orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe"

Transkrypt

1 Nr 15 / Wrzesień 2010 W numerze: Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy stanowią koszt podatkowy Można odzyskać VAT od wydatków dokonywanych w okresie od 2005 do listopada 2008, których nie zaliczono do KUP Odliczenie VAT z faktury wystawionej na poczet przyszłej zaliczki Uzyskanie poręczenia wekslowego udzielonego nieodpłatnie przez spółkę powiązaną stanowi przychód podatkowy orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

2 Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy stanowią koszt podatkowy Sygnatura pisma: Teza: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Interpretacja indywidualna z 06 sierpnia 2010 r., ITPB3/ /10/DK Podatek dochodowy od osób prawnych W opisanej sytuacji mamy do czynienia z wydatkami, które zostały poniesione w celu realizacji wypłaty dywidendy. Zatem wydatki te należy wiązać z wypłatą dywidendy, która jest podziałem zysku z tytułu prowadzonej działalności i w żaden sposób sama w sobie nie przyczynia się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów przez Podatnika. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za dany rok obrotowy oraz podziału zysku netto z lat ubiegłych akcjonariusze Podatnika przeznaczyli na wypłatę dywidendy określoną kwotę wypracowanego zysku. Dywidenda została wypłacona przez Podatnika bez udziału obcych źródeł finansowania (finansowanie z własnych środków Spółki). W związku z wypłatą dywidendy Podatnik będzie ponosić określone wydatki, które obejmować będą: a) koszty publikacji ogłoszeń prasowych, informujących m.in. o sposobie i zasadach wypłaty dywidendy; b) opłaty bankowe za zrealizowane dyspozycje dokonania przelewu środków z rachunku bankowego Podatnika na rachunek/ki bankowy/e akcjonariuszy; c) opłaty za usługi Poczty Polskiej S.A. za przekazy pocztowe (pieniężne) dla akcjonariuszy (w kwotach stanowiących wartość dywidendy pomniejszoną o pobrany przez Podatnika 19% zryczałtowany podatek dochodowy). Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego Podatnik powziął wątpliwość, czy wymienione wydatki mogą po jego stronie stanowić koszty uzyskania przychodu uznając jednocześnie, iż wydatki te powinny zostać zakwalifikowane jako koszty podatkowe. Minister Finansów uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. Minister Finansów uzasadniając swoje stanowisko wskazał, iż wydatki związane z obsługą wypłaty dywidendy nie spełniają przesłanki wskazanej w art. 15 ust. 1 ucit. Przede wszystkim zwrócił uwagę, iż aby wydatek można było uznać za koszt podatkowy, między nim a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Tym samym, aby wydatki poczynione przez Podatnika można było uznać za koszty uzyskania przychodu, muszą być one poniesione w sposób celowy, tj. muszą być ukierunkowane na uzyskanie przychodu, bądź zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła. W przedstawionym stanie faktycznym organ podatkowy nie dopatrzył się takiego związku. Ze stanowiskiem tym można podjąć polemikę, zwłaszcza, że w zbliżonych stanach faktycznych zapadały już rozstrzygnięcia korzystne dla podatników (vide wyroki WSA w Warszawie z dnia 13 lipca 2007, III SA/Wa 382/07, oraz z dnia 28 listopada 2008, III SA/Wa 1976/08). Argumentem, który przemawia za uznaniem przedmiotowych wydatków za koszty podatkowe, powinien być fakt, iż dywidenda stanowi formę podziału zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności, a więc stanowi efekt działalności Podatnika i jest ściśle z nią związana. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy/udziałowców jest ich zyskiem, który jest celem ich inwestowania. Tak więc wskazanym jest uznanie, iż osiągnięcie i wypłata dywidendy przez Podatnika jest związane z działalnością gospodarczą, a tym samym spełnia przesłanki wskazane w art. 15 ust. 1 ucit. Nie należy jednak pomijać zaprezentowanego w interpretacji stanowiska Ministra Finansów, które w trakcie ewentualnych czynności kontrolnych może wpływać negatywnie na sytuację prawno-podatkową podatników. Henryk Suchecki Partner Nr 15 / Wrzesień

3 Można odzyskać VAT od wydatków dokonywanych w okresie od 2005 do listopada 2008, których nie zaliczono do KUP Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Sygnatura pisma: Wyrok z 12 sierpnia 2010 r., III SA/Wa 218/10 Podatek od towarów i usług Teza: W stanie prawnym obowiązującym do 30 listopada 2008 r. zastosowane w art. 88 ust. 1 pkt 2 uvat kryterium wyłączenia prawa do odliczenia podatku VAT było niedopuszczalne. Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku VAT w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków dokonywanych w okresie od 2005 r. do listopada 2008 r., których nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów. Spółka wskazała we wniosku, iż w tym okresie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poniosła szereg wydatków, które zostały ujęte w jej rozliczeniach w zakresie podatku CIT jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP). Wydatki te były związane z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych. Spółka podkreśliła, iż jej działalność daje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wymieniając przedmiotowe wydatki Spółka podzieliła je na trzy grupy: 1) wydatki dotyczące upominków okazjonalnie przyznawanych kontrahentom Spółki oraz wydatki dotyczące upominków przekazywanych jako nagrody w ramach organizowanych konkursów, loterii, akcji promocyjnych oraz programów lojalnościowych, 2) wydatki na artykuły spożywcze zakupione przez Spółkę na potrzeby biura do zużycia wewnętrznego 3) wydatki udokumentowane fakturami otrzymywanymi i zaksięgowanymi w roku następnym w stosunku do roku, którego dotyczą wydatki. W swoim stanowisku Spółka wskazała, iż miała ona prawo do odliczenia podatku VAT od ww. wydatków, które zostały przez nią zakwalifikowane jako NKUP. Minister Finansów uznał stanowisko Spółki za prawidłowe jedynie w odniesieniu do 3 grupy wydatków tj. tych, które ze względu na wewnętrzne procedury dotyczące księgowania faktur do poszczególnych lat podatkowych dla celów podatku CIT były przez Spółkę traktowane jako NKUP. W zakresie wydatków wskazanych w pkt 1 i 2, organ stwierdził, iż ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 uvat. Jedna z przesłanek negatywnych, w stanie prawnym obowiązującym do 30 listopada 2008 r., określona została w art. 88 ust. 1 pkt 2 uvat. Zdaniem organu przepis ten był zgodny z prawem unijnym. W wyniku zaskarżenia przedmiotowej interpretacji, WSA w Warszawie uchylił ją w całości. Uzasadnienie komentowanego wyroku ukazuje mocno zakorzenione profiskalne pojmowanie zgodności polskiego prawa z prawem unijnym. Organy podatkowe w dalszym ciągu interpretują przepisy dotyczące podatku VAT bez uwzględnienia fundamentalnych zasad dotyczących tego podatku tj. zasady neutralności oraz proporcjonalności. Stanowisko MF przedstawione w zaskarżonej interpretacji było rażąco niezgodne z przepisami unijnymi, jak i orzecznictwem ETS. Co więcej było sprzeczne z założeniami samego ustawodawcy, które legło u podstaw uchylenia spornego przepisu (art. 88 ust. 1 pkt 2 uvat) właśnie z powodu jego niezgodności z prawem unijnym. Znalazło to swój wyraz w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej. Jak widać, interpretacja MF może stanowić również swoisty instrument zastraszania, w celu wywołania u podatnika przeświadczenia, iż nie uzyska on zwrotu podatku. Nic bardziej mylnego. Granicą jest tutaj jedynie termin przedawnienia prawa do korekty. Warto zatem przeanalizować w pierwszej kolejności faktury zakupowe za Podatnik może skorygować deklaracje VAT i wystąpić o stwierdzenie nadpłaty podatku bądź jego zwrot bez uprzedniego występowania w tym zakresie o interpretacje. Przy jednoznacznym orzecznictwie to raczej organ będzie sporo ryzykował wdając się w spór z podatnikiem. Paweł Świdkiewicz Starszy konsultant, doradca podatkowy Nr 15 / Wrzesień

4 Odliczenie VAT z faktury wystawionej na poczet przyszłej zaliczki Naczelny Sąd Administracyjny Sygnatura pisma: Wyrok z 24 czerwca 2010 r., I FSK 1079/09 Podatek od towarów i usług Teza: Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej na poczet przyszłej zaliczki nie może nastąpić za okres rozliczeniowy wcześniejszy od tego, w którym na podstawie art. 19 ust. 11 uvat powstaje u wystawcy faktury obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania tejże zaliczki. Podatnik wykazał w korekcie deklaracji VAT-7 za październik 2006 podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez jego kontrahenta w październiku 2006 r. na zaliczkę na poczet ceny dostawy sprzętu m.in. z jego montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem. Przedmiotowa zaliczka została zapłacona dopiero w grudniu 2006 r. Organy podatkowe obydwu instancji uznały, iż wystawiona faktura nie stanowi podstawy do odliczenia podatku naliczonego w niej wykazanego. Podatnik zaskarżył decyzję organu II instancji wskazując, iż przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT z ww. faktury zaliczkowej, gdyż odliczenie nastąpiło już po zapłacie zaliczki, poprzez złożenie korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym otrzymał on fakturę zaliczkową. WSA w Krakowie wyrokiem z 27 lutego 2009 r. (I SA/Kr 947/08) oddalił skargę uzasadniając, iż sporna faktura nie potwierdzała dokonania zaliczki. Zdaniem WSA, jest to faktura pro forma na zaliczkę należną i nie wiąże się z nią powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Od ww. wyroku, podatnik wniósł skargę kasacyjną. NSA orzekł, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż z przepisów art. 86 ust. 10 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. b uvat jednoznacznie wynika, iż odliczenie podatku naliczonego z faktury zaliczkowej ma zastosowanie, gdy faktura zaliczkowa dokumentuje fakt dokonania przez kontrahenta przedpłaty (zaliczki) i jednocześnie rodzi u wystawcy tej faktury powstanie obowiązku podatkowego. Ponadto zgodnie z 14 ust. 2 rozporządzenia MF z 25 maja 2005 r. (obecnie: 10 ust. 1 rozporządzenia MF z 28 listopada 2008 r.) terminem początkowym dla wystawienia faktury zaliczkowej jest dzień otrzymania zaliczki, skoro dokumentuje ona otrzymanie części lub całości należności (zaliczki), a końcowym 7. dzień od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Faktura wystawiona przed otrzymaniem zaliczki nie rodzi powstania obowiązku podatkowego, jak również nie daje prawa do odliczenia wykazanego w niej podatku. Naczelny Sąd Administracyjny w analizowanym wyroku rozważa kwestię uzyskania prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zaliczkowej, która nie dokumentuje otrzymania należności (zaliczki) u jej wystawcy, ale została wystawiona na jej poczet. Sąd słusznie zauważył, iż w przypadku faktur zaliczkowych, odliczenie VAT jest uzależnione od wcześniejszego powstania obowiązku podatkowego u podmiotu otrzymującego zaliczkę oraz udokumentowania tego faktu właściwą fakturą. Zasada, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje nabywcy w okresie rozliczeniowym, w którym u dostawcy powstaje obowiązek rozliczenia podatku należnego z tyt. danej transakcji, stanowi podstawową regulację prawa wspólnotowego wyrażoną w art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE. Oznacza to, iż pomimo otrzymania faktury, nabywca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku z niej wynikającego, jeżeli należność nie została faktycznie zapłacona. Jeśli zatem VAT wynika jedynie z faktury, która nie dokumentuje faktycznego zdarzenia rodzącego obowiązek podatkowy u jej wystawcy (w tym przypadku będzie to otrzymanie przez niego zaliczki), to taka faktura nie będzie uprawniać do odliczenia wykazanego w niej podatku. Jest to wyjątek od uregulowanej w art. 86 ust. 10 pkt 1 uvat zasady, że prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Anna Leśniak Konsultant, doradca podatkowy Nr 15 / Wrzesień

5 Uzyskanie poręczenia wekslowego udzielonego nieodpłatnie przez spółkę powiązaną stanowi przychód podatkowy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Sygnatura pisma: Wyrok z 27 kwietnia 2010 r., I SA/Łd 79/10 Podatek dochodowy od osób prawnych Teza: Udzielenie podatnikowi przez powiązaną z nim spółkę gwarancji i poręczenia wekslowego nieodpłatnie w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi przez bank spełnia wymogi opodatkowania tego świadczenia jako nieodpłatnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ucit). Spółka A Sp. z o.o. (dalej: Spółka) w styczniu 2004 r. uzyskała kredyt płatniczy na zakup nieruchomości którego jedynym zabezpieczeniem była hipoteka ustanowiona na w/w nieruchomości. Dnia 4 maja 2004 roku zawarty został aneks do powyższej umowy, zgodnie z którym m.in. wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu w postaci weksla in blanco wystawionego przez Spółkę i poręczonego przez trzy spółki powiązane z nią kapitałowo. W Spółce zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu m.in. podatku CIT za 2004 rok. W jej wyniku organ I instancji uznał, iż Spółka zaniżyła przychody o kwotę uzyskaną w związku z nieodpłatnym korzystaniem z poręczenia spłaty zaciągniętego kredytu. Na powyższe rozstrzygnięcie Spółka wniosła odwołanie, zarzucając naruszenie przez organ art. 12 ust. 1 pkt. 2 ucit. W uzasadnieniu wskazała, iż rozpatrywane poręczenie zostało jej udzielone przez podmioty powiązane i było związane ze zwiększeniem kwoty kredytu i rozszerzeniem zakresu jego wykorzystania. Nadto podniosła, iż współpraca pomiędzy Nią a podmiotami powiązanymi znacznie wykraczała poza ramy zwykłego obrotu towarami handlowymi, gdyż obejmowała również finansowanie przez stronę zakupów surowców do produkcji dla tych spółek, zgodnie z zawartymi umowami o współpracy. Z tych względów należałoby uznać to za świadczenie ekwiwalentne, gdyż każdy z podmiotów odnosił wymierne korzyści z faktu, iż Spółka finansowała zakupy surowców i materiałów niezbędnych do produkcji w spółkach powiązanych. W wyniku rozpatrzenia powyższego odwołania Dyrektor IS utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Na powyższe Spółka wniosła skargę do WSA, który uznał stanowisko organów za błędne. Sprawa trafiła do NSA, który ostatecznie przyznał rację organom podatkowym, co skutkowało uchyleniem zaskarżonego wyroku w całości i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Łodzi, który utrzymał decyzję w mocy. Przedmiotowy wyrok stanowi kolejne niekorzystne stanowisko prezentowane przez sądy wojewódzkie w zakresie opodatkowania nieodpłatnie uzyskanego poręczenia. Zgodnie z tą opinią, nie ma istotnego znaczenia dla opodatkowania nieodpłatnego świadczenia okoliczność, że w przypadku poręczenia wekslowego nie dochodzi do wynagrodzenia, poręczenie stanowi bowiem usługę finansową, której można przypisać określoną wartość. Ponadto organ podatkowy w niniejszej sprawie wskazał, iż fakt podjęcia współpracy z danym podmiotem oraz określony zakres wzajemnych rozliczeń nie stanowi o ekwiwalentności tych świadczeń. Trudno zgodzić się z takim stanowiskiem. Jak słusznie wskazał WSA w swoim pierwszym rozstrzygnięciu w tej sprawie, powstanie przychodu ze świadczeń nieodpłatnych należy rozważyć wtedy, gdy podatnik otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw. Spółka, zaciągając kredyt, korzystała odpłatnie ze środków pieniężnych udzielonych przez bank, natomiast poręczenie stanowiło jedynie zabezpieczenie udzielonego kredytu, tym samym Spółka nie uzyskała korzyści majątkowych z tego tytułu. O realizacji świadczenia można by mówić dopiero w momencie ewentualnej spłaty należności przez poręczyciela. Należy jednak podkreślić, iż NSA stoi na stanowisku odmiennym, niekorzystnym dla podatników, przy czym nadal zdarzają się pozytywne opinie organów podatkowych, np. interpretacja indywidualna z r. nr IBPBI/2/423-42/09/CzP, interpretacja indywidualna z r. nr ILPB3/ /09-4/AO. Katarzyna Konieczna-Kłobut Młodszy konsultant Nr 15 / Wrzesień

6 W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z prezentowanymi treściami prosimy o kontakt pod następującymi adresami Redakcja DMS Tax24: Dział Doradztwa Podatkowego: lub telefonicznie: Redaktorem DMS Tax24 jest Jacek Dobrucki, partner w DMS TAX Sp. z o.o. Spółka posiada wszelkie prawa autorskie do niniejszej publikacji. Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Biuletyn DMS Tax24 ma jedynie charakter informacyjny, a zastosowanie się do jego treści nie może rodzić roszczeń pod adresem jej autorów oraz DMS TAX Sp. z o.o. Cytowanie i/lub rozpowszechnianie treści niniejszego biuletyny jest dozwolone pod warunkiem powołania się na źródło pochodzenia informacji. DMS TAX Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego ul. Kazimierza Wielkiego Wrocław Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi zł i jest w pełni opłacony. KRS ; REGON ; NIP Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid Michalak; Henryk Suchecki. Nr 15 / Wrzesień

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 2 / luty 2013 W numerze: Czy wydatki integracyjne stanowią przychód po stronie pracownika? Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych, komputerów oraz telefonów komórkowych przez kadrę menedżerską

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką Krystian Szymaniak Instytucja datio in solutum w kontekście wynagrodzenia wspólnika z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. jako przedmiot sporów pomiędzy podatnikiem-przedsiębiorcą a organem podatkowym

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-603/08-2/AG Data 2008.07.04 Referencje ILPB3/423-996/09-2/GC, interpretacja indywidualna ILPB3/423-996/09-3/GC, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK

III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Bożena

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

Podatek wspólnika może być zapłacony z konta spółki

Podatek wspólnika może być zapłacony z konta spółki TEKST 1 Podatek wspólnika może być zapłacony z konta spółki ROZLICZENIA Należności wobec fiskusa są świadczeniami o osobistym charakterze i przeniesienie ich na inną osobę, nawet za jej zgodą, nie wywołuje

Bardziej szczegółowo

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r. PG VIII TK 30/14 SK 9/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo