orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe"

Transkrypt

1 Nr 5 / Maj 2013 W numerze: Konwersja pożyczki na kapitał Kiedy korygować przychód Skapitalizowane odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki spółce osobowej przez jej wspólnika przychód również dla tego wspólnika orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

2 Konwersja pożyczki na kapitał Organ: Sygnatura pisma: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Interpretacja indywidualna z r., IPTPB3/423-30/13-4/PM Podatek dochodowy od osób prawnych Konwersja pożyczki na pokrycie / podwyższenie kapitału Spółki pokrytego poprzez wzajemne potrącenie pomiędzy Spółką wydającą udziały a pożyczkodawcą obejmującym udziały w zamian za środki z pożyczki nie stanowi wkładu niepieniężnego, który podlegałby opodatkowaniu jako przychód w CIT. Spółka z o.o. otrzymała w 2008r od swojego Udziałowca spółki X posiadającego 99,80% udziałów pożyczkę na bieżącą działalność firmy. Udziałowiec postanowił w 2013 r. dokonać konwersji pożyczki na kapitał podstawowy spółki X przy czym zamiarem jest aby środki skonwertowane z pożyczki z 2008 r. miały charakter wkładu pieniężnego. Wniesienie udziałów nastąpi poprzez potrącenie kwoty wnoszonych udziałów z kwoty niespłaconej pożyczki wobec Udziałowca. Operacja taka spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego spółki X oraz wygaśnięcie wierzytelności z tytułu przekonwertowanej pożyczki. Przedmiotem wniesienia do Spółki jako podwyższenie kapitału są środki pieniężne z pożyczki wnoszone na podwyższany kapitał zakładowy Wnioskodawcy, równocześnie zmaleje kwota kredytów i pożyczek do spłaty. Konwersja dokonana zostanie na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników. Spółka zadała następujące pytanie: Czy konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy spowoduje po jej stronie konieczność zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych? W opinii Spółki nie powstanie przychód do opodatkowania ponieważ konwersja pożyczki na podwyższenie kapitału zakładowego pokrytego w formie potrącenia nie stanowi wkładu niepieniężnego. Dyrektor Izby skarbowej uznał stanowisko za prawidłowe. Zagadnienie to choć względnie oczywiste wymaga jednak uwagi. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ucit nominalna wartość udziałów / akcji obejmowanych za aport w innej postaci aniżeli przedsiębiorstwo lub ZCP stanowi przychód podatkowy. Jednakże konwersja pożyczki na podwyższenie kapitału Spółki pokrytego poprzez wzajemne potrącenie nie stanowi wkładu niepieniężnego, tak też m.in. NSA z r., (FSK 2006/04) oraz DIS w Katowicach z dnia r., (IBPBI/2/ /10/AK). Zatem wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne wnoszone na pokrycie lub podwyższenie kapitału zakładowego nie są zaliczane do przychodów w rozumieniu prawa podatkowego - art. 12 ust. 4 pkt 4 ucit. Należy zauważyć, iż pożyczkodawca (na skutek dokonanej konwersji) kompensuje w takim przypadku swą wierzytelność z pożyczki z zobowiązaniem z tytułu wpłaty za obejmowane udziały. W tym też kontekście proste odczytywanie art. 12 ust. 1 pkt 7 ucit z pominięciem art. 12 ust. 4 pkt 4 ucit jako przepisu o charakterze lex specialis jest oczywiście błędne. Dodatkowym zagadnieniem w takim przypadku jest kwestia podatku PCC w związku z konwersją pożyczki na kapitał. Należy zaznaczyć, iż niewątpliwie podwyższenie kapitału zakładowego będzie rodzić obowiązek w PCC jako zmiana umowy spółki, na dzień podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Jednakże obowiązek ten nie zaistnieje jeżeli podwyższeniu ulegnie jedynie kapitał zapasowy. Innym zagadnieniem wymagającym uwagi które jest często niezauważane przez podatników jest kwestia cienkiej kapitalizacji w związku z odsetkami od pożyczki od udziałowca, która jest konwertowana na kapitał. Jacek Dobrucki doradca podatkowy, partner w DMS TAX Nr 5 / Maj

3 Kiedy korygować przychód Organ: Sygnatura pisma: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Interpretacja indywidualna z IPTPB3/423-19/13-4/IR Podatek od towarów i usług W przypadku wystawienia przez Spółkę faktur korygujących z tytułu udzielenia rabatów lub zwrotu sprzedanych towarów po złożeniu zeznania podatkowego za dany rok podatkowy Spółka winna złożyć korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na druku CIT-8 za rok, w którym wystąpił przychód należny za rok podatkowy, tj. w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania sprzedaży. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka, zgodnie z zawartymi z kontrahentami umowami wprowadziła zapisy pozwalające na przyznanie rabatów potransakcyjnych. Zgodnie z nimi, przyznanie rabatu jest możliwe m.in. w wypadku przekroczenia przez kontrahenta wskazanego poziomu zakupu towarów. Spółka przyznaje również rabaty promocyjne polegające na obniżeniu marży transakcyjnej. Wszystkie rabaty są rozliczane poprzez wystawienie przez Spółkę faktur korygujących. W niektórych przypadkach, o tym czy dany kontrahent nabył prawo do uzyskania rabatu wiadomo dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego. Faktury korygujące powiązane z dostawami zrealizowanymi w danym roku są wystawiane w roku następnym. Natomiast w przypadku rabatów promocyjnych faktury korygujące wystawiane są do dostaw towarów objętych rabatem promocyjnym dokonanych w miesiącu przeprowadzenia promocji lub miesiącach poprzedzających miesiąc promocji, co często następuje już po zakończeniu danego roku podatkowego. Zdarzają się również sytuacje, kiedy kontrahenci zwracają Spółce, nabyte uprzednio towary. W takich sytuacjach Spółka wystawia również faktury korygujące. Na tle powyższego stanu faktycznego Spółka powzięła wątpliwość, kiedy powinna ująć korektę przychodu w sytuacji, gdy korekta dokonywana jest po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczyła transakcja sprzedaży towarów. Minister Finansów stanął na stanowisku, że korektę przychodu należy zawsze odnieść do okresu, w którym osiągnięty został przychód podlegający korekcie. Przedmiotem zapytania Spółki jest wątpliwość co do momentu ujęcia korekty przychodu. Przedstawiony stan faktyczny dotyczy dwóch głównych zdarzeń wpływających na wysokość osiągniętego przychodu należnego: i) korekta ceny (rabat potransakcyjny), oraz ii) zwrot towarów przez nabywcę. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku Spółka stanęła na stanowisku, że brak jest normatywnych podstaw do odnoszenia korekty przychodu do okresu, w którym odpowiadający korekcie przychód został osiągnięty. Tym samym uznała, że brak jest podstaw do korekty zeznania rocznego w sytuacji, gdy faktura korygująca została wystawiona w kolejnym roku podatkowym. Minister Finansów, negując pogląd Spółki wskazał, że faktura korygująca ma wpływ na przychody należne, określone w fakturze pierwotnej, bowiem dotyczy uprzednio wykazanych przychodów, a nie jakichkolwiek innych przychodów. Faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego. Organ podatkowy wskazał, że niezależnie od przyczyny korekty punktem odniesienia dla faktury korygującej jest zawsze faktura pierwotna. Faktura korygująca nie generuje bowiem nowego (innego) momentu powstania przychodu lecz modyfikuje jedynie pierwotną wysokość przychodu. Jest to niewątpliwie niekorzystne dla podatników stanowisko, jednak potwierdza linię orzeczniczą, którą częściowo tworzą wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (przykładowo II FSK 156/10, II FSK 2005/10, II FSK 2422/10 ). Henryk Suchecki Partner DMS TAX Nr 5 / Maj

4 Skapitalizowane odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu Organ: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie Sygnatura pisma: Wyrok z r., I SA/Rz 688/12 Podatek dochodowy od osób prawnych Skapitalizowane odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów. Organy podatkowe określiły Spółce wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r.. Zakwestionowały zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów skapitalizowanych odsetek i prowizji od kredytu udzielonego Spółce na zakup nieruchomości pod budowę osiedla mieszkaniowego. W ocenie organów skapitalizowane odsetki i prowizja od kredytu finansującego konkretne, jednoznacznie określone zadanie inwestycyjne, tj. budowę osiedla mieszkaniowego, stanowią - w świetle art. 15 ust. 1 i ust 4. ucit koszty bezpośrednio związane z przychodami (dla uzyskania których realizowano ww. inwestycję) i powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych z chwilą uzyskania odpowiadającego im przychodu (ze sprzedaży lokali na tym osiedlu). Wcześniejsze uznanie przedmiotowych wydatków za koszt uzyskania przychodów tj. przed uzyskaniem przychodu odpowiadającego tym wydatkom, skutkuje zawyżeniem kosztów uzyskania przychodów. Natomiast Spółka uważała, że koszty skapitalizowanych odsetek i prowizji od kredytu udzielonego Spółce na zakup nieruchomości oraz koszty wyceny przedmiotowej nieruchomości są kosztami pośrednimi, ponieważ trudno je powiązać z konkretnymi przychodami, nie stanowią wydatków, z których i na podstawie których wytwarzane są produkty oraz służą zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów spółki. Ostatecznie WSA rozstrzygnął spór na korzyść Spółki. Jego zdaniem, skapitalizowane odsetki od zaciągniętego przez Spółkę kredytu stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów. Skapitalizowane odsetki od kredytów, o których stanowi art. 16 ust. 1 pkt 10 ucit., zasadniczo są wydatkami na uzyskanie kredytów. Zaciągnięty kredyt służył działalności mającej na celu osiągnięcie przychodów ze sprzedaży wybudowanych wcześniej mieszkań, dlatego skapitalizowane odsetki od tego kredytu, bezpośrednio służą temu kredytowi, a dopiero pośrednio wyżej określonej działalności. Dlatego też koszty kredytu, w postaci odsetek i prowizji, jako pośrednie koszty uzyskania przychodów, są potrącane w dacie ich poniesienia. W przedmiotowej sprawie zarówno Spółka, organy podatkowe, jak i WSA były zgodne co do tego, że skapitalizowane odsetki od kredytu stanowią koszty uzyskania przychodu wynika to wprost z art. 16 ust. 1 pkt 10 ucit. Rozbieżne stanowisko pojawiało się natomiast co do tego, czy odsetki te stanowią koszty pośrednie, czy też koszty bezpośrednie. Kwestia ta jest o tyle istotna do rozstrzygnięcia, gdyż od kwalifikacji kosztów podatkowych jako pośrednich lub bezpośrednich uzależnione jest to, kiedy podatnik będzie uprawniony do ich rozpoznania. Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 4b i 4c ucit bezpośrednie koszty uzyskania przychodów są co do zasady potrącalne w roku podatkowym, w którym podatnik osiągnął odpowiadające im przychody, natomiast w świetle art. 15 ust. 4d ucit koszty pośrednie są potrącalne już w dacie ich poniesienia. W omawianym wyroku WSA w Rzeszowie podzielił stanowisko Spółki, zgodnie z którym koszty kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów, co skutkowało uznaniem, że Spółka była uprawniona do ich rozpoznania już w momencie poniesienia wydatków. Tym samym, nie musiała się ona wstrzymywać się z rozliczeniem tych kosztów aż do momentu uzyskania przychodów z inwestycji (sprzedaży mieszkań), tak jak twierdziły organy podatkowe. Warto wskazać, że stanowisko zajęte przez Sąd znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie NSA (przykładowo wyrok z dnia r., sygn. akt II FSK 139/10) przez co dodatkowo zyskuje ono na znaczeniu. Żaneta Bugla Asystent ds. podatków Nr 5 / Maj

5 Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki spółce osobowej przez jej wspólnika przychód również dla tego wspólnika Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny Sygnatura pisma: II FSK 2980/12 z dnia r. Podatek dochodowy od osób fizycznych Wartość nieodpłatnego świadczenia, wynikającego z udzielenia spółce komandytowej nieoprocentowanej pożyczki przez jej wspólnika, na mocy art. 8 ust. 1 upit stanowi także przychód tego wspólnika z udziału w spółce, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki. Osoba fizyczna złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku PIT, podając, że jako udziałowiec spółek komandytowych i jednocześnie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą planuje udzielić tym spółkom nieoprocentowanych pożyczek. W związku z tym zadał pytanie, czy w części, w jakiej partycypuje w zyskach i stratach tych spółek, uzyska przychód tytułem nieodpłatnego świadczenia. W jego ocenie przychodu takiego nie uzyska, ponieważ w części przypadającej na jego udział w zysku spółki będzie pożyczał sam sobie i w tym zakresie nieodpłatne świadczenie nie wystąpi. Na poparcie swojego stanowiska wskazał wyroki WSA w Warszawie z dnia r. (III SA/Wa 405/09) i Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia r. (SA/Sz 2440/97), a także interpretacje wydane w innych sprawach. Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając, że umowa pożyczki zostanie zawarta pomiędzy odrębnymi podmiotami, to jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek oraz spółką, która uzyska możliwość nieodpłatnego korzystania z cudzego kapitału, co stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 8 upit stanowi przychód z działalności gospodarczej. Nienaliczone odsetki będą więc przychodem skarżącego proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Wnioskodawca zaskarżył przedmiotową interpretację, a WSA uznał skargą za zasadną. WSA argumentował, że zdolność spółki osobowej do uczestniczenia w obrocie prawnym nie ma znaczenia dla oceny podatkowych skutków udzielenia jej pożyczki, skoro podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 8 ust. 1 upit są jej wspólnicy, których przychody z udziału w spółce opodatkowuje się osobno. Oznacza to konieczność uwzględnienia przy określaniu przychodu indywidualnych okoliczności dotyczących każdego wspólnika. Sprawa trafiła do NSA, który ostatecznie przyznał jednak rację Ministrowi Finansów. Przedmiotowy wyrok NSA budzi spore kontrowersje, zwłaszcza mając na uwadze wiele korzystnych interpretacji indywidualnych wydawanych dotychczas w analogicznych sprawach przez MF. Orzeczenie to karze jeszcze raz zastanowić się nad kwestią opodatkowania nieoprocentowanej pożyczki udzielanej przez wspólników spółek osobowych. Temat jest o tyle drażliwy, iż jest to zjawisko często praktykowane. NSA podzielił pogląd MF o podmiotowej, organizacyjnej odrębności spółki osobowej od wspólników spółkę tę tworzących, co w jego ocenie znajduje oparcie przede wszystkim w art. 8 1 KSH, zgodnie z którym spółka osobowa nie mając osobowości prawnej ma jednak podmiotowość prawną, wyrażającą się w możliwości nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu. Jak argumentował NSA Spółka osobowa kontraktuje więc i zawiera umowę pożyczki we własnym imieniu, odpowiadając za zaciągnięte wskutek tego zobowiązania. Nie ma znaczenia, że kontraktuje i zawiera umowę z osobą fizyczną, która także jest jej wspólnikiem, skoro konieczną cechą umowy jest to, że zawierają ją dwie strony składające stosowne oświadczenia woli i które musza zgodnie zaaprobować wszystkie jej warunki. W mojej ocenie, o ile nie budzi wątpliwości sam fakt opodatkowania nieoprocentowanej pożyczki jako nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu upit, to określenie przychodu po stronie wspólnika - pożyczkodawcy budzi spore wątpliwości. Należy mieć bowiem na uwadze odrębność przepisów prawa podatkowego w stosunku do KSH, w tym w szczególności kwestię transparentności spółki osobowej wyrażoną w przepisie art. 8 ust. 1 upit. Katarzyna Konieczna-Kłobut Konsultant Nr 5 / Maj

6 W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z prezentowanymi treściami prosimy o kontakt pod następującymi adresami Redakcja DMS Tax24: Dział Doradztwa Podatkowego: lub telefonicznie: Redaktorem DMS Tax24 jest Jacek Dobrucki, partner w DMS TAX Sp. z o.o. Spółka posiada wszelkie prawa autorskie do niniejszej publikacji. Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Biuletyn DMS Tax24 ma jedynie charakter informacyjny, a zastosowanie się do jego treści nie może rodzić roszczeń pod adresem jej autorów oraz DMS TAX Sp. z o.o. Cytowanie i/lub rozpowszechnianie treści niniejszego biuletyny jest dozwolone pod warunkiem powołania się na źródło pochodzenia informacji. DMS TAX Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Kazimierza Wielkiego Wrocław Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi zł i jest w pełni opłacony. KRS ; REGON ; NIP Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid Michalak; Henryk Suchecki. Nr 5 / Maj

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 2 / luty 2013 W numerze: Czy wydatki integracyjne stanowią przychód po stronie pracownika? Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych, komputerów oraz telefonów komórkowych przez kadrę menedżerską

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-603/08-2/AG Data 2008.07.04 Referencje ILPB3/423-996/09-2/GC, interpretacja indywidualna ILPB3/423-996/09-3/GC, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką Krystian Szymaniak Instytucja datio in solutum w kontekście wynagrodzenia wspólnika z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. jako przedmiot sporów pomiędzy podatnikiem-przedsiębiorcą a organem podatkowym

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo