Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym""

Transkrypt

1 Aneks do Umawy Generalnej w sprawie grupowego ubezpieczenia na zycie,,optymalny Wybor AXA" dnia nlt JjQCiH (,,Umowa ubezpieczenia" lub,,") zawarty dnia O'l.f\O-. j OCffi (,,Aneks") pomiedzy: AXA Zycie Towarzystwo Ubezpieczeri Spotka. Akcyjna. z siedziba^ w Warszawie (00-867), przy ul. Chtodnej 51, wpisana. do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sa,d Rejonowy dla m.st. Warszawy - Sa.d Gospodarczy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa,dowego pod numerem KRS 41216, posiadaja.ca. kapitat zaktadowy w wysokosci ztotych - wptacony w catosci, ktorej nadano NIP , REGON reprezentowana. przez: Ewe Da.browska. - Cztonka Zarzqdu; AgnieszkeTober-Buszman - Prokurenta; zwana. dalej:,,towarzystwem" a Krajowa_ Rad Zwia,zku Zawodowego Maszynistow Kolejowych w Polsce z siedziba^ w Warszawie (02-021), przy ul. Grojeckiej 17 wpisanym do rejestru stowarzyszeh i innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zaktadow opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sa_d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa,dowego, pod numerem KRS , NIP , reprezentowanaprzez: Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym" 1 [Zmiany w Umowie ubezpieczenia] W Umowie Ubezpieczenia wprowadza si$ nastepuja.ce zmiany: 1. W 13 dodajesie ust. 11 wbrzmieniu:,,pocza.wszy od roku wprowadza si nastepujace limity swiadczenia z tytutu trwatej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie: a) dla osob ktore w dacie orzeczenia niezdolnosci do pracy maja. nieukoiiczony 50 rok zycia - 100% Sumy Ubezpieczenia; b) dla osob ktore w dacie orzeczenia niezdolnosci do pracy maja. ukohczony 50 rok zycia, jednak nieukohczony 55 rok zycia - 50% Sumy Ubezpieczenia; c) dla osob ktbre w dacie orzeczenia niezdolnosci do pracy maja. ukohczony 55 rok zycia - 25 % Sumy Ubezpieczenia," 2. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie :,,2. Cztonek Ubezpieczaja.cego pracujacy w wykonywanym zawodzie moze bye objety ochrona^ ubezpieczeniowa, z tytutu niniejszej umowy w ramach Podgrupy 1, Podgrupy 2 albo Podgrupy 7 Wyboru podgrupy dokonuje cztonek Ubezpieczajgcego. Matzonek ubezpieczonego cztonka Ubezpieczajacego i pelnoletnie dziecko ubezpieczonego cztonka Ubezpieczaja.cego moze bye objety ochrona. ubezpieczeniowa. z tytutu niniejszej umowy wyta,cznie w ramach Podgrupy 3." 3. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:,,3. Mozliwe jest takze objecie ochrona_ ubezpieczeniowa, z tytutu niniejszej umowy cztonka Ubezpieczajacego w ramach Podgrupy 4, Podgrupy 5 albo Podgrupy 6 wyta.cznie w przypadkach okreslonych w 22 ust. 2 Umowy Generalnej." 4. W 3 ust. 4 dodaje si punkty 5), 6) i 7) w brzmieniu: Strona 1 z 7

2 5) Podgrupa 5 Sktadka podstawowa Umowa Podstawowa Smierc Ubezpieczonego zt 19,92 zl Sktadka dodatkowa Umowy Dodatkowe Smierc Ubezpieczonego w naslepstwie nieszcze.sliwego wypadku Smierc Ubezpieczonego w naste.pstwie zawalu lub udaru mozgu Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku przy pracy Smierc Ubezpieczoneqo w nastepstwie nieszczesliwego wypadku komunikacyjnego Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w naste.pstwie nieszczesliwego wypadku wariant 1: 1% SUza1%uszczerbku Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w nastepstwie zawalu serca lub udaru mozgu wariant 1 : 1%SUza1%uszczerbku Powazne zachorowanie Ubezpieczonego SSOOOzl zl zl 300 zl 280 zl zl 3,54 Zl 3,32 zl 2,05 zl 1,84zl 7,01 Zl 4,56 zl 3,82 Zl Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu Operacja medyczna Ubezpieczonego Smierc wspolmalzonka lub partners Ubezpieczonego Smierc wspofmatzonka lub partnera Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku Srnierc rodzicow Ubezpieczonego Smierc rodzicow wspolmalzonka Ubezpieczonego Urodzenie si? dziecka Ubezpieczonego Urodzenie martwego noworodka Smierc dziecka Ubezpieczonego Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 12000zl zl 12000zl 12000zl zl zl zl zl zl zl 6,92 Zl 2,59 zl 1,83zl 0,33 zl 8,46 Zl 6,52 zl 3,35 zl 0,15 Zl 0,45 Zl 2.34 zl 6) Podgrupa 6 Skladka podstawowa Umowa Podstawowa Smierc Ubezpieczonego 41,22 zl Skladka dodatkowa Umowy Dodatkowe Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie zawalu lub udaru mozgu Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku przy pracy Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku komunikacyjnego Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w nastepstwie nieszcze. sliwego wypadku wariant 1:1% SUza1%uszczerbku Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w nastepstwie zawalu serca lub udaru mozgu wariant 1 : 1%SUza 1%uszczerbku Powazne zachorowanie Ubezpieczonego zl 660 zl 440 zl ISOOOzf 6,91 zl 6,46 zl 3,80 zl 3,38 zl 15,06zl 7,00 zl 7,41 zl Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu Operacja medyczna Ubezpieczonego Smierc wspolmalzonka lub partnera Ubezpieczonego Smierc wspolmalzonka lub partnera Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku Smierc rodzicow Ubezpieczonego Smierc rodzicow wspolmatzonka Ubezpieczonego Urodzenie si? dziecka Ubezpieczonego Urodzenie martwego noworodka Smierc dziecka Ubezpieczonego Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 15000zl zl zl 3000zl zl zl zl zl zl 8,15 zl 3,87 zl 5,17 zl 0,50 zl 10,26zl 7,89 zl 3,96 zl 0,16 zl 0,71 zl 3,09 zl Strona 2 z 7

3 7)Podgrupa 7 Zakres ubezpieczenia Umowa Podstawowa Smierc Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia Umowy Dodatkowe Smierc Ubezpieczoneqo w nastepstwie nieszczesliwego wypadku Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie zawalu lub udaru mozgu Smierc Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku przy pracy Smierc Ubezpieczoneqo w nastepstwie nieszczesliwego wypadku komunikacyjneqo Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku wariant 1 : 1% SUza1%uszczerbku Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w naste,pstwie zawaiu serca lub udaru mozgu warianl 1 : 1%SUza1%uszczerbku Trwala niezdolnosc do pracy w wykonywanym zawodzie Powazne zachorowanie Ubezpieczonego Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu Operacja rnedyczna Ubezpieczonego Smierc wspolmaizonka lub partners Ubezpieczonego Smierc wspotmalionka lub partnera Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczesliwego wypadku Smierc rodzicow Ubezpieczonego Smierc rodzicow wspotmalzonka Ubezpieczonego Urodzenie sie dziecka Ubezpieczonego Urodzenie martwego noworodka Smierc dziecka Ubezpieczonego Oslerocenie dziecka przez Ubezpieczonego Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia SOOOOzl 660 zl 440 zl 13000zl 15000zl 15000zl SOOOzl SOOOzl SOOOzl 2400zl zl zl zl Sktadka podstawowa indywidualna 41,22zl Sktadka dodatkowa indywidualna 6,91 zl 6,46 zt 3,80 zl 3,38 zl 15,06zl 7,00 zl 14,90zl 7,41 zl 8,15 zl 3,87 zl 5,17 zl 0,50 zl 10,26zl 7,89 zl 3,96 zl 0,16 zl 0,71 zl 3,09 zl ust. 3 otrzymuje brzmienie:,,3. Niezaleznie od postanowien" ust. 2 ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do wszytkach Ubezpieczonych z tytutu trwatej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie w kazdym roku polisy wygasa z dniem wyptaty/uznania przez Towarzystwo liczby swiadczen z tego tytutu rownej Lh. Wartosc Lk w kazdym roku polisy wynosi: Lk = ((N0 / C0) x UO x 6 gdzie: No = 15; C0 = 4000; Lk- limit swiadczeh w k -tym roku polisowym; Uk - srednia liczba Ubezpieczonych w Towarzystwie w biezacym k roku polisowym objetych ochrona w ramach ryzyka niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie. W razie watpliwosci w pierwszej kolejnosci swiadczenia wyptaca si? osobom w kolejnosci ztozenia Towarzystwu kompletu dokumentow niezbednych do rozpatrzenia roszczenia." ust. 2 otrzymuje brzmienie:,,2. Wytacznie do Podgrupy 4, Podgrupy 5 albo Podgrupy 6 moga^ przyst^pic cztonkowie Ubezpieczaj^cego nie pracujacy w wykonywanym zawodzie, oraz cztonkowie Ubezpieczajacego uznani za trwale niezdolnych do pracy w wykonywanym zawodzie, Strona 3 z 7

4 1) ktorzy nie otrzymali swiadczenia z tytutu trwatej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie u poprzedniego Ubezpieczyciela lub z tytutu niniejszej UmowyGeneralnej, lub 2) ktorzy otrzymali swiadczenie z tytutu trwafej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie u poprzedniego Ubezpieczyciela, pod warunkiem ztozenia oswiadczenia o otrzymaniu swiadczenia z tego tytutu wraz z deklaracja. uczestnictwa; lub 3) ktorzy otrzymali swiadczenie z tytutu trwatej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie z tytutu niniejszej Umowy Generalnej z zastrzezeniem, ze moga. przystapic wytqcznie w rocznic? nastepujqcq bezposrednio po wyptacie swiadczenia." 7. W 24 ust. 2 dodaje si punkty 5,6 i 7 w brzmieniu:,,5)podgrupa5-79,oozt, 6) Podgrupa 6-135, 00 zt, 7)Podgrupa7-149,90zt." 1. Wust. 1:,, 8. W 33 dodaje si postanowienia dotycza_ce o limitow wyptacanych swiadczeh w odniesieniu do Podgrupy 5, Podgrupy 6 i Podgrupy 7 poprzez dodanie punktow 5, 6 i 7 o tresci wskazanej nizej w kolejnych ustepach: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza_cego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezqcego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalez^cego do Podgrupy 7 " 2. W ust 2: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza_cego do Podgrupy 6 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza_cego do Podgrupy 7 " 3. W ust. 3: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza^cego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza_cego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza_cego do Podgrupy 7 " 4. W ust. 4: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 5 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza,cego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 7 " 5. W ust. 5: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 7 " 6. W ust. 6: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego naleza.cego do Podgrupy 5, Strona 4 z 7

5 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 6 (ograniczenie do PLN w przypadku partners), 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 7 {ograniczenie do PLN w przypadku partnera)." 7 W ust. 9: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 7 " 8. W ust. 10: 5) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 5, 6) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 6, 7) ztotych w przypadku smierci Ubezpieczonego nalezacego do Podgrupy 7 " otrzymuje brzmienie: 2 [Pula kulancyjna] 38 [POSTANOWIENIA KONCOWE] 1. Ubezpieczaja,cy oswiadcza, ze wszystkie zapisy niniejszej umowy i zasady udzielania przez Towarzystwo ochrony zostaty indywidualnie uzgodnione pomiedzy stronami i w petni jeakceptuje. 2. Niniejsza umowa zostata zawarta na okres 4 lat, liczac od daty poczatku ochrony ubezpieczeniowej tj. od daty podpisania umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczajqcy ma prawo wypowiedziec Umowe. Generalnq z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia. W przypadku skorzystania z tego prawa umowa ubezpieczenia rozwiazuje sie w ostatnim dniu roku polisy nastepujacym po uptywie dwoch lat po ztozeniu wypowiedzenia. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci." Towarzystwo utworzy pule, kulancyjna^ z ktorej srodki be.d$ przeznaczone na pokrycie niezasadnych roszczen Ubezpieczonych cztonkow Ubezpieczajacego z tytutu trwatej niezdolnosci Ubezpieczonego do pracy w wykonywanym zawodzie, w stosunku do ktorych orzeczono trwat^ niezdolnosc do pracy w wykonywanym zawodzie spowodowana_ bezposrednio choroba_ lub nieszczesliwym wypadkiem, o ile orzeczenie wydane zostato w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo. Pula kulancyjna zostanie utworzona ze srodkow Towarzystwa. 6rodki zgromadzone w puli kulancyjnej w chwili jej utworzenia wyniosa_ nie mniej niz zt (dwiescie tysiecy ztotych). Zasady tworzenia puli kulancyjnej, naliczania dodatkowych srodkow do puli kulancyjnej, zawierania ugod kulancyjnych i wyptat zostanq ustalone przez Strony w osobnym porozumieniu. 3 [Preferencyjne warunki przystepowania do Umowy ubezpieczenia] Wobec cztonkow Ubezpieczajqcego, ktorzy ztoza^ albo ztozyli deklaracje uczestnictwa w terminie umozliwiaja_cym zgodnie z Umowa, Generalna, objecie danego cztonka Ubezpieczajqcego ochrong ubezpieczeniow^ od dnia r., r., r., , Towarzystwo nie stosuje karencji wyntkajacych z postanowieri 28 ust. 1-4 Umowy Generalnej, o ile spetniaja. tacznie nast^puj^ce warunki: Strona 5 z 7

6 i) w okresie bezposrednio poprzedzaja.cym obj^cie go ochrona. ubezpieczeniowa obj?ty by! ochrona. ubezpieczeniowa, przez innego Ubezpieczyciela z tytutu umowy ubezpieczenia grupowego, ktorej zakres ubezpieczenia obejmowat zdarzenia wymienione w 28 ust 1-4 Umowy ubezpieczenia. Okres wymieniony w zdaniu poprzedzajacym w przypadku, o ktorym mowa w 28 ust. 4 Umowy ubezpieczenia, musi wynosic co najmniej 9 miesi^cy, ii) 2. W okresie: ztozyt Towarzystwu deklaracj? przystqpienia do ubezpieczenia w dacie nabycia praw do ubezpieczenia okreslonej jako: , , , miesiaca od dnia obj^cia Ubezpieczonego, o ktorym mowa w ust. 1, ochronq ubezpieczeniowq na wypadek pobytu w szpitalu, 3 miesi^cy od dnia obje.cia Ubezpieczonego, o ktorym mowa w ust. 1, ochrona, ubezpieczeniowa, na wypadek operacji medycznej oraz powaznego zachorowania, 9 miesi cy od dnia obj^cia Ubezpieczonego, o ktorym mowa w ust. 1, ochrona, ubezpieczeniowa. na wypadek urodzenia si dziecka Ubezpieczonego, swiadczenie odpowiednio z tytutu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, operacji medycznej Ubezpieczonego, powaznego zachorowania Ubezpieczonego, urodzenia si? dziecka Ubezpieczonego, o ile jest nalezne, ograniczone jest do wysokosci nizszego z nastepujacych swiadczeh: a) swiadczenia naleznego z tytutu Umowy ubezpieczenia albo b) swia dczenia naleznego na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego, ktora^ poprzednio wtym zakresie objety byt Ubezpieczony. 3. Wobec wszystkich cztonkow Ubezpieczaja,cego, ktorzy ztoza, deklaracje uczestnictwa w terminie umozliwiaja,cym zgodnie z Umowa. ubezpieczenia obj^cie danego cztonka Ubezpieczaja.cego ochrona^ ubezpieczeniowa. po dacie 31 sierpnia 2009 r., Towarzystwo stosuje 12 miesi^czn^ karencj? w zakresie ubezpieczenia na wypadek trwalej niezdolnosci Ubezpieczonego do pracy wwykonywanym zawodzie, liczona^ od daty pocz^tku ochrony ubezpieczeniowej, okreslonej w swiadectwie uczestnictwa. 4. Ubezpieczony cztonek Ubezpieczajacego objety ochronq w ramach Podgrupy 1 i Podgrupy 2 moze zbzyc stosown^ deklaracj^ uczestnictwa w terminie umozliwiajacym zgodnie z Umowa, ubezpieczenia obj^cie danego cztonka Ubezpieczajacego ochrona, ubezpieczeniowa. w ramach Podgrupy 7od , , r oraz Przy spetnieniu powyzszego warunku do Ubezpieczonego nie stosuje si? karencji, z zastrzezeniem karencji z tyt^u trwatej niezdolnosci do pracy w wykonywanym zawodzie, ktora wynosi 12 miesi^cy od daty obj?cia Ubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowa w ramac h Umowy ubezpieczenia. 5. Matzonkowie oraz petnoletnie dzieci cztonkow Ubezpieczaja_cego, ktorzy zgodnie z Umow3 Generaln^ nie moga^ przyst^pic do ubezpieczenia jako Ubezpieczeni, mogq przystqpic do ubezpieczenia jako Ubezpieczeni na podstawie Aneksu, o ile zloza. deklaracje uczestnictwa w terminie umozliwiaja,cym zgodnie z Umowa. ubezpieczenia objecie danego Ubezpieczonego ochrong. ubezpieczeniowa. od dnia r., r., r, albo W stosunku do tych osob Towarzystwo stosuje karencje wynikaja.cych z postanowieh 28 ust. 1-4 i ust. 11 Umowy ubezpieczenia. 4 [POSTANOWIENIA KONCOWE] 1. Zgodnie z 25 ust. 6 Umowy Generalnej Ubezpieczajqcy w imieniu wszystkich Ubezpieczonych objetych ochrona. z tytutu Umowy ubezpieczenia oswiadcza, ze wyraza zgod? na zmian? warunkow Umowy ubezpieczenia, w tym na zmiane sum ubezpieczenia. Ubezpieczaja_cy Strona 6 z 7

7 oswiadcza, ze wszyscy Ubezpieczeni Ubezpieczaja.cego do dokonania tej czynnosci i nie odwdali takiego upowaznienia. 2. Pozostate postanowienia Umowy Generalnej pozostaj^ bez zmian. 3. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania. 4. Aneks zostat sporz^dzony w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. Ubezpieczajqcy: :!STOW POLSCE Towarzystwo: Czlonek-Zarz^du ^ QQ Ewa Dqbrowska ZWIAZEK ZAWODOWY MASZYNlSTOW KOLEJOWYCHwPOLSj"^ WIC Strona 7 2 7

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Drogi Kliencie Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie zasad umowy ubezpieczenia. Dlatego w specjalnych ramkach

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

KRAJOWĄ IZBĄ DORADCÓW PODATKOWYCH

KRAJOWĄ IZBĄ DORADCÓW PODATKOWYCH zawarta dnia 18 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA GENERALNA GERLING POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-380 Warszawa ul. Kruczkowskiego 8, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Spis treści 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (GRU) BRP-0309 str. 4 2.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA WARIANT II PODSTAWOWY WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ NR 19/03/2009 UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH STANOWIACY OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Aneks z dnia 01.06.2010. Euro Bank

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia sa integralnym zalacznikiem do

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO ubezpieczenia Pakiet MOJE DZIECKO Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia 03 OGÓLNE WRUNKI GRUPOWEGO UEZPIEZENI N ŻYIE ZWIĄZNEGO Z UEZPIEZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW PKO BP SA, KTÓRZY ZAWARLI UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW PKO BP SA, KTÓRZY ZAWARLI UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ UG/OWU/123/07-2014/C OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW PKO BP SA, KTÓRZY ZAWARLI UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo