Dostęp przez przeglądarkę internetową

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostęp przez przeglądarkę internetową"

Transkrypt

1 Dostęp przez przeglądarkę internetową Instrukcja użytkownika CZERWIEC 2012

2 Spis treści OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE... 4 CEL DOKUMENTU... 4 ADRESY INTERNETOWE... 4 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ... 4 WYMAGANIA TECHNICZNE... 5 SPRZĘT KOMPUTEROWY I ŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNE... 5 SPRAWDZANIE STANU POŁĄCZENIA TELEKOMUNIKACYJNEGO... 5 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 CERTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BIG SYSTEM BIG GŁÓWNE FUNKCJE SYSTEMU BIG REJESTRACJA WPROWADZANIE INFORMACJI GOSPODARCZEJ AKTUALIZACJA INFORMACJI GOSPODARCZEJ ZASTRZEŻENIE INFORMACJI GOSPODARCZEJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GOSPODARCZEJ USUWANIE INFORMACJI GOSPODARCZEJ UZYSKANIE LISTY ZABLOKOWANYCH INFORMACJI GOSPODARCZYCH PRZEZ BIG INFOMONITOR ZAPYTANIE O RAPORT O KONSUMENCIE ZAPYTANIE O RAPORT O PRZEDSIĘBIORCY ZAPYTANIE O RAPORT O DOKUMENCIE ZAPYTANIE O RAPORT O SOBIE ZAPYTANIE O RAPORT Z REJESTRU ZAPYTAŃ PONOWNE ZAPYTANIE O POBRANY RAPORT POWTÓRZ ZAPYTANIE AKTUALIZACJA DANYCH UŻYTKOWNIKA REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE BIG OPCJE WYBORU REJESTRACJI NOWEGO UŻYTKOWNIKA FORMULARZE REJESTRACYJNE ELEMENTY NAWIGACYJNE STRONY FORMULARZA REJESTRACYJNEGO REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORCY REJESTRACJA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ WOLNE ZAWODY REJESTRACJA OSOBY FIZYCZNEJ POTWIERDZENIE REJESTRACJI EKRANY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG WEJŚCIE DO SYSTEMU PIERWSZE WEJŚCIE DO SYSTEMU BIG EKRAN LOGOWANIA ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA EKRAN POWITANIA W SYSTEMIE EKRAN APLIKACJI SYSTEMU BIG PANEL NAWIGACYJNY PANEL FUNKCYJNY GŁÓWNE OKNO APLIKACJI

3 INFORMACJA GOSPODARCZA FORMULARZE IG ZNAJDŹ I AKTUALIZUJ IG DODAJ NOWĄ TYP DANYCH: POZYTYWNA TYP DANYCH: NEGATYWNA Tytuł prawny / rodzaj zobowiązania TYP DANYCH DOKUMENT FORMA PRAWNA PODMIOTU DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ - KONSUMENTA DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PRZEDSIĘBIORCĘ IG ZASTRZEŻ IG UDOSTĘPNIJ I IG USUŃ IG - POKAŻ ZABLOKOWANE ZAPIS IG DO BAZY SYSTEMU BIG RAPORT Z PRZETWORZENIA INFORMACJI GOSPODARCZEJ OBSŁUGA BŁĘDÓW WPROWADZONYCH W FORMULARZACH DANYCH ZAPYTANIE O RAPORT FORMULARZE ZAPYTANIE O RAPORT O KONSUMENCIE RAPORT O KONSUMENCIE ZAPYTANIE O RAPORT: O PRZEDSIĘBIORCY RAPORT O PRZEDSIĘBIORCY ZAPYTANIE O RAPORT: O DOKUMENCIE RAPORT O DOKUMENCIE ZAPYTANIE O RAPORT O SOBIE RAPORT O SOBIE ZAPYTANIE O RAPORT Z REJESTRU ZAPYTAŃ RAPORT Z REJESTRU ZAPYTAŃ POWTÓRZ ZAPYTANIE MONITOROWANIE FORMULARZE DODAJ NOWY POKAŻ USUŃ OPCJE APLIKACJI INFO POMOC PARAMETRY KONTA ZMIEŃ HASŁO ZAKOŃCZ KOMUNIKATY BŁĘDÓW ZAŁĄCZNIK A ZAŁĄCZNIK B Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 3

4 Obowiązujące akty prawne Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530) Regulamin Zarządzania Danymi BIG InfoMonitor Cel dokumentu Celem dokumentu jest zapoznanie Użytkownika z zasadami działania Systemu BIG. BIG InfoMonitor zastrzega możliwośd wnoszenia zmian i poprawek do Systemu BIG bez uprzedniego powiadomienia. O dokonanych zmianach BIG InfoMonitor będzie komunikował na stronie internetowej po zalogowaniu do Systemu BIG. Adresy internetowe Strona internetowa Strona Systemu BIG https://system.infomonitor.pl/ Adres poczty elektronicznej BIG InfoMonitor: 4

5 H TUhttp://www.zbp.plUTH) Wymagania techniczne Sprzęt komputerowy i łącza telekomunikacyjne Do pracy z Systemem BIG wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows wspierającym ActiveX, umożliwiającym pracę z przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer (zalecana wersja najnowsza dostępna bez opłat na stronach internetowych producenta) obsługującą szyfrowanie na poziomie 128 bitów. Wykorzystywany sprzęt komputerowy winien spełniad wymagania producenta systemu operacyjnego. Uwaga 1: System BIG został tak zaprojektowany, że możliwe jest wykorzystanie każdej 32-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows wspierającego ActiveX. Jednak producent - firma Microsoft - publikuje różnego rodzaju poprawki oraz utrzymuje pomoc techniczną tylko dla kilku najnowszych wersji Windows. W ślad za tym również BIG InfoMonitor S.A. nie wspiera w pełni Użytkowników stosujących starsze wersje systemu. Brak poprawek przeznaczonych dla starszych wersji powoduje, że w przypadku jakiegokolwiek problemu i konieczności reinstalacji systemu nie będzie możliwe uzyskanie dostępu przy wykorzystaniu wersji systemu Windows, która nie jest objęta pomocą techniczną. Dotyczy to np. systemów operacyjnych Windows 95, Windows NT, Windows 3.1x. Listę obsługiwanych w pełni przez producenta wersji systemu znaleźd można na stronach firmy Microsoft. Wymagana jest również drukarka komputerowa, jeśli raporty kredytowe mają byd drukowane. Zalecana, chod nie wymagana jest drukarka laserowa. Minimalna rozdzielczośd ekranu to 1024x768 punktów. Aplikacja optymalizowana jest dla średniej wielkości czcionki. Parametr ten można zmieniad zależnie od preferencji Użytkownika przed wejściem do Systemu BIG, lecz należy pamiętad, że zmiana ta wpływad będzie również na wielkośd czcionki na wydruku. Komputer ten powinien byd przyłączony do sieci Internet, a urządzenia telekomunikacyjne oraz łącza dostępowe muszą umożliwiad przepustowośd wystarczającą do wygodnej pracy. Uwaga 1: Jeśli wykorzystywany jest serwer prokurencyjny (proxy) i/lub system typu firewall, to należy go skonfigurowad w taki sposób, aby na ekranie stacji Użytkownika koocowego wyświetlana była zawsze najnowsza zawartośd stron www Systemu BIG oraz aby akceptowane były wszystkie komponenty wymienione w punkcie Konfiguracja przeglądarki internetowej. Sprawdzanie stanu połączenia telekomunikacyjnego Jeśli nie udaje się otworzyd strony www Systemu BIG H TUhttps://system.infomonitor.plUTH, to należy: sprawdzid, czy nie minęła godzina zamknięcia Systemu BIG sprawdzid, czy otwierają się strony internetowe innych serwerów (np. H TUhttp://www.bik.plUTH, Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 5

6 otworzyd okno poleceo (przycisk START UruchoUmU..., wpisad cmd i nacisnąd przycisk OK), a następnie w oknie, które zostanie uruchomione wpisad polecenie tracert i nacisnąd Enter Jeśli komunikat "Upłynął limit czasu żądania" pojawi się przy adresach rozpoczynających się od to proszę skopiowad ekran naciskając Alt+PrintScreen, zapisad go w postaci pliku graficznego bądź dokumentu MS Word i przesład do BIG na adres poczty elektronicznej podając w treści listu swój identyfikator Użytkownika i datę zdarzenia. Jeśli natomiast komunikat "Upłynął limit czasu żądania" pojawi się przy wcześniejszych adresach IP, zwłaszcza rozpoczynających się od 10., to należy zwrócid się do swojego administratora sieci teleinformatycznej. Konfiguracja przeglądarki internetowej System BIG został tak zaprojektowany, że przy korzystaniu z najważniejszych funkcji systemu takich jak zadawanie zapytao, przeglądanie i drukowanie raportów kredytowych możliwe jest wykorzystanie każdej wersji przeglądarki MS Internet Explorer powyżej wersji 6.x obsługującej szyfrowanie na poziomie 128 bitów. Należy jednak zawsze stosowad najnowszą wersję przeglądarki MS Internet Explorer, którą bezpłatnie można pobrad ze stron producenta firmy Microsoft. Producent przeglądarki internetowej MS Internet Explorer - firma Microsoft publikuje różnego rodzaju poprawki oraz utrzymuje pomoc techniczną tylko dla kilku najnowszych wersji tego oprogramowania. Wykorzystywanie jednej ze starszych wersji nie pozwala na używanie szeregu funkcji wykorzystywanych w Systemie BIG. Co więcej, próba uruchomienia tej może skutkowad wyświetleniem komunikatu błędu oraz wymuszenie otwarcia danego dokumentu html w trybie "debuggowania". Uwaga 1: Nie zaleca się wykorzystywania wersji przeglądarek dystrybuowanych na płytach CD dołączanych do prasy komputerowej i podobnych źródeł. Niektóre z tych edycji zawierają błędy utrudniające pracę stacji komputerowej, serwera WWW, lub też obciążające łącza telekomunikacyjne. Wykorzystanie najnowszej dostępnej wersji przeglądarki nie wiąże się z dodatkowymi kosztami jest to oprogramowanie dystrybuowane za darmo daje natomiast Użytkownikowi dodatkowe możliwości, takie jak wbudowana obsługa 128 bitowego szyfrowania czy też podgląd wydruku. Rysunek 1 Internet Explorer - Informacje 6

7 TUpatrz lub Jeśli przeglądarka nie ma wbudowanej opcji tzw. mocnego szyfrowania (co można sprawdzid z menu przeglądarki wybierając pozycję Pomoc Internet Explorer informacje, patrz rysunek 1), należy dokonad jej upgrade do najnowszej wersji. Do aktualizacji wymagane są uprawnienia administratora lokalnego, a po instalacji konieczne może okazad się zrestartowanie komputera. Ze względu na technologię stosowaną przy przydzielaniu certyfikatów SSL przeglądarka powinna mied włączoną opcję akceptowania i uruchamiania podpisanych formantów ActiveX. Obsługa protokołów SSL2 i SSL3 powinna byd aktywna ( Hpatrz rysunek 1UTH). Należy też nakazad przeglądarce sprawdzanie, czy certyfikat nie został cofnięty oraz ostrzeganie przed nieważnymi certyfikatami witryn. Z powodów bezpieczeostwa wymagane jest również ustawienie wymuszania usuwania zapisanych stron podczas zamykania przeglądarki ( H rysunek 2UTH Narzędzia Opcje Internetowe Zakładka Zaawansowane oraz Narzędzia Opcje Internetowe Zakładka Zabezpiecznia opcja Poziom niestandardowy). Uwaga 2: W przypadku gdy przeglądarka (pomimo wymuszania w ustawieniach zaawansowanych opróżniania folderu tymczasowych plików) wyświetla nieaktualną stronę BIK powinno się ręcznie usunąd tymczasowe pliki internetowe. W tym celu z menu przeglądarki należy wybrad Narzędzia Opcje internetowe i w zakładce Ogólne w grupie Historia przeglądania użyd przycisku Usuo (rysunek 2). Rysunek 2 Opcje Internetowe, zakładka ogólne Nie zalecane jest włączanie opcji autouzupełniania pól formularzy przez przeglądarkę (rysunek poniżej).aby sprawdzid i ewentualnie zmienid tę opcje należy w przeglądarce z górnego menu wybrad Narzędzia Opcje internetowe następnie zakładka Zawartośd i w środkowej części formularza w grupie Autouzupełnianie przycisk Ustawienia. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 7

8 Rysunek 4 Ustawienia Autouzupełniania Rysunek 3 Opcje Internetowe, zakładka Zawartośd Przed rozpoczęciem pracy z Systemem BIG, zalecane jest usunięcie znaków "&u" z parametrów nagłówka i stopki drukowanej strony. Opcja ta dostępna jest z menu przeglądarki (Menu Plik Ustawienia strony...). Konieczne jest umożliwienie przeglądarce korzystania z technologii JavaScript (patrz kolejne rysunki). Aby umożliwid powrót do danych zapytania kredytowego w celu ich poprawienia należy włączyd opcję przeglądarki zapisu szyfrowanych stron na dysku komputera oraz trwałośd danych Użytkownika. Wystąpid może konflikt ustawieo zabezpieczeo, polegający na restrykcyjnym zakazie zapisu plików cookies wszystkich witryn. Efektem może byd komunikat "Nie masz oczekujących certyfikatów" mimo prawidłowo wysłanego żądania certyfikatu. Aby rozwiązad ten problem należy w menu przeglądarki wybrad pozycję Narzędzia Opcje internetowe, następnie zakładkę Prywatnośd (rysunek 5 i 6), wybrad przycisk Witryny. Następnie w Akcjach prywatności dla witryny należy wpisad adres witryny sieci Web infomonitor.pl, nacisnąd przycisk Zezwalaj i potwierdzid przyciskiem OK. 8

9 Rysunek 6 Akcje prywatności dla witryny Rysunek 5 Opcje Internetowe, zakładka Prywatnośd Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe ustawienia opcji internetowych przeglądarki uwzględniające powyższe zalecenia. Nie wszystkie parametry uwidocznione na rysunku mają znaczenie dla poprawnej pracy przeglądarki z Systemem BIG. Jest to rysunek przykładowy, gdyż opcje te mogą różnid się w zależności od wersji przeglądarki oraz ustawieo dokonanych przez administratora systemu informatycznego. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 9

10 10 Rysunek 7 Opcje Internetowe, zakładka Zaawansowane

11 Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 11

12 12 Rysunek 8 Ustawienia zabezpieczeo, strefa zaufania witryny

13 Ustawienia zabezpieczeo można zmienid wybierając Narzędzia Opcje internetowe zakładkę Zabezpieczenia i następnie przycisk Poziom niestandardowy (rysunek 9). Rysunek 9 Opcje Internetowe, zakładka Zabezpieczenia Po wykonaniu powyższych czynności i wejściu na stronę https://system.infomonitor.pl wybrad opcję Pobieranie plików i dokonad zapisu aplikacji na komputerze. To pozwala na automatyczne pobieranie wszystkich aktualizacji wprowadzanych w Systemie BIG i nie powoduje zakłóceo w pracy. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 13

14 Certyfikacja użytkowników Systemu BIG W celu zapewnienia integralności i poufności przesyłanych danych, dostęp do stron internetowych Systemu BIG może byd realizowany poprzez komunikację szyfrowaną (SSL szyfrowanie 128 bit) z wykorzystaniem certyfikatów cyfrowych. Praca w trybie chronionym jest sygnalizowana adresem URL (https://) oraz symbolem kłódki po prawej stronie paska stanu przeglądarki (IE). Szczegółowe informacje o certyfikacie można uzyskad po kliknięciu tej ikony. Certyfikat cyfrowy jest odpowiednikiem dokumentu tożsamości dla serwera WWW oraz dla użytkownika. Zawiera informacje dotyczące właściciela certyfikatu, wydawcy certyfikatu, okresu ważności oraz numeru seryjnego. BIG InfoMonitor zaleca, aby użytkownik korzystający z Systemu BIG posiadał zainstalowany na swoim komputerze niekwalifikowany certyfikat cyfrowy. Certyfikat jest wydawany przez niezależny i zaufany urząd - Certification Authorities (CA). Wydanie certyfikatu jest poprzedzone sprawdzeniem autentyczności danego wnioskodawcy (czy osoba za którą się podaje istnieje). Na polskim rynku funkcjonują następujące centra certyfikacji: Centrum Certyfikacji Signet ul. Domaniewska 41, Budynek Taurus, Ip Warszawa, Centrum Certyfikacji Unizeto CERTUM, Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin, SIGILLUM - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej ul. R. Sanguszki 1, Warszawa, Ośrodek Certyfikacji PolCert, E-Telbank Sp. z o.o. ul. Perkuna 47, Warszawa, Aby uzyskad certyfikat należy skontaktowad się z wybranym centrum certyfikacji pod wskazanym adresem WWW, a następnie postępowad zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie. Każde centrum certyfikacji posiada własne procedury wydawania certyfikatów. Zazwyczaj jednak nie są one uciążliwe, a koszt uzyskania jednego certyfikatu wynosi od 30 do 50 PLN netto. W celu uzyskania certyfikatów użytkownicy mogą również skorzystad z pośrednictwa BIG InfoMonitor S.A. Udostępniony certyfikat cyfrowy powinien zostad zainstalowany przez użytkownika w przeglądarce Internet Explorer 6.0 lub wyższej. W tym celu należy wykonad następujące czynności: Wybrad z menu Narzędzia Opcje internetowe Zawartośd Certyfikaty (zakładka osobisty) Importuj..., Dalej. W celu odnalezienia pliku z certyfikatem należy wybrad Przeglądaj..., a następnie Dalej Ustawienia automatyczne Dalej Zakoocz. Poprawne zakooczenie sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem. Po zakooczeniu zalecany jest restart przeglądarki i kontrola poprawności procesu instalacji poprzez obejrzenie certyfikatu poprzez Narzędzia Opcje internetowe Zawartośd Certyfikaty Osobisty. 14

15 System BIG Dostęp do Systemu BIG możliwy jest poprzez stronę internetową BIG InfoMonitor lub wpisanie w polu adresu przeglądarki (https://system.infomonitor.pl). Na ekranie komputera wyświetlona zostanie strona główna serwera Systemu BIG. Na stronie umieszczone zostały przyciski: Rysunek10 - Ekran strony System BIG. kieruje Użytkownika do ekranu logowania Systemu BIG, kieruje Użytkownika do stron rejestracji, Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 15

16 Główne funkcje Systemu BIG Poniżej przedstawiono główne funkcje Systemu BIG wraz z ich krótkim opisem oraz wskazaniem rozdziałów zawierających szczegółowy opis. Rejestracja Pierwszym etapem we współpracy z Systemem BIG jest zarejestrowanie użytkownika (Rozdział 8). W celu zarejestrowania użytkownika należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku. 2. Wybrad formę współpracy z BIG InfoMonitor: a. Klient b. Pytający 3. Wybrad formę prawną podmiotu uprawnionego a. Przedsiębiorca b. Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą c. Osoba fizyczna (opcja dostępna jedynie dla Pytającego w bazie BIG InfoMonitor ) 4. Wypełnid odpowiedni formularz rejestracyjny 5. Zatwierdzid wprowadzone dane przyciskiem. 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych błędów w formularzu należy je poprawid poprzez ponowne wejście do formularza przyciskiem. 7. Po otrzymaniu ekranu potwierdzającego prawidłową rejestracja należy zapamiętad przydzielony identyfikator klienta i postępowad zgodnie z Regulaminem Zarządzania Danymi BIG InfoMonitor. 16

17 Wprowadzanie informacji gospodarczej Aby wprowadzid nową informację gospodarczą należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG 4. W panelu nawigacji wybrad opcję IG Dodaj nową 5. W oknie głównym aplikacji wybrad Typ danych: a. Dokument, (aby wprowadzid dane o fakcie posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem) i wypełnid formularz wprowadzający dane dokumentu b. Negatywna, (aby wprowadzid dane o niespełnionym zobowiązaniu) i wypełnid dane w segmencie "Dane niespełnionego zobowiązania oraz wybrad Formę prawną podmiotu którego bieżąca informacja dotyczy, w celu wprowadzenia danych o tym podmiocie: Formy prawne podmiotu: i. Osoba fizyczna (Konsument) ii. Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą oraz wolne zawody iii. Podmiot będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej c. Pozytywna (aby wprowadzid dane o spełnionym zobowiązaniu) i wypełnid dane w segmencie "Dane spełnionego zobowiązania oraz wybrad Formę prawną podmiotu którego bieżąca informacja dotyczy w celu wprowadzenia danych o tym podmiocie: Formy prawne podmiotu: i. Osoba fizyczna (Konsument) ii. Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą oraz wolne zawody iii. Podmiot będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 6. Po wypełnieniu formularzy należy użyd przycisku w celu sprawdzenia czy formularze są prawidłowo uzupełnione Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 17

18 a. Jeśli formularz zawierał dane błędnie wypełnione zostanie wyświetlony ekran walidacji danych z wyszczególnionymi błędami. Po poprawieniu danych należy użyd ponownie przycisku. b. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo należy zatwierdzid pojawiający się komunikat. Informacja zostanie wprowadzona do bazy BIG InfoMonitor, a na ekranie wyświetlony zostanie raport zawierający wprowadzone dane. 7. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. Aktualizacja informacji gospodarczej Aby zaktualizowad informację gospodarczą, która jest w systemie należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania systemu System BIG 3. Zalogowad się do systemu System BIG 4. Z panelu nawigacyjnego wybrad opcję IG Znajdź i Aktualizuj 5. W celu wyszukania danej informacji należy w oknie głównym aplikacji wybrad Typ danych : a. Dokument, (aby wyszukad dane o podrobionym lub cudzym dokumencie) b. Negatywna, (aby wyszukad dane o niespełnionym zobowiązaniu) c. Pozytywna, (aby wyszukad dane o spełnionym zobowiązaniu) 6. Wprowadzid odpowiedni parametr, według którego chcemy dokonad przeszukania wprowadzonych danych 7. Po wypełnieniu formularza należy użyd przycisku w celu sprawdzenia czy formularze są prawidłowo uzupełnione. a. Jeśli formularz zawierał dane błędnie wypełnione zostanie wyświetlony ekran walidacji danych z wyszczególnionymi błędami. Po poprawieniu danych należy użyd ponownie przycisku. 18

19 b. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo należy zatwierdzid pojawiający się komunikat. Na ekranie wyświetlony zostanie raport zawierający wyszukiwane dane. 8. Po otrzymaniu odpowiedzi w formie raportu lub listy z wyświetlonymi informacjami gospodarczymi należy użyd przycisku w celu przejścia w tryb edycji danych. W przypadku wyświetlenia listy należy wskazad interesującą nas informację gospodarczą zaznaczając opcję w kolumnie Pokaż, a następnie należy wybrad opcję. W zależności od rodzaju aktualizowanej IG należy uzupełnid odpowiednie formularze w analogiczny sposób jak przy wprowadzaniu nowej IG. 9. Po aktualizacji pól formularzy należy ponownie użyd przycisku w celu sprawdzenia czy formularze są prawidłowo uzupełnione. a. Jeśli formularz zawierał dane błędnie wypełnione zostanie wyświetlony ekran walidacji danych z wyszczególnionymi błędami. Po poprawieniu danych należy użyd ponownie przycisku. b. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo należy zatwierdzid pojawiający się komunikat. Informacja zostanie zaktualizowana w bazie BIG InfoMonitor, a na ekranie wyświetlony zostanie raport zawierający wprowadzone dane. 10. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 11. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. Zastrzeżenie informacji gospodarczej Aby zastrzec informację gospodarczą należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG. 4. Z panelu nawigacyjnego wybrad opcję IG Zastrzeż. 5. W celu zastrzeżenia danej informacji należy w oknie głównym aplikacji wybrad Typ danych : a. Dokument, (aby zastrzec dane o podrobionym lub cudzym dokumencie) Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 19

20 b. Negatywna, (aby zastrzec dane o niespełnionym zobowiązaniu) c. Pozytywna, (aby zastrzec dane o spełnionym zobowiązaniu) 6. Wprowadzid unikalny numer nadany każdej IG a. w ramach systemu transakcyjnego Klienta lub b. w Rejestrze BIG InfoMonitor 7. Określid przedział czasowy, w którym dana informacja ma byd zastrzeżona. 8. Po wypełnieniu formularza należy użyd przycisku w celu sprawdzenia czy formularz jest prawidłowo uzupełniony. a. Jeśli formularz zawierał dane błędnie wypełnione zostanie wyświetlony ekran walidacji danych z wyszczególnionymi błędami. Po poprawieniu danych należy użyd ponownie przycisku. b. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo należy zatwierdzid pojawiający się komunikat. Informacja zostanie zastrzeżona w bazie BIG InfoMonitor, a na ekranie wyświetlony zostanie w formie raportu rezultat przetworzenia informacji. 9. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 10. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. Udostępnianie informacji gospodarczej Aby udostępnid wcześniej zastrzeżoną informację gospodarczą należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG 4. Z panelu nawigacyjnego wybrad opcję IG Udostępnij 5. W celu udostępnienia danej informacji należy w oknie głównym aplikacji wybrad Typ danych : a. Dokument, (aby udostępnid dane o podrobionym lub cudzym dokumencie) b. Negatywna, (aby udostępnid dane o niespełnionym zobowiązaniu) 20

21 c. Pozytywna, (aby udostępnid dane o spełnionym zobowiązaniu) 6. Wprowadzid unikalny numer nadany każdej IG a. w ramach systemu transakcyjnego Klienta lub b. w Rejestrze BIG InfoMonitor 7. Po wypełnieniu formularza należy użyd przycisku w celu sprawdzenia czy formularz jest prawidłowo uzupełniony. a. Jeśli formularz zawierał dane błędnie wypełnione zostanie wyświetlony ekran walidacji danych z wyszczególnionymi błędami. Po poprawieniu danych należy użyd ponownie przycisku. b. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo należy zatwierdzid pojawiający się komunikat. Informacja zostanie udostępniona w bazie BIG InfoMonitor, a na ekranie wyświetlony zostanie w formie raportu rezultat przetworzenia informacji. 8. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 9. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. Usuwanie informacji gospodarczej Aby usunąd informację gospodarczą należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG 4. Z panelu nawigacyjnego wybrad opcję IG Usuo 5. W celu usunięcia danej informacji należy w oknie głównym aplikacji wybrad Typ danych : a. Dokument, (aby usunąd dane o podrobionym lub cudzym dokumencie) b. Negatywna, (aby usunąd dane o niespłaconym zobowiązaniu) c. Pozytywna, (aby usunąd dane o spłaconym zobowiązaniu) 6. Wprowadzid unikalny numer nadany każdej IG Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 21

22 a. w ramach systemu transakcyjnego Klienta lub b. w Rejestrze BIG InfoMonitor 7. Po wypełnieniu formularza należy użyd przycisku w celu sprawdzenia czy formularz jest prawidłowo uzupełniony. a. Jeśli formularz zawierał dane błędnie wypełnione zostanie wyświetlony ekran walidacji danych z wyszczególnionymi błędami. Po poprawieniu danych należy użyd ponownie przycisku. b. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo należy zatwierdzid pojawiający się komunikat. Informacja zostanie usunięta z bazy BIG InfoMonitor, a na ekranie wyświetlony zostanie w formie raportu rezultat przetworzenia informacji. 8. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 9. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. 10. Przy wykorzystaniu listy informacji gospodarczych, którą można wyświetlid używając opcji IG Znajdź i Aktualizuj możesz również usunąd wybrane informacje gospodarcze, wskazując je w kolumnie Usuń, a następnie wybierając opcję. 11. Jeżeli zaznaczone dane powinny zostad usunięte należy wybrad opcję Tak, w oknie, które pojawi się na ekranie. 12. Po zaakceptowaniu następuje automatyczne usunięcie informacji gospodarczych z Rejestru BIG IM, a jako potwierdzenie wykonania tej operacji uzyskuje się listę usuniętych informacji gospodarczych. 22

23 Ważne! Przy pomocy tej funkcji możesz usunąd kilka informacji gospodarczych jednocześnie. Uzyskanie listy zablokowanych informacji gospodarczych przez BIG InfoMonitor W celu uzyskania listy zablokowanych przez BIG InfoMonitor informacji gospodarczych należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG 4. Z panelu nawigacyjnego wybrad opcję IG Pokaż zablokowane 5. Po zaakceptowaniu pojawiającego się komunikatu przyciskiem Tak w oknie głównym zostanie wyświetlona w formie raportu lista zablokowanych przez BIG InfoMonitor informacji gospodarczych wprowadzonych przez danego Klienta. Klient, poprzez wybranie opcji Znajdź i aktualizuj, ma możliwośd aktualizacji informacji zablokowanych przez BIG InfoMonitor w wyniku reklamacji dłużnika. Klient postępuje zgodnie z Regulaminem Zarządzania Danymi. 6. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 7. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. Zapytanie o raport o konsumencie Aby uzyskad raport o konsumencie należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 23

24 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG 4. Z panelu nawigacyjnego z sekcji Zapytania o raport wybrad opcję o konsumencie. 5. Wypełnid formularz zapytania o raport o konsumencie 6. Po wypełnieniu formularza należy użyd przycisku w celu sprawdzenia czy formularz jest prawidłowo uzupełniony a. Jeśli formularz zawierał dane błędnie wypełnione zostanie wyświetlony ekran walidacji danych z wyszczególnionymi błędami. Po poprawieniu danych należy użyd ponownie przycisku. b. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo należy zatwierdzid pojawiający się komunikat. Wyświetlony zostanie raport z informacją gospodarczą o konsumencie. 7. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 8. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. Zapytanie o raport o przedsiębiorcy W celu uzyskania raportu o przedsiębiorcy należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG 4. Z panelu nawigacyjnego z sekcji Zapytania o raport wybrad opcję o przedsiębiorcy. 5. Wypełnid formularz zapytania o raport o przedsiębiorcy 6. Po wypełnieniu formularza należy użyd przycisku w celu sprawdzenia czy formularz jest prawidłowo uzupełniony. 24

25 a. Jeśli formularz zawierał dane błędnie wypełnione zostanie wyświetlony ekran walidacji danych z wyszczególnionymi błędami. Po poprawieniu danych należy użyd ponownie przycisku. b. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo należy zatwierdzid pojawiający się komunikat. Wyświetlony zostanie raport z informacją gospodarczą o przedsiębiorcy 7. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 8. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. Zapytanie o raport o dokumencie Aby uzyskad raport o dokumencie należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG 4. Z panelu nawigacyjnego z sekcji Zapytania o raport wybrad opcję o dokumencie. 5. Wypełnid formularz zapytania o raport o dokumencie 6. Po wypełnieniu formularza należy użyd przycisku w celu sprawdzenia czy formularz jest prawidłowo uzupełniony. a. Jeśli formularz zawierał dane błędnie wypełnione zostanie wyświetlony ekran walidacji danych z wyszczególnionymi błędami. Po poprawieniu danych należy użyd ponownie przycisku. b. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo należy zatwierdzid pojawiający się komunikat. Wyświetlony zostanie raport z informacją gospodarczą o dokumencie 7. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 8. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 25

26 Zapytanie o raport o sobie W celu uzyskania raportu o sobie należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG 4. Z panelu nawigacyjnego z sekcji Zapytania o raport wybrad opcję o sobie 5. Po zaakceptowaniu pojawiającego się komunikatu przyciskiem Tak w oknie głównym zostanie wyświetlony raport o sobie. 6. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 7. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. Zapytanie o raport z rejestru zapytao W celu uzyskania raportu z rejestru zapytao należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG 4. Z panelu nawigacyjnego z sekcji Zapytania o raport wybrad opcję z rejestru zapytao 5. Po zaakceptowaniu pojawiającego się komunikatu przyciskiem Tak w oknie głównym zostanie wyświetlony raport z rejestru zapytao. 6. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 7. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. 26

27 Ponowne zapytanie o pobrany raport powtórz zapytanie W celu ponownego pobrania raportu, który już był pobierany należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG 4. Z panelu nawigacyjnego z sekcji Zapytania o raport wybrad opcję powtórz zapytanie 5. Wypełnid formularz zapytania o powtórzone zapytanie 6. Po wypełnieniu formularza należy użyd przycisku w celu sprawdzenia czy formularz jest prawidłowo uzupełniony. a. Jeśli formularz zawierał dane błędnie wypełnione zostanie wyświetlony ekran walidacji danych z wyszczególnionymi błędami. Po poprawieniu danych należy użyd ponownie przycisku. b. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo należy zatwierdzid pojawiający się komunikat. Wyświetlony zostanie ponownie szukany raport o konsumencie, przedsiębiorcy lub dokumencie 7. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 8. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. Aktualizacja danych użytkownika Aby zaktualizowad dane użytkownika w Systemie BIG należy: 1. W witrynie Systemu BIG użyd przycisku Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 27

28 2. Dokonad ewentualnej instalacji nowej wersji oprogramowania Systemu BIG 3. Zalogowad się do Systemu BIG 4. Z panelu nawigacyjnego z sekcji System BIG wybrad opcję Parametry konta 5. Po zaakceptowaniu pojawiającego się komunikatu przyciskiem Tak w oknie głównym zostaną wyświetlone w formie raportu parametry konta. 6. Po otrzymaniu odpowiedzi należy użyd przycisku w celu przejścia w tryb edycji danych i zmienid odpowiednie pola formularza. 7. Po aktualizacji pól formularza należy ponownie użyd przycisku w celu sprawdzenia czy formularz jest prawidłowo uzupełniony. a. Jeśli formularz zawierał dane błędnie wypełnione zostanie wyświetlony ekran walidacji danych z wyszczególnionymi błędami. Po poprawieniu danych należy użyd ponownie przycisku. b. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo należy zatwierdzid pojawiający się komunikat. Informacja zostanie zaktualizowana w bazie BIG InfoMonitor a na ekranie wyświetlony zostanie raport zawierający zaktualizowane dane 8. Uzyskany raport można zapisad za pomocą przycisku lub też wydrukowad na drukarce za pomocą przycisku. 9. W celu zakooczenia pracy z Systemem BIG należy użyd opcji Zakoocz i wylogowad się z systemu. Rejestracja użytkownika w Systemie BIG Osoba fizyczna po zarejestrowaniu się w Systemie BIG nabywa prawa Pytającego lub Klienta, czyli może zadawad zapytanie o Raport o sobie, Raport z rejestru zapytao oraz Raport o przedsiębiorcy. Osoba fizyczna może zostad Klientem BIG InfoMonitor, więc może przekazywad informacji gospodarczych do Systemu BIG. Przedsiębiorca, po podpisaniu umowy z BIG InfoMonitor staje się Klientem. Klient ma możliwośd przekazywania do Systemu BIG informacji gospodarczych o przedsiębiorcach i konsumentach oraz o fakcie posłużenia się wobec niego podrobionym lub cudzym dokumentem. Przedsiębiorca, jeśli nie podpisze umowy, może podobnie jak osoba fizyczna, nabyd prawa Pytającego, czyli może zadawad zapytania o Raport o sobie, z Rejestru zapytao oraz o innych przedsiębiorców. 28

29 Po wybraniu opcji rejestracji w Systemie BIG pojawi się ekran umożliwiający wybór formy współpracy: Rysunek 11 - Ekran rejestracji użytkownika. Po wskazaniu kursorem myszy na mały symbol znaku zapytania obok poszczególnych opcji wyświetla się okno z pomocniczymi informacjami dotyczącymi danej opcji. Na dole strony umieszczone są przyciski funkcyjne: wyświetla okno pomocy. umożliwia pobranie dokumentu Podręcznik użytkownika - dostęp przez przeglądarkę internetową zamyka okno przeglądarki. Opcje wyboru rejestracji nowego użytkownika Pierwszej z opcji - Klient - należy użyd w przypadku rejestrowania podmiotu (osoby fizycznej, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą), który chce podpisad umowę z BIG InfoMonitor. Użytkownik będzie miał możliwośd przekazywania informacji gospodarczych do Systemu BIG oraz zadawania zapytao. Druga opcja Pytający - umożliwia jedynie składanie zapytao o raport o sobie, o raport z rejestru zapytao lub o raport o przedsiębiorcę. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji należy użyd przycisku. Kolejnym krokiem w procesie rejestracji jest wybór formy prawnej podmiotu uprawnionego. Po wybraniu opcji pierwszej lub drugiej użytkownikowi pojawią się dwie możliwości wyboru. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 29

30 Rysunek 12 Ekran rejestracji klienta. Krok 2/3. Po wybraniu odpowiedniej formy współpracy pojawia się informacja o konieczności przesłania odpowiednich dokumentów. Rysunek 13 Ekran rejestracji pytającego w bazie BIG InfoMonitor. Krok 2/3. W każdym momencie jest możliwośd cofnięcia się do poprzedniego ekranu za pomocą przycisku. Każda osoba rejestrująca się w Systemie BIG musi zapoznad się z treścią komunikatu umieszczonego w formularzu. W przypadku braku zaznaczenia potwierdzenia pojawi się komunikat informujący, iż zatwierdzenie formularza wymaga zaznaczenia opcji zapoznania się z komunikatem. Dla Przedsiębiorcy komunikat pojawiający podany jest poniżej. 30

31 Formularze rejestracyjne Po wybraniu odpowiedniej opcji w drugim kroku następuje przejście do formularzy rejestracyjnych. Na formularzu symbolem oraz odmiennym kolorem tła zaznaczone są pola obowiązkowe. Pola formularza rejestracyjnego ułożone są w kolejności odpowiadającej porządkowi tabulacji ( TAB order ). Umożliwia to przemieszczanie się do następnego pola bez użycia myszki, poprzez proste naciśnięcie klawisza TAB na klawiaturze. Rozwijalne listy wyboru, można obsługiwad za pomocą klawiatury przy użyciu strzałek górnych i dolnych (ewentualnie wybierając początkową literę szukanej pozycji na liście). Uwaga: Niektóre pola oznakowane, jako obligatoryjne (obowiązkowe) poprzez zastosowanie odmiennego tła oraz opatrzone symbolem, uzyskują ten status dopiero w momencie aktywizacji całego segmentu. Zachodzi to w przypadku segmentów, które w całości nie są obligatoryjne. Wprowadzenie jakiejkolwiek wartości do dowolnego pola w obrębie segmentu nieobowiązkowego powoduje, że zaczynają obowiązywad reguły obligatoryjności wewnątrz tego segmentu. W konsekwencji pozostawienie pustego pola oznakowanego, jako obligatoryjne w tym segmencie będzie od tego momentu potraktowane jako błąd. Przykładem może byd segment Adres do korespondencji (patrz: opis tego segmentu). Wprowadzenie na przykład nazwy miejscowości, czy chodby numeru lokalu (pole nieobowiązkowe) w tym segmencie powoduje aktywizację całego segmentu. Od tej chwili obowiązkowe stają się, zgodnie z oznakowaniem kolorem i symbolem, pola Kraj, Kod pocztowy i Miejscowośd. Zasadę tę opisano także w podpowiedziach do każdego pola, które użytkownik uzyskuje w momencie najechania kursorem myszy na symbole lub umieszczone po prawej stronie pola formularza. Elementy nawigacyjne strony formularza rejestracyjnego Na dole strony umieszczono przyciski funkcyjne. przesyła treśd widoczną na ekranie do drukarki aktywuje funkcje podglądu wydruku. aktywizuje okno systemu pomocy. umożliwia pobranie tego podręcznika użytkownika. zamyka okno przeglądarki. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 31

32 Rejestracja przedsiębiorcy Formularz ten służy do wprowadzania danych przedsiębiorcy takich jak dane identyfikacyjne, adres siedziby i adres korespondencyjny, dane osób wchodzących w skład organów zarządzających, prokurentów lub pełnomocników przedsiębiorcy oraz dane osoby - użytkownika konta w Systemie BIG. Przeznaczony jest on dla tych podmiotów będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej, które chcą zostad Klientem, lub Pytającym w systemie BIG InfoMonitor. Zakooczona sukcesem rejestracja skutkuje założeniem konta użytkownika Systemu BIG, które wymaga aktywacji w trakcie dalszego postępowania. Rysunek 14 - Częśd formularz rejestracja przedsiębiorcy 32

33 Osoby wchodzące w skład organów zarządzających, prokurentów lub pełnomocników przedsiębiorcy Rysunek 15 - Rejestracja przedsiębiorcy. Uwaga: w polu PESEL wprowadzona wartośd porównywana jest z datą urodzenia i ewentualna niezgodnośd powoduje błąd walidacji, to jest sprawdzenia poprawności danych. Sprawdzana jest też suma kontrolna i w przypadku niezgodności generowane jest ostrzeżenie. Za pomocą przycisku można wprowadzid więcej niż jedną osobę. Dane Osoby Upoważnionej do Współpracy z BIG InfoMonitor Rysunek 16 - Rejestracja przedsiębiorcy. Dane osoby użytkownika konta w Systemie BIG. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 33

34 Rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalnośd gospodarczą oraz wolne zawody Formularz ten służy do wprowadzania danych osoby fizycznej prowadzącej działalnośd gospodarczą (oraz wolne zawody) takich jak: dane identyfikacyjne przedsiębiorcy i osoby fizycznej, adresy siedziby, adres zameldowania osoby fizycznej i adres korespondencyjny oraz dane osoby - użytkownika konta w Systemie BIG InfoMonitor. Przeznaczony jest on dla tych podmiotów - osób fizycznych prowadzącej działalnośd gospodarczą, które chcą zostad Klientem lub Pytającym w Systemie BIG InfoMonitor. Zakooczona sukcesem rejestracja skutkuje założeniem konta użytkownika Systemu BIG, które wymaga aktywacji w trakcie dalszego postępowania. Rysunek 17 - Rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalnośd gospodarczą oraz wolne zawody. 34

35 Rysunek 18 - Rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalnośd gospodarczą oraz wolne zawody. Dane adresowe. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 35

36 Rysunek 19 - Rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalnośd gospodarczą oraz wolne zawody. Dane osoby użytkownika konta w Systemie BIG. Rejestracja osoby fizycznej Formularz ten służy do wprowadzania danych osoby fizycznej takich jak jej dane identyfikacyjne uzupełnione o dodatkowe informacje takie jak numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej, adres zameldowania osoby fizycznej i ewentualnie adres korespondencyjny oraz dane osoby - użytkownika konta w Systemie BIG. Przeznaczony jest on dla osób fizycznych, które chcą zostad Pytającym w bazie BIG InfoMonitor. Zakooczona sukcesem rejestracja skutkuje założeniem konta użytkownika Systemu BIG, które wymaga aktywacji w trakcie dalszego postępowania. Rysunek 20 - Rejestracja osoby fizycznej. Dane identyfikacyjne podmiotu oraz adres zameldowania. 36

37 Rysunek 22 - Rejestracja osoby fizycznej. Adres do korespondencji oraz inne informacje. Potwierdzenie rejestracji Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zatwierdzeniu przyciskiem Użytkownik otrzyma potwierdzenie poprawnej rejestracji. Na ekranie zostanie wyświetlony raport z wszystkimi wprowadzonymi w procesie rejestracji informacjami wraz z parametrami konta operatora Systemu BIG. W ramach parametrów konta zostanie wyświetlony przydzielony identyfikator niezbędny do wejścia do systemu. Login i Hasło dla użytkownika zostaną wysłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany w formularzu po spełnieniu poniższych warunków: 1. W przypadku Pytającego osoby fizycznej po przesłaniu na adres BIG InfoMonitor kopii stron dowodu osobistego z informacjami zawierającymi: numer PESEL, oraz adres zameldowania. Pozostałe informacje widniejące na kopii stron dowodu osobistego powinny byd przez Pytającego zaczernione. Raport o sobie i z rejestru zapytao pobierany nie częściej niż raz na 6 miesięcy jest bezpłatny, w przypadku pozostałych raportów konieczne jest wpłacenie opłaty za raport na rachunek bankowy BIG InfoMonitor. 2. W przypadku Pytającego przedsiębiorcy lub osoby fizycznej prowadzące działalnośd gospodarczą po przesłaniu na adres BIG InfoMonitor kopii dowodu osobistego z informacjami zawierającymi numer PESEL oraz adres zameldowania osoby reprezentującej firmę, która została upoważniona do pobierania raportów, oraz kopię dokumentów potwierdzających NIP, REGON oraz KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 3. W przypadku Klienta konieczne jest przesłanie na adres BIG InfoMonitor podpisanej umowy. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej BIG InfoMonitor. Klient będzie mógł korzystad z Systemu po zakooczeniu rejestracji w Systemie BIG i otrzymaniu przez użytkowników loginów i haseł do Systemu BIG. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 37

38 Rysunek 23 - Potwierdzenie rejestracji w Systemie BIG na przykładzie Pytającego - Przedsiębiorcy. Dane osoby upoważnionej do współpracy z BIG InfoMonitor oraz parametry konta operatora. Rysunek 24 - Potwierdzenie rejestracji w systemie BIG. Raport z rejestracji Poza wcześniej opisanymi przyciskami funkcyjnymi na ekranie potwierdzenia znajduje się dodatkowy przycisk kierujący do strony głównej Systemu BIG. W przypadku błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego zwracany jest komunikat błędu z wyszczególnionymi błędami wraz z polami, w których zostały popełnione. Listę komunikatów przedstawiono w rozdziale Komunikaty błędów, natomiast w Załączniku B opisano kody błędów walidacji. 38

39 Aby poprawid błędy należy cofnąd się do wypełniania formularza za pomącą przycisku naciśnięciu ikony dostępna jest podręczna pomoc opisująca zawartośd komunikatów błędu. Po Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 39

40 Ekrany interfejsu Użytkownika Systemu BIG Wejście do systemu Po wybraniu na stronie Systemu BIG przycisku: pojawi się ekran logowania. Pierwsze wejście do Systemu BIG Podczas pierwszego wejścia na stronę Systemu BIG dla systemów Windows XP z Service Pack 2 pod paskami narzędzi przeglądarki pojawid się może dodatkowy pasek ostrzeżenia przed instalowaniem formantu ActiveX. Należy kliknąd na pasek i wybrad pierwszą z opcji, aby zainstalowad formant ActiveX: Kiedy pojawi się okno ostrzeżeo o zabezpieczeniach należy wybrad opcję "Zainstaluj" 40

41 Dodatkowo może nastąpid konflikt zabezpieczeo systemowego firewalla, objawiający się niemożnością zainstalowania formantu ActiveX. Aby rozwiązad ten problem należy w menu przeglądarki wybrad pozycję Opcje internetowe, następnie zakładkę Zabezpieczenia (rysunek poniżej), wybrad opcję Zaufane witryny i użyd przycisku Witryny. Następnie w Akcjach prywatności dla witryny należy wpisad adres witryny sieci Web, nacisnąd przycisk Dodaj i potwierdzid przyciskiem OK. Rysunek 25 - Opcje internetowe. Zakładka Zabezpieczenia. Rysunek 26 - Zaufane witryny Rysunki przedstawiają przykładowe ustawienia opcji internetowych przeglądarki uwzględniające powyższe zalecenia. Nie wszystkie parametry uwidocznione na rysunku mają znaczenie dla poprawnej pracy przeglądarki z System BIG. Jest to rysunek przykładowy, gdyż opcje te mogą różnid się w zależności od wersji przeglądarki oraz ustawieo dokonanych przez administratora systemu informatycznego. Uwaga: w przypadku, gdy w czasie od ostatniej wizyty użytkownika na stronie System BIG nastąpiła aktualizacja aplikacji pojawi się komunikat: Należy wówczas pobrad nową wersję oprogramowania wybierając przycisk Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 41

42 Po czym zgodnie z wyświetlonym na ekranie komunikatem należy zamknąd wszystkie przeglądarki internetowe. Po ponownym wejściu do Systemu BIG nastąpi aktualizacja oprogramowania. Ekran Logowania Rysunek 27 - Ekran logowania. Ekran logowania do Systemu BIG zawiera informacje o jego nazwie i wersji, aktualną datę i godzinę. Przycisk kooczy pracę z Systemem zamykając aktywne okno przeglądarki. Głównym elementem strony jest formularz służący do wprowadzania identyfikatora Użytkownika Systemu BIG oraz jego hasła. Podczas wprowadzania hasła ciąg wpisywanych znaków zamieniany jest na znaki ***, co podyktowane jest wymogami bezpieczeostwa. Naciśnięcie przycisku powoduje przesłanie wpisanych danych Użytkownika do Systemu BIG w celu ich weryfikacji. W trakcie przesyłania danych pojawi się komunikat: 42

43 W przypadku, gdy wprowadzone dane nie są poprawne, wyświetlona zostanie strona z odpowiednim komunikatem oraz odnośnikiem do ekranu logowania. Listę komunikatów przedstawiono w rozdziale Komunikaty błędów. W przypadku, gdy Użytkownik loguje się do Systemu po raz pierwszy, kierowany jest do ekranu zmiany hasła. Zmiana hasła Użytkownika Zmiana hasła Użytkownika jest wymuszana przez System BIG przy pierwszym zalogowaniu tego Użytkownika, oraz po upływie ważności dotychczasowego hasła, nie rzadziej niż raz w ciągu 30 dni. O wystąpieniu takiej sytuacji Użytkownik informowany jest odpowiednim komunikatem. Możliwa jest też zmiana hasła na życzenie Użytkownika, w wybranym przez niego momencie. Zmiana hasła zalecana jest w przypadku podejrzenia, że dotychczas używane hasło mogło dostad się w ręce osób niepowołanych. Zgodnie z zasadami bezpieczeostwa stosowanymi w Systemie BIG, opartymi na wymogach Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, identyfikator i hasło Użytkownika spełniad muszą kryteria podane w skrócie na ekranie zmiany hasła. Wymagane jest minimum 10 znaków, w tym 3 elementy spośród poniżej wymienionych grup: + cyfry + małe litery + wielkie litery + znaki specjalne =[]\{} ;':",./<>? Uwaga: dopuszczalne są spacje, są one jednak pomijane na początku bądź koocu hasła akceptowane są polskie litery (znaki diakrytyczne). Rysunek 28 - Zmiana hasła. Po wprowadzeniu identyfikatora Użytkownika, dotychczasowego hasła, nowego hasła i jego potwierdzeniu następuje zmiana hasła, które zostaje zapisane w Systemie BIG. Podczas Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 43

44 wprowadzania hasła ciąg wpisywanych znaków zamieniany jest na znaki ***, co podyktowane jest wymogami bezpieczeostwa. Przycisk wylogowuje Użytkownika z Systemu i zamyka to okno przeglądarki. Przycisk przesyła wprowadzone wartości do Systemu BIG. W przypadku, gdy nowe hasło nie spełnia wszystkich wymogów Systemu BIG, generowany jest odpowiedni komunikat. Dodatkowo, po wskazaniu pola Nowe hasło kursorem myszy pojawia się okno podpowiedzi: W przypadku, gdy nowe hasło zostaje przyjęte przez System, Użytkownik zostaje skierowany do ekranu powitania. Ekran powitania w systemie Rysunek 29 - Ekran powitania Ekran ten, oprócz elementów nawigacyjnych, zawiera informacje o zalogowanym do Systemu BIG Użytkowniku, wraz z dokładnym czasem zalogowania, datą ostatniej nieudanej próby logowania oraz datą ostatniej zmiany hasła Przycisk odsyła Użytkownika do ekranu aplikacji Systemu BIG.. Przycisk wylogowuje Użytkownika z Systemu i zamyka to okno przeglądarki. Uwaga: po 10 minutach braku aktywności sesja Użytkownika zostaje zerwana i wyświetlany jest ponownie ekran logowania do Systemu BIG. 44

45 Ekran aplikacji Systemu BIG Po poprawnym zalogowaniu użytkownik otrzyma dostęp do aplikacji Systemu BIG. Rysunek 30 - Ekran aplikacji Systemu BIG Panel Nawigacyjny Po lewej stronie ekranu na jasnoniebieskim tle znajduje się panel nawigacyjny: Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 45

46 Rysunek 31 - Panel nawigacyjny umożliwiający szybkie przemieszczenie się pomiędzy opcjami aplikacji Systemu BIG. Pierwszą sekcją w panelu nawigacyjnym jest Informacja Gospodarcza. Wybór opcji zgrupowanych w tej sekcji umożliwia przejście do odpowiednich formularzy za pomocą, których Użytkownik może dodad, zmienid oraz usunąd dane znajdujące się w bazie Systemu BIG. W drugiej sekcji, czyli w Zapytaniu o raport Użytkownik może wybrad opcję umożliwiającą uzyskanie raportu z bazy danych Systemu BIG. Sekcja Monitorowanie daje możliwośd ustawienia kontroli wybranych przedsiębiorców w bazie BIG InfoMonitor. W sekcji System BIG użytkownik ma dostęp do opcji ogólnych aplikacji Systemu BIG, za pomocą, których może uzyskad informacje o aktualnej wersji aplikacji, może zmienid hasło, dokonad aktualizacji oprogramowania oraz może zakooczyd działanie aplikacji. Panel funkcyjny W dolnej części ekranu znajduje się panel funkcyjny Rysunek 32 - Panel funkcyjny 46

47 zawierający następujące przyciski: umożliwia zapisanie na dysk komputera zawartości okna głównego aplikacji, umożliwia podgląd wydruku informacji z okna głównego aplikacji, wysyła zawartośd okna głównego na drukarkę, wyświetla okno pomocy, umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych przed wysłaniem danych z formularza do systemu. Główne okno aplikacji Centralną częśd ekranu zajmuje okno główne aplikacji służące przede wszystkim do edycji formularzy oraz wyświetlania raportów. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 47

48 Informacja Gospodarcza Sekcja Informacja Gospodarcza dostępna jest jedynie dla klientów BIG InfoMonitor. Rysunek 33 - Sekcja Informacja Gospodarcza W sekcji Informacja Gospodarcza do dyspozycji są następujące opcje: IG Znajdź i aktualizuj - Pozwala na odszukanie w bazie Informacji Gospodarczej wcześniej wprowadzonych danych i późniejszą ich aktualizacje. IG -Dodaj nową - Umożliwia wprowadzenie nowych danych do bazy Systemu BIG. IG Zastrzeż - Pozwala zastrzec wprowadzone dane. IG Udostępnij - Umożliwia udostępnienie zastrzeżonych wcześniej informacji. IG Usuo - Pozwala na usunięcie wprowadzonych danych. IG Pokaż zablokowane - Wyświetla dane, które zostały zablokowane przez BIG InfoMonitor z powodu błędów identyfikacji lub w wyniku reklamacji informacji gospodarczej przez dłużnika. Formularze W zależności od operacji, jaką użytkownik chce wykonad może wybrad odpowiednią opcję z panelu nawigacyjnego. 48

49 Rysunek 34 - Formularze IG Znajdź i Aktualizuj Wybór funkcji IG Znajdź i aktualizuj umożliwia użytkownikowi odszukanie wprowadzonych wyłącznie przez siebie informacji gospodarczych w Systemie BIG np. w celu przejrzenia lub edytowania. Aby odnaleźd szukaną IG należy ją zidentyfikowad. Unikalny zestaw informacji umożliwiający identyfikację poszczególnej IG to: Dane Klienta, który wprowadził IG Typ danych (pozytywna, negatywna, dokument) Unikalny numer nadany każdej IG o o w ramach systemu Klienta lub w Rejestrze BIG InfoMonitor W przypadku Danych Klienta, który wprowadził IG, System BIG domyślnie korzysta z danych konta zalogowanego użytkownika. Dane te nie są wprowadzane podczas wyszukiwania. Rysunek 35 - Formularz IG-Znajdź i Aktualizuj Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 49

50 W celu wyszukania danej informacji należy najpierw wybrad, jakiego typu danych ona dotyczy I wypełnid jedno z poniższych pól: Identyfikator IG w Rejestrze Jednostki Organizacyjnej Klienta Numer identyfikacyjny Informacji Gospodarczej w jednostce organizacyjnej klienta, lub Identyfikator IG w Rejestrze BIG InfoMonitor. Numer identyfikacyjny Informacji Gospodarczej w Rejestrze BIG InfoMonitor Po wypełnieniu formularza należy użyd przycisku i po poprawnej weryfikacji przez system zatwierdzid przyciskiem Wyślij. W wyniku powyższych operacji użytkownik powinien otrzymad w oknie głównym aplikacji odszukane dane w formie raportu. Jeżeli zarejestrowana zostanie spłata częściowa zobowiązania należy informację gospodarczą w ciągu 14 dni od zarejestrowania tej zmiany zaktualizowad. Jeżeli natomiast dłużnik nadal nie płaci należy dokonad aktualizacji kwoty zadłużenia. W tym celu należy: z panelu nawigacyjnego wybrad opcję IG - Znajdź i Aktualizuj w celu wyszukania danej informacji należy w oknie głównym aplikacji wybrad Typ danych wprowadzid odpowiedni parametr, według którego chcemy dokonad przeszukania wprowadzonych danych W zależności od posiadanych uprawnieo mamy możliwośd wyboru spośród czterech grup informacji gospodarczych: Jeżeli chcesz wyszukad tylko i wyłącznie Informacje Negatywne z listy Typ Danych wybierz Negatywne. 50

51 Jeżeli szukasz informacji gospodarczych wpisanych przez siebie wybierz w polu Właściciel IG opcję IG własne a następnie użyj opcji Wyślij do BIG InfoMonitor. Uzyskasz w ten sposób zestawienie wprowadzonych przez Ciebie informacji gospodarczych. Możesz również zastosowad wyszukiwanie pojedynczych informacji gospodarczych wykorzystując następujące wartości: PESEL NIP REGON seria i numer dokumentu tożsamości przedział dat W zależności od nadanych uprawnieo możesz mied dostęp do informacji gospodarczych wprowadzonych przez Ciebie lub przez wszystkich użytkowników Klienta (uprawnienia Administratora do wyszukiwania IG). Wtedy będziesz miał możliwośd wybrania opcji IG Wszystkie. Przy wykorzystaniu listy z wyświetlonymi informacjami gospodarczymi możesz dokonad aktualizacji wybranej informacji gospodarczej, wskazując ją w kolumnie Pokaż, a następnie wybierając opcję. Następnie wybrad należy opcję Wyślij do BIG InfoMonitor. Na ekranie wyświetlony zostanie raport zawierający wyszukiwane dane. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 51

52 Rysunek 36 - Rezultat opcji znajdź. Po uzyskaniu odpowiedzi z systemu jest możliwośd edytowania danych za pomocą przycisku. Edycja informacji odbywa się w analogiczny sposób jak wprowadzanie IG do bazy. Proces ten został opisany w rozdziale: IG-Dodaj nową. IG Dodaj nową W celu wprowadzenia nowej IG do bazy należy skorzystad z funkcji: IG-Dodaj nową. Następnie należy wybrad typ danych, w zależności, od którego pojawią się formularze zawierające różny zakres danych. 52

53 Rysunek 37 - Początek formularza IG-Dodaj nową. Typ danych Identyfikator IG W Rejestrze Jednostki Organizacyjnej Klienta Każda informacja gospodarcza przekazywana do BIG InfoMonitor musi byd przekazana z nadanym przez Klienta unikalnym Numerem identyfikacyjnym Informacji Gospodarczej w rejestrze Klienta. Numer ten ma na celu jednoznaczne identyfikowanie informacji gospodarczej w Systemie BIG. Zastrzeżenie danych identyfikacyjnych Klienta przekazującego dane do BIG InfoMonitor Klient przekazujący IG może zastrzec swoje dane identyfikacyjne. Po dokonaniu tej czynności inni Klienci oraz Pytający, za wyjątkiem Pytających o siebie i do rejestru zapytao nie będą widzieli na raporcie, kto przekazał IG. Pole do wyboru z listy Zastrzeżenie IG W szczególnych przypadkach Klient może zastrzec informację gospodarczą do udostępniania innym Klientom lub Pytającym. Taka sytuacja może nastąpid, np., gdy Podmiot kwestionuje zobowiązanie przekazane do BIG InfoMonitor. Klient do momentu wyjaśnienia całej sprawy nie usuwa IG z bazy ale wstrzymuje ją do udostępniania. W momencie zapytania o podmiot, gdy zostanie znaleziona taka informacja, nie będzie się ona pokazywad na raporcie, ale pojawi się w segmencie ostrzeżeo informacja, że znalezioną 1 (jedną) zastrzeżoną IG. Pole do wyboru z listy Od dnia oraz Do dnia Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 53

54 Ujawnianie danej Informacji Gospodarczej może zostad zawieszone na określony czas. Status ten może przyjmowad wartośd daty lub zawierad puste pole. Jest on określany dla poszczególnych Informacji Gospodarczych przekazywanych do BIG InfoMonitor. Wartośd pusta (brak wypełnienia datą) oznacza, że dana Informacja Gospodarcza może byd ujawniana przez InfoMonitor w odpowiedzi na wnioski o ujawnienie Informacji Gospodarczych. Wypełnienie statusu wartością daty oznacza, że BIG IM nie może ujawniad Informacji Gospodarczej od momentu ustawienia tej wartości do upłynięcia terminu określonego ustawioną datą. Istnieje możliwośd wyboru daty z kalendarza Dane aktualnie na dzieo i godzinę Pola należy uzupełnid dokładną datą i godziną, na którą wprowadzane dane są lub były aktualne. Ma to na celu pokazanie jak bardzo aktualne są przekazane informacje.. Typ danych: Pozytywna Informacja pozytywna dotyczy terminowego wywiązywania się przez podmiot z podjętych zobowiązao finansowych. W wyniku wyboru opcji Pozytywna w polu Typ danych, w oknie głównym pojawi się poniższy formularz: 54

55 Dane spełnionego zobowiązania Rysunek 38 - Formularz IG Dodaj nową dla typu danych Pozytywna. W segmencie Dane spełnionego zobowiązania użytkownik może wpisad informacje dotyczące szczegółów danego zobowiązania. Status zobowiązania Określa czy przekazywana IG dotyczy spłaconego zobowiązania czy zobowiązania, które wciąż jest w trakcie spłaty. W polu należy wybrad z listy: Forma prawna podmiotu Informacja w tym polu wskazuje czy podmiot, o którym przekazywane są informacje jest: Osobą fizyczną (Konsumentem), Osobą fizyczną prowadzącą działalnośd gospodarczą oraz wykonującą wolne zawody (Przedsiębiorcą), Podmiotem będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (Przedsiębiorcą). Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 55

56 W zależności od formy prawnej podmiotu wypełniane są inne dane identyfikacyjne. W celu określenia formy prawnej podmiotu w polu należy wybrad odpowiednią opcję. Wybór opcji skutkuje modyfikacją formularza, co z kolei powoduje dodanie do formularza kolejnego segmentu pól danych do wypełnienia (właściwego dla danej pozycji z listy). Segmenty te są opisane w dalszej części tego rozdziału. Typ danych: Negatywna Przez informację negatywną należy rozumied zobowiązanie, które jest wymagalne, od co najmniej 60 dni oraz w którym kwota wymagalna przekracza 200zł (w przypadku osób fizycznych), oraz odpowiednio 500zł (w przypadku przedsiębiorców). Szczegółowe wymagania, jakie musi spełniad IG, aby mogła zostad przekazana do BIG InfoMonitor określa Ustawa o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych i Wymianie Danych Gospodarczych. W wyniku wyboru w polu Typ danych opcji Negatywna, w oknie głównym pojawi się formularz w pierwszej części identyczny z opisywanym wcześniej. Zamiast segmentu Dane spełnionego zobowiązania pojawi się segment Dane niespełnionego zobowiązania. Dane niespełnionego zobowiązania 56 Rysunek 39 - Rekord danych niespełnionego zobowiązania

57 Informacje zawarte w tym segmencie opisują szczegółowo niespełnione zobowiązanie, o którym przekazywana jest informacja do BIG InfoMonitor. Tytuł prawny / rodzaj zobowiązania Wartośd w tym polu wybierana jest z rozwijanej listy i określa rodzaj zobowiązania posiadanego przez podmiot. Opis rodzaju zobowiązania Pole opisowe. Użytkownik ma możliwośd opisu rodzaju zobowiązania, np. numer umowy lub numer faktury. Waluta Wartośd w tym polu wybierana jest z rozwijanej listy i określa walutę w jakiej zaciągnięte jest zobowiązanie. Kwota zobowiązania (kapitał, odsetki) Wartośd w polu określa całkowitą kwotę zaciągniętego przez podmiot zobowiązania wobec Klienta. Np. Podmiot zakupił towar, Klient wystawił fakturę na kwotę zł i z terminem płatności 90 dni. W tym przykładzie kwota zobowiązania to zł. W polu należy wpisad kwotę kapitałową zobowiązania wraz z odsetkami. Częśd kapitałowa zobowiązania Jest to częśd kapitałowa kwoty zobowiązania. Częśd odsetkowa zobowiązania Jest to częśd odsetkowa kwoty zobowiązania. Kwota zaległości (kapitał, odsetki) Jest to częśd kwoty zobowiązania, która jest kwalifikowana do przesłania do BIG InfoMonitor. Jeśli z wcześniej wspomnianej faktury podmiot spłacił jedynie 9000zł i opóźnia się powyżej 60 dni z kwotą 1000zł, licząc od dnia, kiedy miała nastąpid ostateczna spłata, to 1000zł jest kwotą zaległości. W polu należy wpisad kwotę kapitałową zaległości wraz z odsetkami. Częśd kapitałowa zaległości Jest to częśd kapitałowa kwoty zobowiązania. Częśd odsetkowa zaległości Jest to częśd odsetkowa kwoty zobowiązania. Data powstania zaległości W pole należy wprowadzid datę powstania zaległości. Istnieje możliwośd wyboru daty z kalendarza Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 57

58 Stan postępowao dotyczących zobowiązania W polu Klient wprowadza informacje na temat ewentualnych toczących się postepowao w stosunku do zobowiązania, które przekazuje do BIG. Pole opisowe. Status kwestionowania istniejącego zobowiązania Klient ma obowiązek przekazad informację o kwestionowaniu przez podmiot w całości lub w części kwoty zobowiązania. Wartośd w tym polu wybierana jest z rozwijanej listy Kwota kwestionowana W przypadku wyboru opcji innej niż zobowiązanie nie kwestionowane, można podad kwotę kwestionowaną, kapitał i odsetki kwoty kwestionowanej. Data wysłania wezwania do zapłaty W polu należy wprowadzid datę wysłania wezwania do zapłaty, kiedy Klient poinformował podmiot o możliwości przesłania danych do BIG InfoMonitor. Zgodnie z UoUIGiWDG wezwanie powinno zostad wysłane, co najmniej miesiąc przed wprowadzeniem informacji gospodarczej do bazy. UWAGA: W przypadku kwot możliwe jest przesłanie informacji w następujących układach: Łącznie kapitał i odsetki przedsiębiorca przekazuje do BIG InfoMonitor informacje na temat wysokości kwoty zobowiązania i jest ona sumą kapitału i odsetek. Informacja ta powinna byd przekazana w polu Kwota zobowiązania, kwota zaległości Łącznie kapitał i odsetki oraz łączną kwotę w rozbiciu na kapitał i odsetki przedsiębiorca przekazuje informacje na temat wysokości kwoty łącznej w sposób opisany w punkcie pierwszym oraz w rozbiciu na kapitał i odsetki. Informacja na temat wysokości kapitału przekazywana jest w polu Częśd Kapitałowa... () a informacja na temat wysokości odsetek przekazywana jest w polu Częśd Odsetkowa... (). Tylko kapitał przedsiębiorca przekazuje informacje tylko na temat wysokości kwoty kapitału zobowiązania. W tej sytuacji informacja na temat wysokości kwoty kapitału przekazywana jest w polu Częśd Kapitałowa... () oraz ta sama kwota przekazywana jest w polu Kwota zaległości, kwota zobowiązania. Tylko odsetki przedsiębiorca przekazuje informacje tylko na temat wysokości kwoty odsetek zobowiązania. W tej sytuacji informacja na temat wysokości kwoty odsetek przekazywana jest w polu Częśd Odsetkowa... () oraz ta sama kwota przekazywana jest w polu Kwota Zaległości, kwota zobowiązania. 58

59 Jeżeli Klient nie wie, jakie są wartości składowe (kapitału i odsetek) wypełnia tylko pole Kwota zaległości, kwota zobowiązania. Tytuł wykonawczy W przypadku, gdy zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym w celu wprowadzenia informacji gospodarczej konieczne jest podanie dodatkowo następujących wartości: - Sygnaturę Tytułu wykonawczego - Organ orzekający - Datę wystawienia - Tytuł prawny dla tytułu wykonawczego Typ danych Dokument Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych umożliwia również przekazywanie do biur informacji gospodarczej informacji na temat faktu posłużenia się dokumentem podrobionym lub cudzym. W wyniku wyboru opcji Dokument w polu Typ danych w oknie głównym pojawi się formularz: Rysunek 40 - Pierwsza częśd formularza dla typu danych Dokument. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 59

60 Rysunek 41 - Druga częśd formularza dla typu danych Dokument. Forma prawna podmiotu Po wyborze w polu forma prawna podmiotu określonej opcji z listy, na formularzu pojawią się dodatkowe segmenty formularza. Segmenty te posiadają pola, w które użytkownik ma możliwośd wprowadzenia danych dotyczących podmiotu, którego bieżąca informacja gospodarcza dotyczy. 60

61 Dane identyfikacyjne osoby fizycznej - konsumenta Rysunek 42 - Rekord danych identyfikacyjnych osoby fizycznej/konsumenta. Segment Dane Identyfikacyjne Osoby Fizycznej / Konsumenta jest wspólny dla dwóch pierwszych opcji Formy prawnej podmiotu, w przypadku typu danych Pozytywna oraz w przypadku danych typu Negatywna. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 61

62 Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy Rysunek 43 - Rekord danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy. Segment Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy jest wspólny dla obydwu ostatnich opcji formy prawnej podmiotu w przypadku typu danych Pozytywna oraz w przypadku typu danych Negatywna. W przypadku wyboru w polu Forma prawna podmiotu opcji Podmiot Będący Osobą Prawną Lub Jednostką Organizacyjną Nie Posiadającą Osobowości Prawnej, dostępny jest dodatkowy segment z informacją o osobie reprezentującej firmę. Rysunek 44 - Formularz IG Nowe dane dla typu danych Negatywna. 62

63 Przycisk powoduje dodanie do formularza segmentu danych dotyczących osoby reprezentującej firmę. Istnieje możliwośd dodania wielu reprezentantów. Za pomocą przycisku związanych z danym zobowiązaniem. można rozszerzyd formularz o kolejne segmenty podmiotów Dane osoby reprezentującej przedsiębiorcę Rysunek 45 - Dane osoby reprezentującej przedsiębiorcę Przyciskiem podmiot. użytkownik usuwa z formularza dane dotyczące osoby reprezentującej Po wypełnieniu formularza należy użyd przycisku przez system zatwierdzid przyciskiem Wyślij. i po poprawnej weryfikacji IG Zastrzeż Wybór funkcji IG Zastrzeż umożliwia użytkownikowi zastrzeżenie wcześniej wprowadzonych informacji w Systemie BIG. Zastrzeżenie udostępniania IG zostało opisane w rozdziale IG Dodaj nową. Ta funkcja umożliwia zastrzeżenie IG bez konieczności wyszukiwania IG i edytowania jej. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 63

64 Rysunek 46 - Formularz zastrzeżenia danych. W celu zastrzeżenia danej informacji należy najpierw wybrad, jakiego typu danych ona dotyczy a następnie wypełnid pola: Identyfikator IG W Rejestrze Jednostki Organizacyjnej Klienta lub Identyfikator IG W Rejestrze BIG InfoMonitor w celu jednoznacznego określenia, jakie informacje mają byd zastrzeżone. W celu zastrzeżenia IG w polu: Zastrzeżenie IG Należy wybrad z listy rozwijanej opcję Zastrzeżone i w polach Od dnia i Do dnia określid przedział czasowy, w którym dana informacja ma byd zastrzeżona. Po wypełnieniu formularza należy użyd przycisku przez system zatwierdzid przyciskiem Wyślij. i po poprawnej weryfikacji IG Udostępnij i IG Usuo Funkcja IG Udostępnij umożliwia udostępnienie informacji wcześniej zastrzeżonych natomiast za pomocą funkcji IG Usuo użytkownik może usunąd dane z bazy BIG InfoMonitor. Z uwagi na fakt, że w obu przypadkach pojawiają się takie same formularze będzie przedstawiony wspólny opis pól. Rysunek 47 - Formularz udostępnienia oraz usunięcia danych. Pierwszym etapem uzupełniania formularza jest wybór, jakiego typu danych bieżąca operacja dotyczy 64

65 Następnie w celu jednoznacznego określenia, jakie informacje mają byd udostępnione bądź usunięte, należy wypełnid pola: Identyfikator IG W Rejestrze Jednostki Organizacyjnej Klienta, Identyfikator IG W Rejestrze BIG InfoMonitor Analogicznie jak w poprzednich przypadkach po wypełnieniu formularza należy użyd przycisk i po poprawnej weryfikacji przez system zatwierdzid przyciskiem Wyślij. IG - Pokaż zablokowane W celu uzyskania informacji o zablokowanych danych w Systemie BIG należy wybrad funkcję IG Pokaż zablokowane. Pojawi się wówczas komunikat, który należy zatwierdzid przyciskiem Tak. Rysunek 48 - Monit zapytania o zablokowane informacje. W wyniku zapytania o zablokowane informacje gospodarcze użytkownik otrzyma listę Informacji Gospodarczych zablokowanych przez BIG InfoMonitor z powodu błędów identyfikacji lub reklamacji podmiotu. W przypadku braku IG zablokowanych użytkownik otrzyma poniższy komunikat. Rysunek 50 - Komunikat o braku IG zablokowanych. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 65

66 Zapis IG do bazy Systemu BIG Po wypełnieniu formularza wywołanego funkcją IG Dodaj nową lub IG Znajdź i aktualizuj należy użyd przycisku w celu wprowadzenia do bazy nowej informacji lub aktualizacji już istniejącej. Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione użytkownik otrzyma komunikat z pytaniem potwierdzającym zamiar wprowadzenia informacji gospodarczej do bazy. Rysunek 51 - Komunikat przed wprowadzeniem Informacji Gospodarczej. Po akceptacji przyciskiem informacja zostaje przesłana do bazy. Po wysłaniu Informacji Gospodarczej użytkownik otrzymuje raport z przetworzenia Informacji Gospodarczej. Raport z przetworzenia informacji gospodarczej Raport z przetworzenia informacji gospodarczej zawiera w pierwszym segmencie informacje o rezultacie przetworzenia. 66

67 Rysunek 52 - Rezultat przetworzenia Informacji Gospodarczej. W kolejnych segmentach umieszczone są informacje, które zostały wprowadzone do formularza. Rysunek 53 - Przykładowy raport z przetworzenia Informacji Gospodarczej Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 67

68 Obsługa błędów wprowadzonych w formularzach danych Po wprowadzeniu danych w pola formularza i użyciu przycisku, system sprawdza poprawnośd wprowadzonych danych i gdy weryfikacja zakooczy się sukcesem pojawi się odpowiedni komunikat. W przypadku niepomyślnej weryfikacji w oknie aplikacji pojawi się informacja o błędnie wypełnionych polach. Rysunek 54 - Błędy w formularzach. Informacje o błędnie wypełnionych polach pojawiają się w formie tabeli w oknie poniżej panelu funkcyjnego. W tabeli znajdują się następujące kolumny: l.p. Kolejny numer błędu walidacji wykrytego w formularzu. Numeracja zaczyna się od numeru 1 Id Pola Identyfikator pola, w którym wystąpił błąd. Nazwa Pola Nazwa pola, w którym wystąpił błąd. Klasa Kod klasy błędu: Informacja, Ostrzeżenie, Błąd. Numer Kolejny Segmentu Numer segmentu, w którym wystąpił błąd Id Błędu Kod błędu zgodnie z opisem zawartym w tabeli w Załączniku B. Opis błędu. Tekstowy, jednoliniowy, skrócony opis błędu. Podświetlenie wiersza w tabeli z informacją o błędzie powoduje wyróżnienie na formularzu błędnie wypełnionego pola czerwoną obwódka: Dodatkowo po wskazaniu wyróżnionego pola kursorem myszy pojawia się okno podpowiedzi z opisem błędu np.:. Po korekcie wszystkich błędnie wypełnionych pól należy ponownie użyd przycisku 68

69 ZAPYTANIE O RAPORT W celu uzyskania raportu o Przedsiębiorcy, Konsumencie lub Dokumencie należy złożyd zapytanie do BIG InfoMonitor. W zależności od formy współpracy z BIG InfoMonitor podmiot pytający ma różne uprawnienia do składania zapytao. Jeśli podmiot pytający jest Klientem BIG InfoMonitor, może składad zapytania o każdy rodzaj raportu wymieniony poniżej. Jeżeli podmiot ma status Pytający to może złożyd zapytanie o Raport o sobie, Raport z rejestru zapytao i Raport o przedsiębiorcy. Rysunek 55 - Sekcja zapytania o raport W sekcji Zapytanie o raport do dyspozycji są następujące funkcje: Zapytanie o raport o konsumencie Pozwala na odszukanie w bazie informacji gospodarczych dotyczących danego konsumenta. Zapytanie o raport o przedsiębiorcy Umożliwia odszukanie w bazie informacji gospodarczych dotyczących danego przedsiębiorcy. Zapytanie o raport o dokumencie Umożliwia wyszukanie w bazie informacji gospodarczych dotyczących danego dokumentu. Zapytanie o raport o sobie Umożliwia wyszukanie w bazie informacji gospodarczych o sobie. Raz na 6 miesięcy taki raport jest bezpłatny. Zapytanie o raport z rejestru zapytao Umożliwia wyszukanie w bazie informacji, kto składał zapytanie o Klienta lub Pytającego i jakie informacje zostały ujawnione. Powtórz zapytanie Daje możliwośd ponownego złożenia zapytania, które już było złożone przy pomocy wprowadzenia numeru zapytania otrzymywanego na każdym Raporcie. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 69

70 Formularze W celu wykonania jednej z wymienionych wyżej operacji należy wypełnid w oknie głównym aplikacji odpowiedni formularz. Formularze w aplikacji BIG InfoMonitor tworzone są dynamicznie w zależności od wybranych opcji. Zapytanie o raport o konsumencie Wybór funkcji Zapytanie o raport o konsumencie pozwala na odszukanie w bazie informacji gospodarczych dotyczących danego konsumenta. W celu wyszukania danej informacji należy poprawnie wypełnid poniższe pola: Rysunek 56 - Rekord danych zapytania, zapytanie o konsumenta. Składając zapytanie o raport o konsumencie należy pamiętad o wypełnieniu pól związanych z podpisanym przez Konsumenta upoważnienia na złożenie zapytania do BIG InfoMonitor: Data Upoważnienia Do Złożenia Zapytania Do BIG InfoMonitor (na podstawie art. 24 ust. 1 UoUIGIWDG) Pole obligatoryjne do wypełnienia. Możliwośd wyboru daty z kalendarza. Przedsiębiorca, który zawarł z biurem umowę może wystąpid do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach konsumenta, jeżeli posiada upoważnienie tego konsumenta, w terminie 30 dni od dnia udzielenia tego upoważnienia. Data Upoważnienia Na Złożenie Zapytania Do Biura Informacji Kredytowej Pole opcjonalne do wypełnienia. Możliwośd wyboru daty z kalendarza. O ujawnienie informacji gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) może wystąpid do biura wyłącznie ten, kto 70

71 posiada upoważnienie osoby, której informacje te dotyczą w terminie 30 dni od dnia udzielenia tego upoważnienia. Data Upoważnienia Na Złożenie Zapytania Do Związku Banków Polskich Pole opcjonalne do wypełnienia. Możliwośd wyboru daty z kalendarza. O ujawnienie informacji gospodarczych z bazy klientów niesolidnych przy Związku Banków Polskich (ZBP) może wystąpid do biura wyłącznie ten, kto posiada upoważnienie osoby, której informacje te dotyczą w terminie 30 dni od dnia udzielenia tego upoważnienia. Raport o konsumencie Po poprawnie złożonym zapytaniu zwrotnie pojawia się raport. Raport składa się z następujących elementów: 1. informacje o danych dotyczących Identyfikatora przedsiębiorcy, który złożył zapytanie, Identyfikator użytkownika, zawarte są również informacje formalne typu: data i czas złożenia zapytania oraz data i czas udzielenia odpowiedzi, numer zapytania i numer odpowiedzi 2. informacje zawierające treśd Zapytania o Konsumenta imię, nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, daty upoważnieo do złożenia zapytania do poszczególnych baz 3. podsumowanie informacji negatywnych i pozytywnych suma zobowiązao i suma zaległości, tabelę kursów walut i jej datę 4. wyniki przeszukania wybranych baz: BIG InfoMonitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Szczególną uwagę należy zwrócid na dwa pola znajdujące się w wynikach przeszukania poszczególnych baz: a. Rezultat przetwarzania - kod określający rezultat przetwarzania komunikatu przez system. b. Rozszerzony rezultat przetwarzania - kod określający dodatkowe informacje związane z rezultatem przetwarzania komunikatu przez system. W polach tych przedstawiany jest wynik obsługi zapytania. Przy prawidłowym przetworzeniu zapytania w polach tych zwracana jest odpowiednio wartośd OK. (Sukces), bądź też wartośd negatywna. Stan taki oznacza, iż zapytanie zostało obsłużone prawidłowo, bez żadnych błędów. szczegóły raportu zawierające informacje na temat konsumenta wskazanego w zapytaniu, zobowiązania niespłaconego (tytuł prawny, z jakiego powstało zobowiązanie, waluta, kwota, data powstania zaległości, data wysłania wezwania do zapłaty) oraz informacje na temat przedsiębiorcy, który przekazał informacje o konsumencie do bazy. Uwaga: Wszystkie możliwe kody rezultatu przetwarzania oraz rozszerzonego rezultatu przetwarzania, jakie mogą wystąpid w raporcie, wyszczególnione są w tabeli w załączniku A. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 71

72 72

73 Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 73

74 74

75 Zapytanie o raport: o przedsiębiorcy Wybór funkcji Zapytanie o raport o przedsiębiorcy pozwala na odszukanie w bazie informacji gospodarczych dotyczących danego przedsiębiorcy. W celu wyszukania danej informacji należy poprawnie wypełnid poniższe pola: Rysunek 57 - Rekord danych zapytania, zapytanie o przedsiębiorcę. W celu wprowadzenia danych w Zapytaniu o raport o przedsiębiorcy, użytkownik powinien wybrad odpowiednią funkcję z panelu nawigacyjnego. W tym miejscu użytkownik podaje dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, jego formę prawną, nazwę pełną, NIP i REGON. W przypadku, gdy użytkownik posiada stosowne upoważnienia przedsiębiorcy do przeszukania baz BIK i ZBP, podaje daty ich podpisania. Data Upoważnienia Na Złożenie Zapytania Do Biura Informacji Kredytowej Pole opcjonalne do wypełnienia. Możliwośd wyboru daty z kalendarza. O ujawnienie informacji gospodarczych z bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) może wystąpid do biura wyłącznie ten, kto posiada upoważnienie podmiotu, którego informacje te dotyczą, w terminie 30 dni od dnia udzielenia tego upoważnienia. Data Upoważnienia Na Złożenie Zapytania Do Związku Banków Polskich Pole opcjonalne do wypełnienia. Możliwośd wyboru daty z kalendarza. O ujawnienie informacji gospodarczych z bazy klientów niesolidnych przy Związku Banków Polskich (ZBP) może wystąpid do biura wyłącznie ten, kto posiada upoważnienie podmiotu, którego informacje te dotyczą, w terminie 30 dni od dnia udzielenia tego upoważnienia. Raport o przedsiębiorcy Po poprawnie złożonym zapytaniu zwrotnie pojawia się raport. Raport składa się z następujących elementów: 1. informacje o danych dotyczących Identyfikatora przedsiębiorcy, który złożył zapytanie, identyfikator użytkownika, zawarte są również informacje formalne typu: data i czas złożenia zapytania oraz data i czas udzielenia odpowiedzi, numer zapytania i numer odpowiedzi 2. informacje zawierające treśd Zapytania o Przedsiębiorcę nazwa, NIP, REGON, daty upoważnieo do złożenia zapytania do poszczególnych baz 3. podsumowanie informacji negatywnych i pozytywnych suma zobowiązao i suma zaległości, tabelę kursów walut i jej datę Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 75

76 4. wyniki przeszukania wybranych baz: BIG InfoMonitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Szczególną uwagę należy zwrócid na dwa pola znajdujące się w wynikach przeszukania poszczególnych baz: a. Rezultat przetwarzania - kod określający rezultat przetwarzania komunikatu przez system. b. Rozszerzony rezultat przetwarzania - kod określający dodatkowe informacje związane z rezultatem przetwarzania komunikatu przez system. W polach tych przedstawiany jest wynik obsługi zapytania. Przy prawidłowym przetworzeniu zapytania w polach tych zwracana jest odpowiednio wartośd OK. (Sukces), bądź też wartośd negatywna. Stan taki oznacza, iż zapytanie zostało obsłużone prawidłowo, bez żadnych błędów. 76

77 Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 77

78 78

79 Zapytanie o raport: o dokumencie W celu wyszukania danej informacji należy poprawnie wypełnid poniższe pola: W celu wprowadzenia danych w Zapytaniu o raport o dokumencie użytkownik powinien wybrad odpowiednią funkcję z panelu nawigacyjnego. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 79

80 Rysunek 58 - Rekord danych zapytania, zapytanie o dokument kwestionowany. Raport o dokumencie Po poprawnie złożonym zapytaniu zwrotnie pojawia się raport. 80

81 Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 81

82 Zapytanie o raport o sobie Funkcja Zapytanie o raport o sobie umożliwia użytkownikowi uzyskanie raportu o samym sobie. Dla ułatwienia pracy system automatycznie wykorzystuje w tym celu dane posiadacza konta i nie ma potrzeby wypełniania pól w formularzu zapytania. Po wybraniu tej funkcji na ekranie aplikacji pojawi się komunikat: Rysunek 59 - Komunikat zapytania o raport o sobie. Po zatwierdzeniu przyciskiem Tak użytkownik otrzyma raport o sobie. 82

83 Raport o sobie Po poprawnie złożonym zapytaniu zwrotnie pojawia się raport. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 83

84 84

85 Zapytanie o raport z rejestru zapytao W celu wprowadzenia danych w Zapytaniu o raport z rejestru zapytao, użytkownik powinien wybrad odpowiednią funkcję z panelu nawigacyjnego, po czym przyciskiem TAK zatwierdzid wybór. Dla ułatwienia pracy system automatycznie wykorzystuje w tym celu dane posiadacza konta i nie ma potrzeby wypełniania pól w formularzu zapytania. Rysunek 60 - Komunikat zapytania o raportu z rejestru zapytao. Raport z rejestru zapytao Po poprawnie złożonym zapytaniu zwrotnie pojawia się raport. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 85

86 86

87 Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 87

88 Powtórz zapytanie Funkcja Powtórz zapytanie służy do odnalezienia w bazie pobranego wcześniej raportu. W celu odszukania raportu Użytkownik musi podad numer referencyjny zapytania. Numer podany jest zawsze na raporcie w sekcji informacji podstawowych. Użytkownik może pobrad powtórnie raporty o konsumencie, przedsiębiorcy lub dokumencie. W celu ponownego pobrania raportu, który już został pobierany należy wypełnid poniższy formularz podając numer referencyjny zapytania. Monitorowanie Rysunek 61 - Panel pobrania ponownie raportu. Rysunek 62 - Sekcja Monitorowanie Dodaj nowy Umożliwia dodanie podmiotu do listy podmiotów monitorowanych. Pokaż Wyświetla, w zależności od wybranej opcji, listę podmiotów monitorowanych lub historię zmian stanów monitorowania. Usuo Pozwala usunąd, w zależności od wybranej opcji, listę podmiotów monitorowanych lub historię zmian stanów monitorowania. Formularze W celu wykonania jednej z wymienionych wyżej operacji należy wypełnid w oknie głównym aplikacji odpowiedni formularz. Formularze w aplikacji BIG InfoMonitor tworzone są dynamicznie w zależności od wybranych opcji. 88

89 Dodaj nowy Wybór funkcji Dodaj nowy dodanie podmiotu do listy podmiotów monitorowanych. W celu dodania nowego podmiotu należy poprawnie wypełnid poniższe pola. Pola obowiązkowe to pola NIP oraz Monitorowanie od dnia, pozostawienie niewypełnionego pola Monitorowanie do dnia skutkowad będzie dodaniem podmiotu do monitorowania na czas nieokreślony (do odwołania). Raport rejestracji podmiotu Rysunek 63 - Rejestracja podmiotu na liście podmiotów monitorowanych Po poprawnie złożonym poleceniu zwrotnie pojawia się raport: Rysunek 64 - Raport z rejestracja podmiotu na liście podmiotów monitorowanych Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 89

90 Pokaż Po wybraniu wyświetla się okno dialogowe umożliwiające pokazanie listy podmiotów monitorowanych lub historii zmian stanów monitorowania: Lista podmiotów monitorowanych Rysunek 65 - Okno wyboru opcji menu Pokaż Rysunek 66 - Lista podmiotów monitorowanych Formularz pozwala na sortowanie podmiotów według następujących kryteriów: Kliknięcie prawym klawiszem na pole Pokaż więcej opcji udostępnia następujące funkcje: Historia zmian stanów monitorowania 90

91 Rysunek 67 - Formularz przeglądania historii rezultatów monitorowania podmiotów Po przesłaniu formularza zwrotnie wyświetlany jest spis zmian: Rysunek 68 - Przeglądanie historii rezultatów monitorowania podmiotów Formularz pozwala na sortowanie podmiotów według następujących kryteriów: Oraz na filtrowanie według statusu monitorowania: Kliknięcie prawym klawiszem na pole Pokaż więcej opcji udostępnia następujące funkcje: Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 91

92 Zaznaczenie opcji <- ZAZNACZ TUTAJ, jeżeli udostępnia pola Zakres monitorowanych podmiotów, Okres monitorowania oraz Rodzaj informacji monitorującej : Rysunek 69 - Przeglądanie historii rezultatów monitorowania podmiotów z możliwością zmiany kryteriów W przypadku wybrania opcji Wybrany podmiot (NIP), w Zakres monitorowanych podmiotów i podwójne kliknięcie na zaznaczonym w tabeli podmiocie skutkuje przepisaniem numeru NIP do pola Wybrany podmiot (NIP). Usuo Pozwala usunąd, w zależności od wybranej opcji w oknie dialogowym, listę podmiotów monitorowanych lub historię zmian stanów monitorowania. Rysunek 70 - Okno wyboru opcji menu Usuo 92

93 Usunięcie podmiotu z listy podmiotów monitorowanych Rysunek 71 - Formularz usunięcia podmiotu z listy podmiotów monitorowanych Usunięcie historii zmian stanów monitorowania Rysunek 72 - Formularz usunięcia historii zmian stanów monitorowanych podmiotów Po poprawnie złożonym poleceniu zwrotnie pojawia się raport: lub Rysunek 73 - Raport z usunięcia podmiotu z listy podmiotów monitorowanych Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 93

94 94 Rysunek 74 - Raport z usunięcia historii zmian stanów monitorowanych podmiotów

95 Opcje aplikacji W dolnej części panelu nawigacyjnego znajduje się sekcja opcji aplikacji Rysunek 75 - Sekcja opcji aplikacji Info Funkcja wyświetla okno z informacjami w kolejnych zakładkach o: zalogowanym użytkowniku, wersji Systemu BIG, autorach Systemu BIG. Rysunek 76 - Okno informacyjne. Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 95

96 Pomoc Pomoc Systemu BIG będzie stale udoskonalana na podstawie analizy występujących problemów tak, aby komfort pracy użytkownika z systemem ciągle wzrastał. System pomocy ma strukturę drzewa, a informacja w nim zawarta została zorganizowana w sposób hierarchiczny. Użytkownik wybiera interesującą go pozycję w głównym spisie tematów pomocy, następnie odpowiednią kategorię, potem podkategorię i otrzymuje szukany opis. Okno systemu pomocy może byd aktywowane poprzez naciśnięcie przycisku : Rysunek 77 - Okno pomocy. Za pomocą przycisku użytkownik może przejśd do spisu tematów pomocy (Rysunek 78). Rysunek 78 - Spis tematów pomocy. 96

97 Parametry konta Po wybraniu funkcji użytkownika i zatwierdzeniu komunikatu: Rysunek 79 - Monit parametrów konta. Przyciskiem Tak użytkownik otrzymuje w oknie głównym aplikacji informacje o parametrach swojego konta w Systemie BIG. Rysunek 80 - Parametry konta operatora Systemu BIG. Po uzyskaniu odpowiedzi z systemu istnieje możliwośd edytowania danych za pomocą przycisku. Pola formularza do edycji są analogiczne do wypełnianych przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Fragment przykładowego formularza: Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 97

98 Rysunek 81 - Formularz zmiany parametrów konta operatora. Zmieo hasło Funkcja wyświetla ekran zmiany hasła. Zakoocz Za pomocą funkcji komunikat użytkownik może zakooczyd pracę z aplikacją. Wyświetli się wówczas 98

99 Rysunek 82 - Monit zakooczenia pracy z Systemem BIG. Po zatwierdzeniu przyciskiem Tak użytkownik zostanie wylogowany z systemu. Następnie otrzyma komunikat Rysunek 83 - Komunikat widoczny po wylogowaniu Rysunek 84 - Ekran widoczny po zakooczeniu pracy z Systemem BIG Biuro Informacji Gospodarczej Dostęp przez przeglądarkę internetową Podręcznik użytkownika 99

Dostęp przez przeglądarkę internetową

Dostęp przez przeglądarkę internetową Dostęp przez przeglądarkę internetową Instrukcja użytkownika PAŹDZIERNIK 2013 Spis treści CEL DOKUMENTU... 4 ADRESY INTERNETOWE... 4 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ... 4 WYMAGANIA TECHNICZNE... 5 SPRZĘT KOMPUTEROWY

Bardziej szczegółowo

Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki

Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki Podręcznik użytkownika 2013-10-24 Biuro Informacji Kredytowej S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje zawarte w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

I. Pobranie klucza licencyjnego.

I. Pobranie klucza licencyjnego. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące: I. Pobranie klucza licencyjnego.... 1 II. Sprawdzenie wersji posiadanego odtwarzacza Windows Media Player i jego aktualizacja... 4 III. Reset DRM... 8 I.

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY W OLIMPIADZIE WIEDZY EKONOMICZNEJ. PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5.

Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5. Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5. (wersja z dodaną instrukcją dla Firefoxa) str.1 Spis treści 1. Internet

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie)

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) PTI ICTPL 15-10-2010 Spis treści Uruchamianie systemu CRONSOR... 3 Logowanie do systemu CRONSOR... 3 Zakładka Administracja... 3

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika BIGKonta

Instrukcja Użytkownika BIGKonta Instrukcja Użytkownika BIGKonta Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Lipiec 2013 Spis treści 1. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE BIG.PL - OSOBA FIZYCZNA... 2 1.1. Utwórz konto... 2 1.2. Potwierdź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o.

Regulamin. Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka z o.o. Regulamin Korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 1.12.2014r. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD MATEUSZ STYRCZULA Spis treści 1. Opis biznesowy... 2 2. Zawartość raportu... 3 3. Instalacja... 4 4. Jak korzystać?... 5 4.1 Akceptacja licencji... 5 4.2

Bardziej szczegółowo

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE...

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) Spis treści I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III WNIOSEK CERTYFIKACYJNY... 3 IV STATUS ZGŁOSZENIA CERTYFIKACYJNEGO...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR U2A Spis treści I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 IV. OBSŁUGA WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO... 2 IV.1. Złożenie wniosku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem 1 Spis treści 1. Pierwsze kroki... 3 1.1 Rejestracja... 3 1.2 Logowanie... 3 1.3 Przypomnienie hasła... 3 1.4 Pełna aktywacja konta... 4 2. Logowanie... 4 2.1 Opis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Spis treści Wstęp... 3 Konto użytkownika... 3 Zakładanie nowego konta... 3 Weryfikacja tożsamości przy pomocy certyfikatu... 4 Weryfikacja tożsamości

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu

Instrukcja obsługi portalu Instrukcja obsługi portalu Eko-faktura instrukcja obsługi Spis treści Spis ilustracji... 1 1. Wstęp strona startowa... 2 2. Rejestracja w systemie wyrażenie zgody na otrzymywanie eko-faktur... 4 3. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kalkulatora wyborczego DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZOSIABG

Instrukcja kalkulatora wyborczego DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZOSIABG 2014 Instrukcja kalkulatora wyborczego DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZOSIABG SPIS TREŚCI Instalacja kalkulatora wyborczego... 2 Praca z Kalkulatorem wyborczym... 5 Licencje... 5 Licencje wgrywane z komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis"

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start Pocztowy24Podpis Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis" Wymagania systemowe Aplikacja Java Web Start (dalej JWS) jest samodzielną aplikacją Java uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA Formuły Dzięki formułom Excel jest potężnym narzędziem wykonującym na bieżąco skomplikowane obliczenia. Bez nich byłby jedynie martwą tabelą rozciągniętą na wiele kolumn i wierszy, taką pokratkowaną komputerową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo