworu oraz wykonywania praw zależnych co najmniej na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1)-4), jak również uprawnienie do udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich. W toku świadczenia usług Wykonawca może korzystać z danych, programów komputerowych, projektów, wzorów użytkowych, narzędzi, modeli, systemów oraz innych metodologii i know-how, które stanowią jego własność lub z których korzysta na podstawie licencji. W związku z tym wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące w/w materiałów (w tym wszelkich usprawnień dokonanych lub wiedzy zdobytej w trakcie świadczenia usług) oraz dokumentacji roboczej zebranej w związku ze świadczeniem usług pozostaną własnością Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w Załączniku nr 2, zawiera podatek od towarów i usług VAT. 4. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w cyklach miesięcznych za realizację Szkolenia dla grup szkoleniowych, dla których Szkolenie zostało przeprowadzone w miesiącu poprzedzającym wystawienie faktury. Po prawidłowo zrealizowanym Szkoleniu dla każdej grupy szkoleniowej Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia prawidłowo wypełnionej dokumentacji Szkolenia, w szczególności dziennika zajęć przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, zawierającego m.in. listy obecności podpisane przez uczestników ( Dziennik zajęć ), analizę wyników testów wiedzy, zestawienia ocen szkolenia przez uczestników, kserokopie wydanych zaświadczeń o uczestnictwie w Szkoleniu. 5. Wykonawca prześle drogą elektroniczną na adres Zamawiającego wskazany w 1 ust. 6 Umowy: 1) skan podpisanej przez uczestników Szkolenia listy osób uczestniczących w zrealizowanym Szkoleniu, 2) zestawienie ocen uczestników z Arkuszy Oceny Szkolenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy ( Arkusz Oceny Szkolenia ) oraz wyników testów wiedzy uczestników, w postaci plików MS Excel, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia przeprowadzenia Szkolenia. 6. Wykonawca, przekaże osobiście lub pocztą na adres Lidera projektu: 1) oryginał Dziennika zajęć, 2) oryginały ankiet i testów wiedzy wypełnionych przez uczestników Szkolenia, 3) kserokopie wydanych zaświadczeń o uczestnictwie w Szkoleniu, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia przeprowadzenia Szkolenia. 7. Zamawiający upoważnia Lidera projektu do odbioru i weryfikacji poprawności dokumentacji szkolenia, o której mowa w ust Za prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy uważa się, każdorazowo: 4

5 1) pozytywną ocenę Szkolenia wystawioną przez jego uczestników w Arkuszu Oceny Szkolenia (minimum 3.0 w pięciostopniowej skali ocen) oraz 2) pozytywne wyniki testów wiedzy uczestników (uzyskanie z testu końcowego przez min. 80% uczestników o 40% więcej poprawnych odpowiedzi w porównaniu z testem wstępnym). 9. W przypadku negatywnej oceny Szkolenia (poniżej 3.0 w pięciostopniowej skali ocen) wystawionej przez jego uczestników w Arkuszu Oceny Szkolenia i/lub uzyskania z testu końcowego przez więcej niż 20% uczestników mniej niż 40% poprawnych odpowiedzi w porównaniu z testem wstępnym, Wykonawca zobowiązuje się powtórzyć Szkolenie na własny koszt. 10. Każdorazowo końcowa ocena ze szkolenia będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna z wszystkich ocen możliwych do uzyskania przedstawionych w punkcie nr 2 Arkusza Oceny Szkolenia w zakresie kryteriów zawartych w Pkt. 1 Program i 2.Ocena Trenera. 11. Ewentualne zastrzeżenia Zamawiającego, w odniesieniu do faktur VAT i ich zgodności z wykonanymi usługami, upoważniają go do wstrzymania płatności i zobowiązują Wykonawcę do niezwłocznego ustosunkowania się na piśmie do wniesionych zastrzeżeń. 12. Wstrzymanie płatności z przyczyn, o których mowa w ust. 11 nie oznacza, iż Zamawiający pozostaje w zwłoce lub opóźnieniu z regulowaniem płatności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 13. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 powyżej zapłata prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT dokonana będzie w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu płatności w przypadku braku na koncie projektu środków z dotacji przekazywanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 15. W sytuacji opisanej powyżej Bank ma obowiązek poinformować Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem. 16. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 17. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa w 5, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i płatnego na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 5

6 4. Realizacja przedmiotu Umowy 1. Wykonawca zapewni najwyższą jakość wykonania Umowy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się: 1) opracować na podstawie wskazówek Zamawiającego ramowy program szkolenia, 2) opracować i przeprowadzić wśród uczestników wstępne i końcowe testy wiedzy, 3) zapewnić drukowane materiały szkoleniowe, o których mowa w 2. ust. 6 wszystkim uczestnikom Szkolenia, 4) po przeprowadzeniu pierwszego Szkolenia przekazać 1 egzemplarz materiałów szkoleniowych Zamawiającemu, a w przypadku, gdy podczas realizacji Umowy materiały szkoleniowe ulegną zmianie Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przekazania Zamawiającemu, 5) prowadzić dokumentację Szkoleń, w szczególności Dzienniki zajęć przygotowywane dla każdej grupy szkoleniowej, 6) wystawić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 wszystkim uczestnikom Szkolenia, którzy osiągną minimum 80% frekwencję, zaświadczenia o udziale w Szkoleniu ( Zaświadczenie o uczestnictwie w Szkoleniu ), 7) sprawdzić wstępne i końcowe testy wiedzy uczestników, przeprowadzić ich analizę i zaprezentować wyniki w Dzienniku zajęć w formie tabelarycznej wraz z komentarzem trenera/ trenerów dotyczących wyników i oceny postępów uczestników, 8) oznakować wszystkie dokumenty związane z realizacją Szkoleń oraz pomieszczenia w których odbywać będą się zajęcia logotypami UE, PO KL, PARP oraz informacją o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi w Załącznikach nr 6 i 7, 9) przeprowadzić obiektywną ocenę tego szkolenia z wykorzystaniem Arkusza Oceny Szkolenia, 10) przekazać Zamawiającemu oraz Liderowi projektu, na zasadach określonych w 3 ust. 5-7 dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy (Dzienniki zajęć, listy obecności, wypełnione przez uczestników Arkusze Oceny Szkolenia oraz wstępne i końcowe testy wiedzy, kserokopie wydanych Zaświadczeń o uczestnictwie w Szkoleniu), 11) umożliwić przeprowadzenie, przez Zamawiającego, PARP, instytucje kontrolne wyznaczone przez PARP lub inne uprawnione podmioty, kontroli w zakresie sposobu i terminowości wykonywania przez Wykonawcę usług przewidzianych Umową oraz zapewnić, przez okres wynikający z przepisów prawa krajowego, Zamawiającemu i instytucjom kontrolującym wgląd we wszystkie dokumenty, w tym finansowe związane z realizacją przedmiotu Umowy (bez względu na rodzaj nośnika, na którym są przechowywane), 12) przechowywać dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz dostępność instytucjom określonym w ust ) Zapewnić salę wykładową wraz ze sprzętem umożliwiającym realizację szkolenia oraz catering dla uczestników spotkania. 14) opracować koncepcję i narzędzia do ewaluacji Szkolenia, 15) zebrać od uczestników Szkolenia wypełnione i podpisane przez nich Kwestionariusze danych osobowych wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały niezbędne, w swojej ocenie, do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia Szkolenia. 6

7 5. Kary umowne i rozwiązanie Umowy 1. Do czasu wykonania całości przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów Umowy, a w szczególności w przypadku: 1) wykonywania usługi Szkolenia niezgodnie z Załącznikiem nr 1, tj. w szczególności w razie zmiany zakresu szkolenia bez konsultacji z Zamawiającym, 2) przeprowadzenia Szkolenia przez innego trenera niż wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, 3) trzykrotnego niepoinformowania Zamawiającego najpóźniej na trzy dni robocze o braku możliwości organizacji Szkolenia w terminie ustalonym w Harmonogramie, 4) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy, względnie w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie wobec niego postępowania naprawczego. 2. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w 1 ust. 2 okaże się nieprawdziwe, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 4. W przypadku niedotrzymania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, terminów uzgodnionych w trybie operacyjnym, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 200 PLN za każdą pierwszą, drugą i trzecią pełną godzinę opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu z zastrzeżeniem ustępu poniżej. 5. W przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w ustępie powyżej przekroczy trzy godziny, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy powtórzenia Szkolenia na koszt Wykonawcy w innym terminie oraz zapłaty kary Umownej w wysokości 1000 PLN. 6. Jeśli opóźnienie przekroczy 7 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub zlecenia wykonania przedmiotu Umowy innym wykonawcom, którzy zapewnią terminowe wykonanie Szkolenia. W tym przypadku, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty poniesione przez Zamawiającego związane ze zleceniem wykonania przedmiotu Umowy innym wykonawcom. W przypadku, gdy koszty poniesione przez Zamawiającego związane z zaangażowaniem innych wykonawców przewyższą wartość niezapłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę. 7. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 7

8 6. Siła wyższa 1. Strony Umowy będą zwolnione ze spełnienia wzajemnych świadczeń lub ich części wynikających z Umowy, jeżeli w ich spełnieniu przeszkodzi działanie siły wyższej tj. okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidzianych przez Strony w chwili zawarcia Umowy, na której powstanie oraz przebieg, żadna ze Stron nie mogła mieć wpływu. Każda ze Stron będzie sama ponosić swoje koszty związane ze skutkami siły wyższej. Zwykłe i uwarunkowane porą roku czynniki atmosferyczne, z którymi należało się liczyć w momencie podpisania Umowy, nie będą uważane za czynniki uniemożliwiające właściwe wywiązywanie się przez Strony z obowiązków wynikających z Umowy. 2. W przypadku działania siły wyższej terminy wynikające z Umowy będą przedłużane o dodatkowy czas niezbędny do usunięcia jej skutków. 7. Poufność 1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim, z wyjątkiem swoich doradców prawnych i ekonomicznych, a w przypadku Zamawiającego również podmiotów blisko powiązanych z Zamawiającym w rozumieniu Ustawy Prawo bankowe, żadnych informacji związanych z działalnością drugiej Strony, ani z przedmiotem i zakresem Umowy, jak również ze sposobem jej wykonania, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu bądź jej rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej na piśmie. 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie pozbawiają Stron prawa do podawania do publicznej wiadomości informacji, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa. 3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę, Strona zainteresowana, przed podjęciem jakichkolwiek działań, winna zwrócić się do drugiej Strony o udzielenie stosownej interpretacji na piśmie. 4. Strony niezwłocznie powiadomią się o wszelkich naruszeniach poufności odnoszących się do przedmiotu Umowy lub do innych informacji stanowiących własność Stron, oraz udzielą sobie pomocy w ramach postępowania w takiej sprawie, prowadzonego przez jedną ze Stron. 5. Bank nie będzie przekazywał Wykonawcy jakichkolwiek danych objętych tajemnicą bankową lub danych osobowych jego klientów. 8. Rozstrzyganie sporów 1. Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy. 8

9 2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą ugodową, Strony poddadzą rozstrzygnięcie sporu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 9. Postanowienia końcowe 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy z niej wynikających. 3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym upływa okres wypowiedzenia. 4. Każda zmiana Umowy lub jej załączników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowa będzie wykonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Integralną częścią Umowy są wymienione załączniki: 1) Załącznik nr 1 Specyfikacja Szkolenia wraz z Harmonogramem, 2) Załącznik nr 2 Wynagrodzenie, 3) Załącznik nr 3 Arkusz oceny szkolenia, 4) Załącznik nr 4 Dziennik Zajęć, 5) Załącznik nr 5 Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 6) Załącznik nr 6 Strona tytułowa materiałów szkoleniowych, 7) Załącznik nr 7 Tabliczka informacyjna na salę szkoleniową, 8) Załącznik nr 8 Kwestionariusz danych osobowych. WYKONAWCA: BANK: 9

10 Załącznik nr 1 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. SPECYFIKACJA SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM 1. Miejsce przeprowadzenia Szkolenia : 2. Zakres Szkolenia 10

11 Załącznik nr 2 do Umowy nr /1398/11 z dnia 2012 r. WYNAGRODZENIE 1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej.. złotych brutto (słownie:.), stanowiącej iloczyn kosztu szkolenia za dzień szkoleniowy i liczby faktycznie zrealizowanych dni szkoleniowych. 2. Koszt Szkolenia za dzień szkoleniowy wynosi odpowiednio: 3. Przez dzień szkoleniowy Strony rozumieją 8 godz. zajęć, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy. 11

12 Załącznik nr 3 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Arkusz Oceny Szkolenia Tytuł szkolenia Data Trener (trenerzy) prowadzący Określ, w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami - zakreślając jedną z podanych odpowiedzi zgodnie z poniższą skalą: Zdecydowanie nie Raczej nie Średnio Raczej tak Zdecydowanie tak 1. Program Treść szkolenia jest dla mnie użyteczna 1.2. Program szkolenia był ułożony w sposób logiczny i spójny 2. Ocena trenera (-ów) 2.1. Trenerzy przekazywali wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały 2.2. Trenerzy angażowali grupę do aktywnego uczestnictwa 2.3. Trenerzy stwarzali warunki umożliwiające wyrażanie własnego zdania oraz zachęcali do zadawania pytań 2.4. Trenerzy przestrzegali zasad, ustalonych z grupą na początku szkolenia (czas, długość przerw itp.) 3. Organizacja 3.1. Informacja o szkoleniu została wysłana z odpowiednim wyprzedzeniem 3.2. Informacja o szkoleniu zawierała odpowiednie informacje, była przejrzysta Kontakt z opiekunem szkolenia był na satysfakcjonującym poziomie Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 12

13 Załącznik nr 4 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Dziennik zajęć Dziennik zajęd./2011 Termin szkolenia (miesiąc/rok). Tytuł szkolenia. Nr/Symbol GRUPY Data rozpoczęcia szkolenia:.. dzieo/miesiąc/rok Data zakooczenia szkolenia:. dzieo/miesiąc/rok. Trener prowadzący Miejsce realizacji szkolenia:. 13

14 HARMONOGRAM SZKOLENIA GRUPA/ symbol: Szkolenie: Organizator szkolenia: Miejsce realizacji szkolenia: Termin kursu od: do: Kolejny dzieo kursu Data Dzieo tygodnia Godziny zajęd Liczba godzin szkolenia od do (bez przerwy) przerwa 2 przerwa obiadowa 2 przerwa 2 2 przerwa 2 przerwa obiadowa 2 przerwa 2 RAZEM LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 16 14

15 LISTA OBECNOŚCI NA SZKOLENIU GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: Podpis uczestnika Lp. Nazwisko i imię uczestnika XNUC Dzieo 1 Dzieo 2 data:. data: Liczba osób obecnych: 15

16 LISTA POTWIERDZAJĄCA ODBIÓR MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: Lp. Nazwisko i imię uczestnika Data odbioru Podpis uczestnika

17 PROGRAM SZKOLENIA GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: CELE SZKOLENIA CZAS TRWANIA PROGRAM MATERIAŁY 17

18 ZREALIZOWANY PROGRAM SZKOLENIA: GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ temat: Data Liczba godzin szkolenia Zakres tematyczny zajęd Imię i nazwisko trenera prowadzącego szkolenie Podpis prowadzącego szkolenie 18

19 ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW ANKIET OCENY SZKOLENIA GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ temat: Data:.. OSOBY ŚREDNIA 1.1 Treśd szkolenia jest użyteczna OCENY 1.2 Program szkolenia ułożony w sposób logiczny i spójny OCENY 2.1 Trenerzy przekazywali wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały OCENY 2.2 Trenerzy angażowali grupę do aktywnego uczestnictwa OCENY 2.3 Trenerzy stwarzali warunki uczestnictwa umożliwiające wyrażanie własnego zdania oraz zachęcali do zadawania pytao OCENY 2.4 Trenerzy przestrzegali zasad ustalonych z grupą na początku szkolenia OCENY 3.1 Informacja o szkoleniu została wysłana z odpowiednim wyprzedzeniem OCENY 3.2 Informacja o szkoleniu zawierała odpowiednie informacje, była przejrzysta OCENY 3.3 Kontakt z opiekunem szkolenia był na satysfakcjonującym poziomie OCENY Średnie oceny od poszczególnych osób Średnia ocena w zakresie pkt. 1 Program i 2. Ocena Trenera/ Trenerów Poziom szkolenia łatwy odpowiedni trudny niedostosowany liczba odpowiedzi z ankiet: 19

20 ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW TESTÓW WIEDZY GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: Lp. Nazwisko i imię uczestnika liczba punktów test wstępny maksymalna liczba punktów % poprawnych odpowiedzi liczba punktów test koocowy maksymal na liczba punktów % poprawnych odpowiedzi Przyrost wiedzy Uczestnicy, którzy z testu koocowego uzyskali o 40% więcej poprawnych odpowiedzi niż na teście wstępnym Liczba % 20

21 LISTA POTWIERDZAJĄCA UKOOCZENIE SZKOLENIA ORAZ ODBIÓR ZAŚWIADCZEO O UKOOCZENIU SZKOLENIA GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: Lp. Nazwisko i imię uczestnika Data odbioru Podpis uczestnika

22 % Liczba godzin szkolenia Liczba godzin nieobecności Liczba godzin obecności ZALICZENIE SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA GRUPA/ symbol: SZKOLENIE/ tytuł: a/ zestawienie obecności L. P. imię i nazwisko uczestnika b/ liczba uczestników którzy rozpoczęli szkolenie którzy zakooczyli szkolenie (min. 80% obecności) 22

23 Załącznik nr 5 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Zaświadczenie o uczestnictwie w Szkoleniu ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU w ramach projektu nr UDA-POKL /10 AKADEMIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. Pan/i.. był/a uczestnikiem szkolenia:.. zorganizowanego przez w dniach od. do. r. w wymiarze.godzin Trener.. Warszawa, dnia. r. Nr ewid... Biuro projektu: The Tower, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa, tel , faks:

24 Załącznik nr 6 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Strona tytułowa materiałów szkoleniowych tytuł szkolenia MATERIAŁY SZKOLENIOWE 24

25 Załącznik nr 7 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Tabliczka informacyjna na salę szkoleniową.tytuł szkolenia. SALA SZKOLENIOWA 25

26 Załącznik nr 8 do Umowy nr./1398/11 z dnia 2012 r. Kwestionariusz danych osobowych KWESTIONARIUSZ PRACOWNIKA Dane uczestników projektu (pracowników instytucji, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS) Lp. Nazwa: 1 Tytuł projektu: Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A. 2 Nr projektu: UDA POKL /10 3 Priorytet 2 Rozwój Zasobów Ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 4 Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 5 Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Dane uczestnika Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Wiek w chwili przystępowania do 4 projektu 5 PESEL Nazwa instytucji 6 (miejsce pracy) 7 8 Wykształcenie Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną Kobieta Mężczyzna Brak Podstawowe Gimnazjalne Ponadgimnazjalne Pomaturalne Wyższe Nie dotyczy Nie dotyczy 26

27 Dane kontaktowe 9 Ulica 10 Nr domu 11 Nr lokalu 12 Miejscowość 13 Obszar 14 Kod pocztowy 15 Województwo 16 Powiat 17 Telefon stacjonarny 18 Telefon komórkowy 19 Adres poczty elektronicznej ( ) Obszar miejski Obszar wiejski Dane dotyczące zatrudnienia Szczegóły wsparcia (Wypełnia organizator) 20 Zatrudniony w 21 Rodzaj przyznanego wsparcia Wykorzystanie we wsparciu 22 technik: e-learning/blended learning Data rozpoczęcia udziału w 23 projekcie Data zakończenia udziału w 24 projekcie Zakończenie udziału osoby we 25 wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa mikroprzedsiębiorstwie małym przedsiębiorstwie średnim przedsiębiorstwie w dużym przedsiębiorstwie w administracji publicznej w organizacji pozarządowej Tak Nie Tak Nie X OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A., ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A., ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania... Miejscowośd i data CZYTELNY podpis uczestnika Projektu 27

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo