Europejska Aprobata Techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna"

Transkrypt

1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (48 22) ; fax: (48 22) ; Członek EOTA Draft Europejska Aprobata Techniczna (English language translation the original version is in Polish language) Nazwa handlowa Trade name Właściciel aprobaty Holder of approval Rodzaj i przeznaczenie wyrobu Generic type and use of construction products Termin ważności Valid Zakład produkcyjny Manufacturing plant od from do to RAWLPLUG S.A ul. Kwidzyńska Wrocław Polska Kotwy wklejane z tulejami z gwintem wewnętrznym i prętami zbrojeniowymi o średnicach Ø8 do Ø32 do wykonywania zamocowań w betonie niezarysowanym Bonded anchor with internal sleeves and rebars of sizes Ø8 to Ø32 for use in non-cracked concrete Zakład Produkcyjny nr 3 Manufacturing Plant no. 3 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera This European Technical Approval contains 23 strony, w tym 14 Załączników 23 pages including 14 Annexes Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych European Organisation for Technical Approvals

2 Strona 2 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z: Dyrektywą Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych 1, z poprawkami zawartymi w Dyrektywie Rady 93/68/EWG z 22 lipca ; ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 3 ; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 4 ; Wspólnymi zasadami proceduralnymi składania wniosków, opracowywania i udzielania Europejskich Aprobat Technicznych, określonymi w załączniku do Decyzji Komisji 94/23/EC 5 ; Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych Kotwy metalowe do stosowania w betonie Część 5: Kotwy wklejane, ETAG nr ; 2. Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony do sprawdzania, czy są spełnione wymagania niniejszej Europejskiej. Sprawdzanie może odbywać się w zakładzie produkcyjnym. Niezależnie od tego odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną i za ich przydatność do zamierzonego stosowania ponosi właściciel Europejskiej. 3. Prawa do niniejszej Europejskiej nie mogą być przenoszone na producentów, przedstawicieli producentów lub zakłady produkcyjne nie wymienione na stronie 1 niniejszej Europejskiej. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być wycofana przez Instytut Techniki Budowlanej, w szczególności po informacji Komisji Europejskiej w trybie art. 5 ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być kopiowana, włączając w to środki przekazu elektronicznego, jedynie w całości. Publikowanie części dokumentu jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Instytutu Techniki Budowlanej. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu. Teksty i rysunki w materiałach reklamowych nie mogą być sprzeczne z Europejską Aprobatą Techniczną. 6. Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana przez jednostkę aprobującą w języku oficjalnym tej jednostki i w pełni odpowiada wersji uzgodnionej w ramach EOTA. Inne wersje językowe powinny zawierać informację, że są to tłumaczenia. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr L. 40, , p Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L. 220, , p. 1 3 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 92/2004, poz Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 237/2004, poz Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L. 17, , p. 34

3 Strona 3 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. II SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Określenie wyrobu i zakresu jego stosowania 1.1 Określenie wyrobu Przedmiotem niniejszej Europejskiej są kotwy wklejane (typu iniekcyjnego) składające się z zaprawy iniekcyjnej dostarczanej w pojemniku wyposażonym w dozownik pistoletowy i dyszę wylotową oraz elementu metalowego. Element ten wykonany jest ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję (w przypadku tulei z gwintem wewnętrznym) albo ze stalowego pręta zbrojeniowego. Element metalowy jest osadzany w wywierconym w podłożu otworze, uprzednio oczyszczonym i wypełnionym zaprawą iniekcyjną. Zakotwienie elementu metalowego następuje przez przyklejenie go do betonu za pomocą zaprawy iniekcyjnej. Kotwę i jej zamocowanie w podłożu pokazano w Załącznikach 1 do Zakres stosowania Kotwy są przeznaczone do stosowania w zamocowaniach spełniających wymagania nośności, stateczności i użytkowania w rozumieniu Wymagań Podstawowych 1 i 4 dyrektywy 89/106/EWG, których zniszczenie może zagrażać stateczności konstrukcji, może powodować powstanie warunków zagrażających życiu ludzkiemu i/lub powodować skutki ekonomiczne. Bezpieczeństwo związane z zagrożeniem pożarowym (Wymaganie Podstawowe 2) nie jest przedmiotem tej Aprobaty. Kotwy mogą być stosowane tylko do wykonywania zamocowań elementów statycznie obciążonych lub przyjmowanych jako statycznie obciążone, w podłożu ze zbrojonego lub niezbrojonego betonu zwykłego klasy nie niższej niż C20/25 i nie wyższej niż C50/60 według EN Zamocowania mogą być wykonywane tylko w niezarysowanym betonie. Kotwy mogą być osadzane w betonie suchym lub mokrym (kategoria użytkowa 1) lub w otworach zalanych wodą, z wyjątkiem wody morskiej (kategoria użytkowa 2). Kotwy mogą być stosowane w następującym zakresie temperatur: a) -40 C do +40 C (maksymalna temperatura krótkotrw ała +40 C i maksymalna temperatura długotrwała +24 C), b) -40 C do +80 C (maksymalna temperatura krótkotrw ała +80 C i maksymalna temperatura długotrwała +50 C). Elementy wykonane ze stali węglowej ocynkowanej (elektrolitycznie lub na gorąco) mogą być stosowane tylko w konstrukcjach znajdujących się w suchych warunkach wewnętrznych. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej mogą być stosowane w konstrukcjach znajdujących się w suchych warunkach wewnętrznych, jak również znajdujących się na zewnątrz i narażonych na działanie czynników atmosferycznych (włączając w to środowisko przemysłowe i środowisko morskie) albo znajdujących się w wilgotnych warunkach wewnętrznych, jeżeli środowisko, w jakim występują, nie jest środowiskiem agresywnym korozyjnie. Środowiskami agresywnymi korozyjnie są

4 Strona 4 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. np. miejsca narażone na ciągłe zalewanie lub opryskiwanie wodą morską, pomieszczenia basenów kąpielowych, w których występują opary chloru, pomieszczenia, w których występuje znaczne zanieczyszczenie związkami chemicznymi (np. zakłady odsiarczania lub wnętrza tuneli, w których są stosowane środki chemiczne do odladzania powierzchni). Elementy wykonane z prętów zbrojeniowych mogą być stosowane jako zakotwienia projektowane zgodnie z Raportem Technicznym EOTA TR 029. Do zastosowań takich należą np. nadbeton, ścinane połączenia dyblowe lub połączenie ściany z fundamentem, głównie obciążone siłami ścinającymi lub ściskającymi, w których zakotwienia prętów zbrojeniowych pełnią rolę dybli, przenoszących siły ścinające. Połączenia z zastosowaniem prętów zbrojeniowych w konstrukcjach betonowych, projektowanych według normy EN (Eurokod 2), nie są objęte niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Postanowienia niniejszej Europejskiej oparte są na założeniu przewidywanego 50-letniego okresu użytkowania kotwy. Założenie dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta lub jednostkę aprobującą, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu. 2 Właściwości wyrobu i metody ich sprawdzania 2.1 Właściwości wyrobu Kotwy i pojemniki z zaprawą odpowiadają rysunkom i opisom podanym w Załącznikach 1 do 2. Właściwości materiałów, wymiary i tolerancje wymiarów kotew, nie podane w Załącznikach, powinny odpowiadać właściwościom materiałów, wymiarom i tolerancjom zawartym w dokumentacji technicznej 6 niniejszej Europejskiej. Potrzebne do projektowania zamocowań wielkości charakteryzujące kotwy wklejane podano w Załącznikach 9 do 14. Dwa składniki zaprawy iniekcyjnej są dostarczane w stanie niezmieszanym, w pojemnikach dwukomorowych z komorami usytuowanymi równolegle, o pojemności 385 do 1100 ml, zgodnie z Załącznikiem 2. Każdy pojemnik z zaprawą iniekcyjną powinien być oznaczony znakiem identyfikującym producenta i nazwą handlową, zgodnie z Załącznikiem 2. Każda tuleja z gwintem wewnętrznym powinna być oznaczona zgodnie z Załącznikiem 1. Elementy wykonane z prętów zbrojeniowych powinny odpowiadać opisowi podanemu w Załączniku 7. Znakowanie głębokości zakotwienia może być wykonywane na budowie. 2.2 Metody sprawdzenia Oceny przydatności kotew do zamierzonego stosowania, z zachowaniem wymagań nośności, stateczności i użytkowania w rozumieniu Wymagań 6 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej jest przechowywana w Instytucie Techniki Budowlanej i może być udostępniona tylko jednostce notyfikowanej, uczestniczącej w procedurze oceny zgodności.

5 Strona 5 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Podstawowych 1 i 4, dokonano zgodnie z Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych ETAG 001 Kotwy metalowe do stosowania w betonie, Część 1: Kotwy zagadnienia ogólne i Część 5: Kotwy wklejane, stosując Opcję 7. W uzupełnieniu do zapisów zawartych w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej, związanych z substancjami niebezpiecznymi, mogą obowiązywać inne wymagania odnoszące się do wyrobów, dotyczące tego zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). W celu spełnienia postanowień Dyrektywy, wymagania te także powinny być spełnione w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie. 3 Ocena zgodności i oznakowanie CE 3.1 System oceny zgodności Zgodnie z Załącznikiem III do dyrektywy 89/106/EWG system oceny zgodności 2 (i) (oznaczany jako system 1) przewiduje: (a) Zadania producenta: (1) zakładowa kontrola produkcji, (2) uzupełniające badania próbek pobranych z produkcji przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań, (b) Zadania jednostki notyfikowanej: (3) wstępne badanie typu, (4) wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, (5) ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji. 3.2 Zakres odpowiedzialności Obowiązki producenta Zakładowa kontrola produkcji Producent powinien prowadzić stałą, wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy tej kontroli, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta są dokumentowane w sposób systematyczny w formie pisemnych zasad i procedur. System zakładowej kontroli produkcji zapewnia zgodność wyrobu z Europejską Aprobatą Techniczną. Producent powinien stosować wyłącznie materiały określone w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej. Zakładowa kontrola produkcji powinna być zgodna z planem kontroli 7, który jest częścią dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej. Wyniki zakładowej kontroli produkcji powinny być zapisywane i oceniane, zgodnie z postanowieniami plany kontroli. 7 Plan kontroli jest przechowywany w Instytucie Techniki Budowlanej i może być udostępniony tylko jednostce notyfikowanej, uczestniczącej w procedurze oceny zgodności.

6 Strona 6 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r Inne zadania producenta Producent powinien, na podstawie umowy, zaangażować jednostkę posiadającą notyfikację w zakresie zadań określonych w p. 3.1 w odniesieniu do kotew, w celu podjęcia przez nią działań podanych w p W tym celu, plan kontroli powołany w p i powinien być udostępniony przez producenta jednostce notyfikowanej. Producent powinien wydać deklarację zgodności, stwierdzającą, że wyrób budowlany jest zgodny z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej Zadania jednostki notyfikowanej Wstępne badanie typu W przypadku wstępnego badania typu wyniki badań przeprowadzonych jako część oceny powinny być wykorzystywane, dopóki nie nastąpią zmiany linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego. W takich przypadkach, niezbędny zakres wstępnego badania typu powinien być uzgodniony między Instytutem Techniki Budowlanej i jednostką notyfikowaną Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji Jednostka notyfikowana powinna zgodnie z planem kontroli sprawdzić, czy zakład produkcyjny, a w szczególności personel i wyposażenie oraz zakładowa kontrola produkcji są właściwe do zapewnienia produkcji kotew ciągłej i zgodnej ze specyfikacją podaną w p. 2.1 oraz w Załącznikach do niniejszej Europejskiej Ciągły nadzór Ciągły nadzór i ocena zakładowej kontroli produkcji powinny być prowadzone zgodnie z planem kontroli. W ramach nadzoru jednostka notyfikowana powinna wizytować zakład produkcyjny nie rzadziej niż raz na rok. Powinno być sprawdzane, czy system zakładowej kontroli produkcji i zautomatyzowany proces produkcyjny są prowadzone z uwzględnieniem planu kontroli. Wyniki ciągłego nadzoru powinny być na żądanie udostępniane przez jednostkę notyfikowaną Instytutowi Techniki Budowlanej. W przypadkach, gdy postanowienia Europejskiej i planu kontroli nie są przestrzegane certyfikat zgodności powinien być anulowany. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE powinno znajdować się na każdym opakowaniu kotew. Symbolowi CE powinny towarzyszyć następujące informacje: numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, nazwa i adres producenta (podmiotu prawnego odpowiedzialnego za produkcję), ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na wyrobie, numer certyfikatu zgodności WE, numer Europejskiej, numer Wytycznych do europejskich aprobat technicznych,

7 Strona 7 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. kategoria użytkowa (ETAG , Opcja 7), rozmiar kotwy. 4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1 Wytwarzanie Europejska Aprobata Techniczna jest udzielona na podstawie uzgodnionych danych/informacji, przechowywanych w Instytucie Techniki Budowlanej, identyfikujących wyrób, który został sprawdzony i oceniony. Zmiany dotyczące wyrobu lub jego procesu produkcyjnego, które mogłyby prowadzić do niezgodności z przechowywanymi danymi/informacjami, powinny być zgłoszone Instytutowi Techniki Budowlanej, przed ich wprowadzeniem. Instytut Techniki Budowlanej zdecyduje, czy zmiany te będą miały wpływ na ETA i w konsekwencji na ważność oznakowania CE na podstawie ETA oraz, czy dalsza ocena lub zmiany w ETA będą konieczne. konieczne. 4.2 Wykonywanie zamocowań Projekt zakotwień Akceptacja przydatności kotew do zamierzonego stosowania powinna uwzględniać poniższe wymagania: Projekt zakotwienia powinien być opracowany zgodnie z Raportem Technicznym EOTA 029 Projektowanie kotew wklejanych i autoryzowany przez uprawnionego projektanta z doświadczeniem w technice zakotwień Pręty zbrojeniowe mogą być wyłącznie stosowane jako kotwy projektowane zgodnie z Raportem Technicznym EOTA TR 029. Należy stosować się do podstawowych założeń dotyczących teorii projektowania zakotwień. Dotyczy to uwzględniania obciążeń rozciągających i ścinających oraz odpowiadających im schematów zniszczenia. Do zastosowań takich należą np. nadbeton, ścinane połączenia dyblowe albo połączenie ściany z fundamentem, głównie obciążone siłami ścinającymi i ściskającymi, w których zakotwienia prętów zbrojeniowych pełnią rolę dybli, przenoszących siły ścinające. Połączenia z zastosowaniem prętów zbrojeniowych w konstrukcjach betonowych, projektowanych według normy EN , nie są objęte niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. W przypadku tulei z gwintem wewnętrznym, materiał i wymagana klasa właściwości mechanicznych pręta gwintowanego lub śruby powinny być przyjęte zgodne z Załącznikiem 6. Minimalna i maksymalna długość połączenia gwintu h s pręta gwintowanego lub śruby przeznaczonej do zamocowania elementu powinien spełniać wymagania podane w Załączniku 4. Długość pręta gwintowanego powinna być dostosowana do długości mocowanego elementu i minimalnej oraz maksymalnej długości połączenia gwintu h s. Obliczenia sprawdzające i dokumentacja rysunkowa powinny być wykonane z uwzględnieniem wielkości obciążeń przenoszonych przez zamocowanie. W dokumentacji rysunkowej powinno być podane rozmieszczenie kotew (np. położenie kotwy w stosunku do prętów zbrojeniowych lub do podpory, itp.).

8 Strona 8 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r Montaż kotew Poprawność zastosowania kotew można założyć tylko w przypadku, jeżeli spełnione są następujące warunki dotyczące montażu: kotwy są osadzane przez odpowiednio wyszkolony personel, pod nadzorem osoby upoważnionej, kotwy są osadzane zgodnie z zaleceniami i rysunkami producenta, z zastosowaniem narzędzi wymienionych w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej stosowane są kotwy dostarczone przez producenta, bez zmian elementów składowych kotew, osadzone pręty zbrojeniowe odpowiadają opisowi podanemu w Załączniku 6, sprawdzone jest, przed umieszczeniem kotwy, czy klasa betonu podłoża, w którym ma być osadzona kotwa, mieści się w odpowiednim zakresie i nie jest niższa niż klasa betonu, do której odnoszą się nośności charakterystyczne, sprawdzone jest, czy beton podłoża jest odpowiednio zagęszczony, np. czy nie występują w nim pustki powietrzne, oznakowana i zachowana jest efektywna głębokość zakotwienia, zachowane są odpowiednie odległości od krawędzi podłoża i pomiędzy kotwami, bez tolerancji ujemnych, usytuowanie otworów w podłożu nie powoduje uszkodzenia zbrojenia, w przypadku otworu, w którym nie osadzono kotwy, został on wypełniony zaprawą, otwór w podłożu został oczyszczony, odpowiednio zgodnie z Załącznikami 7 i 8, zapewniono odpowiednią głębokość osadzenia, tzn. że oznakowanie na kotwie nie znajduje się powyżej powierzchni betonu lub została przeprowadzona kontrola głębokości osadzenia, pręty gwintowane lub śruby (z uwzględnieniem nakrętek i podkładek) do tulei z gwintem wewnętrznym powinny być wykonane ze stali odpowiedniego gatunku i klasy, temperatura komponentów podczas montażu kotwy powinna wynosić co najmniej +5 C; podczas montażu i utwardzania zaprawy iniekcyjnej temperatura betonu nie może spaść poniżej temperatury podanej w Załączniku 5; uwzględniono czas utwardzania według Załącznika 5, po którym kotwa może zostać obciążona, moment dokręcenia podany w Załączniku 3 nie został przekroczony. 5 Wskazania dla producenta 5.1 Odpowiedzialność producenta Producent jest zobowiązany zapewnić użytkownikom dostępność informacji zawartych w postanowieniach szczegółowych podanych w p. 1 i 2 oraz Załącznikach, powołanych w p i Informacje te mogą zostać sporządzone w formie kopii odpowiednich fragmentów Europejskiej Aprobaty Technicznej. Dodatkowo wszystkie dane dotyczące montażu powinny być

9 Strona 9 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. zamieszczone w sposób czytelny na opakowaniu i/lub w załączonej instrukcji, jeśli to możliwe z odpowiednimi rysunkami. Minimalne wymagane dane obejmują: średnicę wiertła, głębokość otworu, średnicę pręta, minimalną efektywną głębokość osadzenia, informacje na temat montażu, dotyczące również czyszczenia otworu, jeżeli to możliwe z odpowiednimi rysunkami, zakres dopuszczalnych temperatur w czasie osadzania, czas, po którym może nastąpić obciążenie (czas utwardzania zaprawy), w zależności od temperatury w czasie montażu kotwy, informacje na temat niezbędnego sprzętu do montażu kotew, wymagany moment dokręcenia, identyfikację partii wyrobów. Wszystkie dane powinny być przedstawione w sposób czytelny. 5.2 Zalecenia dotyczące pakowania, transportu i przechowywania Pojemniki z zaprawą powinny być zabezpieczone przed nasłonecznieniem i powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, w warunkach suchych, w temperaturze nie niższej niż +5 C i nie wyższej niż +25 C. Pojemniki z zaprawą, dla których minął termin ważności, nie mogą być dłużej stosowane. Kotwy powinny być pakowane i dostarczane w zestawach. Pojemniki i elementy stalowe mogą być pakowane oddzielnie. W imieniu Instytutu Techniki Budowlanej Jan Bobrowicz Dyrektor ITB

10 Strona 10 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Tuleje z gwintem wewnętrznym: M6/10/75, M8/12/75, M8/12/90, M10/16/75, M10/16/100, M12/16/100, M16/24/125 Pręty zbrojeniowe: Ø8 do Ø32 oznaczenie głębokości zakotwienia h ef Stosowanie tylko w betonie niezarysowanym. Kategoria użytkowa 1 i 2: osadzanie w suchym lub mokrym betonie lub w otworach zalanych wodą (z wyjątkiem wody morskiej). Zakres temperatur: 40 C do +40 C (maks. temp. krótkotrwała +40 C i maks. t emp. długotrwała +24 C) -40 C do +80 C (maks. temp. krótkotrwała +80 C i maks. temp. długotrwała +50 C) Wyrób (elementy stalowe) i zakres stosowania Załącznik 1

11 Strona 11 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Pojemnik dwukomorowy z komorami usytuowanymi równolegle do 1100 ml Dysza mieszalnikowa Wyrób (typy i rozmiary pojemników) Załącznik 2

12 Strona 12 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Tablica 1: Parametry montażu tulei z gwintem wewnętrznym - -(88), (A4), (HC)-FL Rozmiar M6/ 10/75 M8/ 12/75 M8/ 12/90 M10/ 16/75 M10/ 16/100 M12/ 16/100 M16/ 24/125 Średnica pręta d [mm] Średnica wierconego otworu Średnica otworu w mocowanym elemencie d 0 [mm] d f [mm] Głębokość otworu h 0 [mm] h ef + 5 mm Efektywna głębokość zakotwienia Minimalna grubość elementu betonowego Max. moment dokręcający Długość połączenia gwintu, min-max h ef [mm] h min [mm] T inst [Nm] h s [mm] Minimalny rozstaw kotew i odległość kotwy od krawędzi podłoża Minimalny rozstaw kotew Minimalna odległość kotwy od krawędzi podłoża s min [mm] 0,5 h ef 40 mm c min [mm] 0,5 h ef 40 mm Załącznik 3 Zamocowanie w podłożu i parametry montażu tuleje z gwintem wewnętrznym

13 Strona 13 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Tablica 2: Parametry montażu prętów zbrojeniowych 88), (A4), (HC)-FL Rozmiar Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Nominalna średnica pręta Średnica wierconego otworu d [mm] d 0 [mm] Głębokość otworu h 0 [mm] h ef + 5 Efektywna głębokość zakotwienia h ef, min [mm] h ef, max [mm] Minimalna grubość elementu betonowego h min [mm] h ef + 30 mm 100 mm h ef + 2 d 0 Minimalny rozstaw kotew i odległość kotwy od krawędzi podłoża Minimalny rozstaw kotew Minimalna odległość kotwy od krawędzi podłoża s min [mm] 0,5 h ef 40 mm c min [mm] 0,5 h ef 40 mm Zamocowanie w podłożu i parametry montażu pręty zbrojeniowe Załącznik 4

14 Strona 14 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Tablica 3a: Szczotka do tulei z gwintem wewnętrznym Rozmiar M6/10 M8/12 M10/16 M12/16 M16/24 Średnica szczotki [mm] Tablica 3b: Szczotka do prętów zbrojeniowych Rozmiar Średnica szczotki [mm] Tablica 4: Czas osadzania i czas utwardzania Temperatura zaprawy Temperatura podłoża Czas osadzania (czas otwarty) [minuty] Minimalny czas utwardzania 1) [minuty] 5 C 5 C C 10 C C 20 C C 30 C ) w przypadku mokrego betonu czas utwardzania należy podwoić Akcesoria, czas osadzania i czas utwardzania Załącznik 5

15 Strona 15 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Tablica 5: Materiały tuleje z gwintem wewnętrznym Oznaczenie Materiały Tuleje z gwintem wewnętrznym ze stali ocynkowanej 1) Stal, klasa własności 5.8 wg EN ISO 898-1; elektrolityczna powłoka cynkowa 5 µm wg EN ISO 4042 lub powłoka cynkowa na gorąco 45 µm wg EN ISO Tuleje z gwintem wewnętrznym ze stali Materiał , , wg EN 10088; nierdzewnej 2) klasa własności 70 (A4-70) wg EN ISO ) odpowiednie pręty gwintowane lub śruby: stal ocynkowana, klasa własności 5.8 lub 8.8 wg EN ISO 898-1; elektrolityczna powłoka cynkowa 5 µm wg EN ISO 4042 lub powłoka cynkowa na gorąco 45 µm wg EN ISO ) odpowiednie pręty gwintowane lub śruby: stal odporna na korozję , , wg EN 10088; klasa własności 70 lub 80 (A4-70 lub A4-80) wg EN ISO 3506 lub stal nierdzewna o podwyższonej odporności na korozję , , wg EN Tablica 6: Materiały pręty zbrojeniowe (wg EN , Załącznik C, Tablice C.1 i C.2N) Postać wyrobu Pręty proste i z kręgów Klasa B C Charakterystyczna granica plastyczności f yk lub f 0,2k [N/mm 2 ] 400 do 600 Skrajne wartości stosunku k = (f t / f y) k 1,15 1,08 < 1,35 Charakterystyczne odkształcenie przy maksymalnej sile, ε uk [%] 5,0 7,5 Zdolność do gięcia Badanie na zginanie i odginanie Maksymalne odchylenie od nominalnej masy (pojedynczy pręt) [%] Przyczepność: minimalny współczynnik użebrowania, f R,min Nominalny wymiar pręta [mm] 8 > 8 Nominalny wymiar pręta [mm] 8 do 12 > 12 Wysokość żebra h: Maksymalna wysokość żebra h powinna wynosić: h 0,07 Ø ± 6,0 ± 4,5 0,040 0,056 Tablica 7: Materiały zaprawa Product Composition Zaprawa injekcyjna: epoksydowa z wypełniaczami Materiały Załącznik 6

16 Strona 16 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Wywiercić otwór o właściwej średnicy i głębokości przy pomocy wiertarki udarowej. Zaczynając od dna otworu, oczyścić go przez co najmniej cztery przedmuchania za pomocą pompki ręcznej. Za pomocą odpowiedniej szczotki co najmniej cztery razy oczyścić mechanicznie otwór. Zaczynając od dna otworu, oczyścić go przez co najmniej cztery przedmuchania za pomocą pompy ręcznej. Dyszę mieszalnikową wprowadzić do dna otworu i równomiernie wypełnić otwór zaprawą, stopniowo wyjmując dyszę, aż otwór wypełni się do 2/3 głębokości. Niezwłocznie wprowadzić do otworu pręt gwintowany, ruchem powolnym, z wykonaniem lekkiego obrotu. Usunąć nadmiaru zaprawy z powierzchni podłoża dookoła otworu, zanim zaprawa zwiąże. Pozostawić kotwę bez ingerencji aż upłynie czas utwardzania. Dołączyć element mocowany i dokręcić nakrętkę do wymaganego momentu dokręcającego. Instrukcja montażu tuleje z gwintem wewnętrznym Załącznik 7

17 Strona 17 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Wywiercić otwór o właściwej średnicy i głębokości przy pomocy wiertarki udarowej. Zaczynając od dna otworu, oczyścić go przez co najmniej cztery przedmuchania za pomocą pompki ręcznej. Za pomocą odpowiedniej szczotki co najmniej cztery razy oczyścić mechanicznie otwór. Zaczynając od dna otworu, oczyścić go przez co najmniej cztery przedmuchania za pomocą pompy ręcznej. Szklaną ampułkę wprowadzić w oczyszczony otwór. Wprowadzić pręt zbrojeniowy do otworu, następnie włączyć wiertarkę i wprowadzić pręt do ampułki. Wyłączyć wiertarkę niezwłocznie po osiągnięciu odpowiedniej głębokości osadzenia. Pozostawić kotwę bez ingerencji, aż upłynie czas utwardzania. Instrukcja montażu pręty zbrojeniowe Załącznik 8

18 Strona 18 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Tablica 8: Nośności zamocowań kotew na wyrywanie z podłoża tuleje z gwintem wewnętrznym Rozmiar Zniszczenie stali M6/ 10/75 M8/ 12/75 M8/ 12/90 M10/ 16/75 M10/ 16/100 M12/ 16/100 M16/ 24/125 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali w klasie własności mechanicznych 5.8 Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] ) γ Ms [-] 1,50 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali w klasie własności mechanicznych 8.8 Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] ) γ Ms [-] 1,50 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali nierdzewnej A4-70 Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] ) γ Ms [-] 1,87 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali nierdzewnej A4-80 Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] ) γ Ms [-] 1,60 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali o podwyższonej odporności na korozję klasy 70 Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] ) γ Ms [-] 1,87 Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stożka betonowego Nośność charakterystyczna w niezarysowanym betonie klasy C20/25 Zakres temperatur I: 40ºC/24ºC τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,0 10,0 Zakres temperatur II: 80ºC/50ºC τ Rk,ucr [N/mm 2 ] 7,5 11,0 11,0 11,0 11,0 10,0 9,0 Współczynnik zwiększający przy τ Rk,ucr w betonie niezarysowanym dla 1 kategorii użytkowej dla 2 kategorii użytkowej Zniszczenie przez rozłupanie Efektywna głębokość zakotwienia Odległość kotwy od krawędzi podłoża ψ c C30/37 1,04 C40/50 1,07 C50/60 1,09 γ Mc = γ Mp [-] 1,8 γ Mc = γ Mp [-] 1,8 h ef [mm] c cr,sp dla h min [mm] 2,0 h ef c cr,sp dla h min < h 2) < 2 h ef (c cr,sp z interpolacji liniowej) [mm] c cr,sp dla h 2 h ef [mm] c cr,np 1,5 h ef Rozstaw kotew s cr,sp [mm] 2,0 c cr,sp 1) 2) w przypadku braku krajowych wymagań h grubość element betonowego Nośności charakterystyczne zamocowań kotew na wyrywanie z podłoża metoda projektowania A. Tuleje z gwintem wewnętrznym Załącznik 9

19 Strona 19 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Tablica 9: Nośności zamocowań kotew na ścinanie z uwagi na zniszczenie stali, z uwzględnieniem sił działających bez mimośrodu tuleje z gwintem wewnętrznym Rozmiar M6/ 10/75 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali w klasie własności mechanicznych 5.8 M8/ 12/75 M8/ 12/90 M10/ 16/75 M10/ 16/100 M12/ 16/100 Nośność charakterystyczna V Rk,s [kn] γ Ms [-] 1,25 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali w klasie własności mechanicznych 8.8 Nośność charakterystyczna V Rk,s [kn] γ Ms [-] 1,25 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali nierdzewnej A4-70 Nośność charakterystyczna V Rk,s [kn] γ Ms [-] 1,56 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali nierdzewnej A4-80 Nośność charakterystyczna V Rk,s [kn] γ Ms [-] 1,33 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali o podwyższonej odporności na korozję klasy 70 Nośność charakterystyczna V Rk,s [kn] γ Ms [-] 1,56 M16/ 24/125 Tablica 10: Nośności zamocowań kotew na ścinanie z uwagi na zniszczenie stali, z uwzględnieniem sił działających z mimośrodem tuleje z gwintem wewnętrznym Rozmiar M6/ 10/75 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali w klasie własności mechanicznych 5.8 M8/ 12/75 M8/ 12/90 M10/ 16/75 M10/ 16/100 M12/ 16/100 Nośność charakterystyczna M 0 Rk,s [Nm] γ Ms [-] 1,25 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali w klasie własności mechanicznych 8.8 Nośność charakterystyczna M 0 Rk,s [Nm] γ Ms [-] 1,25 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali nierdzewnej A4-70 Nośność charakterystyczna M 0 Rk,s [Nm] γ Ms [-] 1,56 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali nierdzewnej A4-70 Nośność charakterystyczna M 0 Rk,s [Nm] γ Ms [-] 1,33 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali o podwyższonej odporności na korozję klasy 70 Nośność charakterystyczna M 0 Rk,s [Nm] γ Ms [-] 1,56 M16/ 24/125 Nośności charakterystyczne zamocowań kotew na ścinanie metoda projektowania A. Tuleje z gwintem wewnętrznym Załącznik 10

20 Strona 20 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Tablica 11: Zniszczenie betonu przez odłupanie i zniszczenie krawędzi betonu tuleje z gwintem wewnętrznym Rozmiar M6/ 10/75 M8/ 12/75 M8/ 12/90 M10/ 16/75 M10/ 16/100 M12/ 16/100 M16/ 24/125 Efektywna głębokość zakotwienia h ef [mm] Zniszczenie przez odłupanie Współczynnik k [-] γ Mp [-] 1,5 Zniszczenie krawędzi betonu: patrz Raport Techniczny TR 029, p γ Mc [-] 1,5 Tablica 12: Przemieszczenie w przypadku wyrywania z podłoża tuleje z gwintem wewnętrznym Rozmiar M6/10/75 M8/12/75 M8/12/90 M10/16/75 M10/16/100 M12/16/100 M16/24/125 Przemieszczenie od obciążeń charakterystycznych w betonie niezarysowanym klasy C20/25 do C50/60 w przypadku wyrywania z podłoża Dopuszczalne obciążenie F [kn] 8,0 14,0 14,0 18,4 18,4 22,4 33,9 użytkowe 1) Przemieszczenie δ N0 [mm] 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,32 0,37 δ N [mm] 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1) F = F Rk / γ F γ Mc, przy γ F = 1,4 Tablica 13: Przemieszczenie w przypadku ścinania tuleje z gwintem wewnętrznym Rozmiar M6/10/75 M8/12/75 M8/12/90 M10/16/75 M10/16/100 M12/16/100 M16/24/125 Przemieszczenie od obciążeń charakterystycznych w przypadku ścinania Dopuszczalne obciążenie F [kn] 2,0 3,7 3,7 5,8 5,8 8,4 15,7 użytkowe 1) Przemieszczenie δ V0 [mm] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 δ V [mm] 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 1) F = F Rk / γ F γ Mc, przy γ F = 1,4 Nośności charakterystyczne zamocowań kotew na ścinanie metoda projektowania A. Przemieszczenie pod obciążeniem użytkowym w przypadku wyrywania z podłoża i ścinania. Tuleje z gwintem wewnętrznym Załącznik 11

21 Strona 21 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Tablica 14: Nośności zamocowań kotew na wyrywanie z podłoża pręty zbrojeniowe Rozmiar Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Zniszczenie stali Zniszczenie stali, pręt zbrojeniowy ze stali B500B Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] 27,6 43,2 62,2 84,7 110,6 172,8 270,0 442,3 γ Ms 1) [-] 1,4 Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stożka betonowego Nośność charakterystyczna w niezarysowanym betonie klasy C20/25 Zakres temperatur I: 40ºC/24ºC τ Rk,ucr [N/mm 2 ] ,5 8,5 Zakres temperatur II: 80ºC/50ºC τ Rk,ucr [N/mm 2 ] ,5 7,5 Współczynnik zwiększający C30/37 Współczynnik zwiększający C40/50 Współczynnik zwiększający C50/60 dla kategorii użytkowej Zniszczenie przez rozłupanie Efektywna głębokość zakotwienia h ef Odległość kotwy od krawędzi podłoża ψ c [-] γ Mc = γ Mp [-] 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,04 1,07 1,09 min [mm] max [mm] c cr,sp dla h min [mm] 2,0 h ef 1,5 h ef c cr,sp dla h min < h 2) < 2 h ef (c cr,sp z interpolacji liniowej) [mm] c cr,sp dla h 2 h ef [mm] c cr,np Rozstaw kotew s cr,sp [mm] 2,0 c cr,sp 1) 2) w przypadku braku krajowych wymagań h grubość element betonowego Nośności charakterystyczne zamocowań kotew na wyrywanie z podłoża metoda projektowania A. Pręty zbrojeniowe Załącznik 12 Aprobaty Technicznej

22 Strona 22 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Tablica 15: Nośności charakterystyczne zamocowań kotew na ścinanie z uwagi na zniszczenie stali z uwzględnieniem sił działających bez mimośrodu pręty zbrojeniowe Rozmiar Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Zniszczenie stali pręty zbrojeniowe (według Załącznika 7, Tablica 6; f uk 550 MPa) 1) Nośność charakterystyczna V Rk,s [kn] 13,8 21,6 31,1 42,3 55,3 86,4 135,0 221,2 γ Ms [-] 1,5 1) Nośność charakterystyczna V Rk,s powinna być obliczana według Raportu Technicznego TR 029, równanie (5.5) Tablica 16: Nośności charakterystyczne zamocowań kotew na ścinanie z uwagi na zniszczenie stali z uwzględnieniem sił działających z mimośrodem pręty zbrojeniowe Rozmiar Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Zniszczenie stali pręty zbrojeniowe (według Załącznika 7, Tablica 6; f uk 550 MPa) 1) Nośność charakterystyczna M 0 Rk,s [Nm] γ Ms [-] 1,5 1) Nośność charakterystyczna M 0 Rk,s powinna być obliczana według Raportu Technicznego TR 029, równanie (5.6b) Nośności charakterystyczne zamocowań kotew na ścinanie metoda projektowania A. Pręty zbrojeniowe Załącznik 13 Aprobaty Technicznej

23 Strona 23 Europejskiej, wydanej 26 czerwca 2013 r. Tablica 17: Zniszczenie betonu przez odłupanie i zniszczenie krawędzi betonu pręty zbrojeniowe Size Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Zniszczenie przez odłupanie Współczynnik k [-] γ Mp [-] 1,5 Zniszczenie krawędzi betonu: patrz Raport Techniczny TR 029, p γ Mc [-] 1,5 Tablica 18: Przemieszczenie w przypadku wyrywania z podłoża pręty zbrojeniowe Rozmiar Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Przemieszczenie od obciążeń charakterystycznych w betonie niezarysowanym klasy C20/25 do C50/60 w przypadku wyrywania z podłoża Dopuszczalne obciążenie 1) F [kn] 7,1 28,3 38,1 37,8 62,7 94,6 109,9 149,8 użytkowe Przemieszczenie 1) F = F Rk / γ F γ Mc, przy γ F = 1,4 δ N0 [mm] 0,25 0,25 0,32 0,37 0,43 0,45 0,48 0,53 δ N [mm] 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Tablica 19: Przemieszczenie w przypadku ścinania pręty zbrojeniowe Rozmiar Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Przemieszczenie od obciążeń charakterystycznych w betonie niezarysowanym klasy C20/25 do C50/60 w przypadku ścinania Dopuszczalne obciążenie 1) F [kn] 5,5 8,6 12,3 16,8 21,9 34,3 53,6 87,8 użytkowe Przemieszczenie 1) F = F Rk / γ F γ Mc, przy γ F = 1,4 δ V0 [mm] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 δ V [mm] 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Nośności charakterystyczne zamocowań kotew na ścinanie metoda projektowania A. Przemieszczenie pod obciążeniem użytkowym w przypadku wyrywania z podłoża i ścinania. Pręty zbrojeniowe Załącznik 14

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH

PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH Strona 2 Europejskiej, wydanej 17 października 2011 r. I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Instytut

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 08/08/2016

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0108 RAWL R-CAS-V

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0108 RAWL R-CAS-V Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-CAS-V Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań w betonie niezarysowanym Bonded anchors

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa Trade name

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 30/09/2016

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 24/09/2014

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) ` Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KEM-II Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

(English language translation the original version is in Polish language) R-HAC-V

(English language translation the original version is in Polish language) R-HAC-V INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0746 TCM FIX Kotwy wklejane do wykonywania zamocowań w podłożu murowym

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0746 TCM FIX Kotwy wklejane do wykonywania zamocowań w podłożu murowym Europejska Aprobata Techniczna Kotwy wklejane do wykonywania zamocowań w podłożu murowym Injection anchor for use in masonry Europejska aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0149. GUNNEBO FASTENING łączniki do dachów płaskich

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0149. GUNNEBO FASTENING łączniki do dachów płaskich Europejska Aprobata Techniczna GUNNEBO FASTENING łączniki do dachów płaskich Łączniki do mocowania elastycznych wodochronnych pokryć dachowych Fasteners for flexible roof waterproofing systems Europejska

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-17/0594 z 29/03/2018. Część ogólna. Egzemplarz archiwalny. Instytut Techniki Budowlanej

Europejska Ocena Techniczna. ETA-17/0594 z 29/03/2018. Część ogólna. Egzemplarz archiwalny. Instytut Techniki Budowlanej Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0459 GZB, GZBs, GSZB, GZPMi, GZPMis i GSZPMi Stalowe łączniki przypawane

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0459 GZB, GZBs, GSZB, GZPMi, GZPMis i GSZPMi Stalowe łączniki przypawane Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0459 GZB, GZBs, GSZB, GZPMi, GZPMis i GSZPMi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Europejska aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA DRAFT Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa Trade name

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna (English language

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej do stosowania w betonie niespękanym Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0351. SALMET typów KB, ŁB, KS, KPW, ŁK, WB, WBW, WBD, KŁ, KK, KP, KR, KW, KB

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0351. SALMET typów KB, ŁB, KS, KPW, ŁK, WB, WBW, WBD, KŁ, KK, KP, KR, KW, KB Europejska Aprobata Techniczna typów KB, ŁB, KS, KPW, ŁK, WB, WBW, WBD, KŁ, KK, KP, KR, KW, KB Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych Three-dimensional nailing plates Europejska

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi Wysokiej jakości kotwa winyloestrowa z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-10/0055 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7375/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP S-SCV001 str. 1 / 7 S-SCV Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART S-SCV Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0287 z 22/05/2015

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn tel. +45 72 24 59 00 fax +45 72 24 59 04 internet www.etadanmark.dk opracowano zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Opatentowany system bezkartridżowy - żywica winyloestrowa do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 Informacja

Bardziej szczegółowo

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7840/2014 Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CPS i CX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0453 English

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna (English language

Bardziej szczegółowo

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa pręta średnica pręta MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton niespękany

Bardziej szczegółowo

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi Wysoka wytrzymałość i wszechstronne zastosowanie w betonie spękanym i niespękanym z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-17/0594 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi Wysoka wytrzymałość i wszechstronne zastosowanie w betonie spękanym i niespękanym z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-17/0594 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco System kotwienia idealny do wzmacniania konstrukcji elewacji budynków z tzw. wielkiej płyty Aprobaty AT-15-6916/2014 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0572 SMPKK, SMPKK3, SMPCK, SMPCK3, SM0SP Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym Nailed-in plastic anchors

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE PROJEKTOWE

OZNACZENIE PROJEKTOWE R-KEM+/RM50 Kotwa polyestrowa do materiałów lekkich pełnych i poryzowanych R-KEM+ CFS RM50 SP-CE R-PLS B 122 MATERIAŁY PODŁOŻA: Cegła ceramiczna pełna, poryzowana Cegła silikatowa pełna, poryzowana Pustak

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco System kotwienia idealny do wzmacniania konstrukcji elewacji budynków z tzw. wielkiej płyty Aprobaty AT-15-6916/2014 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7812/2013 +ANEKS NR 1 Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC OPIS S-IRV to żywica winylestrowa nie zawierająca styrenu. Jest bardzo wydajną spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak

Bardziej szczegółowo

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0782 AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7729/2014 Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0185 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA-12/0021 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

Sika AnchorFix S. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Sika AnchorFix S. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1 NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: 2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: ETA 13/0721 wydana 18/05/2018 Kotwa iniekcyjna do stosowania w niespękanym

Bardziej szczegółowo

R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Wysoka wydajność w betonie niespękanym Materiał ze stali

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

R-KEM-II żywica poliestrowa bez styrenu R-KEM-II R-KEM-II R-KEMII-W R-KEM-II-300-W 300. Wersja do wysokich temperatur

R-KEM-II żywica poliestrowa bez styrenu R-KEM-II R-KEM-II R-KEMII-W R-KEM-II-300-W 300. Wersja do wysokich temperatur R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką

R-HPTII-ZF D kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10/0108 Informacja

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Kotwa trzpieniowa DEMU CONF-DOP_DEMU-BA-2/17 Nr. H3-13/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa trzpieniowa 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo