Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za 2012 rok Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2012 wraz z informacją dodatkową Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MNI w roku 2012

2 Pismo Prezesa Zarządu MNI S.A. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 roku Akcjonariusze Spółki Akcyjnej MNI Szanowni Państwo, Z ogromną satysfakcją mogę stwierdzić, że rok 2012, mimo ciężkich uwarunkowań zewnętrznych, potwierdził słuszność przyjętych rozwiązań i podjętych działań, wynikających z realizowanej strategii Spółki i Grupy Kapitałowej MNI. Grupa medialno-telekomunikacyjna, jaką jest Grupa MNI posiada w swoim portfelu firmy z segmentu telekomunikacyjnego, medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych, marketingu mobilnego, Internetu oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych (GIS). Dywersyfikacja obszarów, w jakich działają podmioty wchodzące w skład Grupy MNI, chroni bowiem w perspektywie długoterminowej interesy akcjonariuszy przed negatywnymi zdarzenia w jednym sektorze i pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Wydarzenia, które miały miejsce i działania operacyjne podejmowane przez Zarząd Spółki i Zarządy spółek zależnych w sposób bezpośredni wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe. Ich efekty najlepiej odzwierciedlają sprawozdania finansowe, najważniejsze elementy przekazywanych Państwu Raportów Rocznych, z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku. Grupa MNI osiągnęła za 2012 rok skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 303 mln zł i EBITDA na poziomie ok. 70 mln zł, gdzie EBITDA na poziomie 44 mln zł odnosi się do sektora telekomunikacyjnego, a pozostałe 26 mln zł pochodzi z sektora usług dodanych, nowych technologii oraz działalności medialnej. Osiągnięte wyniki są zgodne z szacunkowymi wynikami finansowymi Grupy MNI, o których Spółka informowała w raportach bieżących. Zarząd MNI w ramach strategii dywersyfikacji prowadzonej działalności nie zakłada obniżenia wyników finansowych w latach następnych. W roku 2012 spółka MNI Telecom S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej MNI, sfinalizowała umowę sprzedaży spółki Stream Communications Sp. z o.o. Mimo, iż powyższa transakcja w sposób bezpośredni wpłynęła także na wyniki Grupy MNI w roku 2012, przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 300 mln zł. Jednocześnie, w związku z nabyciem przez Hyperion S.A. spółki pod firmą Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (MSS) rozpoczęte zostały działania związane z realizacją projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Wartość projektu to ok. 130 mln zł netto z uwzględnieniem dofinansowania unijnego na poziomie ok. 60 mln zł. W wyniku realizacji tego projektu powstanie szerokopasmowa sieć światłowodowa o łącznej długości ok km, która będzie budowana na terenie powiatów ziemskich województwa małopolskiego. Dzięki realizacji tego projektu dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyska ok mieszkańców Małopolski. Innym elementem strategii rozwoju Grupy będzie wzmocnienie prowadzonych działań komercyjnej aktywności w obszarze reklamy mobilnej oraz szeroko pojętego marketingu mobilnego. Ponadto, z uwagi na utrzymujący się niski poziom ekspozycji w obszarze dużych loterii SMS i zmianie modelu komercyjnego wykorzystywania komunikacji SMS w obszarze mediów, MNI Premium rozwija współpracę z Telewizją TVN i Telewizją Polską w zakresie integracji i obsługi serwisów SMS. Wypracowane wyniki finansowe pokazują, że sytuacja fundamentalna Grupy jest dobra, podobnie jak perspektywy. Nadal jednak uważamy, że bieżący kurs akcji Spółki nie odzwierciedla prawdziwej wartości aktywów zgromadzonych w spółce MNI S.A. Jestem przekonany, iż w roku 2013 będziecie Państwo świadkiem dalszego rozwoju Naszej Spółki i jej Grupy Kapitałowej, kontynuacji wzrostu przychodów i rentowności prowadzonej działalności. Oczekuję, iż w roku 2013 Zarząd i wszyscy pracownicy spółek Grupy MNI dołożą wszelkich starań w celu maksymalizacji wartości dodanej dla akcjonariuszy Naszej Spółki. Z wyrazami szacunku, Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

3 Grupa Kapitałowa MNI Oświadczenie Zarządu MNI S.A. GRUPA KAPITAŁOWA MNI Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd MNI S.A.: oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI ( Grupa MNI ) za rok obrotowy 2012 oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy MNI. Sprawozdanie z działalności Grupy MNI zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy MNI, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. oświadcza, że Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MNI za rok obrotowy 2012, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 roku... Andrzej Piechocki ( Prezes Zarządu)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 7. Noty objaśniające 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. Liczba akcji (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,04 0,25 0,01 0,06 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,42 3,51 0,84 0,79

19 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2012 rok 2. Bilans BILANS Nr w noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki udziały lub akcje Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Akcje własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny (inne dochody całkowite) Zyski zatrzymane a) zyski z poprzednich okresów b) zysk (strata) netto Udziały niedające kontroli II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) pozostałe do jednostek konsolidowanych - do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe P a s y w a r a z e m

20 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2012 rok 3. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nr noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych materiałów i towarów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu, w tym: VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach 4 - od jednostek powiązanych 1 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne, XI. Koszty finansowe Odsetki Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne, XII. Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) w XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI Zysk (strata) netto (XIV+/-XV) zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,07 0, Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego - akcjonariuszom mniejszościowym

21 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2012 rok 5. Skonsolidowane zestwaienie zmian w kapitale własnym SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Saldo na dzień roku Korekta błędu podstawowego Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z podmiotami niekontrolującymi Nabycie akcji własnych Inne dochody całkowite Zyski zatrzymane Razem Udziały nie dające kontroli Kapitał własny razem Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od do roku Inne dochody całkowite za okres do Razem całkowite dochody Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) Saldo na dzień roku SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Saldo na dzień roku Zmiany polityki rachunkowości Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Emisja akcji Wycena opcji (program płatności akcjami) Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z podmiotami niekontrolującymi Nabycie akcji własnych Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od do roku Inne dochody całkowite za okres do Razem całkowite dochody Saldo na dzień roku Inne dochody całkowite Zyski zatrzymane Razem Udziały nie dające kontroli w Kapitał własny razem

22 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2012 rok 6. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku brutto Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne Z aktywów finansowych a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach 4 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 9 4. Inne wpływy inwestycyjne 723 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych udzielone pożyczki - niekonsolidowane 600 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe 379 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Spłaty kredytów i pożyczek Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Spłata rat koncesji Spłata rat układu Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),

23 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2012 rok 7. Noty objaśniające Nota 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) koszty prac rozwojowych b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości c) inne wartości niematerialne Wartości niematerialne Nota 1B WARTOŚCI NIEMATERIALNE (Struktura własnościowa) a) własne Wartości niematerialne, razem Nota 2A WARTOŚC FIRMY a) wartość firmy wartość firmy Nota 2B Wartość firmy Grupa Kapitałowa MIT S.A MNI Premium Grupa Kapitałowa Hyperion S.A Telestar i EDC MNI Telecom S.A Lark Europe Sp. z o.o Pozostałe razem wartość * informacje dotyczące wartości firmy znajdują się w sprawozdaniach finansowych GK MIT i GK Hyperion Spółka dokonuje testów na utratę wartości. Przeprowadzone testy nie wykazały przesłanek utraty wartości posiadanych aktywów Wartość firmy z nabycia Neotela i Długich Rozmów została przypisana do ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne, które zostały przeniesione do MNI Telecom. Nota 3A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Nota 3B ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (Struktura własnościowa) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu i umowy leasingu leasing Środki trwałe bilansowe, razem Nota 4A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) od pozostałych jednostek Należnosci długoterminowe netto 591 Należności długoterminowe brutto

24 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2012 rok Nota 4B NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Należności długoterminowe razem: Nota 5A DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5B DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa) wartość rynkowa wartość wg cen nabycia b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) 285 c wartość wg cen nabycia 285 B Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość a) akcje (wartość bilansowa) bilansowa) wartość wg cen nabycia b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) b1 udziały ( wartość bilansowa ) wartość wg cen nabycia C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa) wartość wg cen nabycia b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) a wartość wg cen nabycia Wartość rynkowa, razem Wartość wg cen nabycia, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nota 5C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b2. jednostka/waluta. 325 pozostałe waluty w tys. PLN Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5D ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu udziały i akcje w jednostkach powiązanych niekonsolidowanych udziały w pozostałych jednostkach pożyczki udzielone pozostałym jednostkom b) zwiększenia akcje, dopłaty do kapitału w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jednostkom pozostałym udziały i akcje w pozostałych jednostkach 37 c) zmniejszenia udziały i akcje w jednostkach powiązanych udziały w pozostałych jednostkach spłata udzielonych kredytów 3 16 d) stan na koniec okresu

25 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2012 rok Nota 1C ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c Wartości niematerialne razem koszty prac rozwojowych nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, inne wartości niematerialne w tym: oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenie zakup inne zwiększenia c) zmniejszenia sprzedaż likwidacja inne zmniejszenia d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres amortyzacja roczna inne zwiększenia zmniejszenia z tytułu sprzedaż likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu

26 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2012 rok Nota 3C ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z magazynu - inne zwiększenia c) zmniejszenia sprzedaż likwidacja inne zmniejszenia d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres amortyzacja roczna inne zwiększenia g) zmniejszenia sprzedaż likwidacja inne zmniejszenia h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenia - zmniejszenia k) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na początek okresu k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

27 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2012 rok Nota 5E JEDNOSTKI ZALEŻNE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ a b c d e f g h i j charakter powiązania Lp. (jed. zal., współzal., odpisy data objęcia wartość procent nazwa (firma) jednostki ze przedmiot stow., z aktualizujące kontroli/współkontroli/u akcji/udziałów wg wartość bilansowa posiadanego siedziba wskazaniem formy prawnej przedsiębiorstwa wyszczególnieniem wartość zyskania znacznego ceny nabycia akcji/ udziałów kapitału powiązań (razem) wpływu zakładowego bezpośrednkich i pośrednich 1 MNI Telecom S.A.. (d.telefonia Pilicka Sp. z o.o.) Radom usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 2 Długie Rozmowy S.A. Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 3 Telprojekt Sp. z o.o. Lublin 4 Hyperion Wschód Sp. z o.o. Kielce 6 PAI S.A. Łódź transmisja danych, teleinformatyka transmisja danych, teleinformatyka transmisja danych, teleinformatyka jednostka zależna ,00 jednostka zależna ,96 jednostka zależna ,63 7 MIT S.A. (d.ppwk S.A.) Warszawa usługi medialne jednostka zależna ,54 8 Hyperion SA Katowice usługi telekomunikacyjna jednostka zależna ,99 Razem wartość przed wyłączeniami konsolidacyjnymi JEDNOSTKI ZALEŻNE NIE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ a b c d e f g h i j 1 MNI Mobile S.A. Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 3 DRW Sp.komandytowa Warszawa usługi windykacyjne jednostka zależna ,00 4 Ramtel Sp. z o.o. Kraków usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 5 Premier Telcom Ltd Londyn usługi medialne jednostka zależna ,00 6 Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 RAZEM sztuk akcji Hyperion S.A. jest przedmiotem umowy pożyczki akcji sztuk akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. jest przedmiotem umowy pożyczki akcji Zgodnie z zapisami umowy pożyczek prawo głosu z Akcji będących przedmiotem umowy Pożyczki pozostaje po stronie Pożyczkodawcy.

28 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2012 rok udziały / akcje w jednostkach stowarzyszonych na a b c d e f g h i j Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jed. zal., współzal., stow., z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednkich i pośrednich Udziały w kapitale podstawowym Wartość bilansowa w wartość rynkowa w * Wartość bilansowa w wartość rynkowa w * 1 Grupa Kapitałowa Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.** Warszawa Rozwój i promocja usług dodanych (VAS) na urządzenia mobilne jednostka stpwarzyszona Wartość bilansowa inwestycji *wartość pakietów akcji określona w oparciu o cenę z notowań New Connect 31,56% ** w skład Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (IBSN) wchodzą spółki Netshops.pl S.A. oraz First Class S.A., w których IBSN posiada 100% udziałów. W 2012 roku na wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych wpłynęła transakcja nabycia 59,78% instrumentów kapitałowych Internetowe Biura Sprzedaży Netshops pl S.A. z siedzibą w Warszawie. Cena nabycia inwestycji wyniosła tys. PLN. Na transakcji nabycia Grupa Hyperion S.A. ustaliła wartość firmy w kwocie tys. PLN. która wykazywana jest w wartości bilansowej inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Podstawowe dane finansowe jednostek stowarzyszonych przedstawiają się następująco: Aktywa Zobowiązania Kapitał własny Wynik finansowy netto od dnia nabycia Przychody ze sprzedaży od dnia nabycia na dzień roku Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A First Class S.A Naetshops.pl S.A Razem

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Grupa Kapitałowa HYPERION SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Hyperion S.A. Oświadczenie Zarządu Hyperion S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA. ENERGOINSTAL S.A. skorygowany SA-R 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2008 obejmujący

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Kwartalny

Skonsolidowany Raport Kwartalny Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku Grupy Kapitałowej MNI Zawierający: Komentarz Zarządu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2009 roku Informację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 2013 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 Do Akcjonariuszy i Inwestorów Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Szanowni Państwo Zakończony został kolejny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo