TECHNOLOGIE SIECI WEB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE SIECI WEB"

Transkrypt

1 1. Wybrane elementy sk³adni CSS TECHNOLOGIE SIECI WEB Prowadz¹cy: dr in. Jan Prokop, Politechnika Rzeszowska, Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki LABORATORIUM ÆWICZENIE nr 2 Temat: Kaskadowe arkusze stylów body color: black p text-align: center p font-family: "sans serif" p font-size: 14pt p text-align: left; color: black p color: black; font-family: arial; h1, h2, h3, h4, h5, h6 font-family: Helvetica; color: red; /* To jest komentarz */ p text-align: right; color: black; font-family: arial h1 margin: 0.5em/* w proporcji do wysokoœci czcionki danego elementu */ h1 margin: 1ex /* w proporcji do wysokoœci litery */ p font-size: 12px /* w pikselach */ p font-size: 10%; /* w procentach w stosunku do wartoœci bazowej */ Plik arkusza stylów my_style.css --- hr color: yellow p margin-left: 15px body background-image: url("images/fig.gif") --- Odwo³anie do arkusza stylów <link rel="stylesheet" type="text/css " href="my_style.css" /> hr color: blue p margin-left: 15px body background-image: url("images/fig.gif") <p> Akapit wciêty 15 pikseli <p style="color: green; margin-left: 20px"> To jest akapit stylu url("http://prz.rzeszow.pl/style.css"); Klasy p.prawy text-align: right p.centrum text-align: center <p class="prawy"> Akapit wyrównywany do prawej <p class="centrum"> Akapit centrowany.center text-align: center <h1 class="center"> Nag³ówek wycentrowany </h1> <p class="center"> Akapit wycentrowany p#id1 font-size:120%; font-weight:bold; color:#0000ff; background-color:transparent; <p id="id1"> Akapit sformatowany id1... #pogrubiony font-weight:bold; <h1 id="pogrubiony"> Nag³ówek pogrubiony </h1> <p id=" pogrubiony "> Akapit pogrubiony Pseudoklasy a:link color:red; font-size: 14pt a:visited color:yellow; font-size: 16pt a:active color:blue; font-weight: bold a:hover color:black; font-weight:italic body margin-top: 10px; margin-right: 40px; margin-bottom: 10px; margin-left: 30px; body margin: 10px 40px 10px 30px; h1 background: red; padding:10px 20px 10px 20px; <p style = "position: static; ">Treœæ akapitu <p style = "position: relative; left: 100px; top: 50px; width: 200px">Treœæ akapitu <div style = " left:0%; top:0%"> <img src = "fig.gif" width = "300" height = "150" alt = "figure_name" /> <div style = "position: fixed; left:20em; right:20em; ">

2 Jan Prokop, Technologie sieci Web, PRz, WEiI 2 2. CSS - Style zewnêtrzne Plik strona.html <link rel="stylesheet" type="text/css" href="arkusz.css" /> <h1>program przedmiotu</h1> <p> Problematyka technologii Web, podstawowe pojêcia, przegl¹d technologii. Plik arkusz.css body margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 50px; margin-right: 50px; h1 font-family: arial; font-size: 20pt; font-weight: bold; color: blue; background: yellow; p font-size: 12pt; text-align: justify; 3. CSS - Style wewnêtrzne i lokalne /*style wewnêtrzne*/ body background-color: olive; h1 background-color: #00ff00; color: red; h2 background-color: transparent; p background-color: rgb(250,0,255); font-size: 16pt; margin-left: 50px; <h1>nag³ówek pierwszego poziomu</h1> <h2>nag³ówek drugiego poziomu</h2> <p>akapit przesuniêty o 50 pikseli <p style="color: blue; margin-right: 150px; background-color: yellow; font-size: 26pt; font-family: verdana;"> Akapit stylu lokalnego 4. CSS obramowania, formatowanie tekstu <title>format CSS</title> h1 border: medium double rgb(250,0,0) h2 border-top: 4px solid #7c7; background-color: #efe; color: #050; h3 text-decoration: overline h4 text-decoration: line-through h5 text-decoration: underline p border: 2px solid red; padding: 4px; margin-left: 24px; p:first-letter color: #ff0000; font-size:xx-large <h1> Tekst nag³ówka H1</h1> <h2>tekst nag³ówka H2</h2> <h3>tekst nag³ówka H3</h3> <h4>tekst nag³ówka H4</h4> <h5>tekst nag³ówka H5</h5> <p>pierwsza linia akapitu<br /> Druga linia akapitu

3 Jan Prokop, Technologie sieci Web, PRz, WEiI 3 5. CSS - Layout strony margin index.html <title>css Layout </title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> <div id="block0"> <div id="block1"> <div id="block2"> <div id="block3"> <div id="main"> Content...<p/>Content CSS - obrazek jako t³o nieruchome, wycentrowane <title>t³o nieruchome, wycentrowane</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> body background: #e0ffff url(./tlo.gif); background-position: center; background-attachment: fixed; background-repeat: no-repeat; <body bgcolor="#ffffff"> <table width="100%"> <tr> <td width="30%"> <p style="text-align: justify"> tutaj umieœciæ tekst w wielu linijkach </td> </tr> </table> style.css body margin:10px 10px 0 10px; background:yellow; #block0 background:red; #block1 margin-left:150px; padding-left:10px; background:pink; #block2 background:blue; #block3 margin-right:150px; padding-right:10px; background:silver; #main background:green; 7. CSS - formatowanie tekstu <title>style</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> body margin-top: 2cm; margin-bottom: 2cm; p margin-left: 2cm; margin-right: 2cm; font-family: serif; font-size: 13pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; h1 font-family: arial, sans-serif; font-size: 20pt; font-weight: bold; background: gray; margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-top: 22pt; margin-bottom: 22pt; letter-spacing: 2pt; border-left-style: none h1 color: blue; p text-align: justify; <body bgcolor="#ffffff"> <p>imiê i nazwisko <h1>temat strony</h1> <p>ten tekst jest wyjustowany do prawej i lewej strony z zachowaniem odpowiednich marginesów

4 Jan Prokop, Technologie sieci Web, PRz, WEiI 4 8. CSS - Layout strony w oparciu o znacznik div <title>div</title> <link rel="stylesheet" href="sheet.css" type="text/css"> Plik HTML Plik arkusza stylu - sheet.css <div id="wrapper"> <div id="header"> <p>nag³ówek <div id="contents"> <p>tekst 1 <p>tekst 2 <ul> <li><a href="link1.html">link 1</a></li> <li><a href="link2.html">link 2</a></li> <li><a href="link3.html">link 3</a></li> </ul> <div id="footer"> <p>stopka body background-color:white; #wrapper margin: px; background-color:blue; width:600px; #header background-color:red; #contents #footer background-color:green; p padding:10px; 9. CSS - Layout strony w oparciu o znacznik div - pozycjonowanie bezwzglêdne <title> ABSOLUTE POSITION</title> #header background: red; top: 0px; left: 0px; width: 800px; height: 50px; #left background: green; top: 50px; left: 0px; width: 150px; height: 500px; #right background: blue; top: 50px; left: 650px; width: 150px; height: 500px; #content top: 50px; left: 150px; width: 500px; height: 500px; #footer background: yellow; top: 500px; left: 0px; width: 800px; height: 50px; <div id="header">header <div id="left">left <div id="content">content <div id="right">right <div id="footer"> 2009 Copyright Footer

5 Jan Prokop, Technologie sieci Web, PRz, WEiI CSS - pozycjonowanie wzglêdne <title>relative position</title> #id1 position: relative; left: 200px; bottom: 100px; <h1>pozycjonowanie wzglêdne</h1> <p><strong>w3c</strong> <p>logo W3C CSS <div id="id1"><img src="css_logo.jpg" /> <p>podpis pod logo 11. CSS Budowa menu w³aœciwoœæ float <title>css MENU</title> div#menu float: left; margin-right:2px; div#menu a width: 120px; font-weight: bold; display: block; /*display: inline*/; color: blue; text-decoration: none; padding: 3px 3px; border-left: 1px solid blue; border-right: 3px solid blue; border-top: 1px solid blue; border-bottom: 3px solid blue; div#menu a: hover color: white; background: blue; text-decoration: none; <div id = "menu"> <a href = "http://www.google.com/" target = "_blank">google</a> <a href = "http://www.altavista.com/" target = "_blank">altavista</a> <a href = "http://search.yahoo.com/" target = "_blank">yahoo</a> <a href = "http://www.ask.com/" target = "_blank">ask</a>

6 Jan Prokop, Technologie sieci Web, PRz, WEiI CSS - Layout strony w oparciu o znacznik div w³aœciwoœæ float Plik index.html <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <title>title</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> <div id="page_container"> <div id="header"> <h1>header</h1> <div id="left_column"> <h2>left</h2> <ul> <li><a href="#">menu 1</a></li> <li><a href="#">menu 2</a></li> <li><a href="#">menu 3</a></li> </ul> <div id="center_column"> <h2>center</h2> <p>problematyka technologii Web, podstawowe pojêcia, przegl¹d technologii. Jêzyk XHTML, regu³y sk³adni, wersje DTD. Layout, tworzenie struktury witryny WWW, budowa w oparciu o bloki, tabele, ramki. <div id="right_column"> <h3>right</h3> <ul> <li><a href="#">menu 5</a></li> <li><a href="#">menu 6</a></li> <li><a href="#">menu 7</a></li> </ul> <div id="footer"> 2020 Footer Plik style.css #page_container width: 800px; margin: 0px auto; #header background: red; #left_column width: 200px; float: left; #center_column width: 450px; float: left; text-align: justify; #right_column width: 150px;

7 Jan Prokop, Technologie sieci Web, PRz, WEiI 7 float: left; #footer clear: both; background: red; padding: 5px 5px 5px 5px; body margin: 0px; padding: 0px; div margin: 0px; padding: 0px; h1, h2, h3 margin: 0px; padding: 15px; p margin: 0px; padding: 15px; text-align: justify; ul margin: 0px; padding: 0px; li list-style-type: none; padding: 2px 2px 0px 2px; li a display: block; background: silver; padding: 5px 10px 5px 10px; li a:hover background: red; 13. CSS - Warstwy <title>css</title> div font-size:50pt; font-weight:bold; font-family:arial; position:absolute; div.text color:red; top:45px; left:45px; z-index:2; div.shadow color:silver; top:50px; left:50px; z-index:1; <div class="text">css <div class="shadow">css 14. CSS3 Borders, Box Shadow div border:3px solid; border-radius:20px; -moz-border-radius:20px; /* Firefox 3.6 and earlier */ div box-shadow: 10px 10px 5px #888888; -webkit-box-shadow: 10px 10px 5px #888888; /* Safari */

8 Jan Prokop, Technologie sieci Web, PRz, WEiI 8 2D Transforms div transform: rotate(30deg); -ms-transform: rotate(30deg); /* IE 9 */ -webkit-transform: rotate(30deg); /* Safari and Chrome */ -o-transform: rotate(30deg); /* Opera */ -moz-transform: rotate(30deg); /* Firefox */ 15. Inne Specyfikacje, walidacja Specyfikacja kaskadowych arkuszy stylów: Walidator CSS: Przyk³adowy edytor stylów TopStyle Pro - Narzêdzia Aptana Studio - Komodo Edit -

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2 Formatowanie wyglądu tekstu Właściwości związane z czcionką Wybór czcionki Tworzenie czcionki pochyłej Pogrubianie czcionki Określanie wielkości czcionki Wykorzystanie kapitalików Określanie wysokości

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie HTML,XHTML,CSS Katarzyna Grzelak marzec 2010 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 36 Wstęp HTML/XHTML: definiuja strukturę stron internetowych: co jest nagłówkiem, gdzie

Bardziej szczegółowo

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 Wstawianie stylów Przeglądarka wyświetla strony pozbawione stylów autorskich, stosując własne, wbudowane

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe

Technologie internetowe Technologie internetowe Cascading Style Sheets Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu Wprowadzenie Wstawienie arkusza CSS, Reguły CSS Drzewo dokumentu Grupowanie, jednostki

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

HTML & CSS. Spis treści

HTML & CSS. Spis treści HTML & CSS Spis treści 1. HTML... 2 1.1. Podstawy... 2 1.2. Struktura dokumentu... 2 1.3. Nagłówek... 2 1.4. Bloki tekstu... 3 1.5. Tekst... 4 1.6. Listy... 4 1.7. (Hiper)łącza... 5 1.8. Tabele... 5 1.9.

Bardziej szczegółowo

Informatyka MPDI 3 semestr

Informatyka MPDI 3 semestr Informatyka MPDI 3 semestr Wykład 2 CSS JavaScript CSS arkusze stylów opiera się na zasadzie określania cech elementy dzięki atrybutowi style ... Styl może mieć wiele cech,

Bardziej szczegółowo

Szablony. Wersja 7.6

Szablony. Wersja 7.6 Szablony Wersja 7.6 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA SZABLONÓW:... 4 1.2 PRZYCISKI FUNKCYJNE... 6 2 SZABLONY... 7 2.1 KONFIGURACJA... 8 2.2 PLUGINY... 9 2.2.1 EDYCJA PLUGINU... 10 2.2.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Wykład 1 Paweł Woszkowski SWSIM, 2010 PLAN ZAJĘĆ technologie, proces powstawania strony www, podstawowe zasady, xhtml, css, projektowanie, publikacja, hosting, promocja. STRONA

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model Box model: Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model: Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mwojciechowski/wsnhid Plan przedmiotu Podstawowe technologie

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski [IM] dr inż. Michał Głębowski Plan zajęć bazy danych (cz.2) teoria, definicje, tabele, relacje język SQL, interfejs, zapytania MySQL, własna baza język (x)html budowa, struktura, tagi, CSS, walidacja,

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Technika pracy nad układem strony

Technika pracy nad układem strony Układ strony Technika pracy nad układem strony nad układem strony pracujemy: krok po kroku, testując witrynę po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany, sprawdzamy poprawnośd kodu HTML, CSS oraz wygląd w przeglądarkach,

Bardziej szczegółowo

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets HTML a CSS HTML odpowiada za strukturę tworzonej witryny internetowej i poszczególnych dokumentów (ich stronę semantyczną) CSS odpowiada za wizualną prezentację

Bardziej szczegółowo

I. Pozycjonowanie elementów

I. Pozycjonowanie elementów Wykład 4 - część I. I. Pozycjonowanie elementów 1 I. Pozycjonowanie elementów Model blokowy Każdy element użyty w kodzie XHTML tworzy na stronie blok. W związku z tym strona XHTML w rzeczywistości składa

Bardziej szczegółowo

Bezbolesny wstęp do CSS

Bezbolesny wstęp do CSS CZĘŚĆ 1 Bezbolesny wstęp do CSS... 1 1 HTML i CSS: skupmy się na podobieństwach... 3 Krótka historia HTML i CSS... 5 Udokumentowane początki HTML...5 Odziedziczone po HTML ograniczenia... 5 Obejścia i

Bardziej szczegółowo

Rysunek otaczany przez tekst

Rysunek otaczany przez tekst Tekst i obrazy 1 Rysunek otaczany przez tekst Wprowadzanie obiektu graficznego Rozmiar ramki: width= 200 deklaruje się tylko

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5. 1.1. Profil działalności firmy... 5. 1.2. Logo firmy... 5

WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5. 1.1. Profil działalności firmy... 5. 1.2. Logo firmy... 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5 1.1. Profil działalności firmy... 5 1.2. Logo firmy... 5 1.3. Podstawowy pakiet firmowy... 11 2. STRONA INTERNETOWA... 15 2.1. Multimedia

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Michael Bowers, Dionysios Synodinos, and Victor Sumner. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Michael Bowers, Dionysios Synodinos, and Victor Sumner. All rights reserved. Tytuł oryginału: Pro HTML5 and CSS3 Design Patterns Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-246-4471-1 Original edition copyright 2011 by Michael Bowers, Dionysios Synodinos, and Victor Sumner. All rights

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo