Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży"

Transkrypt

1 Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży

2 Spis treści Wstęp... 3 Konto użytkownika... 3 Zakładanie nowego konta... 3 Weryfikacja tożsamości przy pomocy certyfikatu... 4 Weryfikacja tożsamości przy pomocy profilu zaufanego epuap... 6 Aktualizacja certyfikatu... 8 Wypełnienie formularza Odbieranie odpowiedzi na wysłany formularz Dlaczego zalecana jest instalacja certyfikatu PCCE Sigillum Jak zainstalowad certyfikat (Internet Explorer) Jak zainstalowad certyfikat (Firefox) Rozwiązywanie problemów Aktualizacja oprogramowania karty kryptograficznej CryptoCard Suite procertum CardManager Sprawdzenie poprawności instalacji oprogramowania Java

3 Wstęp Konto użytkownika Użytkownicy zarejestrowani w systemie EUP uzyskują możliwośd składania wniosków drogą elektroniczną oraz odbierania odpowiedzi z urzędu poprzez moduł e-doręczyciela. Wysłanie wniosku musi byd poprzedzone złożeniem na nim podpisu. Podpis należy wykonad certyfikatem kwalifikowanym, gdyż jest on wiarygodnym elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która nim się posługuje. Podpis złożony za jego pomocą niesie ze sobą wiążące skutki prawne. Użytkownik ma możliwośd założenia wielu kont, dla każdego z nich wymagany jest unikalny adres oraz certyfikat wykorzystywany do logowania. Zakładanie nowego konta Aby założyd nowe konto, na stronie głównej Elektronicznego Urzędu Podawczego należy wybrad opcję Rejestracja. Następnie należy wybrad sposób, w jaki będzie składany podpis elektroniczny, weryfikujący tożsamośd rejestrującego się użytkownika. Do jednego konta mogą byd przypisane oba rodzaje poświadczeo, mogą byd one stosowane zamiennie. 3

4 Weryfikacja tożsamości przy pomocy certyfikatu Po wyborze weryfikacji tożsamości przy pomocy certyfikatu poprzez wciśnięcie przycisku wyświetlony zostaje wybór źródła certyfikatu. Po zatwierdzeniu poprzez wciśnięcie przycisku OK wyświetlony zostaje formularz wyboru certyfikatu, gdzie należy kliknąd w przycisk. Zostanie otwarte nowe okno, w którym użytkownik ma możliwośd wyboru certyfikatu, jakim będzie się posługiwał, zaznaczając wybrany certyfikat na liście. Następnie użytkownik zatwierdza wybór poprzez kliknięcie w przycisk. 4

5 Kolejnym krokiem jest wypełnienie niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym, oraz zatwierdzenie wprowadzonych danych poprzez naciśnięcie przycisku. Po tych czynnościach zostaje utworzone nowe konto z przypisanym certyfikatem wcześniej wybranym przez użytkownika. 5

6 Weryfikacja tożsamości przy pomocy profilu zaufanego epuap Po wyborze weryfikacji tożsamości przy pomocy profilu zaufanego epuap poprzez wciśnięcie przycisku systemu epuap. użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania W oknie PP logowanie przy użyciu hasła należy wpisad w odpowiednie pola swój login i hasło do profilu zaufanego epuap. W przypadku nieposiadania takiego profilu, należy kliknąd przycisk Zarejestruj się i postępowad zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po prawidłowym zalogowaniu się zostanie wyświetlona strona z regulaminem, następnie po potwierdzeniu jego znajomości użytkownik zostanie poproszony o złożenie podpisu elektronicznego. 6

7 W tym celu należy wcisnąd przycisk Podpisz profilem zaufanym, następnie w oknie, które się pojawi należy zatwierdzid użycie profilu zaufanego do podpisu dokumentu, poprzez wciśnięcie przycisku Użyj tego profilu do podpisu. Następnie użytkownik zostanie poproszony o podanie kodu potwierdzenia, który został wysłany na jego adres podany przy rejestracji profilu. Po prawidłowym podaniu kodu zatwierdzenia podpis zostanie złożony. Aby przejśd do następnego kroku należy wcisnąd przycisk OK. Kolejnym krokiem jest wypełnienie niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym, oraz zatwierdzenie wprowadzonych danych poprzez naciśnięcie przycisku. Po tych czynnościach zostaje utworzone nowe konto z przypisanym profilem zaufanym epuap. 7

8 8

9 Aktualizacja certyfikatu Aktualizacja certyfikatu może byd konieczna w momencie, gdy dotychczas używany utracił ważnośd. Sytuacja taka może wynikad z wygaśnięcia okresu ważności lub unieważnienia certyfikatu, co z kolei wymusza odnowienie lub wystawienie nowego certyfikatu. Certyfikat użytkownika jest weryfikowany w chwili logowania się do systemu. W przypadku wykrycia nieprawidłowego (np. przedawnionego lub unieważnionego) certyfikatu wyświetlony zostanie komunikat podobny do zamieszczonego poniżej. Opis będzie zawierad szczegółową informację dotyczącą statusu certyfikatu. Wnioski składane przy użyciu nieprawidłowego certyfikatu będą odrzucane. Aby zaktualizowad certyfikat, należy wykonad następujące czynności: 1. Należy zalogowad się do systemu EUP dotychczas używanym certyfikatem. 2. Wcisnąd na wyżej opisanym ekranie przycisk Aktualizuj certyfikat. Jeśli okno z komunikatem zostało zamknięte należy przejśd do profilu użytkownika (link Twój profil), a następnie w dolnej części strony wcisnąd przycisk Aktualizuj certyfikat. 3. Na nowo otwartej stronie widocznej poniżej należy wybrad nowy poprawny certyfikat. 4. Po wybraniu certyfikatu wyświetlona zostaje informacja o pomyślnym zaktualizowaniu certyfikatu. Po poprawnym wykonaniu aktualizacji w EUP należy używad jedynie nowego certyfikatu. 9

10 Wypełnienie formularza Aby przejśd do wyboru formularzy należy na głównej stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego wybrad opcję Wszystkie wnioski. Ze względu bezpieczeostwa czas bezczynności zalogowanego użytkownika jest ograniczony do 20 minut. Liczony jest on od momentu otwarcia danej strony. Po tym czasie sesja użytkownika jest kooczona - następuje automatyczne wylogowanie. Aby zapobiec utracie wprowadzonych do formularza danych zaleca się ich zapisanie poprzez kliknięcie Zapisz dokument na dysk. Wyświetlona zostanie lista dostępnych wniosków, gdzie należy wybrad szukaną pozycję. Kliknięcie na opis, bądź symbol danego wniosku spowoduje przekierowanie do strony Formularz on-line. Strona Dodatkowe informacje zawiera użyteczne linki i wskazówki mogące pomóc w wypełnieniu formularza. Opcja Zapisz dokument na dysk pozwala zapisad formularz(także częściowo wypełniony) na dysk komputera, np. w sytuacji gdy musimy przerwad wprowadzanie danych. 10

11 Formularz można zapisad dowolną ilośd razy. Aby uchronid się przed nadpisywaniem należy pamiętad o zmianie nazwy zapisywanego pliku. Aby kontynuowad wprowadzanie danych należy wczytad uprzednio zapisany formularz. Rozpoczynamy wskazując plik poprzez klikniecie Przeglądaj, a następnie wybierając przycisk Wczytaj dokument. Efektem wynikowym jest formularz wypełniony danymi z pliku. 11

12 Po wypełnieniu wymaganych pól formularza należy kliknąd przycisk. Jeżeli wymagane pola zostały pominięte, nie wprowadzono wartości, to wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat wskazujący które pole wymaga uzupełnienia. Większośd wymaganych pól jest też dodatkowo walidowana pod kątem wprowadzonych wartości, są to np. adres , kod pocztowy, numery PESEL i NIP. W przypadku wpisania nieprawidłowej wartości(np. pominięcie w u, czy nieprawidłowa cyfra w numerze PESEL) dane pole dostanie wyróżnione i wyświetlony zostanie komunikat mówiący o konieczności zwrócenia uwagi i naniesienia poprawki. Jeżeli wszystkie pola formularza poprawnie przejdą walidację, zostanie wyświetlona strona zawierająca formularz w trybie do odczytu, czyli w takiej formie w jakiej zostanie on dostarczony do urzędu. Jest to ostatni moment aby zweryfikowad poprawnośd wprowadzonych danych. Po zweryfikowaniu poprawności danych wypełnionego formularza, należy, w zależności od wyboru sposobu weryfikacji tożsamości, nacisnąd przycisk lub. Użytkownik zostanie poproszony o podpisanie wysyłanego formularza. W tym celu należy postępowad analogicznie jak podczas rejestracji w systemie. Po podpisaniu formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym użytkownik zostanie poinformowany o wyniku operacji podpisywania i wysyłania. Odbieranie odpowiedzi na wysłany formularz Do odebrania odpowiedzi na wysłany przez użytkownika formularz niezbędne jest zalogowanie się do systemu. Ze strony głównej należy wybrad opcję e-doręczyciel, co spowoduje przekierowanie użytkownika do strony logowania do modułu doręczeo. Po uwierzytelnieniu użytkownik zostanie przekierowany do skrzynki odbiorczej z listą odpowiedzi na wysłane formularze. 12

13 Aby wyświetlid szczegółowy widok wiadomości należy kliknąd przycisk przy wybranym wpisie. Następnie należy złożyd podpis analogicznie do punktu pierwszego niniejszej instrukcji. Dostępne są dwie opcje: - generuje podgląd odpowiedzi z urzędu (w postaci HTML), - pozwala na pobranie urzędowego potwierdzenia odbioru dokumentu. 13

14 Dlaczego zalecana jest instalacja certyfikatu PCCE Sigillum Dzięki użyciu do transmisji danych protokołu Secure Socket Layer (SSL) informacje przekazywane przez użytkowników systemu EUP są zabezpieczone przed przechwyceniem i wykorzystaniem przez osoby postronne. Certyfikat PCCE Sigillum używany do nawiązania szyfrowanego połączenia SSL nie jest domyślnie preinstalowany w systemie operacyjnym. W efekcie w przeglądarce internetowej w momencie nawiązania połączenia wyświetlone zostaje ostrzeżenie. Instalacja certyfikatu umożliwia przeglądarce internetowej automatyczne nawiązanie bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL bez konieczności ostrzegania użytkownika. Jak zainstalować certyfikat (Internet Explorer) W przeglądarce internetowej należy przejśd do strony Następnie wybrad z menu głównego opcję Repozytorium, Zaświadczenia. Z listy zaświadczeń należy pobrać i zainstalować 3 poniższe zaświadczenia Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum: Wzajemne zaświadczenie certyfikacyjne nr 1_2011 dla urzędu Sigillum PCCE CA Zaświadczenie certyfikacyjne urzędu Sigillum PCCE RootCA Zaświadczenie certyfikacyjne urzędu Sigillum PCCE - CALevel3 14

15 Dalsze kroki opisują proces instalacji pierwszego z powyższych zaświadczeo, proces należy analogicznie powtórzyć dla pozostałych dwóch. W oknie dialogowym należy wcisnąd przycisk Otwórz. Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 Następnie w oknie certyfikatu wciskamy przycisk Zainstaluj certyfikat. 15

16 W kreatorze instalacji należy wcisnąd przycisk Dalej. 16

17 Następnie należy określid magazyn certyfikatów Zaufane główne urzędy certyfikacji. 17

18 Zatwierdzenie przyciskiem Dalej. 18

19 Prośba o potwierdzenie instalacji certyfikatu. Informacja o pomyślnym zainstalowaniu certyfikatu. 19

20 Jak zainstalować certyfikat (Firefox) W przeglądarce internetowej należy przejśd do strony Następnie wybrad z menu głównego opcję Repozytorium, Zaświadczenia. Na liście zaświadczeo należy wskazad pozycję Zaświadczenie certyfikacyjne urzędu Sigillum PCCE CA. 20

21 W oknie dialogowym należy wcisnąd przycisk Zapisz plik i zapisad na dysku plik. Następnie wybieramy z paska menu przeglądarki opcję Narzędzia, i wybieramy Opcje. W otwartym oknie wybieramy zakładkę Zaawansowane, wybieramy Szyfrowanie i wciskamy przycisk Wyświetl Certyfikaty. W nowo otwartym oknie Menedżera certyfikatów wybieramy zakładkę Organy certyfikacji i wciskamy przycisk Importuj 21

22 Wybieramy plik z certyfikatem, który wcześniej zapisaliśmy a dysku, i zatwierdzamy. W kolejnym oknie zaznaczamy pierwszą pozycję Zaufaj temu CA przy identyfikacji witryn internetowych. A następnie zatwierdzamy wciskając przycisk OK. Zamykamy okno Menedżera certyfikatów przyciskiem OK. Zamykamy okno opcji przeglądarki przyciskiem OK. Zamykamy przeglądarkę i uruchamiamy ją ponownie. 22

23 Rozwiązywanie problemów Podczas składania podpisu może wystąpid błąd sygnalizowany komunikatem Wystąpił błąd podczas próby podpisu. Próba podejrzenia certyfikatu również może zakooczyd się komunikatem o błędzie. Przyczyną wystąpienia obydwu może byd: nieaktualna wersja oprogramowania obsługującego kartę rejestracja w systemie odnowionego certyfikatu, za pomocą nieaktualnego oprogramowania W obydwu przypadkach sugerowanym rozwiązaniem jest aktualizacja oprogramowania karty kryptograficznej. Uwaga, do wykonania aktualizacji konieczne są uprawnienia administracyjne. Aktualizacja oprogramowania karty kryptograficznej CryptoCard Suite Jeżeli posiadasz certyfikat, którego wystawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa lub PCCE Sigillum i zainstalowana na komputerze wersja CryptoCard Suite jest wcześniejsza niż 1.20, należy wykonad aktualizację. Aby sprawdzid jaka wersja jest obecnie zainstalowana, należy uruchomid Start -> Wszystkie programy -> CryptoTech -> CryptoCard Suite 1.2-> Menedżer CryptoCard Suite. Aktualną wersją można pobrad bezpośrednio pod adresem: Po pobraniu: 1. Odinstaluj obecną wersję CryptoCard Suite: Uruchom Start -> Wszystkie programy -> CryptoTech -> CryptoCard Suite 1.2-> Odinstaluj CryptoCard Suite 2. Usuo certyfikaty zarejestrowane za pomocą starszej wersji: W przeglądarce Internet Explorer klikamy kolejno Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zawartośd -> Certyfikaty Należy zaznaczyd certyfikaty pochodzące z karty i kliknąd Usuń, 3. Zainstaluj pobraną nową wersję CryptoCard Suite, 4. Zarejestruj certyfikaty w systemie: Uruchom Start -> Wszystkie programy -> CryptoTech -> CryptoCard Suite 1.2-> CryptoCard Monitor, wyjmij i włóż kartę kryptograficzną. 23

24 procertum CardManager Jeżeli posiadasz certyfikat, którego wystawcą jest CERTUM PCC, uruchom Start -> Wszystkie programy -> Unizeto -> procertum CardManager-> procertum CardManager. W przypadku posiadania nieaktualnej wersji wyświetli się powyższy komunikat. Aktualną wersję można pobrad też bezpośrednio pod adresem: Po pobraniu: 1. Odinstaluj obecną wersję procertum CardManager: Uruchom Start -> Wszystkie programy -> Unizeto -> procertum CardManager-> Deinstalacja 2. Usuo certyfikaty zarejestrowane za pomocą starszej wersji: W przeglądarce Internet Explorer klikamy kolejno Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zawartośd -> Certyfikaty Należy zaznaczyd certyfikaty pochodzące z karty i kliknąd Usuń, 3. Zainstaluj pobraną nową wersję procertum CardManager, 4. Zarejestruj certyfikaty: Uruchom Start -> Wszystkie programy -> Unizeto -> procertum CardManager-> CryptoCertum Scanner, wyjmij i włóż kartę kryptograficzną. 24

25 Sprawdzenie poprawności instalacji oprogramowania Java Do poprawnego działania funkcjonalności podpisu elektronicznego na stronach Elektronicznego Urzędu Podawczego konieczne jest prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania Java na komputerze. Jeśli komponenty do obsługi podpisu elektronicznego nie funkcjonują właściwie, należy zweryfikowad poprawnośd instalacji oprogramowania Java. Odpowiednie testy można wykonad wchodząc na stronę Pod adresem tym dostępne są także wskazówki ułatwiające rozwiązywanie problemów ze środowiskiem Java oraz inne materiały pomocnicze. Przykładowy wynik weryfikacji konfiguracji widoczny jest na obrazie poniżej. 25

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża [mswf] Proces nominacji sędziego Portal e-nominacje Opracowane przez ServiceDesk Łomża Spis treści 1. Rejestracja i logowanie... 3 2. Złożenie kandydatury... 7 2.1. Wypełnianie karty zgłoszenia... 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.6 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA... 5 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2.

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2. Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM Wersja 2.0 Sporządził: Rafał Kwiatkowski Katarzyna Gołębiowska Strona 1 z 43 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo