UMOWA NR / /12. Dnia roku w Warszawie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR / /12. Dnia roku w Warszawie:"

Transkrypt

1 UMOWA NR / /12 Dnia roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, Warszawa, wpisana pod nr KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości ,00 złotych, którą reprezentują: Joao Bras Jorge Wiceprezes Zarządu i Jerzy Krala Dyrektor Departamentu Zakupów Centralnych zwana dalej Bankiem, Zamawiającym lub Stroną oraz zwana dalej Wykonawcą lub Stroną, przy czym Zamawiający i Wykonawca mogą być dalej łącznie określani jako Strony, zawarły niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, o następującej treści: 1

2 1. Postanowienia wstępne 1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się świadczeniem usług w zakresie coachingu i gwarantuje Zamawiającemu rzetelną oraz terminową realizację Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Art. 6c ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 103 poz z późn.zm.). 3. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że coaching będący przedmiotem Umowy realizowany jest w ramach projektu Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A. współfinansowanego w 60% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. 4. Projekt, o którym mowa w ust. 3) powyżej realizowany jest w partnerstwie z Wojciechem Marjankowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą The TOWER z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50, NIP , REGON , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr , prowadzonej przez Prezydenta m. stołecznego Warszawy ( Lider projektu ), pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 5. Wszelkie ustalenia dotyczące terminów realizacji Umowy oraz inne ustalenia niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy będą przeprowadzane wyłącznie pomiędzy Bankiem i Wykonawcą. 6. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego jest, tel.:, 7. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony Wykonawcy jest, tel.:, 2. Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu coachingu w ramach indywidulanych sesji coachingowych z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich ( Coaching ) zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Coaching będzie przeprowadzany zgodnie z terminami, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy ( Harmonogram ). Każdorazowo Zamawiający prześle zlecenie wykonanie Coachingu drogą elektroniczną na adres:. 2

3 3. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną, na adres wskazany w 1 ust. 6, Umowy propozycji ramowego scenariusza (programu) Coachingu wraz z opisem wykorzystywanych metod i narzędzi dydaktycznych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania Umowy. 4. Bank ma prawo dokonać modyfikacji w otrzymanym programie i przesłać drogą elektroniczną swoje uwagi do Wykonawcy, na adres wskazany w 1 ust. 7, najpóźniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pierwszej sesji coachingowej. 5. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego i dokonać odpowiednich modyfikacji w programie począwszy od pierwszej sesji coachingowej. 6. W całym okresie obwiązywania Umowy, scenariusz (program) Coachingu może ulegać modyfikacjom zgodnie ze wskazówkami Banku lub z inicjatywy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy Wykonawca jednostronnie wprowadzi zmiany do programu, każdorazowo muszą one zostać zweryfikowane przez Bank. Po przeprowadzonej weryfikacji Zamawiający prześle w trybie roboczym akceptację proponowanych zmian lub odrzuci zaproponowaną modyfikację, odpowiednio uzasadniając swoje stanowisko. 7. Scenariusz Coachingu oraz narzędzia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3-6 powyżej stanowią odrębne utwory w rozumieniu obowiązującego prawa autorskiego. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże program i narzędzia dydaktyczne dotyczące przedmiotu Umowy w stanie wolnym od obciążeń osób trzecich. 8. Strony mają prawo do zmiany Harmonogramu o ile zawiadomią drugą Stronę nie później niż 14 dni przed upływem terminów wynikających z Harmonogramu. W takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich starań do ustalenia nowych terminów. Jednakże przy drugiej zmianie terminów proponowanej przez Wykonawcę, Zamawiający wskaże nowy termin Coachingu, który jest dla Wykonawcy wiążący. Kolejna zmiana terminu przez Wykonawcę jest niedopuszczalna. 3. Wynagrodzenie i płatności 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w oparciu o stawkę określoną w Załączniku nr 2 do Umowy. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty zakwaterowania, diet, przejazdu doradców do miejsca realizacji Umowy, koszty dostarczenia materiałów wykorzystywanych w trakcie realizacji Coachingu zostały uwzględnione w jednostkowym wynagrodzeniu określonym w Załączniku nr 2. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z wykonywaniem Umowy. 2. W ramach wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 2 i z chwilą jego zapłaty Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do programów, metod i narzędzi dydaktycznych opracowanych przez Wykonawcę i wykorzystywanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy na niżej wymienionych polach eksploatacji: 1) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu i intranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie wszelką dostępną techniką, w tym za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, 2) inkorporowanie do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego, 3

4 3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie utworu końcowego, a także jego publiczne udostępnienie w taki sposób, aby można było mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz także nadanie utworu końcowego za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie utworu końcowego za pośrednictwem satelity, 4) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim egzemplarzy utworu końcowego. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych następuje przeniesienie prawa własności ich nośnika, chyba że przekazanie następuje drogą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający udziela licencji wyłącznej na rzecz Wykonawcy na korzystanie z ww. utworu na polach eksploatacji wskazanych powyżej w pkt 1)-4). Udzielenie licencji nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Licencji nie można wypowiedzieć, a w przypadkach, kiedy z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wypowiedzenie licencji będzie dopuszczalne, termin wypowiedzenia wynosi 10 lat. Wykonawcy przysługuje prawo do modyfikacji utworu oraz wykonywania praw zależnych co najmniej na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1)-4), jak również uprawnienie do udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich. W toku świadczenia usług Wykonawca może korzystać z danych, programów komputerowych, projektów, wzorów użytkowych, narzędzi, modeli, systemów oraz innych metodologii i know-how, które stanowią jego własność lub z których korzysta na podstawie licencji. W związku z tym wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące w/w materiałów (w tym wszelkich usprawnień dokonanych lub wiedzy zdobytej w trakcie świadczenia usług) oraz dokumentacji roboczej zebranej w związku ze świadczeniem usług pozostaną własnością Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w Załączniku nr 2, zawiera podatek od towarów i usług VAT. 4. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w cyklach miesięcznych za realizację Coachingu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym wystawienie faktury. Po zrealizowanych sesjach coachingowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia prawidłowo wypełnionej dokumentacji Coachingu, w szczególności: 1) raportów z realizacji Umowy ( Raport ) przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz 2) kart czasu pracy doradców ( Karty czasu pracy ) przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. 5. Wykonawca, przekaże osobiście lub pocztą na adres Lidera projektu: 1) oryginały Raportów, 2) oryginały Kart czasu pracy, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca, w którym realizowane były sesje coachingowe. 6. Zamawiający upoważnia Lidera projektu do odbioru i weryfikacji poprawności dokumentacji Coachingu, o której mowa w ust Za prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy uważa się, każdorazowo: 1) realizację Coachingu zgodnie z Harmonogramem oraz 2) terminowe przedłożenie prawidłowo wypełnionych Raportów i Kart czasu pracy. 8. Ewentualne zastrzeżenia Zamawiającego, w odniesieniu do faktur VAT i ich zgodności z wykonanymi usługami, upoważniają go do wstrzymania płatności i zobowiązują Wykonawcę do niezwłocznego ustosunkowania się na piśmie do wniesionych zastrzeżeń. 4

5 9. Wstrzymanie płatności z przyczyn, o których mowa w ust. 11 nie oznacza, iż Zamawiający pozostaje w zwłoce lub opóźnieniu z regulowaniem płatności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 powyżej zapłata prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT dokonana będzie w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu płatności w przypadku braku na koncie projektu środków z dotacji przekazywanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 12. W sytuacji opisanej powyżej Bank ma obowiązek poinformować Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem. 13. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 14. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa w 5, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i płatnego na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 4. Realizacja przedmiotu Umowy 1. Wykonawca zapewni najwyższą jakość wykonania Umowy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się: 1) opracować na podstawie wskazówek Zamawiającego ramowy scenariusz (program) Coachingu, 2) zapewnić uczestnikom Coachingu drukowane materiały dydaktyczne, jeśli niezbędne będą do realizacji sesji coachingowej, zgodnie z programem, o którym mowa w ust. 1, 3) prowadzić dokumentację Coachingu, w szczególności Raporty i Karty czasu pracy, 4) oznakować wszystkie dokumenty związane z realizacją Coachingu logotypami UE, PO KL, PARP oraz informacją o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi w Załącznikach nr 3 i 4 do Umowy, przekazać Zamawiającemu oraz Liderowi projektu, na zasadach określonych w 3 ust. 5 dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy, 5) umożliwić przeprowadzenie, przez Zamawiającego, PARP, instytucje kontrolne wyznaczone przez PARP lub inne uprawnione podmioty, kontroli w zakresie sposobu i terminowości wykonywania przez Wykonawcę usług przewidzianych Umową oraz zapewnić, przez okres wynikający z przepisów prawa krajowego, Zamawiającemu i instytucjom kontrolującym wgląd we wszystkie dokumenty, w tym finansowe związane z realizacją przedmiotu Umowy (bez względu na rodzaj nośnika, na którym są przechowywane), 6) przechowywać dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz dostępność instytucjom określonym w ust ) opracować koncepcję i narzędzia do ewaluacji Coachingu. 5

6 4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały niezbędne, w swojej ocenie, do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia Coachingu. 5. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie miejsca/pomieszczeń do realizacji Coachingu. 5. Kary umowne i rozwiązanie Umowy 1. Do czasu wykonania całości przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów Umowy, a w szczególności w przypadku: 1) wykonywania usługi Coachingu niezgodnie z Załącznikiem nr 1, tj. w szczególności w razie zmiany zakresu Coachingu bez konsultacji z Zamawiającym, 2) przeprowadzenia sesji coachingowej przez innego doradcę niż wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, 3) trzykrotnego niepoinformowania Zamawiającego najpóźniej na trzy dni robocze o braku możliwości przeprowadzenia sesji coachingowej w terminie ustalonym w Harmonogramie, 4) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy, względnie w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie wobec niego postępowania naprawczego. 2. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w 1 ust. 2 okaże się nieprawdziwe, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 4. W przypadku niedotrzymania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, terminów uzgodnionych w trybie operacyjnym, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 200 PLN za każdą pierwszą, drugą i trzecią pełną godzinę opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu z zastrzeżeniem ustępu poniżej. 5. W przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w ustępie powyżej przekroczy trzy godziny, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy powtórzenia sesji coachingowej na koszt Wykonawcy w innym terminie oraz zapłaty kary Umownej w wysokości 1000 PLN. 6. Jeśli opóźnienie przekroczy 7 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub zlecenia wykonania przedmiotu Umowy innym wykonawcom, którzy zapewnią terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. W tym przypadku, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty poniesione przez Zamawiającego związane ze zleceniem wykonania przedmiotu Umowy innym wykonawcom. W przypadku, gdy koszty poniesione przez Zamawiającego związane z zaangażowaniem innych wykonawców przewyższą wartość niezapłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę. 6

7 7. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6. Siła wyższa 1. Strony Umowy będą zwolnione ze spełnienia wzajemnych świadczeń lub ich części wynikających z Umowy, jeżeli w ich spełnieniu przeszkodzi działanie siły wyższej tj. okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidzianych przez Strony w chwili zawarcia Umowy, na której powstanie oraz przebieg, żadna ze Stron nie mogła mieć wpływu. Każda ze Stron będzie sama ponosić swoje koszty związane ze skutkami siły wyższej. Zwykłe i uwarunkowane porą roku czynniki atmosferyczne, z którymi należało się liczyć w momencie podpisania Umowy, nie będą uważane za czynniki uniemożliwiające właściwe wywiązywanie się przez Strony z obowiązków wynikających z Umowy. 2. W przypadku działania siły wyższej terminy wynikające z Umowy będą przedłużane o dodatkowy czas niezbędny do usunięcia jej skutków. 7. Poufność 1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim, z wyjątkiem swoich doradców prawnych i ekonomicznych, a w przypadku Zamawiającego również podmiotów blisko powiązanych z Zamawiającym w rozumieniu Ustawy Prawo bankowe, żadnych informacji związanych z działalnością drugiej Strony, ani z przedmiotem i zakresem Umowy, jak również ze sposobem jej wykonania, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu bądź jej rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej na piśmie. 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie pozbawiają Stron prawa do podawania do publicznej wiadomości informacji, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa. 3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę, Strona zainteresowana, przed podjęciem jakichkolwiek działań, winna zwrócić się do drugiej Strony o udzielenie stosownej interpretacji na piśmie. 4. Strony niezwłocznie powiadomią się o wszelkich naruszeniach poufności odnoszących się do przedmiotu Umowy lub do innych informacji stanowiących własność Stron, oraz udzielą sobie pomocy w ramach postępowania w takiej sprawie, prowadzonego przez jedną ze Stron. 5. Bank nie będzie przekazywał Wykonawcy jakichkolwiek danych objętych tajemnicą bankową lub danych osobowych jego klientów. 8. Rozstrzyganie sporów 1. Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy. 7

8 2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą ugodową, Strony poddadzą rozstrzygnięcie sporu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 9. Postanowienia końcowe 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy z niej wynikających. 3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym upływa okres wypowiedzenia. 4. Każda zmiana Umowy lub jej załączników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Strony postanawiają, iż Bank ma prawo do zlecenia Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowego Coachingu, z zastrzeżeniem, iż: 1) zostanie przeprowadzony w terminie wskazanym przez Bank, 2) zostanie przeprowadzony na zasadach wynikających z Umowy, 3) wynagrodzenie Wykonawcy obliczone będzie przy zastosowaniu stawek wskazanych w Załączniku nr 2 i nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przeprowadzenie Coachingu wskazanego w 2 ust. 1, 4) zlecenie zostanie złożone Wykonawcy w formie pisemnej. 6. Umowa będzie wykonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Integralną częścią Umowy są wymienione załączniki: 1) Załącznik nr 1 Specyfikacja Coachingu wraz z Harmonogramem, 2) Załącznik nr 2 Wynagrodzenie, 3) Załącznik nr 3 Raport - wzór, 4) Załącznik nr 4 Karta czasu pracy wzór. WYKONAWCA: BANK: 8

9 Załącznik nr 1 do Umowy nr / /12 z dnia 2012 r. SPECYFIKACJA COACHINGU WRAZ Z HARMONOGRAMEM 1. Miejsce przeprowadzenia Coachingu 2. Zakres Coachingu 3. Harmonogram 4. Doświadczenie doradców coachingowych dedykowanych do realizacji Umowy 9

10 Załącznik nr 2 do Umowy nr / /12 z dnia 2012 r. WYNAGRODZENIE 1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej złotych brutto (słownie: ), stanowiącej iloczyn kosztu brutto za godzinę Coachingu i liczby faktycznie zrealizowanych godzin Coachingu. 2. Koszt brutto Coachingu za godzinę wynosi złotych brutto (słownie: ). 3. Przez godzinę Coachingu Strony rozumieją godzinę zegarową zajęć (60 min.). 10

11 Załącznik nr 3 do Umowy nr / /12 z dnia 2012 r. Raport Numer umowy Nazwa Beneficjenta Imię i nazwisko osoby, dla której realizowane jest doradztwo / UDA POKL /10 The TOWER, ul. Marszałkowska 34/50; Warszawa Bank Millennium S.A., ul. S. Żaryna 2A, Warszawa Nazwa firmy, dla której realizowane jest doradztwo 1 Wykonawca usługi (nazwa firmy) Imiona i nazwiska ekspertów wykonujących usługę Termin realizacji usługi (początek i koniec realizacji usługi) Szacunkowa wartośd usługi doradczej 2 ZAKRES USŁUGI DORADCZEJ (cele i opis działao) OMÓWIENIE EFEKTÓW (stopieo realizacji celów) REKOMENDOWANE KIERUNKI DALSZYCH DZIAŁAO Podpis osoby, dla której zrealizowano doradztwo / osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, dla której zrealizowano doradztwo Podpis osoby sporządzającej raport 1 Firma, w której uczestnik jest zatrudniony: Bank Millennium S.A. lub Millennium Leasing Sp. z o.o. lub Millennium Dom Maklerski S.A. 2 Liczba godzin x stawka za godzinę określona w umowie 11

12 Załącznik nr 4 do Umowy nr / /12 z dnia 2012 r. Karta czasu pracy Nazwa Beneficjenta: Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę: Stanowisko: Tytuł projektu: MIESIĘCZNA KARTA CZASU PRACY The TOWER w partnerstwie z Bankiem Millennium S.A..... Doradca Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A. Numer umowy UDA - POKL /10 Miesiąc/ Rok: Dzieo /. Godziny od - do 4 liczba godzin pracy5 Miejsce pracy Opis czynności 6 3 Należy zaznaczyd na szaro wiersze z dniami ustawowo wolnymi od pracy 4 Maksymalna liczba godzin pracy doradcy w ciągu dnia wynosi 8 godzin zegarowych 5 Za 1 godzinę doradztwa uznaje się godzinę zegarową ( 60 minut) 6 W szczególności należy wskazad pracowników (imię i nazwisko), dla których zostało zrealizowane doradztwo 12

13 RAZEM LICZBA GODZIN data i podpis Doradcy data i podpis Beneficjenta 13

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VALUE BASED ADVISORS SPÓŁKA Z O.O. Siedziba: ul. Połabian 35, 52-339 Wrocław Biuro: ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE W imieniu Value Based Advisors Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu,

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, Załącznik nr 5 UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu 50 151, ul. Kotlarska 42 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo