dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Omawia zasady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Omawia zasady"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z przyrody klasa IV b dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Dział 1: Poznajemy najbliższe otoczenie Uczeń wymienia źródła informacji o przyrodzie. Zna zasady bezpieczeństwa podczas pracy na lekcjach przyrody. Zna sposoby spędzania wolnego czasu. Analizuje przykładowy plan dnia. Uczeń wymienia elementy przyrody. Wymienia zasady skutecznego uczenia się. Zna zasady zdrowego stylu życia. regulaminu pracowni i zasady skutecznego uczenia się. zdrowy styl życia. Konstruuje plan dnia. Uzasadnia, że planowanie zajęć jest elementem zdrowego stylu życia. Zdobywa wiedzę rozszerzającą Poznane zagadnienia potrafi się nią posługiwać. Dział 2: Odkrywamy Wymienia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej. Wymienia zmysły, którymi poznaje się przyrodę. Zna przyrządy służące do obserwacji, potrafi z nich korzystać. Zna nazwy głównych Wyznacza kierunki za pomocą kompasu. Wskazuje je na mapie. Zna rodzaje map. Odczytuje informacje zawarte w legendzie. Wymienia zasady pielęgnacji roślin. Zna nazwy zwierząt hodowanych przez tajemnice warsztatu Wyjaśnia znaczenie słów: przyroda ożywiona i przyroda nieożywiona. Zna rolę zmysłów w poznawaniu przyrody. przyrząd obserwacyjny do danego obiektu. Zna podstawową budowę mikroskopu i zasady mikroskopowania. Podaje nazwy głównych i pośrednich Wyznacza kierunki za pomocą gnomonu. Określa przeznaczenie różnych rodzajów map. Rozpoznaje obiekty na planie przedstawione za pomocą znaków topograficznych. pielęgnacji roślin. hodowli zwierząt. przyrodnika Wymienia cechy ożywionych elementów przyrody. Zna części mikroskopu. Potrafi posługiwać się mikroskopem. Wyjaśnia co to jest widnokrąg. Zna budowę kompasu. Omawia sposoby Orientuje mapę za pomocą obiektów. Zna gatunki roślin doniczkowych. Określa cel hodowli zwierząt. Formułuje wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. cechy przyrody ożywionej i nieożywionej. doświadczenie. Zna zastosowanie elementów mikroskopu Podaje znaczenie umiejętności dokładność za pomocą kompasu i gnomonu. dokładność map. Odszukuje na mapie obiekty. Potrafi orientować mapę. Dokumentuje przebieg doświadczenia

2 Dział 3: Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych Wymienia stany skupienia wody. Wymienia składniki pogody i rodzaje opadów. Wymienia daty kalendarzowych pór roku. Wykorzystuje w doświadczeniach wiedzę dotyczącą pomiarów składników pogody i stanów skupienia wody. Podaje nazwy opadów i osadów Zna nazwę jednostki ciśnienia atmosferycznego. Omawia pozorną wędrówkę słońca nad widnokręgiem. Wskazuje zależności pomiędzy długością cienia a wysokością słońca nad widnokręgiem. Wyjaśnia pojęcia: równonoc i przesilenie. Wymienia przyrządy stosowane do obserwacji meteorologicznych. osadów Wyjaśnia co to jest ciśnienie atmosferyczne. Omawia budowę wiatromierza. Wymienia przyrządy służące do obserwacji meteorologicznych Omawia sposób powstawania chmur. osadów ciśnienie atmosferyczne. górowanie słońca i południe słoneczne. Omawia zmiany położenia słońca nad widnokręgiem w różnych porach roku. Określa kierunek wiatru. Omawia zmiany długości cienia w ciągu dnia. Dział 4: Odkrywamy tajemnice życia Odróżnia organizmy jednokomórkowe od wielokomórkowych. Zna podział na królestwa. organizmy do grup troficznych. Układa łańcuch pokarmowy. Podaje cechy. Zna królestwa i ich przedstawicieli. Zna organizmy samożywne, cudzożywne, mięsożerne i roślinożerne. Podaje nazwy ogniw łańcucha pokarmowego. czynności życiowe. Omawia cechy rozmnażania płciowego i bezpłciowego. Omawia cechy królestw. Omawia cechy samożywności i cudzożywności. zwierząt żywiących się martwą materią. Wyjaśnia nazwy ogniw łańcucha pokarmowego. Wie dlaczego w przyrodzie istnieją sieci pokarmowe. Omawia czynności życiowe zwierząt, roślin i grzybów. rozmnażanie płciowe i bezpłciowe. Omawia sposób wytwarzania pokarmu przez rośliny. Wyjaśnia na czym polega pasożytnictwo Zna rolę saprobiontów.

3 Dział 5: Odkrywamy tajemnice ciała człowieka Zna podział pokarmów ze względu na pochodzenie. Omawia znaczenie wody dla organizmu. Zna budowę układu pokarmowego, krwionośnego i oddechowego. Zna składowe szkieletu. Rozpoznaje komórki rozrodcze: męską i żeńską. Wymienia składniki pokarmowe i nazwy pokarmów zawierających te składniki. Wymienia narządy budujące układy: pokarmowy, krwionośny, oddechowy. Zna ich rolę. Wymienia produkty oddychania komórkowego. Wymienia elementy budujące układ ruchu. Wyjaśnia funkcje szkieletu. Zna budowę układu rozrodczego męskiego i żeńskiego. Omawia rolę składników pokarmowych. Zna pokarmy zawierające sole mineralne. Opisuje drogę pokarmu w organizmie. Wymienia funkcje układu krwionośnego. Wie czym jest tętno. Zna cel wymiany gazowej. Wie na czym polega oddychanie komórkowe. zapotrzebowanie energetyczne organizmu w różnych sytuacjach. połączeń kości. Wymienia zadania mózgu. Zna elementy budowy oka. Omawia etapy rozwoju dziecka. wiek dorosłości i starości. Omawia rolę witamin i skutki niedoboru witamin. Układa dzienny jadłospis. Wyjaśnia rolę enzymów trawiennych Wskazuje narządy, w których zachodzi trawienie pokarmu. Wie jak dbać o układ krwionośny. Omawia wymianę gazową zachodzącą w płucach. Analizuje wartości energetyczne wybranych produktów. Zna podział kości ze względu na kształt. Omawia pracę mięśni szkieletowych. Wyjaśnia jak układ nerwowy pobiera informacje z otoczenia. Uzasadnia że układ nerwowy koordynuje pracę narządów zmysłów. Omawia rozwój zarodkowy Wie jaką rolę pełni łożysko. Dział 6: Odkrywamy Wymienia drogi szerzenia się chorób zakaźnych. Wymienia pasożyty wewnętrzne Zna zasady bezpieczeństwa w domu i w szkole. Zna numery telefonów alarmowych. negatywnego wpływu tytoniu na organizm. tajemnice zdrowia Wymienia przykłady chorób zakaźnych. Zna sposoby zapobiegania zakażeniom pasożytami. Omawia zasady udzielania pierwszej pomocy. substancji od których można się uzależnić. Wie co to są zachowania asertywne. pasożytów wewnętrznych. Zna zasady pielęgnacji skóry. Zna zasady bezpieczeństwa w terenie, Wie co to jest palenie bierne i asertywność. Opisuje objawy wybranych chorób zakaźnych. Dzieli pasożyty na zewnętrzne i wewnętrzne. Wie jakie zmiany zachodzą w organizmie w okresie dojrzewania. przypadki zagrożeń występujących w domu i poza domem. substancje zawarte w dymie

4 papierosowym Dział 7: Odkrywamy tajemnice życia w wodzie Wskazuje na mapie lądy i oceany. Wymienia zwierząt do życia w wodzie. zwierząt oddychających tlenem rozpuszczonym w wodzie i zwierząt żyjących na dnie zbiornika. Opisuje elementy doliny rzecznej. Wskazuje na mapie rzeki główne i ich dopływy. Rozpoznaje glony jednokomórkowe, kolonijne i wielokomórkowe. Rozpoznaje amebę i pantofelka. Zna nazwy stref życia w jeziorze. ryb żyjących w strefie przybrzeżnej jeziora. Podaje nazwy tworzących plankton. wód słodkich i słonych. Omawia roślin do życia w wodzie. Opisuje sposoby pobierania tlenu przez organizmy żyjące w wodzie. Zna elementy doliny rzecznej. glonów jednokomórkowych, kolonijnych i wielokomórkowych. Wyjaśnia pojęcia: rzeka główna, dopływ, dorzecze. Wymienia sposoby poruszania się pierwotniaków. Podaje nazwy stref życia w jeziorze. Układa łańcuch pokarmowy z żyjących w wodzie. Zna przykłady roślin i zwierząt żyjących w strefie przybrzeżnej jeziora. Wie co to jest plankton. Omawia piętrowe rozmieszczenie glonów w oceanach. Zna rodzaje wód powierzchniowych i zwierząt do życia w wodzie. Omawia warunki świetlne w zbiorniku wodnym. Omawia żyjących w odcinkach rzeki. Zna sposób obliczania prędkości wody w rzece. Omawia znaczenie glonów i pierwotniaków. Omawia warunki życia w strefach jezior i mórz. Omawia budowę skał litych, zwięzłych i luźnych. Omawia proces powstawania gleby. Omawia obrony roślin przed utrata wody. wody słodkie na ziemi. Wie jak powstają bagna. Wymienia i charakteryzuje czynniki wpływające na stan wody w jeziorze. Wyjaśnia pojecie plecha. Omawia rolę pierwotniaków w łańcuchu pokarmowym. Wyjaśnia wpływ mieszania się wód na życie w jeziorze. zależności pokarmowe w różnych strefach jeziora. Opisuje żyjących w morzach i oceanach. Dział 8: Odkrywamy tajemnice życia na lądzie Wymienia rodzaje skał. Zna 3 rodzaje gleb. Podaje nazwy warstw lasu. Rozpoznaje pospolite drzewa liściaste i iglaste. Opisuje wygląd łąki. Podaje nazwy zbóż uprawianych na polach. Zna nazwy drzew owocowych. grup skał. Omawia etapy powstawania gleby. Podaje nazwy warstw lasu. Podaje przykłady żyjących w warstwach. Zna gatunki roślin iglastych i ich cechy. Wymienia cechy łąk. Zna zwierzęta żyjące na łące. Omawia sposoby Omawia znaczenie lasu, zna zwierząt żyjących w lesie. drzewa liściaste i iglaste. Zna kilka gatunków drzew liściastych. Wie które zboża należą do ozimych, a które do jarych. Zna sprzymierzeńców człowieka w walce ze szkodnikami. Opisuje skały występujące w okolicy. rodzaj gleby do rodzaju skały. wymianę gazowa roślin. Omawia roślinność warstw lasu. rodzaj lasu do rodzaju gleby.

5 wykorzystania roślin zbożowych. nazwy roślin łąkowych. zbóż, warzyw i krzewów i ich znaczenie dla życia

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KL. IV Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie wymienia źródła informacji o przyrodzie (B); proponuje sposoby bezpiecznego spędzania

Bardziej szczegółowo

dla klasy IV szkoły podstawowej

dla klasy IV szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY dla klasy IV szkoły podstawowej wymienia źródła informacji o przyrodzie; omawia podstawowe zasady pracy i bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni przyrodniczej; wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przyrody w SP217. Kl. 4

Wymagania z przyrody w SP217. Kl. 4 Wymagania z przyrody w SP217 Kl. 4 Ocena dopuszczająca wymienia źródła informacji o przyrodzie podaje przykłady obowiązków domowych, które może wykonywać uczeń 4 klasy proponuje sposoby bezpiecznego spędzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne- Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne- Tajemnice przyrody. Klasa 4 wymienia 3 4 elementy przyrody nieożywionej i ożywionej (A); podaje nazwy przyrządów służących do prowadzenia obserwacji w terenie (A); wymienia zmysły umożliwiające poznawanie otaczającego świata obiektów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie IV

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie IV Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie IV Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie - wymienia źródła informacji o przyrodzie - omawia podstawowe zasady pracy i bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Witaj w świecie przyrody. Umowa pomiędzy nauczycielem a uczniem w zakresie oceniania. Co wpływa na dobre samopoczucie w szkole i w domu?

Witaj w świecie przyrody. Umowa pomiędzy nauczycielem a uczniem w zakresie oceniania. Co wpływa na dobre samopoczucie w szkole i w domu? Temat Witaj w świecie przyrody Umowa pomiędzy nauczycielem a uczniem w zakresie oceniania Co wpływa na dobre samopoczucie w szkole i w domu? Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: wymienia źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów przyroda kl. 4

Wymagania do działów przyroda kl. 4 Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie wymienia źródła informacji o przyrodzie proponuje sposoby bezpiecznego spędzania przerw ; wyjaśnia, na czym polega zachowanie asertywne (nie używając terminu asertywność

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Wymagania edukacyjne na I półrocze roku szkolnego 2016/17 obejmują materiał z działów: 1. Poznajemy najbliższe otoczenie, 2. Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika, 3. Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie IV

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie IV DZIAŁ 2. Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1 DZIAŁ 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4-, 1.5, 9.13 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY -PRZYRODA KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY -PRZYRODA KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY -PRZYRODA KLASA IV UWAGA: Uzyskanie oceny wyższej oznacz spełnienie wymagań na tę ocenę oraz wymagań na oceny niższe (np.: uzyskanie oceny dobrej to spełnienie wymagań na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa IV

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa IV Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa IV Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Wymagania rozszerzające (ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej:1.1,1.2,1.3,1.4, 1.5 1.6, 2.1, 2.2,6.1,7.1 wymienia źródła informacji o przyrodzie (B); wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe po klasie 4 I półrocze

Wymagania programowe po klasie 4 I półrocze Wymagania programowe po klasie 4 I półrocze Dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: - wymienia źródła informacji o przyrodzie; - korzysta z płyty dołączonej do podręcznika - omawia podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji o przyrodzie ; proponuje sposoby bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji o przyrodzie ; proponuje sposoby bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji o przyrodzie ; proponuje sposoby bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (ocena dobra).

Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji o przyrodzie ; proponuje sposoby bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody- Klasa 4

Wymagania edukacyjne z przyrody- Klasa 4 Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji o przyrodzie ; proponuje sposoby bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji o przyrodzie ; proponuje sposoby bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji o przyrodzie ; proponuje sposoby bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przyrody Klasa 4

Wymagania z przyrody Klasa 4 : Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji o przyrodzie ; proponuje sposoby

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji o przyrodzie; proponuje sposoby bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYMAGAŃ DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z PRZYRODY DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYMAGAŃ DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z PRZYRODY DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYMAGAŃ DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z PRZYRODY DLA KLASY IV Wymagania konieczne Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV rok szkolny 2016/2017 Wymagania konieczne Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3,

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń:

Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń: Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika wymienia 3 4 elementy przyrody nieożywionej i ożywionej, podaje nazwy przyrządów służących do prowadzenia obserwacji w terenie, wymienia zmysły umożliwiające poznawanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody klasa IV

Wymagania edukacyjne z przyrody klasa IV Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji o przyrodzie ; proponuje sposoby bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu PRZYRODA

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu PRZYRODA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu PRZYRODA Wymaganiom przypisano kategorie celów kształcenia: A zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przyrody

Wymagania z przyrody PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPSK IM. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W STAREM BYSTREM Wymagania z przyrody w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom, wymaganiom przypisano kategorie taksonomiczne celów

Bardziej szczegółowo

Przyroda klasa IV wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: Sabina Kurzawa

Przyroda klasa IV wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: Sabina Kurzawa Przyroda klasa IV wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: Sabina Kurzawa Materiał wymagany do spełnienia określonych wymagań edukacyjnych z Przyrody stanowią teksty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody Klasa 4 Wymagania do działów Tajemnice przyrody.

Wymagania edukacyjne z przyrody Klasa 4 Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Wymagania edukacyjne z przyrody Klasa 4 Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Ocena śródroczna wymagania edukacyjne z działów od 1 do 5 Ocena końcowo roczna wymagania edukacyjne z działów od 6 do 8

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody w kl. IV. Podręcznik z serii Tajemnice przyrody

Wymagania edukacyjne z przyrody w kl. IV. Podręcznik z serii Tajemnice przyrody Wymagania edukacyjne z przyrody w kl. IV Podręcznik z serii Tajemnice przyrody Wymagania konieczne Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRZYRODA W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRZYRODA W KLASIE IV Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody oparte są na założeniach Statutu Szkoły Podstawowej. Na lekcjach przyrody stosowane są następujące formy kontroli wiadomości i umiejętności uczniów: prace pisemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - przyroda klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu

Przedmiotowe zasady oceniania - przyroda klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Przedmiotowe zasady oceniania - przyroda klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu I. Ocenianie poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie 4

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie 4 Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie 4 Ocena dopuszczająca Z działu Poznajemy najbliższe otoczenie wymienia źródła informacji o przyrodzie korzysta z płyty dołączonej do podręcznika omawia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla klasy IV z przyrody według programu "Tajemnice przyrody"

Wymagania dla klasy IV z przyrody według programu Tajemnice przyrody Wymagania dla klasy IV z przyrody według programu "Tajemnice przyrody" Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: wymienia źródła informacji o przyrodzie (B); korzysta z płyty dołączonej do podręcznika (D);

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, VI.1, VI.2 wymienia składniki przyrody opisuje rolę poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, VI.1, VI.2 wymienia składniki przyrody nieożywionej i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, VI.1, VI.2 wymienia składniki przyrody nieożywionej i

Bardziej szczegółowo

Przyroda klasa IV szkoły podstawowej. Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń:

Przyroda klasa IV szkoły podstawowej. Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń: Przyroda klasa IV szkoły podstawowej konieczne podstawowe dopełniające Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA Wymagania programowe z przyrody Klasa 4 Dział 1 MY I PRZYRODA wyjaśnia, co to jest przyroda, wymienia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz wskazuje zachodzące między nimi zależności, wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: wymienia składniki przyrody nieożywionej i ożywionej, podaje trzy przykłady wytworów działalności człowieka, wymienia zmysły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. TAJEMNICE PRZYRODY KL.IV Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

WYMAGANIA PROGRAMOWE. TAJEMNICE PRZYRODY KL.IV Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika Poznajemy najbliższe otoczenie WYMAGANIA PROGRAMOWE TAJEMNICE PRZYRODY KL.IV Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: - wymienia źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przyroda klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przyroda klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przyroda klasa IV Wymagania na ocenę dopuszczającą Wymagania na ocenę dostateczną Wymagania na ocenę dobrą Wymagania na ocenę bardzo dobrą Wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie. Dział 2. Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika

Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie. Dział 2. Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika Załącznik nr 1 Przyroda Wymagania do działów na poszczególne oceny Klasa IV Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie. wymienia źródła informacji o przyrodzie ; korzysta z płyty dołączonej do podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody. Klasa 4 Tajemnice przyrody Nowa Era

Wymagania edukacyjne z przyrody. Klasa 4 Tajemnice przyrody Nowa Era Wymagania edukacyjne z przyrody. Klasa 4 Tajemnice przyrody Nowa Era Tytuł w podręczniku Numer i temat lekcji 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w klasie IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu nauczania Tajemnice przyrody Jolanty Golanko

Kryteria oceniania uczniów w klasie IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu nauczania Tajemnice przyrody Jolanty Golanko Kryteria oceniania uczniów w klasie IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu nauczania Tajemnice przyrody Jolanty Golanko Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie wymienia źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie 4

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie 4 Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie 4 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Wymagania podstawowe (ocena dostateczna).

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA KLASA IV Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

PRZYRODA KLASA IV Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: PRZYRODA KLASA IV Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: Ocenę celującą na semestr/koniec roku otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody do klasy IV, do programu wydawnictwa Nowa Era Tajemnice przyrody zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu.

Wymagania edukacyjne z przyrody do klasy IV, do programu wydawnictwa Nowa Era Tajemnice przyrody zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu. Wymagania edukacyjne z przyrody do klasy IV, do programu wydawnictwa Nowa Era Tajemnice przyrody zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu. Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z PRZYRODY KL.IV

WYMAGANIA Z PRZYRODY KL.IV 1.Lekcja organizacyjna. Czy przyroda w kl.iv jest ciekawa? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza lekcja przyrody 2. Dobrze się czujemy w szkole i w domu 2. Jak będziemy poznawać przyrodę?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 4 Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 4 Temat Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie (ocena dopuszczająca). Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy IV edukacyjne z przyrody dla klasy IV konieczne (ocena dostateczna). (ocena bardzo dobra). Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie wymienia źródła informacji o przyrodzie ; omawia podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa IV przyroda Dział I. Poznajemy najbliższe otoczenie

Wymagania edukacyjne klasa IV przyroda Dział I. Poznajemy najbliższe otoczenie Wymagania edukacyjne klasa IV przyroda Dział I. Poznajemy najbliższe otoczenie Wymagania konieczne wymienia źródła informacji o przyrodzie ; korzysta z płyty dołączonej do podręcznika ; omawia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody w kl. 4 Tajemnice przyrody

Wymagania edukacyjne z przyrody w kl. 4 Tajemnice przyrody Wymagania edukacyjne z przyrody w kl. 4 Tajemnice przyrody Dział 1. POZNAJEMY NAJBLIŻSZE OTOCZENIE - wymienia źródła informacji o przyrodzie, - korzysta z płyty dołączonej do podręcznika, - omawia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie. Poniższy program nauczania przyrody Tajemnice przyrody jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KL. IV

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KL. IV WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KL. IV 1. Dział: Poznajemy najbliższe otoczenie wymienia źródła informacji o przyrodzie, korzysta z płyty dołączonej do podręcznika, omawia podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KLASA 4 TAJEMNICE PRZYRODY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KLASA 4 TAJEMNICE PRZYRODY Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Wymagania wykraczające (ocena celująca).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z PRZYRODY w klasie 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 Szczegółowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody do programu: Tajemnice przyrody dla kl. IV

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody do programu: Tajemnice przyrody dla kl. IV Wymagania na poszczególne oceny z przyrody do programu: Tajemnice przyrody dla kl. IV Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: wymienia źródła informacji o przyrodzie korzysta z płyty dołączonej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA IV Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie wymienia źródła informacji o przyrodzie ; korzysta z płyty dołączonej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU PRZYRODA DLA UCZNIÓW KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU PRZYRODA DLA UCZNIÓW KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU PRZYRODA DLA UCZNIÓW KLASY IV I PÓŁROCZE Tytuł w podręczniku 1. Pierwsza lekcja przyrody 2. Dobrze się czujemy w szkole i w domu Wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z przyrody w klasie 4 oparte na programie autorstwa Jolanty Golonko Tajemnice Przyrody

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z przyrody w klasie 4 oparte na programie autorstwa Jolanty Golonko Tajemnice Przyrody Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z przyrody w klasie 4 oparte na programie autorstwa Jolanty Golonko Tajemnice Przyrody Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z przyrody dla kl. IV

Szczegółowe wymagania z przyrody dla kl. IV Szczegółowe wymagania z przyrody dla kl. IV Wymagania konieczne Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie wymienia źródła informacji o przyrodzie ; korzysta z płyty dołączonej do podręcznika ; omawia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4. Semestr I

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4. Semestr I Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4. Semestr I Tytuł w podręczniku Numer i temat lekcji 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KL. IV WYDAWNICTWO NOWA ERA PROGRAM TAJEMNICE PRZYRODY. Ocena dobra

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KL. IV WYDAWNICTWO NOWA ERA PROGRAM TAJEMNICE PRZYRODY. Ocena dobra WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KL. IV WYDAWNICTWO NOWA ERA PROGRAM TAJEMNICE PRZYRODY Temat Ocena dopuszczająca lekcji Dział: Poznajemy najbliższe otoczenie Jak będziemy poznawać przyrodę?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów z przyrody dla kl. IV

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów z przyrody dla kl. IV Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów z przyrody dla kl. IV Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 4

Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 4 Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 4 Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza lekcja przyrody 2. Dobrze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody klasa IV

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody klasa IV Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody klasa IV Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza lekcja przyrody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 4 Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 4 Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza lekcja przyrody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA 4

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA 4 KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA 4 Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza lekcja przyrody 2. Dobrze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Tajemnice przyrody. Klasa 4

Kryteria oceniania Tajemnice przyrody. Klasa 4 Kryteria oceniania Tajemnice przyrody. Klasa 4 Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza lekcja przyrody 2.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 4

Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 4 Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 4 Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza lekcja przyrody 2. Dobrze

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 4

Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 4 Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 4 Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza lekcja przyrody 2. Dobrze

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń: Plan wynikowy Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza lekcja przyrody 2. Dobrze się czujemy w szkole i w

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe oraz kryteria oceniania z przyrody w klasie IV

Wymagania programowe oraz kryteria oceniania z przyrody w klasie IV Wymagania programowe oraz kryteria oceniania z przyrody w klasie IV Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 mgr Piotr Jawień.. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia 1 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4 Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4 Na ocenę dostateczną obowiązują wymagania na ocenę dostateczną i dopuszczającą. Na ocenę dobrą obowiązują wymagania na oceny: dobrą, dostateczną i dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY TAJEMNICE PRZYRODY KLASA IV WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE (OCENA DOBRA).UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY TAJEMNICE PRZYRODY KLASA IV WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE (OCENA DOBRA).UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY TAJEMNICE PRZYRODY KLASA IV WYMAGANIA KONIECZNE (OCENA DOPUSZCZAJĄCA). UCZEŃ: wymienia źródła informacji o przyrodzie korzysta z płyty dołączonej do podręcznika omawia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny z przyrody klasa IV Klasa 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny z przyrody klasa IV Klasa 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny z przyrody klasa IV Klasa 4 wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen z przyrody klasie 4

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen z przyrody klasie 4 Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen z przyrody klasie 4 Tytuł (ocena dostateczna). 1. Lekcja określa, za co może uzyskać ocenę na lekcjach przyrody; wymienia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 klasa 4 (3 godz. tyg.) Podstawa programowa kształcenia ogólnego Nr Treści nauczania działu Nr lekcji Podręcznik Działy i tematy lekcji 1 O czym będziemy się uczyć

Bardziej szczegółowo

Wymagania do poszczególnych działów w klasie 4 (Nowa podstawa programowa)

Wymagania do poszczególnych działów w klasie 4 (Nowa podstawa programowa) Wymagania do poszczególnych działów w klasie 4 (Nowa podstawa programowa) Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy NE Tajemnice przyrody, klasa IV, kryteria oceniania

Plan wynikowy NE Tajemnice przyrody, klasa IV, kryteria oceniania Plan wynikowy NE Tajemnice przyrody, klasa IV, kryteria oceniania Tytuł w podręczniku Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy czwartej. Tajemnice przyrody

Wymagania edukacyjne dla klasy czwartej. Tajemnice przyrody Wymagania edukacyjne dla klasy czwartej Opracowane wg zaleceń metodycznych do programu nauczania przyrody w klasach 4 6 szkoły podstawowej autorstwa Jolanty Golanko. Wydawnictwo Nowa Era. Tajemnice przyrody

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z przyrody w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z przyrody w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z przyrody w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: przygotowuje krótką notatkę na temat różnych informacji znajdujących się we wskazanych przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Tajemnice przyrody. Klasa 4

Tajemnice przyrody. Klasa 4 Wymagania na oceny: Tajemnice przyrody. Klasa 4 Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza lekcja przyrody

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.IV Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń: SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW Z PRZYRODY W KLASIE IV Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 1. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy klasa 4

Plan wynikowy klasa 4 Plan wynikowy klasa 4 Tytuł 1.Poznajemy zasady pracy na lekcjach przyrody. 2. Omawiamy wymagania programowe w klasie 4. 2.Piszemy test diagnozujący po klasie 3. Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY IV WYMAGANIA PROGRAMOWE - PODRĘCZNIK TAJEMNICE PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY IV WYMAGANIA PROGRAMOWE - PODRĘCZNIK TAJEMNICE PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY IV WYMAGANIA PROGRAMOWE - PODRĘCZNIK TAJEMNICE PRZYRODY 1 Tajemnice przyrody. Klasa 4 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody do klasy IV-rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przyrody do klasy IV-rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z przyrody do klasy IV-rok szkolny 2015/2016 1. Uczeo klasy IV na lekcje przyrody ma obowiązek posiadania niezbędnych pomocy naukowych: zeszytu,podręcznika, zeszytu dwiczeo. 2.Na lekcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy czwartej:

Wymagania edukacyjne dla klasy czwartej: Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń: Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń: Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń: Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZYRODY W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZYRODY W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZYRODY W KLASIE IV Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: - opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Nowa Era Tajemnice przyrody, klasa IV, kryteria oceniania

Plan wynikowy Nowa Era Tajemnice przyrody, klasa IV, kryteria oceniania Tytuł w podręczniku Numer i temat lekcji Plan wynikowy Nowa Era Tajemnice przyrody, klasa IV, kryteria oceniania Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Nauczyciel: Anna Adamek, Janina Węglarz Wieszołek

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Nauczyciel: Anna Adamek, Janina Węglarz Wieszołek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Nauczyciel: Anna Adamek, Janina Węglarz Wieszołek 1. Przedmiotem oceny jaką uzyskuje uczeń z przyrody są: - wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przyroda - klasa 4. internetowej

Przyroda - klasa 4. internetowej Wymagania na ocenę. Przyroda - klasa 4 Tytuł 1. Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach przyrody? Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Uczeń: określa, za co może uzyskać ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4. zgodne z nową podstawą programową. Program: Tajemnice przyrody

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4. zgodne z nową podstawą programową. Program: Tajemnice przyrody Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4 zgodne z nową podstawą programową. Program: Tajemnice przyrody Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca proponuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Przedmiot przyroda (3 h tygodniowo) 1. Na lekcjach przyrody oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: Rozumienie pojęć przyrodniczych. Stosowanie języka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TAJEMNICE PRZYRODY 4

WYMAGANIA TAJEMNICE PRZYRODY 4 WYMAGANIA TAJEMNICE PRZYRODY 4 27 Tytuł rozdziału Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika 1. Przyroda i jej 1. Poznajemy składniki składniki przyrody 2. Jak poznawać przyrodę? 3. Przyrządy i pomoce przyrodnika

Bardziej szczegółowo