UMOWA NR / /12. Dnia roku w Warszawie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR / /12. Dnia roku w Warszawie:"

Transkrypt

1 UMOWA NR / /12 Dnia roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, Warszawa, wpisana pod nr KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości ,00 złotych, którą reprezentują: Joao Bras Jorge Wiceprezes Zarządu i Jerzy Krala Dyrektor Departamentu Zakupów Centralnych zwana dalej Bankiem, Zamawiającym lub Stroną oraz zwana dalej Wykonawcą lub Stroną, przy czym Zamawiający i Wykonawca mogą być dalej łącznie określani jako Strony, zawarły niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, o następującej treści: 1

2 1. Postanowienia wstępne 1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się świadczeniem usług w zakresie coachingu i gwarantuje Zamawiającemu rzetelną oraz terminową realizację Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Art. 6c ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 103 poz z późn.zm.). 3. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że coaching będący przedmiotem Umowy realizowany jest w ramach projektu Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A. współfinansowanego w 60% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. 4. Projekt, o którym mowa w ust. 3) powyżej realizowany jest w partnerstwie z Wojciechem Marjankowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą The TOWER z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50, NIP , REGON , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr , prowadzonej przez Prezydenta m. stołecznego Warszawy ( Lider projektu ), pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 5. Wszelkie ustalenia dotyczące terminów realizacji Umowy oraz inne ustalenia niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy będą przeprowadzane wyłącznie pomiędzy Bankiem i Wykonawcą. 6. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego jest, tel.:, 7. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony Wykonawcy jest, tel.:, 2. Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu coachingu w ramach indywidulanych sesji coachingowych z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich ( Coaching ) zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. Coaching będzie przeprowadzany zgodnie z terminami, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy ( Harmonogram ). Każdorazowo Zamawiający prześle zlecenie wykonanie Coachingu drogą elektroniczną na adres:. 2

3 3. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną, na adres wskazany w 1 ust. 6, Umowy propozycji ramowego scenariusza (programu) Coachingu wraz z opisem wykorzystywanych metod i narzędzi dydaktycznych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania Umowy. 4. Bank ma prawo dokonać modyfikacji w otrzymanym programie i przesłać drogą elektroniczną swoje uwagi do Wykonawcy, na adres wskazany w 1 ust. 7, najpóźniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pierwszej sesji coachingowej. 5. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego i dokonać odpowiednich modyfikacji w programie począwszy od pierwszej sesji coachingowej. 6. W całym okresie obwiązywania Umowy, scenariusz (program) Coachingu może ulegać modyfikacjom zgodnie ze wskazówkami Banku lub z inicjatywy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy Wykonawca jednostronnie wprowadzi zmiany do programu, każdorazowo muszą one zostać zweryfikowane przez Bank. Po przeprowadzonej weryfikacji Zamawiający prześle w trybie roboczym akceptację proponowanych zmian lub odrzuci zaproponowaną modyfikację, odpowiednio uzasadniając swoje stanowisko. 7. Scenariusz Coachingu oraz narzędzia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3-6 powyżej stanowią odrębne utwory w rozumieniu obowiązującego prawa autorskiego. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże program i narzędzia dydaktyczne dotyczące przedmiotu Umowy w stanie wolnym od obciążeń osób trzecich. 8. Strony mają prawo do zmiany Harmonogramu o ile zawiadomią drugą Stronę nie później niż 14 dni przed upływem terminów wynikających z Harmonogramu. W takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich starań do ustalenia nowych terminów. Jednakże przy drugiej zmianie terminów proponowanej przez Wykonawcę, Zamawiający wskaże nowy termin Coachingu, który jest dla Wykonawcy wiążący. Kolejna zmiana terminu przez Wykonawcę jest niedopuszczalna. 3. Wynagrodzenie i płatności 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w oparciu o stawkę określoną w Załączniku nr 2 do Umowy. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty zakwaterowania, diet, przejazdu doradców do miejsca realizacji Umowy, koszty dostarczenia materiałów wykorzystywanych w trakcie realizacji Coachingu zostały uwzględnione w jednostkowym wynagrodzeniu określonym w Załączniku nr 2. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z wykonywaniem Umowy. 2. W ramach wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 2 i z chwilą jego zapłaty Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do programów, metod i narzędzi dydaktycznych opracowanych przez Wykonawcę i wykorzystywanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy na niżej wymienionych polach eksploatacji: 1) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu i intranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie wszelką dostępną techniką, w tym za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego, 2) inkorporowanie do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego, 3

4 3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie utworu końcowego, a także jego publiczne udostępnienie w taki sposób, aby można było mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz także nadanie utworu końcowego za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie utworu końcowego za pośrednictwem satelity, 4) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim egzemplarzy utworu końcowego. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych następuje przeniesienie prawa własności ich nośnika, chyba że przekazanie następuje drogą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający udziela licencji wyłącznej na rzecz Wykonawcy na korzystanie z ww. utworu na polach eksploatacji wskazanych powyżej w pkt 1)-4). Udzielenie licencji nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Licencji nie można wypowiedzieć, a w przypadkach, kiedy z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wypowiedzenie licencji będzie dopuszczalne, termin wypowiedzenia wynosi 10 lat. Wykonawcy przysługuje prawo do modyfikacji utworu oraz wykonywania praw zależnych co najmniej na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1)-4), jak również uprawnienie do udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich. W toku świadczenia usług Wykonawca może korzystać z danych, programów komputerowych, projektów, wzorów użytkowych, narzędzi, modeli, systemów oraz innych metodologii i know-how, które stanowią jego własność lub z których korzysta na podstawie licencji. W związku z tym wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące w/w materiałów (w tym wszelkich usprawnień dokonanych lub wiedzy zdobytej w trakcie świadczenia usług) oraz dokumentacji roboczej zebranej w związku ze świadczeniem usług pozostaną własnością Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w Załączniku nr 2, zawiera podatek od towarów i usług VAT. 4. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w cyklach miesięcznych za realizację Coachingu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym wystawienie faktury. Po zrealizowanych sesjach coachingowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia prawidłowo wypełnionej dokumentacji Coachingu, w szczególności: 1) raportów z realizacji Umowy ( Raport ) przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz 2) kart czasu pracy doradców ( Karty czasu pracy ) przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. 5. Wykonawca, przekaże osobiście lub pocztą na adres Lidera projektu: 1) oryginały Raportów, 2) oryginały Kart czasu pracy, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca, w którym realizowane były sesje coachingowe. 6. Zamawiający upoważnia Lidera projektu do odbioru i weryfikacji poprawności dokumentacji Coachingu, o której mowa w ust Za prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy uważa się, każdorazowo: 1) realizację Coachingu zgodnie z Harmonogramem oraz 2) terminowe przedłożenie prawidłowo wypełnionych Raportów i Kart czasu pracy. 8. Ewentualne zastrzeżenia Zamawiającego, w odniesieniu do faktur VAT i ich zgodności z wykonanymi usługami, upoważniają go do wstrzymania płatności i zobowiązują Wykonawcę do niezwłocznego ustosunkowania się na piśmie do wniesionych zastrzeżeń. 4

5 9. Wstrzymanie płatności z przyczyn, o których mowa w ust. 11 nie oznacza, iż Zamawiający pozostaje w zwłoce lub opóźnieniu z regulowaniem płatności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 powyżej zapłata prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT dokonana będzie w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu płatności w przypadku braku na koncie projektu środków z dotacji przekazywanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 12. W sytuacji opisanej powyżej Bank ma obowiązek poinformować Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem. 13. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 14. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa w 5, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i płatnego na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 4. Realizacja przedmiotu Umowy 1. Wykonawca zapewni najwyższą jakość wykonania Umowy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się: 1) opracować na podstawie wskazówek Zamawiającego ramowy scenariusz (program) Coachingu, 2) zapewnić uczestnikom Coachingu drukowane materiały dydaktyczne, jeśli niezbędne będą do realizacji sesji coachingowej, zgodnie z programem, o którym mowa w ust. 1, 3) prowadzić dokumentację Coachingu, w szczególności Raporty i Karty czasu pracy, 4) oznakować wszystkie dokumenty związane z realizacją Coachingu logotypami UE, PO KL, PARP oraz informacją o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi w Załącznikach nr 3 i 4 do Umowy, przekazać Zamawiającemu oraz Liderowi projektu, na zasadach określonych w 3 ust. 5 dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy, 5) umożliwić przeprowadzenie, przez Zamawiającego, PARP, instytucje kontrolne wyznaczone przez PARP lub inne uprawnione podmioty, kontroli w zakresie sposobu i terminowości wykonywania przez Wykonawcę usług przewidzianych Umową oraz zapewnić, przez okres wynikający z przepisów prawa krajowego, Zamawiającemu i instytucjom kontrolującym wgląd we wszystkie dokumenty, w tym finansowe związane z realizacją przedmiotu Umowy (bez względu na rodzaj nośnika, na którym są przechowywane), 6) przechowywać dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz dostępność instytucjom określonym w ust ) opracować koncepcję i narzędzia do ewaluacji Coachingu. 5

6 4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały niezbędne, w swojej ocenie, do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia Coachingu. 5. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie miejsca/pomieszczeń do realizacji Coachingu. 5. Kary umowne i rozwiązanie Umowy 1. Do czasu wykonania całości przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów Umowy, a w szczególności w przypadku: 1) wykonywania usługi Coachingu niezgodnie z Załącznikiem nr 1, tj. w szczególności w razie zmiany zakresu Coachingu bez konsultacji z Zamawiającym, 2) przeprowadzenia sesji coachingowej przez innego doradcę niż wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, 3) trzykrotnego niepoinformowania Zamawiającego najpóźniej na trzy dni robocze o braku możliwości przeprowadzenia sesji coachingowej w terminie ustalonym w Harmonogramie, 4) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy, względnie w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie wobec niego postępowania naprawczego. 2. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w 1 ust. 2 okaże się nieprawdziwe, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 4. W przypadku niedotrzymania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, terminów uzgodnionych w trybie operacyjnym, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 200 PLN za każdą pierwszą, drugą i trzecią pełną godzinę opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu z zastrzeżeniem ustępu poniżej. 5. W przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w ustępie powyżej przekroczy trzy godziny, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy powtórzenia sesji coachingowej na koszt Wykonawcy w innym terminie oraz zapłaty kary Umownej w wysokości 1000 PLN. 6. Jeśli opóźnienie przekroczy 7 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub zlecenia wykonania przedmiotu Umowy innym wykonawcom, którzy zapewnią terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. W tym przypadku, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty poniesione przez Zamawiającego związane ze zleceniem wykonania przedmiotu Umowy innym wykonawcom. W przypadku, gdy koszty poniesione przez Zamawiającego związane z zaangażowaniem innych wykonawców przewyższą wartość niezapłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę. 6

7 7. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6. Siła wyższa 1. Strony Umowy będą zwolnione ze spełnienia wzajemnych świadczeń lub ich części wynikających z Umowy, jeżeli w ich spełnieniu przeszkodzi działanie siły wyższej tj. okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidzianych przez Strony w chwili zawarcia Umowy, na której powstanie oraz przebieg, żadna ze Stron nie mogła mieć wpływu. Każda ze Stron będzie sama ponosić swoje koszty związane ze skutkami siły wyższej. Zwykłe i uwarunkowane porą roku czynniki atmosferyczne, z którymi należało się liczyć w momencie podpisania Umowy, nie będą uważane za czynniki uniemożliwiające właściwe wywiązywanie się przez Strony z obowiązków wynikających z Umowy. 2. W przypadku działania siły wyższej terminy wynikające z Umowy będą przedłużane o dodatkowy czas niezbędny do usunięcia jej skutków. 7. Poufność 1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim, z wyjątkiem swoich doradców prawnych i ekonomicznych, a w przypadku Zamawiającego również podmiotów blisko powiązanych z Zamawiającym w rozumieniu Ustawy Prawo bankowe, żadnych informacji związanych z działalnością drugiej Strony, ani z przedmiotem i zakresem Umowy, jak również ze sposobem jej wykonania, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu bądź jej rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej na piśmie. 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie pozbawiają Stron prawa do podawania do publicznej wiadomości informacji, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa. 3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę, Strona zainteresowana, przed podjęciem jakichkolwiek działań, winna zwrócić się do drugiej Strony o udzielenie stosownej interpretacji na piśmie. 4. Strony niezwłocznie powiadomią się o wszelkich naruszeniach poufności odnoszących się do przedmiotu Umowy lub do innych informacji stanowiących własność Stron, oraz udzielą sobie pomocy w ramach postępowania w takiej sprawie, prowadzonego przez jedną ze Stron. 5. Bank nie będzie przekazywał Wykonawcy jakichkolwiek danych objętych tajemnicą bankową lub danych osobowych jego klientów. 8. Rozstrzyganie sporów 1. Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy. 7

8 2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą ugodową, Strony poddadzą rozstrzygnięcie sporu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 9. Postanowienia końcowe 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy z niej wynikających. 3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym upływa okres wypowiedzenia. 4. Każda zmiana Umowy lub jej załączników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Strony postanawiają, iż Bank ma prawo do zlecenia Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowego Coachingu, z zastrzeżeniem, iż: 1) zostanie przeprowadzony w terminie wskazanym przez Bank, 2) zostanie przeprowadzony na zasadach wynikających z Umowy, 3) wynagrodzenie Wykonawcy obliczone będzie przy zastosowaniu stawek wskazanych w Załączniku nr 2 i nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przeprowadzenie Coachingu wskazanego w 2 ust. 1, 4) zlecenie zostanie złożone Wykonawcy w formie pisemnej. 6. Umowa będzie wykonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Integralną częścią Umowy są wymienione załączniki: 1) Załącznik nr 1 Specyfikacja Coachingu wraz z Harmonogramem, 2) Załącznik nr 2 Wynagrodzenie, 3) Załącznik nr 3 Raport - wzór, 4) Załącznik nr 4 Karta czasu pracy wzór. WYKONAWCA: BANK: 8

9 Załącznik nr 1 do Umowy nr / /12 z dnia 2012 r. SPECYFIKACJA COACHINGU WRAZ Z HARMONOGRAMEM 1. Miejsce przeprowadzenia Coachingu 2. Zakres Coachingu 3. Harmonogram 4. Doświadczenie doradców coachingowych dedykowanych do realizacji Umowy 9

10 Załącznik nr 2 do Umowy nr / /12 z dnia 2012 r. WYNAGRODZENIE 1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej złotych brutto (słownie: ), stanowiącej iloczyn kosztu brutto za godzinę Coachingu i liczby faktycznie zrealizowanych godzin Coachingu. 2. Koszt brutto Coachingu za godzinę wynosi złotych brutto (słownie: ). 3. Przez godzinę Coachingu Strony rozumieją godzinę zegarową zajęć (60 min.). 10

11 Załącznik nr 3 do Umowy nr / /12 z dnia 2012 r. Raport Numer umowy Nazwa Beneficjenta Imię i nazwisko osoby, dla której realizowane jest doradztwo / UDA POKL /10 The TOWER, ul. Marszałkowska 34/50; Warszawa Bank Millennium S.A., ul. S. Żaryna 2A, Warszawa Nazwa firmy, dla której realizowane jest doradztwo 1 Wykonawca usługi (nazwa firmy) Imiona i nazwiska ekspertów wykonujących usługę Termin realizacji usługi (początek i koniec realizacji usługi) Szacunkowa wartośd usługi doradczej 2 ZAKRES USŁUGI DORADCZEJ (cele i opis działao) OMÓWIENIE EFEKTÓW (stopieo realizacji celów) REKOMENDOWANE KIERUNKI DALSZYCH DZIAŁAO Podpis osoby, dla której zrealizowano doradztwo / osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, dla której zrealizowano doradztwo Podpis osoby sporządzającej raport 1 Firma, w której uczestnik jest zatrudniony: Bank Millennium S.A. lub Millennium Leasing Sp. z o.o. lub Millennium Dom Maklerski S.A. 2 Liczba godzin x stawka za godzinę określona w umowie 11

12 Załącznik nr 4 do Umowy nr / /12 z dnia 2012 r. Karta czasu pracy Nazwa Beneficjenta: Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę: Stanowisko: Tytuł projektu: MIESIĘCZNA KARTA CZASU PRACY The TOWER w partnerstwie z Bankiem Millennium S.A..... Doradca Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A. Numer umowy UDA - POKL /10 Miesiąc/ Rok: Dzieo /. Godziny od - do 4 liczba godzin pracy5 Miejsce pracy Opis czynności 6 3 Należy zaznaczyd na szaro wiersze z dniami ustawowo wolnymi od pracy 4 Maksymalna liczba godzin pracy doradcy w ciągu dnia wynosi 8 godzin zegarowych 5 Za 1 godzinę doradztwa uznaje się godzinę zegarową ( 60 minut) 6 W szczególności należy wskazad pracowników (imię i nazwisko), dla których zostało zrealizowane doradztwo 12

13 RAZEM LICZBA GODZIN data i podpis Doradcy data i podpis Beneficjenta 13

UMOWA NR / /11. Dnia roku w Warszawie:

UMOWA NR / /11. Dnia roku w Warszawie: UMOWA NR / /11 Dnia roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania) UMOWA NA WYDRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA Ogólne warunki umowy Zawarta w dniu. w Warszawie w wyniku

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną :

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną : Numer ZP.PR.251/1/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa dotycząca wykonania usługi badania rynku Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13 Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.01-06-136/13 Zawarta w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Umowa Nr - wzór

Załącznik Nr 4. Umowa Nr - wzór Umowa Nr - wzór Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA zawarta w dniu.. 2011 r. w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ zawarta w dniu.. w Przysusze pomiędzy: Powiatem Przysuskim/Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/../16

UMOWA NR DP/2311/../16 UMOWA NR DP/2311/../16 zawarta w dniu... 2016 r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr /DRP/2011

U M O W A Nr /DRP/2011 U M O W A Nr /DRP/2011 zawarta w dniu..2011 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr Projekt umowy UMOWA zlecenie nr zawarta w dniu...2016 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13

PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13 PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13 zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na UMOWA O DZIEŁO NR. Wzór umowy Zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Umowy nr. 1 Przedmiot Umowy

Umowy nr. 1 Przedmiot Umowy Umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie 00-926, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:..,..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010 UMOWA Nr. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu. r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała Miejskim Zarządem Oświaty, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Jana Solicha Dyrektora, działającego

Bardziej szczegółowo