Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 8"

Transkrypt

1 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 8

2 CSS jednostki Jednostki miary stosuje się w poleceniach dotyczących np. wielkośd czcionki lub rozmiarów marginesów. Zapis składa się z znaku "+" (domyślny) lub " ", liczby oraz jednostki. W zapisie nie można wstawiad spacji. Po wartości 0 jednostka jest opcjonalna. Przykład: +1cm. Jednostki względne: em - wysokośd aktualnej czcionki ex - wysokośd litery "x", czyli małej litery (w aktualnej czcionce) px - piksele ekranowe (zależne od urządzenia wyświetlającego) % - procent rozmiaru elementu nadrzędnego Względne jednostki długości stosujemy, gdy chcemy się odwoład do rozmiaru innego elementu (np. wysokości aktualnie używanej czcionki). Jednostki bezwzględne: in - cal (1in = 2.54cm) cm centymetr mm milimetr pt - punkt (1pt = 1/72in) - często używane przy definiowaniu rozmiaru czcionki pc - pika (1pc = 12pt) Jednostek bezwzględne używamy wtedy, gdy chcemy, aby wybrany element zajmował zawsze taki sam obszar na ekranie, niezależnie od rozdzielczości i wielkości monitora.

3 CSS model pudełkowy Każdy element generuje w dokumencie prostokątny obszar zwany pudełkiem. Pudełko składa się z: content właściwa zawartośd pudełka (np. test, obrazek) padding margines wewnętrzny (odstęp) border obramowanie margin margines (zewnętrzny) Dzięki temu można każdy element otoczyd ramką i odsunąd od innych elementów. Uwagi: Ostatnie trzy składniki są opcjonalne, tzn. mogą mied wartośd zero. Rozmiar każdego z czterech boków tych składników można zdad inny. Obwód zewnętrzny każdego z czterech obszarów nazywamy krawędzią (edge). Rozmiary elementu (cechy width oraz height) odnoszą się do samej zawartości i nie wpływają na pozostałe obszary pudełka. Na całkowity rozmiar pudełka składa się więc rozmiar wszystkich jego składników. Tło elementu jest określone dla wszystkich obszarów z wyjątkiem marginesów zewnętrznych, które zawsze są przezroczyste.

4 CSS model pudełkowy Rozmiary elementu (cechy width oraz height) odnoszą się do samej zawartości i nie wpływają na pozostałe obszary pudełka. Na całkowity rozmiar pudełka składa się więc rozmiar wszystkich jego składników: Całkowita szerokość = width + lewy padding + prawy padding + lewy border + prawy border + lewy margin + prawy margin Całkowita wysokość = height + górny padding + dolny padding + górny border + dolny border + górny margin + dolny margin Przykład: width:250px; padding:10px; border:5px solid gray; margin:10px; każdy z czterech boków po 10px każdy z czterech boków po 5px każdy z czterech boków po 10px Całkowita szerokośd elementu wynosi: 250px px (padding) + 2 5px (border) px (margin) = 300px

5 CSS model pudełkowy Outline (kontur/obrys) to linia otaczająca element na zewnątrz obramowania umożliwiająca jego uwypuklenie. Obrys i obramowanie nie są tym samym. Nie można oddzielnie regulowad cech boków obrysu (wszystkie będą takie same). Obrys nie zabiera miejsca jest tworzony na elemencie, a nie na zewnątrz elementu. outline: kolor styl szerokośd

6 CSS położenie Cechy opisujące położenie w CSS umożliwiają umieszczenie elementów HTML w wybranym miejscu, wsunięcie elementu za inny element lub wskazanie co ma się stad z niemieszczącą się zawartością elementu. Metody pozycjonowania: Statyczne (static) domyślna, elementy są ułożone tak jak są wpisane w HTML Ustalone (fixed) położenie elementów jest zadane względem okna przeglądarki; nie podlegają przesunięciom nawet przy przewijaniu strony p {position:fixed; top:30px; right:5px} Względne (relative) przesuwa element względem położenia domyślnego o zadaną wartośd; miejsce zajmowane w położeniu domyślnym nie zostaje zwolnione h1 {position:relative; left:-20px} Bezwzględne (absolute) ustala pozycję elementu względem pierwszego elemetu-przodka, który ma pozycjonowanie inne niż statyczne; jeśli brak takiego elementu to punktem odniesienia jest <html>; elementy pozycjonowane w ten sposób nie wpływają na położenie innych elementów img {position:absolute; left:100px; top:150px} Pozycjonowanie ustalane jest poprzez zadanie parametrów left, right, top i bottom oraz przypisanie im odpowiedniej jednostki miary.

7 CSS położenie Nakładanie elementów (przesłanianie): Elementy pozycjonowane inaczej niż statycznie mogą nakładad się na inne elementy. Umożliwia to cecha z-index, która podaje kolejnośd umieszczenia w kierunku przód-tył. Elementy o większym z-index znajdują się przed tymi o mniejszym. Z-index może przyjmowad wartości dodatnie i ujemne (liczby całkowite). img {position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:-1} Przyleganie Cecha float pozwala przesunąd element na lewo lub prawo, co umożliwia innym elementom blokowym ustawienie się obok. Przesunięcie jest wykonywane maksymalnie w lewo (left) lub w prawo (right). Elementy następujące po przesuniętym dostawią się do niego. Cecha ta jest użyteczna np. przy budowie szablonu strony. img {float:right} div {float:left} Jeśli następne elementy nie mają dosuwad się do poprzedzającego je elementu z cechą float, należy tę cechę wyłączyd. Wyłączenie może dotyczyd strony lewej (left), prawej (right) lub obu (both). p {clear:both}

8 CSS położenie Ustawienie w poziomie Istnieje kilka sposobów na ustawienie elementów blokowych HTML w kierunku poziomym. Wyśrodkowanie elementów można uzyskad wykorzystując cechę margin. Nadając jej wartośd auto dla marginesu lewego i prawego wskazujemy, że wolna przestrzeo powinna byd równo podzielona pomiędzy lewą i prawą stronę. div.center {margin-left:auto; margin-right:auto; width:70%; background-color:#b0e0e6} Ustawienie elementów do lewej lub prawej strony można uzyskad wykorzystując cechę float i nadając jej wartośd left lub right. div.right {float:right; width:300px; background-color:#b0e0e6} Wyrównanie w pionie Cecha vertical-align pozwala przesuwad elementy w pionie. Przyjmuje ona następujące wartości: baseline, middle, top, bottom, text-top, text-bottom, super, sub lub podanie jednostek miary. span{vertical-align: 3mm}, span{vertical-align: -10%}, span{vertical-align: sub}

9 CSS wyświetlanie Przepełnienie elementu W przypadku, gdy zawartośd elementu nie mieści się w zadanym rozmiarze to szerokośd elementu (width) zostaje zachowana a wysokośd (height) jest powiększana. Można to zachowanie zmienid używając cechy overflow, która określa się co ma się stad z niemieszczącą się zawartością. Dostępne są następujące opcje: visible zawartośd wystaje poza obszar elementu hidden zawartośd niemieszcząca się jest niewidoczna scroll zawartośd jest ograniczona do obszaru elementu, ale jest dostępna w całości, bo do elementu dodawane są paski przewijania auto działa podobnie jak scroll, ale suwaki dodawane są tylko jeśli są potrzebne. div {width:150px; height:150px; overflow:scroll}

10 CSS wyświetlanie Wyświetlanie elementu Cechy display, visibility i opacity pozwalają sterowad wyświetlaniem elementów. display pozwala wyświetlad elementy blokowe tak jakby były liniowymi (inline) a liniowe jak blokowe (block); uwaga: to nie zmienia ich charakteru li {display:inline} span {display:block} Wartośd list-item pozwala wyświetlid element tak jak element listy nieuporządkowanej. p {display:list-item} Użycie wartości none skutkuje niewyświetleniem obiektu a miejsce po nim zajmują inne elementy h3 {display:none} cecha visibility z wartością hidden również powoduje niewyświetlenie elementu, ale w przeciwieostwie do display:none miejsce niewyświetlonego elementu zostaje zachowane. h3 {visibility:hidden} Domyślna wartośd tej cechy (visible) powoduje wyświetlenie elementu.

11 CSS wyświetlanie Wyświetlanie elementu opacity pozwala ustawid przezroczystośd elementu (obrazka, tła); cecha ta przyjmuje wartośd o 0.0 (całkowicie przezroczysty) do 1.0 (całkowicie nieprzezroczysty) img {opacity:0.4; filter:alpha(opacity=40)} /* dla IE8 i wer. wcześniejszych */ wartośd tej cechy może byd zmieniana przy interakcji z użytkownikiem, np.: img {opacity:0.4; filter:alpha(opacity=40)} img:hover {opacity:1.0; filter:alpha(opacity=100)}

12 CSS menu nawigacyjne Menu nawigacyjne budujemy wykorzystując listę nieuporządkowaną <ul> (poprawnośd semantyczna). Przykład: <ul> <li><a href="index.html">strona główna</a></li> <li><a href="metody.html">metody pomiarowe</a></li> <li><a href="odnosniki.html">odnośniki</a></li> <li><a href="kontakt.html">kontakt</a></li> </ul>

13 CSS menu nawigacyjne Wgląd menu ustalamy wykorzystując CSS. Dla przykładu najprostsze menu pionowe otrzymamy podając: ul { list-style: none; usuwa oznaczenia wypunktowania margin: 0; ustawia marginesy na 0 na wypadek innych padding: 0} ustawieo domyślnych w przeglądarce overflow: hidden} treśd niemieszcząca się w swoim obszarze będzie ukryta li a { display: block; elementy menu wyświetlane są jako blokowe, klikalne w całości width: 60px szerokośd elementów menu A menu poziome: ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden} li { float: left} ustawia elementy menu obok siebie li a { display: block; width: 60px} Tak otrzymane menu można poddad dalszemu formatowaniu w celu otrzymania pożądanych efektów wizualnych.

14 CSS szablon strony Wykorzystując znacznik <div> możemy podzielid stronę na obszary takie jak menu, treśd główna, stopka, itd, czyli zbudowad szablon strony. Następnie w CSS nadajemy formatowanie poszczególnym obszarom. Przykładowy szablon dwukolumnowy: <div id="all"> <div id="naglowek"> nagłówek </div> <div id="menu"> menu nawigacyjne </div> <div id="tresc"> treśd strony </div> <div id="stopka"> stopka </div> </div> Nagłówek Dobre miejsce na logo strony WWW i dodatkowe poziome menu zawierające najważniejsze i najczęściej używane odnośniki serwisu. Menu nawigacyjne Kolumna zawierająca pionowe menu. Treść strony Właściwa zawartośd strony WWW. Stopka Miejsce na skróconą notkę o prawach autorskich oraz odnośniki typu "kontakt", "polityka prywatności", itp.

15 CSS szablon strony Następnie w CSS nadajemy formatowanie poszczególnym obszarom szablonu. Przykład dla szablonu dwukolumnowego: html, body {background-color: #fff; color: #000; margin: 0; padding: 0} div#all {width: 780px} div#naglowek {background-color: #888} div#menu {width: 150px; float: left; overflow: hidden; background-color: #ccc} div#tresc {width: 630px; float: left; overflow: hidden; background-color: #fff} div#stopka {clear: both; width: 100%; background-color: #888} kolor tła kolor czcionki zerowanie marginesów całkowita szerokośd strony kolor tła w nagłówku szerokośd menu ustawienie do lewej strony ukrycie treści niemieszczącej się kolor tła w menu szerokośd bloku z treścią główną ustawienie do lewej strony kolor tła w bloku z treścią główną usunięcie ustawiania do lewej/prawej deklaracja szerokości konieczna dla IE6 kolor tła stopki

16 HTLM szablon strony W HTML5 dostępne są nowe (blokowe) elementy semantyczne służące budowaniu szkieletu stron internetowych. Te elementy to: <header> zawiera nagłówek strony, wprowadzenie do niej (może byd tekst lub obraz) <nav> definiuje zestaw odnośników będących menu nawigacyjnym <section> element grupujący tematyczne <article> element zawierający treśd niezależną, mogącą istnied bez reszty strony <aside> definiuje zawartośd poboczną, ale związaną tematyczne z resztą strony <footer> zawiera informację na temat samej strony (np. podaje autora, zasady wykorzystania treści, dane kontaktowe, ) Uwaga: wykorzystując powyższe elementy należy sprawdzid, które przeglądarki i w jakich wersjach je obsługują (www.w3schools.com/tags/default.asp).

17 CSS3 nowości Cecha border wzbogacona o: border-radius zaokrąglenia rogów ramki div {border: 2px solid; border-radius: 25px} box-shadow imitacja cienia pod ramką div {width: 300px; height: 100px; background-color: blue; box-shadow: 10px 10px 15px #888888} x, y wysunięcia cienia, rozmycie cienia, jego kolor Cieo można również ustawid za tekstem korzystając z cechy text-shadow h4 {text-shadow: 5px 5px 5px #FF0000} x, y wysunięcia cienia, rozmycie cienia, jego kolor Efekty cienia można dodawad, np.: h1 {text-shadow: 0 0 3px #FF0000, 0 0 5px #0000FF}

18 CSS3 nowości Inne ciekawe cechy: transform cecha pozwalająca przesuwad, obracad, zniekształcad elementy, np.: obrót o N stopni (+ - w prawo, - w lewo) transform:rotate(ndeg) div { transform: rotate(25deg); -webkit-transform: rotate(25deg); z prefiksem dla Chrome i Safari -moz-transform: rotate(25deg); z prefiksem dla Firefoxa -o-transform: rotate(25deg); z prefiksem dla Opery width: 200px; height: 100px; background-color: #a3acb8}

19 CSS3 nowości Inne ciekawe cechy: transition stopniowa zmiana wyglądu elementu (rozmiar, kolor, obramowanie, ); przykład: 1. blok kodu (definicja stanu początkowego i sposobu zmiany) div.zmiana { width: 400px; height: 100px; background-color: #d1d1d1; border: 5px solid black; transition: width 2s; -webkit-transition: width 2s; -o-transition: width 2s} 2. blok kodu (stan koocowy) div.zmiana:hover { width: 300px; height: 100px; background-color: #4fc1ff; border: 5px solid red} z prefiksem dla Chrome i Safari z prefiksem dla Opery

20 CSS3 nowości Inne ciekawe animation tworzenie animacji, np.: 1. Definicja obiektu i animacji div.pasek { width:100px; height:50px; background-color:green; animation: pulsowanie 3s infinite alternate; -webkit-animation: pulsowanie 3s infinite alternate; } 2. Definicja pulsowanie { from {width:100px;} to {width:300px;} pulsowanie { from {width:100px;} to {width:300px;} }