PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA. ( zmodyfikowany ) DLA KLAS IV V - VI. SIERPIEŃ 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA. ( zmodyfikowany ) DLA KLAS IV V - VI. SIERPIEŃ 2014r."

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA ( zmodyfikowany ) DLA KLAS IV V - VI SIERPIEŃ 2014r.

2 1. Zasady oceniania wynikają z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. 2. Słowniczek pojęć: odpowiedź ustna obejmuje materiał programowy z ostatnich dwóch lekcji aktywność aktywny udział w lekcji np. zgłaszanie się, praca na zajęciach uzupełnianie ćwiczeń, wykonywanie zadań w zeszycie przedmiotowym praca klasowa obejmuje materiał programowy po zakończeniu działu praca klasowa - ocena poprawiona sprawdzian obejmuje materiał programowy z więcej niż dwie jednostki lekcyjne sprawdzian ocena poprawiona kartkówka obejmuje materiał programowy z ostatnich dwóch lekcji praca domowa w zeszycie przedmiotowym, w zeszycie ćwiczeń, ustna poprawa pracy domowej czytanie mapy tematycznej zajęcia warsztatowe praca dodatkowa - np. wykonanie plakatu, albumu, modelu, doświadczenia, pomocy dydaktycznej, prezentacja, itp. konkurs przyrodniczy zeszyt - prowadzenie ćwiczenia uzupełnianie 3. Cele oceniania. Celem oceniania jest określenie stopnia opanowania wiadomości przez ucznia o otaczającym świecie oraz sprawdzenie nabytych umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennych sytuacjach, umożliwienie rozwoju umiejętności ponadprzedmiotowych, tj. uczenie się, współpraca i współdziałanie, poszukiwanie i porządkowanie informacji, porozumiewanie się w różnych sytuacjach, myślenie, doskonalenie się. Ocenianie ma też na celu motywowanie ucznia do dalszej pracy.

3 4. Obszary podlegające ocenie w całym etapie edukacyjnym. a) wiadomości wynikające z podstawy programowej, realizowanego programu nauczania przyrody b) umiejętności: Stosowanie podstawowych metod poznania przyrody poprzez: stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja, obserwacje, doświadczenia, w tym techniki pomiaru, dokumentowanie i prezentowanie wyników obserwacji i doświadczeń posługiwanie się słownym i graficznym zapisem informacji o przyrodzie, całościowe opisywanie składników środowiska i ich współzależności, korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym stosowanie technologii informacyjno komunikacyjnej, wykorzystanie wiedzy o przyrodzie, swoim organizmie do bezpiecznego i zdrowego funkcjonowania w środowisku, projektowanie racjonalnych zasad korzystania z zasobów przyrody, projektowanie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska najbliższej okolicy. 5. Wymagania na poszczególne oceny. Klasa IV Wymagania na ocenę dopuszczającą Wymagania ogólne ujęte w podstawie programowej I. Zaciekawienie światem przyrody. - stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie - prezentuje postawę badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukiwanie odpowiedzi na Treści nauczania ujęte w Podstawie programowej 1. Ja i moje otoczenie. 1. wymienia czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na jego samopoczucie w szkole oraz w domu i proponuje sposoby eliminowania czynników negatywnych, 3. wymienia zasady prawidłowego uczenia się i stosuje je w życiu, 4. opisuje prawidłowo urządzone miejsce nauki ucznia w szkole podstawowej 6. nazywa zmysły człowieka i wyjaśnia ich rolę w poznawaniu Dział Przyroda i ja Wymagania - określa, czym jest przyroda, - wskazuje składniki przyrody w otoczeniu, - podaje po 2 przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody. - wskazuje 3 źródła wiedzy o przyrodzie, - wyjaśnia, dlaczego zmysłem smaku i węchu należy rozważnie posługiwać się podczas poznawania przyrody,

4 pytania: dlaczego?, jak jest?, co się stanie gdy? II. Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja. - przewiduje przebieg niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych, - wyjaśnia proste zależności między zjawiskami, - przeprowadza obserwacje, doświadczenia według instrukcji, - rejestruje ich wyniki w różnej formie oraz je objaśnia, używając prawidłowej terminologii III. Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej. - orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, - rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, - świadomie działa na rzecz ochrony własnego zdrowia przyrody, stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych, 7. podaje przykłady przyrządów ułatwiających obserwację przyrody i opisuje ich znaczenie, posługuje się nimi podczas prowadzonych obserwacji, 8. podaje przykłady roślin i zwierząt hodowanych przez człowieka, w tym w pracowni przyrodniczej i wymienia podstawowe zasady opieki nad nimi, 9. rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny ( w tym doniczkowe ) zawierające substancje trujące i szkodliwe dla człowieka i podaje zasady postępowania z nimi. 2.Orientacja w terenie. 1.wyznacza kierunki na widnokręgu za pomocą kompasu, gnomonu, 2. obserwuje widomą wędrówkę słońca w ciągu doby, miejsca wschodu, górowania i zachodu Słońca w zależności od pory roku, wskazuje zależność między wysokością Słońca a długością cienia, 3. orientuje plan, mapę w terenie, posługuje się legendą, 4. identyfikuje na planie i mapie topograficznej miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu, określa wzajemne położenie obiektów na planie, mapie topograficznej i w terenie, 5. posługuje się podziałką liniową do określenia odległości, porównuje odległość na mapie z odległością rzeczywistą w terenie, 6. wykonuje pomiary np. taśmą mierniczą, szacuje odległość i wysokości w terenie, 7. rozróżnia w terenie i na modelu formy wypukłe i wklęsłe, wskazuje takie formy na mapie poziomicowej. 3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie. 1. obserwuje wszystkie fazy rozwoju rośliny, dokumentuje obserwacje; 2.obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne zachodzące w - wymienia 3 przyrządy ułatwiające poznawanie przyrody. - wskazuje w mikroskopie okular i obiektywy, - opisuje etapy przygotowywania preparatu nietrwałego, - podaje przykłady prowadzenia obserwacji przyrodniczych, - prezentuje sposoby dokumentowania obserwacji przyrodniczych, - podaje przykłady pytań, na które można uzyskać odpowiedź, prowadząc doświadczenia, - opisuje cechy dobrego przyrodnika. Dział Ja, rośliny i zwierzęta - wymienia 3 czynniki ułatwiające naukę, - rozpoznaje właściwe warunki do nauki, - opisuje właściwie urządzone miejsce do nauki, - wymienia po 2 sytuacje i czynniki dobrze wpływające na samopoczucie w szkole, - wymienia nazwy zwierząt hodowanych w pracowni przyrodniczej, - podaje 3 nazwy roślin występujących w pracowni przyrodniczej, - wskazuje różne źródła informacji o roślinach i zwierzętach - wymienia zwierzęta najczęściej trzymane w domach, - podaje 2 zasady dbałości o zwierzęta, - wymienia2 źródła informacji o wybranych zwierzętach, - wymienia 2 organy roślinne i wskazuje je w roślinie, - omawia podstawowe funkcje korzeni, łodyg, liści i kwiatów, - wyjaśnia, dlaczego po kontakcie z roślinami należy myć ręce, Dział Kuchnia jako laboratorium - wymienia stany skupienia substancji, -wymienia przykłady substancji w określonych

5 IV. Poszanowanie przyrody. - zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami, - działa na rzecz ochrony przyrody i dorobku kulturowego społeczności V. Obserwacje, pomiary i doświadczenia. - korzysta z różnych źródeł informacji ( własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów), - wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji słownej, tekstowej, graficznej, - dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji i doświadczeń, - stosuje technologie informacyjno komunikacyjne. Polsce; 3) obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia) wody; 4) posługuje się pojęciem drobina jako najmniejszym elementem budującym materię, prezentuje za pomocą modelu drobinowego trzy stany skupienia ciał (substancji); 5) opisuje skład materii jako zbiór różnego rodzaju drobin tworzących różne substancje i ich mieszaniny; 6) prezentuje na modelu drobinowym właściwości ciał stałych, cieczy i gazów (kształt i ściśliwość); 7) podaje przykłady ruchu drobin w gazach i cieczach (dyfuzja) oraz przedstawia te zjawiska na modelu lub schematycznym rysunku; 8) obserwuje proste doświadczenia wykazujące rozszerzalność cieplną ciał stałych oraz przeprowadza, na podstawie instrukcji, doświadczenia wykazujące rozszerzalność cieplną gazów i cieczy; 9) podaje przykłady występowania i wykorzystania rozszerzalności cieplnej ciał w życiu codziennym, wyjaśnia zasadę działania termometru cieczowego; 10) wykonuje i opisuje proste doświadczenia wykazujące istnienie powietrza i ciśnienia atmosferycznego; buduje na podstawie instrukcji prosty wiatromierz i wykorzystuje go w prowadzeniu obserwacji; 11) wymienia nazwy składników pogody (temperatura powietrza, opady i ciśnienie atmosferyczne, kierunek i siła wiatru) oraz przyrządów służących do ich pomiaru, podaje jednostki pomiaru temperatury i opadów stosowane w meteorologii; 12) obserwuje pogodę, mierzy temperaturę powietrza oraz określa kierunek i siłę wiatru, rodzaje opadów i osadów, stopień zachmurzenia nieba, prowadzi kalendarz pogody; 13) opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku, dostrzega zależność między wysokością Słońca, długością dnia a temperaturą powietrza w ciągu roku. 4. Najbliższa okolica. stanach skupienia, - rozróżnia pojęcia parowanie i wrzenie. - opisuje własności mieszaniny jednorodnej, - wymienia substancję rozpuszczalną i rozpuszczalnik w wybranym roztworze - odróżnia mieszaninę jednorodną od niejednorodnej; - wymienia dwa sposoby rozdzielania mieszanin, jednorodnych: krystalizację i odparowanie, - wyjaśnia pojęcie mieszaniny niejednorodnej, - podaje2 przykłady mieszanin niejednorodnych. - podaje nazwy stanów skupienia wody: ciekły i stały, -podaje przykłady parowania i skraplania wody. - podaje 2 przykłady przemian nieodwracalnych. - podaje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów, - podaje przykłady ciał sprężystych, plastycznych i kruchych, -wymienia mieszaniny jednorodne i niejednorodne znane z życia codziennego, - podaje przykłady przemian odwracalnych i nieodwracalnych spotykanych w życiu codziennym. Dział Przyroda się zmienia - wyjaśnia pojęcia widnokrąg i linia widnokręgu, - podaje przykłady świadczące o pozornych zmianach położenia Słońca na niebie, - podaje 2 przykłady świadczące o dobowym rytmie życia, - wymienia cechy pogody charakterystyczne dla wybranej pory roku, - podaje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku. - podaje 2 przykłady rozszerzalności temperaturowej cieczy i gazów, - określa stan skupienia wody, - opisuje zjawiska parowania i skraplania, topnienia i krzepnięcia wody,

6 1) rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i ożywione) oraz antropogeniczne składniki krajobrazu i wskazuje zależności między nimi; 3) obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego; 5) wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne oraz podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się; 6) przedstawia proste zależności pokarmowe zachodzące między organizmami lądowymi, posługując się modelem lub schematem; 7) rozpoznaje i nazywa warstwy lasu, charakteryzuje panujące w nich warunki abiotyczne; 8) obserwuje zjawiska zachodzące w cieku wodnym, określa kierunek i szacuje prędkość przepływu wody, rozróżnia prawy i lewy brzeg; 9) rozróżnia i opisuje rodzaje wód powierzchniowych; 5. Człowiek a środowisko. 1) prowadzi obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby); 2) wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska; 3) proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu; 4) podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły korzystne i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka; 5) podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie człowieka. 6. Właściwości substancji. 1) wymienia znane właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy) występujące w jego otoczeniu; 3) identyfikuje, na podstawie doświadczenia, ciała (substancje) dobrze i słabo przewodzące ciepło; - wymienia skutki zamarzania wody, -określa stan skupienia i właściwości powietrza, - wymienia składniki powietrza, - określa czas trwania dnia i nocy, - wymienia pory roku i daty ich rozpoczęcia, - wymienia składniki powietrza i określa jego stan skupienia, - przedstawia skutki zamarzania wody w przyrodzie Dział Pogoda jest zawsze - wymienia składniki pogody, - podaje nazwy urządzeń do pomiaru ciśnienia i temperatury - podaje nazwy urządzeń służących do pomiaru wilgotności powietrza i siły wiatru, - wymienia rodzaje opadów atmosferycznych, - wymienia 2 rodzaje osadów atmosferycznych, - określa warunki niezbędne do powstania tęczy, - wymienia barwy wchodzące w skład światła białego, - demonstruje prosty sposób elektryzowania ciała, - podaje zasady postępowania w czasie burzy, - wymienia składniki pogody omawiane w prognozie pogody, - rysuje graficzne symbole pogody poszczególnych składników pogody, -zapisuje wybrane parametry pogody obserwowane w ciągu dnia - wymienia trzy składniki pogody i podaje nazwy jednostek, w których odczytuje się ich wartość, -wymienia zjawiska atmosferyczne często występujące w Polsce Dział Wycieczki po okolicy - wyjaśnia, kiedy jest nam potrzebna znajomość kierunków świata, - omawia, w jaki sposób przyroda pomaga nam w wyznaczaniu kierunków świata, - wyjaśnia znaczenie słowa plan i skala, - odczytuje z legendy, w jakiej skali jest wykonany

7 4) podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji kruchych, sprężystych i plastycznych; 5) podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji; 6) bada wpływ czynników takich jak: woda, powietrze, temperatura, gleba na przedmioty zbudowane z różnych substancji; 7) wykazuje doświadczalnie wpływ różnych substancji i ich mieszanin (np. soli kuchennej, octu, detergentów) na wzrost i rozwój roślin, dokumentuje i prezentuje wyniki doświadczenia; 8) uzasadnia potrzebę segregacji odpadów, wskazując na możliwość ich ponownego przetwarzania (powołując się na właściwości substancji). 7. Krajobrazy Polski i Europy. 4) wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych ochroną, występujących w najbliższej okolicy; 10. Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie. 1) podaje przykłady zjawisk elektrycznych w przyrodzie (np. wyładowania atmosferyczne, elektryzowanie się włosów podczas czesania); 2) demonstruje elektryzowanie się ciał i ich oddziaływania na przedmioty wykonane z różnych substancji; 14. Przemiany substancji. 1) podaje przykłady przemian odwracalnych: topnienie, krzepnięcie i nieodwracalnych: ścinanie białka, korozja; 2) odróżnia pojęcia: rozpuszczanie i topnienie, podaje przykłady tych zjawisk z życia codziennego; 3) bada doświadczalnie czynniki wpływające na rozpuszczanie plan, - identyfikuje na mapie znaki topograficzne, - odczytuje na mapie topograficznej, gdzie znajduje się np. las, szkoła, kościół. - wymienia 2 formy terenu, - wskazuje, które z form są wklęsłe, a które wypukłe, - prawidłowo ubiera się na wycieczkę, - zabiera z domu rzeczy niezbędne podczas pieszej wycieczki. - informuje rodziców o przewidywanej godzinie powrotu oraz niezbędnym wyposażeniu, - ocenia przydatność butów (trampki, buty sportowe, kalosze) w zależności od pory roku, pogody i długości trasy, - wyjaśnia potrzebę doskonalenia umiejętności szacowania odległości w terenie, - mierzy długość swojej pary kroków, - posługuje się taśmą mierniczą przy mierzeniu niewielkich odległości, - podaje 2 przykłady wód płynących i stojących, - wyjaśnia pojęcia: źródło rzeki, ujście rzeki, dopływ prawy, dopływ lewy, - rozpoznaje proste znaki topograficzne - wymienia formy ukształtowania powierzchni, wskazuje na formy wypukłe i wklęsłe, - zna długość swojej pary kroków,, - podaje przykłady gospodarczego wykorzystania rzeki na przykładzie rzeki najbliższej okolicy, - odczytuje skalę mapy, - rozpoznaje proste znaki topograficzne. Dział Obserwacje życia w okolicy - rozpoznaje 2 pospolite drzewa, krzewy i rośliny zielne, - rozpoznaje i nazywa 2 pospolite zwierzęta, występujące w najbliższej okolicy, - rozpoznaje 2 pospolite drzewa, krzewy i rośliny zielne,

8 substancji: temperatura, mieszanie; 4) podaje i bada doświadczalnie czynniki wywołujące topnienie i krzepnięcie (temperatura) oraz parowanie i skraplanie (temperatura, ruch powietrza, rodzaj cieczy, wielkość powierzchni); 5) odróżnia mieszaniny jednorodne od niejednorodnych, podaje przykłady takich mieszanin z życia codziennego; 6) proponuje sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych (filtrowanie, odparowanie, przesiewanie). - rozpoznaje i nazywa pospolite zwierzęta występujące w najbliższej okolicy, - określa, co to jest las, - wymienia 2 funkcje lasu, - podaje 4 podstawowe zasady zachowania się w lesie, - wymienia warstwy roślinności w lesie, - podaje po 2 przykłady grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących, - wyjaśnia, dlaczego rośliny są nazywane producentami, - wymienia po 2 nazwy roślinożerców, drapieżników i wszystkożerców, - podaje przykład prostego łańcucha pokarmowego występującego w lesie, - odróżnia trawy od innych roślin zielnych, - rozpoznaje 3 gatunki kolorowo kwitnących roślin łąkowych, - podaje 3 przykłady zwierząt żyjących na łąkach, - wymienia 2 korzyści czerpane z łąk przez człowieka, - wymienia 3 zwierzęta wypasane w Polsce, - podaje przykłady produktów znanych z życia codziennego, pochodzących od wypasanych zwierząt, - określa cel tworzenia pól uprawnych, - wymienia 3 produkty otrzymywane z poszczególnych zbóż, - wymienia 2 produkty otrzymywane z ziemniaków i buraków cukrowych, - wymienia 2 rośliny, z których mamy włókno i olej. - wyjaśnia co to jest sad, - wymienia 2 drzewa i 2 krzewy uprawiane w sadach, - uzasadnia, dlaczego nie wolno próbować nieznanych roślin, - rozpoznaje wybrane gatunki roślin towarzyszących człowiekowi, - wymienia i rozpoznaje wybrane rośliny i zwierzęta występujące w różnych środowiskach,

9 - krótko omawia znaczenie lasów, łąk, sadów i pól uprawnych dla człowieka. Dział Ochrona środowiska - wymienia 2 formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, - podaje przykład parku narodowego położonego najbliżej miejsca zamieszkania i wskazuje go na mapie, - opisuje 3 podstawowe zasady zachowania się na terenie parku narodowego, - podaje 3 sposoby ochrony przyrody przez ucznia klasy 4 - podaje 3 przykłady działalności człowieka niekorzystnie wpływającej na środowisko, - wyjaśnia, dlaczego śmieci wyrzucane w nieodpowiednich miejscach są niebezpieczne, - wymienia 2 czynniki niezbędne roślinom do życia. - wyjaśnia, jaki wpływ na rośliny ma niedobór światła. - wymienia cechy gospodarstwa: tradycyjnego, intensywnego i ekologicznego. - opisuje co to jest budżet domowy, - wymienia składniki budżetu domowego. - wymienia źródła zanieczyszczeń środowiska, - segreguje odpady na papier, szkło, tworzywa sztuczne. - podaje sposoby oszczędzania wody i energii w gospodarstwie domowym, - podaje zasady postępowania z różnymi rodzajami śmieci. - podaje przykłady działań prowadzących do oszczędzania wody i energii.

10 Wymagania na ocenę dostateczną Wymagania ogólne ujęte w podstawie programowej I. Zaciekawienie światem przyrody. - stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie - prezentuje postawę badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukiwanie odpowiedzi na pytania: dlaczego?, jak jest?, co się stanie gdy? II. Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja. - przewiduje przebieg niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych, - wyjaśnia proste zależności między zjawiskami, - przeprowadza obserwacje, doświadczenia według instrukcji, - rejestruje ich wyniki w różnej formie oraz je objaśnia, używając prawidłowej terminologii Treści nauczania ujęte w Podstawie programowej 1. Ja i moje otoczenie. 1. wymienia czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na jego samopoczucie w szkole oraz w domu i proponuje sposoby eliminowania czynników negatywnych, 3. wymienia zasady prawidłowego uczenia się i stosuje je w życiu, 4. opisuje prawidłowo urządzone miejsce nauki ucznia w szkole podstawowej 6. nazywa zmysły człowieka i wyjaśnia ich rolę w poznawaniu przyrody, stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych, 7. podaje przykłady przyrządów ułatwiających obserwację przyrody i opisuje ich znaczenie, posługuje się nimi podczas prowadzonych obserwacji, 8. podaje przykłady roślin i zwierząt hodowanych przez człowieka, w tym w pracowni przyrodniczej i wymienia podstawowe zasady opieki nad nimi, 9. rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny ( w tym doniczkowe ) zawierające substancje trujące i szkodliwe dla człowieka i podaje zasady postępowania z nimi. 2.Orientacja w terenie. 1.wyznacza kierunki na widnokręgu za pomocą kompasu, gnomonu, 2. obserwuje widomą wędrówkę słońca w ciągu doby, miejsca wschodu, górowania i zachodu Słońca w zależności od pory roku, wskazuje zależność między wysokością Słońca a długością cienia, 3. orientuje plan, mapę w terenie, posługuje się legendą, Wymagania Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną jeżeli spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą plus: Dział Przyroda i ja - wskazuje i podaje nazwy wytworów działalności człowieka. - podaje przykłady organizmów lub obiektów, których obserwacja dostarcza nowych informacji o przyrodzie, - podaje nazwy zmysłów człowieka umożliwiających poznawanie przyrody, - obsługuje szkolny mikroskop optyczny, - wykonuje proste nietrwałe preparaty mikroskopowe, - określa, czym jest obserwacja przyrodnicza, - podaje przykłady obserwacji krótkoterminowych i długoterminowych, - wypełnia poprawnie kartę doświadczenia, - wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia doświadczenia - wymienia zmysły, które pomagają w obserwacjach przyrodniczych, - prezentuje sposoby dokumentowania obserwacji przyrodniczych, Dział Ja, rośliny i zwierzęta -określa znaczenie uczenia się, - podaje podstawowe zasady uczenia się, - podaje przykłady pomocy osobie niepełnosprawnej, - podaje przykłady ssaków, ptaków, ryb, -podaje przykłady zwierząt niebezpiecznych dla ludzi. - określa potrzeby życiowe roślin. - właściwie przesadza i sadzi rośliny doniczkowe, - podaje nazwy roślin występujących w pracowni

11 III. Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej. - orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, - rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, - świadomie działa na rzecz ochrony własnego zdrowia IV. Poszanowanie przyrody. - zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami, - działa na rzecz ochrony przyrody i dorobku kulturowego społeczności V. Obserwacje, pomiary i doświadczenia. - korzysta z różnych źródeł informacji ( własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów), - wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji słownej, tekstowej, graficznej, - dokumentuje i prezentuje 4. identyfikuje na planie i mapie topograficznej miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu, określa wzajemne położenie obiektów na planie, mapie topograficznej i w terenie, 5. posługuje się podziałką liniową do określenia odległości, porównuje odległość na mapie z odległością rzeczywistą w terenie, 6. wykonuje pomiary np. taśmą mierniczą, szacuje odległość i wysokości w terenie, 7. rozróżnia w terenie i na modelu formy wypukłe i wklęsłe, wskazuje takie formy na mapie poziomicowej. 3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie. 1. obserwuje wszystkie fazy rozwoju rośliny, dokumentuje obserwacje; 2.obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne zachodzące w Polsce; 3) obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia) wody; 4) posługuje się pojęciem drobina jako najmniejszym elementem budującym materię, prezentuje za pomocą modelu drobinowego trzy stany skupienia ciał (substancji); 5) opisuje skład materii jako zbiór różnego rodzaju drobin tworzących różne substancje i ich mieszaniny; 6) prezentuje na modelu drobinowym właściwości ciał stałych, cieczy i gazów (kształt i ściśliwość); 7) podaje przykłady ruchu drobin w gazach i cieczach (dyfuzja) oraz przedstawia te zjawiska na modelu lub schematycznym rysunku; 8) obserwuje proste doświadczenia wykazujące rozszerzalność cieplną ciał stałych oraz przeprowadza, na podstawie instrukcji, doświadczenia wykazujące rozszerzalność cieplną gazów i cieczy; 9) podaje przykłady występowania i wykorzystania rozszerzalności cieplnej ciał w życiu codziennym, wyjaśnia zasadę działania termometru cieczowego; 10) wykonuje i opisuje proste doświadczenia wykazujące przyrodniczej, - opisuje podstawowe funkcje korzeni, łodyg, liści i kwiatów, - właściwie przesadza i sadzi rośliny doniczkowe. Dział Kuchnia jako laboratorium - prezentuje za pomocą modelu budowę drobinową gazów, cieczy i ciał stałych, - podaje przykłady ciał sprężystych, plastycznych i kruchych. - wyjaśnia zjawisko przewodnictwa cieplnego, - wyjaśnia zjawisko dyfuzji. - określa roztwór nasycony i nienasycony; - wymienia powiązane ze sobą przemiany odwracalne: krystalizację i rozpuszczanie, - wymienia sposoby rozdzielania mieszanin niejednorodnych, - podaje temperaturę topnienia lodu i krzepnięcia wody, - wymienia nazwy zjawisk towarzyszących zmianom stanu skupienia wody, - wyjaśnia obie przemiany jako przemiany odwracalne, - wykonuje doświadczenie według opisu, - wymienia nazwy zjawisk towarzyszących zmianom stanu skupienia wody, - rozróżnia parowanie i wrzenie, - podaje przykłady substancji metalicznych i niemetalicznych. Dział Przyroda się zmienia - określa długość dnia (czas od wschodu do zachodu Słońca), - wyjaśnia znaczenie pojęć: wschód Słońca, górowanie Słońca, zachód Słońca, - wymienia daty rozpoczynające kalendarzowe pory roku, - określa wpływ wysokości Słońca nad widnokręgiem na porę roku i porę dnia, - wyjaśnia rozszerzalność temperaturową ciał stałych i cieczy na podstawie drobinowej budowy materii,

12 wyniki obserwacji i doświadczeń, - stosuje technologie informacyjno komunikacyjne istnienie powietrza i ciśnienia atmosferycznego; buduje na podstawie instrukcji prosty wiatromierz i wykorzystuje go w prowadzeniu obserwacji; 11) wymienia nazwy składników pogody (temperatura powietrza, opady i ciśnienie atmosferyczne, kierunek i siła wiatru) oraz przyrządów służących do ich pomiaru, podaje jednostki pomiaru temperatury i opadów stosowane w meteorologii; 12) obserwuje pogodę, mierzy temperaturę powietrza oraz określa kierunek i siłę wiatru, rodzaje opadów i osadów, stopień zachmurzenia nieba, prowadzi kalendarz pogody; 13) opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku, dostrzega zależność między wysokością Słońca, długością dnia a temperaturą powietrza w ciągu roku. 4. Najbliższa okolica. 1) rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i ożywione) oraz antropogeniczne składniki krajobrazu i wskazuje zależności między nimi; 3) obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego; 5) wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne oraz podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się; 6) przedstawia proste zależności pokarmowe zachodzące między organizmami lądowymi, posługując się modelem lub schematem; 7) rozpoznaje i nazywa warstwy lasu, charakteryzuje panujące w nich warunki abiotyczne; 8) obserwuje zjawiska zachodzące w cieku wodnym, określa kierunek i szacuje prędkość przepływu wody, rozróżnia prawy i lewy brzeg; 9) rozróżnia i opisuje rodzaje wód powierzchniowych; 5. Człowiek a środowisko. 1) prowadzi obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby); - wyjaśnia, skąd się bierze para wodna w powietrzu, - omawia krążenie wody w przyrodzie, - wykonuje doświadczenie według opisu, - przedstawia właściwości ciepłego i zimnego powietrza, - podaje przykłady dyfuzji substancji w powietrzu, - omawia zmiany zachodzące w każdej porze roku, Dział Pogoda jest zawsze - wymienia jednostki ciśnienia i temperatury, - opisuje zasadę działania wiatromierza, - zapisuje wartość wilgotności powietrza i siły wiatru, - wyjaśnia zjawisko mgły, - podaje przykłady znaczenia barw w przyrodzie, - opisuje sposób zabezpieczania budynków przed skutkami wyładowań atmosferycznych. - wyjaśnia znaczenie prognozy pogody dla planowania zajęć i ubioru przez ludzi, - opisuje znaki synoptyczne jako graficzne oznaczenia elementów pogody, - opisuje w kilku zdaniach pogodę obserwowaną w ciągu 1 dnia, - stosuje liczby i znaki umowne konieczne do obserwacji pogody, - uzasadnia konieczność prowadzenia dzienniczka pogody w każdej porze roku, - podaje przykłady wyładowań elektrycznych, które można obserwować w życiu codziennym, Dział Wycieczki po okolicy - posługuje się kompasem przy wyznaczaniu kierunków świata, - wyznacza kierunki świata za pomocą gnomonu i Słońca, - rysuje proste plany w skali 1:1, 1:10, - posługuje się podziałką liniową, - podaje przykłady zastosowania różnych planów, - określa kierunki świata na mapie topograficznej, - rozpoznaje mapę topograficzną wśród innych map, - wskazuje zastosowania planu i mapy,

13 2) wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska; 3) proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu; 4) podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły korzystne i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka; 5) podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie człowieka. 6. Właściwości substancji. 1) wymienia znane właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy) występujące w jego otoczeniu; 3) identyfikuje, na podstawie doświadczenia, ciała (substancje) dobrze i słabo przewodzące ciepło; 4) podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji kruchych, sprężystych i plastycznych; 5) podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji; 6) bada wpływ czynników takich jak: woda, powietrze, temperatura, gleba na przedmioty zbudowane z różnych substancji; 7) wykazuje doświadczalnie wpływ różnych substancji i ich mieszanin (np. soli kuchennej, octu, detergentów) na wzrost i rozwój roślin, dokumentuje i prezentuje wyniki doświadczenia; 8) uzasadnia potrzebę segregacji odpadów, wskazując na możliwość ich ponownego przetwarzania (powołując się na właściwości substancji). 7. Krajobrazy Polski i Europy. 4) wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków - rozpoznaje na ilustracjach i w terenie poszczególne formy terenu, - wskazuje i podaje nazwy elementów pagórka, - omawia cel wycieczki oraz trasę, -przelicza (krótkie odcinki) liczbę par kroków i określa w przybliżeniu odległości, - podaje szacunkowe długości krótkich odcinków, - podaje przykłady zbiorników sztucznych i naturalnych, - wymienia wody występujące w najbliższej okolicy, - opowiada, jak płynie rzeka i jaką pracę wykonuje (bez podziału na rodzaj biegu), - wymienia możliwości gospodarczego wykorzystania rzeki, - wymienia jedną cechę charakterystyczną dla rzeki płynącej w biegu górnym, środkowym i dolnym, Dział Obserwacje życia w okolicy - wskazuje różnice między drzewem iglastym a liściastym, - wyjaśnia, czym różni się drzewo od krzewu i rośliny zielnej, - wskazuje pień i koronę drzewa, - podaje znaczenie tablic informacyjnych umieszczanych przy wejściu do lasu, - podaje przykłady roślin tworzących poszczególne warstwy. - wyjaśnia na wybranych przykładach, czym się odżywiają roślinożercy, mięsożercy i wszystkożercy. - wyjaśnia, czym jest zapylenie i jaki jest cel tego procesu. - wyjaśnia, co to jest pastwisko, - uzasadnia szkodliwość wypalania traw, - rozpoznaje zboża uprawiane w Polsce, - podaje przykłady roślin warzywnych i przyprawowych, - wskazuje i podaje nazwy części kwiatu, - wyjaśnia, jaka jest rola pszczół w powstawaniu owoców,

14 objętych ochroną, występujących w najbliższej okolicy; 10. Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie. 1) podaje przykłady zjawisk elektrycznych w przyrodzie (np. wyładowania atmosferyczne, elektryzowanie się włosów podczas czesania); 2) demonstruje elektryzowanie się ciał i ich oddziaływania na przedmioty wykonane z różnych substancji; 14. Przemiany substancji. 1) podaje przykłady przemian odwracalnych: topnienie, krzepnięcie i nieodwracalnych: ścinanie białka, korozja; 2) odróżnia pojęcia: rozpuszczanie i topnienie, podaje przykłady tych zjawisk z życia codziennego; 3) bada doświadczalnie czynniki wpływające na rozpuszczanie substancji: temperatura, mieszanie; 4) podaje i bada doświadczalnie czynniki wywołujące topnienie i krzepnięcie (temperatura) oraz parowanie i skraplanie (temperatura, ruch powietrza, rodzaj cieczy, wielkość powierzchni); 5) odróżnia mieszaniny jednorodne od niejednorodnych, podaje przykłady takich mieszanin z życia codziennego; 6) proponuje sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych (filtrowanie, odparowanie, przesiewanie). - podaje przykłady środowisk życia roślin stworzonych przez człowieka, - podaje przykłady łańcuchów pokarmowych występujących w lesie, na łące, na polu i w sadzie, Dział Ochrona środowiska - wyjaśnia, w jaki sposób jest chroniona przyroda w Polsce, - wyjaśnia co oznacza skrót: LOP. - wyjaśnia, co to jest zanieczyszczeniu środowiska, - wskazuje skutki kwaśnych opadów, - proponuje proste doświadczenie sprawdzające wpływ wody na kiełkowanie nasion grochu, - wskazuje wady i zalety różnych sposobów gospodarowania, - wymienia przykłady własnych działań powodujących zmniejszenie wydatków na zużycie wody i prądu elektrycznego, - podaje przykłady zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł, - wymienia sposoby ograniczania zanieczyszczeń, - uzasadnia konieczność oszczędzania wody i energii, -uzasadnia potrzebę segregacji śmieci, - wymienia źródła zanieczyszczeń wynikające z działalności człowieka, - krótko omawia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce. Wymagania na ocenę dobrą Wymagania ogólne ujęte w podstawie programowej I. Zaciekawienie światem przyrody. Treści nauczania ujęte w Podstawie programowej 1. Ja i moje otoczenie. 1. wymienia czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na Wymagania Uczeń otrzymuje ocenę dobrą jeżeli spełnia wymagania na ocenę dostateczną plus:

15 - stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie - prezentuje postawę badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukiwanie odpowiedzi na pytania: dlaczego?, jak jest?, co się stanie gdy? II. Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja. - przewiduje przebieg niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych, - wyjaśnia proste zależności między zjawiskami, - przeprowadza obserwacje, doświadczenia według instrukcji, - rejestruje ich wyniki w różnej formie oraz je objaśnia, używając prawidłowej terminologii III. Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej. - orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, - rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu jego samopoczucie w szkole oraz w domu i proponuje sposoby eliminowania czynników negatywnych, 3. wymienia zasady prawidłowego uczenia się i stosuje je w życiu, 4. opisuje prawidłowo urządzone miejsce nauki ucznia w szkole podstawowej 6. nazywa zmysły człowieka i wyjaśnia ich rolę w poznawaniu przyrody, stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych, 7. podaje przykłady przyrządów ułatwiających obserwację przyrody i opisuje ich znaczenie, posługuje się nimi podczas prowadzonych obserwacji, 8. podaje przykłady roślin i zwierząt hodowanych przez człowieka, w tym w pracowni przyrodniczej i wymienia podstawowe zasady opieki nad nimi, 9. rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny ( w tym doniczkowe ) zawierające substancje trujące i szkodliwe dla człowieka i podaje zasady postępowania z nimi. 2.Orientacja w terenie. 1.wyznacza kierunki na widnokręgu za pomocą kompasu, gnomonu, 2. obserwuje widomą wędrówkę słońca w ciągu doby, miejsca wschodu, górowania i zachodu Słońca w zależności od pory roku, wskazuje zależność między wysokością Słońca a długością cienia, 3. orientuje plan, mapę w terenie, posługuje się legendą, 4. identyfikuje na planie i mapie topograficznej miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu, określa wzajemne położenie obiektów na planie, mapie topograficznej i w terenie, 5. posługuje się podziałką liniową do określenia odległości, porównuje odległość na mapie z odległością rzeczywistą w terenie, 6. wykonuje pomiary np. taśmą mierniczą, szacuje odległość i wysokości w terenie, 7. rozróżnia w terenie i na modelu formy wypukłe i wklęsłe, wskazuje takie formy na mapie poziomicowej. Dział Przyroda i ja -podaje przykłady powiązań między składnikami przyrody, - podaje przykłady pytań zainspirowanych obserwacjami przyrody, - wskazuje możliwości wykorzystania lornetki, lupy, mikroskopu podczas obserwacji przyrodniczych, - oblicza powiększenie obrazu w mikroskopie, - wskazuje i nazywa części mikroskopu optycznego. - podaje przykłady trwałych i nietrwałych preparatów mikroskopowych, - wyjaśnia, dlaczego nie należy zrywać rośliny lub karmić zwierząt podczas ich obserwacji, - opisuje proste doświadczenia, dzięki którym można zdobyć nową wiedzę, - wymienia punkty, które powinna zawierać karta doświadczenia, - uzasadnia, dlaczego prawdziwy przyrodnik jest cierpliwy, systematyczny i rzetelny, - podaje przykłady powiązań między składnikami przyrody, - wyjaśnia, dlaczego obserwacje są niezbędne w poznawaniu przyrody, - wskazuje możliwości wykorzystania lornetki, lupy, mikroskopu podczas obserwacji przyrodniczych, - podaje przykłady trwałych i nietrwałych preparatów mikroskopowych, Dział Ja, rośliny i zwierzęta -wyjaśnia, dlaczego warto się uczyć i zdobywać nowe umiejętności, - wskazuje problemy, jakie miałaby osoba poruszająca się w szkole na wózku, - wskazuje cechy osoby powszechnie lubianej, - podaje cechy charakterystyczne ssaków, ptaków i ryb, - opisuje na wybranym przykładzie obowiązki opiekuna hodowli szkolnej, - wskazuje różne źródła informacji o wybranych zwierzętach i korzysta z nich,

16 oraz podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, - świadomie działa na rzecz ochrony własnego zdrowia IV. Poszanowanie przyrody. - zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami, - działa na rzecz ochrony przyrody i dorobku kulturowego społeczności V. Obserwacje, pomiary i doświadczenia. - korzysta z różnych źródeł informacji ( własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów), - wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji słownej, tekstowej, graficznej, - dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji i doświadczeń, - stosuje technologie informacyjno komunikacyjne 3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie. 1. obserwuje wszystkie fazy rozwoju rośliny, dokumentuje obserwacje; 2.obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne zachodzące w Polsce; 3) obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia) wody; 4) posługuje się pojęciem drobina jako najmniejszym elementem budującym materię, prezentuje za pomocą modelu drobinowego trzy stany skupienia ciał (substancji); 5) opisuje skład materii jako zbiór różnego rodzaju drobin tworzących różne substancje i ich mieszaniny; 6) prezentuje na modelu drobinowym właściwości ciał stałych, cieczy i gazów (kształt i ściśliwość); 7) podaje przykłady ruchu drobin w gazach i cieczach (dyfuzja) oraz przedstawia te zjawiska na modelu lub schematycznym rysunku; 8) obserwuje proste doświadczenia wykazujące rozszerzalność cieplną ciał stałych oraz przeprowadza, na podstawie instrukcji, doświadczenia wykazujące rozszerzalność cieplną gazów i cieczy; 9) podaje przykłady występowania i wykorzystania rozszerzalności cieplnej ciał w życiu codziennym, wyjaśnia zasadę działania termometru cieczowego; 10) wykonuje i opisuje proste doświadczenia wykazujące istnienie powietrza i ciśnienia atmosferycznego; buduje na podstawie instrukcji prosty wiatromierz i wykorzystuje go w prowadzeniu obserwacji; 11) wymienia nazwy składników pogody (temperatura powietrza, opady i ciśnienie atmosferyczne, kierunek i siła wiatru) oraz przyrządów służących do ich pomiaru, podaje jednostki pomiaru temperatury i opadów stosowane w meteorologii; 12) obserwuje pogodę, mierzy temperaturę powietrza oraz określa kierunek i siłę wiatru, rodzaje opadów i osadów, stopień zachmurzenia nieba, prowadzi kalendarz pogody; 13) opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku, - wskazuje elementy męskie i żeńskie w kwiecie, - wykazuje związek budowy z funkcją organów roślinnych, - uzasadnia, dlaczego należy roślinę doniczkową przesadzać i nawozić, - wskazuje różne źródła informacji o wybranych roślinach i korzysta z nich, - wyjaśnia, dlaczego warto się uczyć i zdobywać nowe umiejętności, - wymienia rodzaje zachowań przyjaznych w stosunku do innych osób, - wskazuje problemy, jakie miałaby osoba poruszająca się w szkole na wózku inwalidzkim, - opisuje na wybranym przykładzie obowiązki opiekuna hodowli szkolnej, - określa, dlaczego nie każde zwierzę jest bezpieczne dla ludzi, - wskazuje różne źródła informacji o wybranych zwierzętach i korzysta z nich, Dział Kuchnia jako laboratorium - podaje właściwości gazów, cieczy i ciał stałych, - wymienia przykłady substancji dobrze i źle przewodzącej ciepło, - podaje sposoby zwiększenia rozpuszczalności substancji, - opisuje zjawiska krystalizacji i rozpuszczania, - porównuje zjawiska krystalizacji i odparowania, - proponuje sposoby rozdzielania określonych mieszanin niejednorodnych, - wyjaśnia różnice między topnieniem i rozpuszczaniem, - wymienia sposoby zwiększenia szybkości parowania, - prowadzi obserwację doświadczenia, - definiuje przemianę nieodwracalną, - omawia model drobinowej budowy materii, - podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji, - rozróżnia topnienie i rozpuszczanie,

17 dostrzega zależność między wysokością Słońca, długością dnia a temperaturą powietrza w ciągu roku. 4. Najbliższa okolica. 1) rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i ożywione) oraz antropogeniczne składniki krajobrazu i wskazuje zależności między nimi; 3) obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego; 5) wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne oraz podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się; 6) przedstawia proste zależności pokarmowe zachodzące między organizmami lądowymi, posługując się modelem lub schematem; 7) rozpoznaje i nazywa warstwy lasu, charakteryzuje panujące w nich warunki abiotyczne; 8) obserwuje zjawiska zachodzące w cieku wodnym, określa kierunek i szacuje prędkość przepływu wody, rozróżnia prawy i lewy brzeg; 9) rozróżnia i opisuje rodzaje wód powierzchniowych; 5. Człowiek a środowisko. 1) prowadzi obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby); 2) wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska; 3) proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu; 4) podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły korzystne i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka; 5) podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie człowieka. 6. Właściwości substancji. Dział Przyroda się zmienia - charakteryzuje widnokrąg w mieście i na wsi, - rysuje drogę Słońca nad widnokręgiem w różnych porach roku, - wyjaśnia zależność długości dnia od długości drogi Słońca nad widnokręgiem, - tłumaczy pojęcia równonoc wiosenna i jesienna, - wyjaśnia zależność długości dnia od długości drogi Słońca nad widnokręgiem, - podaje przykłady świadczące o rocznym rytmie życia przyrody, - podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, - wyjaśnia zjawiska zmian stanu skupienia wody, - porównuje zmiany objętości parafiny i wody podczas krzepnięcia, - prowadzi obserwacje doświadczenia, - wyjaśnia pojęcie ciśnienie atmosferyczne, - omawia i przedstawia na schemacie zjawisko dyfuzji substancji w gazach. - omawia wędrówkę Słońca nad widnokręgiem, - przedstawia zjawisko krążenia wody w przyrodzie, Dział Pogoda jest zawsze - odczytuje wartość ciśnienia i temperatury z odpowiednich przyrządów, - buduje prosty wiatromierz, - odczytuje wartość wilgotności z higrometru, - wyjaśnia sposób mierzenia opadów atmosferycznych, - wyjaśnia zjawisko powstawania tęczy, - proponuje doświadczenie wykazujące, że światło białe nie jest jednorodne, - wyjaśnia przyczynę występowania ładunków elektrycznych w chmurach, - omawia, kiedy dochodzi do wyładowania atmosferycznego, - prezentuje za pomocą graficznych symboli pogody prognozę pogody podaną tekstem, - omawia krótko system informacji meteorologicznej

18 1) wymienia znane właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy) występujące w jego otoczeniu; 3) identyfikuje, na podstawie doświadczenia, ciała (substancje) dobrze i słabo przewodzące ciepło; 4) podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji kruchych, sprężystych i plastycznych; 5) podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji; 6) bada wpływ czynników takich jak: woda, powietrze, temperatura, gleba na przedmioty zbudowane z różnych substancji; 7) wykazuje doświadczalnie wpływ różnych substancji i ich mieszanin (np. soli kuchennej, octu, detergentów) na wzrost i rozwój roślin, dokumentuje i prezentuje wyniki doświadczenia; 8) uzasadnia potrzebę segregacji odpadów, wskazując na możliwość ich ponownego przetwarzania (powołując się na właściwości substancji). 7. Krajobrazy Polski i Europy. 4) wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych ochroną, występujących w najbliższej okolicy; 10. Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie. 1) podaje przykłady zjawisk elektrycznych w przyrodzie (np. wyładowania atmosferyczne, elektryzowanie się włosów podczas czesania); 2) demonstruje elektryzowanie się ciał i ich oddziaływania na przedmioty wykonane z różnych substancji; 14. Przemiany substancji. na świecie, - wymienia najważniejszą instytucję, gdzie opracowuje się prognozę pogody dla całej Polski, - podaje trzy przykłady sytuacji, w których jest przydatna znajomość prognozy pogody na następny dzień, - wyjaśnia, od czego zależy kolor danego przedmiotu, - wyjaśnia, w jakie obiekty najczęściej uderzają pioruny. Dział Wycieczki po okolicy - opisuje kierunki świata na róży kierunków, - wskazuje kierunki świata główne i pośrednie, -omawia sposób wyznaczania kierunków świata w nocy, -rysuje obiekty w podanych dowolnych skalach, -rysuje proste plany w skali 1: wyznacza trasę wędrówki zgodnie z opisem na mapie topograficznej, - posługuje się legendą mapy topograficznej, do planowania trasy wycieczki, - na podstawie ilustracji rozpoznaje rodzaje ukształtowania terenu, - określa różnice między pagórkiem, wzgórzem a górą, - omawia sposób pomiaru pagórka - wybiera mapę w odpowiedniej skali na wycieczkę, - planuje wycieczkę z uwzględnieniem jej celu, - śledzi na mapie trasę podczas trwania wycieczki, - opisuje trasę wycieczki, korzystając z legendy, - prawidłowo dokumentuje wycieczkę, - przelicza (na dłuższych odcinkach) liczbę par kroków i określa długość i danych odcinków, - określa szacunkowe odległości w terenie na podstawie widoczności obiektów, - szacuje odległości w terenie - charakteryzuje wygląd jeziora starego i młodego, - wyjaśnia pojęcia bagno, staw, jezioro, - rozpoznaje w terenie i podaje nazwy wód powierzchniowych w najbliższej okolicy, - podaje cechy działalności rzeki w biegu górnym,

19 1) podaje przykłady przemian odwracalnych: topnienie, krzepnięcie i nieodwracalnych: ścinanie białka, korozja; 2) odróżnia pojęcia: rozpuszczanie i topnienie, podaje przykłady tych zjawisk z życia codziennego; 3) bada doświadczalnie czynniki wpływające na rozpuszczanie substancji: temperatura, mieszanie; 4) podaje i bada doświadczalnie czynniki wywołujące topnienie i krzepnięcie (temperatura) oraz parowanie i skraplanie (temperatura, ruch powietrza, rodzaj cieczy, wielkość powierzchni); 5) odróżnia mieszaniny jednorodne od niejednorodnych, podaje przykłady takich mieszanin z życia codziennego; 6) proponuje sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych (filtrowanie, odparowanie, przesiewanie). środkowym, i dolnym, - definiuje pojęcia nurt rzeki koryto i dolina rzeki, rozpoznaje i wskazuje je w terenie, - rysuje obiekty w podanych dowolnych skalach, - określa kierunki świata w terenie, - opisuje kierunki świata na róży kierunków, - wyznacza zgodnie z opisem na mapie topograficznej trasę wędrówki, - rozpoznaje formy ukształtowania powierzchni na podstawie opisu, ilustracji oraz w terenie, - planuje wycieczkę z uwzględnieniem jej celu, - opisuje trasę wycieczki, korzystając z legendy, - charakteryzuje wygląd jeziora starego, młodego, - wyjaśnia pojęcia bagno, staw, jezioro, - rozpoznaje w terenie i nazywa wody powierzchniowe w najbliższej okolicy, - wyjaśnia pojęcia: nurt rzeki, koryto i dolina rzeki, - podaje cechy działalności rzeki w biegu górnym, dolnym i środkowym, Dział Obserwacja życia w okolicy - podaje przykłady bylin występujących w najbliższej okolicy, - wyjaśnia różnicę między lasem liściastym, iglastym i mieszanym, - opisuje temperaturę powietrza, wilgotność i nasłonecznienie występujące w lesie w poszczególnych warstwach lasu, - opisuje, jak można poznać las za pomocą różnych zmysłów, - wskazuje przystosowania roślinożercy, mięsożercy i wszystkożercy do zdobywania i pobierania pokarmu, - wymienia cechy charakterystyczne łąk, - rozróżnia rośliny zielne i zdrewniałe i uzasadnia taki podział, - wymienia cechy charakterystyczne traw, - opisuje zabiegi prowadzone na łąkach przez człowieka, - wymienia główne zabiegi prowadzone przez człowieka na polu i uzasadnia ich znaczenie,

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 klasa 4 (3 godz. tyg.) Podstawa programowa kształcenia ogólnego Nr Treści nauczania działu Nr lekcji Podręcznik Działy i tematy lekcji 1 O czym będziemy się uczyć

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA Wymagania programowe z przyrody Klasa 4 Dział 1 MY I PRZYRODA wyjaśnia, co to jest przyroda, wymienia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz wskazuje zachodzące między nimi zależności, wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie IV

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie IV Program nauczania: Przyrodo, witaj! E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 5 przyroda Ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne klasa 5 przyroda Ocena dostateczna dopuszczająca Uczeń: określa, czym jest przyroda, wskazuje składniki przyrody w otoczeniu, podaje przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody. wskazuje źródła wiedzy o przyrodzie wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

na ocenę dopuszczającą uczeń: na ocenę dostateczną uczeń: na ocenę dobrą uczeń: na ocenę bardzo dobrą uczeń: określa, czym jest przyroda, przyrody,

na ocenę dopuszczającą uczeń: na ocenę dostateczną uczeń: na ocenę dobrą uczeń: na ocenę bardzo dobrą uczeń: określa, czym jest przyroda, przyrody, wymagania przyroda kl.i Bożena Strzelecka ROK SZKOLNY: 2015/2016 PODRĘCZNIK: PRZYRODO WITAJ autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson, wyd. WSiP Numer dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 Podręcznik: Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era Nr dopuszczenia: 399/2/2013 Minimalna liczba godzin do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

1. Zasady nauczania przyrody. Charakterystyka zasad nauczania. Część praktyczna: Portfolio Omówienie regulaminu praktyki z przyrody.

1. Zasady nauczania przyrody. Charakterystyka zasad nauczania. Część praktyczna: Portfolio Omówienie regulaminu praktyki z przyrody. Dydaktyka zintegrowanego nauczania przyrody Kierunek : Wychowanie Fizyczne, specjalność: wychowanie fizyczne i przyroda II rok semestr 4 stacjonarne studia pierwszego stopnia Rok akad. 2015/15 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA IVA, IVB, IV C 2013/2014. DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA *wskazuje i podaje nazwy wytworów działalności człowieka

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA IVA, IVB, IV C 2013/2014. DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA *wskazuje i podaje nazwy wytworów działalności człowieka WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA IVA, IVB, IV C 2013/2014 Nr i temat lekcji 1. Czym będziesz zajmować się na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu

Bardziej szczegółowo

Przyroda Przyrodo, witaj! Klasa 4. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA. podaje przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody,

Przyroda Przyrodo, witaj! Klasa 4. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA. podaje przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody, Klasa 4 DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu przyrody? 4. Jak zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem?

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA Klasa 4 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu przyrody? 4. Jak zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem? 5. Jak obserwować preparat

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA Klasa 4 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu przyrody? 4. Jak zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem? 5. Jak obserwować preparat

Bardziej szczegółowo

VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) KLASA 4

VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) KLASA 4 VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) KLASA 4 88 89 PSO. Dział 1 89 90 PSO. Dział 2 90 91 PSO. Dział 3 91 92 PSO. Dział 4 92 93 PSO. Dział 5 93 95 PSO. Dział 6 95 97 PSO. Dział 7 97 PSO. Dział 8 Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

V. PLAN WYNIKOWY KLASA 4

V. PLAN WYNIKOWY KLASA 4 V. PLAN WYNIKOWY KLASA 4 76 77 Plan wynikowy. Dział 1 77 78 Plan wynikowy. Dział 2 78 79 Plan wynikowy. Dział 3 79 80 Plan wynikowy. Dział 4 80 81 Plan wynikowy. Dział 5 81 83 Plan wynikowy. Dział 6 83

Bardziej szczegółowo

Przyroda. klasa IV. listopad. XI Kuchnia jako laboratorium

Przyroda. klasa IV. listopad. XI Kuchnia jako laboratorium Przyroda listopad klasa IV XI Kuchnia jako laboratorium Zapisy podstawy programowej Uczeń: 3. 3) obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przyrody kl. IV

Plan wynikowy z przyrody kl. IV Plan wynikowy z przyrody kl. IV Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział 1 Przyroda i Ja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody w kl. IV a w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody w kl. IV a w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody w kl. IV a w roku szkolnym 2015/2016 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z przyrody klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z przyrody klasa 4 Na ocenę wyższą uczeń, oprócz wskazanych zagadnień, opanowuje również wiadomości obowiązujące na oceny niższe. Nr i temat lekcji 1. Czym będziesz się zajmować

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA KLASA 4. Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA KLASA 4. Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA KLASA 4 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat lekcji Uczeń: Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA WYMAGANIA EDUKACYJNE DO CYKLU PRZYRODO, WITAJ! - KLASA 4

PRZYRODA WYMAGANIA EDUKACYJNE DO CYKLU PRZYRODO, WITAJ! - KLASA 4 PRZYRODA WYMAGANIA EDUKACYJNE DO CYKLU PRZYRODO, WITAJ! - KLASA 4 Nr i temat lekcji w 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Przyroda. KLASA 4. Przyrodo, witaj

Wymagania na poszczególne oceny. Przyroda. KLASA 4. Przyrodo, witaj Wymagania na poszczególne oceny. Przyroda. KLASA 4 Przyrodo, witaj Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1. PRZYRODA I JA - określa, czym jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY klasa V szkoły podstawowej DZIAŁ 1 Odkrywamy tajemnice map Skala. Podziałka liniowa. Formy terenu. Pomiary w terenie, szacowanie odległości i wysokości. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZYRODO, WITAJ! SZKOŁA PODSTAWOWA. KLASA

PRZYRODO, WITAJ! SZKOŁA PODSTAWOWA. KLASA Drodzy Nauczyciele, doskonale już Państwo wiedzą, że wybór podręczników do pracy w przyszłym roku szkolnym ma szczególne znaczenie. Zespoły nauczycieli przesądzą o jakości nauczania danego przedmiotu przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne Nr i temat lekcji Dział 1. Przyroda i ja 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? określa, czym jest przyroda,

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania Propozycja przedmiotowego systemu oceniania Klasa 4 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? określa, czym jest przyroda, wskazuje składniki przyrody w otoczeniu, ożywionych i nieożywionych

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca.

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca. PRZYRODA - PLAN WYNIKOWY klasa IV nauczyciel Ewelina Mazur Nr i temat lekcji 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu przyrody?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY klasa 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY klasa 4 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY klasa 4 I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE Na lekcjach przyrody oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 1. Rozumienie pojęć przyrodniczych. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. PRZYRODA KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. PRZYRODA KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. PRZYRODA KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat lekcji Uczeń: Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY. KLASA 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY. KLASA 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY. KLASA 4 Wymagania edukacyjne Uczeń: Nr i temat lekcji ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1.

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA wg Przyrodo witaj! PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4

PRZYRODA wg Przyrodo witaj! PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat lekcji Uczeń: Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1. PRZYRODA I JA 1. Czym będziesz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KLASA 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KLASA 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KLASA 4 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat lekcji Uczeń: Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Bardziej szczegółowo

- wskazuje i nazywa wytwory działalności człowieka.

- wskazuje i nazywa wytwory działalności człowieka. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat lekcji Uczeń: Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY. KLASA 4. - wskazuje i nazywa wytwory działalności człowieka.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY. KLASA 4. - wskazuje i nazywa wytwory działalności człowieka. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY. KLASA 4 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat lekcji Uczeń: Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 4 wymagania na poszczególne stopnie szkolne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat lekcji Uczeń: Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody w kl. IV b w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody w kl. IV b w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody w kl. IV b w roku szkolnym 2015/2016 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody w kl. IV a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody w kl. IV a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody w kl. IV a w roku szkolnym 2016/2017 Ocena śródroczna I SEMESTR Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat

Bardziej szczegółowo

- wskazuje i nazywa wytwory działalności człowieka.

- wskazuje i nazywa wytwory działalności człowieka. PPROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA. KLASA 4 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat lekcji Uczeń: Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach : IV A, IVB, IVC. Rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania w klasach : IV A, IVB, IVC. Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania w klasach : IV A, IVB, IVC Rok szkolny 2015/2016 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat lekcji Uczeń: Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY klasa 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY klasa 4 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY klasa 4 I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE Na lekcjach przyrody oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 1. Rozumienie pojęć przyrodniczych. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI. - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI. - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI - samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV

Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV Wymagane wiadomości i umiejętności na ocenę: celującą: : porównuje zmiany zachodzące w przyrodzie spowodowane działalnością człowieka potrafi planować i organizować

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE ul. Sosnowa 6 62-510 Konin tel/fax 632433352 lub 632112756 sekretariat@modn.konin.pl www.modn.konin.pl CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE ul.

Bardziej szczegółowo

PrzedmiOtOwy SyStem Oceniania (PSO) KlaSa 4

PrzedmiOtOwy SyStem Oceniania (PSO) KlaSa 4 PrzedmiOtOwy SyStem Oceniania (PSO) KlaSa 4 2 3 PSO. dział 1 3 5 PSO. dział 2 5 6 PSO. dział 3 7 8 PSO. dział 4 8 9 PSO. dział 5 9 11 PSO. dział 6 12 13 PSO. dział 7 14 15 PSO. dział 8 Propozycja przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI. Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI. Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Zaciekawienie światem przyrody. Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących

Bardziej szczegółowo

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w Wymagania edukacyjne z przyrody niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu Ucząca: Mirosława Nowak I. Podstawy prawne i merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV

Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV Ocena dopuszczająca wyjaśnia, co to jest przyroda wymienia elementy przyrody żywej (ożywionej) i nieożywionej podaje przykłady bezpiecznego spędzania wolnego czasu

Bardziej szczegółowo

Przyroda Szkoła podstawowa

Przyroda Szkoła podstawowa Przyroda Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autorzy: Blandyna Zajdler, Ewa Kłos Ogólne założenia zmian: stopniowe wprowadzanie uczniów w kształcenie geograficzne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY KLASA IV. dopuszczająca* dostateczna* dobra* bardzo dobra* celująca*

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY KLASA IV. dopuszczająca* dostateczna* dobra* bardzo dobra* celująca* WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY KLASA IV OCENY *Ucznia obowiązują wiadomości i umiejętności na daną ocenę oraz na oceny niższe. Treść nauczania (temat lekcji) dopuszczająca* dostateczna*

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z PRZYRODY zmodyfikowany dla KLASY 4a i b w roku 2016/2017. Dział 1. PRZYRODA I JA

PLAN WYNIKOWY z PRZYRODY zmodyfikowany dla KLASY 4a i b w roku 2016/2017. Dział 1. PRZYRODA I JA PLAN WYNIKOWY z PRZYRODY zmodyfikowany dla KLASY 4a i b w roku 2016/2017 z odniesieniem do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat lekcji Uczeń: Uczeń: ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA CZWARTA Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Autor: Agnieszka Zdziarska

PRZYRODA 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA CZWARTA Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Autor: Agnieszka Zdziarska PRZYRODA 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA CZWARTA Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Autor: Agnieszka Zdziarska OCENY *Ucznia obowiązują wiadomości i umiejętności na daną ocenę oraz na oceny

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza klas I-III

Edukacja przyrodnicza klas I-III Edukacja przyrodnicza klas I-III Autor: Administrator 01.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Edukacja przyrodnicza Wymagania edukacyjne klas I-III Ocena celująca 6 klasa I klasa I - II klasa I

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra Uczeń: Dział 1 Przyroda i ja

Ocena dobra Uczeń: Dział 1 Przyroda i ja ! 1 Wymagane umiejętności klasa 4 wymienia przykłady zagadnień jakimi zajmuje się przyroda, wymienia źródła wiedzy o nazywa przyrządy służące do obserwacji przyrody, nazywa zmysły człowieka, wymienia cechy

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA klasa IV

PRZYRODA klasa IV 2017-09-01 PRZYRODA klasa IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Nadrzędnym celem przedmiotu przyroda w klasie IV jest przybliżenie uczniowi najbliższego otoczenia, stworzenie możliwości poznania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RATOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RATOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RATOWICACH Nauczyciel: mgr Dorota Pelc Wymiar godz.: 3h/tyg. Przedmiotowy system oceniania zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA. II. Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja.

PRZYRODA. II. Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja. PRZYRODA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Zaciekawienie światem przyrody. Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, prezentuje postawę badawczą w poznawaniu prawidłowości świata

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY Klasa IV - przyroda STOPIEŃ CELUJĄCY 6 otrzymuje uczeń, który: 1) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza poziom wiedzy i umiejętności ucznia klasy 4, - zaplanować,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE I. Kontrakt między nauczycielem i uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 wymagania edukacyjne z przyrody

Klasa 6 wymagania edukacyjne z przyrody Klasa 6 wymagania edukacyjne z przyrody Dział 1 CHROŃMY PRZYRODĘ wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska, podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA KLASY IV VI Przedmiotowy System Oceniania z PRZYRODY jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa dla przyrody. Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda

Nowa podstawa programowa dla przyrody. Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda Nowa podstawa programowa dla przyrody Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda Reforma oświaty przygotowana przez ministerstwo zakłada wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z przyrody w klasie IV na podstawie programu Barbary Dziedzic Na tropach przyrody

Wymagania programowe z przyrody w klasie IV na podstawie programu Barbary Dziedzic Na tropach przyrody Wymagania programowe z przyrody w klasie IV na podstawie programu Barbary Dziedzic Na tropach przyrody Dział 1 MY I PRZYRODA Klasa 4 wyjaśnia, co to jest przyroda, wymienia elementy przyrody ożywionej

Bardziej szczegółowo

MYŚLENIE NAUKOWE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. Nowa podstawa programowa z komentarzami BARBARA OKLEJA

MYŚLENIE NAUKOWE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. Nowa podstawa programowa z komentarzami BARBARA OKLEJA MYŚLENIE NAUKOWE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Nowa podstawa programowa z komentarzami BARBARA OKLEJA Obowiązujące dokumenty 1. Podstawa programowa dla przedmiotu przyroda -jaka jest? -czy jednoznacznie

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA podstawa programowa kl4 Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza.

PRZYRODA podstawa programowa kl4 Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza. PRZYRODA podstawa programowa kl4 Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza. 1. Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego, z elementami słownictwa fizycznego i chemicznego).

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Plan wynikowy Przedmiot:przyroda Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Wg. Programu DKW-4014-49/99 Opracowała: Dorota Łapińska Zespół Szkół w Łapach Dział LP. Temat lekcji Treść ścieżki Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KLASIE IV Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Nr i temat lekcji Uczeń na : ocenę dopuszczający ocenę dostateczny ocenę dobry Uczeń: ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PRZYRODA Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PRZYRODA Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PRZYRODA Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Stopień 6 5 4 3 2 Dział programu: PRZYRODA I JA wymienia przykłady zagadnień jakimi zajmuje się przyroda,

Bardziej szczegółowo

- wskazuje i nazywa wytwory działalności człowieka.

- wskazuje i nazywa wytwory działalności człowieka. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. KL 4 PRZYRODO WITAJ! Nr dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Dział 1. PRZYRODA I JA 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? - określa, czym jest

Bardziej szczegółowo

dr Rafał Magulski Program nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej

dr Rafał Magulski Program nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej dr Rafał Magulski Program nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej Gdynia, 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 1.1 Ogólne założenia programu 4 1.2 Program nauczania przyrody a podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. wyjaśnia, jakie warunki sprzyjają nauce w domu i w szkole; 1.3; 1.4;

Wymagania podstawowe. wyjaśnia, jakie warunki sprzyjają nauce w domu i w szkole; 1.3; 1.4; Dział I. Ja i moje otocz enie Temat Jak się uczyć? Naucz się planować swój dzień Sposoby poznawa-nia przyrody W powiększeniu Liczba godzin WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLASY IV (Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy na lekcjach przyrody z wykorzystaniem metod badawczych. opracowanie Joanna Marek konsultant ds. edukacji przyrodniczej ODN Łomża

Planowanie pracy na lekcjach przyrody z wykorzystaniem metod badawczych. opracowanie Joanna Marek konsultant ds. edukacji przyrodniczej ODN Łomża Planowanie pracy na lekcjach przyrody z wykorzystaniem metod badawczych opracowanie Joanna Marek konsultant ds. edukacji przyrodniczej ODN Łomża Wymagania ogólne z podstawy programowej I. Zaciekawienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z PRZYRODY DLA KLASY 4 Ocena dostateczna. dobra Uczeń:

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z PRZYRODY DLA KLASY 4 Ocena dostateczna. dobra Uczeń: dopuszczająca wymienia przykłady zagadnień jakimi zajmuje się przyroda, wymienia źródła wiedzy o przyrodzie, nazywa przyrządy służące do obserwacji przyrody, nazywa zmysły dobrego przyrodnika, właściwą

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna. dobra Uczeń:

Ocena dostateczna. dobra Uczeń: wymienia przykłady zagadnień jakimi zajmuje się przyroda, wymienia źródła wiedzy o nazywa przyrządy służące do obserwacji przyrody, nazywa zmysły człowieka, wymienia cechy dobrego przyrodnika, wskazuje

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Wiedza przyrodnicza: Kl. Wymagania nie odróżnia roślin zielonych od drzew i krzewów. zbyt ogólnikowo opisuje budowę poznanych zwierząt. nie słucha zapowiedzi pogody w radiu i w telewizji.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: Przyroda Klasa: IV Imię i nazwisko nauczyciela: Sandra Solińska Opis wymagań edukacyjnych Celująca: planuje i przeprowadza doświadczenia i obserwacje przyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

Uczeń: ocena ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dopuszczająca. Dział 1. PRZYRODA I JA - wskazuje i nazywa wytwory działalności człowieka.

Uczeń: ocena ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dopuszczająca. Dział 1. PRZYRODA I JA - wskazuje i nazywa wytwory działalności człowieka. PRZYRODA KLASA 4 PRZYRODO WITAJ Wymagania Wymagania ponad Nr i temat lekcji 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? dostateczna bardzo dopuszczająca - określa, czym jest przyroda, - wskazuje

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Omawia zasady

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Omawia zasady Wymagania edukacyjne z przyrody klasa IV b dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Dział 1: Poznajemy najbliższe otoczenie Uczeń wymienia źródła informacji o przyrodzie. Zna zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIA PRZYRODA

ZASADY OCENIANIA UCZNIA PRZYRODA ZASADY OCENIANIA UCZNIA PRZYRODA KLASY IV VI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze 1 Spis treści I. Podstawa prawna 3 II. Cel oceny 3 III. Obszary aktywności podlegające ocenie...3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Kuś Ewa Sulejczak Przyroda DKW-4014-165/99 - Maria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

Przyroda - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Przyroda - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 35 41 i 57) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO UCZEŃ OTRZYMUJE Z PRZYRODY OCENY ZA: 1. Prace pisemne : Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska Całkowity budżet projektu: 1 244 319 Koszt kwalifikowany: 1 011 069 Udział finansowy KE: 489 157 Udział finansowy NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 (w tym udział finansowy WFOŚiGW: 1

Bardziej szczegółowo

Krajobrazy w przyrodzie Przyroda II etap edukacyjny klasy IV-VI szkoły podstawowej

Krajobrazy w przyrodzie Przyroda II etap edukacyjny klasy IV-VI szkoły podstawowej Krajobrazy w przyrodzie Przyroda II etap edukacyjny klasy IV-VI szkoły podstawowej Blandyna Zajdler str. 1 Spis treści Wstęp... 3 Koncepcja programu... 4 Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania...

Bardziej szczegółowo

Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016

Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016 Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016 1. Na końcową ocenę z przedmiotu PRZYRODA składają się oceny bieżące. Uczeń może je uzyskać za: a. odpowiedzi ustne b. sprawdziany pisemne i kartkówki

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012 Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody Anna Kimak-Cysewska 2012 Podstawa programowa to dokument w randze rozporządzenia, w którym zapisano to, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie zdolnego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania przyrody dla klasy czwartej (na 3 godziny w tygodniu)

Plan wynikowy nauczania przyrody dla klasy czwartej (na 3 godziny w tygodniu) Plan wynikowy nauczania przyrody dla klasy czwartej (na 3 godziny w tygodniu) 1 ponad Przyroda ożywiona i nieożywiona. Człowiek jako element przyrody. Obserwacje przyrodnicze. DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA Lekcja

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa IV Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa IV DZIAŁ I PRZYRODA I JA określa, czym jest przyroda, wskazuje składniki przyrody w otoczeniu, podaje przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Klasa IV Dział: Przyroda i jej elementy

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Klasa IV Dział: Przyroda i jej elementy Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Klasa IV Dział: Przyroda i jej elementy Wymagania konieczne (stopień dopuszczający) wymienia niektóre składniki przyrody, wymienia nazwy kierunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO Różne środowiska życia - powietrze

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO Różne środowiska życia - powietrze REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO Różne środowiska życia - powietrze 1. Postanowienia ogólne 1. Zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Różne środowiska życia - powietrze, zwanego dalej Konkursem;

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA z klasą. klasa 4. Plan pracy

PRZYRODA z klasą. klasa 4. Plan pracy Plan pracy Dział IV Bliższa i dalsza okolica 105 26. Czym jest plan, a czym mapa? 106 27. Co to jest skala? Rodzaje skali 111 28. Korzystamy ze skali 114 29. Skala duża i mała 117 30. Jak czytać legendę

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej z przedmiotu PRZYRODA:

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej z przedmiotu PRZYRODA: Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej z przedmiotu PRZYRODA: 1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

Przyroda : kl. V kryteria oceniania

Przyroda : kl. V kryteria oceniania Przyroda : kl. V kryteria oceniania Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela: narysować plan dowolnego przedmiotu mając podane wymiary w skali, wykonać pomiar długości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI Przedmiot: przyroda I. Podstawa prawna: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z przyrody na poszczególne stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej

Kryteria wymagań edukacyjnych z przyrody na poszczególne stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej Kryteria wymagań edukacyjnych z przyrody na poszczególne stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej Klasa IVa,b Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia dziedziny nauki zajmujące się przyrodą

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM NAUCZANIA PRZYRODO, WITAJ!

II. PROGRAM NAUCZANIA PRZYRODO, WITAJ! II. PROGRAM NAUCZANIA PRZYRODO, WITAJ! 14 Wstęp 14 15 1. Charakterystyka programu nauczania 15 18 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania 19 26 3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo