2004 r. w Sydney odbywa³ siê Kongres Psychiatrii Biologicznej. Zgromadzi³

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2004 r. w Sydney odbywa³ siê Kongres Psychiatrii Biologicznej. Zgromadzi³"

Transkrypt

1

2 Dr n. med. Maciej Matuszczyk Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Œl¹skiej Akademii Medycznej Kierownik Katedry i Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk 1 Wlutym 2004 r. w Sydney odbywa³ siê Kongres Psychiatrii Biologicznej. Zgromadzi³ kilkuset naukowców i praktyków z ca³ego œwiata. Z uwagi na odleg³oœæ, któr¹ nale a³o przebyæ, aby wzi¹æ w nim udzia³ i zwi¹zane z tym koszty, frekwencja uczestników oraz liczba doniesieñ by³a mniejsza ni na poprzednim Kongresie w Berlinie. Poni ej prezentujemy zebrane, interesuj¹ce doniesienia dotycz¹ce zastosowañ neuroleptyków II generacji, prezentowane podczas tego spotkania naukowego.

3 2 Z uwagi na fakt, i czêœæ neuroleptyków powoduje przyrost masy cia³a u pacjentów, prowadzone s¹ badania nad mo liwoœciami walki z tym dzia³aniem niepo ¹danym. Zaprezentowano 12-tygodniowe, podwójnie œlepe badanie, w którym 37 pacjentom z wysokim ryzykiem sercowonaczyniowym (nadciœnienie têtnicze, cukrzyca), stosuj¹cym olanzapinê, zalecano dodatkowo sibutraminê (preparat Meridia) lub placebo. Stwierdzono znacz¹cy spadek masy cia³a u osób przyjmuj¹cych sibutraminê. Dodatkowo w 4 tygodniu leczenia w tej grupie zaobserwowano obni enie poziomu cholesterolu, choæ ta zmiana nie utrzyma³a siê do koñca badania. W podsumowaniu badacze stwierdzili, e u pacjentów, u których wzrost masy cia³a zwi¹zany by³ z przyjmowaniem olanzapiny, skuteczne jest zastosowanie sibutraminy. Niestety z uwagi na wysokie koszty preparatów sibutraminy nie jest mo liwe powszechne zastosowanie tego leku w praktyce (przypis autora). Henderson D., Daley T., Louie P., Nguyen D., Copeland P., Hayden D., Borba Ch., Goff D.C.: A placebo-controlled trial of sibutramine added to patients wi olanzapine-induced weight gain. W pracy czeskich autorów Neurological soft signs, symptoms and treatment response in first-episode schizophrenia badano przebieg pierwszego epizodu schizofrenii u pacjentów leczonych risperidonem. Analizowano wyniki skal PANSS i NES (ang. Neurological Evaluation Scale). Skala NES bada m.in. integracjê zmys³ów i koordynacjê ruchow¹. Badacze stwierdzili, e wy szy poziom NES wi¹ e siê z mniejsz¹ popraw¹ w zakresie objawów pozytywnych i negatywnych. Najwiêkszy poziom w skali NES mieli pacjenci, u których wyst¹pi³a opornoœæ na leki. Autorzy konkluduj¹, e analiza objawów neurologicznych mo e pomagaæ w prognozowaniu przebiegu choroby. Prikryl R., Kucerová H., Kašpárek T.: Neurological soft signs, symptoms and treatment response in first-episode schizophrenia. Od kilku lat prowadzone s¹ badania nad zastosowaniem leków przeciwpsychotycznych II generacji w roli preparatów stabilizuj¹cych nastrój. W pracy Tohena i wsp. porównano w³aœciwoœci litu i olanzapiny w profilaktyce nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej. Badanie to by³o œlep¹ prób¹, trwaj¹c¹ 12 miesiêcy. Wziê³o w niej udzia³ 543 pacjentów. Olanzapinê stosowano w dawkach 5-10mg, zaœ lit mg (pod kontrol¹ poziomu w surowicy). Stan pacjentów oceniano za pomoc¹ skali depresji Hamiltona i manii Younga. Badanie ukoñczy³o znacz¹co wiêcej pacjentów stosuj¹cych olanzapinê. W jego trakcie epizod maniakalny pojawi³ siê u prawie 28% pacjentów stosuj¹cych lit i 14% olanzapinê. Nie by³o istotnych ró nic w zakresie epizodów depresyjnych (16 i 15%). W grupie litu wiêcej pacjentów musia³o poddaæ siê hospitalizacji (23 w stosunku do 14%). Przyrost masy cia³a by³ wiêkszy w przypadku olanzapiny (1,79 vs 1,38kg). W podsumowaniu badacze stwierdzili, e obydwa leki s¹ skuteczne i bezpieczne w profilaktyce zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych. Olanzapina by³a bardziej efektywna w przeciwdzia³aniu nawrotom epizodów maniakalnych. Tohen M., Marneros A., Bowden C., Baker R.W., Williamson D., Evans A.R., Cassano G.: Olanzapine versus liium in relapse prevention in bipolar disorder: A randomized double-blind controlled 12-mon clinical trial. Quetiapina by³a badana pod k¹tem skutecznoœci w leczeniu epizodów maniakalnych. Przeprowadzono 12 tygodniowe, podwójnie œlepe badanie, kontrolowane z haloperidolem i placebo. Znaczn¹ poprawê w skali manii Younga w 21 i 84 dniu badania

4 obserwowano w przypadku quetiapiny i haloperidolu. Haloperidol mia³ wiêkszy potencja³ wywo³ywania pozapiramidowych objawów ubocznych (60% vs 13% na quetiapinie i 16% na placebo). Pacjenci leczeni haloperidolem czêœciej przerywali badanie (10% vs 5% quetiapina, 6% placebo). We wnioskach autorzy stwierdzili, e quetiapina jest bardziej efektywna ni placebo i lepiej tolerowana ni haloperidol w leczeniu epizodów maniakalnych. Brecher M.: Quetiapine monoerapy for e treatment of mania. Prezentowano próby stosowania neuroleptyków w leczeniu zaburzeñ stresowych pourazowych (Post-Traumatic Stress Disorder PTSD) z objawami psychotycznymi. W 6 tygodniowym otwartym badaniu u 55 weteranów wojskowych porównywano skutecznoœæ olanzapiny i flufenazyny. Do oceny odpowiedzi na leczenie wykorzystano skalê Watsona (Watson's PTSD scale), skalê PANSS, CGI, skalê subiektywnej oceny stanu przez pacjenta (Patent Global Impression of Improvement Scale) i oceniaj¹c¹ objawy pozapiramidowe (Drug Inducted Extra- Pyramidal Scale). Autorzy podaj¹, e obydwa leki redukowa³y ponowne prze ywanie stresora i objawy pozytywne w skali PANSS. Dodatkowo olanzapina zmniejsza³a nasilenie objawów negatywnych i ogólnych w PANSS, a tak e redukowa³a unikanie okolicznoœci przypominaj¹cych stres i zmniejsza³a pobudzenie. Pacjenci leczeni flufenazyn¹ wykazywali tendencjê do czêstszego wystêpowania objawów pozapiramidowych. Pivac N., Kozaric-Kovacic D., Mueck- Seler D., Tomic-Wallis D.: The comparison of olanzapine and fluphenazine in e treatment of combat-related posttraumatic stress disorder wi psychotic features. W badaniu Kecka i wsp. analizowano mo liwoœæ wykorzystania olanzapiny i fluoksetyny w leczeniu zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych z szyb¹ zmiani¹ faz (ang. RC - rapid cycling). Ta postaæ stanowi 13-20% zaburzeñ afektywnych dwubiegunowych i jest zwi¹zana ze s³ab¹ odpowiedzi¹ na leczenie stabilizatorami nastroju. Stosowanie monoterapii lekami przeciwdepresyjnymi nie daje zadowalaj¹cej odpowiedzi w zwi¹zku z mo liwoœci¹ wywo³ania fazy maniakalnej. W badaniu analizowano skutecznoœæ olanzapiny (OLZ), olanzapiny z fluoksetyn¹ (OFC) oraz placebo (PLA) w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Analizê przeprowadzono na grupie 315 osób z RC. Pacjenci leczeni OLZ i OFC wykazywali poprawê w zakresie skali MADRS w porównaniu z placebo. Jednak dodanie fluoksetyny da³o znacz¹co lepsz¹ skutecznoœæ przeciwdepresyjn¹, a tak e stabilniejsz¹ remisjê w epizodzie depresyjnym. Po³¹czenie tych dwu leków nie da³o istotnej poprawy w leczeniu epizodów maniakalnych. Keck P.E., Calabrese J.R., Corya S.A., Andersen S.W., Gillig M., Baker R.W., Tohen M.: Olanzapine/Fluoxetine combination in e treatment of rapid-cycling bipolar depression. W standardach leczenia epizodów depresyjnych jest wskazana mo liwoœæ zastosowania neuroleptyku w potencjalizacji efektu leku przeciwdepresyjnego. Soraya i wsp. badali skutecznoœæ po³¹czenia olanzapiny i fluoksetyny (OFC) w leczeniu depresji opornej na terapiê (TRD treatment resistant depression) u pacjentów, którzy przeszli wczeœniej 2 nieskuteczne terapie lekami z grupy SSRI. Analizê przeprowadzono na podstawie 2 podwójnie zaœlepionych badañ: 1. porównania OFC, olanzapiny, fluoksetyny i nortryptyliny (500 uczestników) oraz 2. porównania OFC, olanzapiny, fluoksetyny i wenlafaksyny (483 uczestników). 3

5 4 Po³¹czenie olanzapiny i fluoksetyny w redukcji objawów depresyjnych da³o znacz¹c¹ poprawê w porównaniu z nortryptylin¹ oraz osobno stosowanymi fluoksetyn¹ i olanzapin¹. Corya S.A. Case M., Briggs S.D., Tohen M.: Olanzapine/Fluoxetine combination for treatment-resistant depression wi current SSRI failure. Claus Normann z University Freiburg w Niemczech przytacza wyniki 2 badañ nad zastosowaniem lamotryginy i olanzapiny w potencjalizacji efektu leków przeciwdepresyjnych w depresji opornej na leczenie. U pacjentów leczonych paroksetyn¹ w podwójnie œlepiej próbie do³¹czano lamotryginê lub placebo. U osób stosuj¹cych lamotryginê obserwowano wczeœniejsz¹ normalizacjê nastroju oraz ni szy poziom stosowania benzodiazepin. Znacz¹ca statystycznie by³a poprawa w 4 tygodniu w zakresie skali Hamiltona. Kombinacja leków by³a te dobrze tolerowana. W drugim badaniu stosowano olanzapinê w dawkach 5-10mg/db w celu potencjalizacji dzia³ania fluoksetyny. Potwierdzi³a siê, obserwowana we wczeœniejszych pracach, skutecznoœæ takiej kombinacji. U pacjentów stosuj¹cych olanzapinê stwierdzano znacz¹ce zmniejszenie nasilenia objawów depresji. Dziêki niskim dawkom, lek by³ dobrze tolerowany. Normann C.: Novel augmentation strategies in depression. Stabilizatory nastroju oraz neuroleptyki II generacji s¹ skuteczne w leczeniu ostrej manii. Potwierdza to wiele badañ klinicznych. Yaam analizowa³ doniesienia nt. zastosowania po³¹czenia stabilizatora nastroju (lit lub kwas walproinowy) z neuroleptykiem (olaznapina, risperidon czy quetiapina). Taka kombinacja zwiêksza³a skutecz- noœæ terapii o ok. 20% w porównaniu z monoterapi¹. Jednak obserwowano tak e zwiêkszenie ryzyka pojawienia siê efektów ubocznych kombinacji. Yaam L.N.: Acute mania: Start wi mood-stabilizers, antipsychotics or bo? Zaburzenia snu nie s¹ g³ównym objawem ostrej fazy schizofrenii, jednak e wystêpuj¹ dosyæ czêsto i s¹ zg³aszane przez pacjentów. Bezsennoœæ towarzyszy zaostrzeniom tej choroby, stanowi te czynnik ryzyka samobójstwa. Zaburzenia snu w schizofrenii wystêpuj¹ najczêœciej pod postaci¹ trudnoœci z zasypianiem oraz snu przerywanego. Z analizy zastosowania ró nych leków przeciwpsychotycznych wynika, e leki II generacji, jak olanzapina, risperidon czy klozapina wyd³u aj¹ czas ca³kowity oraz II fazy snu. Ponadto olanzapina i risperidon wzmacniaj¹ fale wolne w EEG. Z drugiej strony klasyczne neuroleptyki takie, jak halopeirdol czy flupentiksol redukuj¹ latencjê II fazy snu oraz zwiêkszaj¹ jego efektywnoœæ. Mont J.M.i: Sleep disorders in schizophrenia and e effects of antipsychotic drugs.

6 Dr S³awomir Murawiec Centrum Zdrowia Psychicznego Warszawa Wlutym 2004 r. w Davos odby³a siê Konferencja naukowa - Zimowe Warsztaty 5 o Schizofrenii. Poni szy artyku³ zawiera doniesienia dotycz¹ce olanzapiny, prezentowane w czasie tego, odbywaj¹cego siê co dwa lata spotkania.

7 6 Badanie dotycz¹ce stosowania olanzapiny w schizofrenii w codziennych warunkach klinicznych zaprezentowali Ciudad i wsp. Objê³o ono du ¹ grupê, bo a 339 pacjentów leczonych olanzapin¹ oraz równie pokaÿn¹ grupê 385 pacjentów leczonych klasycznymi neuroleptykami. Pacjenci byli hospitalizowani z powodu zaostrzenia schizofrenii. Badanie mia³o charakter obserwacyjny i prospektywny, a pacjenci nie byli do niego randomizowani. Oceniano zarówno poprawê kliniczn¹ (skalami BPRS i CGI), jak i tolerancjê leczenia ( wystêpowanie objawów niepo ¹danych, a w szczególnoœci objawów pozapiramidowych). Badanie pokaza³o, e w przypadku osób leczonych neuroleptykami klasycznymi znacz¹co czêœciej pojawia³y siê objawy pozapiramidowe lub nastêpowa³o pogorszenie dotychczas wystêpuj¹cych dzia³añ niepo ¹danych (ró nica na poziomie istotnoœci statystycznej p<0.0001). Poprawê kliniczn¹ definiowano jako redukcjê punktacji w skali BPRS o co najmniej 40% w stosunku do momentu pierwszej oceny z ostatecznym wynikiem ni szym ni 18 punktów. Tak oceniana odpowiedÿ kliniczna na leczenie by³a lepsza w grupie pacjentów leczonych olanzapin¹ (p=0.005). Dalsza analiza statystyczna ujawni³a, e pacjenci leczeni olanzapin¹ mieli 1,5 raza wiêksz¹ szansê uzyskania klinicznej odpowiedzi na leczenie w porównaniu z pacjentami leczonymi lekami klasycznymi. Natomiast pacjenci leczeni neuroleptykami pierwszej generacji mieli 5 razy wiêksze ryzyko wyst¹pienia objawów pozapiramidowych. Autorzy konkluduj¹, e wynik tego naturalistycznego badania wskazuje na to, e leczenie olanzapin¹ by³o lepiej tolerowane przez pacjentów hospitalizowanych z powodu schizofrenii ni leczenie neuroleptykami klasycznymi. Jednoczeœnie jak uwa aj¹ leczenie to by³o co najmniej równie skuteczne. Ciudad A. i wsp. (a): Schizophrenia Research, 2004;67, S 1: Abstracts of e 12 Davos , s 161. Inne badanie przeprowadzone przez tego samego autora mia³o na celu ocenê skutecznoœci i bezpieczeñstwa leczenia olanzapin¹ oraz risperidonem po roku leczenia. Badanie mia³o charakter wielooœrodkowej, randomizowanej, otwartej próby. Dotyczy³o ono wyjœciowo osób z dominuj¹cymi objawami negatywnymi schizofrenii. Leczenie obejmowa³o olazapinê w dawce co najmniej 10 mg i rispieridon (minimalnie 3mg na dobê). Poprawê definiowano poprzez co najmniej 30% redukcjê w skali mierz¹cej objawy negatywne (SANS). Rezultaty badania wskazywa³y na wyraÿn¹ przewagê leczenia olanzapin¹ w odniesieniu do objawów negatywnych schizofrenii. Po roku leczenia olanzapin¹ (œrednia dawka 12,2mg) lub risperidonem (œrednia dawka 4,9 mg), wiêksza poprawa mierzona skal¹ SANS wyst¹pi³a wœród leczonych olanzapin¹ (p=0.0015). Tak e w odniesieniu do objawów wytwórczych schizofrenii mierzonych skal¹ SAPS olanzapina okaza³a siê bardziej skuteczna (p= 0.021). Stwierdzono tak e, e w grupie leczonej olanzapin¹ poprawa wystêpowa³a czêœciej, u 69,2% pacjentów, w porównaniu z zaledwie 48,7% leczonych risperidonem. Dysfunkcje seksualne by³y czêstsze wœród leczonych risperidonem (7,3%), a wyraÿnie mniej czêste wœród leczonych olanzapin¹ (1,6%). Pojawienie siê objawów pozapiramidowych lub pogorszenie dotychczas wystêpuj¹cych objawów z tej grupy by³o czêstsze wœród pacjentów leczonych risperidonem (50.4%) ni wœród leczonych olanzapin¹ (28.9%). Autorzy uwa aj¹, e leczenie olanzapin¹ okaza³o siê bardziej skuteczne w okresie roku u pacjentów

8 z dominuj¹cymi objawami negatywnymi w przebiegu schizofrenii. Ciudad A. i wsp. (b): Schizophrenia Research, 2004;67, S 1: Abstracts of e 12 Davos , s 161. Dittmann i wsp. oceniali efekty leczenia olanzapin¹ wœród osób m³odych - m³odzie y i m³odych doros³ych w dwóch grupach chorych. Spoœród 96 pacjentów pierwszej grupy w wieku lat (œrednia wieku 15,9 lat) leczonych olanzapin¹ w okresie pó³ roku, 34 ukoñczy³o pe³ny pó³roczny okres leczenia (œredni czas leczenia wynosi³ 97 dni, a œrednia dawka 16,7mg). Zaledwie u trzech pacjentów wyst¹pi³y powa ne objawy niepo ¹dane (u 1 infekcja, a 2 by³o rehospitalizowanych). 4 pacjentów wy³¹czono z leczenia z powodu mniej nasilonych objawów niepo ¹danych. U 6,3% pacjentów obserwowano leukopeniê. Najczêœciej wystêpuj¹cym objawem ubocznym by³ wzrost masy cia³a (u 28 osób, co stanowi³o 29,2% grupy) i wzrost poziomu prolaktyny (u 24 osób czyli u 25% leczonych). Œredni przyrost masy cia³a wynosi³ 5,1kg. W drugiej grupie licz¹cej 24 osoby w wieku lat, leczonej wysokimi dawkami olanzapiny (œrednia dawka maksymalna 16,7mg) dwie osoby przerwa³y leczenie z powodu braku skutecznoœci i wzrostu masy cia³a. Obserwowano tak e wzrost masy cia³a pacjentów (œrednio 3,7mg/ miesi¹c). Autorzy uwa aj¹, e œrednie dawki stosowane w ich populacji by³y podobne jak u osób doros³ych oraz, e niewielu pacjentów leczonych olanzapin¹ przerywa leczenie z powodu dzia³añ niepo ¹danych. Dittmann R.W. i wsp.: Schizophrenia Research, 2004;67, S 1: Abstracts of e 12 Davos , s 162. Porównanie skutecznoœci olanzapiny i ziprasidonu w leczeniu objawów depresyjnych wœród pacjentów ze schizofreni¹ i chorob¹ schizoafektywn¹ przeprowadzili Kinon i wsp. W wielooœrodkowym badaniu, przeprowadzonym metod¹ podwójnie œlepej próby wziê³o udzia³ 202 pacjentów leczonych olanzapin¹ i 192 pacjentów leczonych ziprasidonem. Badanie zaplanowano na okres 24 tygodni. Nasilenie objawów depresyjnych oceniano przy pomocy skali Calgary (CDS). Stwierdzono, e po zakoñczeniu badania pacjenci leczeni olanzapin¹ osi¹gnêli znacz¹ca poprawê jeœli chodzi o objawy depresyjne (p=0.017) mierzone CDS (oraz MADRS, p=0,001) oraz objawy pozytywne, negatywne i kognitywne mierzone odpowiednimi podskalami skali PANSS. Wystêpowanie objawów pozapiramidowych by³o s³abo wyra one w obu leczonych grupach. Ciekawych danych dostarczy³o porównanie objawów niepo ¹danych wœród leczonych ziprasidonem i olanzapin¹. Osoby leczone ziprasidonem czêœciej zg³asza³y zmniejszony apetyt, nasilenie psychozy, infekcje grypowe i objawy migreny. Otrzymuj¹cy olanzapinê skar yli siê na zwiêkszony apetyt, obrzêki i wzrost masy cia³a. Ró nice dotycz¹ce odcinka QT, poziomu glukozy na czczo i cholesterolu nie by³y znacz¹ce miêdzy grupami, natomiast obserwowano wiêkszy wzrost poziomu trójglicerydów wœród leczonych olanzapin¹ (p=0.016) oraz wiêkszy wzrost masy cia³a w tej grupie (3,5 kg w porównaniu z 1,65 kg). Kinon i wsp. uwa aj¹, e pacjenci ze schizofreni¹ lub chorob¹ schizoafektywn¹, u których wystêpuje depresja mog¹ doœwiadczaæ wiêkszej poprawy w zakresie objawów depresyjnych przy leczeniu olanzapin¹. Kinon B. i wsp. : Schizophrenia Research, 2004;67, S 1: Abstracts of e 12 Davos , s

9 8 Ciekaw¹ pracê przedstawi³ Thomas H. McGlashan z Yale wraz z zespo³em z Kanady. Badanie to dotyczy³o zastosowania olanzapiny w leczeniu objawów prodromalnych schizofrenii. Obejmowa³o ono okres dwóch lat i by³o przeprowadzone metod¹ podwójnej œlepej próby z placebo, mia³o charakter wielooœrodkowy i randomizowany. 60 pacjentów w³¹czono do badania, ich œrednia wieku wynosi³a 17,7 roku i byli to w wiêkszoœci m³odzi mê czyÿni (60%). Osoby te spe³nia³y kryteria okresu prodromalnego psychozy (wed³ug Criteria of Prodromal Symptoms, COPS). Otrzymywa³y one olanzapinê w dawce 5, 10 lub 15 mg na dobê lub te placebo w okresie 1 roku. Nastêpnie w 2 roku trwania badania nie otrzymywa³y leczenia, natomiast dokonywano porównania pomiêdzy grupami co do iloœci osób u których wyst¹pi psychoza. W ci¹gu dwóch lat objawy psychotyczne wyst¹pi³y u 20 pacjentów (co stanowi³o 30% ca³ej grupy). W trakcie pierwszego roku badania upsychotyczni³o siê 15 osób, w tym 10 spoœród 29 z grupy placebo i 5 spoœród 31 z grupy leczonej olanzapin¹ (p=0,139). Osoby, które ujawni³y objawy psychozy w grupie leczonej olanzapin¹ gorzej wspó³pracowa³y w leczeniu ni te osoby z grupy placebo, które tak e siê upsychotyczni³y. Pacjenci leczeni olanzapin¹ w ci¹gu pierwszego roku ujawnili tak e znacz¹c¹ redukcjê punktacji w skali objawów prodromalnych. Objawy te ponownie by³y bardziej nasilone na zakoñczenie drugiego roku badania w trakcie którego nie prowadzono aktywnego leczenia. Jeœli chodzi o dzia³ania niepo ¹dane to stwierdzono wiêkszy przyrost masy cia³a w grupie osób leczonych olanzapin¹ (8,8 kg w porównaniu z 0,3kg). Autorzy uwa aj¹, e badanie to sugeruje, i olanzapina mo e zmniejszaæ mo liwoœæ ujawnienia siê psychozy u osób z objawami zwiastunowymi psychozy i jest skuteczna w leczeniu zespo³ów prodromalnych. Objawy prodromalne ponownie nasilaj¹ siê po odstawieniu leczenia. McGlashan T.H. i wsp. : Schizophrenia Research, 2004;67, S 1: Abstracts of e 12 Davos , s 164. Inny jeszcze temat podjêli w swoich badaniach Roychowdhury i wsp. Zajêli siê oni porównaniem olanzapiny i innych leków przeciwpsychotycznych pod k¹tem zapobiegania przez nie nawrotom psychozy w schizofrenii. W badaniu tym porównywano czas do wyst¹pienia nawrotu psychozy w grupach pacjentów leczonych olanzapin¹, risperidonem, ziprasidonem i quetiapin¹. Do analizy wziêto dane pochodz¹ce z kilku badañ trwaj¹cych od 24 do 28 tygodni, w których ka dy z wymienionych wy ej leków porównywany by³ bezpoœrednio z olanzapin¹. Jako pozytywn¹ odpowiedÿ na leczenie kwalifikowano 20% i 30% redukcjê punktacji w skali PANSS w ci¹gu 8 tygodni leczenia. Natomiast jako nawrót psychozy traktowano 20% i 30% zwiêkszenie punktacji w skali PANSS oraz punktacjê w skali CGI co najmniej 3 po 8 tygodniu leczenia u osób, które poprzednio uzyska³y poprawê. W trakcie 8 tygodni prowadzenia terapii skutecznoœæ wszystkich badanych leków by³a porównywalna, natomiast ró nice dotyczy³y mo liwoœci zapobiegania przez nie nawrotom psychozy. Pacjenci leczeni olanzapin¹ mieli mniejsze prawdopodobieñstwo wyst¹pienia psychozy w porównaniu z pacjentami leczonymi risperidonem (od 2,8 do 4,5 razy czêœciej nawroty w trakcie leczenia risperidonem), ziprasidonem (1,7 do 2,3 raza) i quetiapin¹ (3,8 do 7,1 raza). Konkluzja wyci¹gniêta przez autorów badania mówi, e olanzapina okaza³a siê lepszym lekiem w zapobieganiu nawrotom schizofrenii ni risperidon, ziprasidon i quetiapina. Roychowdhury S.M. i wsp.: Schizophrenia Research, 2004;67, S 1: Abstracts of e 12 Biennial Winter Workshop on Schizophrenia, Davos , s 165.

Risperidon w leczeniu epizodu manii oraz profilaktyce nawrotu.

Risperidon w leczeniu epizodu manii oraz profilaktyce nawrotu. Risperidon w leczeniu epizodu manii oraz profilaktyce nawrotu. Omówienie artykułu: "Risperidon in acute and continuation treatment of mania." Yatham L. N. i wsp. RIS-CAN Study Group. International Clinical

Bardziej szczegółowo

Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej

Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej Psychiatria PRACA POGLĄDOWA tom 1, nr 1, 1 8 Copyright 2004 Via Medica ISSN 1732 9841 Barbara Sęp-Kowalikowa 1, Monika Czucha 2 1 Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej w

Bardziej szczegółowo

Nowe standardy AP A leczenia w schizofrenii

Nowe standardy AP A leczenia w schizofrenii FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 99, 3, 5~ Małgorzata Rzewuska Nowe standardy AP A leczenia w schizofrenii Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW

ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW 108 WNIOSKI NAUKOWE OGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

NCBR: POIG /12

NCBR: POIG /12 Rezultaty polskiego rocznego wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego telepsychiatrycznej metody terapii pacjentów ze schizofrenią paranoidalną czy jesteśmy gotowi do leczenia? Krzysztof Krysta

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji. Treatment recommendations for the use of II generation antipsychotics

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji. Treatment recommendations for the use of II generation antipsychotics FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 4, 207 213 Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji Treatment recommendations for the use of II generation antipsychotics

Bardziej szczegółowo

Długofalowa terapia choroby afektywnej dwubiegunowej

Długofalowa terapia choroby afektywnej dwubiegunowej Długofalowa terapia choroby afektywnej dwubiegunowej Przez wiele lat główny nacisk kładziono na krótkoterminowe leczenie ChAD, skupiając się na aktualnym epizodzie choroby. Obecnie podstawą terapii ChAD

Bardziej szczegółowo

Autor: Dr Agnieszka Piróg-Balcerzak Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Depresja w schizofrenii

Autor: Dr Agnieszka Piróg-Balcerzak Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Depresja w schizofrenii Autor: Dr Agnieszka Piróg-Balcerzak Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresja w schizofrenii DANE OGÓLNE Zaburzenia afektywne występują powszechnie wśród

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIE DEPRESYJNE NAWRACAJĄCE

ZABURZENIE DEPRESYJNE NAWRACAJĄCE ZABURZENIE DEPRESYJNE NAWRACAJĄCE F33 Zaburzenia depresyjne nawracające F.33.0 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny F33.1 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod

Bardziej szczegółowo

Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a l e k ó w

Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a l e k ó w Aktualności Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a l e k ó w p r z e c i w p s y c h o t y c z n y c h II g e n e r a c j i Przedstawione poniżej Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych

Bardziej szczegółowo

DOMINIKA DUDEK. 2. Leczenie epizodu depresyjnego FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 1, 11 15

DOMINIKA DUDEK. 2. Leczenie epizodu depresyjnego FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 1, 11 15 FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 1, 11 15 DOMINIKA DUDEK 2. Leczenie epizodu depresyjnego 2.1. EPIZOD DEPRESYJNY W PRZEBIEGU DEPRESJI NAWRACAJĄCEJ W przebiegu nawracających zaburzeń depresyjnych

Bardziej szczegółowo

jest zbudowany i które są niezbędne do jego prawidłowej (fizjologicznej pracy) a taką zapewniają mu zgodnie z badaniami nnkt EPA+DHA omega-3.

jest zbudowany i które są niezbędne do jego prawidłowej (fizjologicznej pracy) a taką zapewniają mu zgodnie z badaniami nnkt EPA+DHA omega-3. Opis publikacji Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, Magdalena Kotlicka-Antczak, Elżbieta Trafalska, Agnieszka Pawełczyk. A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with

Bardziej szczegółowo

Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a

Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a Aktualności Za l e c e n i a w s p r aw i e s t o s o wa n i a leków przeciwpsychotycznych II generacji Przedstawione poniżej Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji stanowią

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2008, 3, 177 182 Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji Przedstawione poniżej Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych

Bardziej szczegółowo

Odrębność pregabaliny w farmakoterapii wybranych zaburzeń psychicznych

Odrębność pregabaliny w farmakoterapii wybranych zaburzeń psychicznych Odrębność pregabaliny w farmakoterapii wybranych zaburzeń psychicznych Wiesław Jerzy Cubała Klinika Psychiatrii Dorosłych GUMed SAPL.GPGAZ.16.06.0727 Katowice 2016 Plan prezentacji Pregabalina zaburzenie

Bardziej szczegółowo

Porównanie skuteczności leczenia chorych na schizofrenię

Porównanie skuteczności leczenia chorych na schizofrenię FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2004, 4, 465-476 Bartosz Łoza 1,2, Marek Masiak 3, Mariusz BartyzeP-, Paulina Chałupka 4, Bartłomiej Krzewiński 5, Jolanta Masiak 3, Anna Mosiołe~, Mariusz Perucki

Bardziej szczegółowo

Aripiprazol w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych innych niż schizofrenia

Aripiprazol w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych innych niż schizofrenia Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2008, 1, 43 52 Praca poglądowa Review Aripiprazol w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych innych niż schizofrenia Aipiprazole in the management of patients

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia afektywne. Justyna Andrzejczak Kognitywistyka

Zaburzenia afektywne. Justyna Andrzejczak Kognitywistyka Zaburzenia afektywne Justyna Andrzejczak Kognitywistyka Podział wg ICD-10 F30 Epizod maniakalny F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe F32 Epizod depresyjny F33 Zaburzenia depresyjne nawracające F34 Uporczywe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady leczenia zaburzeń psychicznych

Podstawowe zasady leczenia zaburzeń psychicznych Podstawowe zasady leczenia zaburzeń psychicznych Instytucjonalizacja i wykluczenia. i zapomnienie Metody leczenia 1. Biologiczne - farmakologiczne - niefarmakologiczne - neurochirurgiczne 2. Psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie depresji lekami przeciwdepresyjnymi i pindololem - otwarte badanie skuteczności 14 dniowej terapii

Skojarzone leczenie depresji lekami przeciwdepresyjnymi i pindololem - otwarte badanie skuteczności 14 dniowej terapii FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2001, 3, 285-290 Stanisław Pużyński, Łukasz Święcicki, Iwona Koszewska, Antoni Kalinowski, Sławomir Fornal, Dorota Grądzka, Dorota Bzinkowska, Magdalena Namysłowska

Bardziej szczegółowo

Asduter 10 mg tabletki Asduter 15 mg tabletki Asduter 30 mg tabletki

Asduter 10 mg tabletki Asduter 15 mg tabletki Asduter 30 mg tabletki Asduter 10 mg tabletki Asduter 15 mg tabletki Asduter 30 mg tabletki VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Asduter przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie

Bardziej szczegółowo

Standardy farmakologicznego leczenia chorób afektywnych

Standardy farmakologicznego leczenia chorób afektywnych Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2011, 3-4, 135-157 Standardy farmakologicznego leczenia chorób afektywnych Spis treści 1. Leczenie zespołów maniakalnych i hipomaniakalnych (J. Rybakowski)...

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ Raport z Programu Edukacyjno-Badawczego Październik 2017 Założenia programu Małe zaangażowanie w przebieg

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia własne ze stosowania risperidonu w schizofreniach

Doświadczenia własne ze stosowania risperidonu w schizofreniach Małgorzata Rzewuska, Marek Jarema, Jarosław Białek, Marzanna Choma, Zuzanna Konieczyńska, Krystyna Sobucka, Tadeusz Szafrański Doświadczenia własne ze stosowania risperidonu w schizofreniach Samodzielna

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA van Gogh 1890 DEPRESJA CHARAKTERYSTYKA ZABURZENIA Epizod depresyjny rozpoznaje się gdy pacjent jest w stanie obniżonego nastroju, anhedonii

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE

ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE F 31 F 31.0 F 31.1 F 31.2 F 31.3 F 31.4 F 31.5 F 31.6 F 31.7 F 31.8 F 31.9 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod hipomanii

Bardziej szczegółowo

Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna IPiN Warszawa

Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna IPiN Warszawa Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna IPiN Warszawa Kraków 18 listopada 2016 Problemy koncepcyjne Czym są stany depresyjne? Depresja w przebiegu ChAD Depresja w przebiegu ChAJ Inne depresje o Co to

Bardziej szczegółowo

Leczenie schizofrenii Neuroleptyki. D. Wołyńczyk-Gmaj S. Niemcewicz

Leczenie schizofrenii Neuroleptyki. D. Wołyńczyk-Gmaj S. Niemcewicz Leczenie schizofrenii Neuroleptyki D. Wołyńczyk-Gmaj S. Niemcewicz Rozmieszczenie receptorów dopaminergicznych w OUN: Układ limbiczny - zakręt obręczy, hipokamp, ciało migdałowate, kora przedczołowa, jądro

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 21/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie objęcia w zakresie wskazań określonych kodami ICD10 od F21 do F29 leków

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2004 04766041.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2004 04766041.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1635820 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2004 04766041.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A61K31/407 A61P25/18

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2012, 1, 51 57 Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji Przedstawione poniżej Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych

Bardziej szczegółowo

Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum

Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum wiera ona - - - - lub farmaceucie. Patrz punkt 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Lek Elicea zawiera

Bardziej szczegółowo

Stworzony by leczyć skutecznie

Stworzony by leczyć skutecznie Stworzony by leczyć skutecznie Długoterminowy efekt leczenia schizofrenii 1 SKUTECZNOŚĆ AKCEPTACJA, POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 1-5 TOLERANCJA, ZDROWIE FIZYCZNE Skuteczna i akceptowana terapia zapewnia długoterminową

Bardziej szczegółowo

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu

OBJAWY OSTRE Ostre pobudzenie 3 Peter Neu SPIS TREŚCI OBJAWY OSTRE 1 1. Ostre pobudzenie 3 1.1. Diagnostyka 4 1.2. Leczenie zorientowane na przyczynę 6 1.2.1. Majaczenie i zatrucia 6 1.2.2. Schizofrenia. 8 1.2.3. Mania / 9 1.2.4. Zaburzenia osobowości

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Arypiprazol Glenmark przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Arypiprazol Glenmark przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Arypiprazol Glenmark przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Arypiprazol Glenmark

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15

I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA Janusz Heitzman........................ 5 I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ... 15 1. ETIOLOGIA, PATOGENEZA I EPIDEMIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNEJ, DAWKI PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGI PODANIA I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNEJ, DAWKI PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGI PODANIA I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNEJ, DAWKI PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGI PODANIA I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie Czechy Czechy Niemcy Niemcy Włochy Włochy

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży: pojedynczy epizod dużej depresji nawracająca duża depresja dystymia mania lub submania stan mieszany zaburzenia afektywne

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI AFEKTYWNYMI DWUBIEGUNOWYMI

LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI AFEKTYWNYMI DWUBIEGUNOWYMI FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2002, 4, 323-412 Część A: LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI AFEKTYWNYMI DWUBIEGUNOWYMI 1. PODSUMOWANIE ZALECEŃ Każde zalecenie określa się jako należące do jednej

Bardziej szczegółowo

EBM w farmakoterapii

EBM w farmakoterapii EBM w farmakoterapii Dr Przemysław Niewiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM Wrocław EBM Evidence Based Medicine (EBM) "praktyka medyczna

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii

Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii 1 Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii Dr hab. n. med. Jan Jaracz Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, Poznaƒ Wst p Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Obserwacja nasilenia objawów negatywnych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii leczonych neuroleptykiem atypowym

Obserwacja nasilenia objawów negatywnych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii leczonych neuroleptykiem atypowym Obserwacja nasilenia objawów negatywnych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii leczonych neuroleptykiem atypowym Severity of negative symptoms in schizophrenic patients treated with atypical neuroleptic

Bardziej szczegółowo

Inessa Rudnik-Szałaj, Beata Galińska, Andrzej Łukaszewicz. Wielomiesięczne stosowanie risperidonu w schizofreniach

Inessa Rudnik-Szałaj, Beata Galińska, Andrzej Łukaszewicz. Wielomiesięczne stosowanie risperidonu w schizofreniach FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII 98,4, 33-41 Inessa Rudnik-Szałaj, Beata Galińska, Andrzej Łukaszewicz Włodzimierz Chrzanowski, Wielomiesięczne stosowanie risperidonu w schizofreniach Klinika

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 52/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Lyogen

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział Chorobowości Hospitalizowanej 23 luty Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

TADEUSZ PARNOWSKI. 3. Farmakoterapia depresji wieku podeszłego FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 1, 17 22

TADEUSZ PARNOWSKI. 3. Farmakoterapia depresji wieku podeszłego FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 1, 17 22 FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 1, 17 22 3. Farmakoterapia depresji wieku podeszłego 3.1. ROZPOWSZECHNIENIE DEPRESJI W WIEKU PODESZŁYM Depresje należą do najczęściej występujących zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 5/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w zakresie zakwalifikowania/niezasadności zakwalifikowania leku Valdoxan (agomelatinum)

Bardziej szczegółowo

Strategia postępowania terapeutycznego w depresji

Strategia postępowania terapeutycznego w depresji PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Strategia postępowania terapeutycznego w depresji Therapeutic strategy in depressive

Bardziej szczegółowo

Leki przeciwpsychotyczne

Leki przeciwpsychotyczne Leczenie lekami przeciwpsychotycznymi w schizofrenii Leki przeciwpsychotyczne Schizofrenia jest zaburzeniem równowagi metabolicznej mózgu, zaburzeniem aktywności neuroprzekaźników w określonych rejonach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z IV Szkoły Neurospsychofarmakologii (ECNP), lipiec 2012, Oksford, Anglia

Sprawozdanie z IV Szkoły Neurospsychofarmakologii (ECNP), lipiec 2012, Oksford, Anglia FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2012, 3 4, 169 173 Sprawozdanie Report JAN BRYKALSKI¹, ALEKSANDRA RAJEWSKA-RAGER 2 Sprawozdanie z IV Szkoły Neurospsychofarmakologii (ECNP), lipiec 2012, Oksford,

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia zachowania i zaburzenia psychotyczne w przebiegu otępienia

Zaburzenia zachowania i zaburzenia psychotyczne w przebiegu otępienia Zaburzenia zachowania i zaburzenia psychotyczne w przebiegu otępienia Tomasz Gabryelewicz 2017 Warszawa Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN Warszawa Objawy pozapoznawcze

Bardziej szczegółowo

6. Leki przeciwpsychotyczne a zaburzenia metaboliczne

6. Leki przeciwpsychotyczne a zaburzenia metaboliczne Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2011, 1, 37 42 Janusz Heitzman 6. Leki przeciwpsychotyczne a zaburzenia metaboliczne Ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego zależy od wielu czynników. Może ono

Bardziej szczegółowo

Leczenie zaburzeń depresyjnych u pacjentów z rozpoznaniem

Leczenie zaburzeń depresyjnych u pacjentów z rozpoznaniem FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII 98,3,78-82 Antoni Florkowski, Wojciech Gruszczyński, Henryk Górski, Sławomir Szubert, Mariusz Grądys Leczenie zaburzeń depresyjnych u pacjentów z rozpoznaniem

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 48/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu

Bardziej szczegółowo

UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU

UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU Dystymia ICD 10 niejednoznaczność terminu, grupa zaburzeń (obejmuje nerwicę depresyjną, depresyjne zaburzenie osobowości, depresję nerwicową, depresję lękową przewlekłą) Dystymia

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Dolegliwoœci i objawy Co siê ze mn¹ dzieje? Co mo e wskazywaæ na problem z tarczyc¹? Prawdê mówi¹c, trudno to jednoznacznie stwierdziæ. Niektórzy pacjenci czuj¹ siê zmêczeni i przygnêbieni,

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

Leki normotymiczne w różnych postaciach choroby afektywnej dwubiegunowej

Leki normotymiczne w różnych postaciach choroby afektywnej dwubiegunowej Psychiatria PRACA POGLĄDOWA tom 4, nr 1, 1 7 Copyright 2007 Via Medica ISSN 1732 9841 Janusz Rybakowski Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Leki normotymiczne w różnych postaciach

Bardziej szczegółowo

Asenapina w leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I po niepowodzeniu wcześniejszej

Asenapina w leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I po niepowodzeniu wcześniejszej ANEKS ASENAPINA W LECZENIU UMIARKOWANYCH I CIĘŻKICH EPIZODÓW MANII W PRZEBIEGU CHOROBY AFEKTYWNEJ DWUBIEGUNOWEJ TYPU I PO NIEPOWODZENIU WCZEŚNIEJSZEJ TERAPII Wersja 1.00 2 SPIS TREŚCI 1. Wyniki wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

Prof. Karina Jahnz-Różyk Wojskowy Instytut Medyczny

Prof. Karina Jahnz-Różyk Wojskowy Instytut Medyczny Prof. Karina Jahnz-Różyk Wojskowy Instytut Medyczny Przewlekła choroba układu oddechowego przebiegająca z dusznością Około 2 mln chorych w Polsce, ale tylko 1/3 jest zdiagnozowana (400-500 tys) Brak leczenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 65/2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 19 września 2011 r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

LEKI PRZECIWPSYCHOTYCZNE

LEKI PRZECIWPSYCHOTYCZNE LEKI PRZECIWPSYCHOTYCZNE Schizofrenia jest zaburzeniem równowagi metabolicznej mózgu, zaburzeniem aktywności neuroprzekaźników w określonych rejonach mózgu. Chociaż dotychczas nie wynaleziono leku przeciwschizofrenicznego,

Bardziej szczegółowo

Wpływ długoterminowego, 12-miesięcznego leczenia olanzapiną na poziom funkcjonowania psychospołecznego chorych na schizofrenię

Wpływ długoterminowego, 12-miesięcznego leczenia olanzapiną na poziom funkcjonowania psychospołecznego chorych na schizofrenię Psychiatria ARTYKUŁ ORYGINALNY tom 6, nr 1, 1 8 Copyright 2009 Via Medica ISSN 1732 9841 Bartosz Łoza, Paweł Bednarski, Joanna Grzesiewska, Maja Polikowska, Anna Mosiołek, Iwona Patejuk-Mazurek, Rafał

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Aripiprazole Teva przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Aripiprazole Teva przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Aripiprazole Teva przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1. Omówienie rozpowszechnienia choroby Schizofrenia Schizofrenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ badań klinicznych na jakość świadczeń w oddziale kardiologicznymdoświadczenia

Wpływ badań klinicznych na jakość świadczeń w oddziale kardiologicznymdoświadczenia Wpływ badań klinicznych na jakość świadczeń w oddziale kardiologicznymdoświadczenia własne Marek Bronisz, Eligiusz Patalas PSZOZ Szpital Powiatowy im. L. Błażka w Inowrocławiu Definicja Jakość opieki zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

Przełom I co dalej. Anna Kostera-Pruszczyk Katedra i Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przełom I co dalej. Anna Kostera-Pruszczyk Katedra i Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Przełom I co dalej Anna Kostera-Pruszczyk Katedra i Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Przełom miasteniczny Stan zagrożenia życia definiowany jako gwałtowne pogorszenie opuszkowe/oddechowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA LEKARZY

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA LEKARZY MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA LEKARZY Niniejsze materiały edukacyjne, obok Charakterystyki Produktu Leczniczego, przeznaczone są dla fachowych pracowników służby zdrowia. Zawierają informacje o wskazaniach

Bardziej szczegółowo

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński Wybrane zaburzenia lękowe Tomasz Tafliński Cel prezentacji Przedstawienie najważniejszych objawów oraz rekomendacji klinicznych dotyczących rozpoznawania i leczenia: Uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD)

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA DEPRESJA CHARAKTERYSTYKA ZABURZENIA Epizod depresyjny rozpoznaje się gdy pacjent jest w stanie obniżonego nastroju, anhedonii oraz występują

Bardziej szczegółowo

PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2011;8(1):31-44. Andrzej Kiejna. Streszczenie. artykuł poglądowy opinion article PGP 145

PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2011;8(1):31-44. Andrzej Kiejna. Streszczenie. artykuł poglądowy opinion article PGP 145 PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2011;8(1):31-44 artykuł poglądowy opinion article Wybrane standardy leczenia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych: podobieństwa i różnice. Selected standards of treatment of bipolar

Bardziej szczegółowo

* Rejestr epidemiologiczny: przeprowadzenie i opracowanie wyników sponsorowane przez firmę Sanofi- Aventis-Polska. Nr badania: DPKIN_L_01684

* Rejestr epidemiologiczny: przeprowadzenie i opracowanie wyników sponsorowane przez firmę Sanofi- Aventis-Polska. Nr badania: DPKIN_L_01684 1 Współwystępowanie zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i uzależnień z zaburzeniami nastroju w populacji polskiej analiza wyników rejestru epidemiologicznego. Część II: Ocena metod leczenia pacjentów

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PAROKSETYNA W LECZENIU DUŻEJ DEPRESJI - WYNIKI BADAŃ WIELOOŚRODKOWYCH W POLSCE

PAROKSETYNA W LECZENIU DUŻEJ DEPRESJI - WYNIKI BADAŃ WIELOOŚRODKOWYCH W POLSCE FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII 3, 97, 62-80 Stanisław Pużyński, Jerzy Landowski, Janusz Rybakowski, Maria Beręsewicz, Maria Chłopocka-Woźniak, Janusz Jakitowicz, Jan Jaracz, Antoni Kalinowski,

Bardziej szczegółowo

arypiprazolu Twój przewodnik na temat Broszura informacyjna dla pacjenta/opiekuna Arypiprazol (Lemilvo)

arypiprazolu Twój przewodnik na temat Broszura informacyjna dla pacjenta/opiekuna Arypiprazol (Lemilvo) Twój przewodnik na temat arypiprazolu Arypiprazol (Lemilvo) Broszura informacyjna dla pacjenta/opiekuna Twój przewodnik na temat arypiprazolu 3 Wprowadzenie Twój lekarz rozpoznał u Ciebie zaburzenia afektywne

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty leczenia manii

Praktyczne aspekty leczenia manii Psychiatria w Praktyce Klinicznej PRACA P O G L Ą D O W A tom 2, nr 3, 132 139 Copyright 2009 Via Medica ISSN 1899 5071 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Azilect fakty Czym jest Azilect? Jak działa Azilect? Kto może skorzystać na leczeniu Azilectem?

Azilect fakty Czym jest Azilect? Jak działa Azilect? Kto może skorzystać na leczeniu Azilectem? Azilect fakty Czym jest Azilect? Azilect (rasagilina 1mg) jest pierwszym, prawdziwie innowacyjnym lekiem stosowanym w chorobie Parkinsona (PD Parkinson s Disease) wprowadzonym w ostatnich latach. Jest

Bardziej szczegółowo

Lamotrygina w leczeniu zaburzeń afektywnych

Lamotrygina w leczeniu zaburzeń afektywnych FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2000, 1, 97-101 Maria Beręsewicz Lamotrygina w leczeniu zaburzeń afektywnych II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena farmakoterapii i jakości życia w schizofrenii

Subiektywna ocena farmakoterapii i jakości życia w schizofrenii Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 137-147 Praca oryginalna Subiektywna ocena farmakoterapii i jakości życia w schizofrenii Subjective evaluation oj pharmacotherapy and quality oj life in schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

DROGOWSKAZY KRYZYS W TRAKCIE LECZENIA SCHIZOFRENII - JAK SOBIE RADZIĆ? Program psychoedukacji pacjentów i opiekunów osób chorych na schizofrenię

DROGOWSKAZY KRYZYS W TRAKCIE LECZENIA SCHIZOFRENII - JAK SOBIE RADZIĆ? Program psychoedukacji pacjentów i opiekunów osób chorych na schizofrenię DROGOWSKAZY Program psychoedukacji pacjentów i opiekunów osób chorych na schizofrenię KRYZYS W TRAKCIE LECZENIA SCHIZOFRENII - JAK SOBIE RADZIĆ? Materiały uzupełniające do zajęć psychoedukacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki

Bardziej szczegółowo

Korzystny efekt skojarzonego leczenia sertindolem i klozapiną w schizofrenii lekoopornej. Opis 4 przypadków

Korzystny efekt skojarzonego leczenia sertindolem i klozapiną w schizofrenii lekoopornej. Opis 4 przypadków FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2012, 2, 87 93 Praca kazuistyczna Case report Korzystny efekt skojarzonego leczenia sertindolem i klozapiną w schizofrenii lekoopornej. Opis 4 przypadków Combined

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII

POSTÊPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII POSTÊPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII http://www.ipin.edu.pl/ppn http://ppn.ipin.edu.pl/ Kwartalnik wydawany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii od roku 1992 (wczeœniej: Biuletyn Instytutu Psychiatrii i

Bardziej szczegółowo

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski. Andrzej Wróbel. Amantadyna jako potencjalizator przeciwdepresyjnego działania imipraminy

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski. Andrzej Wróbel. Amantadyna jako potencjalizator przeciwdepresyjnego działania imipraminy Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Andrzej Wróbel Amantadyna jako potencjalizator przeciwdepresyjnego działania imipraminy Praca doktorska Promotor: prof. dr hab. med. Andrzej

Bardziej szczegółowo

CHAD Choroba afektywna dwubiegunowa (PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA)

CHAD Choroba afektywna dwubiegunowa (PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA) CHAD Choroba afektywna dwubiegunowa (PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA) zaburzenie psychiczne charakteryzujące się cyklicznymi, naprzemiennymi epizodami depresji, hipomanii, manii, stanów mieszanych i stanu

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarzadząnia ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Aribit przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarzadząnia ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Aribit przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarzadząnia ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Aribit przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Schizofrenia Schizofrenia to zaburzenie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania leków przeciwdepresyjnych w chorobach neurologicznych

Zasady stosowania leków przeciwdepresyjnych w chorobach neurologicznych Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii 1 Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii Dr hab. n. med. Jan Jaracz Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, Poznaƒ WST P Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

Leczenie stanów mieszanych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

Leczenie stanów mieszanych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej Psychiatria P R A C A P O G L Ą D O W A tom 10, nr 3 4, 134 138 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1732 9841 Łukasz Święcicki, Marlena Sokół-Szawłowska II Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ABILIFY 5 mg tabletki ABILIFY 10 mg tabletki ABILIFY 15 mg tabletki ABILIFY 30 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ABILIFY

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW PUŻYŃSKI. 4. Postępowanie w depresji lekoopornej FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 1, 23 29

STANISŁAW PUŻYŃSKI. 4. Postępowanie w depresji lekoopornej FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 1, 23 29 FARMAKOTERAPIA W PSYHIATRII I NEUROLOGII, 2007, 1, 23 29 4. Postępowanie w depresji lekoopornej Nie wszyscy chorzy, u których są stosowane leki przeciwdepresyjne, korzystają z dobrodziejstw farmakoterapii,

Bardziej szczegółowo

Ocena kliniczna moklobemidu (preparat Aurorix) w terapii depresji

Ocena kliniczna moklobemidu (preparat Aurorix) w terapii depresji Stanisław Pużyński, Janusz Rybakowski, Małgorzata Dqbkowska, Maria Beręsewicz, Iwona Koszewska Ocena kliniczna moklobemidu (preparat Aurorix) w terapii depresji (wyniki badań wieloośrodkowych) z II Kliniki

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BÓLU OPARZENIOWEGO U DZIECI

LECZENIE BÓLU OPARZENIOWEGO U DZIECI LECZENIE BÓLU OPARZENIOWEGO U DZIECI Krzysztof Kobylarz, Iwona Szlachta-Jezioro, Ma³gorzata Maciejowska-Sata³a 15 Ból jest sta³ym objawem choroby oparzeniowej. Leczenie go u dzieci jest zadaniem niezwykle

Bardziej szczegółowo

Ocena wybranych metod biologicznych w terapii osób agresywnych

Ocena wybranych metod biologicznych w terapii osób agresywnych Andrzej Czemikiewicz, Bartosz Łoza Ocena wybranych metod biologicznych w terapii osób agresywnych Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Lublinie Streszczenie Autorzy przebadali 30 agresywnych osób chorujących

Bardziej szczegółowo